فهرست مطالب

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حامد حمدی، احمد سرداری*، عبدالله نعامی، علی نوروزی مبارکه صفحات 1-19

  هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، توسط کاربران حرفه ای با استفاده از تکنولوژی وب 2،0 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از حیث شیوه اجرا کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این تحقیق، 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت، کسب وکار و IT و مدیران شرکت های کسب وکارهای دیجیتال و به روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. معیارهای انتخاب افراد داشتن مدرک تحصیلی دکترا یا سابقه بالای 10 سال تجربه در کسب وکارهای دیجیتال، داشتن زمان، علاقه و توانایی انجام مصاحبه و پرسشنامه می باشد و مصاحبه نیمه ساختارمند با آن ها انجام شد. همچنین در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای MAXQDA 2020، انجام گرفت. عوامل شناسایی شده در قالب 40 شاخص و 8 مولفه و 3 بعد استخراج شد. مولفه ها و شاخص های ابعاد و مولفه های پذیرش سیستم های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری، شامل سه بعد سازمانی، مشتری، فناورانه که بعد سازمانی دارای سه مولفه (نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی)، بعد مشتری شامل سه مولفه (ارزش آفرینی، انتظار عملکرد، رضایت مشتری) و فناورانه دارای دو مولفه (شبکه های اجتماعی، تولید محتوا) شناسایی گردیده است.

  کلیدواژگان: سیستم های اجتماعی، مدیریت ارتباط با مشتری، کاربران حرفه ای، تکنولوژی وب 2
 • میثم کرمی پور* صفحات 20-41

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت می باشد. روش پژوهش اکتشافی (کیفی کمی) می باشد. در بخش کیفی با رویکرد آنتروپی شانون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی اعضای هیات علمی ونخبگان هوش مصنوعی و بازاریابی و مدیریت می باشد که براساس قانون اشباع نظری با 14 نفر انجام گرفت و در قسمت کمی مدیران اجرایی شهرک های صنعتی شمال ایران تعداد آن ها 540 نفر بوده که 224 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی آزمون های تحلیل عامل تاییدی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی آل اس انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مکانیزم های شایستگی های هوش مصنوعی بر قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت و عملکرد سازمانی، تاثیر گذار می باشند و همچنین مدل شایستگی های هوش مصنوعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن جنبه قابلیت های بازاریابی تجارت به تجارت مورد تایید است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، بازاریابی B2B، شایستگی های هوش مصنوعی، گستره تجاری، محیط کسب و کار
 • معصومه عربشاهی*، حسین عباس زاده قره تکان صفحات 42-61

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر عملکرد بازاریابی با تحلیل نقش میانجی نوآوری محصول و تاکید بر دانش مشتری است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و سرپرستان ستاد مرکزی، شعب و نمایندگی های بیمه دانا در شهر مشهد بوده که با توجه به جدول مورگان، 165 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد و سپس با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart pls 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که متغیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر توسعه نوآوری محصول تاثیر مثبت و معنادار داشته و متغیر توسعه نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی نیز تاثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین، دانش مشتری بر عملکرد بازاریابی و توسعه نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری نشان داد و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و دانش مشتری از طریق توسعه نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی تاثیرمثبت و معناداری داشته است.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، توسعه نوآوری محصول، عملکردبازاریابی، دانش مشتری
 • آرش الهی شیروان، هادی سعیدی*، قاسم الهی شیروان صفحات 62-79

