فهرست مطالب

حسابداری سلامت - سال دهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1400)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • روشنک براتی، عطاءالله محمدی ملقرنی*، ایرج نوروش صفحات 1-27

  مقدمه:

   از ضرورت های اجرای بهینه حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شناسایی عوامل تبیین کننده و نقاط ضعف و قوت اجرای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تبیین کننده آن در این وزارتخانه انجام شده است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به علت استفاده از ابزار پرسش نامه، پژوهشی پیمایشی با رویکرد زمینه یابی است که در قالب پژوهش های تجربی (آزمایشی) به جمع آوری داده های لازم برای شناسایی عوامل تبیین کننده حسابرسی عملکرد پرداخته است. جامعه آماری پژوهش از حسابرسان سازمان حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان، حسابداران و مدیران مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تشکیل شده است. از بین آن ها 10 نفر خبره برای تحلیل های دلفی فازی در محیط نرم افزار اکسل نسخه 2013 و متلب نسخه 2015 انتخاب شده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، 37 شاخص حسابرسی عملکرد شناسایی شد. طی فرایند دلفی فازی 3 شاخص حذف و 34 شاخص نهایی به دست آمده است. طبق تحلیل های ماتریس اهمیت-عملکرد 16 شاخص در حیطه ضعف قرار دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحلیل دلفی فازی نشان داد که 3 شاخص از 37 شاخص شناسایی شده شامل آموزش های لازم بر مبنای استانداردهای حسابرسی عملکرد، کاهش مخارج و تسهیل در تصمیم گیری مدیران سازمان، حذف و بقیه شاخص ها به عنوان عوامل تبیین کننده حسابرسی عملکرد شناسایی شد. یافته های تحلیل ماتریس اهمیت عملکرد نیز نشان داد که 16 شاخص اصلی شناسایی شده حسابرسی عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، در حیطه ضعف قرار دارد که مستلزم توجه حیاتی است و بقیه شاخص ها در حیطه قابل قبول قرار دارد. در مجموع برنامه ریزی درست در زمینه 34 شاخص شناسایی شده، به ارتقای حسابرسی عملکرد در این وزارتخانه می انجامد.

  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد، روش دلفی فازی، ماتریس اهمیت-عملکرد
 • فاطمه خداپرست*، مجید امیدی خانکهدانی صفحات 28-47
  مقدمه

  فشار روانی بخش جدایی ناپذیر زندگی شغلی است. حسابداری یکی از شغل هایی است که با فرسودگی شغلی ارتباط مستقیم دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران شرکت های فعال در منطقه آزاد چابهار است.

  روش پژوهش: 

  روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، از طریق گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابداران شرکت های فعال در منطقه آزاد چابهار و نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) است. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه های بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون واریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها

  درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی حسابداران تاثیر معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  درمان پذیرش و تعهد سبب کاهش فرسودگی شغلی حسابداران و افزایش بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی آن ها می شود. شرکت ها یا سازمان ها می توانند با برگزاری دوره های درمان پذیرش و تعهد میزان فرسودگی شغلی حسابداران را کاهش دهند و به افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی آن ها کمک کنند.

  کلیدواژگان: بهزیستی، درمان پذیرش و تعهد، فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی
 • غلامرضا رضایی* صفحات 48-71

  مقدمه :

  بیماری همه گیر کووید-19 بسیاری از سازمان ها و حرفه ها را دستخوش تغییر قرار داده است؛ در همین راستا هدف این مطالعه، بررسی آثار این بیماری بر حرفه حسابرسی است.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش، اکتشافی از نوع نظرسنجی است. همه حسابرسانی که در سال 1399 در کشور مشغول حسابرسی بوده اند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون «تی یک نمونه ای» استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیماری همه گیر کووید-19 بر شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت و پاسخ حسابرسان به خطرهای ارزیابی شده، کسب شواهد حسابرسی، ارزیابی حسابرسان درباره مناسب بودن فرض تداوم فعالیت، محتوای گزارش حسابرس، به موقع بودن گزارش و به طور کلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر مهمی گذاشته است. از نظر پاسخ دهندگان، بیشترین تاثیر با به موقع بودن گزارش حسابرس وکمترین تاثیر با محتوای گزارش او ارتباط دارد.

