فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1401)

مجله مدیریت بهداشت و درمان
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه ربیعی فر، رضا رادفر*، عباس طلوعی اشلقی صفحات 7-21
  مقدمه : یکی از مهمترین عملکردهای مدیریتی، در حوزه سلامت الکترونیک ، امنیت اطلاعات است که نقش بالایی در افزایش اعتماد مردم به کیفیت خدمات ارایه شده در این سازمان ها دارد. در این پژوهش، تخصیص امنیت بالاتر ، قابلیت تعامل دستگاه ها از راه دور را بهبود می بخشد.روش پژوهش : در این مطالعه، پژوهش های منتشر شده مورد بررسی قرار گرفت که مسبب طراحی مدل مفهومی اولیه گردید و در مرحله بعد، با استفاده از چهار گام دلفی ، توسط 22 نفر از خبرگان ، این حوزه ها مورد غربالگری قرار گرفت و مدل مفهومی نهایی، با عوامل موثر ارایه گردید. مطابق با نتایج، ضریب هماهنگی کندال در دور چهارم 0.007 بود که نشان می دهد اتفاق نظر میان خبرگان حاصل شده است و می توان به تکرار گام ها پایان داد و این میزان کاملا معنادار به حساب می اید.یافته ها : این پژوهش، پذیرش پرونده الکترونیک سلامت امن با ارایه مدل مفهومی بیان نمود و به کشف فرصت های کارافرینانه اینترنت اشیا و هم چنین پاسخگویی مناسب تر به بیماران در فضای فناوری اطلاعات می پردازد. مدل اولیه شامل سه بخش است محتوی ابزارهای هوشمند بیمار، مرکز داده های ابر و محیط هوشمند پزشک یا خدمات درمانی و اورژانس و در نهایت مدل مفهومی نهایی، با عوامل موثر ارایه گردید.نتیجه گیری : مدل نهایی مستقیما روی شاخص های مهم درمانی مانند کاهش تعداد خطا و کاهش طول مدت درمان تاثیرگذار است. توانایی انتقال داده در این بستر به هوشمند شدن تله مدیسین منتج گردیده است.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، پرونده الکترونیک سلامت، تله مدیسین، هوشمندی
 • عزیزه عزیزیان، امین نیکپور*، زهرا شکوه، مهدی محمدباقری صفحات 23-35
  مقدمه

  دوسوتوانی سازمانی و رهبری از عوامل رشد و پیشرفت در سازمان ها محسوب می شوند. هدف از این پژوهش طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانش گرا در سازمان های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است و از نظر هدف، از نوع پژوهش های توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به تعداد 19358 نفر می باشد که حجم نمونه 586 نفر بر اساس 5 تا 10 برابر تعداد سوالات پرسشنامه در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته رهبری دانش گرا و دوسوتوانی سازمانی است.

  یافته ها: 

  یافته ها ضمن تایید مدل پیشنهادی، نشان داد که رهبری دانش گرا بر دوسوتوانی سازمانی و ابعاد آن (اکتشاف و بهره برداری) در سازمان های خدمات بهداشتی درمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و تاثیر رهبری دانش گرا بر بعد اکتشاف بیشتر از بعد بهره برداری بوده است.

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت که رهبری دانش گرا بر دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهره برداری) تاثیر مثبت و افزایشی (مستقیم) دارد و توانایی سازمان های خدمات بهداشتی درمانی برای کشف فرصت های جدید و همچنین بهره برداری از شایستگی های موجود در این زمینه و برقراری دوسوتوانی سازمانی، مستلزم به کارگیری سبک رهبری دانش گرا در سازمان است.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی سازمانی، رهبری دانش گرا، سازمان های خدمات بهداشتی درمانی
 • محترم احمدی فرد، عبدالرضا شاه محمدی*، محمدرضا محمدطاهری، ناز محمد اونق صفحات 37-57
  مقدمه

