فهرست مطالب

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 6 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی شاکری* صفحات 1-23
  دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانه ای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، خدمات مجازی، سلطه آمریکا، اقتصاد سیاسی رسانه ها
 • سید مهدی سید محسنی باغسنگانی* صفحات 25-41
  مسیله اصلی این پژوهش استخراج و ارایه مدلی نظام مند برای تبیین معنا و فرآیند افول آمریکا با تکیه به مبانی و آراء و دیدگاه های آیت الله خامنه ای است. متناسب با این هدف روش داده بنیاد انتخاب شد و با نمونه گیری هدفمند متون مرتبط با موضوع از بیانات رسمی منتشر شده آیت الله خامنه ای انتخاب و به کمک نرم افزار maxqda 2018 کدگذاری شد. نتایج نهایی این تحقیق در قالب مدل خروجی از روش داده بنیاد به این شرح است که پدیده محوری این تحقیق افول آمریکا به معنای از بین رفتن عقیده مردم آمریکا و جهان به نظام سیاسی آمریکاست. بستر تاریخی جنایات آمریکا در ایران و جهان و دلایل متعدد عقلی و مفاهیمی نظیر استکبار، نظام سلطه، استعمار و شیطان اکبر شرایط زمینه ای افول هستند و علت فاعلی افول، سنت های الهی است که در صورت آگاهی ملت ها و مجاهده ناشی از این بیداری اتفاق می افتد. راهبرد یا استراتژی نهایی پیشنهادی این مدل روشنگری یا بیدارسازی ملت هاست.
  کلیدواژگان: افول آمریکا، آیت الله خامنه ای، روشنگری، نظریه داده بنیاد
 • مجید دشتگرد*، پریسا خراسانی صفحات 43-66
  علیرغم این که آمریکا از سال 2001 و پس از شکست طالبان هزینه های گزافی را جهت پیشبرد پروژه ی دولت - ملت سازی در افغانستان صرف کرده بود؛ اما این گروه سلفی در 15 اوت 2021 توانست بار دیگر کابل را به تصرف خود درآورد. اقدام طالبان در افغانستان در حالی صورت پذیرفت که جو بایدن سیاست جدید خود نسبت به افغانستان مبنی بر خروج آمریکا از این کشور را تعیین کرده بود؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تسلط طالبان را نتیجه ی سیاست دولت بایدن دانستند که پیش تر توسط ترامپ نیز پی گیری شده بود. بااین حال سوال و دغدغه ی دیگری که در این زمینه مطرح گردید این بود که آیا اقدام بایدن در رابطه با خروج آمریکا یک طرح منطقه ای از پیش تعیین شده و با اهداف و مبانی خاص بود یا این که صرفا در راستای کاهش هزینه های خارجی آمریکا و بر مبنای نگرش حزبی دولت دموکرات این اتفاق صورت پذیرفت؟ نویسندگان این پژوهش تلاش می کنند که این دو دیدگاه را بر اساس روش مقایسه ای موردبررسی قرار دهند. یافته های این پژوهش بیانگر این است که علیرغم وجود دو دیدگاه اصلی پیرامون سیاست خروج بایدن، مولفه ها و متغیرهای مختلفی در استراتژی بایدن نسبت به افغانستان دخیل هستند که اتخاذ یک نگرش چندعاملی را ضروری می سازد. این نگرش چندعاملی در پایان توسط نویسندگان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: افغانستان، طالبان، آمریکا، جو بایدن
 • ابوذر عمرانی* صفحات 67-91
  قدرت های بزرگ با توانمندی هایی مختلف، موقعیت ممتازی برای فعالیت در عرصه های گوناگون بین المللی دارند. یکی از این موارد نقشی است که در زمینه ایجاد قواعد حقوقی بین المللی دارند. در دوره مدرن که دوره زمانی بعد از 1945 را در بر می گیرد، قدرت های بزرگ با همکاری و رقابت خود علاوه بر توسعه حقوق بین الملل سنتی، در بسیاری از موارد به قواعد حقوقی جدیدی نیز شکل داده اند. علاوه بر همکاری و رقابت، یکجانبه گرایی قدرت های بزرگ نیز می تواند آثار زیادی بر حقوق بین الملل داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکجانبه گرایی امریکا در عرصه روابط بین الملل و تاثیرات آن بر حقوق بین الملل است. بدین لحاظ سوال این است یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه روابط بین الملل چگونه حقوق بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در فرضیه می توان گفت با توجه به اینکه امریکا به عنوان هژمون، ظرفیت تاثیرگذاری بالایی بر عرصه روابط بین الملل دارد، در حوزه حقوق بین المللی نیز عملکرد یکجانبه گرایانه این کشور اگرچه می تواند در مواردی منجر به ایجاد