فهرست مطالب

 • پیاپی 213 (مهر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فائزه مدانلو، فاطمه مدانلو، محمدعلی ابراهیم زاده، داود نصیری* صفحات 1-14
  سابقه و هدف

  شناخت داروهای ارزان و موثر به خصوص فرآورده‎های گیاهی در سال‎های اخیر با اقبال بسیاری در حوزه پزشکی همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ترمیم زخم پماد عصاره کاکتوس بند انگشتی، به عنوان ترکیبی با توان آنتی‎اکسیدانتی بالا، در ترمیم زخم تمام ضخامت پوستی در موش صحرایی می باشد.

  مواد و روش ها: 

  در مطالعه تجربی حاضر 50 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه بدون درمان (کنترل)، تیمار شده با وازلین، تیمار شده با پماد 2 درصد، تیمار شده با پماد 5 درصد و تیمار شده با پماد Madecassol تقسیم شدند. زخم در تمامی گروه ها تمام ضخامت پوستی بود. ارزیابی ها شامل درصد جمع شدن وسعت زخم، میزان تراکم کلاژن، حجم بافت، تعیین تعداد سلول ها، میزان بیان ژن های تکثیری و التهابی و نیز بررسی تکثیر سلولی بود.

  یافته ها: 

  سرعت ترمیم، حجم اپیدرم و درم، تراکم کلاژن، تراکم عروق خونی، تراکم سلول‎ها، تکثیر سلولی و نیز بیان ژن تکثیری TGF-β در گروه های دریافت کننده عصاره به خصوص گروه پماد 5درصد افزایش معنی‎داری در مقایسه با گروه های کنترل و وازلین داشت (0/05<P). در خصوص التهاب، کاهش معنی داری در میزان بیان ژن‎های التهابی (TNF-α و IL-1β) در گروه های دریافت کننده عصاره به خصوص گروه پماد 5 درصد نسبت به گروه های کنترل و وازلین مشاهده شد (0/05<P).

  استنتاج

  عصاره کاکتوس بند انگشتی به خصوص در غلظت 5درصد اثر بهتری در روند بهبودی زخم حاد نسبت به سایر گروه های مورد بررسی در این مطالعه داشته است.

  کلیدواژگان: زخم حاد، ترمیم زخم، کاکتوس بند انگشتی
 • شعله اکبری، زهرا طالبی، فرشته طالب پور امیری، ملوس نادری، فاطمه شکی* صفحات 15-28
  سابقه و هدف

  کورکومین یک ترکیب پلی فنولیک طبیعی در زردچوبه است. کورکومین پاک کننده قوی رادیکال های آزاد است و با خواص آنتی اکسیدانی، اثرات معنی داری را در کاهش آسیب اکسیداتیو دارد. والپروات سدیم از طریق استرس اکسیداتیو و ایجاد اختلال درعملکرد میتوکندری سبب بروز آسیب بافتی می شود. در این مطالعه، اثرات محافظتی کورکومین بر استرس اکسیداتیو و سمیت میتوکندریایی ناشی از والپروات سدیم در بافت مغز رت مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

   موش های صحرایی نر با والپروات سدیم (500 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، داخل صفاقی) به تنهایی یا همراه با دوزهای مختلف کورکومین (25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، داخل صفاقی) و ویتامین C (100 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، داخل صفاقی) به مدت 8 هفته مواجهه داده شدند. سپس بافت های مغز جدا شد و فاکتورهای استرس اکسیداتیو، اختلال عملکرد میتوکندری و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ارزیابی شد.

  یافته ها:

   سدیم والپروات باعث اختلال عملکرد میتوکندری، افزایش پارامترهای استرس اکسیداتیو و ایجاد تغییرات هیستوپاتولوژیک معنی داری در بافت مغز شد. تجویز کورکومین القای آسیب اکسیداتیو، اختلال عملکرد میتوکندری و تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از والپروات سدیم را در بافت مغز کاهش داد.

  استنتاج

  اثر محافظتی کورکومین در برابر سمیت عصبی ناشی از والپروات سدیم نشان داد که ممکن است به فعالیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داده شود. بنابراین می توان آن را یک مکمل موثر در برابر استرس اکسیداتیو و اختلال عملکرد میتوکندری ناشی از سدیم والپروات در بافت مغز در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: والپروات سدیم، کورکومین، سمیت عصبی، میتوکندری، استرس اکسیداتیو
 • محمدرضا شیران، اسماعیل بابانژاد، فاطمه خالقی*، علی اصغر نادی قرا، مستانه پیاب صفحات 29-41
  سابقه و هدف

  تولید غذاهای فرا سودمند، از دستاوردهای مهم در صنایع غذایی محسوب می شود و استفاده از این محصولات، همگرایی دو رویداد مهم در زندگی یعنی دریافت مواد مغذی از رژیم غذایی و ارتقای سلامت به طور همزمان، برای مصرف کنندگان را فراهم می نماید. این مطالعه با هدف راستی آزمایی وجود میکرو ارگانیسم ها و همچنین پایداری این میکرو ارگانیسم ها در شرایط گوارشی بدن به منظور بهره مندی از خواص مورد ادعای این محصولات، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه تجربی، 14 نمونه ی ماست پروبیوتیک از سه کارخانه تولیدی در استان مازندران، در تابستان سال 1399 جمع آوری شد. روش اجرای آزمایشات شامل سه مرحله اصلی، تعیین قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در نمونه های ماست در طول زمان، سپس شبیه سازی شرایط دستگاه گوارش شامل تغییرات pH و مجاورت با پپسین و نمک های صفراوی و نهایتا بررسی مقاومت میکرو ارگانیسم ها پس از عبور از شرایط شبیه سازی معده و روده بود. آنالیز آماری داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با سطح اطمینان 05/0 درصد انجام شد.

  یافته ها:

   در بررسی قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک بفیدوباکتریوم و لاکتو باسیلوس در نمونه های مورد مطالعه، تفاوت معنی داری در میانگین کلنی ها، هم در هفته های مختلف و هم در سطوح مختلف pH مشاهده شد (0/05>P). اما، تعداد باکتری های پروبیوتیک در طول زمان و حتی پس از تحمل شرایط شبیه سازی شده ی گوارشی، در حد قابل قبول استاندارد، cfu/g 106، باقی مانده و کاهش قابل توجهی نداشتند.

  استنتاج

  مطابق نتایج این مطالعه، در صورت انتخاب سویه های (باکتری های پروبیوتیک) مقاوم به اسید و صفرا و هم چنین استفاده از شرایط محیطی مناسب، مصرف ماست های پروبیوتیک می تواند موجب بهره مندی از خواص باکتری های موجود در آن ها و در نتیجه ارتقای سلامت مصرف کنندگان گردد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتو باسیلوس، بیفیدوباکتریوم، ماست
 • محمد شکرزاده، فاطمه شکی، ناهید امانی* صفحات 42-54
  سابقه و هدف

  امروزه، یکی از رویکردهای جدید درمان سرطان، استفاده از رژیم های چند دارویی یا درمان ترکیبی است که دو یا چند عامل دارویی را ترکیب می کنند. هدف درمان ترکیبی، افزایش کارایی داروی ضد سرطان، و در کنار آن کاهش سمیت و جلوگیری از بروز مقاومت دارویی می باشد. در این مطالعه، به بررسی اثر سینرژیست ترکیب دو داروی کلاریترومایسین و دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطان ریه سلول غیر کوچک، A549، پرداخته شد.

  مواد و روش ها: 

  سمیت ترکیبی کلاریترومایسین و دوکسوروبیسین در سلول های A549 توسط تست MTT ارزیابی شد. ماهیت برهمکنش مشاهده شده بین دوکسوروبیسین و کلاریترومایسین، با استفاده از نرم افزار Compusyn و بر اساس روش اصلاح شده ی Chou and Talalay آنالیز گردید. جهت بررسی مکانیسم مولکولی دخیل در سینرژیسم دارویی، آپاپتوز به روش رنگ آمیزی دوگانه سلول ها با Annexin/PI اندازه گیری شد.

  یافته ها: 

  براساس نتایج حاصل از اندازه گیری میزان بقای سلولی و آنالیز برهمکنش دارویی، کلاریترومایسین در غلظت 500 میکرومولار به طور سینرژیست موجب کاهش IC50 دوکسوروبیسین گردید. افزایش سمیت دوکسوروبیسین توسط کلاریترومایسین با افزایش مرگ آپاپتوتیک در رده سلولی A549 همراه بود.

  استنتاج

  کلاریترومایسین کاندید مناسبی برای ترکیب با سایر داروهای ضد سرطان در سطح مطالعات سلولی می باشد. هرچند که به تحقیقات بیشتری برای بررسی کاربرد کلاریترومایسین در درمان کمکی سرطان نیاز است.