  این مقاله با هدف مقایسه الگوهای RW و PW در پیش بینی سود برای شرکتهای کوچک و متوسط به اجرا درآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر منطق اجرا و ماهیت داده ها یک تحقیق استقرایی و کمی می باشد. به منظور گردآوری داده ها از صورت های مالی در بازه زمانی 1390 الی 1400 استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرکت هایی که جز شرکت های کوچک و متوسط هستند را مشخص کرده که برای این کار تعداد کارکنان و ارزش اسمی سرمایه را مد نظر قرار داده و شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود. همچنین در این مقاله جهت استخراج الگوی پیشنهادی از رویکرد تحلیل مولفه های اصلی و برای برازش مدل به مشاهدات، از الگوی پانل و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل های ارایه شده در این تحقیق می توان دریافت که الگوی جدید ارایه شده جهت پیش بینی سود کارآیی بیشتری نسبت به پیش بینی سود الگوهای RW و PW دارد و این موضوع توانایی الگوهای رگرسیونی پیش بینی سود در حوزه های مالی و سودآوری استراتژی پیش بینی سود برای شرکت های کوچک و متوسط را نیز تایید می کند.

  کلیدواژگان: پیش بینی سود، شرکت های کوچک و متوسط، الگوی RW، الگوی PW
 • مصطفی حیدری هراتمه* صفحات 80-109

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش نظریه غرقگی در بازی های تبلیغاتی ویروسی با تاکید بر اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی در نظر گرفته شد. با استفاده از یک کمپین بازاریابی ویروسی از 765 شرکت کننده 393 نفر روی لینک بازی ارسالی از طریق ایمیل کلیک کردند اما 288 نفر در بازی شرکت کردند 141 نفر سوالات را پاسخ داده، دوستان خود را به بازی دعوت، و یا اطلاعات شخصی خود را به اشتراک گذاشتند. جهت بررسی نقش نظریه غرقگی بر ارسال بازی از رگرسیون پواسون و بر اشتراک گذاری اطلاعات شخصی از رگرسیون لجستیک از طریق نرم افزار ایویوز استفاده شد. بازیکنان با لذت درونی و غوطه وری روان شناختی (ابعاد غرقگی) تمایل دارند افراد بیشتری را به بازی دعوت و اطلاعات شخصی بیشتری درباره خود به اشتراک بگذارند. درک ارزش جایزه نیز به طور مثبت با رفتارهای ارسال بازی مرتبط است، اگرچه با اشتراک گذاری اطلاعات شخصی مرتبط نیست. یعنی به نظر می رسد که بازیکنان زمانی که انگیزه بیرونی (جوایز) دارند با افراد بیشتری در مورد بازی ارتباط برقرار می کنند، اما به احتمال زیاد اطلاعات شخصی خود را با برند به اشتراک نمی گذارند. از طرفی، بازیکنانی که انگیزه بیرونی (جوایز) دارند همچنان نگرانی های قابل توجهی در مورد حریم خصوصی دارند. در مقابل، غرقگی ارتباط مثبتی با به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی دارد و نشان می دهد که بازیکنان کاملا غوطه ور تمایل دارند "خود را گم کنند" و نگرانی های آگانه تر خود را فراموش کنند در نتیجه، به نظر می رسد احتمال بیشتری دارد که اطلاعات شخصی را با برند به اشتراک بگذارند. شرکت هایی که می خواهند اطلاعات شخصی مشتریان را به دست آورند، باید بیشتر بر طراحی عناصر بازی تا جوایز، تمرکز کنند. به گونه ای که غوطه ور شدن روانی بازیکنان را برانگیزد.

  کلیدواژگان: بازی تبلیغاتی به قصد آگهی، غرقگی، بازی تبلیغاتی به قصد جایزه، بازی های تبلیغاتی ویروسی، اشتراک گذاری اطلاعات شخصی
 • حسین یحیی زاده، علی فلاح*، مهرداد متانی، محمدرضا باقرزاده صفحات 103-131