عرف بین المللی شود، ولی در عمل موجبات ضعف و بحران کارکردی این حوزه را فراهم می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد یکجانبه امریکا در مواردی مانند دفاع پیشدستانه، استفاده از پهپادها و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمین تروریستی منجر به نادیده گرفتن قواعد عمومی و در نهایت تضعیف حقوق بین الملل می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی یکجانبه گرایی امریکا در عرصه حقوق بین الملل را در سه حوزه ایجاد عرف بین المللی، پیامدهای فرامرزی حقوق داخلی و تفسیر قواعد حقوق بین المللی توسط این کشور مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل مدرن، یکجانبه گرایی، آمریکا، عرف بین الملل، قدرت های بزرگ
 • رهبر طالعی حور*، زهرا مبینی صفحات 93-120
  آمریکا به طور فزاینده ای از تحریم اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی استفاده می نماید. یکی از کشورهایی که بیش از 40 سال است تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران است که در شرایط پاندمی کرونا نیز تحریم های آمریکا با وجود مخالفت بیشتر کشورها، کاهش پیدا نکرد و همین امر امنیت سلامت را در جمهوری اسلامی ایران متاثر ساخت که پرداختن به این امر برای نشان دادن رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند بیانگر اهمیت و ضرورت موضوع باشد؛ بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط پاندمی کرونا چه تاثیری بر امنیت سلامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ به سوال مقاله، فرضیه ای به این صورت طرح می گردد که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان همه گیری ویروس کرونا بر سیستم مراقبت های بهداشتی و امنیت سلامت شهروندان ایرانی تاثیر گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را برای کنترل و مهار همه گیری با مشکل جدی مواجه کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم اقتصادی یک ابزار مهم در سیاست خارجی آمریکا بوده و معیارهای اخلاقی و ملاحظات بشردوستانه تاثیری بر عدم به کارگیری تحریم از سوی آن کشور نداشته و در شرایط همه گیری کرونا نیز تحریم های اقتصادی آمریکا، امنیت سلامت در جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: آمریکا، تحریم های اقتصادی، کرونا، امنیت سلامت، جمهوری اسلامی ایران
 • جلیل بیات*، جواد گلستانی صفحات 121-149
  روابط مکزیک و آمریکا طی دهه های اخیر تحت تاثیر سه عامل تجارت، مهاجرتهای غیرقانونی و موضوعات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و دیگر جرایم فراملی بوده است. بااین حال این روابط در دوره های تاریخی مختلف دستخوش فراز و نشیب های متفاوت بوده است. یکی از عوامل تاثیرگذار در نوع رابطه دو کشور ظهور رهبران سیاسی با دیدگاه های متفاوت در دو کشور است. از این منظر این پژوهش تلاش کرده ویژگی‎های روابط مکزیک و آمریکا را در دوره های ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ مورد واکاوی قرار دهد. با بررسی سه حوزه اقتصاد، مهاجرت و امنیت، این فرضیه مطرح شده است که در دوره اوباما، از تمایل دولت وقت مکزیک برای تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر روی مجموعهای از مسایل، از جمله کمک به حل بحران مهاجرت و امنیت مرزهای دو کشور استقبال شد و روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد؛ درحالی که ترامپ، مکزیک را به عنوان منبع جنایات خشونتآمیز، مهاجرت غیرقانونی و همچنین دلیل اصلی کاهش فرصت های اشتغال در آمریکا می دانست و در این دوره روابط دو کشور با چالش های جدی مواجه شد. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی، روش آن مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد اوباما سعی کرد با تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، رفاه نسبی در مکزیک را ارتقا دهد و این گونه، بحران های امنیتی و مهاجرتی را بهبود بخشد؛ اما ترامپ در جهت گرفتن امتیازهای اقتصادی به نفع آمریکا بود و به مقابله با بحران های امنیتی و مهاجرت با راه حل هایی مانند دیوارکشی و افزایش گشت مرزی پرداخت.
