فهرست مطالب

مجله مدیریت بهداشت و درمان
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف پاشازاده*، حامد ولی زده، سالار فریدپور صفحات 7-20
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری کادر درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه؛ و با روش توصیفی - کاربردی از نوع همبستگی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  به منظور دست یابی به اهداف پژوهش از میان کارکنان بالینی بیمارستان های آموزشی درمانی ارومیه نمونه ای با حجم 330 نفر و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و طراحی پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه استاندارد و زیر نظر اساتید انجام ‏شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها از آماره T، در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان اثرگذاری اجرای طرح تحول نظام سلامت در یک بعد از پنج بعد توانمندسازی کارکنان یعنی اعتماد کاهش را نشان می دهد، در حالی که در چهار بعد خودمختاری، تاثیرگذاری، شایستگی و معنی داری، افزایش را نشان می دهد. میزان اثرگذاری اجرای طرح تحول نظام سلامت در شش بعد از هشت بعد کیفیت زندگی کاری یعنی کار متعادل، امکان رشد، کار ایمن، ایتلاف اجتماعی، سودمندی اجتماعی و امکان امنیت افزایش را نشان می دهد، در حالی که در دو بعد دیگر یعنی جبران خدمت و حاکمیت قانون، کاهش را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان نتیجه گرفت میزان اثرگذاری اجرای طرح تحول نظام سلامت بر توانمندسازی کارکنان در چهار بعد از پنج بعد اثر داشته است و بر کیفیت زندگی کاری در شش بعد از هشت بعد نیز اثرگذار بوده است. لذا توصیه می ‏شود سیاست گذاران و مجریان طرح تحول سلامت به شایسته سالاری، استقلال شغلی و تفویض اختیار، معنی داری و هویت بخشی شغلی جهت ارتقای توانمندی کادر درمانی توجه نموده ؛ ‏هم چنین جهت بهبود کیفیت زندگی کاری، سیاست‏های مناسبی در راستای بهبود ایمنی کار، رشد و بهسازی کارکنان، ارتقای همبستگی و انسجام درونی، تعادل بین کار و زندگی، ارتقای سودمندی اجتماعی و امنیت شغلی کادر درمان اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان شناختی
 • مریم عرفانیان رزعی، فرناز کشاورزی ارشدی*، فاطمه گلشنی، فریبا حسنی، بهروز رولتشاهی صفحات 21-34
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف  بررسی  اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و کیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر  انجام شد.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری شهر تهران در سال 1399 بود 30 نفر از بین این افراد به روش هدفمند انتخاب شدند. گمارش اعضاء در گروه درمان هیجان مدار (15نفر) و کنترل (15 نفر) با استفاده از روش تصادفی صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تحمل ناکامی سیمونز و گاهر (2005)، و پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس (2000)، استفاده شد. بررسی تفاوت بین گروه ها در مراحل مختلف اندازه گیری، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری آمیخته در نرم افزار 25-SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که این درمان در افزایش تحمل ناکامی و کیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر تاثیر مثبتی داشته است و این تاثیر بر متغیر تحمل ناکامی بیشتر بوده است (01/0>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر بکار گیری درمان هیجان مدار از سوی زوج درمانگران و روان شناسان بالینی به منظور  افزایش تحمل ناکامی و کیفیت زندگی زناشویی زنان با تجربه سقط مکرر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تحمل ناکامی، کیفیت زندگی زناشویی، درمان هیجان مدار زنان با سقط های مکرر
 • زهرا یوسفی، محمدنقی ایمانی*، حسینعلی جاهد صفحات 35-50
  مقدمه

  وضع موجود آموزش ضمن خدمت در وزارت بهداشت این که آموزش ها مبتنی بر الگوهای سنتی بوده و محتوای این دوره ها با نیازهای آموزشی کارکنان همسویی ندارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اولویت ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارتقای اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  روش پژوهش:

   روش تحقیق، توصیفی پیمایشی، از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها جزو تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. روایی و پایایی مصاحبه ها توسط مصاحب شوندگان تایید و داده ها از طریق کدگذاری متن تحلیل شد. در بخش کمی، بعد از استخراج ابعاد، مولفه ها و شاخص های موردنظر، پرسشنامه ای طراحی و بین 351 نفر از کارکنان ستاد مرکزی انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع و داده ها با نرم افزار SPSS24 تحلیل شد.

