فهرست مطالب

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی
سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم فیض عارفی، نصیر امانت*، محسن پورصادقیان صفحات 1-9
  مقدمه

  به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌ها هنگام استفاده از امکانات پارک‌ها، تامین ایمن این فضاهای عمومی که تاثیر زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی شهری دارد، ضرورت دارد. لذا این مطالعه با هدف، بررسی ایمنی پارک‌‌ها در شهرهای ایران انجام شد.

  مواد و روش‌ها

  این یک مطالعه مرور نظام‌مند است که از طریق جستجو در پایگاه‌های داده بین‌المللی Scopus, PubMed , web of sciences و پایگاه‌های علمی بومی شامل civilica، SID و Magiran و در نهایت استفاده از موتور جستجوی در Google Scholar تا آگوست 2020 انجام گرفت. معیارهای ورود شامل مقالات کامل به زبان‌های انگلیسی و فارسی بود. واژه‌های کلیدی شامل "پارک شهری"، "زمین بازی"، "ایمنی" و " ایران" بود. همچنین سایر اطلاعات به‌دست آمده از این مطالعات با استفاده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

   21 مطالعه معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که شاخص‌های ایمنی در پارک‌های کلان شهرها از وضعیت ضعیف تا متوسطی برخوردار است. در سایر شهرها شاخص‌های ایمنی و سلامت در مطالعات ضعیف گزارش شده است. تجهیزات بازی کودکان نیز با استانداردهای ایمنی فاصله دارد. روشنایی پارک‌ها نیز مطلوب نبوده است و از لحاظ دسترسی فیزیکی متناسب با نیاز معلولین و کلیه سنین کودکان طراحی نشده است.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باید برای پیشگیری از بروز صدمات و آسیب‌های ناشی از بازی در پارک‌ها مسایل ایمنی در برنامه‌ریزی محیطی مدنظر قرارگیرد. توصیه می‌شود موارد مربوط‌به ایمنی کودک،‏ تجهیزات بازی و بهداشت و ایمنی محیط،‏ مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی، بهداشت، امنیت، پارک های شهر، ایران
 • الهام مرداسی، سیمین جهانی*، نسرین الهی، بهمن چراغیان صفحات 10-17
  مقدمه

   جایگذاری لوله تغذیه‌ای بینی معده‌ای در بیماران بی‌هوش و بیماران با کاهش سطح هوشیاری یک فرآیند چالش برانگیز با میزان بالای عدم موفقیت است. لذا، مطالعه کارآزمایی بالینی موازی حاضر با هدف بررسی تاثیر وضعیت خوابیده به پهلو بر میزان موفقیت جایگذاری لوله تغذیه‌ای بینی معده‌ای در بیماران با سطح هوشیاری پایین انجام گردید.

  مواد و روش‌ها

  نوع مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که در آن 170 بیمار با سطح هوشیاری پایین و بستری شده در بخش‌های مراقبت ویژه و جنرال بیمارستان گنجویان شهر دزفول و به‌صورت تصادفی و با استفاده از بلوک‌های جایگشتی شش‌تایی به دو گروه کنترل (85) و مداخله (85) تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و بالینی و چک لیست بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.

  نتایج

   نتایج مطالعه نشان می‌دهد مدت زمان جایگذاری لوله در گروه مداخله 63/64 ثانیه و در گروه کنترل 80/99 ثانیه، شایع‌ترین عارضه یعنی رفلکس گگ در گروه مداخله 30/35 درصد و در گروه کنترل 94/ 52 درصد و میزان موفقیت در جایگذاری بار اول در گروه مداخله 53/63 درصد و در گرو کنترل 59/30 درصد بوده است. عوارض حین جایگذاری لوله (002/0=P)، زمان صرف شده (0001/0<P)، تعداد دفعات امتحان کردن تا رسیدن به موفقیت برای جایگذاری لوله (0001/0<P) در گروه مداخله به شکل معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. در کل، میزان موفقیت جایگذاری لوله در گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل به‌صورت معنی‌داری بیشتر بود (001/0=P).

