فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue: 3, Summer 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/07/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم بزرگ منش، محمد حاتمی، جعفر حسنی* صفحات 9-16
  هدف

  این مطالعه توصیفی مقطعی با هدف پیش بینی راهکارهای تنظیم هیجان یعنی ارزیابی مجدد شناختی و سرکوب هیجانی که توسط بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری اتخاذ شده است با استفاده از مولفه های حساسیت به پاداش یعنی سیستم فعالساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ-گریز-انجماد انجام شد.

  روش ها

  بدین منظور ، 322 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونری از سه مرکز درمانی در تهران انتخاب شدند. پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت به پاداش جکسون توسط بیماران تکمیل شد و داده ها با تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که سیستم فعالساز رفتاری به طور قابل توجهی راهکار ارزیابی مجدد شناختی را پیش بینی کرده و همچنین قوی ترین سهم را در توضیح راهکار سرکوب هیجانی داشته است. علاوه بر این، گریز و انجماد هر دو به طور مساوی دومین پیش بینی کننده مهم سرکوب هیجانی بودند.

  نتیجه گیری

  بنابراین، تعامل میان تنظیم هیجان و مولفه های حساسیت به پاداش باید در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، تنظیم هیجان، حساسیت به پاداش، بیماران
 • معصومه تدریس تبریزی، مجید صفارنیا*، مهناز علی اکبری، احمد علی پور صفحات 17-34
  مقدمه

  این پژوهش به منظور تدوین مدل ساختاری رابطه بین ناگویی هیجانی، تمایزیافتگی خود و نقش های جنسیتی در عملکرد جنسی زنان با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در شهر تهران زندگی می کردند که از این میان 550 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر از مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، مقیاس تمایزیافتگی خود (1999)، مقیاس نقش های جنسیتی بم (1981)، مقیاس عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران، 2000) و پرسشنامه تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران (2011) به عنوان ابزار استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از روش بوت استرپ آزموده شدند.

  یافته ها

  نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از برازش مدل بود و نشان داد ناگویی هیجانی با میانجیگری سبک منفعت طلبی و سبک سرمایه گذاری افراطی اثر غیرمستقیم بر عملکرد جنسی دارد. همچنین نقش جنسیتی مردانه به طور مستقیم در عملکرد جنسی زنان موثر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، جهت بهبود عملکرد جنسی باید به سبک های تبادل اجتماعی توجه کرد. یافته های پژوهش حاضر چهارچوب مفیدی را در شناسایی مولفه های تاثیرگذار در حوزه روانشناسی اجتماعی در عملکرد جنسی زنان فراهم می کند که در برنامه های پیشگیری و درمانی می بایست مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت جنسی، تمایزیافتگی خود، ناگویی هیجانی، نقش های جنسیتی، سبک های تبادل اجتماعی
 • زهرا سالاری راد، لیدا لیل آبادی*، ناهید نفیسی، آدیس کراسکیان موجمباری صفحات 35-45
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. نمونه پژوهش 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران بود که پس از غربالگری نمره بالایی در اضطراب داشتند و براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه، جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه 50 دقیقه ای، تحت درمان متمرکز بر هیجان بر اساس برنامه پروتکل درمان پروتکل درمان متمرکز بر هیجان گرینبرگ (2010) قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه اضطراب بک و مقیاس ارزیابی کارکرد درمان سرطان- پستان (FACT-B)، پیش از شروع مداخله، پس از مداخله و 3 ماه پس از پایان دوره درمانی، از افراد هر دو گروه جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از تحلیل واریانس آمیخته نشان داد درمان متمرکز بر هیجان به طور معناداری موجب کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی شد. یافته های آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان در طول زمان ثبات دارد.

  نتیجه گیری: 

  درمان متمرکز بر هیجان با تمرکز بر پردازش و ابراز هیجانی، به بهبود تنظیم هیجانات مراجعان منجر شده و می تواند به عنوان روش مداخله ای مناسب برای کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان به کار رود.

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، اضطراب، کیفیت زندگی، سرطان پستان، بدخیمی
 • مهشید عباسی، مرضیه پهلوان، مریم علی اکبری*، مائده آقاسی، منیرسادات حسینی صفحات 47-58
  هدف

  امروزه معنویت درمانی بعنوان درمانی موثر در اغلب مشکلات روانشناختی شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان تاب آوری و سبک های مقابله ای خانواده های معتادان درحال ترک می باشد.