  یافته ها

  در راستای تحقق هدف تحقیق، اقدامات انجام شده شامل مصاحبه با صاحب نظران، تحلیل محتوای مطالب از طریق کدگذاری، توزیع پرسشنامه و تحلیل داده ها با کمک آزمون فریدمن که در نهایت اولویت ابعاد، مولفه ها و شاخص های استخراج شده مشخص گردید. مقدار میانگین رتبه با بیشترین اولویت بعد مسیولیت پذیری به جای احساس وظیفه 4/3269 و مولفه جلوگیری از انزاوی شغلی 4/3153 می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق این که از بین ابعاد و مولفه های استخراج شده، به بعد مسیولیت پذیری به جای احساس وظیفه و به مولفه جلوگیری از انزوای شغلی بیشترین توجه وجود داشت.

  کلیدواژگان: تعیین اولویت، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی آموزش
 • شکوفه کردوانی، شهناز خالقی پور* صفحات 51-64
  مقدمه

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی طرحواره مدار بر باورهای ارتباطی زوجین متعارض شهر شیراز انجام شد.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری کل زوجین متعارض مراجعه کننده به مرکز مشاوره فجر شیراز در سال 1401 بودند که با نمونه گیری هدفمند 45 زوج انتخاب شدند و با تصادفی سازی در سه گروه زوج درمانی رفتاری تلفیقی، زوج درمانی طرحواره مدار و لیست انتظار جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعارضات زناشویی ذاکر و براتی (1387) و پرسشنامه باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین (1990) استفاده شد. گروه آزمایش یک، پروتکل 16جلسه ای زوج درمانی رفتاری تلفیقی و گروه آزمایش دو، پروتکل 13جلسه ای زوج درمانی طرحواره مدار را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد نمرات باورهای ارتباطی در گروه زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی طرحواره مدار معنادار نیست (05/0<p). ولی تفاوت میانگین بین زوج درمانی رفتاری تلفیقی و گروه کنترل معنی دار است. ‏هم چنین تفاوت میانگین بین کنترل وزوج درمانی طرحواره مدار معنی دار است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  هر دو زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی طرحواره مدار درمان های موثر برکاهش باورهای ارتباطی غیرمنطقی در زوجین می باشد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی رفتاری تلفیقی، زوج درمانی طرحواره مدار، باورهای ارتباطی
 • صاحبه محمدیان منصور* صفحات 65-77
  مقدمه

  آلودگی هوا از مجاری مختلف منجر به تضعیف وضعیف سلامت افزایش تقاضا برای مراقبت سلامت و درنتیجه افزایش سرانه هزینه های بهداشتی می شود. از طرفی، ممکن است که اثرگذاری آلودگی هوا بر هزینه های بهداشتی نامتقارن باشد؛ به این معنا که اثرپذیری هزینه های بهداشتی از افزایش و کاهش آلودگی هوا، یکسان نیست. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه برآورد تجربی اثر نامتقارن شاخص آلودگی هوا بر سرانه هزینه های بهداشتی در ایران می باشد.

  روش پژوهش: 

  مطالعه توصیفی - تحلیلی و کاربردی حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1399-1368 به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت و منفی آلودگی هوا، درآمد سرانه، بار تکفل و شهرنشینی بر سرانه هزینه های بهداشتی پرداخت. داده های مورد استفاده نیز از پایگاه داده ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاخص های توسعه جهانی متعلق به بانک جهانی گردآوری شد. همچنین، برآورد مدل در قالب یک مدل رگرسیونی و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و در نرم افزار Eviews12.0 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شوک های مثبت شاخص آلودگی هوا بر افزایش سرانه هزینه های بهداشتی، بیشتر از اثر شوک های منفی آن بر کاهش سرانه هزینه های بهداشتی است (تایید اثرگذاری نامتقارن). با افزایش یک درصدی در میزان انتشار گاز CO2، در بلندمدت و کوتاه مدت، به ترتیب سرانه هزینه های بهداشتی حدود 0/18 و 0/04 درصد افزایش می یابد. در مقابل، با کاهش یک درصدی در میزان انتشار گاز CO2، در بلندمدت و کوتاه مدت، به ترتیب سرانه هزینه های بهداشتی حدود 0/06 و 0/01 درصد کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که اثر شوک های افزایشی آلودگی هوا بر هزینه های بهداشتی به مراتب بزرگ تر از اثر شوک های کاهشی آن است، اتخاذ سیاست ها و راه کارهایی که به جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی هوا در دوره کنونی (حال) بیانجامد، می تواند به کاهش هزینه های سرانه اضافی آتی در بخش بهداشت کمک کند.