  نتیجه‌گیری

  یافته‌های مطالعه حاضر استفاده از وضعیت خوابیده به پهلو جهت جایگذاری لوله در بیماران با کاهش سطح هوشیاری را به تیم درمان به ‌خصوص پرستاران توصیه می‌کند. زیرا این روش علی‌رغم افزایش نرخ موفقیت و صرفه‌جویی در وقت پرستار، باعث کاهش عوارض و تعداد دفعات امتحان کردن تا رسیدن به موفقیت می‌شود.

  کلیدواژگان: جایگذاری لوله بین معده ای، وضعیت دهی بیمار، کاهش سطح هوشیاری
 • امیرحسین خزاعی، آزیتا فرامرزی، مظفر خزاعی* صفحات 18-25
  مقدمه

   خرنوب (Ceratonia siliqua L.) یک گیاه خوراکی است که به‌طور وسیع در صنایع غذایی و طب سنتی استفاده می‌شود. این گیاه دارای خواص دارویی در درمان سرفه، برونشیت، اسهال، تصفیه خون، اشتهاآور، برطرف‌کننده تورم ریه‌ها است و به‌عنوان خلط‌آور، کاهنده کلسترول و تقویت قوای جنسی کاربرد دارد. امروزه علاوه بر تایید کاربرد‌های سنتی آن، خواص درمانی جدیدی از این گیاه ‌شناسایی و معرفی شده است. هدف مطالعه مروری حاضر، تعیین کاربردهای درمانی و خواص فارماکولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه خرنوب در طب سنتی و یافته‌های جدید مطالعات تجربی بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه یک مرور سیستماتیک است که بر اساس چک لیست PRISMA با کلید واژه‌های خرنوب "Ceratonia siliqua"، اثر درمانی "therapeutic effect" و مطالعات آزمایشگاهی "experimental studies" و بدون محدودیت زمانی انجام گرفت. 181 عنوان مقاله از پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed، SID، Since Direct و موتور جستجوی Google از انواع مطالعات مروری و تجربی مرتبط با خواص آن استخراج گردید. پس از چند مرحله پایش عناوین و بررسی خلاصه مقالات و حذف موارد غیر مرتبط (گیاه‌شناسی و تکثیر گیاهی)، در نهایت 46 مقاله در برگیرنده کاربردهای درمانی خرنوب در طب سنتی و مطالعات آزمایشگاهی آن، انتخاب و وارد مطالعه شدند.

  نتایج

   در طب سنتی کشورهای مختلف برای خرنوب، خواص درمانی متعددی مطرح شده است که اغلب آنها به محتوای آنتی‌اکسیدانی، وجود تانن و ساپونین نسبت داده می‌شوند. خرنوب دارای ترکیبات متعدد و متنوعی با خواص ضد‌دیابتی، ضد‌تکثیری و ضدسرطانی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه ‌شناسایی و تایید خواص دارویی خرنوب صورت گرفته و خواص مختلف آن از جمله اثر بر شاخص‌های تولید مثل، خواص ضدمیکروبی و ضددیابتی، محافظت کبدی و کلیوی و محافظت‌کننده انجماد گامت‌ها، تایید شده است.

  نتیجه‌گیری

  خرنوب دارای خواص متنوع زیستی است و به‌عنوان گیاهی ارزشمند در تحقیقات پزشکی مطرح است که به بهبود سلامت و ممانعت از برخی بیماری‌ها کمک می‌کند.

  کلیدواژگان: خرنوب، آنتی اکسیدان، ضد دیابت، ضد سرطان، طب سنتی
 • امیر خانمیرزایی، مریم خدایار، مصطفی عنایت راد، امیر نویانی* صفحات 26-32
  مقدمه

   تست پروتیین واکنشی C همراه با کاهش لنفوسیت‌های خون در تشخیص ابتلا سریع ابتلا به بیماری کوید -19 می‌تواند کمک کند. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میزان پروتیین واکنشی C و لنفوپنی بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 انجام شد.