  کلیدواژگان: دوکسوروبیسین، کلاریترومایسین، رژیم دارویی ترکیبی، سینرژیسم، آپاپتوز
 • محمد معماریان، ملیحه یارمحمدی*، ریحانه آتشگاهیان، راهب قربانی، عماد غلامی، ایلیا اسدی صفحات 55-64
  سابقه و هدف

  هیپوکسمی و افت فشارخون، از عوارض مهم همودیالیز در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه می‎باشد که با عوامل متعددی از جمله روش فیلتراسیون به کار رفته ارتباط دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه UF modeling و فیلتراسیون ساده در دیالیز بیماران دیالیزی مزمن بر میزان اکسیژن شریانی و افت فشار خون بود.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 68 بیمار که در آذر و دی ماه سال 1398، در بیمارستان کوثر سمنان تحت دیالیز قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. قبل و بعد از هر جلسه دیالیز، اطلاعات بالینی شامل ضربان قلب، فشارخون و اشباع اکسیژن شریانی، و نیز پالس اکسی‎متر مستقر بر بالین بیمار استخراج گردید. به صورت تصادفی، دیالیز نیمی از بیماران ماه اول به صورت ساده و ماه بعد با تنظیم UF modeling و دیالیز نیمی دیگر ازبیماران ماه اول بر روی UF modeling و ماه دوم به صورت ساده انجام گردید. دیتاهای توسط نسخه 23 از برنامه SPSS تحلیل آماری صورت گرفت.

  یافته ها: 

  تغییرات اشباع اکسیژن شریانی در جلسات دوم (0/037=P)، پنجم (0/002=P) و یازدهم (0/001<P)، نسبت به جلسه اول و تغییرات فشار خون سیستولیک در جلسات دوازدهم (0/003=P) و سیزدهم (0/034=P) نسبت به جلسه اول در گروه UF modeling، کم‎تر از گروه فیلتراسیون ساده بود.

  استنتاج

  دیالیز به روش UF modeling نسبت به فیلتراسیون ساده، ثبات اکسیژن بیش تر و افت فشارخون کم تری را برای بیماران دیالیزی به‎وجود آورده و می‎تواند روش مناسبی جهت کاهش عوارض جانبی انجام دیالیز در بیماران باشد.

  کلیدواژگان: UF modeling، فیلتراسیون ساده، دیالیز، فشارخون، اکسیژن شریانی خون
 • محسن مردانی کیوی، کامران اسدی، آرش اریس، احسان کاظم نژاد لیلی، امین ایزدی* صفحات 65-72
  سابقه و هدف

  تشخیص شدت و محل دقیق پارگی روتاتور کاف (RCT) جهت انتخاب روش درمانی اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه ارزش تشخیصی دو روش تصویرداری آرتروگرافی رزونانس مغناطیسی غیرمستقیم (I-MRA) و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) با یکدیگر مقایسه شدند.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی در سال 1399 بر روی 36 بیمار مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان اجرا شد. بیماران با شک بالینی به RCT ابتدا شش هفته به صورت محافظه کارانه درمان شدند. در صورت عدم پاسخ، ابتدا تصویربرداری به دو روش MRI و I-MRA انجام شد و سپس بیماران جهت تشخیص و درمان نهایی تحت آرتروسکوپی قرار گرفتند. تصاویر به فاصله یک هفته ای توسط یک نفر رادیولوژیست موسکولواسکلتال ارزیابی شدند.

  یافته ها: 

  نتایج هر دو روش تصویربرداری با  نتایج آرتروسکوپی همخوانی داشت و میزان توافق I-MRA (ضریب کاپا: 0/104± 0/698) بیشتر از MRI (ضریب کاپا: 0/115± 0/606) بود. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت (PPV) و منفی (NPV) و دقت درMRI و I-MRA در تشخیص RCTهای جزیی به ترتیب 78/28، 84/62، 90/00، 68/75 و 80/55 درصد در مقابل 86/96، 92/3، 95/24، 80/00، 88/ 89درصد بود. در تشخیص RCTهای تمام ضخامت حساسیت، ویژگی، NPV، PPV و دقت دو روش با هم مشابه و به ترتیب 89/88، 59/92، 80/00، 15/96 و 67/91 درصد بود. حساسیت، ویژگی، NPV ، PPV و دقت درMRI و I-MRA در تشخیص پارگی ساب اسکاپولاریس به ترتیب 50/00، 96/87، 66/67، 93/94 و 91/67 درصد در مقابل 50/00، 100، 100، 94/14 و 94/44 درصد بود.

  استنتاج

  MRA نسبت به MRI، ارزش تشخیصی بیشتری در پارگی های جزیی و ساب اسکاپولاریس روتاتور کاف دارد.

  کلیدواژگان: پارگی روتاتور کاف، MRI، MRA غیر مستقیم، آرتروسکوپی، ارزش تشخیصی
 • سیما رمضانی نژاد، معصومه سهرابی، احمد علیخانی، علیرضا داوودی بدابی، حمیده عباسپور کاسگری* صفحات 73-81
  سابقه و هدف

  کووید-19 یک بیماری ویروسی تنفسی با مرگ و میر بالا است. با توجه به تاثیر ریزمغذی ها در سایر عفونت های ویروسی و باکتریایی، این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی ویتامین D، ویتامین C و سلنیوم بر شدت بیماری در بیماران بستری با کووید 19 انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه مقطعی گذشته نگر بر روی بیماران مبتلا به کووید-19 در بیمارستان رازی قایم شهر در سال 1399 انجام شد. 42 پرونده از بیماران مبتلا برای بررسی انتخاب و افراد دریافت کننده ویتامین سی، دی و سلنیوم  با بیمارانی که این مکمل ها را دریافت نکردند، مورد مقایسه قرار گرفتند. مدت بستری، حمایت تنفسی، اکسیژن درمانی، نیاز به تهویه مکانیکی تهاجمی/ غیر تهاجمی و وقوع مرگ و میر در این بیماران بر اساس اطلاعات پرونده آن ها بررسی شد و در نرم افزار SPSS V25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   در این مطالعه میزان بقا در گروه دریافت کننده ویتامین سی، دی و سلنیوم با گروهی که این مکمل ها را دریافت نکردند تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب 0/42P=، 0/63P=، 0/084P=). رابطه بین مصرف ویتامین دی، سی و سلنیوم و تجربه تهویه مکانیکی ناشی از کووید 19 ارتباط معنی داری نشان نداد (0/139P=، 0/2P= و0/8P=).

  استنتاج

  اختلاف معنی داری بین دریافت کنندگان ویتامین سی، دی و سلنیوم با افرادی که این مکمل ها را دریافت نکردند، از نظر میزان بقا و نیاز به تهویه مکانیکی مشاهده نشد. بنابراین تاثیر قابل توجهی بر شدت و پیامد بالینی بیماران مبتلا به کووید 19 نخواهند داشت.

  کلیدواژگان: کووید 19، ویتامین سی، ویتامین دی، سلنیوم
 • نرگس نجفی، امیرمسعود طاهری*، سید علی جعفری، سمیه عمادی، لطف الله داودی صفحات 82-91
  سابقه و هدف

  استفاده از CT اسکن یک روش کمکی در تشخیص سل قبل از نتیجه آزمایش خلط می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه الگوی درگیری ریوی در CT اسکن بیماران سلی با میزان مثبت شدن اسمیر خلط انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر، بر روی پرونده بیماران مبتلا به سل مراجعه کننده به بیمارستان رازی قایمشهر در طی سال های 1397-1391 انجام شد. اطلاعات اولیه بیماران و هم چنین اطلاعات مربوط به گزارش CT اسکن وی در چک لیست مخصوص هر بیمار ثبت شد و سپس با اطلاعات مربوط به جواب اسمیر خلط بیمار مقایسه گردید.

  یافته ها: 

  در نهایت پرونده 271 بیمار (185 مرد و 86 زن) با میانگین سنی 15/08±49/31 سال مورد بررسی قرار گرفت. اسمیر خلط در 191 نفر (70/5 درصد) مثبت و در 80 نفر (29/5 درصد) منفی بود. بیش ترین ضایعات مشاهده شده شامل کاویتری (72/7 درصد کل بیماران) و کانسولیدیشن (42/8 درصد کل بیماران) و بیش ترین محل درگیری، لوب فوقانی ریه راست (61/3 درصد کل بیماران) و لوب فوقانی ریه چپ (53/5 درصد کل بیماران) بود. ضایعات کاویتری و کانسولیدیشن به شکل معناداری در افراد اسمیر مثبت بیش تر بود (0/001<P). میزان مشاهده کاویته با افزایش میزان اسمیر مثبت، به شکل معنی داری افزایش می یافت (0/001<P).

  استنتاج

  ضایعات کاویتری و کانسولیدیشن در افراد اسمیر مثبت و ضایعات کم تر معمول، در افراد اسمیر منفی بیش تر بود. این نتیجه نشان دهنده این موضوع است که الگوی ضایعات ریوی در CT اسکن، بی ارتباط با نتیجه اسمیر خلط نیست.

  کلیدواژگان: سل، CT اسکن، اسمیر خلط
 • محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، حمید رضا کربلایی، محمدرضا مظلوم زاده*، فائزه صلایانی، سپهر مقصودی صفحات 92-102
  سابقه و هدف

  با بروز همه گیری ویروس کووید-19 و پیامد های آن، مساله مرگ و زندگی یک موضوع قابل توجه شده است. مطالعات گذشته نشان می دهند که وجود معنا در زندگی و توانایی تنظیم هیجان می تواند نقش موثری در کنترل اضطراب مرگ داشته باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بین اضطراب کووید-19 و اضطراب مرگ با میانجی گری دشواری تنطیم هیجان و وجود معنا در زندگی بررسی شده است.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه از نوع همبستگی، جامعه پژوهش شامل تمامی بزرگسالان دامنه سنی 18 تا 60 سال شهر مشهد در سال 1400-1399 بود، که از بین آن ها 583 نفر به صورت در دسترس نمونه گیری شدند. ابزارهای سنجش داده ها شامل نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب مرگ Templer، پرسشنامه اضطراب کووید-19، پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان و پرسشنامه وجود معنا در زندگی بود. روابط همبستگی و علیتی متغیرهای پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزارهای 25 SPSSو24 AMOS بررسی شد.