  روش

  روش انجام این پژوهش، نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های معتادان درحال ترک بستری در کمپ شهرستان شهرکرد بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر از خانواده های معتادان در حال ترک بودند که به شیوه هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب و به صورت تصادفی درگروه های آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، و پرسش نامه سبک های مقابله ای موس و بیلینگز. معنویت درمانی گروهی طی 11 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش برگزار شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-21 مورد تحلیل کواریانس قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بود که معنویت درمانی گروهی باعث افزایش تاب آوری (0.001≤P)، افزایش استفاده از سبک مقابله ای مساله مدار (0.001≤P)، وکاهش استفاده از سبک مقابله ای هیجان مدار (0.001≤P)، در خانواده های معتادان درحال ترک در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که معنویت درمانی گروهی می تواند میزان بالایی از تغییرات مربوط به تاب آوری و سبک های مقابله ای خانواده های معتادان درحال ترک را تبیین نماید.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی گروهی، تاب آوری، سبک های مقابله ای، خانواده معتادان، معتادان درحال ترک
 • میترا شه پناه، محمدرضا صیرفی* صفحات 59-68
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل پیش بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بر اساس تنظیم هیجانی با میانجیگری خود مراقبتی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران در نیمه دوم سال 1399 می باشد که تعداد مراجعه کنندگان 350 نفر بوده است و که بر اساس فرمول تابانیک فیدلر تعداد 184 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ پرسشنامه خود مراقبتی (جاراسما و همکاران، 2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی  گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (وار، کاسینسکی و کلر، 1996) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده گردید.

  یافته ها

  داده ها نشان داد که خود مراقبتی به طور معنادار و مثبت در رابطه بین تنظیم هیجانی (β= 0.175) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری نقش میانجی داشت. همچنین خود کارآمدی و تنظیم هیجانی اثر مثبتی روی خود مراقبتی داشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که بخشی از اثر متقابل خود کارآمدی و تنظیم هیجانی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با خود مراقبتی قابل توجیه است و خود کارآمدی و تنظیم هیجانی بالا با اضافه شدن عامل خود مراقبتی منجر به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بهتر در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری شد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، خود مراقبتی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، بیماران عروق کرونری قلب
 • فرزین باقری شیخانگفشه*، عباس ابوالقاسمی، سید موسی کافی ماسوله صفحات 69-78
  مقدمه و هدف

  بدنسازی در سال های اخیر افراد زیادی را به سمت خود کشانده است، اما علی رغم این محبوبیت استفاده از داروهای غیرمجاز و استروییدی، مشکلات زیادی را برای ورزشکاران به همراه داشته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه استحکام روانی و حس انسجام در بدنسازان طبیعی و استروییدی بود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی بدنسازان طبیعی و استروییدی شهر رشت در سال 1397 بود که از میان 120نفر (60 بدنساز طبیعی و 60 بدنساز استروییدی) به صورت هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه های استحکام روانی ورزشی شرد و همکاران (2009) و حس انسجام آنتونووسکی (1993) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین مولفه های استحکام روانی و حس انسجام در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0<P). بدنسازان طبیعی در مقایسه با بدنسازان استروییدی، از میزان اطمینان (001/0p< ؛ 93/24)، پایداری (006/0<P ؛ 60/15)، کنترل (001/0<P ؛ 43/14) و حس انسجام (001/0<P ؛ 88/21) بیشتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این پژوهش مبین این است که سوء مصرف داروهای استروییدی تاثیر بسزایی بر روی ابعاد روانشناختی و جسمانی بدنسازان به جای می گذارد. بدین منظور، لازم است با اطلاع رسانی درست و ارایه خدمات روانشناختی به ورزشکاران حرفه ای از وقوع آسیب های احتمالی جلوگیری کرد

  کلیدواژگان: استحکام روانی، بدنسازان استروئیدی، تصویر بدن، حس انسجام، بدنسازان طبیعی
|
 • Maryam Bozorgmanesh, Mohammad Hatami, Jafar Hasani *, Mohammad Sahebjam, Mehdi Akbari Pages 9-16
  Objective

  Coronary Heart Disease (CHD) is a pathological process in the coronary arteries that deserves special attention. This cross-sectional descriptive study aimed to predict the emotion regulation strategies, i.e., cognitive reappraisal and expressive suppression, adopted by patients with Coronary Heart Disease (CHD) using reinforcement sensitivity components, namely Behavioral Approach System (BAS), Behavioral Inhibition System (BIS), fight, flight, and freeze.