  مواد و روش‌ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی می‌باشد که بر روی 179 بیمار مبتلا به کوید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان شاهرود انجام شد. افراد دارای آزمون PCR مثبت، وجود پروتیین واکنشی C و لنفوسیت در آزمایش‌ها، مراجعه سرپایی و یا بستری در بخش‌های عادی، ICU، CCU بیمارستان وارد مطالعه شدند. جهت تجزیه ‌و تحلیل آماری از تجزیه و تحلیل‌های کای اسکویر و تی مستقل با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.

  نتایج

   179 بیمار وارد مطالعه شدند که 4/51% از آنها مرد بودند. نسبت مرگ و میر در گروه لنفوپنی 9/15% بود که بیشتر از گروه با لنفوسیت طبیعی بود و میانگین سنی افرادی که در اثر ابتلا به بیماری فوت کردند به‌‌طور معنی‌داری بیشتر از افراد بهبودیافته‌ بود (01/0=P). همچنین یافته‌ها نشان داد میانگین سنی در افراد با CRP بالا، بیشتر است (01/0=P).

  نتیجه‌گیری

  با توجه به مطالعه حاضر و نسبت مرگ و میر بالاتر در بیماران با لنفوپنی، می‌توان لنفوپنی را به‌عنوان شاخصی برای پروگنوز بیماران پیشنهاد داد و CRP را نیز به‌عنوان عاملی برای احتمال خطر مرگ و میر در بیماران در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: کووید 19، مرگ و میر، پروتئین واکنشی c، لنفوپنی
 • علی اکبر رودباری، مرجان قنبریان*، الله بخش جاوید، مارال افشاری صفحات 33-39
  مقدمه

   دریافت زیاد نیتریت و نیترات، سلامت انسان را تهدید می‌کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان نیتریت و نیترات موجود در برخی صیفی‌جات کشت شده در منطقه بسطام شاهرود می‌باشد.

  مواد و روش‌ها

  مطالعه در فصل تابستان انجام گردید، پس از تقسیم منطقه، جمعا 25 نمونه صیفی‌جات، 15 نمونه خاک و سه نمونه آب، جهت تعیین میزان نیترات و نیتریت طبق دستورالعمل استاندارد (شماره 4106) مورد سنجش قرار گرفت.

  نتایج

   میانگین کلی میزان نیترات در خیار، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و پیاز به‌‌ترتیب برابر با 2/65±1/850، 4/25±1/642، 5/2±6/48، 5/4±8/14، 1/52±3/791 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر حاصل شد و این میزان در مورد نیتریت به‌ترتیب برابر با 1/0±23/9، 8/0±2/7، 04/0±52/0، 05/0±9/0، 32/0±3/5 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن تر به‌دست آمد که کلیه مقادیر به‌دست آمده کمتر از میزان استاندارد بود. میزان نیترات و نیتریت در خاک به‌ترتیب 2/562±68/1250 و 2/15±1/98 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن خاک گزارش شد. میزان نیترات و نیتریت در آب به‌ترتیب 2/2±68/5 و 2/0±23/0 میلی‌گرم در لیترگزارش شد.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به مصرف بالای سبزیجات و صیفی‌جات در فصول تابستان و بهار که فصول کوددهی گیاهان و بوته‌ها نیز می‌باشد، توجه هر چه بیشتر مسولین و کشاورزان بر فرآیند کشت و کوددهی محصولات کشاورزی و همچنین پایش مکرر میزان نیتریت و نیترات در سبزیجات کشور توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: نیتریت، نیترات، سبزیجات و صیفی جات، شاهرود
 • حمید صادقیان، حسین زرین‏فر، هادی صفدری، محمدحسین احمدی، مائده طهان، مهدی حسینی ‏بافقی* صفحات 40-51
  مقدمه

   سنتزهای سبز (زیستی) به‏عنوان روش های جدید سنتز نانو ذرات با رویکردی ساده، زیست سازگار، بی خطر و اقتصادی می‏توانند جایگزین روش‏های شیمیایی و فیزیکی باشند. قارچ‏ها قادر به تبدیل برخی یون‏های سمی به اشکال کمتر سمی، از جمله نانو ذرات هستند. نانو ذرات با اندازه 1 تا 100 نانومتر دارای خواص کوانتومی منحصر به‌ فرد می‏باشند. امروزه معضلات مقاومت‏های دارویی در گونه‏ های مختلفی از قارچ‏ها دیده می‏شود. نانو ذرات سلنیوم (SeNPs) از موادی هستند که خاصیت ضد قارچی آنها گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات سلنیوم بیوسنتز شده با استفاده از آسپرژیلوس فومیگاتوس بود.