  یافته ها:

   بین اضطراب مرگ با اضطراب کووید-19 (0/31) و دشواری در تنظیم هیجان (0/47) همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین همبستگی بین اضطراب مرگ با معنای زندگی معنی دار و منفی (0/43) می باشد و اضطراب کووید-19 به صورت غیرمستقیم به واسطه دشواری تنظیم هیجان و وجود معنا در زندگی، قادر به پیش بینی اضطراب مرگ بود.

  استنتاج

  اضطراب کووید-19، تنظیم هیجان و وجود معنا در زندگی نقشی کلیدی در اضطراب مرگ افراد دارند، بنابراین آموزش تکنیک های تنظیم هیجان و معنابخشی عمیق زندگی می تواند نقش پیشگیرانه مهمی در بروز اضطراب مرگ مرتبط با کووید-19 داشته باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب کووید-19، اضطراب مرگ، تنظیم هیجان، معنا در زندگی
 • سجاد امامی پور، مریم سیدمجیدی*، مینا مطلب نژاد، همت قلی نیا صفحات 103-113
  سابقه و هدف

  به دلیل وجود شباهت کلینیکی و هیستوپاتولوژیکی لیکن پلان و واکنش های لیکنوییدی دهانی و رویکرد درمانی متفاوت آن ها، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط یافته های بالینی و هیستوپاتولوژیکی در لیکن پلان و واکنش لیکنوییدی دهانی بر پایه شاخص های تشخیصی اصلاح شده سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی استفاده از این شاخص ها در افتراق این ضایعات از یک دیگر پرداخته است.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، اطلاعات مورد نیاز 101 مورد لیکن پلان دهانی و 49 مورد واکنش لیکنوییدی دهانی از پرونده ها استخراج شد. چک لیستی شامل متغیرهای بالینی، سن و جنسیت بیمار و متغیرهای هیستوپاتولوژیکی تهیه شد. بلوک پارافینه مربوط به بیوپسی بیماران از آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده خارج شد. برش تهیه شده، با هماتوکسیلین- ایوزین رنگ آمیزی شد. لام ها توسط پاتولوژیست بازبینی شد و متغیرهای هیستوپاتولوژیکی در چک لیست ثبت شد. درنهایت داده ها با آمارهای توصیفی، ضریب کاپا و آزمون های کای دو و t مستقل تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   با توجه به شاخص های سال 1978، توافق تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژیکی در لیکن پلان دهانی درصد 98/79 و در واکنش لیکنوییدی دهانی درصد 69/57 بود (0/001>P). با توجه به شاخص های تشخیصی اصلاح شده، توافق تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژیکی در لیکن پلان دهانی درصد99 و در واکنش لیکنویید دهانی درصد71/43 بود (0/001>P).

  استنتاج

  در تشخیص لیکن پلان و واکنش لیکنوییدی دهانی ارتباط کلینیکوپاتولوژیکی بالاتری براساس شاخص های تشخیصی اصلاح شده در مقایسه با شاخص های سال 1978 وجود دارد. لذا شاخص های تشخیصی اصلاح شده سازمان بهداشت جهانی برای استفاده در بالین و تشخیص هیستوپاتولوژیک پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، واکنش لیکنوئیدی دهانی، شاخص های تشخیصی اصلاح شده سازمان بهداشت جهانی
 • مائده صالحی، حدیث احسانی، محمود موسی زاده، زهرا کاشی، مانا فرداد امینی، مهدی آریانا، طاهره ملانیا* صفحات 114-124
  سابقه و هدف

  اختلالات غده تیرویید، دومین اختلالات شایع سیستم اندوکرین هستند که می توانند بر روی سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به سلامت بیماران تاثیر بگذارند. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات تیروییدی می باشد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مورد-شاهدی از 43 شرکت کننده مبتلا به اختلالات تیروییدی و 43 فرد سالم سوالاتی مربوط به اطلاعات دموگرافیک، درگیری های سیستمیک، مصرف الکل، خشکی دهان، کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان، سال های ابتلا به بیماری و داروی مصرفی (از گروه مورد) پرسیده شد. سپس بیماران از نظر بالینی مورد معاینه قرار گرفتند و شاخص های سلامت دهان از جمله GI و PI و SBI و DMFT بر روی دندان های رمفورد ارزیابی شدند. نمونه بزاق غیرتحریکی هر دو گروه جمع آوری شد و وزن سنجی انجام گرفت. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 24 پردازش شدند. مقایسه متغیرهای کمی بین گروه های مورد و شاهد با آزمون تی مستقل یا معادل ناپارامتریک آن (من-ویتنی) صورت گرفت.

  یافته ها: 

  مقایسه بین متغیرهای کمی، تفاوت آماری معنی داری را بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان ADD-OHIP-14 (0/015=P) و میزان جریان بزاق تحریک نشده، GI، SBI، DMFT (0/05<P) در دو گروه نشان داد. در بین متغیرهای کمی، تنها شاخص DMFT در گروه مورد با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (OHRQOL) ارتباط آماری معنی دار و همبستگی مثبت داشت (0/038=P و 0/318=r).

  استنتاج

  کیفیت زندگی پایین تر مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به اختلالات تیروییدی، توجه و پیگیری بیش تری را در جهت رفع مشکلات پریودنتال و دندانی ایشان می طلبد.

  کلیدواژگان: اختلالات تیروییدی، جریان بزاق غیرتحریکی، کیفیت زندگی
 • سید حسن نیکوکار، محمود فاضلی دینان، مریم خزایی پول، محمود موسی زاده، مرتضی زعیم، احمدعلی عنایتی* صفحات 127-139
  سابقه و هدف

  دانش، نگرش و عملکرد (KAP) کارکنان نظام بهداشتی برای کاهش انتقال و بار بیماری دانگ مهم است. با توجه به عدم وجود ابزار سنجش، این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه KAP کارکنان نظام بهداشتی درباره بیماری دانگ در استان مازندران، شمال ایران، انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی-تحلیلی (ابزارسازی و اعتبارسنجی)، پس از گردآوری مقالات مرتبط و مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه اولیه حاوی 81 سوال طراحی شد. برای استانداردسازی و معتبر کردن ابزار، در مرحله تعیین روایی از ترکیب روایی صوری کمی-کیفی و روایی محتوایی کمی-کیفی و در مرحله تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها:

   در بررسی روایی صوری و محتوایی کیفی، نظرات متخصصان به صورت تغییرات جزیی روی گویه ها اعمال شد. تمامی سوالات پرسشنامه دارای شاخص تاثیر گویه (Impact score) بالاتر از 1/5 (محدوده 5-1/5) بودند که نشان می دهد گویه ها از نظر "اهمیت" بسیار مناسب می باشند. در بررسی روایی محتوایی بر اساس جدول لاوشه، مقدار مطلوب نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) به ترتیب مساوی یا بالای 0/6 و 0/8در نظر گرفته شد. همه گویه های پرسشنامه به جز یک گویه (که حذف شد) امتیاز مطلوب را کسب نمودند و در ابزار حفظ شدند. ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0/79به دست آمد که نشان داد تمامی سوالات پرسشنامه همبستگی قابل قبولی دارند.

  استنتاج

  این مطالعه ابزار مناسب پایا و روا به زبان فارسی جهت بررسی KAP کارکنان نظام بهداشتی درباره بیماری دانگ در استان مازندران، فراهم نمودکه می تواند به عنوان معیاری معتبر جهت انجام مطالعات KAP بیماری دانگ توسط پژوهشگران کشور به کارگیری شود.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرسشنامه، دانگ، آئدس، مازندران، ایران
 • صمد روحانی، خدیجه صفی زاده، محمدعلی جهانی، نورالدین موسوی نسب، فاطمه عبدالهی، فاطمه فخرایی* صفحات 140-149
  سابقه و هدف

  میزان دسترسی به خدمات سلامت و توزیع بهینه و عادلانه آن ها در سطح کشور و به ویژه مناطق محروم، از اهداف بسیار مهم سیستم های سلامت است. هدف این مطالعه بررسی میزان استفاده از یارانه سلامت در طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل بود.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه کاربردی بصورت مقطعی در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال 1397 انجام شد. جامعه آماری شامل 700 نفراز بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان ها بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست مبتنی بر صورتحساب مالی بیماران وپرسشنامه محقق ساخته بود. در نهایت داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و استفاده از Mann Whitney test  و Kruskal Wallis test برای مقایسه مقادیر در گروه ها تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میزان یارانه بیماران دارای وضعیت اجتماعی متوسط از دو گروه خوب و ضعیف بیش تر بود. بیش ترین تخفیف در پرداخت مربوط به طبقه اجتماعی خوب و سپس متوسط و ضعیف بود، اما این تفاوت ها به لحاظ آماری معنی دار نبودند (0/50>P). همچنین یارانه بیماران با وضعیت اقتصادی خوب (450000 تومان) بیش تر از بیماران با وضعیت اقتصادی پایین تر (430000 تومان) بود که از نظر آماری معنی دار بوده است (0/50>P).

  استنتاج

  یافته ها نشان داد استفاده بیماران از یارانه سلامت و تخفیف بیمارستانی متناسب با طبقه اجتماعی، اقتصادی آنان نبوده است و اغلب بیمارانی که از نظر این ویژگی ها شرایط بهتری داشتند، بهره بیش تری برده اند.

