فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:16 Issue: 4, Autumn 2022

Iranian Journal of Veterinary Medicine
Volume:16 Issue: 4, Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کارولین سوتو مایور پادوا رودریگز، شیلا کانوسه رهال*، ژاکوته لوالدوسکویرا سیلوا، ژنا پریرا سیلوا، ماریا ژاکلین مامپریم، جنیفر گابریلا فیگورا، اریک یوجی توکاشیکی، آلساندرا ملچرت صفحات 338-347
 • نزهت حسن*، چارانجیت سینگ رانداوا، دیپتی نارانگ صفحات 348-355
 • محمد آدم، ریدوان ادواله باکاره، شولا دیوید اولا فادونسین*، اولاتونده باتونده آکانبی، استر سولومون کیگیر، ثانی عبدل بارکا صفحات 356-363
 • مونا حسینی، زهرا سنجرانی، رضا نبوی*، فریبرز شریعتی شریفی، سیده آیدا داوری، حمیدرضا شکرانی صفحات 364-371
  زمینه مطالعه

  همونکوزیز یکی از آلودگیهای مهم نماتودی در جمعیت گاوها محسوب میشود. برای فهم بهتر وضعیت مقاومت دارویی ، همه گیر شناسی و همچنین راهکارهای کنترل انگل در یک منطقه جغرافیایی، تشخیص صحیح گونه های موجود بر مبنای ژنتیک و ریخت شناسی ضروری به نظر میرسد.

  هدف

  هدف از انجام این مطالعه بررسی پارامترهای ریخت شناسی و همچنین اهداف مولکولی (ITS1, ITS2 و ژن بتاتوبولین) در نماتودهای جنس همونکوس جداشده از گاوهای جنوب شرق ایران، به منظور یافتن تنوع گونه ای و مقاومت بنزیمیدازولی میباشد.

  روش کار

  از اردیبهشت 1394 لغایت فروردین 1395، تعداد 300 شیردان از گاوهای کشتار شده در شهرستانهای زابل، زاهدان و ایرانشهر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 98 کرم بالغ همونکوس جدا شده، از نظر ریخت شناسی بررسی شدند. برای مطالعه مولکولی قطعه کلی ITS1 ، 5.8 S و ITS2 و همچنین قسمتی از ژن بتاتوبولین مورد تکثیر واقع شدند. تعداد 20 کرم برای تعیین توالی قطعات ITS و همچنین بتا توبولین انتخاب گردیدند.

  نتایج

  از نگاه ریخت شناسی تمامی نمونه های موجود همونکوس کونتورتوس تشخیص داده شدند. یافته های تعیین توالی مولکولی ITS2 و ترسیم درخت فیلوژنی، شباهت 99 درصد را بین نمونه های تحت بررسی و همونکوس کونتورتوس های سایر نقاط جهان نشان داد. تعیین توالی قطعه بتاتوبولین هیچگونه موتاسیونی را در کدونهای مرتبط نشان نداد و لذا تمامی نمونه های مورد بررسی حساس به بنزیمیدازولها تشخیص داده شدند.

  نتیجه گیری نهایی:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه در سایر نقاط جهان شایعترین گونه همونکوس در جمعیت گاوها همونکوس پلاسه ای میباشد ولی در جنوب شرق ایران شایعترین گونه همونکوس کونتورتوس است. همچنین القا مقاومت بنزیمیدازولی در این انگل و در این نقطه از کشور از سایر نقاط جهان پایین تر است.

  کلیدواژگان: بنزیمیدازول، ریخت شناسی، گاو، مولکولی، همونکوس
 • وحید اکبری نژاد*، فرامرز قراگوزلو، عمادالدین محبی، عرفان غلامعلی صفحات 372-379
  زمینه مطالعه

  تعیین جنسیت جنین در صنعت اسب به دلایل اقتصادی از اهمیت برخوردار است. بنابراین، روش های مختلفی برای تعیین جنسیت جنین در اسب توسعه پیدا کرده است، ولی تکنیک های حاضر دارای محدودیت هایی هستند. اخیرا، ارزیابی غلظت تستوسترون مادری به عنوان روشی ساده و ارزان جهت تشخیص جنسیت جنین پیشنهاد شده است، اما یافته ها در گونه های مختلف متناقض هستند.