  Methods

  To this end, 322 patients with CHD were recruited from three medical centers in Tehran, Iran. Emotion Regulation Questionnaire and Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory were administered to the patients, and the data were analyzed by regression analysis.

  Results

  The results revealed that BAS significantly predicted cognitive reappraisal strategy and also made the strongest contribution to the explanation of expressive suppression strategy; furthermore, flight and freeze were both equally the second most significant predictors of expressive suppression.

  Conclusion

  Therefore, the interaction between emotion regulation and reinforcement sensitivity components should be considered in patients with CHD.Keywords: Coronary Heart Disease (CHD), emotion regulation, reinforcement sensitivity, patients, behavioral activation

  Keywords: Coronary Heart Disease (CHD), emotion regulation, Reinforcement Sensitivity, Patients
 • Masomeh Tadris Tabrizi, Majid Saffarinia *, Mahnaz Aliakbari, Ahmad Alipor Pages 17-34
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the structural model of the relationship between alexithymia, Differentiation of Self, and gender roles in women’s sexual function with the mediation of social exchange styles.

  Method

  This research was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all married women living in Tehran, of whom 550 people participated in the study through an online call. The instruments used in this study to collect data were the Toronto Alexithymia Scale (1994), the Differentiation of Self Inventory (1999), the Bem Sex Role Scale (1981), the Women's Sexual Function Scale (Rosen et al., 2000), and the Leybman et al.’s (2011) Social Exchange Questionnaire. The structural Equation Modeling (SEM) and using LISREL software were applied to evaluate the proposed model. Intermediate relationships in the proposed model were also tested using the bootstrap method.

  Results

  The results of structural equation modeling indicated the model fitness and showed that alexithymia has a negative impact on sexual performance by the mediation of utilitarianism and extreme investment styles. In addition, the masculine gender role directly affects women's sexual function.

  Conclusion

  According to the results, social exchange styles should be considered in improving sexual function. The findings of the present study provide a useful framework for identifying the influential components in the field of social psychology in women's sexual function that should be considered in prevention and treatment programs.

  Keywords: Sexual Health, Differentiation of Self, Alexithymia, Gender Role, social exchange styles
 • Zahra Salarrad, Lida Leilabadi *, Nahid Nafissi, Adis Kraskian Mujembari Pages 35-45
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion-focused therapy on anxiety and quality of life in women with breast cancer.

  Method

  A quasi-experimental design was used to collect pre-test, post-test and follow-up data (three months after) from treatment and control groups. The sample consisted of 30 women with breast cancer in Tehran who had a high score in anxiety after screening. They were selected based on purposive sampling and randomly placed in experimental and control groups of size 15. The experimental group received 12 sessions (50 minutes) of emotion-focused therapy (Greenberg, 2010). The control group did not receive an intervention. Data were collected using Beck Anxiety Inventory and Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast Cancer (FACT-B) in three stages: pre-test, post-test, and follow up, and analyzed using mixed variance analysis.

  Findings

  Results showed significant within and between subject differences (P<0.01) on measures of anxiety and quality of life. Emotion-focused therapy significantly reduced anxiety and increased quality of life in the treatment group relative to the control group. Moreover, post-test and follow-up levels of anxiety and quality of life differed significantly from pre-test levels, but not from each other.

  Conclusion

  Emotion-focused therapy targeting emotional processing and expression improved [d1] regulation of clients' emotions and can be used as an appropriate intervention method to reduce anxiety and increase quality of life in women with breast cancer.

  Keywords: Emotion-focused therapy, Anxiety, Quality of Life, breast cancer, malignancy
 • Mahshid Abbasi, Marzieh Pahlevan, Maryam Aliakbari *, Maedeh Aghasi, Monirosadat Hosseini Pages 47-58
  Objective

  Spiritual therapy is recognized as an effective treatment for most psychological problems. The aim of this study was to investigate the effectiveness of group spiritual therapy on resilience and coping styles of families of addicts who are quitting drugs.