  نتیجه گیری

  کووید-19 توانسته است بر حرفه حسابرسی آثار قابل توجهی بگذارد. بنابراین، حسابرسان باید خود را با این شرایط وفق دهند. آن ها در این وضعیت می توانند از ابزارهایی استفاده کنند که ارتباط حسابرسان و واحدهای مورد رسیدگی را در شرایط دورکاری فراهم کند.

  کلیدواژگان: حسابرسی، شواهد حسابرسی، فرض تداوم فعالیت، کیفیت حسابرسی، کووید-19
 • رمضان قنبری، علی خوزین*، آرش نادریان، مریم بخارائیان صفحات 72-90
  مقدمه

  گزارشگری پایداری ابزاری است که شرکت ها می توانند علاوه بر افشای عملکرد مالی، ابعاد غیر مالی عملکرد شرکت در جامعه را منتشر کنند و به فعالیت های خود مشروعیت ببخشند. در این پژوهش، تاثیر معیارهای فشار ذی نفعان، ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی برگزارشگری پایداری بررسی می شود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا، کیفی است. به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه موضوع از منابع کتابخانهای، مقاله ها، پایگاه های اطلاعات علمی و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه به روش دلفی فازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل نسخه 2013 استفاده شده است.

  یافته ها:

   پس از تجزیه و تحلیل داده ها، صنایع حساس به محیط زیست، کارکنان، مصرف کنندگان و سهام شناور به عنوان معیارهای اثرگذار فشار ذی نفعان برگزارشگری پایداری انتخاب شد. هم چنین، و ابستگی هییت مدیره به دولت، فروش خارجی، ارزش بازار سهام و موقعیت جغرافیایی از جمله معیارهای تاثیرگذار بر ارتباطات سیاسی بوده است. برای سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز اعضای غیرموظف هییت مدیره، مالکیت نهادی، سهام مدیریتی و نوع حسابرس به عنوان معیارهای اثرگذار برگزارشگری پایداری انتخاب شد.

  نتیجه گیری

  از دیدگاه خبرگان معیارهای منتخب برای فشارذی نفعان، ارتباطات سیاسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر گزارشگری پایداری تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، گزارشگری پایداری، فشار ذی نفعان
 • غلامحسین مهدوی*، ساسان خادمی صفحات 91-114
  مقدمه

  تقلب از مهم ترین عوامل زیان مالی در بخش های خصوصی و دولتی و یکی از دلایل کاهش اعتماد عمومی به دولت ها است. علی رغم وجود سازوکارهای گوناگون نظارتی، افشاگری هنوز هم متداول ترین روش کشف تقلب است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فردی و عوامل اثرگذار بر تمایلات افشاگری تقلب است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات پیمایشی، همبستگی و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران بیمارستان های دولتی شیراز است که 141 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه و با تدوین سناریو است. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون آزمون شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر معنی دار نبودن رابطه متغیر هزینه شخصی افشاگری با تمایل به افشاگری است. این یافته ها رابطه مثبت و معنی دار تمایل به افشاگری با چهار متغیر هنجارهای غیرعینی، نگرش درباره افشاگری، ویژگی شخصیتی فعال و دین داری را نشان می دهد. تجزیه وتحلیل بیشتر نتایج بیان کننده تایید نشدن فرضیه تمایل به افشاگری در حسابداران است. گفتنی است نتایج بررسی جداگانه نشان داد که حسابداران با وضعیت استخدامی رسمی تمایل به افشاگری داشته اند اما نمی توان نتیجه گرفت که حسابداران با وضعیت استخدامی پیمانی و قراردادی تمایل به افشاگری دارند. بین متغیرهای پژوهش در سطح های مختلف از متغیرهای جمعیت شناختی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تایید فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر هنجارهای غیرعینی، نگرش درباره افشاگری، ویژگی شخصیتی فعال و دین داری بر تمایل به افشاگری و همچنین تمایل نداشتن حسابداران بیمارستان های دولتی به افشاگری در شرایط فعلی، تصویب قوانین و مقررات و ایجاد سازوکارهای اجرایی به منظور حمایت و تشویق افشاگران در جهت مبارزه با فساد و تقلب مالی امری ضروری است. در این زمینه، توجه بیشتر به آموزش اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی نیز سودمند خواهد بود.