  هدف

  هدف مطالعه حاضر اندازه گیری غلظت تستوسترون گردش خون مادیان های آبستن با جنین های نر و ماده به منظور سنجش ارزش تشخیصی غلظت تستوسترون مادری برای تعیین جنسیت جنین اسب بود.

  روش کار

  نمونه های خون در ماه های سه، شش و نه آبستنی از مادیان ها (تعداد = 20) اخذ شد. نمونه ها سانتریفیوژ شده و تا زمان آنالیز هورمونی غلظت تستوسترون با استفاده از کیت الایزا در منفی 20 درجه سانتی گراد ذخیره شدند. جنسیت کره ها در زمان تولد و بر اساس مشاهده اندام تناسلی خارجی تعیین شد.

  نتایج

  غلظت تستوسترون در ماه های سوم، ششم و نهم آبستنی و نه غلظت تجمعی تستوسترون تفاوتی میان مادیان های دارای کره نر و ماده نداشت (05/0 < P). اما غلظت تستوسترون در طول آبستنی در تمامی مادیان ها فارق از جنسیت جنین آنها تغییر کرد و در ماه شش بالاتر از ماه های سه و نه بود (0001/0 > P).

  نتیجه گیری: 

  در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که غلظت تستوسترون مادری نمی تواند برای تعیین جنسیت جنین در اسب استفاده شود. اما مطالعه حاضر مبین تغییرات غلظت تستوسترون در مقاطع مختلف آبستنی در مادیان بود.

  کلیدواژگان: آندروژن، تکسمیان، کره، آبستنی، تعیین جنسیت
 • محمدرضا مخبر دزفولی، فیصل ضرقامی، صادق رهبری، الهه ابراهیم زاده آبکوه، صمد لطف الله زاده، سیروس صادقیان چالشتری، پرویز شایان* صفحات 380-389

  حفاظت از گوساله ها در برابر کریپتوسپوریدیوزیس با آغوز گاو آبستن ایمن شده با آنتی ژن های کامل اووسیست

  زمینه مطالعه

  کریپتوسپوریدیوم پارووم یک انگل کوکسیدیایی با انتشار جهانی می باشد. این انگل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اسهال در اکثر مهره داران و انسان های دارای نقص ایمنی محسوب می شود.

  هدف

  با توجه به عدم درمان موثر کریپتوسپوریدیوزیس، استراتژی حفاظتی در برابر این انگل می تواند از طریق واکسینه کردن در حیوان مادر بر ضد انگل قبل از زایمان باشد.

  روش کار

  برای این منظور لیزات از اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان کاندید واکسن آنتی ژن کامل (420 میکروگرم) استفاده شد و 3 گاو آبستن را 70 روز مانده به زایمان 4 بار هر 2 هفته واکسینه شدند. به عنوان گروه شاهد از 3 گاو آبستن غیر ایمن شده استفاده شد. پس از زایمان، هر گوساله با آغوز مادر خود تغذیه شد و در 12 ساعت پس از تولد با 1 x 1o7 اووسیست آلوده گردید.

  نتایج

  برخلاف گروه آزمایش، گوساله های گروه کنترل دچار اسهال شدید آبکی همراه با دفع اووسیست از 4 روز پس از عفونت شدند. گوساله های گروه آزمایش که آغوز هایپرایمنی دریافت کردند، نه تنها علایم بالینی نشان ندادند، بلکه کاهش قابل توجهی در دفع اووسیست داشتند.

  نتیجه گیری نهایی: 

  آنتی ژن کامل تهیه شده از اووسیست های C. parvum را می توان به عنوان یک کاندید مناسب برای ایمن سازی گاوهای باردار تولید کننده آغوز هایپرایمن در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: آنتی ژن های کامل اووسیست، ایمن سازی، آغوز هایپرایمن، کریپتوسپوریدیوم پارووم، واکسیناسیون پسیو
 • رحام مجیبی، حدیث مراد جودکی، جلیل مهرزاد، علیرضا خسروی*، عقیل شریف زاده، دنیا نیک آیین صفحات 390-399
  زمینه مطالعه

  سرطان یک تهدید عمده برای سلامت انسان و یک مشکل جهانی است و سرطان ریه شایع ترین نوع تومور بدخیم است. فنتیل استر اسید کافییک یکی از ترکیبات فنلی شناخته شده است. اثرات مفید اسید کافییک ، از جمله ضد التهاب ، ضد ویروس ، تقویت کننده سیستم ایمنی ، آنتی اکسیدان و خواص مهار کننده سرطان و ضد سرطان در مطالعات متعددی تایید شده است. بابونه شیرازی متعلق به خانواده Asteraceae است ، این گیاه یکی از محبوب ترین گیاهان دارویی است و به عنوان "ستاره" گیاهان دارویی شناخته می شود و به دلیل خواص ضد التهابی ، ضد میکروبی و ضد سرطانی قرن ها مورد استفاده قرار گرفته است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی ریه توسط اسید کافییک و عصاره بابونه بود.