  کلیدواژگان: سرانه هزینه های بهداشتی، آلودگی هوا، اثرگذاری نامتقارن، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، ایران
 • فریده بیرانوند، احمد ودادی*، علیرضا امیرکبیری، زهرا برومند صفحات 79-93
  مقدمه

  افزایش سلامت کارکنان یکی از راه های مقابله با مشکلات سازمان‏ها می باشد که سازمان ها در حال جستجو و کنکاش این موضوع می باشند. رهبری سلامت یکی از نکات کلیدی توسعه و سلامت کارکنان است. افرادی که در این جایگاه قرار می‏گیرند می‏توانند منشا بسیاری از تغییرات باشند پس درک رهبری سلامت در محیط پیچیده با جهت ‏گیری حفظ فرهنگ حول محور سلامت کارکنان از نظر جسمی و روانی از میزان اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که تاکنون مدل مشخصی برای رهبری سلامت تدوین نشده است، هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه به اشتراک گذاشتن یک نمای کلی از ایده پردازی، مفهوم سازی مدل رهبری سلامت با روش آمیخته اکتشافی،کیفی تحلیل مضمون برای سلامت کارکنان است.

  روش پژوهش:

   جامعه آماری این پژوهش از خبرگان کلیدی و مطلع و دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی استان لرستان بوده و تا هنگام شناسایی و توصیف ابعاد و عناصر با رویکرد کیفی و با روش کیفی تحلیل مضمون و حصول اشباع نظری استمرار یافته و تدوین شده است. داده ها از طریق مصاحبه‏های مکتوب با انتخاب 16 نفر از خبرگان گردآوری و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته است. برای محاسبه پایایی، کدگذاری با مطالعه سطر به سطر مصاحبه ‏ها به صورت دستی در دو مرحله انجام گرفت و در نهایت با تحلیل شبکه مضامین و روش کدگذاری سه مرحله ای مورد تحلیل قرا رگرفت و اثر گذاری در ابعاد و عناصرمضمون اصلی سازمان دهنده دسته‏ بندی، خلاصه و شکل گرفتند.

  یافته ها

  پس از انجام مراحل سه‏گانه، کدگذاری و تحلیل داده‏های مصاحبه تعداد 54 مضمون پایه استخراج شد و تعداد 35 مضمون سازمان دهنده و در نهایت تعداد 6 مضمون فراگیر بودند شناسایی و استخراج شدند. یافته ‏های تجربی حاصل از این پژوهش بر اساس نتایج حاصله نشان می‏دهد رهبری سلامت، موجب افزایش بهزیستی و سلامت جسمانی کارکنان می‏شود و مزایای مداخلات موجب حفظ منابع انسانی سازمان‏ها می‏شود. مدل استخراج شده با ابعاد و عناصر کلیدی رهبر، موقعیت و پیروان، مکانیسم، پیشایندها و پسایندها دارای مقوله ‏های تم به عنوان مدل رهبری سلامت پیشنهادی به رهبران و تحقیقات آتی برای سلامت کارکنان ارایه شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مجموعه‏ای از رفتارهای فردی، سازمانی شناسایی شده می‏تواند مدل مفهوم‏ سازی رهبری سلامت را به طور منحصر بفردی قادر به هدایت مدیران و سیاست گذاران به سمت پسایندهای بهزیستی و سلامت و فرصتی را ایجاد کند که منجر به تحقق بستر تجربی عملکرد جدیدی برای مجموعه تحت رهبری سلامت آینده سازمان‏ها را فراهم می‏نماید. این مطالعه برای اولین بار در ایران نیاز به ارایه تحلیل موضوعی برای سلامت کارکنان به عنوان بخش عمده سرمایه انسانی را برجسته کرده ‏است.

  کلیدواژگان: پیروان، رهبری سلامت، موقعیت
|
 • Yousef Pashazadeh *, Hamed Valizadeh, Salar Faridpour Pages 7-20
  Introduction

  In order to apply the health aims in the fifth development program law, health system evolution planning has prepared with three

  purposes

  financial protection of people, make equanimity in accessibility to health services, preferment of services quality. This research has done for purpose of studying the influence of health system evolution plan on the psychological enrichment and acting life quality of treatment cadre for educational-remedial hospitals of Urmia, with the descriptive-usage correlation method.