  مواد و روش‌ها

  به این منظور SeNPs به کمک قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس با غلظت مشخص بیوسنتز شدند. حضور نانو ذرات با روش‌های مختلف از جمله UV-Vis، FT-IR، FE-SEM، EDX، XRD، DLS و Zeta potential اثبات شد. سپس تعیین حساسیت بر اساس حداقل غلظت بازدارندگی رشد به کمک تست Minimum Inhibitory Concentration (MIC)، بر روی سویه‏ های استاندارد قارچی تیمار شده با SeNPs انجام شد.

  نتایج

   پس از تایید نتایج حاصل از بیوسنتز نانو ذرات، MIC برای ایتراکونازول و آمفوتریسین B علیه سویه‎ های استاندارد قارچی مورد مطالعه به‏ترتیب، 8 و 4 میکروگرم در میلی‏لیتر بود. در حالی که مقادیر MIC برای نمونه‏ های تیمار شده با SeNPs به 1 میکروگرم در میلی‏لیتر و کمتر از آن کاهش یافت.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به ایجاد روند صعودی مقاومت قارچ‎های فرصت ‏طلب نسبت به داروهای ضد قارچی هدف، به کارگیری نانو ذرات سلنیوم زیستی حتی در غلظت‎های پایین نیز می‎تواند اثرات بازدارندگی مطلوبی بر روی رشد عوامل بیماریزای قارچی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سنتر سبز، نانو ذرات سلنیوم، آسپرژیلوس، مقاومت دارویی، MIC
 • الهه ملکیان فینی، سجاد احمدی زاد*، مرتضی سلیمیان صفحات 52-62
  مقدمه

  دیابت نوع (2T2DM) به دلیل نقص پلاکت‌ها با حوادث ترومبوتیکی همراه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌ها و میکروپارتیکل‌های پلاکتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه، 41 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 (3/9 ± 2/50 سال و شاخص توده بدنی 2/5 ± 0/31 کیلوگرم بر مترمربع) به‌صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین مقاومتی در دو هفته اول، دو هفته دوم، دو هفته سوم و دو هفته چهارم، 3 ست فعالیت بازکردن زانو را به‌ترتیب با شدت‌های 20، 40، 60 و 80 درصد یک تکرار بیشنیه و به‌ترتیب 20، 15، 12-10 و 6 تکرار در سه ست اجرا نمودند. آزمودنی‌های گروه تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون، پروتکل تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون را در چهار هفته اول و دوم به‌ترتیب با شدت 20 و 30 درصد 1RM در سه ست 15 تکراری اجرا نمودند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت هشت هفته زندگی عادی خود را دنبال نمودند. شاخص‌ها و فاکتورهای فعال‌کننده پلاکتی و فیبرینوژن یک روز قبل از دوره تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین اندازه‌گیری شدند.

  نتایج

   تحلیل آماری داده‌ها تفاوت معنادار بین گروهی در شاخص‌های پلاکتی و CD61 نشان نداد (05/0>P). با این حال، در گروه تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون CD62P کاهش و CD41 افزایش بیشتری در مقایسه با گروه تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون داشتند (05/0<P). همچنین کاهش فیبرینوژن در گروه تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون به‌طور معناداری بیشتر از گروه تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون بود (05/0<P).