  روش کار

  بدین منظور ، رده های سلولی کشت شده سرطان ریه (A549) با اسید کافییک و عصاره بابونه تیمار شدند و سلول های تیمار شده پس از آماده سازی توسط فلوسیتومتری مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که کافییک اسید و عصاره بابونه نقش موثری در القای آپوپتوز دارند و تغییرات مشخصی در درصد سلول های زنده و درصد سلول های فاز اولیه و فاز تاخیری آپوپتوزیس ایجاد کرده اند.

  نتیجه گیری نهایی:

   مشخص گردید کهکافییک اسید و بابونه دارای اثرات آپوپتوز قابل توجهی بر روی سلول های سرطانی اپیتلیال ریه هستند و نقش موثری در مهار سلول های سرطانی ریه دارند.

  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، بابونه شیرازی، سرطان ریه، فلوسیتومتری، کافئیک اسید فنتیل استر
 • سینا یل بیرانوند، حسین نورانی، حسین کاظمی مهرجردی* صفحات 400-413
  زمینه مطالعه

  مهندسی بافت یک استراتژی امیدوارکننده برای ترمیم نقایص بافت استخوانی است. علاوه بر این، فناوری چاپ سه بعدی مزایای قابل توجهی در تولید داربست های مهندسی زیستی برای درمان نقایص استخوانی منحصربفرد برای هر بیمار ارایه می دهد.

  هدف

  هدف از این مطالعه، سنتز و بررسی خواص داربست های چاپ سه بعدی پلی کاپرولاکتون/هیدروکسی آپاتیت (PCL-HA) اصلاح شده با فیبرین غنی از پلاکت (PRF) است.

  روش کار

  داربست ها با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی برای ایجاد محیطی مناسب جهت بازسازی استخوان ساخته شدند. میکروسکوپ الکترونی روبش (SEM)، تبدیل فوریه فروسر (FT-IR)، و تست های مکانیکی فشاری برای مشخص کردن مورفولوژی، ریزساختار و خواص مکانیکی داربست به کار گرفته شد. قابلیت چسبندگی سلولی، تکثیر، زیست سازگاری و تمایز نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  در نتیجه افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (HA، داربست های PCL-HA چاپ سه بعدی با منافذ به هم پیوسته سطح ناهموار و خواص مکانیکی بهبود یافته داشتند. به دلیل آب دوستی و تخلخل بالاتر داربست PCL-HA/PRF در مقایسه با داربس PCL، رشد سلول های استخوانی در سطح داربست PCL-HA/PRF مشاهده شد. نتایج سنجش سمیت سلولی به طور قابل توجهی سازگاری سلولی داربست های PCL-HA/PRF را نسبت به داربست های PCL و PCL-HA نشان داد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  نتایج نشان می دهد که داربست های چاپ سه بعدی PCL-HA اصلاح شده با فیبرین غنی از پلاکت (PRF) می توانند در بازسازی بافت استخوانی موثر باشند.

  کلیدواژگان: مهندسی بافت استخوان، داربست های چاپ سه بعدی، هیدروکسی آپاتیت، فیبرین غنی از پلاکت، تمایزسلول های استخوانی
 • فاطمه اشرفی، آنیا آهنی آذری*، لیلا فزونی صفحات 414-422
  زمینه مطالعه

  بیماری تنفسی گاو (BRD) همچنان یکی از بیماری های مهم در گاوداری ها می باشد. Pasteurella multocida و Mannheimia haemolytica پاتوژن های باکتریایی اصلی BRD هستند.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی M. hemolytica و P. multocida جدا شده از نمونه های ریه گاوهای یک کشتارگاه صنعتی واقع در استان گلستان، شمال شرق ایران، بود.روش کار: نمونه های ریه (شامل ریه های درگیر پنومونی و ظاهرا سالم) به طور تصادفی از گاوهای کشتار شده در یک کشتارگاه صنعتی جمع آوری شد. نمونه ها برای جداسازی هر دو گونه Pasteurellaceae از نظر باکتریولوژیکی پردازش شدند. جدایه ها با آزمایش های کشت و بیوشیمیایی و تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) شناسایی شدند. حساسیت ضد میکروبی جدایه ها با استفاده از روش انتشار دیسک کربی-بایر تعیین شد.