  اجرای کامل نظام ارجاع و رفع نواقص آن یکی از موضوعات مهم خدمات سلامت در جوامع امروزی است. یکی از تبعات اجرای ناقص نظام ارجاع روستایی هزینه هایی است که به جیب مردم و به نظام یک کشور وارد می شود. از عوامل اصلی در تکمیل نظام ارجاع ، با توجه به متعدد بودن ذینفعان ، سیاست گذاران و مجریان دراین طرح، نحوه برقراری ارتباط موثر، در بین گروه های متعدد و متفاوت این طرح (پزشک ، بیمه شده، ماما، بهورز، کادر اجرایی ، کادر نظارتی و سیاست گذاران حاکمیتی) است. هدف این مطالعه سنجش میزان و نحوه پرداختن مطالعات طرح پزشک خانواده به مولفه های ارتباطی به عنوان شاخص تاثیرگذار در رفع چالش های طرح می باشد.

  روش بررسی

  روش مطالعه حاضر به صورت مروری کتابخانه ای بر روی 40 مطالعه از سال 1380لغایت 1399 انجام شد. جمعیت مورد پژوهش تمامی مقاله های مرتبط با مولفه های ارتباطی در طرح پزشک خانواده می باشد. در راستای انجام پژوهش اطلاعات به روش مطالعه متون از کتابخانه، وب سایت های سازمان های مرتبط منتخب و در راستای جستجوی نظام مند براساس کلید واژه هایی مبتنی بر 1- طرح پزشک خانواده 2- ارتباطات در طرح پزشک خانواده 3- نظام ارجاع4- چالش ها و موانع طرح پزشک خانواده 5- مراقبت های بهداشت و درمان 6- استراتژی های طرح پزشک خانواده روستایی 7-ارتباط موثر در نظام ارجاع ، جمع آوری و در جدول تطبیقی  حیطه ها مورد ارزیابی و مقایسه واقع شد. جستجوی مقالات به صورت نظام مند بر اساس کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های داده معتبر و تخصصی به زبان های انگلیسی و فارسی Google scholarبه همراه پایگاه های ملی شامل SID، IRANDOC، ISC انجام شد. از مجموع مقالات شناسایی شده ، پژوهشگر طبق استراتژی پژوهش نسبت به ارزیابی محتوای آن دسته از مقالاتی پرداخت که به تاثیر و اهمیت مولفه های ارتباطی در طرح پزشک خانواده روستایی و نظام ارجاع در بخش بحث و نتیجه گیری مقاله مستقیم پرداخته بودند.

  یافته ها:

  در بررسی اسنادی صورت گرفته از 230 مقاله مرتبط با کلید واژه های مد نظر محقق ، در 40 مقاله مشاهده شد که به موضوع مولفه های ارتباطی به عنوان شاخص مهم در رفع مشکلات نظام ارجاع درطرح پزشک خانواده در مباحث و نتیجه گیری پرداخته شده بود. 4 مولفه ،رضایت سنجی، عدم آگاهی (آموزش، اطلاع رسانی ، مشارکت) توانمندسازی نیروی انسانی ، ارتقا شاخص های بهداشتی ، مولفه های ارتباطی بودند که شناسایی شدند که در متن مقالات و نتیجه گیری به آن پرداخته شده بود.

  نتیجه گیری:

   پیشنهاد می شود با بهره گیری از تجارب کشور های موفق در زمینه برقراری ارتباط موثردر نظام ارجاع ، با ایجاد نظام یکپارچه ارتباطی ، الگوی ارتباطی برای رفع مشکلات طرح پزشک خانواده طراحی گردد. نیاز است در مطالعات به تاثیر مولفه های ارتباطی به عنوان شاخص اصلی و متغییر مستقل در رفع مشکلات و چالش های طرح پزشک خانواده پرداخته شود.

  کلیدواژگان: نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده، ارتباط موثر، مدیریت خدمات سلامت، بیمه سلامت
 • شهین فرجام فر، فرزانه حاجی حسنی* صفحات 59-69
  مقدمه

  روتین ها عامل متمایز کننده سازمان ها از لحاظ نحوه انجام کارهای پایه مشابه به شمار می روند. روتین ها بازتاب شخصیت خاص هر سازمان هستند. شناسایی روتین های هر شرکت ممکن است ولی تقلید صرف از آنها بی فایده خواهد بود. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی روتین های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی است.