  کلیدواژگان: افشاگری تقلب، بیمارستان، حسابداران، گزارشگری مالی متقلبانه، ویژگی های فردی
 • ملیحه میرحسینی، محمود معین الدین*، فروغ حیرانی، سید حسن حاتمی نسب صفحات 115-136
  مقدمه

  اخلاق حرفه ای یکی از الزامات حرفه حسابداری است. خدمات حسابداران بدون درنظرگرفتن اعتماد استفاده کنندگان، کاری بیهوده است. اعتماد به خدمات حسابداران نیز پیرو متعهدبودن حسابدار به اصول اخلاقی است. برای افزایش تاثیر اخلاق حرفه ای، وجود الگوهای منطبق با فرهنگ جامعه لازم است و با شناخت معیارها می توان ابعاد مسیولیت های اخلاقی حسابداران را بررسی کرد.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش معیارهای تاثیرگذار پژوهش های پیشین، شناسایی و تعداد 62 مولفه با 5 شاخص انتخاب شد؛ سپس مهم ترین معیارها به روش غربالگری فازی با استفاده از پرسش نامه ای پژوهشگرساخته تعیین شد.

  یافته ها

  از نظر خبرگان، مولفه های حرفه ای گرایی و زیست محیطی در مقایسه با سایر مولفه ها اهمیت بیشتری داشته و بر توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابدار اثرگذار بوده و مولفه های فردی، اجتماعی و سازمانی اهمیت کمتری داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مولفه های شناسایی شده از پشتوانه های علمی مناسب برخوردار است و قابلیت عملیاتی شدن دارد می توان با تعیین اولویت و تعریف عملیاتی هریک از مولفه ها، میزان موفقیت موسسات در زمینه اندازه گیری و افزایش سطح اخلاق حرفه ای را مشخص کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای حسابدار، رویکرد آمیخته، مسئولیت اخلاقی
 • محمد نمازی*، سحر زارع صفحات 137-166
  مقدمه

  محاسبه هزینه خدمات ارایه شده در بخش سلامت، اساس استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی و تعیین تعرفه های واقعی است. با توجه به اهمیت نظام آموزش در بخش سلامت و لزوم محاسبه بهای تمام شده آن، هدف اصلی این مقاله، محاسبه بهای تمام شده تحصیل در رشته های غیربالینی بخش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس به روش بهایابی بر مبنای فعالیت است.

  روش پژوهش:

   جامعه آماری پژوهش شامل رشته-مقاطع غیربالینی در 9 دانشکده مستقر در شهر شیراز و 5 دانشکده سایر شهرستان های استان فارس بود. اطلاعات مورد نیاز از نرم افزارهای حسابداری تعهدی، حقوق و دستمزد و معاونت آموزشی به نام «سما»، دانشکده ها نظیر جایگاه دقیق افراد و واحدهای موظف استادان، فهرست حق الزحمه های پرداخت شده و مصاحبه گردآوری شد.

  یافته‎ ها: 

  در رشته های غیربالینی، رابطه بهای تمام شده تحصیل دانشجو در واحدهای درسی عملی با بهای تمام شده تحصیل دانشجو در واحدهای درسی نظری مثبت و معنی دار بود. بهای تمام شده تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف نیز تفاوت معنی داری داشت؛ به نحوی که مقطع کاردانی با مبلغ حدود 489 میلیون ریال کمترین و دکتری تخصصی با مبلغ حدود 636ر3 میلیون ریال بیشترین میزان از نظر میانگین بهای تمام شده بود. بهای تمام شده تحصیل در دانشکده های مختلف نیز تفاوت معنی داری داشت. دانشکده های علوم و فناوری های نوین پزشکی، داروسازی و پزشکی به ترتیب، بیشترین میزان بهای تمام شده تحصیل دانشجو را داشت؛ افزون بر این با توجه به سهم آموزش (حدود 53%) از کل بهای تمام شده، لزوم توجه مسیولان به آموزش به منظور کم کردن بهای تمام شده تحصیل دانشجو مشخص شد.