  نتایج

  در مجموع 120 نمونه جمع آوری شد. بررسی باکتریولوژیک بر روی نمونه ها منجر به جداسازی 36 (30%) سویه M. hemolytica و P. multocida شد. از بین جدایه ها، 14 (11.6%) و 22 (18.3%) P. multocida و M. hemolytica مثبت بودند. تفاوت واضحی بین جمعیت M. haemolytica که از بافت های ظاهرا سالم ریه در مقابل نمونه های درگیر پنومونی بدست آمده بود مشاهده شد. تمامی جدایه ها به تولاترومایسین حساس بودند و بیشترین مقاومت به پنی سیلین و اریترومایسین مشاهده شد. MDR در هر دو گونه Pasteurellaceae مشاهده شد.

  نتیجه گیری نهایی: 

  نتایج بر اهمیت نظارت مستمر پاتوژن های BRD برای نظارت بر الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی آنها برای به روزرسانی پروتکل های درمانی تاکید می کند. مطالعات نظارتی نیز برای بکارگیری اقداماتی برای محدود کردن گسترش مقاومت ضروری خواهد بود.

  کلیدواژگان: فراوانی، گاو، مقاومت آنتی بیوتیکی، M. haemolytica، P. multocida
 • زهرا قطبی تبار، احمد اصغری*، شاهین حسن پور، علیرضا جهاندیده صفحات 423-431
  زمینه مطالعه

  آسیب ایسکمی/رپرفیوژن یکی از مهمترین شرایط پاتوفیزیولوژیک بیضه است. علیرغم اینکه خاصیت مهاری تانن ها بر رادیکال های آزاد تایید شده است، اطلاعات محدودی برای فعالیت آنتی اکسیدانی آن وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه درک اثر تجویز عصاره کبراکو تانن (QTE) بر آسیب ایسکمی/رپرفیوژن بیضه در موش صحرایی بود.

  روش کار

  سی موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه آزمایش (6 نفر) تقسیم شدند. گروه به عنوان کنترل نگه داشته شد. موش های گروه ایسکمی/رپرفیوژن تحت دوره 4 ساعته ایسکمی و 20 ساعت رپرفیوژن قرار گرفتند و تزیق صفاقی سالین 1 ساعت قبل از رپرفیوژن انجام شد. در گروه های 3-5 سر موش تحت دوره 4 ساعته ایسکمی و 20 ساعت رپرفیوژن قرار گرفتند و تزریق صفاقی QTE (100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم) را 1 ساعت قبل از رپرفیوژن دریافت کردند. در پایان مطالعه، بیضه چپ برای تجزیه و تحلیل بافت شناسی و اندازه گیری آنتی اکسیدان برداشته شد.

  نتایج

  با توجه به نتایج ایسکمی/رپرفیوژن منجر به انحطاط لوله های منی و از بین رفتن اسپرماتوژنز شد. تجویز QTE(200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم) به دنبال ایسکمی/رپرفیوژن تعداد زیادی لوله طبیعی منی برگ را نشان می دهد. ایسکمی/رپرفیوژن بطور معنی داری موجب افزایش سطح مالون دی آلدهید در بافت بیضه شد درحالی که تجویز QTEموجب کاهش مقادیر آن شد (P <0.05). ایسکمی/رپرفیوژن یه طور معنی داری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز را به کاهش داد (P <0.05). تجویز QTEموجب به طور قابل توجهی فعالیت دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بیضه را در موش های دچار ایسکمی/رپرفیوژن افزایش داد (P <0.05).

