فهرست مطالب

Quran and Religious Enlightenment - Volume:3 Issue: 1, 2022
 • Volume:3 Issue: 1, 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمدعلی ایازی* صفحات 1-18

  صبر جمیل یکی از مفاهیم اخلاقی در فرهنگ و معارف قرآن است. این مفهوم بیانگر مرتبه و درجه ای از خویشتن داری است. این پرسش مطرح است که صبر جمیل چیست که او درخواست آن را دارد، مگر صبر جمیل اظهار استقامت و پایداری و تحمل سختی ها نیست، آن هم در سطح پیامبران. در پاسخ به سیوال و اشکال میان مفسران دو نظریه در برابر هم نشسته است: یک نظر می گوید کار او برخلاف صبر جمیل نبود و نظر دیگر می گوید: باید بپذیریم که حضرت یعقوب در فراق فرزند گم شده اش، با مظاهری از ناشکیبایی همراه بوده است که با صبر جمیل همخوانی نشان نمی دهد. الگوی «صبر جمیل» را در قرآن باید در چگونگی بردباری پیامبرانی چون ابراهیم، ایوب و پیامبر خاتم جستجو کرد. ازاین رو گزارش صبر ایشان در قرآن به منزله تایید این شیوه از صبوری و ارایه الگوی تمام نمای صبر جمیل نیست؛ چراکه در بیان صریح قرآن، مومنان در شیوه صبر به رفتار پیامبران صاحب اراده محکم (اولو العزم) دعوت شده اند که صبر حضرت یعقوب ع در مورد یادشده را نمی توان منطبق با آن ارزیابی کرد. این نوشته پس از تبیینی از معنای صبر در لغت و اقوال مفسران و روایات و نظر و ادله این دو قول را با تفسیری از آیات سوره یوسف و بیان نکات لطیف شرح می دهد و به داوری و نقد نظربه دوم می پردازد و آنچه که میتوان از این داستان الگو گرفت را بیان میکند.

  کلیدواژگان: مراتب صبر، صبر جمیل، الگوبودن پیامبران، مفاهیم اخلاقی، مهارت خویشتن داری
 • محمدحسین برومند*، امیر جودوی، علی دریس صفحات 19-31

  در شان نزول آیه8 سوره انسان آمده است که اهل بیت (ع) به مدت سه روز متوالی طعام خود را در حالی بخشیدند که خود روزه و محتاج آن طعام بودند. ظاهرا نحوه انفاق در اینجا افراطی است و اعتدال در آن رعایت نشده؛ لذا میان کیفیت اطعام توسط معصومین (ع) و آیه«و لا تجعل یدک مغلوله إلی‏ عنقک و لا تبسطها کل البسط...»(اسراء/29) تعارض وجود دارد. بررسی این شبهه در جهت صیانت از حریم عصمت ابرار ضرورت دارد؛ لذا این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی از دو منظر به تحلیل تعارض مذکور پرداخته: 1-تفاوت سیاق در دو آیه 2-تفاوت در ظرفیت وجودی انسان ها و نسبیت مفاهیم. در انتها این نتیجه بیان شده که سیاق کلام در سوره انسان مدح و تمجید است و نمی تواند با آیه 29 اسراء که در آن اعتدال در انفاق توصیه شده مغایر باشد، همچنین بر مبنای آیه«لا یکلف الله نفسا إلا وسعها» (بقره/286) و تفاوت ظرفیت وجودی انسان ها، محدوده اعتدال در انفاق نزد هر انسانی متفاوت است. بنابرین در شیوه اطعام توسط ابرار اعتدال رعایت شده، لکن اعتدالی در سطح عالی خود.

