فهرست مطالب

نشریه حقوق اداری
پیاپی 31 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد اسدی، محمود صابر*، اسدالله مسعودی مقام صفحات 10-38

  مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدیولوژیک به مقوله اقتصاد و جرایم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرایم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.

  کلیدواژگان: تعارض منافع، گفتمان تقنینی، بخش خصوصی، فساد، جرم مانع
 • وحید آگاه* صفحات 40-55

  تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفا به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شان نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

  کلیدواژگان: شورای نگهبان، اعلام مغایرت مقررات با شرع، فقهای شورای نگهبان، اصل 4 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری
 • حمیدرضا تبشیری*، بهزاد آهنگری صفحات 58-71

  در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه موثر باشد. از همین رو، سوال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تاثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مولفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل موثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.

  کلیدواژگان: ارتشاء، دولت مدرن، جامعه شناسی حقوقی، امیل دورکهایم
 • محمدقاسم تنگستانی* صفحات 74-96

  تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هییت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هییت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارایه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هییت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هییت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: حق دادخواهی، مراجع شبه قضایی، کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری، نظام استخدامی، دستگاه قضایی
 • قدرت الله رحمانی، حامد احمدوند* صفحات 98-116

  توقیف رسانه، استثنایی بر اصل آزادی رسانه است و در نظام های حقوقی بهنجار این استثناء غالبا در صلاحیت مراجع قضایی است که به صورت حداقلی و با رعایت کامل اصل آزادی بیان و رسانه رخ می دهد. در نظام حقوقی ایران اما افزون بر صلاحیت مراجع قضایی در توقیف رسانه، مرجع اداری (هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی) دارای صلاحیت تخییری در توقیف مطبوعات و رسانه ها است و این امر توسعه مصادیق توقیف رسانه ها را در پی دارد که به خودی خود خلاف اصل آزادی بیان و رسانه می باشد. پژوهش پیش رو کوشیده است تا با کاربست روش تحقیق کیفی، از مجرای تحلیل محتوای آراء مربوط به توقیف مطبوعات صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات طی یک دهه گذشته به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی حاکم بر توقیف اداری (غیرقضایی) رسانه در ایران چه تاثیری بر آزادی مطبوعات و رسانه گذاشته است که نتایج تحقیق از استفاده بی رویه هیات نظارت از اختیار توقیف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها، بر خلاف اصل آزادی بیان و مطبوعات حکایت می کند.

  کلیدواژگان: هیات نظارت برمطبوعات و خبرگزاری ها، توقیف مطبوعات، رسانه ها، آزادی مطبوعات، رسانه
 • علی طاهری*، سارا خاکپور صفحات 118-136

  ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تاثیر معکوسی بر تامین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: دولت تنظیم گر، دولت مقررات گذار، مدیریت دولتی نوین، حقوق بنیادین، خصوصی سازی، بازارگرایی، نئولیبرالیسم
 • بیژن عباسی*، مرتضی سعیدی پلمی صفحات 138-165

  پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تاثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارایه دادیم.

  کلیدواژگان: فیش های حقوقی، حقوق های نجومی، حقوق های نامتعارف کارمندان، مزایای نامتعارف
 • انس عبدالله زاده*، علی حاجی پور کندرود صفحات 168-190

  امروزه با پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مزایایی که در پی داشته، به طور فزاینده ای شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شان توسط دیگران بالاخص سازمان های دولتی و غیر دولتی قرار داده است. دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهم ترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی است. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. بر این اساس، در تحقیق پیش رو، مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به تحقیقات بعمل آمده می توان چهار چالش 1- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و تکامل دولت الکترونیک 2- چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی 3- حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات 4- اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک را به عنوان مهمترین چالش های حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به شمار آورد و همچنین راهکارهایی برای رفع یا کم رنگ شدن آنها ارایه گردیده است و یافته های تحقیق حاضر که به صورت توصیفی، تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد. هدف از مقاله پیش رو ارایه راهکارهایی در ارتباط با چالش های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان است.

  کلیدواژگان: امنیت، داده، دولت الکترونیک، حق حریم خصوصی اطلاعاتی، حقوق شهروندی، چالش ها
 • رسول معتضدیان، رویا احمدآبادی* صفحات 192-213

  منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارایه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های موثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران موثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مدیریت دولتی، پیشران ها، تحلیل اثرات متقابل
 • محمد نکوئی *، سیدمحمد سیدهاشمی صفحات 216-234

  مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت خواهد شد. به سبب تاثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازا های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.