  نتیجه‌گیری

  بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه‌گیری نمود که تمرین مقاومتی فعالیت پلاکتی در بیماران دیابتی نوع دو را بهبود می‌دهد و اینکه تمرین مقاومتی با شدت پایین‌تر و محدودیت جریان خون در مقایسه با تمرین مقاومتی با شدت بالاتر منجر به سازگاری‌های مشابهی می‌شود. بنابراین، تمرین مقاومتی سبک‌تر با محدودیت جریان خون می‌تواند تمرین ایمن‌تری برای بیماران دیابتی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین با وزنه، محدودیت جریان خون، دیابت نوع2، پلاکت، پی سلکتین
 • سارا پورمحمدی دزفولیان، سوسن صباغ، مرتضی حبیبی مقدم، زهرا اسلامی فر* صفحات 63-75
  مقدمه

  متوترکسات (Methotrexate: MTX) یک داروی سیتوتوکسیک است که در برابر برخی بیماری‌ها و تومورها تجویز می‌شود که کاربرد آن به‌دلیل برخی عوارض جانبی محدود شده است. پروپوفول یک داروی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی یکی از داروهای آرام‌بخشی و بیهوشی مطلوب می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی اثر پروپوفول در برابر سمیت کبدی ناشی از متوترکسات می‌باشد.

  مواد و روش‌ها

  تعداد 24 رت به 4 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (گاواژ آب مقطر) گروه پروپوفول (10 mg/kg سه بار در هفته) گروه متوترکسات (20 mg/kg در روزهای17 و 18) و گروه پروپوفول-متوترکسات. تزریقات درون صفاقی و مدت مطالعه 21 روز بود. سپس تمام موش‌ها بیهوش شدند و پلاسما برای تخمین آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate aminotransferase: AST)، آلانین آمینوترانسفراز (Alanine aminotransferase: ALT) و لاکتات دهیدروژناز (Lactate dehydrogenase: LDH) و همچنین بیلیروبین توتال جمع‌آوری شد. بافت کبد جهت مطالعه شاخص‌های هیستوپاتولوژیک جداسازی شد.

  نتایج

  در مقایسه گروه MTX با گروه pro-MTX مشاهده شد پروپوفول به‌طور معنی‌داری موجب کاهش سطح آنزیم‌های AST و ALT شد (0001/0<P) اما اثر آن بر کاهش ALP و LDH معنی‌دار نبود. تغییرات بیلیروبین توتال بر هیچ گروهی معنی‌دار نبود. در بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبدی، در گروه MTX، نکروز سلولی، دژنراسیون سلولی، ارتشاح لکوسیت‌ها، پرخونی ورید مرکزی و اتساع سینوزوییدها دیده شد. آسیب در گروه pro-MTX در برابر گروه MTX به شکل معنی‌داری کاهش یافت (0001/0<P).

  نتیجه‌گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پروپوفول در برابر سمیت کبدی ناشی از متوترکسات اثرات محافظتی دارد، اما برای کاربرد بالینی، مطالعات بیشتری موردنیاز است.

  کلیدواژگان: متوترکسات، پروپوفول، هپاتوتوکسیستی، هیستوپاتولوژی، آنزیم های کبدی
|
 • Maryam Feiz Arefi, Nasir Amanat*, Mohsen Poursadeqiyan Pages 1-9
  Introduction

  To prevent and reduce injuries when using the facilities of parks, it is necessary to provide safe public ‎‎spaces which have a great impact on various aspects of life quality and social sustainability of the city .Therefore, the purpose of this study is to investigate the safety of parks in the cities of Iran.‎

  Methods

  This is a systematic review conducted through searching international databases of Scopus, ‎PubMed, web of sciences, and local scientific databases including Civilica, SID, and Magiran and finally using ‎Google search engine until August 2020‎ .‎The inclusion criteria included full articles in English and Farsi ‎languages. Key words included "urban park", "playground", "safety" and "Iran". Also, other information obtained ‎from these studies was analyzed using the collected questionnaires.

  Results

  21 studies met the inclusion criteria, the results of which showed safety indicators were weak to moderate in parks of the metropolitan areas‎. In the other cities, study indicators have been reported to be poor. Children's play ‎equipment also did not fully comply with safety standards. Also, park lighting was not desirable and in terms of ‎physical access, they were not designed to meet the needs of people with disabilities and children of all ages.‎

  Conclusion

  According to the results of this study, to prevent the occurrence of injuries and damages ‎caused by playing in parks, safety issues should be considered in environmental planning. It is recommended to pay attention to cases related to child safety, play ‎equipment, health and environmental ‎safety.