  نتیجه گیری نهایی: 

  این یافته ها نشان می دهد که درمان با QTE تاثیر مفیدی در برابر ایسکمی/رپرفیوژن دارد.

|
 • Caroline Rodrigues, Sheila Rahal *, Jos&Eacute, Ivaldo Silva J&Uacute, Nior, Jeana Silva, Maria Mamprim, Jeniffer Figueroa, Erick Tokashiki, Alessandra Melchert Pages 338-347
  BACKGROUND
  The frequency and characteristics of fractures may vary according to the environment.
  OBJECTIVES
  The present study aimed to assess the fractures of the appendicular and axial skeletons in rabbits (Oryctolagus cuniculus) and hares (Lepus sp.) presented at a veterinary teaching hospital.
  METHODS
  Medical records and radiographs were retrospectively analyzed over eight years.
  RESULTS
  Twenty-six pet rabbits and five free-ranging hares were enrolled in this study. Twenty-one of them had fractures in the appendicular skeleton, nine in the axial skeleton, and one in both. The fractures were related to traumatic events, such as being hit by a vehicle (22.58%), falling (12.9%), being attacked by another animal (12.9%), and having a paw stuck in a hole (3.22%); 48.38% had an unknown cause. Long bone fractures were found in the humerus (n=2), radius/ulna (n=1), femur (n=5), and tibia (n=12). Fractures involving the distal aspects of the limbs included the tarsus (n=1) and metatarsus (n=2) bones. Except for one rabbit, all of the others had unilateral fractures. Fourteen presented closed fractures, and nine were open fractures. All these fractures were complete, 56.52%% simple, and 43.47% multifragmental. The procedures used included osteosynthesis (42.85%), external coaptation (28.57%), amputation (14.28%), euthanasia (4.76%), and two animals died (9.52%). The fractures of the axial skeleton included the vertebral column (n=6), mandible (n=3), and pelvis (n=2). Five fractures were treated conservatively, and the rabbits were euthanized in four cases.
  CONCLUSIONS
  The fractures resulted from a traumatic episode, which had an unknown origin in most of the cases, involving mainly the appendicular skeleton, being the tibia the bone most affected.
  Keywords: Bone, Lagomorphs, Radiography, trauma
 • Nuzhat Hassan *, Charanjeet Randhawa, Deepti Narang Pages 348-355
  BACKGROUND
  Chronic diarrhea is one of the costly pathologic conditions affecting dairy animals owing to its significant impact on economic returns.
  OBJECTIVES
  The objective of this study was to evaluate the clinico-fecal alterations associated with underlying disease entities or etiologies in adult dairy cattle and buffaloes with chronic diarrhea.
  METHODS
  Hundred and two adult dairy cattle/buffaloes with a history of diarrhea (≥3- weeks duration) without any other complications were selected for the study. Quantification of parameters viz; frequency of feces, fecal consistency, abnormalities in feces, and secondary clinical signs such as changes in appetite or weight loss was estimated to assess the clinical severity associated with the chronic diarrheic condition. Etiologies identified were confirmed based on diagnostic techniques and laboratory tests (Fecal microscopy, culture using selective media, PCR, and copper estimation using Atomic Absorption Spectrophotometer).
  RESULTS
  Different etiologies identified indicate significant variation (P<0.05), with Balantidium coli infection diagnosed in 38 of 102 adult dairy animals (37.6%) with chronic diarrhea. The nature of diarrhea was established in dietary origin in 9.9% of animals. Salmonellosis infection was diagnosed in seven animals. Amphistomiasis was established in 7 (6.6 %) adult dairy animals. Johne's disease was diagnosed in 4 animals (3.9%). Chronic diarrhea due to copper deficiency was detected in 6.9 percent of animals. Relation between the fecal odor, fecal consistency, and fecal abnormality showed variation with respect to etiologies. However, out of these parameters, body condition score (BCS) had a significant effect concerning the etiology (P<0.05) shown by the P-value on a log of odd scale. Body condition scores differ significantly (P<0.05) among the etiological groups, with variations in scores ranging between 2 and 3.5 in affected animals. All the animals affected with clinical Johne's disease had the lowest body condition score of 2-2.5.
  CONCLUSIONS
  The findings of the present study highlight the need for a detailed and elaborative diagnostic workup to identify the underlying causes of the chronic diarrheic condition in bovines to stamp out the possibility of severe economic losses associated with the condition.
  Keywords: Balantidiasis, Body condition score, chronic diarrhea, dairy animals, fecal consistency
 • Mohammed Adam, Ridwan Bakare, Shola Ola-Fadunsin *, Olatunde Akanbi, Esther Kigir, Sanni Barka Pages 356-363
  BACKGROUND
  Fasciolosis is a parasitic disease of ruminants, and it is associated with liver damage, decreased meat and milk production, growth retardation, and even death.
  OBJECTIVES
  This study aims to determine the hepatic lesions associated with fasciolosis and to document the histopathological findings seen in the livers of cattle naturally infected with Fasciola species in Kwara State, Nige-ria.
  METHODS
  Livers from 386 cattle were sampled at the place of slaughter for this study. Livers with lesions were subjected to gross and histopathological examinations. The univariate analysis (Chi-square) test was used to deter-mine the association between each risk factor and the presence or absence of Fasciola species in livers.
  RESULTS
  Of the 386 livers of cattle sampled, 90 had pathological lesions representing 23.31% (95% CI = 19.30 –27.73). Among the pathologic livers, hepatic enlargement was recorded as the most prevalent lesion (37.78%),while hepatic hemorrhage was the least prevalent lesion (6.67%). Fasciola species was detected more in congestedlivers (14.81%), followed by fibrotic livers (10.00%). There were no Fasciola species in other types of liver lesions. The difference in the prevalence of Fasciola species among types of liver lesions was statistically significant(P<0.01; Chi-square (χ2) value = 49.10; degree of freedom (df) = 5).
  CONCLUSIONS
  Fasciolosis is associated with hepatic congestion, and severe histopathologic lesions are seen in the livers of slaughtered cattle naturally infected with Fasciola species in Kwara State, Nigeria.
  Keywords: Cattle, Fasciolosis, Hemorrhage, Hepatic, Pathological
 • Mona Hosseini, Zahra Sanjarani, Reza Nabavi *, Fariborz Shariati Sharifi, Seyedeh Davari, Hamidreza Shokrani Pages 364-371
  BACKGROUND