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر نقش مدیریت رسانه با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از استادان و متخصصان و صاحب نظران ارتباطات، رسانه و گردشگری و در بخش کمی پژوهش، شامل 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد گردشگری در مازندران بوده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون با نرم افزار MAXQDA v10.R150410 پرداخته شده است. در گام بعدی نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار Smart PLS ارایه گردیده است. سپس مقوله های موجود با روش ساختاری-تفسیری با نرم افزار MicMac سطح بندی شده و الگوی اولیه پژوهش طراحی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق تبلیغات، کیفیت خدمات، سیاست گذاری، مشارکت افراد بومی، فرهنگ گردشگری، بهره برداری مناسب از محیط زیست، درآمدزایی در مقصد گردشگری و تسهیلات زیربنایی به عنوان مولفه های اصلی شناسایی شدند که بر صنعت گردشگری تاثیر دارند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش و اعتبار مناسبی جهت تاثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری برخوردار است.

  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، رسانه های جمعی، فرهنگ گردشگری، تبلیغات، کیفیت خدمات
|
 • Seyed Hamed Hamdi, Ahmad Sardari *, Abdullah Naami, Ali Noroozi Mobarake Pages 1-19

  The aim of this research is to identify the dimensions and components of acceptance of social systems of customer relationship management by professional users using Web 2.0 technology. The current research is applicable in terms of nature, qualitative in terms of implementation method, and of descriptive and thematic kind. The statistical population of this research was made up of 15 university professors in the fields of management, business and IT along with managers of digital business companies, selected by non-random sampling method. The criteria for selecting people are having a doctorate degree with more than 10 years of experience in digital businesses, having time, interest and ability to take part in interviews (a semi-structured) and fill the questionnaires. Also, MAXQDA 2020 software was used in data analysis. The identified factors were extracted in the form of 40 indicators, 8 components and 3 dimensions. Components and indicators of dimensions and components of acceptance of customer relationship management social systems included three dimensions; organizational, customer, and technological; which organizational dimension has three components (manpower, organizational culture, organizational structure), customer dimension includes three components (value creation, customer satisfaction, expectation of performance), and technologically has two components (social networks, content production).

  Keywords: Social Systems, Customer Relationship Management, professional users, Web 2.0 technology
 • Meysam Karamipour * Pages 20-41

  The purpose of this research is to design a model of artificial intelligence competencies on organizational performance, taking into account business-to-business marketing capabilities. The research method is exploratory (qualitative-quantitative). In the qualitative part, it is considered with the Shannon entropy approach, and in the quantitative part, it is descriptive-survey. The participants of the present research in the qualitative part are faculty members and elites of artificial intelligence and marketing and management, which was conducted with 14 people based on the theoretical saturation rule, and in the quantitative part, the 540number of executive directors of industrial towns in northern Iran, of which 190 were selected as statistics sample. The data collection tool was semi-structured interview in the qualitative part, and researcher made questionnaire in the quantitative part. The method of data analysis was selected in the quantitative part of confirmatory factor analysis tests using SmartPLS software. The results showed that the mechanisms of artificial intelligence competencies have an effect on business-to-business marketing capabilities and organizational performance, and also the model of artificial intelligence competencies on organizational performance is confirmed considering the aspect of business-to-business marketing capabilities.

  Keywords: Artificial intelligence, B2B marketing, Competencies of artificial intelligence, Business Scope, business environment
 • Masoome Arabshahi *, Hossein Abbaszadehgaretekan Pages 42-61

  The purpose of this study is to examine how electronic customer relationship management affects marketing performance, with a particular focus on the mediating influence of product innovation and the significance of customer knowledge. The research method is a descriptive survey and applicable in terms of purpose. The statistical population of the study includes managers and supervisors of Dana Insurance's central office, branches, and representatives in Mashhad. Based on Morgan's table, 165 samples were simple-randomly selected. Data were collected through a standard questionnaire and then analyzed using structural equation modeling (SEM) through Smart PLS 3 software. The findings demonstrate that electronic customer relationship management significantly and positively influences product innovation development. Furthermore, product innovation development has a positive and significant effect on marketing performance. Additionally, customer knowledge positively and significantly affects both marketing performance and product innovation development. In conclusion, both electronic customer relationship management and customer knowledge play a vital role in positively and significantly influencing marketing performance through the development of product innovation.