  نتیجه‎ گیری: 

  مسیولان باید تمرکز خود را بر کنترل و کاهش بهای تمام شده آموزش به عنوان اصلی ترین جزء بهای تمام شده تحصیل قرار دهند. بنابراین، هنگام مقایسه بهای تمام شده رشته-مقاطع مختلف و نیز برای تخصیص بودجه به دانشکده ها باید به عواملی نظیر تعداد واحدهای درسی عملی و نظری، مقطع و دانشکده توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: بهایابی بر مبنای فعالیت، حسابداری بخش سلامت، رشته های غیربالینی
 • محمد وحدانی*، جواد محمدی مهر صفحات 167-189
  مقدمه

  سبک های مختلف مدیریت تعارض برای کارکنان موضوعی ارزشمند است که می تواند بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار باشد؛ همچنین فشار روانی اضافه بار نقش می تواند موجب افزایش فرسودگی شغلی شود. با توجه به شرایط و محیط فعالیت حسابداران بخش عمومی، که در معرض فرسودگی شغلی هستند، در این پژوهش تاثیر سبک های مدیریت تعارض (شامل سبک همکاری، سبک چیرگی و سبک اجتناب) بر فرسودگی شغلی حسابداران مزبور و اثر اضافه بار نقش بر این رابطه بررسی شده است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران بخش عمومی در دستگاه های دولتی، شهرداری ها و سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه (مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و غیره) و نمونه آماری پژوهش تعداد 390 نفر است. داده های لازم از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است.

  یافته ها:

   عامل فشار روانی اضافه بار نقش، تاثیر مثبت و معنی داری بر فرسودگی شغلی دارد. در مورد سبک های مدیریت تعارض، سبک همکاری رابطه منفی و معنی داری با فرسودگی شغلی دارد؛ اما با وجود عامل فشار روانی اضافه بار نقش، این رابطه منفی و معنی دار نیست. سبک چیرگی رابطه مثبت و معنی داری با فرسودگی شغلی دارد و اضافه بار نقش نیز بر رابطه ذکرشده تاثیر مثبت و معنی دار دارد. سبک اجتناب، به طور مستقیم و هم از طریق اضافه بار نقش، تاثیر معنی داری بر فرسودگی شغلی دارد.

  نتیجه گیری:

   حسابداران بخش عمومی تحت تاثیر سبک های مدیریت تعارض و عامل فشار روانی اضافه بار نقش، دچار فرسودگی شغلی می شوند. مدیران بخش عمومی با آگاهی از عوامل موثر بر فرسودگی شغلی، می توانند به منظور دستیابی به هدف های سازمانی و بازدهی مطلوب از فرسودگی شغلی آن ها جلوگیری کرده و آثار آن را به حداقل برسانند.

  کلیدواژگان: اضافه بار نقش، حسابداران بخش عمومی، فرسودگی شغلی، مدیریت تعارض
 • سیده معصومه هاشمیان، مهدی بهارمقدم*، امید پورحیدری صفحات 190-218
  مقدمه

  آثار ناخواسته تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران فراتر از اهداف خواسته، در حوزه های گوناگونی ظهور می یابد. این آثار بر سودمندی استانداردهای تجدیدنظرشده در زمینه توسعه پایدار و حفظ سلامت اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور تاثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین حوزه های آثار ناخواسته (فراتر از اهداف) تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران و تعیین میزان اهمیت پژوهش در این حوزه ها است.

  روش پژوهش:

   در پژوهش حاضر، حوزه هایی که تحت تاثیر آثار فراتر از اهداف تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران قرار می گیرد با استفاده از روش کتابخانه ای تعیین شد. سپس، نظرهای افراد جامعه آماری در مورد وجود و اهمیت این آثار در حوزه های بالا با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته جمع آوری و با استفاده از روش های آماری کای دو و دوجمله ای آزمون شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هییت علمی، دانشجویان دکتری حسابداری، حسابرسان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی بود.

  یافته ها:

   آثار فراتر از اهداف تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران در حوزه های سرمایه گذاری بین المللی، اقتصاد کلان، اجتماعی، فرهنگی، سیاست گذاری، محیط زیست، گسترش فناوری و توسعه حرفه حسابداری شناسایی شد. بر اساس نتایج آزمون های آماری، وجود آثار فراتر از اهداف تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران در همه حوزه ها بررسی شد و اهمیت پژوهش در آن ها تایید شد.

