فهرست مطالب

نشریه جستارهای نوین حقوق اداری
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمدرضا متقی صفحه 11

  یکی از موارد مناقشه‌برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین‌نامه داخلی، با وجود آیین‌نامه مصوب شورای عالی استان‌ها است. اهمیت ماجرا از آن‌روست که این آیین‌نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی‌های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت‌هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون‌گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می‌شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه‌های جاری، به امکان‌سنجی قانونی تصویب آیین‌نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می‌پردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین‌نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی‌توان به موجب ورود شورای عالی استان‌ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

  کلیدواژگان: شورای اسلامی شهر، آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر، شورای عالی استان ها، آیین نامه، آیین نامه داخلی
 • نادر اسدی اوجاق، جواد محمودی صفحه 43

  مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش‌های کیفری است. با این حال، این مجازات می‌تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش‌گران قرار نگرفته است.‌ دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتا ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده‌ آنان را تحت تاثیر، قرار می‌دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین ‌گرایش‌های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیما به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته‌اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه‌های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده‌های آنان می‌توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره‌مند شوند.

  کلیدواژگان: زندان، حقوق استخدامی، ایران، کارمند
 • سید سجاد خسروی صفحه 77

  قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضاییه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسول تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضایی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضاییه به تنهایی قادر به تحقق این مسیولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضاییه ضروری است به آسیب شناسی قضایی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسی قوه قضاییه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارایه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.

  کلیدواژگان: قانون، قانون اساسی، آسیب شناسی، قوه قضائیه
 • میلاد شریفی مقدم، مسعود محمودوند، مهدی حسنوند صفحه 93

  حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده‌ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه‌ی سیستم‌ها منحصربه‌فرد هستند و از ویژگی‌های متمایز بسیاری تشکیل شده‌اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرض به همان اندازه غایی است که تفاوت‌ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس‌ها در سطحی به‌قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه‌ی سیستم‌ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت‌ها به یک اندازه چالش‌آور است و تمرکز اصلی این مقاله‌ی تحقیقی است که نقاط‌قوت و ضعف توضیح ساختاری متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می‌دهد. با مطالعه‌ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم‌های تحت مطالعه آشکار می‌شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.

  کلیدواژگان: ساختار حکومت، نظارت قضایی، اداره ها، دادگاه ها
 • محمدرضا رفیعی*، یاسر شمس آبادی صفحه 125

  هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیاتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیات های تخصصی... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیات عمومی اقدام می‌شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیاتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مولفه های موثر بر صلاحیت گذاری برای این هیاتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش‌های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارایه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیاتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیات‌ها، مرجح به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دعاوی ابطال مقررات، صدور آرای وحدت رویه، قانون دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 • زهرا خدایاری، حامد کرمی صفحه 151

  دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره‌مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه‌های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسیله‌ی مورد بحث دایره‌ی شمول ایثارگران در بهره‌مندی از این امتیاز می‌باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه‌ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می‌توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

  کلیدواژگان: ایثارگران، مقطع تحصیلی، حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری
 • زینب مصطفی ماهیدشتی صفحه 175

  در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند، برای ارایه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب‌نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین‌نامه اخیر، دستگاه‌های اجرایی را موظف نمود که «تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم‌نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می‌شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش‌گفته، کدام ویژگی‌ها می‌بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟

  کلیدواژگان: سازمان بهزیستی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد اداری
 • پژمان الهامی طالشمیکائیل، نادیا آقارضایی طرخورانی، یعقوب علیزاده _ صفحه 189

  تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضایی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضایات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومامن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تاکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رای گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رییس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضاییه باید تکلیف قایل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضاییه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟

  کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اساسی، قوه قضائیه، دادرسی
 • پژمان غفوری صفحه 211

  منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می‌رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تایید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه‌های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته‌ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت‌های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب‌های شغلی مدنظر منصوب می‌شوند از حکم این قاعده مستثنا شده‌اند. در این خصوص می‌توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده‌ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنایات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی‌های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

  کلیدواژگان: شغل، تعدد مشاغل، شایسته سالاری، مستثناء جمع مشاغل، اصل 141 قانون اساسی
 • آرزو اسدالله نژاد رنجبر، سید امیرمحمد ارجمند، مهدی هداوند صفحه 229

  جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت‌نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه‌های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم‌الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می‌رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می‌رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن‌ها، نسبت به نمونه‌ قراردادهایی که در سطح بین‌المللی سال‌ها مورد استفاده و اقبال واقع شده‌اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل‌ترین نمونه‌های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی ارایه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: قرارداد EPC، قرارداد پیمانکاری، مدیریت ادعا، FIDIC
 • فاطمه میراحمدی *، ذبیح الله واحدی صفحه 257

  بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات‌های اداری پیش‌بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هییت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می‌توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفا در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می‌نمایند. به نظر می‌رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.

  کلیدواژگان: اخراج، بازنشستگی، دادرسی عادلانه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاj
 • نیما نجفی صفحه 279

  قانون‌گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش‌بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هییت‌های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هییت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هییت حل اختلاف است. آراء هییت‌های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم‌الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن‌ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هییت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می‌تواند آسیب‌های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضایی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آراء دادگاه‌های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارایه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

  کلیدواژگان: اشخاص حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری، قانون کار، مراجع دادرسی
|
 • seyyed mohammadreza mottaghi Page 11

  One of the controversial issues regarding the powers of the Islamic councils of the city is the possibility of codifying internal regulations, despite the regulations approved by the Supreme Council of Provinces. The importance of the matter is that this by-law, regardless of population, area, physical features, local relations, etc., has adopted a single text and provisions (in 25 articles) for all cities; If action pattern based on each of these variables will be different and if not taken into account, it would be both far from the assumption of "legislator wisdom" and will disrupt the proper implementation of affairs. Accordingly, this investigation, with a descriptive-analytical method and according to the laws and regulations, the rulings issued by the competent courts, current doctrines, and procedures, deals with the legal feasibility of approving a special internal regulation by the Islamic councils of the city. According to the research findings, in this regard, the law has not assigned the task of codifying internal regulations in an exclusive or even specific manner, and this possibility cannot be deprived of the city councils due to the entry of the Supreme Council of Provinces. Due to this, at the end of the research, the legal solutions for the approval of this document by these councils are mentioned.

  Keywords: Islamic councils of the city, General standing order, special General standing order by the Islamic councils of the city
 • Nader Asadi ojagh, Javad Mahmoudi _ Page 43

  Prison punishment, its principles and effects are the subject of criminal investigations. However, this punishment can have effects on the field of employment law that have not been well received by researchers. Is the right to employment and finally his entry into government service or not? And whether the punishment for that punishment during the employment relationship of an employee is effective in maintaining that relationship or not? Thus, in addition to the possibility of affecting those who volunteer for government service, the actual punishment affects many actual employees, their legal rights and benefits, and their families. In the present study, through the study of libraries and descriptive-analytical method between criminal and public law trends, the basics of imprisonment in criminal and administrative texts are examined and then its effects on employment law, including the rights of candidates to enter The service as well as the employed staff have been reviewed. In this regard, it has been found that general employment texts do not directly address the effects of imprisonment on employment rights, and in contrast, some specific employment texts, such as the laws and regulations of the armed forces, are more explicit. Senior managers and staff, judges of criminal courts, the general public volunteering for employment, as well as employees and their families can benefit from the findings of the present study.