  کلیدواژگان: تخلفات اداری، مجازات های کیفری، مجازات های اداری، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مجید نجارزاده هنجنی* صفحات 236-258

  خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و ماموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تاثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند.
  نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مامورین به خدمات عمومی» و «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.

  کلیدواژگان: خدمات عمومی، خصوصی سازی، کارکرد عمومی، شرکت منفعت عمومی، مامورین به خدمات عمومی
|
 • Mohammad Asadi, Mahmood Saber*, Asadolah Masoudi Magham Pages 10-38

  Corruption prevention always faces serious challenges in the legislative, judicial, and executive areas. The intervention of the criminal justice system has often been focused on the behavior of blue-collar citizens. On the other hand, the ideological approach toward the economy and economic crimes has resulted in the dominance of retrospective and punitive mechanisms, and this lot of posterior intervention has been focused more on corruption in the public sector while, following the government's downsizing policies, a significant part of the economy has been privatized. This study aims to analyze the existing regulations on the conflict of interest, as the main cause of corruption. It also examines the necessity of criminalizing conflict of interest as an independent and stand-alone crime. Conflict of interest refers to a situation in which a person with public authority status has secondary interests that conflict with their public duties. Hence, by examining the laws related to conflict of interest crimes as well as the principles related to criminalization, the status of conflict of interest in the Iranian legal system has been evaluated and the necessity of criminal intervention has been investigated. The present study applied a descriptive-analytical approach to examine the field of anti-corruption regulations using library sources. The findings of this study indicate that, since conflict of interest has not been recognized as an independent crime by the legislature, there is a weakness in the existing legislative interventions regarding corruption prevention, especially with respect to conflict of interest cases. Therefore, this study proposes recognition of conflict of interest as an independent and stand-alone crime.

  Keywords: conflict of interest, legislative discourse, private sector, corruption, stand-alone crime
 • Vahid Agah * Pages 40-55

  Famous interpretation of Jurists and professors of universities of  the constitution of Islamic Republic of Iran specially 4th Principle, refers to qualification of jurists of Guardian Council for announcing contradiction of Regulations with Islam; which leaded to Voiding Regulations due to Contradiction with Islam in first act of administrative court of justice approved since the year 1981 up to now, applied by general board of this court, but the main and irrevocable qualification shall be proved only by jurists of Guardian Council. This judgment seems absolute and obvious; nevertheless, by exact considering to Constitutional Law, the contradictory issue is revealed due to following reasons about qualification of Administrative Court of Justice: 1) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of Acts with Islam. 2) Recognizing justice as field of operation of judges. 3) Qualification of jurisprudence knowledge of judges for Islamic Voiding Regulations. 4) Qualification of judges for applying Islam in civil, penal and administrative cases and courts in Acts. 5) Contradiction of qualification of jurists of Guardian Council with independence of judges. 6) Qualification of administrative court of justice in principle 170 and 173 of constitution. 7) Qualification of jurists of Guardian Council for Announcing Contradiction of constitution with Islam.

  Keywords: Guardian Council, Announcing Contradiction of Regulations with Islam, Jurists of Guardian Council, Principle 4 of The Constitution of Iran, Administrative Court of Justice
 • Hamidreza Tabshiri*, Behzad Ahangari Pages 58-71

  In modern approaches to criminology, not only has it not been considered as an individual phenomenon, but it has been defined as a social phenomenon that occurs in the context of specific social developments. In Iran, too, although the legislators’ approach has been very deep, insightful and recognizable to punish and deter Bribery and Bribe taker criminals, but the facts in administrative violations show other data that are needed to identify and deal with this crime, from A new approach, such as the sociology of law, was used to address this dilemma and crime. Therefore, the question of this research arises on the basis of why the crime of bribery in the modern government in Iran according to the legal sociology – with the view of Emil Durkheim – thought?
  The hypothesis of this research is based on the view that: Accelerated modernization and social events have caused anomie in social structures, the effect of which should be seen in the change in social control structures, which have a task to prevent corruption. Therefore, this article pursues two basic goals: while examining the social context of this crime, it introduces the cultural and normative reinforcing components that cause this crime. The findings of this study indicate that factors such as: disruption of the value system, disruption of the division of social work, reduced solidarity-unity and empathy, reduced social conscience, lack of social control and prevention system as factors affecting the occurrence of crime Is bribed.