  Haemonchosis is one of the most important nematode infections in cattle population. Knowledge of genetic diversity and morphological analysis can provide a foundation for understanding the drug resistance, epidemiological features, and control strategies in a geographical area.

  OBJECTIVES

  The aims of this study were to evaluate the morphological parameters and molecular targets (ITS1-ITS2 and Beta-tubulin) of cattle Haemonchus nematodes from southeast of Iran and to find species diversity and benzimidazole resistance.

  METHODS

  From May 2016 to April 2017, 300 abomasa of cattle slaughtered at slaughterhouses of Zabol, Zahedan, and Iranshahr were inspected. Ninety-eight adults male Haemonchus nematodes were morphologically analyzed. For molecular analysis, the amplification of ITS1, 5.8S and ITS2 regions, and Beta-tubulin fragment was done.

  RESULTS

  All specimens were morphologically identified as H. contortus. The ITS2 sequencing and the phylo-genetic tree revealed 99% similarity between H.contortus from this study and those from other parts of the world. There was no mutation in the positions and all nematodes were benzimidazole susceptible.

  CONCLUSIONS

  Our results showed that although H. placei is the most common Haemonchus species in the cattle around the world, H. contortus is mostly prevalent in southeast region of Iran. Moreover, it seems that the induction of benzimidazole resistance is less important in many parts of the world.

  Keywords: Benzimidazole, Cattle, Haemonchus, Molecular detection, Morphology
 • Vahid Akbarinejad *, Faramarz Gharghozlo, Emadeddin Mobedi, Erfan Gholamali Pages 372-379
  BACKGROUND

  Ascertainment of fetal sex is important in the equine industry for economic reasons. As a result, various methods have been developed for the sex determination of a fetus in a horse; however, the current techniques have some limitations. Recently, evaluation of maternal testosterone concentration has been suggested as an easy and inexpensive method for diagnosing fetal sex, but the findings are discrepant in different species.

  OBJECTIVES

  The aim of the present study was to measure the concentration of circulating testosterone in mares carrying male and female fetuses in order to assess the diagnostic value of maternal testosterone concentration for sex determination of equine fetus.

  METHODS

  Blood samples were collected from mares (n=20) at months three, six, and nine of pregnancy. The samples were centrifuged and stored at -20°C until hormonal analysis of testosterone concentration using an ELIZA kit. The gender of foals was determined at birth based on observation of external genitalia.

  RESULTS

  Neither testosterone concentration in the third, sixth and ninth months of pregnancy nor the cumulative concentration of testosterone differ between mares with male and female fetuses (P>0.05). However, testosterone concentration changed during pregnancy in all mares regardless of the gender of their fetus, and it was higher at month six than at months three and nine (P<0.0001).