  Keywords: Imprisonment, Employment Rights, Iran, Employee
 • seyed sajjad khosravi Page 77

  The constitution exists in many countries and each of them is based on principles and values. The constitution of our country is based on the two axes of republic and Islam. Given the tasks assigned to it by the constitution, the judiciary is responsible for achieving justice, resolving judicial problems, and defending the public rights of the people in society. It seems that the judiciary alone is capable of fulfilling These are not responsibilities and there are problems with the constitution in this area. Therefore, in order to pay attention to the constitutional amendment and the better functioning of the judiciary, it is necessary to address the judicial pathology of the constitution. In this study, which has been written by analyzing and adapting the constitution to the current situation in the country, the pathology of the judiciary has been studied in two types: structural and conceptual. Lack of attention to the two parts of "monitoring" and "implementation" has led to poor performance of the country in some matters.

  Keywords: Law, Constitution, Pathology, Judiciary
 • milad sharifimoghadam, Masoud Mahmoudvand, Mahdi Hsanvand Page 93

  Comparative Administrative law is a difficult subject. It is necessary to steer a course between the assumption that all systems are singular, shaped by a plethora of distinctive features that are never replicated elsewhere; and the equally extreme assumption that differences are merely on the surface, such that if propositions are stated at a sufficiently abstract level, then there will be commonality between all systems. The ascription of cause and effect when considering the rationale for differences is equally challenging, and is the principal focus of this review article, which considers the strengths and weaknesses of a structural explanation for divergence in administrative law in different countries.Study of comparative administrative law reveals commonality and difference between the systems studied. That is axiomatic and self-evident. The depth of the resulting similarities and divergences may be difficult to estimate, the explanation for them even more so.

  Keywords: government structure, judicial review, agencies, courts
 • mohamadreza rafeei, yaser shamsabadi Page 125

  The Specialized Boards of the Administrative Justice Court were established in the mid-1380s (as Specialized Commissions) according to managerial measures, and Article 84 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court defined specific competencies for these c Boards. According to the beginning of this article, "matters that are within the competence of the General Board of the Court according to the law, are first referred to the Specialized Boards…." According to paragraph b of this article, "if three-fourths of the members of the specialized board are in favor of rejecting the complaint, it will issue a vote to reject the complaint" and in other cases, the opinion will be announced to make a decision in the General Board. But the important question is whether the competencies defined for the Specialized Boards are justified or not. The answer to this question requires recognizing the options and components affecting the qualification of these boards, which is the purpose of this article. Given some theoretical challenges as well as the lack of access to the necessary data, it is difficult to make accurate proposals. However, the recommendations of this paper are as follows: Issuance of an interim injunction on lawsuits for annulment of regulations, issuance of final and uncertain verdict regarding all these lawsuits, and announcement of advisory opinion on cases of issuance of unanimous votes and establishment of procedure. Of course, the formation of Special Branches instead of Specialized Boards seems preferable.

  Keywords: Cases of annulment of regulations, issuance of consensus rulings, law of the Administrative Justice Court, General Board of the Administrative Justice Court
 • zahra khodayari, hamed karami _ Page 151

  The Court of Administrative Justice is a judicial institution that protects the rights and legal freedoms of the people against the institutions and executive bodies. In order to protect the martyrs, the legislator has provided facilities and privileges in the laws and regulations. Enjoying the privilege of a higher education degree is one of the privileges in order to apply it by the executive bodies, several lawsuits have been filed in the court. The issue under discussion is the scope of the devotees' enjoyment of this privilege; According to the explicit text of the laws, the authorities are obliged to consider a higher level of education for martyrs, veterans, freedmen and children of martyrs. There is ambiguity about the children of veterans, whether they can also use the privileges of a higher education or not? In order to answer this question, the lawsuit issued by the primary branch of the court will be reviewed and analyzed.