  روش پژوهش:

   این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان شرکت های دارویی رویان دارو است که تعداد آنها 130 نفر می باشد. نمونه متناسب یا تعداد جامعه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 97 نفر می باشد. در این پژوهش افراد نمونه بر اساس روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از شاخص های شناسایی شده در پژوهش والا و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان و اساتید دانشگاهی رسیده است. پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش 0.958 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS و SEM-PLS استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد روتین های مدیریت نوآوری 22 شاخص می باشد، که تمامی روتین های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (شرکت رویان) موثر هستند. هم چنین روتین های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (شرکت رویان) در وضعیت نرمال و قابل قبولی  قرار دارد.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاکی از آن است که دو روتین "فعالیت مدیریت پروژه" و "مطالعات امکان سنجی در پروژه های نوآوری" با داشتن بیشترین بار عاملی در رتبه اول قرار دارند. لذا پیشنهاد می شود شرکت فعالیت های مدیریت پروژه را به طور کامل انجام دهد تا از پیشرفت آنها مطابق هدف خود استفاده کند؛ هم چنین مطالعات امکان سنجی نیز در پروژه های نوآوری انتخاب شده انجام شود.

  کلیدواژگان: روتین ها، مدیریت نوآوری، صنایع دارویی
 • زین العابدین آقائی تلیکانی، لیلا ریاحی*، امیر اشکان نصیری پور صفحات 71-83

  مقدمه :

  اعتباربخشی به معنی ارزشیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه ایمنی بیمار در اتاق های عمل یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی تهران بوده است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از منظر نتیجه، کاربردی و روش اجرا ،تحلیلی و زمان به صورت مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری، منابع اطلاعاتی مربوط به سنجه ایمنی بیمار است و نمونه گیری آن در بازه زمانی سال 1391-1399 است. روش نمونه گیری بصورت تمام شماری و شامل کلیه اطلاعات مربوط به این بازه زمانی می باشد. ابزا گرداوری داده، فیش کارت بوده که با روش کتابخانه ای از منابع و مراکز تهیه داده با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و واحد آمار بیمارستان استخراج  شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو روش تحلیل سری های زمانی منقطع انجام شد.

  یافته ها

  یافته های تحلیل سری زمانی، پژوهش در 3 قالب تاثیر افزایشی، تاثیر کاهشی و بی تاثیر بودن طرح اعتبار بخشی بر سنجه ها گزارش شده است. در سنجه ایمنی بیمار نتایج حاصل از جدول رگرسیون قطعه ای نشان داده است که در ابتدای دوره بررسی، متوسط سنجه ایمنی بیمار 34/76 درصد بوده است. تغییرات ماهانه سنجه ایمنی بیمار، قبل از مداخله معنی دار نبوده است (43/0= P). بعد از مداخله نیز سطح میانگین سنجه ایمنی بیمار، تغییر ناگهانی و معناداری نداشته است (42/0=P). هم چنین اختلاف روند (شیب) سنجه ایمنی بیمار، قبل و بعد از مداخله تغییر معناداری نداشته است (31/0=P). به طوری که سنجه ایمنی بیمار بعد از مداخله اول به طور فصلی 06/1 درصد افزایش داشته است. به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که، در نتیجه اجرای طرح اعتباربخشی سنجه ایمنی بیمار افزایش یافته اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داده است که، اجرای مداخلات سنجه های اعتباربخشی بر روی سنجه ایمنی بیمار تاثیر دارد. تعداد سنجه های معنادار از سال 1395 تا 1399، نشان می دهد که ویرایش های سوم و چهارم استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران موثر بوده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته پیشنهاد می شود: سنجه ایمنی بیمار بعد از مداخله اول افزایش پیدا کند.بنابراین اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها به مدیران پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، اتاق عمل، ایمنی بیمار، سنجه، بیمارستان تامین اجتماعی، سری زمانی منقطع
 • ملیحه سیاوشی، مژگان ضرغامی فرد*، مهنا شریفی صفحات 85-97
  مقدمه