  نتیجه گیری: 

  تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران آثار ناخواسته ای در حوزه های سرمایه گذاری بین المللی، اقتصاد کلان، اجتماعی، فرهنگی، سیاست گذاری، محیط زیست، گسترش فناوری و توسعه حرفه حسابداری به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: آثار ناخواسته، استانداردهای حسابداری ایران، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
|
 • R. Barati, A. Mohammadi Malqarani *, I. Noravesh Pages 1-27
  Introduction

  One of the necessities of the optimal implementation of the performance audit in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country is to identify the explanatory factors and the weaknesses and strengths of the implementation of the performance audit in this ministry. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying its explanatory factors in this ministry.

  Research method

  due to the use of the questionnaire tool, this research is a survey research with a contextual approach, which collected the necessary data to identify the explanatory factors of performance audit in the form of experimental research. . The statistical population of the research is made up of auditors of the audit organization, auditors of the Accounts Court and auditors, accountants and financial managers of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country. Among them, 10 experts have been selected for Delphi analysis in Excel 2013 and Matlab 2015.

  Findings

  Based on the results, 37 performance audit indicators were identified. During the Delphi process, 3 elimination indices and 34 final indices were obtained. According to the analysis of the importance-performance matrix, 16 indicators are in the area of ​​weakness.

  Conclusion

  The results of fuzzy Delphi analysis showed that 3 indicators out of 37 identified indicators including necessary training based on performance audit standards, reducing expenses and facilitating the decision-making of organization managers, elimination and the rest of the indicators were identified as explanatory factors of performance audit. The findings of the analysis of the performance importance matrix also showed that the 16 main indicators identified in the performance audit of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of the country are in the area of ​​weakness, which requires critical attention, and the rest of the indicators are in the acceptable range. In total, proper planning in the field of 34 identified indicators leads to the improvement of performance audit in this ministry.

  Keywords: Performance Audit, Fuzzy Delphi Method, importance-performance matrix
 • F. Khodaparast *, M. Omidikhankahdani Pages 28-47
  Introduction

  Psychological stress is an integral part of professional life. Accounting is one of the jobs that is directly related to job burnout. The aim of the present study is to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being, quality of life and job burnout of accountants of companies operating in the Azad Chabahar region.

  Research method

  The method of this research is quasi-experimental with a pre-test-post-test design through a control group. The statistical population of the current research is the accountants of companies operating in the Azad Chabahar region and the research sample includes 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). Research data were collected using psychological well-being, quality of life and job burnout questionnaires. In order to test research hypotheses, multivariate variance test was used.

  Findings

  Acceptance and commitment therapy has a significant effect on the psychological well-being, quality of life and job burnout of accountants.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy reduces the job burnout of accountants and increases their psychological well-being and quality of life. Companies or organizations can reduce the rate of burnout of accountants by holding acceptance and commitment treatment courses and help increase their well-being and quality of life.

  Keywords: Well-being, Acceptance, Commitment therapy, Job Burnout, Quality of life
 • Gh. Rezaie * Pages 48-71
  Introduction

  The Covid-19 pandemic has changed many organizations and professions; In this regard, the aim of this study is to investigate the effects of this disease on the auditing profession.

  Research method

  The research method is an exploratory survey. All auditors who were engaged in auditing in the country in 2019 constitute the statistical population of the research. In order to test the hypotheses of the research, "one-sample t-test" was used.

  Findings

  The research findings indicate that the covid-19 pandemic affects the identification and assessment of risks caused by significant distortions and the auditors' response to the assessed risks, the acquisition of audit evidence, the auditors' assessment of the appropriateness of the assumption of going concern, The content of the auditor's report, the timeliness of the report and the quality of the audit in general have had an important impact. According to the respondents, the greatest effect is related to the timeliness of the auditor's report and the least effect is related to the content of his report.

  Conclusion

  Covid-19 has been able to leave significant effects on the auditing profession. Therefore, auditors must adapt to these conditions. In this situation, they can use tools that provide communication between the auditors and the units under consideration in remote working conditions.

  Keywords: Audit, audit evidence, going concern assumption, Audit Quality, COVID-19
 • R. Ghanbari, A. Khozein *, A. Naderian, M. Bokharaeean Pages 72-90
  Introduction

  Sustainability reporting is a tool by which companies can publish non-financial aspects of the company's performance in society in addition to disclosing financial performance and legitimize their activities. In this research, the effect of stakeholder pressure criteria, political communication and corporate governance mechanisms on sustainability management is investigated.