  کلیدواژگان: مهاجرت، تجارت، امنیت، نفتا، آمریکای شمالی
|
 • Mohammad Ali Shakeri * Pages 1-23
  The United States of America's acquisition of new technologies in the field of information and communication, for which "Internet" is considered a turning point,, led to the discovery of a new living space called "virtual space". Today, despite the existence of more than 4.6 billion users from all over the world on this space, the strategies of the American trustees of this space, the structural complexity of the Internet and the absence of strong international laws in this field, have led to America's monopoly in the ownership and micro and macro policies of cyber space. As the Internet is referred to as the "American National Information Network" and the agent of "digital colonization".The following article, by adopting the qualitative research methods of "documentary study" and "library study" and with a descriptive and analytical approach, while explaining the "virtual space" in the context of analyzes based on the political economy of the media, the position of the United States among the institutions of ownership and power And it has specified the effect in this space and then by following the governance framework of this space, it has shown that America seeks to use it to restore its "global governance". Then, it focused on the "services" as the most effective layer under the domination and sanctions of the United States and shows that "any virtual service or sub-service that causes the local development of countries in the virtual space is or will be subject to the sanctions of the United States».
  Keywords: Cyber Space, Cyber Services, USA Hegemony, Media Political Economy
 • Seyedmahdi Seyedmoseni * Pages 25-41
  The main issue of this research is to extract and present a systematic model to explain the meaning and process of the decline of the United States based on the principles, views and views of Ayatollah Khamenei. In accordance with this goal Grounded theory By purposeful sampling of related texts, Ayatollah Khamenei's official statements were selected and coded using maxqda2018 software. The final results of this research in the form of the output model of the foundation data method are as follows: The central phenomenon of this research is the decline of the United States means the disappearance of the American people and the world's belief in the American political system. The historical context of American crimes in Iran and the world and various rational reasons and concepts such as Arrogance, Domination system, colonialism and the Great Satan are the underlying conditions of decline, and the actual cause of decline is the divine traditions, which occur if the nations are aware of the struggle that arises from this awakening. The final strategy proposed by this model is to enlighten or awaken the nations.
  Keywords: The Decline of the United State, Ayatollah Khamenei, Enlightenment, Grounded Theory
 • Majid Dashtgerd *, Parisa Khorasani Pages 43-66
  Despite the fact that the United States spent lots of money to advance the nation-building project in Afghanistan following the defeat of the Taliban in 2001, on August 15, 2021, this fundamentalist group was able to re-take over Kabul. The Taliban's move in Afghanistan came as Biden had laid out his new policy and strategy on Afghanistan namely US withdrawal from Afghanistan. For this reason, many experts and Analysts attribute the Taliban’s dominance to the policies of the Biden administration which had previously been pursued by Trump. Nevertheless, another question that arose in this regard was whether Biden's policy regarding the US withdrawal from Afghanistan was a pre-determined regional plan with specific goals and principles, or whether it was solely for the purpose of the reduction in US foreign spending based on the partisan attitudes? In this study, the authors attempt to examine these two main perspectives on Biden's exit policy from Afghanistan based on a comparative method. The findings of this study indicate that despite the existence of two main perspectives on Biden's exit policy, various components and variables are involved in Biden's strategy towards Afghanistan, which makes it necessary to adopt a multifactorial approach. This multifactorial approach is presented at the end by the authors.