  Keywords: Bribery, Modern Government, Legal Sociology, Emile Durkheim
 • Mohammadghasem Tangestani * Pages 74-96

  Establishing an appropriate legal system to handle the employment complaints of employees of government agencies in Iran, in different periods, has been the concern of policymakers in the country’s administrative system. Despite the fact that many years have passed since the identification of quasi-judicial authorities in the Iranian legal system, as well as the increasing volume of lawsuits in the branches of the Administrative Court of Justice, the above complaints (except in some exceptional cases) Takes. The present article, by taking a descriptive-analytical method, seeks to examine the managerial and legal foundations of establishing employment complaints boards for government employees, as well as to analyze the organizational patterns of these boards, and finally, to analyze the challenges and provide solutions. It can be suggested to create a suitable legal and administrative system to handle the mentioned complaints. Based on the findings of this study, the establishment of the above boards is justified from a managerial perspective and is legally possible. In the short term, by choosing the model of creating one-stage boards, and in the medium term, by creating the revision stage, as described in this article, by eliminating the existing legal and extra-legal challenges in this field (It is possible to improve the current status of the employment complaints of employees, including obtaining the permission of the legislator, establishing a proper due diligence procedure, and regulating the investigation in terms of the duration of the investigation and avoiding bias. The results and suggestions in this article provide a good opportunity for policy makers in the country’s administrative system to establish a legal system for handling employment complaints of government employees.

  Keywords: litigation law, quasi-judicial authorities, reducing the volume of lawsuits of the Court of Administrative Justice, employment system, judiciary
 • Ghodratolah Rahmani, Hamed Ahmadvand* Pages 98-116

  Confiscation of the media is an exception to the principle of media freedom, and in normal legal systems, this exception is only within the jurisdiction of judicial authorities, which occurs in a minimal way and with full compliance with the principle of freedom of media expression. In Iran's legal system, in addition to the jurisdiction of the judicial authorities in confiscating the media, the administrative authority (the supervisory board for the press and news agencies and internet sites) has discretionary authority to confiscate the press and media, which increases the number of cases of confiscation of the media. It follows that it is against the principle of freedom of speech and media.The present research has tried to answer the question of the legal system governing the administrative (non-judicial) seizure of the media in Iran through the content analysis of the opinions related to the seizure of the press issued by the press supervision board during the last decade by applying the qualitative research method. What impact has it had on the freedom of the press and the media that the results of the investigation indicate the indiscriminate use of the supervisory board's authority to seize the media according to Article 12 of the Law of the Press and News Agencies - contrary to the principle of freedom of speech and the press.

  Keywords: Press, News Agency Supervisory Board, Media Seizure, Media Freedom
 • Ali Taheri*, Sara Khakpour Pages 118-136

  The emergence of regulatory governments since the early 1980s has brought about one of the most extensive and profound changes in a wide range of governments. The main question of the current research is that the emergence and establishment of regulatory governments have brought about any destructive effects or consequences in relation to the fundamental rights of citizens. In this article, we have first briefly reviewed the concept, theoretical background, characteristics and policies emerging from regulatory governments, which are sometimes called new public management, and then while examining the consequences of the establishment of such governments in relation to the rights of citizens, we have concluded that regulatory governments have had an adverse effect on providing the basic needs of citizens, their enjoyment of justice and fairness and participation in political affairs, the publicness of public services and the benefit of a healthy environment.
  In these surveys, citing reliable and international published researches and statistics, and using the descriptive-analytical method, we have shown that the implementation of the policies related to regulatory governments may have dire results in relation to fundamental rights of the citizens. Finally, suggestions are also provided to improve such effects and consequences.

  Keywords: regulatory government, new public management, fundamental rights, privatization, market orientation, neoliberalism
 • Bijan Abbasi*, Morteza Saeedi Pages 138-165

  Due to paying of some unfair and unconventional salaries to some civil servants in our country which have been revealed recently, arise some different views about the reasons and causes of the issue that they are mostly influenced by political and partisan opinions. Thus, regarding the importance of the issue and concerning of the public opinions, we’ve examined the topic in a legal and critical approach based on an analytical method away from any political or partisan bias. We’ve concluded that there are a wide range of factors that caused the issue so we can’t focused on a single factor. At the end, we’ve proposed several solutions to solving the problem and to prevent of such cases.