  Research method

  The current research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation process. In order to collect information in the field of theoretical foundations and background of the subject, library resources, articles, scientific databases were used, and for data collection, a questionnaire was used using the Delphi method. Excel version 2013 software was used for data analysis.

  Findings

  After data analysis, environmentally sensitive industries, employees, consumers, and floating stocks were selected as effective measures of stakeholder pressure for sustainability management. Also, the dependence of the board of directors on the government, foreign sales, stock market value and geographical location have been among the criteria influencing political communication. For corporate governance mechanisms, the non-commissioned members of the board of directors, institutional ownership, management shares and the type of auditor were chosen as the effective criteria of sustainability management.

  Conclusion

  From the point of view of experts, selected criteria for stakeholder pressure, political communication and corporate governance mechanisms affect sustainability reporting.

  Keywords: Political communication, corporate governance mechanisms, sustainability reporting, stakeholder pressure
 • Gh. Mahdavi *, S. Khademi Pages 91-114
  Introduction

  Fraud is one of the most important factors of financial loss in the private and public sectors and one of the reasons for the decrease of public trust in governments. Despite the existence of various monitoring mechanisms, whistleblowing is still the most common method of fraud detection. The purpose of this research is to investigate the influence of individual characteristics and influencing factors on the tendency to disclose fraud.

  Research method

  This research is applied and of the type of survey, correlational and cross-sectional studies. The statistical population of the research is the accountants of Shiraz public hospitals, 141 of whom were selected as a sample. The research tool is a questionnaire and scenario formulation. Research hypotheses have been tested using correlation and regression analysis.

  Findings

  The findings of the research show that the relationship between the personal cost of disclosure and the willingness to disclose is not significant. These findings show a positive and significant relationship between the willingness to disclose and four variables of non-objective norms, attitude about disclosure, active personality and religiosity. Further analysis of the results shows that the hypothesis of willingness to disclose in accountants is not confirmed. It should be noted that the results of a separate survey showed that accountants with official employment status had a tendency to disclose, but it cannot be concluded that accountants with contract employment status have a tendency to disclose. No significant difference was observed between research variables at different levels of demographic variables.

  Conclusion

  According to the confirmation of research hypotheses regarding the effect of non-objective norms, attitudes about disclosure, active personality traits and religiosity on the willingness to disclose, as well as the reluctance of public hospital accountants to disclose in the current situation, the adoption of laws And it is necessary to establish regulations and enforcement mechanisms to support and encourage whistleblowers to fight corruption and financial fraud. In this context, paying more attention to moral education and cultural and religious programs will also be beneficial.

  Keywords: Fraud disclosure, hospital, accountants, fraudulent financial reporting, Individual Characteristics
 • M. Mirhoseini, M. Moeenodin *, F. Hirani, S. H. Hatami Nasab Pages 115-136
  Introduction

  Professional ethics is one of the requirements of the accounting profession. The services of accountants are useless without considering the trust of users. Trusting the services of accountants also follows the accountant's commitment to ethical principles. To increase the effect of professional ethics, it is necessary to have models in accordance with the culture of the society, and by knowing the criteria, the dimensions of the ethical responsibilities of accountants can be examined.

  Research method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type. In this research, the influential criteria of previous researches were identified and the number of 62 components with 5 indicators was selected; Then, the most important criteria were determined by the fuzzy screening method using a researcher-made questionnaire.

  Findings

  According to experts, the components of professionalism and environmentalism are more important compared to other components and have an effect on the sustainable development of accountant's professional ethics, and individual, social and organizational components. It has been less important.

  Conclusion

  Considering that the identified components have appropriate scientific support and can be operationalized, by determining the priority and operational definition of each of the components, the level of success of the institutions in the field of measurement and increasing the level can be determined. Defined professional ethics.

  Keywords: Accountant's professional ethics, mixed approach, moral responsibility
 • M. Namazi *, S. Zare Pages 137-166
  Introduction

  Calculating the cost of services provided in the health sector is the basis for establishing the operational budgeting system and determining actual tariffs. Considering the importance of the education system in the health sector and the need to calculate its total cost, the main goal of this article is to calculate the total cost of studying in non-clinical fields of the health sector in Fars University of Medical Sciences and Health Services by activity-based pricing method.