  Keywords: Afghanistan, Taliban, USA, Joe Biden
 • Aboozar Omrani * Pages 67-91
  Great powers with different capabilities have a privileged position to operate in various international arenas. One of these cases is the role they play in creating international legal rules. In the modern era, which includes the period after 1945, great powers have formed new legal rules in addition to development of traditional international law through their cooperation and competition. the unilateralism of great powers can also have many effects on international law. The purpose is to investigate the unilateralism of the America in the field of international relations and its effects on international law. the question is, how does America's unilateralism in the field of international relations affect international law? the hypothesis is due to the fact that America, as the hegemon, has the capacity to influence the field of international relations, In the field of international law, the unilateralist action of this country, although it can lead to the creation of international customs in some cases, but in practice, it causes weakness and functional crisis in this area. The results show that the unilateral action of America in preemptive defense, use of drones, and use of torture to obtain confessions from terrorist suspects leads to ignoring general rules and ultimately weakening international law. The current study has analyzed the unilateralism of the America in the field of international law with a descriptive-analytical approach in the three areas of creating international custom, the cross-border consequences of domestic law, and the interpretation of the rules of international law by this country.
  Keywords: Modern international law, Unilateralism, America, international custom, great powers
 • Rahbar Taleihur *, Zahra Mobini Pages 93-120
  The United States is increasingly using economic sanctions to achieve its foreign policy goals. It imposes sanctions unilaterally or through influence in the UN Security Council on countries that challenge its goals and aspirations. One of the countries that has been subject to the most severe US economic sanctions for more than 40 years is the Islamic Republic of Iran. In corona pandemic conditions US sanctions did not diminish despite the opposition of most countries, and this affected health security in the Islamic Republic of Iran, which to show the hostile approach of the United States against the Islamic Republic of Iran can indicate the importance and necessity of the issue. Therefore, the purpose of writing this article is to answer the question: In the context of the Corona pandemic, what effect has the unilateral US sanctions against the Islamic Republic of Iran had on the health security of the citizens of the Islamic Republic of Iran? In response to the question, the hypothesis is that US unilateral sanctions against the Islamic Republic of Iran during the coronavirus epidemic have affected the health care system and the health security of Iranian citizens and the Islamic Republic of Iran faced a serious problem in controlling the epidemic. Research findings show; Economic sanctions are an important tool in US foreign policy, and ethical standards and humanitarian considerations have not affected the country's non-application of sanctions and in the context of the Corona epidemic, US economic sanctions have affected health security in...
  Keywords: United States of America, Economic sanctions, Corona, Health Security, Islamic republic of Iran
 • Jalil Bayat *, Javad Golestani Pages 121-149
  In recent decades, Mexico-US relations have been affected by three factors, being, trade, illegal immigration, and security issues such as drug trafficking, guns, and other transnational crimes. However, these relations have undergone different complications in various historical periods. One of the influential factors in the relationship between the two countries is the emergence of political leaders with different ideas and views. From this perspective, this study attempts to examine the attributes of the relationship between Mexico and the United States during the presidencies of Barack Obama and Donald Trump. By examining the three areas of economics, immigration and security the concept has been hypothesized that under the Obama administration, the Mexican government's willingness to strengthen economic ties and focus on a series of issues, including; helping to solve the migration crisis and securing the two countries' borders, had improved, while on the other hand, Trump recognized Mexico as the source for violent crimes, illegal immigration, and the main cause for the loss of employment opportunities in the United States. During this period, Mexican-American relations faced serious challenges. This research is based on a descriptive-analytical approach, uses a comparative research method, and relies on library-based data collection. The findings show that Obama sought to boost relative prosperity in Mexico by strengthening bilateral economic ties, thereby improving security and immigration crises, but Trump sought economic concessions in favor of the United States and tackled security and immigration crises with solutions such as walling and increasing border patrols.
  Keywords: immigration, Trade, security, NAFTA, North America