  CONCLUSIONS

  In conclusion, the present study showed that maternal testosterone concentration could not be used for the sex determination of a fetus in a horse. Yet the current study revealed testosterone concentration dy-namics over various gestation stages in mares.

  Keywords: Androgen, equine, Foal, Pregnancy, sex determination
 • MohamadReza Mokhber Dezfouli, Faisal Zarghami, Sadegh Rahbari, Elahe Ebrahimzadeh Abkooh, Samad Lotfollahzadeh, Sirous Sadeghian Chaleshtori, Parviz Shayan * Pages 380-389
  BACKGROUND

  Cryptosporidium parvum is a coccidian parasite with worldwide distribution.

  OBJECTIVES

  It is considered one of the most important causes of diarrhea in many vertebrate species and im-munocompromised humans. Due to the lack of effective treatment of cryptosporidiosis, protection strategy against this species can be focused on encouraging the immune system through vaccine development.

  METHODS

  For this aim, we prepared oocysts lysate as a whole antigen vaccine candidate (420 μg) and immun-ized 3 pregnant cows 4 times every 2 weeks from 70 days to parturition. As a control group, 3 unimmunized pregnant cows were used. After parturition, each calf was fed with colostrum of his dam and challenged at 12h of age with 1×107C. parvum oocysts.

  RESULTS

  In contrast to the test group, the calves in the control group developed severe watery diarrhea with excretion of oocysts from 4 days post-infection. The calves in the test group, which received the hyperimmune colostrum, showed no clinical signs and a significant reduction in oocysts excretion.

  CONCLUSIONS

  The whole antigen prepared from oocysts of C. parvum can be considered a suitable candidate for immunizing pregnant cows producing hyperimmune colostrum.

  Keywords: Cryptosporidium parvum, Hyperimmune colostrum, Immunization, Oocyst whole antigen, Pas-sive vaccine
 • Raham Mojibi, Hadis Morad Jodaki, Jaleel Mehrzad, Alireza Khosravi *, Aghil Sharifzadeh, Donya Nikaein Pages 390-399
  BACKGROUND

  Cancer as a global problem is a major health threat to human, and lung cancer is the most com-mon type of malignant tumor. Phenethyl ester of caffeic acid is one of the known phenolic compounds. The beneficial effects of caffeic acid, including its anti-inflammatory, antiviral, immune-boosting, antioxidant and car-cinostatic and anticarcinogenic properties have been confirmed in several studies. Matricaria chamomile that belongs to the Asteraceae family is one of the most popular medicinal plants, which is known as the "star" of me-dicinal plants. It has been used for the centuries for its anti-inflammatory, antimicrobial and anti-cancer properties.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate the induction of apoptosis in A549 lung cancer cells by caffeic acid obtained from propolis and chamomile extract.

  METHODS

  The A549 cultured lung cancer cells were treated with caffeic acid and chamomile extract. Following incubation times the cells were examined by flow cytometry for the rate of apoptosis induction.

  RESULTS

  The results showed that caffeic acid and chamomile extract have effective roles in inducing apoptosis and caused significant changes in the percentage of living cells and the percentage of cells in the early and late phases of apoptosis.

  CONCLUSIONS

  Caffeic acid and chamomile extract have effective role in inhibiting lung cancer cells with sig-nificant apoptotic effects on pulmonary epithelial cancer cells.

  Keywords: A549, Apoptosis, Caffeic acid phenethyl ester, Flow cytometry, Lung cancer, Matricaria chamomilla
 • Sina Yal Beiranvand, Hossein Nourani, Hossein Kazemi Mehrjerdi * Pages 400-413
  BACKGROUND

  Tissue engineering is a potential technique for treating bone tissue abnormalities in the short and long terms. Aside from that, the use of 3D printing technology has considerable advantages in the production of bioengineering scaffolds for the treatment of patient-specific bone defects.

  OBJECTIVES

  The aim of the study was to fabricate and characterize the 3D printed polycaprolactone/hydroxy-apatite (PCL-HA) scaffolds modified with Platelet-rich Fibrin (PRF).

  METHODS

  The scaffolds were fabricated using 3D printing technology to provide a suitable environment for the bone regeneration. Scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared (FTIR), and compression tests were utilized to characterize the scaffold morphology, microstructure, and mechanical properties, respectively. The potentials for the cell adhesion, proliferation, biocompatibility, and differentiation were also investigated.