  کلیدواژگان: یارانه، یارانه سلامت، طبقات اجتماعی- اقتصادی، بیمارستان های عمومی
 • غزاله الهی، محمد آهنجان، زهرا رفیع پرهیزکار، حمیدرضا گلی، لاله واحدی لاریجانی، فاطمه باقرزاده، مهرداد غلامی* صفحات 150-158
  سابقه و هدف

  یکی از مکانیسم‎های مقاومت در برابر آنتی‎بیوتیک‎ها تولید آنزیم‎های بتالاکتاماز توسط باکتری‎ها است و تولید آن به ویژه نوع بتالاکتامازهای وسیع‎الطیف(ESBL) یکی از مشکلات بهداشتی و درمانی در سطح دنیا می‎باشد. ESBL ها اغلب بر روی پلاسمید قرار دارند و از جمله شایع ترین آن‎ها می‎توان به TEM و CTX-M و SHV اشاره نمود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین توانایی تولید ESBL براساس روش‎های مولکولی در بین باکتری‎های غیرتخمیری (سودوموناس آیروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی) جدا شده از بیماران در بیمارستان‎های آموزشی استان مازندران بود.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه توصیفی مقطعی، از میان نمونه‎ های بالینی جمع‎آوری شده، تعداد 81 ایزوله باکتریایی غیرتخمیری جداسازی شد. ایزوله‎ها ازنظر حساسیت به آنتی‎بیوتیک‎ها مطابق دستورالعمل CLSI بررسی شدند. شناسایی مولکولی ژن‎های blaSHV، blaTEM و blaCTX-M با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تکنیک واکنش زنجیره پلیمراز (PCR)  انجام شد.

  یافته ها:

   از 81 باکتری غیرتخمیری جدا شده، 49 ایزوله (5/60 درصد) آسینتوباکتر بومانی و 32 ایزوله (5/39 درصد) به عنوان سودوموناس آیروژینوزا تایید شدند. شیوع ژن‎های شناسایی شده به ترتیب در بین ایزوله‎ های سودوموناس آیروژینوزا، blaSHV (26 درصد)، blaTEM (19 درصد) و blaCTX-M (12 درصد) و در ایزوله‎ های آسینتوباکتر بومانی blaTEM (11 درصد)، blaCTX-M (8 درصد) و blaSHV (4 درصد) بود.

  استنتاج

  سویه ‎های تولیدکننده ESBL در میان سویه ‎های سودوموناس آیروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان در حال افزایش است. توانایی بالای این سویه ‎ها در انتقال ژن‎های مقاومت به سایر سویه ‎ها، اهمیت شناسایی سریع آن‎ها در آزمایشگاه را نشان می‎دهد.

  کلیدواژگان: باکتری‎های غیرتخمیری، مقاومت آنتی بیوتیکی، ESBL، PCR
 • پریسیما کرمی، میثم رضاپور، فرزانه عوض زاده، بهزاد جوادیان* صفحات 159-165
  سابقه و هدف

  آگاهی توصیفی از اپیدمیولوژی باکتری های مسبب عفونت دستگاه ادراری و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی برای آن ها، برای تصمیم سازی های مبتنی برشواهد پزشکان و برنامه ریزان بهداشتی هر منطقه کاربرد عملی دارد. هدف ازمطالعه حاضر بررسی فراوانی عوامل باکتریایی عفونت های مجاری ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهرستان آمل در بازه زمانی 1397-1398 می باشد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، نمونه های ادراری 1465 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا و 17 شهریور شهرستان آمل بررسی شد. شناسایی باکتری های مسبب عفونت ادراری با روش های استاندارد میکروبیولوژیکی تا سطح گونه صورت پذیرفت. حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده به آنتی بیوتیک های روتین، با روش دیسک دیفیوژن و بر اساس استاندارد Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) صورت پذیرفت و به صورت مقاوم، حساس و نیمه حساس گزارش شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 16 تحلیل شد.

  یافته ها:

   در بررسی به عمل آمده 3/74 درصد از بیماران مبتلا به عفونت ادرای، زنان بودند. باکتری های اشرشیاکلی با 5/59 درصد، گونه های کلبسیلا با 6/14 درصد، گونه های انتروکوک با 9/4 درصد و استرپتوکوک گروه D با 3/3 درصد شایع ترین عوامل عفونت ادراری بودند. بیش ترین درصد مقاومت آنتی بیوتیکی عبارت بود از:  سفوتاکسیم با 4/39 درصد برای باکتری اشرشیاکلی، نیتروفورانتویین با 7/60 درصد برای باکتری کلبسیلا، کلیندامایسین با 8/77 درصد برای باکتری انتروکوک و 4/71 درصد برای باکتری استرپتوکوک گروه D.

  استنتاج

  باکتری های اشریشیاکولی و گونه های کلبسیلا به عنوان شایع ترین عوامل مسبب عفونت مجاری ادراری بوده و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی برای آن ها متفاوت بود. نیاز است به پزشکان اطلاع رسانی شود تا درمان مبتنی بر شواهد باشد.

  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، آنتی بیوگرام
 • سجاد صباغی سیوکی*، سعید فطوره چی، عنایت الله بخشی، علی مرادی صفحات 166-172
  سابقه و هدف

  فلج مغزی اصطلاحی برای طبقه بندی کودکان با ضایعات غیرپیشرونده در مغز در حال رشد است. فلج مغزی اسپاستیک، شایع ترین نوع می باشد. در این کودکان، توانایی محدود در دستکاری اجسام یکی از عوامل محدودیت در فعالیت های روزمره است که می تواند از مهم ترین اهداف درمانی باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر دستگاه جستجوگر حرکت (Leap motion) بر قدرت و مهارت دستی کودکان فلج مغزی اسپاستیک دوطرفه بود.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مداخله ای و از نوع تک گروهی، تاثیر (LM) Leap motion بر مهارت و قدرت اندام فوقانی تعداد 10 کودک فلج مغزی نوع دوطرفه اسپاستیک بررسی شد. مطالعه شامل سه مرحله بود: مرحله پایه به مدت 4 هفته شامل مداخلات رایج کاردرمانی در قالب جلسات 45 دقیقه ای، مرحله مداخله به مدت 12 هفته که بخشی از جلسات کاردرمانی (20 دقیقه) به تمرینات LM اختصاص یافت و مرحله پیگیری نیز به مدت 4 هفته مشابه مرحله پایه بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط تحلیل چشمی نمودار در مورد هر کودک در زمینه مهارت دستی و قدرت، بررسی شد. از ضریب کندال و شاخص های غیرهمپوشانی برای بررسی تغییرات مهارت دستی استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته ها حاکی از بهبود در قدرت و مهارت اندام فوقانی کودکان بود. برای اندازه گیری اثر مداخله بر کیفیت مهارت اندام فوقانی، ضریب کندال محاسبه شد که در سه کودک معنی دار بود. سطح معنی داری درکودکان شماره 5 و 10 کم تر از 0/05 به دست آمد. در مورد انواع قدرت گرفتن طبق تحلیل چشمی نمودارها در بیش تر کودکان تغییرات مثبت مشاهده شد.

  استنتاج

  LMC می تواند به عنوان توانبخشی اندام فوقاتی استفاده شود و به عنوان روشی سودمند به همراه سایر درمان های توانبخشی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: فلج مغزی، Leap motion، اسپاستیک دوطرفه، عملکرد دستی، قدرت دست
 • مینا امینی*، سارا باقری، معصومه گلی ناری صفحات 173-179
  سابقه و هدف

  بروشور دارویی برگه کاغذی است که با هدف فراهم کردن اطلاعات ضروری جهت استفاده موثر و ایمن از دارو، در داخل بسته دارویی قرار می گیرد. از آن جایی که بروشورها از منابع اصلی کسب اطلاعات در مورد داروها هستند، باید برای عموم مردم قابل درک باشند. در مطالعه حاضر نظر داروسازان در خصوص بروشورهای فراورده های دارویی ایرانی بررسی شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 203 داروساز شاغل در داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بطور تصادفی انتخاب شدند و سپس نظر آن ها در رابطه با بروشورهای فراورده های دارویی ایرانی بررسی شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوط و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار Excel 2013 تایید شد.

  یافته ها:

   حدود 76/5 درصد از داروسازان معتقد بودند، پزشکان به میزان کمی در ارتباط با محتویات بروشورهای دارویی از آن ها در داروخانه سوال می کنند. تنها 7 درصد از داروسازان، ایرادات احتمالی بروشورهای دارویی را به کارشناسان دارویی و مسیولین امر متذکر می شدند. 69/8 درصد از داروسازان نیز اطلاعات موجود در بروشورهای دارویی ایرانی را فاقد تاثیر قابل توجهی در اضافه نمودن اطلاعات علمی خود می دانستند.

  استنتاج

  براساس یافته های مطالعه، نظر داروسازان نسبت به کیفیت بروشورهای دارویی ایرانی (ایجاد ترس و نگرانی از بروز عوارض جانبی، اندازه خط و فونت مطالب، اضافه نمودن اطلاعات علمی داروسازان و...) در حد مطلوب نبود و باید ساز و کارهای مناسبی در مقررات مربوط به تهیه بروشورها و نظارت سازمان غذا و دارو جهت ارتقای سطح اطلاعات در بروشورهای دارویی انجام شود.

