فهرست مطالب

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
پیاپی 2 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید عبادی فر، مریم مصباحی* صفحات 1-17

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی کرمان بوده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – همبستگی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی کرمان که در سال1400 تعداد آنها 240 نفر بوده و به دلیل محدودیت جامعه آماری تمامی اعضای آن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه توانمند سازی کارکنان وتن و کمرون، 1998؛ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان، 1998 و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران، (2005) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزار Lisrel انجام گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که: بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه حاکی از آن است که وقتی سازمانی از کارکنان توانمند برخوردار باشند، میزان رفتارشهروندی و مدیریت ارتباط با مشتری افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: توانمند سازی، کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری
 • آیه میرزایی ازندریا، کیومرث آریا* صفحات 18-38

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای پلتفرمهای کالای دست دوم بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) میباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظرروش پژوهش، از دسته پژوهشهای توصیفی- همبستگی ومبتنی برمدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر فروشندگان کالاهای دست دوم در پلتفرمهای دیوار و شیپور و با توجه به تعداد زیاد جامعه تعداد 5 هزار نفر به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد و براساس جدول مورگان تعداد 357 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر پرسشنامه آبس و همکاران (2020) می باشد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری از نرم افزار آماری Spss وpls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سهولت استفاده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتریتاثیرمثبت وغیرمستقیمی دارد سودمندی درک شده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و جنبه سرگرمی بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیرمثبت وغیرمستقیم داردو حس تعلق به جامعه برای یک جامعه بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیرمثبت و غیرمستقیم داردو اعتبار فروشنده بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر مثبت و غیر مستقیم دارد و شناخت شخص ثالث بر قصد و نیات وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیرمثبت و غیرمستقیم دارد.

  کلیدواژگان: پلتفرمهای مشارکتی توزیع مجددآنلاین، کالاهای دست دوم، وفاداری به برند، رضایت مشتری
 • زهرا یزدانی کچوئی*، مهدی کرهانی، اصغر کوثری صفحات 39-57

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند در شعب بانک ملت اصفهان است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین شعب بانک ملت اصفهان می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 384 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها چهار پرسشنامه بازار یابی رسانه های اجتماعی 11سوالی،اعتماد به برند10سوالی،ارزش ویژهی برند16 سوالی و وفاداری به برند 15 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ونرم افزار PLS انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند تاثیر دارد. یعنی اگر بانک برای ایجاد محتوا در فضای مجازی تلاش کند و به واسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرمها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراکگذاری آن در بین رسانه های اجتماعی کنند،در نتیجه وفاداری مشتریان بانک بهبود می یابد. بانک ازطریق فضای مجازی تبلیغات خودرا گسترش دهد توجه مخاطبین را جلب کند،در نتیجه اعتماد به برند بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: بازاریابی رسانه های اجتماعی، وفاداری به برند، اعتماد به برند، ارزش ویژه برند
 • مرتضی کیائی، محمود صمدی لرگانی* صفحات 58-77

  مدلهای پیش بینی ورشکستگی یکی از فنون ابزارهای پیش بینی وضعیت آتی شرکتهاست که احتمال وقوع ورشکستگی را با ترکیب گروهی از نسبتهای مالی تخمین میزنند. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر میسازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنندو فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت سود و استراتژیهای تجاری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به این منظور تعداد 114 شرکت در طی دوره زمانی 1398 -1391 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت سود بر ریسک ورشکستگی تاثیر مثبت و معنادار دارد. استراتژی تجاری هزینه بر ریسک ورشکستگی تاثیر منفی و معنادار دارد. استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی تاثیر منفی و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، استراتژیهای تجاری، ریسک ورشکستگی، شرکتهای تجاری
 • سمانه بهروزی* صفحات 78-92

  مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری الکترونیک و ارتباط آن با رضایت مشتریان بانک تجارت استان مازندران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مشتریان بانک تجارت در استان مازندران تشکیل دادند. با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر نامحدود است، حجم نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 384 نفر به دست آمد. در این پژوهش پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بین مشتریان توزیع شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که کیفیت خدمات الکترونیک ادراک شده از بانکداری الکترونیک با ضریب تاثیر 67/0 با رضایت مشتریان رابطه داشته اند. در نهایت میتوان گفت که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک ادراک شده از بانکداری الکترونیک به ترتیب قدرت میزان ارتباط با رضایت مشتریان عبارتند از: فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات، قابلیت اعتماد
 • مصطفی ترکی، میلاد کلانتری شاهیجان*، اسدالله علیرضایی صفحات 93-113

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانیهای زیست محیطی (کارکنان واحدهای صنعتی شهر شهرکرد) میباشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین سبز از پرسشنامه سینگ (2020) برای سنجش متغیر نگرانی زیست محیطی از پرسشنامه فرنگ و مارتیز (2006) برای سنجش رفتار سبز از پرسشنامه حسن پور (2020) و برای سنجش فرهنگ سازمانی سبز از پرسشنامه استاستی و همکاران (2021) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 510 نفر از کارکنان واحدهای صنعتی شهر شهرکرد میباشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 219 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی آل اس استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد که رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز، تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی نگرانیهای زیست محیطی، تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین سبز، رفتار سبز، فرهنگ سازمانی سبز، نگرانیهای زیست محیطی
|
 • Saeed Ebadifar, Maryam Mesbahi* Pages 1-17

  The purpose of this research was to examine the relationship between employee empowerment and customer relationship management with the mediating role of organizational citizenship behavior in Kerman Melli Bank branches. This research is descriptive-correlative in nature and method, and applicable from the point of view of the goal. The statistical population includes all the employees of Kerman Melli Bank branches, whose number was 240 in 1400, and due to the limitation of the statistical population, all its members were selected as a sample and studied in the form of a census. The research data was collected through a questionnaire (Wetan and Cameron Employee Empowerment, 1998; Oregon Organizational Citizenship Behavior Questionnaire, 1998; and Customer Relationship Management Questionnaire, Sin et al., 2005). Data analysis has been done using structural equations and Lisrel software. Research findings indicate that there is a positive and significant relationship between employee empowerment and customer relationship management with the mediating role of organizational citizenship behavior. This result indicates that when an organization has capable employees, the amount of citizenship behavior and customer relationship management increases.

  Keywords: Empowering, employees, organizational citizenshipbehavior, customer relationshipmanagement
 • Ayeh Mirzaee Azandariani, Kiumars Arya* Pages 18-38

  The purpose of this research is to investigate the impact of the characteristics of second-hand goods platforms on brand loyalty intentions with the mediating role of customer satisfaction (the case study of Divar and Shipour platform in Iran). In terms of the goal, the current research is a developmental and applicable type, and in terms of the research method, it is descriptive-correlative based on structural equation modeling. The statistical population of the present research is the sellers of secondhand goods on the platforms of Divar and Sheipour, and considering the large number of people, 5 thousand people were considered as the research population, among which 357 people were selected as the sample size using simple random sampling, according to the Morgan table. The collection tool in the current research is Abs et al.'s (2020) questionnaire. In order to analyze the data, the structural equation technique was used using Spss and pls statistical software. The findings of the research showed that ease of use has a positive and indirect effect on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction. Perceived usefulness has a positive and indirect effect on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction, and entertainment aspect has a positive and indirect effect on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction, and the sense of belonging to the society has a positive and indirect effect for a society on the intention of brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction, and the credibility of the seller on the intention of brand loyalty has a positive and indirect effect with the mediating role of customer satisfaction, and knowing the third party has a positive and indirect effect on brand loyalty intentions with a mediator role of customer satisfaction.