  Method

  The reasech method was quasi-experimental with a pre-test-post-test and a control group design. The statistical population included all families of addicts who were quitting in a camp in Shahrekord city for a period of 3 months in 2020. The statistical sample consisted of 30 families of these addicts who were selected through the purposeful sampling method and randomly assigned into experimental and control groups. The instruments used in this study were the Connor and Davidson Resilience Scale, and the Moss and Billings Coping Styles Questionnaire. Spiritual group therapy was held in 11 sessions of 90 minutes for a month and a half for the experimental group. The collected data were analyzed by covariance analysis using SPSS-21 software.

  Results

  The results showed that group spiritual therapy increased resilience (p≤0.001) and using problem-focused coping style (p≤0.001), and decreased using emotion-focused coping style (p≤0.001) in the family of addicts quitting drugs in the experimental group.

  Conclusion

  The results indicated that spiritual group therapy can explain the high rate of change related to resilience and coping styles of families of addicts seeking treatment.

  Keywords: spiritual group therapy, Resilience, coping styles, families of addicts, addicts quitting drugs
 • Mitra Shahpanah, Robabeh Noury Ghasem Abadi, Mohammadreza Seirafi * Pages 59-68
  Objective

  Coronary Artery Disease is a chronic and complex disease requiring continuous medical care. The current study was conducted to for predicting Health-Related Quality of Life based on Emotion Regulation with mediating to Self-Care in Patients with Coronary Artery Disease (CAD).

  Methods

  The research method was a descriptive study and correlation type. The statistical population comprised all patients with CAD (N=350) referring to Shohadaye Tajrish Hospital in Tehran, Iran, in the second half of 2020. Based on the Tabachnick Fidell formula, 184 subjects were selected using a convenient sampling method. Research instruments were the Self-Care Scale (Jaarsma, Halfens, Tan & et al, 2003), Emotion Regulation Questionnaire of Garnefski & Graich, 2001), and HRQol Survey (Ware, Kosinski, Keller, 1996). Data analysis was done using Structural Equation Modeling (SEM) and path analysis.

  Results

  The data indicated a positive and significant mediating role of self-care in the relationship between emotion regulation (β= 0.175, p<0.01) and HRQoL of patients with CAD. Moreover, self-care and emotion regulation had a positive impact on HRQoL.

  Conclusion

  According to findings, a part of the mutual effect of self-efficacy and emotion regulation on HRQoL is explained by self-care. On the other hand, high emotion regulation, and self-care led to better HLQoL of CAD patients.

  Keywords: emotion regulation, Health-Related Quality of Life, self-care, CAD Patients
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe *, Abbas Abolghasemi, Seyed Mousa Kafi Masouleh Pages 69-78
  Objective

  Bodybuilding has attracted a lot of people in recent years, but despite the popularity of using unauthorized and steroid drugs, it has caused many problems for athletes. The purpose of the present study was therefore to compare mental toughness and sense of coherence in natural and steroid bodybuilders.

  Method

  This study was a descriptive and causal-comparative study. The statistical population consisted of all natural and steroid bodybuilders in Rasht in 2019 from 120 individuals (60 natural bodybuilders and 60 steroid bodybuilders) they were selected purposefully and included questionnaires on sport mental toughness Sheard, Golby & Van Wersch (2009) and Sense of coherence Antonovsky (1993) responded. Data were analyzed using multivariate analysis of variance by SPSS 24 software.

  Results

  The findings of this study showed that there was a significant difference between the components of mental toughness and sense of coherence in the two groups (P<0.01). Natural bodybuilders had higher levels of Confidence (24.93, P<0.001), Constancy (15.60, P<0.006), Control (14.43, P<0.001), and sense of coherence (21.88, P<0.001) compared to steroid bodybuilders.

  Discussion

  The results obtained from this research show that the abuse of steroid drugs has a significant impact on the psychological and physical aspects of bodybuilders. For this purpose, it is necessary to prevent possible injuries by providing proper information and providing psychological services to professional athletes.

  Keywords: Mental Toughness, Steroid Bodybuilding, body image, Sense of Coherence, Natural Bodybuilding