  Keywords: Safety, Health, Security, Urban parks, Iran
 • Elham Merdasi, Simin Jahani *, Nasrin Elahi, Bahman Cheraghian Pages 10-17
  Introduction

  Nasogastric tube (NGT) insertion in anesthetized patients and in patients with depressed levels of consciousness is a challenging process with a high rate of failure. Therefore, the current parallel clinical trial study was conducted with the aim of investigating the effect of the lateral position on the success rate of nasogastric tube insertion in patients with low level of consciousness.

  Methods

  The current study type was a randomized clinical trial in which 170 patients with low level of consciousness and admitted to intensive care and general departments of Ganjavian Hospital in Dezful city were randomly selected and divided into two groups using permutation blocks of six according to the inclusion criteria. Control (85) and intervention (85) were allocated. The data collection tools included demographic and medical information forms and checklists. SPSS version 16 was used for data analysis.

  Results

  The results show that the duration of tube placement in the intervention group was 64.63 seconds and in the control group was 99.80 seconds, the most common complication is gag reflex in the intervention group 35.30% and in the control group 52.94% The placement of the first time in the intervention group was 63.53% and in the control group was 30.59%. Complications duringtube placement (P=0.002), time spent (P<0.0001), number of attempts to succeed in tube placement (P<0.0001) in the intervention group significantly less than the group Was in control. In general, the success rate of tube placement in the intervention group was significantly higher than the control group (P=0.001).

  Conclusion

  According to the findings of the present, using lateral position for NGT insertion in patients with depressed level of consciousness is recommended to the treatment team, especially nurses because this method reduces the complications and the number of attempts to achieve successful intubation, in addition to increasing the success rate and saving nurses’ time

  Keywords: Nasogastric insertion, Patient positioning, Depressed level of consciousness
 • Amir Hossein Khazaei, Azita Faramarzi, Mozafar Khazaei* Pages 18-25
  Introduction

  Carob (Ceratonia siliqua L.) is an edible plant that is widely used in food industry and traditional medicine. This herb has pharmaceutical properties traditional medicine to treat cough, bronchitis, diarrhea, blood purifier and increased of appetite, lung swelling reliever, expectorant, improvement of lung cancer, cholesterol reducer and sexual enhancement. Today, in spite of confirmation its traditional benefits, the new therapeutic properties of this plant have beenknown and introduced.The aim of this review study was to determine therapeutic applications in traditional medicine, pharmacological and phytochemical properties, and new experimental studies of carob.

  Methods

  This study is a systematic review based on the PRISMA checklist with the keywords "Ceratonia siliqua", "therapeutic effect" and "experimental studies" without any time limit. 181 articles including review and original research related to its properties were extracted from PubMed, SID, Since Direct and Google search engines, and after a few steps of monitoring titles, reviewing abstracts, and deleting irrelevant items (botany and plant proliferations), 46 articles contains therapeutic application of carob in traditional and its experimental studies were finally selected and entered into the study.

  Results

  In traditional medicine of different countries for carob, several therapeutic properties have been proposed, most of which are attributed to the antioxidant content, the presence of tannins and saponins. Carob has a variety of compounds with anti-diabetic, anti-proliferative and anti-cancer properties. Recently, a lot of research has been done to identify and confirm the medicinal properties of carob and its various properties, including the effect on reproductive parameters, antimicrobial and antidiabetic properties, liver and kidney protection and gametes cryoprotectant.

  Conclusion

  Carob has a variety and of biological properties. It is a valuable plant in medical research that helps improvement of health and prevention of some diseases.

  Keywords: Carob, Antioxidant, Antidiabetic, Anticancer, Traditional medicine
 • Amir Khanmirzaei, Maryam Khodayar, Mostafa Enayatrad, Amir Noyani* Pages 26-32
  Introduction

  Testing C-reactive protein with a decrease in blood lymphocytes can help in the rapid diagnosis ofCovid -19 disease. Therefore, this study was performed to investigate the relationship between C-reactive protein levels and lymphopenia on mortality from Covid 19 disease.