  Keywords: Veterans, Degree, Employment Law, Court of Administrative Justice
 • Zeinab Mostafa Mahidashti Page 175

  In 2001, the Islamic Consultative Assembly of Iran approved the "regulating part of the government's financial regulations Act." and in Article 28 of this law, allowed the Welfare Organization "Assign its covered units in opportunities that it does not use, to provide services or by concluding a contract or renting the above centers and spaces at the expense of the applicants." In 2009, the government "in the meeting dated 10/13/1388 according to the proposal of the Vice President for Management and Human Capital Development and based on Note (2) of Article (24) of the Civil Service Management Law approved in 2007 and in accordance the executive regulations of the said article » Approved and subsequently in 1390, the executive instructions of this regulation were announced. Article 1 of a recent regulation mandates executive bodies to enumerate their "social, cultural, service and infrastructure enterprises." and Regarding the transfer, "the transferable cases shall act in accordance with the Civil Service Management Law, in coordination with the Vice Presidents for Management Development and Human Capital Development, and the President's Strategic Planning and Supervision, in accordance with the Memorandum of Understanding." Now, given the differences in the nature of the two divestitures and the different financial and legal implications that follow, and Also, considering the main duties of the Welfare Organization, the question arises that in order to transfer the centers of the Welfare Organization in accordance with each of the aforementioned legal materials, which characteristics should be the criteria for recognition?

  Keywords: Welfare Organization, Law regulating part of government financial regulations, Civil Service Management Act, Administrative contract
 • pezhman elhami taleshmikaeil, Nadia Agharzaei Tarkhorani, Yaqub Alizadeh Alizadeh Page 189

  All unconventional systems distinguish the authority of the judiciary to impose the rights of the persons training the central right of that system. The partial and superficial judicial system encourages the despots and is a means of justifying the actions of the violators and a safe haven for law-abiding bureaucrats. The present study accentuates that the citizen-centered judicial system is shaped in such a way that it has cast-off the essential mechanisms to handle any type of citizen's lawsuits and reestablish the rights of the people. In other words, no lawsuit has been caught and it has not been suspended and the finding will be proclaimed correctly. In the Islamic Republic of Iran, the first paragraph of Article 158 of the Constitution stipulates the duty of the head of the judiciary to create the necessary organization in the judiciary in accord with the responsibilities of Article 156. Such a duty revenue generating a right for the Iranian people to have a proper judicial system to exercise their rights. As much as the realization of the rights of individuals be contingent on the judiciary, the person in charge of the judiciary should be given a mission. Now, is the design of the judicial system a vague thing and, subsequently, the task is likewise vague and the citizen does not have a firm right? Or the creation of a appropriate organization is subject to precise ideologies and standards that can be designed and implemented and the citizen has the right to demand? In this regard, is the right of the citizens to reorganization and regulate the judicial system within the judiciary or is the general judicial system of the country the subject of the rights of the publics?

  Keywords: Human Rights, Civil liberties, Legitimate Rights, Law lords, Judiciary
 • pezhman ghafori Page 211

  Prohibition of gathering of jobs is one of the most important and fundamental issues in public law. This issue is not a new rule in the Iranian legal order created by the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Rather, this rule is one of the rules approved by the constitution and while confirming this issue, it has given new dimensions to the previous laws, including the constitutional amendment approved in 1286. Prohibition of collective bargaining between government jobs, regardless of its scope and scope, has been a concern of the country's administrative and political system. Accordingly, the nature of legislation on this issue is rooted in the history of the Iranian legal system. Therefore, in this study, while stating the main principles of the ban on government jobs, an attempt was made to explain the reasons for the exceptions that have been applied by the government to the ban on the collection of jobs. Finally, it can be concluded that according to the legal provisions, faculty members are currently excluded from the law prohibiting government employees from interfering. Apart from educational positions, persons who are also appointed by the Supreme Leader to job positions are exempt from this rule. In this regard, it can be said that the ordinary legislator has not complied with the constitutional rule in the limits drawn in the prohibition of holding more than one government job, and the number of these exceptions has increased day by day. Regarding the position of banning the collection of jobs in meritocracy, it should be said that since educating future managers in the world class requires the identification of people with special competencies and requires principled planning to empower them, banning multiple jobs can be a powerful tool to identify Be worthy and realize meritocracy.