  کلیدواژگان: ابرار، آیه8 سوره انسان، آیه29 سوره اسراء، انفاق، اعتدال
 • عباس اقبالی* صفحات 33-44
  نشانه های کلامی یا سویه هایی که عهده دار بیان مفهوم هستند؛ به ویژه کلماتی که مترادفند و به ظاهر بر مفهومی متشابه دلالت دارند، از موضوعات مورد توجه متن پژوهان آیات قرآنی است، در این باره بررسی واژگانی از شبکه معنایی علم، فقه، نبا، تنبه، انس، ذوق، بصیرت، درایت که در معنای دانش و آگاهی به کار رفته اند پژوهشی معناشناسانه می طلبد. در این نوشتار از رهگذر توصیف و تحلیل واژگان شبکه معنایی «علم» ، «نبا» «انس» و «ادری» محور بحث قرار گرفته و با پژوهشی تطبیقی و مقایسه موارد کاربست این واژه ها که معنای آگاهی را می رسانند، ظرافت کاربرد این کلمات و زمینه های کاربست آن ها بیان شده است . از جمله دستاورد این پژوهش آن است که در کلمات به ظاهر مترادف، سویه کلامی انباء مانند انبا، نبا، نبی در اخبار از امور غیبی و شایان توجه به کار رفته است و کاربست کلمات مشتق از «درایت» از قبیل» ادری، تدری، در مواردی است که به امور معنوی و حقایقی اشاره دارد که با نگاهی اجمالی یا توجهی سطحی به واقعیت آن پی برده نمی شود. از این رو توصیف یا آگاهی از حقایقی مانند «حاقه»، «عقبه» و «لیله القدر» با تعبیر «ادریک» بیان شده اند.و مخاطب را به درنگ و تدبر فرا می خوانند.
  کلیدواژگان: علم، ادری، نبا، غیب
 • حیدر اسماعیل پور* صفحات 45-60

  قصد این تحقیق و واکاوی، تبیین زمان بر مبنای دیدگاه برساخت گرایی حرکت جوهری است. این فعالیت با شیوه واسازی انجام شده است. واسازی،بازخوانی و تجزیه و تحلیل نمودن هر موضوعی از طریق مرکز زدایی از آن و دستیابی ابعادی از موضوع است که به طور معمول نادیده گرفته می شود. در مجموع، نظریه های زمان به دو دسته تقسیم می شوند: نظریه های تغییر ماهوی که تغییر را صرفا مربوط به ظواهر و نام و لایه های رویین نظام هستی و تمامی پدیده های آن می دانند و نظریه هایی که زمان را برساخته حرکت جوهری وتغییر و تحول بنیادین پدیده ها در نظر می گیرند. با به چالش کشیدن مضامین مندرج در دیدگاه تغییر ماهیات، فضا برای به میدان آمدن دیدگاه بر ساخت گرایی حرکت جوهری هدفدار متعالی هموار گردید. بر اساس رویکرد برساخت گرایی حرکت جوهری هدفدار، تمام پدیده های هستی و خصوصا انسان با توجه به نیاز و فقر وجودی سراپا در حال حرکت در مسیر خالق یگانه اند. مرکزیت یافتن رویکرد بر ساخت گرایی حرکت جوهری و بنیادین دلالتهایی برای تعلیم و تربیت دارد؛ بدین ترتیب که تعلیم و تربیت بیش از پیش ماهیتی دینی و بر طبق حرکت جوهری، جهان هستی بر اساس فقز ذاتی خود نیازمند محرک قیومی است که هر لحظه در حال آفرینش و ابداع باشد تا بتواند هویت لحظه ای و سیلانی جهان و انسان را شکل دهد و جهان حادث به حدوث ذاتی (و نه حدوث یا قدیم زمانی) است.

  کلیدواژگان: تغییر، واسازی، نظام مادی، دنیای نامحدود، نظام توحیدی
 • محمدرحیم عیوضی*، حسن سعیدی صفحات 61-74

  بشریت برای رسیدن به آرامش به انواع اوراد و اذکار در مناسکها،آیینها، ،عرفانهای نوظهور و غیره ایمان آورده وکاملا به آن وفادار مانده اند. نتیجه ایمان به چنین اذکاری نه تنها آرامشی شکل نمی گیرد بلکه بعضی از این اذکار سبب رنج و درد و اضطراب بیشتر می شود.سرگردانی و حیرت بشریت کنونی بخاطر نداشتن راهکار درست می باشد در این مقاله ایمان آوردن به آموزه های قرانی سبب آرامش همیشگی وپایدار خواهد شد یافته های تحقیق نشان می دهد از منظر آموزه های قرانی ،آنچه را که آرامش را پایدارتر و ماندنی تر می کند علاوه بر ایمان داشتن به آموزه های قران ،عمل کردن به آرایه های روانشناسی چون احسان به خلق ، محبت به مردم و همدلی و مهربانی با مردم می باشد قران کریم در آیات متعددی سرور و شادی ناشی از نیکی و احترام و محبت به دیگران را موجب آرامش و اطمینان همیشگی بیان می کند و این نسخه تجویزی برای همه بشریت می باشد راه نجات از سرگردانی وحیرت و اضطراب علاوه برایمان داشتن به آموزه های قرانی، انجام اعمال صالحه ای چون احسان به خلق می باشد. روش تحقبق در این پژوهش به صورت کیفی است و مطالعات براساس تحقیق کتابخانه ای و استفاده از آیات قران می باشد