  برندسازی شخصی پزشکان یکی از حوزه های جدیدی است که در نظام پزشکی- سلامت مطرح شده است که موجب رشد و توسعه این کسب وکار و افزایش سوددهی می شود، علاوه بر این در حوزه درمان و سلامت نیز موجب بهبود سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نظام درمان خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر قدم در این راه نهاده تا شاخص های موثر در ایجاد برندسازی شخصی پزشکان را شناسایی و آنها را اولویت بندی نماید.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر پزشکان متخصص شهرستان بندرعباس بوده و جهت گردآوری داده ها، ده نفر از پزشکان متخصص به عنوان خبرگان پژوهش و به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش دلفی فازی جهت شناسایی شاخص های موثر در ایجاد برند شخصی پزشکان متخصص و از روش تصمیم گیری چند معیاره (سوارا) برای به دست آوردن وزن و اولویت بندی این شاخص ها استفاده شده است.

  یافته ها:

   ابتدا با بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش، شاخص های موثر در برندسازی شخصی تعیین شدند که تعداد این شاخص ها 25 مورد بود. سپس با استفاده از نظر خبرگان، از بین 25 شاخص، 14 شاخص به عنوان شاخص های موثر و اساسی در ایجاد برند شخصی پزشکان متخصص شناسایی شدند و درنهایت با استفاده از تکنیک سوارا، شاخص های تایید شده، اولویت بندی شدند. این شاخص ها همراه با میانگین رتبه آنها (میانگین رتبه پایین تر بیانگر اهمیت بیشتر شاخص است) عبارتند از تجربه و تخصص (1.8)، مسیولیت های اجتماعی (2.6)، پایبندی به اخلاق حرفه ای (3.5)، داشتن اعتبار (4)، قابل اعتماد بودن (5.1)، صفات شخصیتی (6.6)، سخاوت و بخشندگی (6.7)، ارتباطات (8.3)، اصالت (8.5)، حضور در فضای مجازی (9.6)، جذابیت ظاهری (11.4)، عملکرد فردی (11.9) داشتن اهداف شخصی (12.30) و داشتن چشم انداز شخصی (12.70).

  نتیجه گیری: 

  طبق نتایج حاصل شده، شاخص هایی که بیشترین تاثیر را در ایجاد برندسازی شخصی پزشکان متخصص دارند، مربوط به شاخص های مرتبط با مسایل حرفه ای، اجتماعی یا فرهنگی مانند تخصص، رعایت اخلاق حرفه ای، اعتماد و اعتبار، مسیولیت های اجتماعی، ارتباطات و... است و شاخص های که مربوط به مسایل شخصی و فردی مانند عملکرد فردی، داشتن چشم انداز و اهداف شخصی هرچند تاثیرگذار هستند اما دارای اولویت پایین تری هستند. پزشکان متخصص  با شناسایی و تقویت شاخص های تاثیرگذار بر برند شخصی خود می توانند در عرصه رقابت موفق تر عمل کنند.

  کلیدواژگان: برند شخصی، پزشکان متخصص، تصمیم گیری چند معیاره، سوارا
 • فرشید اصلانی، فرزانه اصلانی صفحات 99-110
  مقدمه

   سازمان‌ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی بیمارستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه ای شناسایی فرصت های سازمانی و عملکرد محیطی بود.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان (300 نفر) تشکیل دادند که تعدادی از آنها (164 نفر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود و روایی سازه از طریق اساتید و پایایی آن، با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شد.

  یافته‌ها: 

  براساس نتایج بدست آمده، شاخص‌های سنجش هر یک از مقیاس‌های مورد استفاده در سطح اطمینان 5% مقدار آماره تی بزرگتر از 96/1 بود که نشان می‌دهد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.