  Methods

  The present study is a cross-sectional analytical study that was performed on 179 patients with Covid-19 referred to Imam Hossein Hospital in Shahroud. Subjects with positive PCR test, presence of C-reactive protein and lymphocytes in the experiments, outpatient referral or hospitalization in normal wards, ICU, and CCU of the hospital were included in the study. Chi-square and independent t-tests were used for statistical analysis using SPSS software version 23. The significance level was considered 0.05.

  Results

  179 patients were included in the study, 51.4% of whom were male.The mortality rate in the lymphopenia group was 15.9%, which was higher than the group with normal lymphocytes, and the mean age of those who died of the disease was significantly higher than those who improved (P=0.01). The results also showed that the mean age in people with high CRP is higher (P=0.01).

  Conclusion

  According to the present study and the higher mortality rate in patients with lymphopenia, lymphopenia can be suggested as an indicator of the prognosis of patients, and also CRP can be considered a factor for the risk of mortality in patients.

  Keywords: Covid -19, Mortality, Morbidity, C-reactive protein, Lymphopenia
 • Aliakbar Roudbari, Marjan Ghanbarian*, Allah-Bakhsh Javid, Maral Afshari Pages 33-39
  Introduction

  Excessive intake of nitrite and nitrate threatens human health. The aim of this study was to determine the levels of nitrite and nitrate in some summer vegetables cultivated in Bastam region of Shahroud.

  Methods

  the study was conducted in the summer. The study area was divided and a total of 25 summer vegetables, 15 soil samples, and three water samples were measured to determine the levels of nitrate and nitrite according to the Standard instruction (No. 4106).

  Results

  The total average of nitrate in cucumber, tomato, potato, eggplant and onion was 850.1 ± 65.2, 642.1± 25.4, 48.6 ± 2.5, 14.8 ± 4.5, 791.3±52.1 mg/kg fresh weight, respectively and this level for nitrite was equal to 9.23 ± 0.1, 7.2 ± 0.8, 0.52 ± 0.04, 0.9± 0.05, 5.3±0.32 mg/kg fresh weight that all values were less than the standard level.The level of nitrate and nitrite in the soil was 1250.68 ±562.2 and 98.1 ± 15.2 mg/kg soil weight, respectively. The level of nitrate and nitrite in the water was 5.68±2.2 and 0.23±0.2 mg/l, respectively.

  Conclusion

  Due to the high consumption of vegetables and summer vegetables in summer and spring, which are also the fertilizing seasons for plantsand shrubs,it is recommended that managers and farmers pay more attention to the process of cultivation and fertilization of agricultural products, as well as frequent monitoring of the level of nitrite and nitrate in the country's vegetables.

  Keywords: Nitrite, Nitrate, Vegetables, Summer vegetables, Shahroud
 • Hamid Sadeghian, HosseinZarrinfar, Hadi Safdari, Mohammad Hossein Ahmadi, Maedeh Tahan, Mahdi Hosseini Bafghi* Pages 40-51
  Introduction

  Green synthesis as a new method of synthesis of nanoparticles with a simple, biocompatible, safe, and economical approach can be an alternative to chemical and physical processes. Fungi can convert some toxic ions into less harmful forms, including nanoparticles. Nanoparticles with a size of 1 to 100 nanometers have unique quantum properties. Today, the problems of drug resistance have been seen in different species of fungi. Selenium nanoparticles (SeNPs) are substances that have been reported to have antifungal properties. The present study aimed to investigate the antifungal effect of biosynthesized SeNPs using Aspergillus fumigatus.

  Methods

  For this purpose, SeNPs were biosynthesized with a specific concentration using A. fumigatus. The presence of nanoparticles was confirmed by various methods, including UV-Vis, FT-IR, FE-SEM, EDX, XRD, DLS, and Zeta potential. Then, susceptibility determination based on the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) testwas performed on standard fungal strains treated with SeNPs.