  Keywords: Jobs, Multiple Occupations, Meritocracy, Excluding Total Jobs, Article 141 of the Constitution
 • Arezu Asadolahnejad ranjbar, Seyed Amirmohammad Arjmand, Mehdi Hadavand Page 229

  The most recent document published by oil ministry, is General and Particular Conditions of Engineering, Procurement and Construction (EPC) agreement for oil industry. These Documents are implied for all EPC projects of this sector. This means government has manipulate the process of regulation of these sector’s contracts. So it is reasonably anticipated that all aspect of a contract has been considered. Regarding General Conditions of these documents, it’s seems that claim management aspects including: determining dispute avoidance mechanism, Claim procedure and dispute settlement systems in these forms were woefully dismissed; while in the similar contract forms, around the world, these matters have been considered for decades. Therefore it seems necessary to recognizing weaknesses of the recent form through analysing one of the most comprehensive EPC contract forms in the world and comparing it with the form which is published by oil ministry. Firstly, for the sake of comparing, the most well-known contract forms in this field which is of the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) will be explained in detail. Finally the current statues of Claim Management Mechanism in special form of oil sector and some available solutions will be mentioned.

  Keywords: EPC Contract, Construction Contracts, Claim Management, FIDIC Forms of Contract
 • fatemeh mirahmadi, zabih allah vahedi Page 257

  Clauses (y) and (k) under Article 9 of the Administrative Violations Law approved in 1372 foresee the punishment of dismissal from the relevant institution and permanent separation from government services as the most severe administrative punishments, but the conditions for applying these two punishments are not clear in the law. The uncertainty that exists in this regard is whether the boards for handling administrative violations can first impose the punishment of dismissal of the offending employee on the resident or only in the absence of the conditions stipulated in clauses (h) and (i) under Article 9 of the aforementioned law. Upon redemption and retirement, if they have the desired service record, dismissal is applied as the last resort to punish the offender. It seems that considering the very negative effects of dismissal on the life of the employee and his dependents and considering the principles and goals governing the application of punishment and compliance with the principles of fair proceedings, the punishment of redemption or retirement should be applied instead of the punishment of dismissal with the principles And the legal logic and purposes of punishment are more consistent.

  Keywords: Dismissal, retirement, fair trial, administrative violations law, punishment
 • nima najafi Page 279

  In order to deal with any individual dispute between an employer and a worker or intern that is caused by the implementation of this law and other labor regulations, internship contracts, workshop agreements or collective labor agreements, the Iranian legislature has first foreseen the process of resolving the dispute by compromise, and in case of failure As a result, the handling of these disputes is under the jurisdiction of the Labor Law Boards. The primary judicial authority to deal with these disputes is the resolution board, and its appeal authority is the dispute resolution board. The opinions of the aforementioned boards are final and enforceable with the quality mentioned in Article 159 of the Labor Law, and appeals to them are also under the jurisdiction of the Administrative Justice Court with reference to Article 10, Paragraph 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice approved in 1392. After the issuance of unanimous opinions 602 and 699 of the General Board of the Supreme Court, a challenge arose with the theme of which authority has the authority to deal with the objection of public law persons to the definitive opinions of the judicial authorities. Considering that an inappropriate response to the aforementioned challenge can cause serious damage to the administrative judicial authorities and the judicial system of justice, in this regard, this article intends to examine the general legal principles, laws, unanimous opinions, advisory opinions of the legal department of the judiciary and The opinions of the general courts of justice should provide a scientific and appropriate answer to this question. The conclusion of this article, from the author's point of view, is that the Administrative Court of Justice has the absolute authority to deal with the claims of Article 10, Clause 2 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice; In other words, in the case of public law persons' objection to the final decisions of the labor judicial authorities, handling this issue is also under the jurisdiction of the Administrative Court of Justice.

  Keywords: Public Law Persons, Court of Administrative Justice, Labor Law, Judicial Authorities