  نتیجه‌گیری: 

  بنابراین با توجه به یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود به منظور جلب اعتماد نیروی انسانی و تقویت روحیه ریسک‌پذیری مدیران به دنبال کاهش عوامل ایجادکننده فشاره‌ای عصبی باشند و رفتار تشریفاتی و کاملا سیاسی را به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل داده، اختلاف نظر را به راحتی در سازمان پذیرا باشند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد محیطی، شناسایی فرصت های سازمانی، محیط زیست
|
 • Fatemeh Rabeifar, Reza Radfar *, Abbas Abbas Toloie Eshlaghy Pages 7-21
  Introduction
  One of the most important management a in the E -health system is Security, which plays an important role in increasing public confidence in the quality of services. In this study, the allocation of High security improves the interoperability of remote devices.
  Methods
  In this research, the published studies were reviewed which led to the design of the initial conceptual model and in the next stage, Delphi's four steps were screened by 22 experts in the field and finally the final conceptual model was presented with effective factors. As the results depicted, Kendall coordination coefficient in the fourth round was 0.007, which shows that there is a consensus among experts and it is possible to end the repetition of stages, and this amount is considered statistically significant.
  Results
  This research expressed the acceptance of secure EHR by considering different dimensions through presenting a conceptual model and explored IoT entrepreneurial opportunities as well as more appropriate responses to patients in the IT space. The initial conceptual model has 3 sections: Patient data smart tools, Cloud storage, Smart doctor environment and finally the final conceptual model was presented with effective factors.
  Conclusion
  the final conceptual model directly affects important therapeutic indicators such as reducing the number of errors and length of treatment. The ability to transfer data in this platform has led to the smarter telemedicine.
  Keywords: Electronic Health Record, intelligence, Internet of Things, Telemedicine
 • Azizeh Azizian, Amin Nikpoor *, Zahra Shokooh, Masoud Mohammadbagheri Pages 23-35
  Introduction

  organizational ambidexterity and leadership are considered factors of growth and development in organizations. The purpose of this study was to design an organizational ambidexterity model based on knowledge oriented leadership in health care service organizations in Kerman province.

  Methods

  The present study is descriptive which has been done by survey method. Also in terms of purpose, this study is developmental- applied research. The statistical population of the study is employees of health care service organizations in Kerman province that the sample size of 586 people is based on 5 to 10 times the number of questions in the questionnaire. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used and the tools of data collection are researcher-made questionnaire of knowledge oriented leadership and organizational ambidexterity.

  Results

  Findings while confirming the proposed model, showed that knowledge oriented leadership has a positive and significant effect on organizational ambidexterity and its dimensions (exploration and exploitation) in health care organizations and the effect of knowledge oriented leadership on the dimension of exploration has been more than the exploitation dimension.

  Conclusion

  It can be concluded that knowledge-oriented leadership has a positive and increasing (direct) effect on organizational ambidexterity (exploration and exploitation) and the ability of health care service organizations to discover new opportunities and also exploit existing competencies in this context and establishment of organizational ambidexterity requires the use of knowledge-oriented leadership style in the organization.

  Keywords: organizational ambidexterity, knowledge-oriented leadership. Health care service organizations
 • Mohtaram Ahmadifard, Abdolreza Shah Mohamadi *, Mohamadreza Mohammad Tahari, NAZMOHAMAD OUNAGH Pages 37-57
  Introduction

  The complete implementation of the referral system and the elimination of its deficiencies is one of the important issues of health services in today's societies. One of the consequences of the incomplete implementation of the rural referral system is the costs that enter people's pockets and the system of a country. One of the main factors in completing the referral system, considering the large number of beneficiaries, politicians and executives in this plan, is how to communicate effectively among the many and different groups of this plan (doctors, insured, midwives, nurses, executive staff, staff The aim of this study is to measure the extent and manner of family doctor plan studies addressing communication components as an effective index in solving the challenges of the plan.

  Methods

  Research method The method of the present study was conducted in the form of a library review on 40 studies from 2001 to 2020. The research population is all the articles related to communication components in the family doctor project. In order to carry out information research by reading texts from the library, websites of selected related organizations and in order to search systematically based on keywords based on 1- family doctor plan 2- communication in family doctor plan 3- referral system 4- challenges and obstacles of the plan Family doctor 5-Health care 6-Rural family doctor plan strategies 7-Effective communication in the referral system was collected and evaluated and compared in the comparison table of the fields. Articles were systematically searched based on relevant keywords in authoritative and specialized databases in English and Farsi languages, Google scholar, along with national databases including SID, IRANDOC, ISC. From all the identified articles, according to the research strategy, the researcher evaluated the content of those articles that addressed the impact and importance of communication components in the rural family physician plan and the referral system in the discussion and conclusion section of the direct article.