  RESULTS

  The 3D PCL-HA scaffold with linked pores had a moderately rough surface as a result of hydroxyap-atite (HA) nanoparticles incorporation, which resulted in the increased mechanical properties. Increased bone cell proliferation on the PCL-HA/PRF scaffold surface was seen as a result of the enhanced hydrophilicity and porosity of the PCL-HA/PRF scaffold as compared to the PCL scaffold. The MTT assay results showed that the PCL-HA/PRF scaffold was much more cyto-compatible than the PCL and PCL-HA scaffolds, which was a major im-provement.

  CONCLUSIONS

  The results showed that 3D printed PCL-HA scaffold supplemented with Platelet-rich Fibrin (PRF) may be an effective scaffold for the bone tissue regeneration.

  Keywords: 3D printing scaffolds, Bone Tissue Engineering, Hydroxyapatite, osteogenic differentiation, Platelet-rich Fibrin
 • Fatemeh Ashrafi, Ania Ahani Azari *, Leila Fozouni Pages 414-422
  BACKGROUND

  Bovine respiratory disease (BRD) is still one of the most important infectious diseases in dairy farms. Pasteurella multocida and Mannheimia hemolytica are the main bacterial pathogens of BRD.

  OBJECTIVES

  This study aimed to determine the prevalence and pattern of antibiotic resistance of M. hemolytica and P. multocida isolated from lung samples of cattle slaughtered in an industrial abattoir in Golestan province, northeastern Iran.

  METHODS

  Samples were taken from diseased and normal-appearing lungs of cattle slaughtered in an industrial abattoir. The samples were processed bacteriologically for the isolation of both Pasteurellaceae species. The isolates were identified by cultural and biochemical tests, and polymerase chain reaction (PCR) technique. Antimicrobial susceptibility of the isolates was determined using the Kirby–Bauer disc diffusion method.

  RESULTS

  A total of 120 samples were collected. The bacteriological examination of the samples resulted in the isolation of 36 (30%) M. hemolytica and P. multocida strains. Of the isolates, 14 (11.6%) and 22 (18.3%) were positive for P. multocida and M. hemolytica, respectively. Clear difference was observed between the populations of M. haemolytica recovered from apparently healthy lung tissues versus pneumonia samples. All the isolates were susceptible to tulathromycin, and the highest resistance was observed to penicillin and erythromycin. Multiple drug resistance was observed in both Pasteurellaceae species.

  CONCLUSIONS

  The results highlight the importance of continued surveillance of BRD pathogens in monitoring their antibiotic resistance patterns to update treatment protocols. Surveillance studies are also necessary to develop policies for limiting the spread of resistance.

  Keywords: antimicrobial resistance, Cattle, Prevalence, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica
 • Zahra Ghotbitabar, Ahmad Asghari *, Shahin Hassanpour, Alireza Jahandide Pages 423-431
  BACKGROUND

  Ischemia/reperfusion (I/R) injury is one of the main pathophysiologic conditions of the testis. Although free radical scavenging properties of the tannins are approved, limited information exists on their antiox-idant activities.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate the effect of quebracho tannin extract (QTE) on testicular I/R injury in rats.

  METOD: 

  Thirty male Wistar rats were randomly divided into 5 experimental groups (n=6). One group was kept as control. In I/R group, rats were subjected to 4 hours I/20 hours R, and the group was intraperitoneally (ip) injected with saline 1 hour before R. In groups 3-5, rats were subjected to 4 hours I/20 hours R, and ip injected with QTE (100, 200, and 400 mg/kg) 1 hour before R. At the end of the study, left testis was removed for histological analysis and antioxidant measurement.

  RESULTS

  I/R resulted in degenerated seminiferous tubules and loss of spermatogenesis. Administration of QTE (200 and 400 mg/kg) to I/R rats showed many normal seminiferous tubules. Tissue malondialdehyde (MDA) levels significantly increased in I/R rats (P<0.05) while QTE decreased IR-induced MDA level (P<0.05). Experimental I/R significantly decreased superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) activities (P<0.05). Ad-ministration of QTE significantly increased tissue SOD and GPx activities in I/R rats (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  These findings suggested treatment with QTE had a benefial effect against I/R.

  Keywords: ischemia, Quebracho tannin, rat, reperfusion, Testicular