  Research method

  The statistical population of the research included non-clinical courses in 9 schools located in Shiraz city and 5 schools in other cities of Fars province. The required information was collected from accrual accounting, payroll and educational assistant software named "Sama", faculties such as the exact position of the people and the units of professors, the list of paid fees and interviews.

  Findings

  In non-clinical fields, the relationship between the student's final grade in practical course units and the student's final grade in theoretical course units was positive and significant. There was a significant difference in the cost of education in different educational levels; In such a way that the associate degree with the amount of 489 million Rials was the lowest and the specialized doctorate with the amount of 3.636 million Rials was the highest in terms of the average cost. The cost of studying in different faculties also had a significant difference. Faculties of modern medical sciences and technologies, pharmacy and medicine, respectively, had the highest cost of student education; In addition, considering the share of education (about 53%) of the total cost, the need for authorities to pay attention to education in order to reduce the cost of a student's education was determined.

  Conclusion

  The authorities should focus on controlling and reducing the cost of education as the main component of the cost of education. Therefore, when comparing the final price of different majors and degrees, as well as for allocating funds to faculties, they should pay attention to factors such as the number of practical and theoretical course units, degree and faculty.

  Keywords: Activity-based pricing, health sector accounting, non-clinical fields
 • M. Vahdani *, J. Mohammadi Mehr Pages 167-189
  Introduction

  different styles of conflict management for employees is a valuable issue that can affect job burnout; Also, the psychological pressure of role overload can increase job burnout. Considering the working conditions and environment of public sector accountants, who are exposed to job burnout, in this research, the effect of conflict management styles (including collaboration style, dominance style, and avoidance style) on the job burnout of said accountants and the effect of role overload on this relationship was investigated. Is.

  Research method

  This research is practical in nature and survey in terms of method. The statistical population of the research includes public sector accountants in government agencies, municipalities and organizations under the judiciary (such as the country's property and document registration organization, etc.) and the statistical sample of the research is 390 people. The necessary data has been collected through a questionnaire.

  Findings

  The psychological stress factor of role overload has a positive and significant effect on job burnout. Regarding conflict management styles, cooperation style has a negative and significant relationship with job burnout; But despite the psychological pressure factor of role overload, this relationship is not negative and significant. Dominance style has a positive and significant relationship with job burnout, and role overload has a positive and significant effect on the mentioned relationship. Avoidance style, both directly and through role overload, has a significant effect on job burnout.

  Conclusion

  Public sector accountants suffer from job burnout under the influence of conflict management styles and role overload. By knowing the factors affecting job burnout, public sector managers can prevent their job burnout and minimize its effects in order to achieve organizational goals and optimal efficiency.

  Keywords: Role overload, Public Sector Accountants, Job Burnout, conflict management
 • S. M. Hashemian, M. Baharmoghadam *, O. Poorheydari Pages 190-218
  Introduction

  Unwanted effects of the revision of Iran's accounting standards beyond the desired goals appear in various fields. These works affect the usefulness of the revised standards in the field of sustainable development and maintaining the health of the country's economy, society and culture. The purpose of this research is to explain the areas of unwanted effects (beyond the goals) of revision in Iran's accounting standards and to determine the importance of research in these areas. 

  Research method:

  In the current research, the areas that are affected by the works beyond the goals of the revision of the accounting standards of Iran were determined using the library method. Then, the opinions of the people of the statistical community about the existence and importance of these works in the above fields were collected using a researcher-made questionnaire and tested using chi-square and binomial statistical methods. The statistical population of the research included faculty members, accounting doctoral students, auditors, financial managers of companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and financial experts.

  Findings

  The works beyond the goals of the revision of Iran's accounting standards were identified in the fields of international investment, macroeconomics, social, cultural, policymaking, environment, technology expansion and the development of the accounting profession. Based on the results of the statistical tests, the existence of works beyond the goals of the revision of Iran's accounting standards was investigated in all areas and the importance of research in them was confirmed.

  Conclusion

  The revision of Iran's accounting standards has unwanted effects in the fields of international investment, macroeconomics, social, cultural, policymaking, environment, development of technology and development of the accounting profession.

  Keywords: Unsolicited works, Iranian accounting standards, international financial reporting standards