  Keywords: Managing the Relationship with Electronic Customers, Product Innovation, Marketing Performance, Customer Knowledge
 • Arash Elahi Shirvan, Hadi Saeidi *, Ghasem Elahi Shirvan Pages 62-79

  This article aims to compare RW and PW models in profit forecasting for small and medium-sized companies. The research method is applicable in terms of its purpose, and it is an inductive and quantitative research in terms of the implementation logic and the nature of the data. Financial statements in the period of 2011 to 2021 have been used to collect data. In order to select the appropriate statistical sample, the systematic elimination sampling method was used. In this method, firstly, the small and medium-sized companies are identified, according to the number of employees and the nominal value of the capital, and conditions are defined for the selection of the sample, and those that do not have the mentioned conditions are removed from the sample. These conditions are determined according to the hypothesis test model and research variables. Also, in this article, the panel model and Eviuse software have been used to extract the proposed model from the principal component analysis approach and to fit the model to the observations. According to the results obtained from the analysis presented in this research, it can be seen that the new model provided for profit forecasting is more effective than the profit forecasting of RW and PW models, and this issue confirms the ability of regression models to forecast profit in the field of financial and profitability strategies for small and medium-sized companies.

  Keywords: Profit Forecasting, Small, Medium Enterprises, RW model, PW model
 • Mostafa Heidari Haratemeh * Pages 80-109

  The purpose of this research was to investigate the role of Flow theory in viral promotional advergames with an emphasis on sharing personal data and forwarding the games. Using a viral marketing campaign, 393 out of 765 participants clicked on the game link sent via email, But 288 people participated in the game, 141 people answered the questions, invited their friends to the game, or shared their personal data. Poisson regression was used to investigate the role of Flow theory on game forwarding, and logistic regression was used on sharing personal data through Eviews software. Players with intrinsic enjoyment and psychological Flow (dimensions of Flow) tend to invite more people to the game and share more personal data about themselves. Perceived reward value is also positively related to game forwarding behaviors, although not related to sharing personal data. That is, players seem to communicate more about the game when they have extrinsic motivation (rewards), but are less likely to share personal data with the brand. On the other hand, extrinsically motivated players still have significant privacy concerns. In contrast, Flow is positively related to sharing personal data, suggesting that fully immersed players tend to "lose themselves" and forget about their more conscious concerns and thus appear more likely to share personal data with the brand. Companies that want to capture customers' personal data should focus more on designing game elements than rewards in such a way as to stimulate the psychological Flow of the players.

  Keywords: Advertising game for advertising purposes, flow, Promotional Game, Viral Promotional Advergames, Sharing Personal Data
 • Hossein Yahya Zadeh, Ali Fallah *, Mehrdad Matani, MohammadReza Bagherzadeh Pages 103-131

  The aim of this research is to present a model for the development of the tourism industry with an emphasis on the role of media management using a mixed approach. A mixed (qualitative-quantitative) approach has been used in this research. The statistical sample in the qualitative part included 15 professors and specialists and experts in communication, media and tourism: and in the quantitative part of the research, it included 200 managers and senior tourism experts in Mazandaran. In the first step of the research, the coding of the specialized research interviews was done using the qualitative analysis of the theme with MAXQDA v10.R150410 software. In the next step, the results of confirmatory factor analysis with Smart PLS software are presented. Then, the existing categories were leveled with the structural-interpretive method with MicMac software and the initial research model was designed. Based on the results obtained in this research, advertising, service quality, policy making, participation of local people, tourism culture, proper use of the environment, income generation in tourism destination and infrastructure facilities were identified as the main components that have an impact on the tourism industry. The results of the quantitative part of the research showed that the proposed model has a good fit and credibility for the impact of mass media on the development of the tourism industry.

  Keywords: tourism industry, mass media, tourism culture, advertising, Service Quality