  Keywords: Pay slips, Astronomical salaries, Unconventional civil servants salaries, Unconventional benefits
 • Anas Abdolahzadeh*, Ali Hajipour Kandrood Pages 168-190

  E-government, with all its advantages in improving government processes, reducing costs, reducing bureaucracy, creating an e-community and facilitating communication with citizens, also has its weaknesses. The most important concern about the development and growth of e-government is the violation of citizens' rights in cyberspace. One of the most important citizenship rights in cyberspace is the right to information privacy. Information privacy is a right. The right that individuals have to control their information against misplaced searches, eavesdropping, spying, misappropriation and misuse of personal information. In this article, the concept and models of e-government are examined and the concept of citizens' information privacy and its relationship with e-government is stated. For citizens' information privacy in e-government, the challenge of information privacy and e-government maturity, the challenge of information privacy and public interest, the protection of information privacy and freedom of information and the challenge of granting citizens the right to access information in e-government are the most important challenges of this study. have been identified

  Keywords: privacy, information privacy rights, citizen rights, e-government
 • Rasool Motazedian, Roya Ahmadabadi* Pages 192-213

  The civil charter, known as civil rights in the administrative system in Iran, follows the ensuring of better governance via citizen participation and provides a basis for accountability, transparency, and better services. Implementation of the civil rights ratification in the administrative system since 1396 has encountered several challenges. Therefore, there has always been a need for revision of managerial approaches and utilization of new tools for planning based on the most influencing factors. The purpose of this study is to identify and analyze the most important ascenders of civil rights in the administrative system. To achieve this goal, data required to conduct research have been gathered first through library studies and then interviews with experts. In the beginning, a list of 48 effective ascenders of civil rights in the administrative system is studied. Then, 15 of these factors have been selected as important ascenders for measuring their impact and effectiveness in the matrix of interactions by "Delphi" methods. By analyzing Mic Mac software outputs, the impact and effectiveness of each of the selected ascenders are determined. According to this analysis, empowerment factors for citizens, the will of politicians, political open space, and social networks were identified as the key ascender that have the greatest impact on civil rights in the administrative system.

  Keywords: Civil rights, Public administration, Ascenders, Interactions analysis
 • Mohammad Nekouee *, Seyed Mohammad Seyed Hashemi Pages 216-234

  Administrative penalties follow principles and rules, some of which are derived from the principles and rules governing criminal penalties and shared with them, and some of which, according to the relevant laws, belongs for administrative penalties themselves and disobservance of these facfors will lead to decision disapprobation in Administrative Justice court and Supreme Supervisory Board.  Due to the effect of administrative penalties on the social, occupational and personal life status of employees as well as criminal penalties, in this study, the degree of compliance of the principles and rules governing administrative penalties with criminal penalties and ambiguities of specific principles and rules of administrative penalties have been investigated. Findings of this study using library and documentary sources and descriptive-analytical method show that the principles and rules governing administrative penalties in most cases are consistent with the principles and rules governing criminal penalties.
  However, due to some important differences in the field of administrative and criminal penalties, this compliance is not absolute and in some cases this compliance either does not exist or has been adapted incomplete. also in some cases principles and rules specific to administrative penalties are amblguous and incomplete Which has made it necessary to review the administrative offenses trial law.

  Keywords: Administrative offenses, Criminal penalties, Administrative penalties, Administrative offenses trial boards
 • Majid Najarzadehhanjani* Pages 236-258

  The privatization of public services led to the emergence of companies with private ownership and management and public mission known as the Public Interest Company (PIC). Despite being private and governed by the rules of private law, Influenced by the doctrine of public service and due to considerations related to the public interest, these companies are subject to public law and regulatory requirements. The public service management system in Iran has not been immune from privatization by announcing and implementing the public policies of Article 44 of the Constitution and the law on how to implement it. Therefore, it is necessary to evaluate and analyze the capacity of Iranian administrative law in accepting the concept of PICs. Using descriptive and analytical methods and relying on the experience of some countries, this study, after studying the basics of forming the concept of PICs and identifying their characteristics, considering the capacity of the concept of "public service agents" and "private professional institutions in public mission", acceptance of this concept in Iranian administrative law is considered possible.

  Keywords: Public Services, Privatization, Public Function, Public Interest company (PIC), public service agents