  کلیدواژگان: بروشورهای دارویی، داروسازان، نگرش، بیمار، داروخانه، مازندران
 • احمد علیخانی، سکینه شرج پور، حمیده عباسپور کاسگری، معصومه عبدی تالارپشتی، سرور فولادی واوسری، لیلا سپاهی، هاجر کاکویی، میثم رضاپور* صفحات 180-185
  سابقه و هدف

  عفونت کووید-19 به طور بالقوه می تواند اختلالات اساسی روی برنامه های روتین مراقبتی همانند مراقبت از HIV ایجاد نماید. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات پاندمی کووید-19 برروی برخی از جنبه های مراقبتی از HIV بود.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه ازنوع کوهورت گذشته نگر بود. داده ها از اداره کل مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی استان مازندران در دو سطح تجمعی و فردی فراهم شد. رگرسیون پواسون برای تحلیل اثر کوتاه مدت همه گیری بر بروز، میرایی، تعداد شکست درمان، تعداد بستری شدن بیماران، دفعات مراجعات بیماران برای مشاوره، تعداد دفعات وارسی سلول های T CD4 و تعداد دفعات وارسی لود ویروس استفاده شد.

  یافته ها: 

  بروز HIV در بازه زمانی یک سال بعد از شروع کووید-19 نسبت به یک سال قبل از آن به مقدار 0/44 در هر 100 هزار نفر کم تر بود (0/051=P). چک کردن CD4 در بعد از شروع کووید-19 نسبت به قبل آن به مقدار 0/32 در هر 100 هزار نفر کم تر بود (0/001<P) پیگیری موارد HIV در بازه زمانی بعد ازکووید-19 نسبت به قبل از آن به مقدار  1/11 در هر 100 هزار نفر بیش تر بود (0/045=P).

  استنتاج

  همه گیری کووید-19 این پتانسیل را دارد که تا حد زیادی مراقبت مبتلایان به عفونت HIV را مختل نماید. به نظر می رسد با وجود پیگیری مراکز مشاوره HIV استان مازندران ترس از ابتلا و انتشار کووید-19 مانع بزرگ پذیرش برنامه های مراقبتی از سوی بیماران بوده است.

  کلیدواژگان: کووید-19، HIV، مراقبت، شکست درمان، بار ویروسی
 • زهرا شقاقی*، مریم الوندی، صغرا فرضی پور، فرشته طالب پور امیری، محمدرضا دهبانپور صفحات 186-200

  سرطان یکی از سخت ترین بیماری ها برای درمان در پزشکی مدرن است. هر ساله مقالات فراوانی منتشر می شود که مسیرهای  مختلفی را برای جلوگیری از ایجاد سرطان پیشنهاد می نمایند. علاوه بر این، تحقیقات در مورد درمان سرطان با حداقل عوارض جانبی ادامه دارد. رایج ترین روش های درمان غیر تهاجمی سرطان شامل شیمی درمانی، درمان هدفمند، پرتو درمانی و ایمونوتراپی است. اثربخشی کم و هم چنین سمیت بافت طبیعی در طی شیمی درمانی و پرتو درمانی، دو مورد از مهم ترین چالش های پیش روی این روش هاست. از این رو، برخی از داروها به عنوان کمکی برای افزایش پاسخ تومور و هم چنین کاهش آسیب بافت طبیعی پیشنهاد شده است. اخیرا سریم اکسید به عنوان یک نانو ذره (نانو سریا، CNPs) برای کنترل تومور و پاسخ های بافت طبیعی به رژیم های مختلف درمان سرطان مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مطالعات برون تنی ودرون تنی  نشان می دهد که این ذرات می توانند سمیت شیمی- پرتو درمانی را در بافت های طبیعی به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کاهش دهند. هم چنین،  قادرند سلول های سرطانی را نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی حساس تر نمایند. در این مطالعه مروری، سعی گردیده است،  نقش بالقوه نانو سریا در حفظ میزان سمیت بافت های طبیعی و حساس کنندگی پرتویی سلول های سرطانی در ترکیب با سایر روش ها طی درمان سرطان بررسی گردد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات سریم اکسید، اثر محافظتی، اثر حساس کنندگی، شیمی درمانی، پرتو درمانی
 • فتح الله غلامی بروجنی*، هادی نیک نژاد صفحات 201-202

  سردبیر محترم آگاهی از میزان آلودگی و سنجش تمیزی در محیط هایی که ملزم به اجرای قوانین مربوط به پاکیزگی هستند مانند آشپزخانه ها، رستوران، کافی شاپ و سایر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی، نقش بسیار مهمی را در کنترل انتقال عفونت و بهداشت محیط ایفا می کند(1). در یک مطالعه تجربی میزان آلودگی سطوح یک رستوران در شهر محمودآباد در استان مازندران و مقایسه آن با ادراک مشتریان در مورد آلودگی سطوح هنگام صرف غذا مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو روش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. اولین روش یک روش نظرسنجی برای سنجش ادراک مشتریان با استفاده از چک لیست نظرسنجی و یک آزمایش تجربی برای اندازه گیری بار آلودگی با استفاده از سنجش سطح آدنوزین تری فسفات (ATP) با روش لومینومتری بود. این روش تشخیص سریع آلودگی بر پایه اندازه گیری ATP می باشد، که با اندازه گیریATP موجود در باکتری ها و میکروارگانیسم ها در مدت زمان چند ثانیه میزان آلودگی موجود در سطوح را بر حسب Relative Light Units (RLU) یا همان واحد نور نسبی نشان می دهد. اساس کار این روش به این صورت است که ATP موجود در باکتری ها و میکروارگانیسم ها طی واکنشی در حضور آنزیم لوسیفراز سبب آزاد سازی نور بیولومینسانس می شود، که این نور توسط دستگاه لومینومتر قابل تشخیص و اندازه گیری دقیق است. میزان RLU کم تر از 10 نشانه بارکم آلودگی، 30-11 نشانه آلودگی متوسط و بیش تر از 30 نشانه آلودگی بالا می باشد(2، 3). دو مجموعه داده برای مقایسه ادراک مشتریان و اندازه گیری های آلودگی واقعی جمع آوری شد. یک مجموعه داده پاسخ دهندگان در مورد ادراک آن ها ازسطوح مختلف رستوران با درجه لمس بالا (مانند سطح میز، قاشق، چنگال و لیوان) و سطوح با درجه لمس کم (مانند سطوح کف رستوران، دیوارها، پرده ها) در بین 19 منطقه از سالن یک غذاخوری و 15 سطح از سرویس بهداشتی بود و میزان آلودگی درک شده از همان سطوح در بین 20 نفر از مراجعین مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم اندازه گیری های آلودگی این سطوح  با استفاده از یک ATP متر ساخت شرکت TIANLONG مدل III Biolum انجام شد و در نهایت با ادراک مشتریان از میزان آلودگی (کم، متوسط و زیاد) مورد مقایسه قرار گرفت. میزان آلودگی در سطوح مختلف میزها RLU 8 ±20 در دسته متوسط آلودگی و در سطوح مربوط به سرویس های بهداشتی RLU 18±30 بود که در دسته آلودگی بالا قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد، تفاوت قابل توجهی در قرایت ATP در بین سطوح مختلف مانند سطح میز، قاشق و چنگان و لیوان ها وجود داشت (0/05>P). هم چنین بین ادراک مشتریان رستوران مورد مطالعه از آلودگی و نتایج واقعی قرایت های ATP برای کم آلوده ترین مناطق، ارتباط معنی داری وجود داشت(0/05>P)، اما در ادراک مشتریان و اندازه گیری های آزمایشی برای آلوده ترین مناطق (سرویس های بهداشتی)، ارتباط معنی داری وجود نداشت، که نشان می دهد برخی از سطوح نسبت به آن چیزی که مشتریان احساس می کنند، آلوده تر می باشند. این مطالعه به طور تجربی نیاز به بهبود تکنیک های شستشو و گندزدایی سطوح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اهمیت آموزش مناسب شهروندی و کارکنان خدمات مواد غذایی و رستوران ها را نشان می دهد. به ویژه در طول همه گیری ها، مسیولیت بیش تری را بر عهده تصمیم گیران بهداشتی، مدیران و کارکنان برای اطمینان از محیط های با حداقل آلودگی می گذارد و ضرورت دارد برای رسیدگی به نگرانی ها و سلامت مشتریان رستوران ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. هم چنین با توجه به این که کارشناسان بهداشت محیط در بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تجهیزات کافی جهت بررسی میزان آلودگی سطوح مختلف در واحدهای صنفی در اختیار ندارند و صرفا بازدیدها به صورت چشمی و ادراکی انجام می شود، نیاز است تدابیر لازم در خصوص تجهیز واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشت به وسایل اندازه گیری آلودگی اندیشیده شود. هم چنین توصیه می شود واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی به تجهیزات پیشرفته تری از لومینومترهای موجود در بازار که بتواند نوع آلودگی میکروبی (سالمونلا، اشرشیاکلی، توتال کلیفرم، لیستریا و استافیلوکوکوس آریوس) را تشخیص دهد، مجهز گردند.

|
 • Faezeh Modanloo, Fatemeh, Modanloo, MohammadAli Ebrahimzadeh, Davood Nasiry* Pages 1-14
  Background and purpose

  Effective medicines, especially herbal products, have received a lot of interest in recent years. The purpose of this study was to investigate the wound healing effect of Echinopsis chamaecereus extract ointment that has high antioxidant power in the healing of full-thickness skin wounds in rats.