  Methods

  For accessing to research goals, 330 clinical personnel of educational-remedial hospitals of Urmia selected with random sampling in spring and summer of 1396. The data of research has obtained through questionnaire and the design of questionnaire has done based on standard questionnaire and advice of faculties. For analysis of data, Data distribution test (Kolmogorov-Smirnov), T test, Regression and Spearman Correlation, was used in SPSS software.

  Results

  The results showed that impressment of performance of health system evolution plan, in one aspects of five personnel enrichment aspects, confidence, shows decrease, Whiles in four aspect of impressment, autonomy, ability and signification it shows decrease.Also impressment of performance of health system evolution plan in six aspect of eight aspects of acting life quality means, balanced work, growth facility, safe work, social coalition, social utilization, facility of security, shows increase; Whiles in two others aspects means, impress of reward able and govern of law, it shows decrease.

  Conclusion

  Generally, it concluded that impressment of performance of health system evolution plan on the personnel enrichment was influenced just on four aspects of five aspect, Whiles in acting life quality it influenced on six aspects of eight aspects.

  Keywords: Health system evolution plan, Acting life quality, Psychological enrichment
 • Maryam Erfanian Razaei, Farnaz Keshavarzi Arshadi *, Fatemeh Golshani, Faariba Hasani, Behrouz Dolatshahi Pages 21-34
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of emotion-oriented therapy on the tolerance of failure and the quality of marital life of women with repeated abortions.

  Methods

  The current research was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a one-month follow-up phase in terms of practical purpose and method. The statistical population of this research included all women who referred to infertility clinics in Tehran in 2020, 30 of these people were selected in a targeted way. The assignment of members in the emotion-oriented treatment group (15 people) and the control group (15 people) was done using a random method. To collect data, Simmons and Gaher (2005) frustration tolerance questionnaire and Fletcher, Simpson and Thomas (2000) Marital Life Quality Questionnaire were used. To investigate the difference between groups in different stages of measurement, the analysis of variance test with mixed measurement was used in SPSS-25 software.

  Results

  The results showed that this treatment had a positive effect on increasing the tolerance of failure and the quality of married life of women with frequent abortions, and this effect was greater on the variable of tolerance of failure (p<0.01).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, it is suggested to use emotion-oriented therapy by couple therapists and clinical psychologists in order to increase the tolerance of failure and the quality of married life of women with frequent miscarriages.

  Keywords: Tolerance of Failure, Marital Quality, Emotion-Focused Therapy, Women with Recurrent Miscarriages
 • Zahra Yousefi, Mohammad Naghi Imani *, Hossein Ali Jahed Pages 35-50
  Introduction

  The current situation of in-service training in the Ministry of Health is that the training is based on traditional patterns and the content of these courses is not aligned with the training needs of the staff. The purpose of the present research is to determine the priority of the dimensions, components and indicators of improving the effectiveness of the training courses while serving the staff of the central headquarters of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

  Methods

  Descriptive survey research method is a mixed exploratory research in terms of practical purpose and in terms of data collection method. In the qualitative section, semi-structured interviews were conducted with 10 university experts who were selected through available sampling. The validity and reliability of the interviews were confirmed by experts and the data were analyzed through text coding. In the quantitative part, a questionnaire was designed and distributed among 351 selected staff by simple random sampling method and the data was analyzed with SPSS24 software.

  Results

  In order to achieve the goal and determine the priority of dimensions, components and indicators, the data was analyzed by Friedman test, and the average value of the rank with the highest priority of the dimension is 4.3269 and the component is 4.3153.

  Conclusion

  The findings of the research show that among the extracted dimensions and components, there was the most attention to the dimension of responsibility instead of the sense of duty and to the component of preventing occupational isolation.

  Keywords: Determining priority, In-Service training, Training effectiveness
 • Shokoufeh Kordavani, Shahnaz Khaleghipour * Pages 51-64
  Introduction

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of integrated behavioral couple therapy and schema-based couple therapy on the communication beliefs of conflicted couples in Shiraz.

  Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a two-month follow-up. The statistical population consisted of all conflicted couples who were referred to Fajr Shiraz counseling center in 1401, who were selected by purposeful sampling of 45 couples and were replaced by randomization in three groups: integrated behavioral couple therapy, schema-oriented couple therapy, and waiting list. Zaker and Brati's Marital Conflicts Questionnaire (2008) and Idelson and Epstein's Communication Beliefs Questionnaire (1990) were used to collect data. Experiment group one received a 16-session integrated behavioral couple therapy protocol and experiment group two received a 13-session schema-based couple therapy protocol and the control group was placed on the waiting list. The data was analyzed by analysis of variance with repeated measurements.