  Findings

  In the document review of 230 articles related to the keywords considered by the researcher, it was observed that in 40 articles, the issue of communication components as an important indicator in solving the problems of the referral system in the family doctor plan was discussed in the discussions and conclusions. Was. 4 components, satisfaction measurement, lack of awareness (training, information, participation), human resource empowerment, improvement of health indicators, were communication components that were identified and discussed in the text of the articles and conclusions.

  Conclusion

  It is suggested to use the experiences of successful countries in the field of effective communication in the referral system, by creating an integrated communication system, to provide a communication model to solve the problems of the family doctor plan. It is necessary to study the impact of communication components as the main indicator and independent variable in solving the problems and challenges of the family doctor plan.

  Keywords: referral system, family doctor plan, Effective communication, Health service management, Health Insurance
 • Shahin Farjamfar, Farzaneh Hajihassani * Pages 59-69
  Introduction

  Routines are the distinguishing factor of organizations in terms of how they perform similar basic tasks. Routines reflect the specific personality of each organization. It is possible to identify the routines of any company, but merely imitating them will be useless. Therefore, the purpose of this study is to identify and rank innovation management routines in the pharmaceutical industry.

  Methods

  This research is a descriptive research in terms of nature and method and an applied research in terms of purpose.The statistical population of this research is the experts of Royan Daroo pharmaceutical companies, whose number is 130 people. The proportional sample or number of populations studied according to Morgan's table is 97 people. In this study, sample subjects were selected based on random sampling method. In this study, the indicators identified in the study of Vala et al. (2017) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and experts of Royan Daroo Company. The reliability of these questionnaires in this study is 0.958. Descriptive indices and structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS and PLS Smart software.

  Results

  The results showed that innovation management routines are 22 indicators and all the innovation management routines are effective in pharmaceutical industries (Royan Company). Also, innovation management routines in the pharmaceutical industry (Royan Company) are in a normal and acceptable state.

  Conclusion

  The results also show that the two routines "Project Management Activity" and "Feasibility Studies in Innovation Projects" are in the first place with the highest factor load. Therefore, it is suggested that the company carry out project management activities in full in order to use their development in accordance with its purpose; Feasibility studies should also be conducted in selected innovation projects.

  Keywords: Routines, Innovation Management, Pharmaceutical Industries
 • Zeinolabedin Aghaee Talikani, Leila Riahi *, Amir Ashkan Nasiripour Pages 71-83
  Introduction

  Accreditation means the systematic evaluation of health care centers with specific standards. The overall purpose of this study was to investigate the effect of accreditation interventions on patient safety measurement in operating rooms of one of the social security hospitals in Tehran.

  Methods

  The present study is cross-sectional in terms of result, application and implementation method, analytical and time. The statistical population is information sources related to the patient safety measure and its sampling is in the period 1391-1399. The sampling method is numerical and includes all the information related to this time period. Data collection tools are receipts that have been extracted by library method from data sources and data centers in coordination with the Quality Improvement Office and the hospital statistics unit. Data analysis was performed using SPSS software and intermittent time series analysis method.

  Results

  Findings of time series analysis, research has been reported in three forms of incremental effect, decreasing effect and ineffectiveness of the accreditation scheme of the scales. In the patient's safety measure, the results of the fragmentary regression table showed that at the beginning of the study period, the average patient's safety measure was 76.34%. Monthly changes in patient's safety measure were not significant before the intervention (P = 0.43). After the intervention, the mean level of the patient's safety measure did not change suddenly and significantly (P = 0.42). Also, the difference in the trend (slope) of the patient's safety measure before and after the intervention did not change significantly (P = 0.31). But the results showed that after the first intervention, the trend (slope) of the patient's average safety measurement changed significantly (P = 0.000); So that the patient's safety measure after the first intervention has increased seasonally by 1.06%. In general, the results of the study have shown that, as a result of the implementation of the accreditation scheme, the patient's safety measure has increased.