  Keywords: Online RedistributionCollaborative Platforms, Second-hand GoodsBrand Loyalty, Customer Satisfaction, Divar, Sheipour
 • Zahra Yazdani Kachuei*, Mehdi Korhani, Asghar Kosari Pages 39-57

  The purpose of the present research is to investigate the impact of social media marketing on brand loyalty with the mediating role of trust and equity of the brand in Isfahan Bank Mellat branches. This research is applicable in terms of purpose, and correlative in terms of research method, and required data have been collected by using questionnaire and survey method. The statistical population of this research is the clients of Isfahan Bank Mellat branches. 384 acceptable samples were collected by simple random sampling method. Four social media marketing questionnaires with 11 questions, brand trust with 10 questions, brand special value with 16 questions, and brand loyalty with 15 questions were used as data collection tools. Data analysis was done using structural equation modeling and PLS software, and the research results show that social media marketing has an effect on brand loyalty with the mediating role of trust and brand equity. That is, if the bank tries to create content in the virtual space through which attracts the attention on those platforms and encourage the readers to share it among social media,, the loyalty of the bank's customers will improve. The bank should spread its advertisements through the virtual space and attract the attention of the audience, as a result, trust in the brand will improve.

  Keywords: social media marketing, brand loyalty, brand trust, brand equity
 • Morteza Kiei, Mahmoud Samadi Largan* Pages 58-77

  Bankruptcy forecasting models are one of the techniques for predicting the future state of companies that estimate the probability of bankruptcy by combining a group of financial ratios. Early warning of the possibility of bankruptcy enables management and investors to take preventive action and distinguish favorable investment opportunities from unfavorable ones. The purpose of this study is to investigate the impact of profit management and business strategies on bankruptcy risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, 114 companies were selected as the research sample during the period of 2012-2019 through a systematic method. The research method is descriptive-survey. The results of the research showed that profit management has a positive and significant effect on bankruptcy risk. Business cost strategy has a negative and significant effect on bankruptcy risk. Business strategy has a negative and significant effect on bankruptcy risk.

  Keywords: Profit management, business strategies, bankruptcy risk, business companies
 • Samane Behrozi* Pages 78-92

  The present study was conducted with the aim of investigating the perceived quality of electronic banking services and its relationship with the customers' satisfaction of Tejarat Bank of Mazandaran province. This research is applicable in terms of purpose, and descriptive-correlative in terms of data collection method. The statistical population of this research was all the customers of Tejarat Bank in Mazandaran province. Considering that the statistical population of the present study is unlimited, the sample size of the study was 384 people based on Morgan's table. In this research, 384 questionnaires were distributed among customers by available sampling method. Structural equations and Lisrel were used in data analysis. The findings of the research indicate that the perceived electronic service quality of electronic banking has a relationship with customer satisfaction with an impact factor of 0.67. Ultimately, it can be said that the dimensions of the perceived electronic service quality of electronic banking according to the strength of the relationship with Customer satisfaction includes: physicality, reliability, responsiveness, assurance and empathy.

  Keywords: electronic banking, customer satisfaction, service quality, reliability
 • Mustafa Turki, Milad Kalantari Shahijan*, Asadollah Alirezaei Pages 93-113

  The main purpose of the current study is to investigate the impact of green transformational leadership on green behavior with the mediating role of green organizational culture and environmental concerns of employees in industrial units of Shahrekord. This study is applicable in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection. Green transformational leadership was measured using the six-item scale developed by Singh (2020), environmental concern was measured using the five-item scale developed by Frang and Martens (2006), green behavior was measured using the sixteen-item scale developed by Hassanpour (2020), and also green organizational culture was measured using the nineteen-item scale developed by Stanstie et al (2021). The statistical population of this study was 510 employees, among which a sample including 219 employees in industrial units of Shahrekord was selected by Morgan table, and the questionnaires were distributed among them by simple random sampling. SPSS and Smart PLS softwares were used to analyze the data as well as hypotheses testing. The results showed that green transformational leadership has a positive effect on green behavior with the mediating role of green organizational culture. The results also indicated that green transformational leadership had a positive effect on green behavior with the mediating role of environmental concerns.

  Keywords: Green transformationalleadership, green behavior, green organizationalculture, environmental concerns