  Materials and methods

  In this experimental study, 50 male rats were randomly divided into 5 groups, including control, Vaseline, E. chamaecereus 2% ointment, E. chamaecereus 5% ointment, and Madecassol ointment. There were full-thickness skin wounds in all groups. Percentage of wound closure, collagen density, tissue volume, number of cells, expression of proliferative and inflammatory genes, and cell proliferation were investigated in all groups.

  Results

  The wound closure rate, new epidermis and dermis volume, total density of fibroblast and epidermal basal cells, collagen deposition, cell proliferation, and expression of TGF-β gene significantly increased in the extract treated groups, especially in the group treated with E. chamaecereus 5% ointment compared with the control group and Vaseline group (P<0.05). Furthermore, a significant decrease was seen in the expression of inflammatory genes (TNF-α and IL-1β) in the extract treated groups, especially in E. chamaecereus 5% ointment group compared with the control group and Vaseline group (P<0.05).

  Conclusion

  The extract of Echinopsis chamaecereus, especially at 5%, had a greater effect on the healing process of acute wounds than other groups examined in this study.

  Keywords: acute wound, wound healing, Echinopsis chamaecereus
 • Sholeh Akbari, Zahra Talebi, Fereshteh Talebpour Amiri, Maloos Naderi, Fatemeh Shaki* Pages 15-28
  Background and purpose

  Curcumin is a natural polyphenolic compound in turmeric (Curcuma longa). Curcumin has potent free radical scavenger and antioxidant properties that could significantly reduce oxidative damage. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction contribute to valproate sodium induced tissue damage. This study investigated the protective effects of curcumin against valproate sodium induced oxidative stress and mitochondrial toxicity in brain of rats.

  Materials and methods

  Male rats were exposed to sodium valproate (500 mg/kg/day, i.p.) alone, or in combination with different doses of curcumin (25, 50, and 100 mg/kg/day, i.p.) and vitamin C (100 mg/kg/day, i.p.) for eight weeks. Then, brain tissues were separated and factors associated with oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and histopathological changes were investigated.

  Results

  Sodium valproate induced mitochondrial dysfunction, increased oxidative stress parameters and caused significant histopathological changes in brain tissue. Administration of curcumin attenuated the induction of oxidative damage, mitochondrial dysfunction, and histopathological changes induced by sodium valproate in brain tissue.

  Conclusion

  Curcumin showed protective effect against sodium valproate-induced neurotoxicity which may be attributed to its antioxidant activity. So, it can be considered as an effective supplement against oxidative stress and mitochondrial dysfunction induced by sodium valproate in brain tissue.

  Keywords: sodium valproate, curcumin, neurotoxicity, mitochondria, oxidative stress
 • Mohammad Reza Shiran, Esmaeil Babanezhad, Fatemeh Khaleghi*, AliAsghar Nadi Ghara, Mastaneh Payab Pages 29-41
  Background and purpose

  Production of functional foods is one of the most important achievements in food industry and using these products provides the convergence of two important events in life; namely receiving nutrients from the diet and promoting health for consumers at the same time. This study aimed to verify the viability of microorganisms and stability of these microorganisms in digestive conditions of the body in order to benefit from the claimed properties of these products.

  Materials and methods

  In this experimental study, 14 samples of probiotic yogurts were collected from three dairy factories in Mazandaran province in summer 2020. The test method consisted of three main steps; determining the viability of probiotic bacteria in the samples over time, then simulating the conditions of the gastrointestinal conditions, including pH changes and exposure to pepsin and bile salts, and finally, evaluating the resistance of microorganisms after passing the conditions of gastric and intestinal simulated condition. Statistical analysis was performed using SPSS.

  Results

  In the study of viability of Bifidobacterium and Lactobacillus, a significant difference was observed between the mean number of colonies both at different weeks and different pH levels (P<0.05). Yet, the number of probiotic bacteria remained within acceptable standard range (106 cfu/g) over time and did not show a considerable reduction even after passing the acidic and alkaline conditions and tolerating the simulated digestive conditions.

  Conclusion

  According to this study, if strains (probiotic bacteria) resistant to acid and bile are selected and also suitable environmental conditions are used, consumption of probiotic yogurts can be of great benefit in improving the health of consumers.

  Keywords: probiotic, Lactobacillus, Bifidobacterium, yogurt
 • Mohammad Shokrzadeh, Fatemeh Shaki, Nahid Amani* Pages 42-54
  Background and purpose

  Nowadays, multi-drug regimens or combination therapy are new approaches in cancer treatment that combine two or several therapeutic agents. Combination therapy aims at improving the therapeutic efficacy of anticancer drugs while reducing toxicity and preventing drug resistance. The aim of this study was to determine the synergistic effect of combined clarithromycin and doxorubicin in lung cancer A549 cell line.

  Materials and methods

  Combined cytotoxicity of doxorubicin and clarithromycin was evaluated by MTT assay in A549 cell line. The nature of the interaction observed between doxorubicin and clarithromycin was analyzed in Compusyn software based on Chou and Talalay method. In order to clarify the molecular mechanism of the drug synergism, apoptosis was measured by Annexin V/PI double staining.

  Results

  Clarithromycin at 500 µM synergistically reduced the IC50 value of doxorubicin. The enhanced cytotoxicity of doxorubicin by clarithromycin was associated with increased apoptotic cell death in A549 cell line.

  Conclusion

  Clarithromycin is a suitable candidate when combined with other anticancer drugs in vitro. However, more investigations are needed to evaluate the application of clarithromycin in adjuvant cancer therapy.

  Keywords: doxorubicin, clarithromycin, combination therapy, synergism, apoptosis
 • Mohammad Memarian, Maliheh Yarmohammadi*, Reyhaneh Atashgahian, Raheb Ghorbani, Emad Gholami, Ilia Asadi Pages 55-64
  Background and purpose

  Hypoxemia and hypotension are important complications of hemodialysis in patients with chronic renal failure that are linked to several factors, including the type of filters used. The aim of this study was to compare the effect of simple filtration hemodialysis and ultrafiltration hemodialysis on blood pressure and blood arterial oxygen level.

  Materials and methods

  In this clinical trial, we studied 68 patients who underwent dialysis in Semnan Kosar Hospital in November and December 2019. Clinical information, including heart rate, blood pressure, and arterial oxygen saturation, and pulse oximeter reading for oxygen saturation level were recorded before and after every dialysis. The patients were randomly divided into two groups. One group received simple filtration hemodialysis in first month followed by ultrafiltration dialysis in next month, while other patients had ultrafiltration dialysis in first month followed by simple filtration hemodialysis in next month. Data analysis was carried out in SPSS V23.

  Results

  In ultrafiltration hemodialysis, arterial oxygen saturation at sessions two (P=0.037), five (P=0.002), and 11 (P>0.001) were found with significantly smaller changes compared with the first session. Also, in this type of filtration, changes in systolic blood pressure at sessions 12 (P=0.003) and 13 (P=0.034) were significantly smaller than the first session compared with the simple filtration dialysis.

  Conclusion

  Compared with simple filtration hemodialysis, ultrafiltration hemodialysis provides more oxygen stability and less hypotension and can minimize the side effects of dialysis.

  Keywords: ultrafiltration hemodialysis, simple filtration dialysis, blood pressure, arterial blood oxygen
 • Mohsen Mardani.Kivi, Kamran Asadi, Arash Aris, Ehsan Kazemnejad Leili, Amin Izadi* Pages 65-72
  Background and purpose

  Determining the severity and site of rotator cuff tear (RCT) is very important for choosing a treatment method. In this study, the diagnostic value of indirect magnetic resonance arthrography (I-MRA) and magnetic resonance imaging (MRI) were compared.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was performed in 36 patients attending an orthopedic clinic in 2020. Patients with clinical suspicion of RCT were initially treated conservatively for six weeks. If there was no response, first, imaging was performed by MRI and I-MRA and then the patients underwent arthroscopy for final diagnosis and treatment. The images were then evaluated one week apart by a musculoskeletal radiologist.

  Results

  The results of both imaging methods were in line with the arthroscopic results and the amount of I-MRA agreement (k= 0.104 ± 0.698) was higher than MRI (k= 0.115 ± 0.606). Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative (NPV), and accuracy of MRI and I-MRA in diagnosing partial RCTs were 78.28, 84.62, 90.00, 68.75, and 80.55 vs. 86.96, 92.3, 95.24, 80.00, 88.89, respectively. In detection of full-thickness RCTs, the sensitivity, specificity, NPV, PPV, and accuracy of the two methods were similar (88.89, 92.59, 80.00, 96.15, and 91.67, respectively). Sensitivity, specificity, NPV, PPV, and accuracy on MRI and I-MRA in diagnosis of subscapularis tears were 50.00, 96.87, 66.67, 93.94, and 91.67 vs. 50.00, 100, 100, 94.14, and 94.44, respectively.

  Conclusion

  I-MRA has more diagnostic value than MRI in detection of partial and subscapularis tears of rotator cuff.

  Keywords: rotator cuff tear, MRI, indirect MRA, arthroscopy, diagnostic value
 • Sima Ramezaninejad, Masoumeh Sohrabi, Ahmad Alikhani, Alireza Davoudi Badabi, Hamideh Abbaspour Kasgari* Pages 73-81
  Background and purpose

  COVID-19 is a viral respiratory disease that results in high mortality. Evidence suggests that micronutrients affect viral and bacterial infections. This study was performed to evaluate the effectiveness of micronutrients (vitamin D, vitamin C, and selenium) on the disease severity in patients hospitalized with COVID-19.