  کلیدواژگان: ایمان، آرامش، احسان به خلق، جامعه مطلوب
 • بمانعلی دهقان منگابادی، محمدعلی حیدری مزرعه آخوند* صفحات 75-89

  تفسیر کشاف از مهمترین تفاسیری است که مورد توجه اکثر مفسران قرآن قرار گرفته است..از دیدگاه زمخشری علم معانی و بیان مهمترین و ضروری ترین دانش برای تفسیر قرآن به شمار می آید .از نظر او نه تنها به مدد این علم وجوه اعجاز بلاغی قرآن شناخته می شود بلکه لطایف و زیباییهای قرآن تنها در پرتو این دانش دانسته می شود.از نظر زمخشری لطیف ترین و دقیق ترین مباحث علوم بلاغی، صنعت تخییل است، که بدون آن تاویل و فهم آیات قرآن مقدور نمی باشد .صنعت تخییل نوعی تشبیه مرکب است که برای به تصویر کشیدن معانی شگرف و مفاهیم وصف ناشدنی به کار می رود که با توصیف ساده نمی توان آن را تبیین نمود. زمخشری ضمن آنکه آیات قرآن را در غایت اعجاز و فصاحت و بلاغت می داند اما همه آیات را در یک سطح و مرتبه از بلاغت نمی شمرد نیز .زمخشری با استفاده از سیاق آیات قرآن کوشیده است ضمن تفسیر آیات به نوعی به اثبات حقانیت مذهب خود بپردازد. زمخشری افق جدیدی را در مبحث بلاغت قرآنی گشوده و توانسته نکات و مطالب جدیدی را بر موضوعاتی که را عبد القاهر جرجانی (متوفی 471 ه.ق.) در باره بلاغت و معانی اعجاز قرآن ابداع نموده ؛ بیافزاید.

  کلیدواژگان: زمخشری، تفسیر کشاف، علوم بلاغی، تخییل
 • سید مجتبی جلالی*، علی طاهری دهنوی صفحات 91-108

  قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی کامل و جامع از سوی خداوند تعالی است که با هدف تامین نیازهای بشر در هر عصر مورد توجه و تامل اندیشمندان و قرآن پژوهان مختلف قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به سوال امکان پذیری ورود قرآن در حوزه ی علوم و کیفیت آن است. روش پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی بر تعامل کاربردی قرآن با سایر علوم است. از نوآوری های پژوهش نگاهی ویژه به میزان ورود معارف قرآنی به حوزه های متفاوت علوم است. نتایج برآوردهای پژوهش بیان گر این مطلب است که این تعامل در علوم نظری همچون: علوم فقه، اصول فقه، ادبیات، تاریخ، اقتصاد، فیزیک و در حوزه ی علوم تجربی نظیر: علوم کشاورزی و دامداری، منابع طبیعی و محیط زیست، جانورشناسی، گیاه شناسی و شیمی، به عنوان یک امر جریان ساز، الگو و خط مشی دهنده در راستای کمال علم و به تبع آن در جهت سعادتمندی انسان ها، امری مشهود است.

  کلیدواژگان: قرآن، شمولیت، علوم، تعامل، کارکرد
 • فهیمه کلباسی* صفحات 109-124

  پس از کلام الله مجید، حدیث مهم ترین منبع شناخت مقاصد آیات قرآن است و لذا تشخیص احادیث صحیح بسیار حایز اهمیت است. پدیده جعل حدیث از صدر اسلام توسط معاندین و منافقین، سبقه ای دیرینه داشته و به عنوان حربه استفاده شده است. پیامبر اکرم (ص) و ایمه اطهار (ع) و به تبع آنان علماء و دانشمندان دین اسلام با به کار گیری روش های معین، زمینه شناسایی اسناد روایات را برای مسلمانان فراهم نموده و با راهنمایی های خاص این توطیه عظیم را خنثی نموده اند مانند رواج علم رجال به منظور شناسایی راویان راستگو و مورد اطمینان و طرد راویان ضعیف و در زمینه صیانت متن احادیث، روش هایی مانند عرضه حدیث بر امامان و عالمان، مقابله نسخه ها، اجازه نقل حدیث، روش فهرستی و... . لذا از مسایل مهم علوم اسلامی در حوزه تفسیر قرآن، مسیله تفاسیر روایی یا ماثور است که از پیامبر اکرم (ص) یا ایمه اطهار (ع) صادر شده و این تفاسیر منقول از به هم ریختگی های زیادی برخوردار بوده و برخی از آنها روایات جعلی یا اسراییلیات هستند و برخی دیگر از باب تطبیق بوده نه آنکه تفسیر آیه باشند؛ لذا با توجه به این ناهمسانی هایی که در تفاسیر اثری و منقول وجود دارد، می بایست روایات ذیل هر آیه با بررسی دقیق و بر اساس رهنمود معصومین (ع) و پیروان حقیقی ایشان، به راهکارهای همسان سازی، جدا سازی و طبقه بندی روایات در تفاسیر اثری پرداخت و این مقاله تلاشی در این راستا می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم می پردازد.