  Results

  The results showed that both integrated behavioral couple therapy and schema-based couple therapy interventions were effective on communication beliefs and this effect was stable in the follow-up period.

  Conclusion

  Therefore, both integrated behavioral couple therapy and schema-based couple therapy are effective treatments for reducing irrational communication beliefs in couples..

  Keywords: Integrated behavioral couple therapy, schema-oriented couple therapy, communication beliefs
 • Abolghasem Mohammadian Mansour * Pages 65-77
  Introduction

  Air pollution from different channels leads to weakening of health and increasing demand for health care, and as a result, increasing per capita health expenditure. On the other hand, it is possible that the impact of air pollution on health costs is asymmetric; In this sense, the effectiveness of health costs from increasing and decreasing the air pollution is not the same. Based on this, the main purpose of this study is to experimentally estimate the asymmetric effect of air pollution index on per capita health expenditure in Iran.

  Methods

  The present descriptive-analytical and applied study using the time series data during the period of 1989-2020, investigated the short-term and long-term effects of positive and negative air pollution shocks, per capita income, dependency burden, and urbanization on per capita health expenditure. The data used were also collected from the Central bank of Islamic Republic of Iran database and World Development Indicators belonging to the World Bank. Also, the model was estimated in the form of a regression model using the Non-linear Auto-Regressive Distributed Lags (NARDL) method in Eviews 12.0 software.

  Results

  The results show that in the short and long term, the effect of positive air pollution index shocks on the increase of health expenditure per capita is greater than the effect of its negative shocks on the decrease of health expenditure per capita (confirmation of asymmetric effect). With a one percent increase in CO2 emissions, in the long and short term, per capita health expenditure will increase by about 0.18 and 0.04 percent, respectively. On the other hand, with a one percent reduction in CO2 emissions, in the long and short term, per capita health expenditure will decrease by 0.06 and 0.01 percent, respectively.

  Conclusion

  Considering that the effect of increasing shocks of air pollution on health costs is much greater than the effect of decreasing shocks, adopting policies and strategies to prevent the increase of air pollution emissions in the current period can help reduce future additional per capita costs in the health sector.

  Keywords: Per Capita Health Expenditure, Air pollution, Asymmetric Effect, Non-linear Auto-Regressive Distributed Lags (NARDL), Iran
 • Farideh Beyranvand, Ahmad Vadadi *, Alireza Amir Kabiri, Zahra Boroumand Pages 79-93
  Introduction

  Increasing the health of employees is one of the ways to deal with the problems of organizations, which organizations are searching and exploring this issue. Health leadership is one of the key points of employee health and development. The people who are placed in this position can be the source of many changes, so understanding health leadership in a complex environment with the orientation of maintaining the culture around the physical and mental health of employees is very important. Since a specific model for health leadership has not been formulated so far, the main goal of this research is to share an overview of ideation, conceptualization of the health leadership model with a mixed method of exploratory, qualitative analysis of the theme for employee health.

  Methods

  The statistical population of this research was key and informed experts and the University of Medical Sciences of Health and Medical Services of Lorestan province. Sampling has been continued and compiled until the identification and description of dimensions and elements with a qualitative approach and with the qualitative method of content analysis and theoretical saturation. The data was collected through written interviews with the selection of 16 experts and using a semi-structured interview tool. To calculate reliability, coding was done by reading the interviews line by line manually in two stages. Finally, it was analyzed with the theme network analysis and the three-step coding method, and the effect on the dimensions and elements of the main theme of the organizer were categorized, summarized and formed.

  Results

  After three steps, coding and analysis of interview data, 54 basic themes were extracted, 36 organizing themes and finally 6 inclusive themes were identified and extracted. The empirical findings of this research, based on the results, show that health leadership increases the well-being and physical health of employees, and the benefits of interventions preserve the human resources of organizations. The extracted model with dimensions and key elements of the leader, position and followers, mechanism, antecedents and consequences with theme categories was presented as a proposed health leadership model to leaders and future research for employee health.

  Conclusion

  The results of the present study showed that a set of identified individual and organizational behaviors can create a conceptualization model of health leadership that is uniquely able to guide managers and policy makers towards health and well-being outcomes and create an opportunity that It leads to the realization of a new performance platform for the group under the leadership of the future health of organizations. This study, for the first time in Iran, has highlighted the need to provide a topic analysis for employee health as a major part of human capital.

  Keywords: followers, health leadership, Situation