  Materials and methods

  This retrospective cross-sectional study was carried out in patients with diagnosis of COVID-19 in Qaemshahr Razi Hospital, 2020. Medical records were reviewed and 42 were selected. Data of patients that received micronutrients including vitamin D, vitamin C, and selenium and those that did not receive these supplements were compared. Duration of hospitalization, respiratory support, oxygen therapy, requiring invasive/non-invasive mechanical ventilation, and incident of death were investigated. Statistical analysis was done in SPSS V25.

  Results

  Survival rates in the groups receiving vitamin C, D, and selenium were not significantly different from the groups that did not receive these supplements (P= 0.42, 0.63, 0.084, respectively). The study showed no significant relationship between vitamin D, C, and selenium intake and the need for ventilation due to respiratory distress (P= 0.139, 0.2, and 0.8, respectively).

  Conclusion

  No remarkable difference was seen between the recipients of vitamin C, D, and selenium and those who did not receive supplements in terms of survival and the need for mechanical ventilation. So, these supplements did not affect the clinical outcomes of patients with COVID-19.

  Keywords: COVID-19, Vitamin C, Vitamin D3, selenium
 • Narges Najafi, Amirmasoud Taheri*, Seyed Ali Jafari, Somaye Emadi, Lotfollah Davoodi Pages 82-91
  Background and purpose

  Computed tomography (CT) scan is of great help in confirming the diagnosis of tuberculosis (TB) before the sputum test result. The purpose of this study was to investigate the relationship between pulmonary involvement patterns in CT scans of TB patients with positive sputum smears.

  Materials and methods

  This retrospective descriptive-analytical study was conducted using the records of TB patients admitted to Ghaemshahr Razi Hospital between 2012 and 2018. Demographic information and CT scan reports were collected and compared with the sputum smear results.

  Results

  The records of 271 patients (185 men and 86 women) with an average age of 49.31±15.08 years were examined. Sputum smears were positive in 191 (70.5 %) patients and negative in 80 (29.5 %). The most prevalent lesions were cavitation (72.7%) and consolidation (42.8%), and the most common locations were the upper lobe of the right lung (61.3%) and the upper lobe of the left lung (53.5%). Cavitary and consolidation lesions were significantly more common in patients with smear positive TB (P<0.001). Cavity observation significantly increased as the positive smear level rose (P<0.001).

  Conclusion

  Cavitary and consolidation lesions were more prevalent in patients with positive smears, whereas less common lesions were seen more in those with negative smears. Therefore, the pattern of lung lesions shown on the CT scan is linked to the sputum smear result.

  Keywords: tuberculosis, computed tomography, sputum smear
 • MohammadJavad Asghari Ebrahim Abad, HamidReza Karbalaee, Mohammadreza Mazloomzadeh*, Faezeh Salayani, Sepehr Maghsoudi Pages 92-102
  Background and purpose

  Life and death became significant issues with the outbreak of the COVID-19 and its aftermath. Previous studies have shown that having meaning in life and the ability to regulate emotion can play effective roles in coping with death anxiety. The present study investigated the relationship between COVID-19 anxiety and death anxiety with the mediating roles of emotion regulation and meaning in life.

  Materials and methods

  In this correlational study, the study population included all adults aged 18 to 60 years in Mashhad, Iran 2020-2021, of whom 583 were selected via convenience sampling. Data were collected using Persian version of Templer Death Anxiety Questionnaire, Coronavirus Anxiety Scale (CAS), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), and Meaning in Life Questionnaire (MLQ). Correlation and causality relationships were investigated using path analysis in SPSS V25 SPSS and AMOS V24.

  Results

  A significant positive correlation was found between death anxiety and COVID-19 anxiety (r=0.31) and difficulty in emotion regulation (r=0.47). On the other hand, there was a significant negative correlation between death anxiety and meaning in life (r=-0.43). COVID-19 anxiety could indirectly predict death anxiety due to the difficulty in emotion regulation and presence of meaning in life.

  Conclusion

  COVID-19 anxiety, emotion regulation, and meaning in life play key roles in death anxiety. Therefore, teaching emotion regulation techniques and having deeper meaning in life play major preventive roles in development of death anxiety associated with COVID-19.

  Keywords: COVID-19 anxiety, death anxiety, emotional regulation, meaning in life
 • Sajjad Emamipure, Maryam Seyedmajidi*, Mina Motallebnejad, Hemmat Golinia Pages 103-113
  Background and purpose

  There are clinical and histopathological similaritie between lichen planus (OLP) and oral lichenoid reactions (OLL) but they have different treatment approaches. The present study examined the correlation between clinical and histopathological findings in lichen planus and oral lichenoid reaction based on modified WHO diagnostic criteria in order to evaluate using these criteria in differentiating these lesions.

  Materials and methods

  In this retrospective descriptive study, information, including clinical characteristics, age, sex, and histopathological characteristics were extracted from the clinical records of 101 OLP cases and 49 OLL cases. The paraffin block of biopsies was removed from the archives in pathology department and the prepared incision was stained with hematoxylin-eosin. The slides were examined by a pathologist and histopathological characteristics were recorded in a checklist. Data were analyzed by descriptive statistics, kappa score, Chi-square, and independent sample t-test.

  Results

  According to the 1978 diagnostic criteria, the agreement between clinical and histopathological diagnosis was 98.79% in OLP and 69.57% in OLL (P<0.001). According to the Modified WHO diagnostic criteria, the agreement between clinical and histopathological diagnosis was 99% in OLP and 71.43% in OLL (P<0.001).

  Conclusion

  In diagnosis of lichen planus and oral lichenoid reaction, there is a higher clinicopathologic correlation based on the modified WHO diagnostic criteria compared with the 1978 diagnostic criteria. Therefore, it is suggested to be used in clinical and histopathological investigations.

  Keywords: oral lichen planus, oral lichenoid, modified WHO diagnostic criteria
 • Maede Salehi, Hodis Ehsani, Mahmood Moosazadeh, Zahra Kashi, Mana Fardadamini, Mehdi Aryana, Tahereh Molania* Pages 114-124
  Background and purpose

  Thyroid gland disorders are the second most common disorders of the endocrine system which can affect oral health and patients' health-related quality of life. The aim of this study was to evaluate the oral health-related quality of life (OHRQOL) in patients with thyroid disorders.

  Materials and methods

  In this case-control study, 43 patients and 43 healthy people were asked questions about demographic information, systemic conflicts, alcohol consumption, oral dryness, OHRQOL, years of illness, and medication (in case group). Then, patients were clinically evaluated and oral health indicators such as gingival index, plaque index, bleeding from gingival salicylate, and DMFT were assessed on Ramford teeth. Unstimulated salivary samples were taken in both groups and weight measurement was performed. Data analysis was performed in SPSS V24 applying independent T-test and Mann-Whitney U test.

  Results

  Significant differences were found between the two groups in quality of life related to oral health ADD-OHIP-14 (P=0.015) and unstimulated saliva flow rate, GI, SBI, and DMFT (P<0.05). Among quantitative variables, only DMFT in case group was found to have a significant positive correlation with OHRQOL (r=0.318, P=0.038).

  Conclusion

  Lower quality of life linked to oral health in patients with thyroid disorders requires more attention and follow-up programs in order to solve their periodontal and dental problems.

  Keywords: thyroid disorders, unstimulated saliva flow rate, quality of life
 • Seyed Hassan Nikookar, Mahmoud Fazeli-Dinan, Maryam Khazaee-Pool, Mahmood Moosazadeh, Morteza Zaim, Ahmadali Enayati* Pages 127-139
  Background and purpose

  The knowledge, attitude, and practice (KAP) of healthcare workers are important to reduce the transmission and burden of dengue. There is no standard tool to assess KAP of healthcare workers about dengue in Mazandaran Province, Iran, so this study was conducted to design and assess the validity and reliability of a questionnaire in Persian assessing KAP of healthcare workers about these mosquito-borne viral disease.

  Materials and methods

  In this descriptive analytical study, a preliminary questionnaire containing 81 questions was designed after reviewing articles and interviews with experts. To determine the validity of the scale, quantitative-qualitative face and content validity were measured, and Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability.

  Results

  In the study of face validity and qualitative content, experts' opinions were applied to the items as minor changes. The Impact Score (IS) of all items were higher than 1.5 (1.5-5) which provided supports for items importance. Content validity, based on the Lawshe table, optimal value of content validity ratio (CVR), and content validity index (CVI) were 0.6 and higher than 0.8, respectively. All items except one that was removed, obtained the desired score and were retained in the scale. Cronbach's alpha coefficient was 0.79 which showed that all items had an acceptable correlation.

  Conclusion

  This study provided a reliable and valid tool in Persian to assess KAP of healthcare workers about dengue in Mazandaran Province, north of Iran and can be used for measuring dengue KAP by Iranian researchers.

  Keywords: validity, reliability, questionnaire, dengue, Aedes, Mazandaran, Iran
 • Samad Rohani, Khadije Safizade, MohammadAli Jahani, Noureddin Mousavinasab, Fatemeh Abdolahi, Fatemeh Fakhraei* Pages 140-149
  Background and purpose

  Equitable access to health services and their fair distribution in the country, especially in deprived areas, are among the major goals of health systems. The aim of this study was to investigate the amount of health insurance subsidies in different socio-economic classes in public hospitals in Babol, Iran.

  Materials and methods

  This cross-sectional applied study was performed in hospitals affiliated with Babol University of Medical Sciences in 2018. The statistical population consisted of 700 patients selected by simple random sampling. Data were collected using a checklist based on patient statements and a researcher-made questionnaire. SPSS V22 was used to analyze the data applying Mann Whitney and Kruskal Wallis test.