  کلیدواژگان: روایت تفسیری، جعل حدیث، دقت سندی، دقت متنی، تطبیق
 • زهرا نادعلی* صفحات 125-140

  همواره در هر زبانی میان آوا و معنا و شیوه به کارگیری واج ها در القای مفاهیم، ارتباط منسجمی برقرار است، در علم زبان شناسی عرصه ای با عنوان آوا معنایی « phono-semantic» برپایه همنشینی ساختار آوایی واژه ها و همخوانی آواها با معانی وجود دارد و در ترجمه به عنوان یک عمل بینازبانی و ارتباطی ضرورت توجه به صورت متن مبدا برای انتقال معنا بسیار حایز اهمیت می باشد. دعاهای امام سجاد (ع) در صحیفه مبارکه سجادیه سرشار از مفاهیم ناب برای راز و نیاز با پروردگار و موسیقی دلنشین و روح انگیزی است که توسط مترجمان به زبان های مختلفی ترجمه شده است. در ادعیه صحیفه سجادیه ریزه کاری های سطح آوایی آن بنابر ویژگی های خاص شنیداریش سخت تن به ترجمه می دهد از همین رو مترجم علاوه بر انتقال معنا، می بایست بر ویژگی-های آوایی واژگان نیز توجه داشته باشد. نگارنده در این جستار ادبی با روش توصیفی تحلیلی، چهار سطح آوامعنایی: هم صامتی و هم گونی آوایی (Alliteration)، جفت های کمینه minimal pairs، تجنیس و بازی های کلامی (word plays) و وزن (rhythm) را در سه ترجمه از سید علی موسوی گرمارودی، الهی قمشه ای و عبدالمحمد آیتی مورد نقد و بررسی قرار داده است.

  کلیدواژگان: آوا، ترجمه، معنا، صحیفه سجادیه، ساختار
 • کاظم استادی* صفحات 141-159

  اجتهاد از قرآن و حدیث، می تواند دو رویکرد داشته باشد: یک: شرایطی که اشخاص برای رسیدن به مرحله و قوه اجتهاد نیاز دارند. دو: شرایطی که مجتهدین برای اجتهاد در متن دینی با آن روبرو می شوند؛ یعنی، وجود یا عدم وجود زمینه امکان اجتهاد قطعی از متن دینی است. اجتهاد سالم و قابل قبول، باید شرایط هر دو رویکرد را به طور کامل دارا باشد؛ و خلل در هر کدام از این شرایط، می تواند قطعیت اجتهاد دینی را تحت الشعاع قرار دهد. تفسیر کنونی گزاره های قرآن و حدیث، مآلا متکی به اجتهاد لغت نامه نویسان دو قرن بعد از حیات پیامبر (ص) می باشند. بنابراین، با وجود این گسست تاریخی لغت و نبود لغت نامه های متعدد هم عصر پیامبر (ص)، هیچ الزامی وجود ندارد که اجتهاد لغوی دو قرن بعد از پیامبر (ص)، که اکنون مورد استفاده ماست، با واقع معنوی زبان صدر اسلام یکی باشد. پس، حتی اگر مجتهدین متون دینی در اجتهاد شخصی خود به راه صواب باشند، چون شرایط تفسیر متن مهیا نیست؛ تفسیر کنونی متن و گزاره های قرآن و حدیث آنها، اساسا قطعیت ندارند؛ و حداکثر، می توانند ظنی باشد