  Conclusion

  The results show that the implementation of accreditation measures has an effect on patient safety measures. The number of significant measures from 2016 to 2016 shows that the third and fourth editions of the national accreditation standards of Iranian hospitals have been effective. Based on the analyzes performed, it is recommended that the patient's safety measure be increased after the first intervention. Therefore, the implementation of accreditation in hospitals is recommended to managers.

  Keywords: Accreditation, operating room, Patient safety, measurement, Social Security Hospital
 • Malihe Siavoshi, Mojgan Zarghamifard *, Mohanna Sharifi Pages 85-97
  Introduction

  Physicians' personal branding is one of the new areas in the medical-health system that promotes business growth and productivity. In addition, in the field of treatment and health, it also improves public health and public trust in the system. Given the importance of this issue, the present study has taken a step in this direction to identify the effective indicators in creating personal branding of physicians and to prioritize them.

  Methods

  The present study is an applied, descriptive survey. The statistical population of the present study is the specialized physicians of Bandar Abbas city and to collect data, ten specialized physicians have been selected as research experts with the snowballs technique. To analyze the data, the fuzzy Delphi method has been used to identify the effective indicators in creating the personal brand of specialist physicians and the multi-criteria decision making method (SWARA) has been used to gain weight and prioritize these indicators.

  Results

  First, by examining the theoretical foundations of the research, 25 effective indicators for creating a personal brand were identified. Then, according to experts’ opinion answers, among the available indicators, 14 effective indicators in creating a personal brand of specialized physicians were identified. Finally, the identified indicators were confirmed and prioritized using the SWARA technique. According to the results, these indicators along with their average rank (a lower average rank indicates more importance) are experience and expertise (1.8), social responsibilities (2.6), adherence to professional ethics (3.5), credibility (4), reliability (5.1), personality traits (6.6), generosity and generosity (6.7), communication ( 8.3), authenticity (8.5), presence in social media (9.6), attire (11.4), individual performance (11.9), having personal goals (12.30) and having a personal vision (12.70)

  Conclusion

  According to the results, the indicators that have the greatest impact in creating the personal branding of specialist doctors are related to indicators related to professional, social or cultural issues such as expertise, compliance with professional ethics, trust and credibility, social responsibilities, communication and indicators that are related to personal and individual issues such as individual performance, having a vision and personal goals, although they are influential, but have a lower priority. Specialist physicians can be more successful in the field of competition by identifying and strengthening the indicators that influence their brand.

  Keywords: Personal Brand, Specialist physicians, Multi-criteria decision making, SWARA
 • aslani aslani, farzaneh aslani Pages 99-110
  Introduction

   Organizations are not able to develop the effectiveness of their collective wisdom without the voluntary willingness of individuals to cooperate. The purpose of this research was to investigate the impact of hospital social responsibility on organizational citizenship behavior with the mediating role of identifying organizational opportunities and environmental performance.

  Methods

   The research method is descriptive-survey. The statistical population of this research was made up of managers and experts of a public hospital in Isfahan city (300 people), and some of them (164 people) were studied by simple random sampling method. The tool of data collection was a questionnaire, and the validity of the structure was examined through the professors and its reliability was examined by Cronbach's alpha test. Analysis of research data was done through structural equation modeling using SPSS and PLS software.

  Results

   Based on the obtained results, the measurement indices of each of the scales used at the 5% confidence level were greater than 1.96, which indicates that the observed correlations are significant.

  Conclusion

   Therefore, according to the findings, it is suggested that in order to gain the trust of the human force and strengthen the spirit of risk-taking, the managers should seek to reduce the factors that cause nervous pressure and reduce formal and completely political behavior to the lowest possible level. Accept differences of opinion easily in the organization.

  Keywords: Social responsibility, Organizational citizenship behavior, Environmental performance, Identification of organizational opportunities, Environment