  Results

  The amount of health insurance subsidies for patients of middle social class was higher than other two groups (good and lower social classes). The most discount on medical bills were offered to good-social class patients and then to patients of middle and lower classes (P<0.05). Also, health insurance subsidy paid to patients with good economic status (450,000 Tomans) was higher than patients with poor economic status (430,000 Tomans) (P<0.05).

  Conclusion

  Current study showed that health subsidies and medical bill discounts were not commensurate with patients’ social and economic status. In fact, patients who had good conditions in terms of these characteristics, benefited more than other groups.

  Keywords: subsidy, health subsidies, socio-economic groups, public hospitals
 • Ghazaleh Elahi, Mohammad Ahanjan, Zhara Rafi Parhizkar, Hamid Reza Goli, Laleh Vahedi Larijani, Fatemeh Bagherzadeh, Mehrdad Gholami* Pages 150-158
  Background and purpose

  Production of beta-lactamase enzymes by bacteria, especially Extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) is one of the major problems worldwide. ESBLs are mostly located on bacterial plasmids and it is recognized that SHV, TEM, and CTX-M are prevailing among them. The aim of this study was to determine the ability to produce ESBLs genes based on molecular method among non-fermenting Gram-negative bacteria (Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii) isolated from hospitalized patients in Mazandaran province, Iran.

  Materials and methods

  In this cross-sectional descriptive study, 81 non-fermenting bacterial isolates were collected. The isolates were tested for antibiotic susceptibility according to CLSI guidelines. Molecular identification of blaSHV, blaTEM, and blaCTX-M genes was performed using specific primers and polymerase chain reaction (PCR) method.

  Results

  Of 81 non-fermentative bacteria isolated, 49 (60.5%) isolates of A. baumannii were detected and 32 (39.5%) isolates were confirmed as P. aeruginosa. The prevalence of identified genes in these isolates was as follows: 26% blaSHV, 19% blaTEM, and 12% blaCTX-M in P. aeruginosa and 11% blaTEM, 8% blaCTX-M, and 4% blaSHV in A. baumannii.

  Conclusion

  ESBL positive strains of P. aeruginosa and A. baumannii are increasingly found in hospital isolates. Their high ability to pass resistant genes to other clinical strains requires their quick detection in clinical laboratories.

  Keywords: non fermenter bacteria, antibiotic resistance, ESBL, PCR
 • Maysam Rezapour, Farzaneh Avazzadeh, Behzad Javadian* Pages 159-165
  Background and purpose

  Descriptive knowledge of the epidemiology of bacteria causing urinary tract infection (UTI) and their antibiotic resistance patterns is of great importance in evidence-based decision-making of physicians and health planners in a region. This study investigated the prevalence and resistance pattern of bacteria isolated from urinary tract infections in Amol, north of Iran, 2018-2019.

  Materials and methods

  In this descriptive analytical study, urine samples of 1465 patients in Imam Reza Hospital and 17 Shahrivar Hospital were examined. Bacterial species causing urinary tract infection were identified by standard microbiological methods. Bacterial resistance pattern was performed using Bauer disk diffusion method based on CLSI standard for different antibiotics and reported as resistant, susceptible and semi-susceptible. Data were analyzed using Stata 16.

  Results

  In this study, 74.3% of the cases were women. E. coli (5.59%), Klebsiella spp. (14.6%), Enterococcus spp. (4.9%), and group D Streptococcus (3.3%) were the most common bacteria causing UTI. The highest resistance rates were found for cefotaxime against E. coli (39.4%), nitrofurantoin against Klebsiella spp. (60.7%), and clindamycin against Enterococcus spp. and Group D Streptococcus (77.8% and 71.4%, respectively).

  Conclusion

  Escherichia coli and Klebsiella spp. were the most common bacteria causing urinary tract infections and their antibiotic resistance patterns were different. Physicians need to be informed of these and choose evidence-based treatment.

  Keywords: urinary tract infection, antibiotic resistance, antibiogram
 • Sajjad Sabbaghi Siuki*, Saeid Fatorehchy, Enayatollah Bakhshi, Ali Morady Pages 166-172
  Background and purpose

  Cerebral palsy (CP) is a term used to classify children with non-progressive lesions in the developing brain. Bilateral spastic is the most common type of cerebral palsy. Reduced ability to manipulate objects is one of limiting factors in daily activities of these children and its improvements is one of the most important therapeutic goals. The aim of this study was to investigate the effects of leap motion controller (LMC) on strength and hand skill in children with bilateral spastic CP.

  Materials and methods

  With a single-group interventional design, the effects of LMC on the skill and strength of the upper extremities were investigated in 10 children with cerebral palsy. The study consisted of three phases; I: four-week common occupational therapy sessions (45 min), II: 12-week intervention using LMC for 20 minutes, and III: follow up which was similar to phase I. Hand skills and strength were evaluated using visual analysis of graphs. Kendall's coefficient was applied and non-overlapping indicators were used to study hand skills.

  Results

  Significant improvements were seen in manual strength and function of all children except two (P<0.05). Visual analysis of the graphs showed positive changes in type of strength gain in most of the children.

  Conclusion

  LMC can be used as a useful method in rehabilitation of upper extremity along with other treatments.

  Keywords: cerebral palsy, leap motion controller, bilateral spastic, manual function, hand strength
 • Mina Amini*, Sara Bagheri, Masoome Golinari Pages 173-179
  Background and purpose

  A drug brochure or Patient Package Insert (PPI) is a sheet of paper in drug package that provides necessary information for effective and afe use of drugs. PPIs are among the main sources of drug information for general public, so, they should be clear and comprehensible. The purpose of this study was to assess the attitudes of pharmacists about PPIs in Iranian drug packages. 

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 203 pharmacists working in pharmacies affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences were selected via random sampling. The attitudes of pharmacists about drug brochures in Iranian drug packages were assessed using a researcher-made questionnaire. Content validity of the scale was confirmed and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha in Excel 2013.

  Results

  In this study, 76.5% of pharmacists believed that physicians rarely ask about the contents of PPIs. Also, only 7% of pharmacists reported mistakes in PPIs to pharmaceutical technicians and experts. Findings showed that 69.8% found that the information in Iranian PPIs do not have a considerable effect on enhancing their knowledge.

  Conclusion

  According to this study, pharmacists believed that the PPIs were not helpful in terms of size and font of contents, enhancing pharmacists’ knowledge and caused more fear about drugs’ side effects. Therefore, appropriate measures should be taken by food and drug administration when preparing PPIs to improve the contents of PPIs.

  Keywords: medical leaflet, pharmacist, attitude, patient, pharmacy, Mazandaran
 • Ahmad Alikhani, Sekine Sharajpour, Hamideh Abbaspour Kasgari, Masoomeh Abdi Talarposhti, Surur Foladi Vavsari, Leyla Sepahi, Hajar Kakoei, Maysam Rezapour* Pages 180-185
  Background and purpose

  COVID-19 could potentially disrupt routine care management in health systems. One of such problems is associated with HIV surveillance. The aim of this research was to study the effects of COVID-19 pandemic on HIV care indicators.

  Materials and methods

  This retrospective cohort study was performed using data at individual and aggregate levels obtained from center for disease control and prevention in Mazandaran province affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences. We modulated upon Poisson regression
  for analyzing the impact of COVID-19 pandemic on HIV incidence, mortality, treatment failure, hospitalization, refer to counselling center, HIV viral load (VL), and CD4 cell count monitoring. 

  Results

  One year after COVID-19 pandemic, the incidence of HIV was 0.44 per 100,000 people less compared with one year earlier (P= 0.051). CD4 counting and patients follow up at this time were 0.32 less (P< 0.001) and 1.11 more (P= 0.045) per 100,000 people, respectively compared with those before the COVID-19 pandemic.

  Conclusion

  Current study showed that COVID-19 pandemic disrupted HIV care. It seems that despite regular follow up services provided by health center staff, coronaphobia was a huge barrier to care programs in HIV patients.

  Keywords: COVID-19, HIV, surveillance, treatment failure, viral load
 • Zahra Shaghaghi*, Maryam Alvandi, Soghra Farzipour, Fereshteh Talebpour Amiri, Mohammadreza Dehbanpour Pages 186-200

  Cancer is one of the most difficult diseases to treat in modern medicine. Annually, many articles are published that propose various ways for preventing carcinogenesis. Furthermore, research into cancer treatments is carried out with minimal side effects. The most common non-invasive cancer treatments include chemotherapy, targeted therapy, radiotherapy, and immunotherapy. Low effectiveness of chemo-radiation therapy and normal tissue toxicity caused by these treatments are two of the most difficult challenges. Some medicines have been recommended as adjuvants to increase tumor responses while also reducing normal tissue damage. Cerium oxide as a nanoparticle (nanoceria, CNPs) has recieved a lot of interest as a way to control tumor and normal tissue responses to various cancer treatment regimens. In vitro and in vivo studies demonstrate that it can reduce chemo-radiation toxicity in normal tissues as an antioxidant and anti-inflammatory agent. Furthermore, it has the ability to make cancer cells more sensitive to both chemotherapy and radiotherapy. In this paper, we reviewed the potential role of nanoceria for preserving normal tissues and sensitization of cancer cells in combination with different cancer treatment modalities.

  Keywords: cerium oxide nanoparticles, protective effect, sensitizing effect, chemotherapy, radiotherapy