  Results

  After confirming the results of nanoparticle biosynthesis, the MICs for Itraconazole and Amphotericin B against the standard fungal strains were 8 and 4 μg/mL respectively. In comparison, MIC values for SeNPs-treated samples were reduced to 1 μg/mL and below.

  Conclusion

  Due to the increasing resistance of opportunistic fungi to target antifungal drugs, the use of biosafety SeNPs even at low concentrations can have favorable inhibitory effects on the growth of fungal pathogens

  Keywords: Green synthesis, Selenium nanoparticles, Aspergillus, Drug resistance, MIC
 • Elahe Malekyian Fini, Sajad Ahmadizad*, Morteza Salimian Pages 52-62
  Introduction

  Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with thrombotic events due to platelets’ defects. The aim of this study was to investigate the effects of resistance training with and without blood flow restriction on markers of platelet activation in T2DM patients.

  Methods

  Forty-one T2DM patients (age, 50.2±9.3 years, BMI, 31.0±5.2 kg/m2) were randomly divided into three groups of control (CONT), resistance training (RT), and resistance training with blood flow restriction (RTBFR). The subjects in RT group performed 8 weeks of resistance training (knee extension exercise) included three sets of 20 repetitions at 20% of one-repetition maximum (1RM) for the first 2 weeks. Thereafter, the training intensity increased by 20% and the number of repetitions decreased accordingly, every two weeks. Subjects in RTBFR group performed 8 weeks of resistance training encompassed3 sets of 15 repetitions at 20% of 1RM with blood flow restriction for the first 4 weeks. For the last four weeks of training the training intensity increased by 30%. During this period, the subjects in control group followed their normal life. platelet indices, fibrinogen and markers of platelet activation were measured one day prior to the first training session and 48 hours after last training session.

  Results

  Within-group comparisons revealed significant changes in platelet indices and markers of platelet activation following 8 weeks of resistance training (P<0.05). However, between-group comparisons showed higher reductions in P-selectin and increases in CD41 in RT group compared to RTBFR, whereas, reductions in fibrinogen levels occurred more pronouncedly in RTBFR group than RT group (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, it could be concluded that resistance training improves platelet activation in T2DM patients and that lower intensity resistance training with blow flow restriction results in similar adaptations in platelet factors compared to higher intensity resistance training in T2DM patients. Therefore, the RTBFR method could be a safer RT protocol prescribed for diabetic patients.

  Keywords: Weight training, blood flow restriction, type 2 diabetes, platelets, P-selectin
 • Sara Pour Mohammadi, Susan Sabbagh, Morteza Habibi Moghadam, Zahra Eslamifar* Pages 63-75
  Introduction

  Methotrexate (MTX) is a cytotoxic drug that is prescribed for some diseases and tumors that its use is limited due to some side effects. Propofol, a drug with antioxidant properties, is one of the most desirable sedatives and anesthetics. The aim of this study was to evaluate the effect of propofol against MTX-induced hepatotoxicity.

  Methods

  24 rats were divided into 4 groups: control group (distilled water gavage), propofol group (10 mg / kg three times a week), methotrexate group (20 mg/kg on days 17 and 18) and propofol-methotrexate group. There were intraperitoneal injections and the duration of the study was 21 days. Animals were anesthetized and plasma was collected to estimate AST, ALT, LDH, and total bilirubin. Liver tissue was isolated for histopathological study.

  Results

  There was observed that propofol significantly reduced the levels of AST and ALT (P<0.0001), but its effect on reducing ALP and LDH was not significant. Changes in total bilirubin were not significant in any group. In the histopathological study, in "MTX group" were seen cell necrosis, cell degeneration, leukocyte infiltration, congestion of central vein and sinusoid dilation. Injury was significantly reduced in the "pro-MTX group" compared to the "MTX group"(P<0.0001).

  Conclusion

  The results of the present study showed that propofol has protective effects against methotrexate-induced hepatotoxicity, but for clinical application, there are needed further studies.

  Keywords: Methotrexate, Propofol, Hepatotoxicity, Histopathology, liver enzymes