  کلیدواژگان: قرآن، اجتهاد، هرمنوتیک، لغت نامه، فلسفه قرآن
 • احمد پاکتچی* صفحات 161-170
  هم در انجیل و هم در قرآن، چندین مورد از سلطه و علم خداوند به انسان ذکر شده است، اما توجه به این نکته حایز اهمیت است که این امتیاز برای انسان مطلق نیست. سوال مرد این تحقیق، خواندن آیات مربوطه از انجیل و قرآن برای بررسی آن شرایط است. رویکرد این مقاله، الهیات تطبیقی ​​کتب مقدس ابراهیمی است و روش های مورد استفاده در ریشه شناسی لغوی رایج است. جمله اصلی مقاله این است که هم در انجیل و هم در قرآن، قدرت و فرمانروایی انسان و همچنین علم موهبت مشروط به عادل و مسیولیت پذیری است. آنگاه انسان باید نسبت به همه امتیازاتی که به او داده شده پاسخگوی خداوند باشد و تنها از این طریق می توان نقش خود را به عنوان تصویر خدا ایفا کرد.واژگان کلیدی: انسان شناسی کتاب مقدس، انسان شناسی قرآنی، تصویر خداوند، مسیولیت انسان.
  کلیدواژگان: انسان شناسی کتاب مقدس، انسان شناسی قرآنی، تصویر خداوند، مسئولیت انسان
 • فرج تلاشان*، علی محمد میرجلیلی صفحات 171-184

  تبیین و تفسیر تکریم و منزلت انسان و سپس، دست یافتن به راهکارهای تحقق آن در زندگی بشر، ازجمله مباحث مهم و اساسی در منابع دینی به ویژه قرآن و روایات است، موضوعی که با آفت و آسیب بزرگی به نام اهانت مواجه است. ازآنجاکه اهانت نقطه مقابل اکرام و تکریم است، پژوهش حاضر در تلاش است با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اطلاعات کتاب خانه ای و اسنادی ضمن سنجش و معیار قرار دادن تکریم انسانی و لوازم آن، به مساله یابی پدیده اهانت با رویکرد شبهه شناسی بپردازد با این تلقی که هرگونه توصیف و انتسابی که عالمانه و عامدانه موجب تضعیف و تحقیر تکریم انسانی و لوازم آن شود، مقوله و مصداقی از اهانت محسوب می شود. در این پژوهش میزان سازگاری و عدم سازگاری احکام اسلامی توارث، قصاص، تنبیه بدنی زنان و شهادت زنان با موضوع تکریم انسان موردنقد و بررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد احکام اسلامی در مباحث چهارگانه فوق الذکر، بر اساس واقعیت، مصلحت و سلامت خانواده و جامعه، ضرورت و یا به جهت آگاه سازی، تغییر رفتارهای نامطلوب و بازداشتن از جرایم است. همچنین برخی از مسایل مطرح شده به عنوان حکم تجویزی ضروری برای یک مقطع خاص و با شروط ویژه ای هستند که شارع آن ها را وضع کرده است.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات، کرامت انسان، پدیده اهانت، شبهه شناسی
|
 • Seyyed MohammadAli Ayazi * Pages 1-18

  Beautiful patience is one of the moral concepts in the culture and teachings of the Qur'an. This concept indicates a degree and level of self-control. Much has been said about the patience of Ya’qub, who twice reminded himself of the beautiful patience and seeking it. The question is what is beautiful patience He is asking for it? Is beautiful patience not an expression of perseverance and endurance of hardships, specially at the level of the prophets? In response to questions and critiques of commentators, there are two opposing theories: one says that his work was not against beautiful patience and the other says that we must accept that Prophet Ya’qub’s reaction, in parting with his lost child, was accompanied by manifestations of impatience that do not correspond to beautiful patience. The pattern of "Beautiful Patience" in the Qur'an should be sought in the prophets’ tolerance such as Abraham, Ayyūb and the last Prophet Muhammad (PBUH). Therefore, the report of his patience in the Qur'an is not a confirmation of this method of patience and a model of a perfect patience. For in the explicit expression of the Qur'an, the believers have been invited to the manner of patience and the behavior of the ʿUlu al-ʿAzm prophets. So, is the patience of Prophet Ya'qub (PBUH) may be evaluated in this regard? How is the expression of such manner? This article, after explaining the meaning of patience in the words and sayings of the commentators, narrators, opinions and evidences, explains these two statements by interpreting the verses of Surah Yusuf and expressing subtle points. It then deals with judging and criticizing the second opinion and what can be learned from this story.

  Keywords: Patience, Prophets as Role Model, Ya’qub, Moral Concepts, Self-Control Skills
 • MoḥammadḤusayn Baroomand *, Amir Joudavi, Ali Deris Pages 19-31

  In the Sabab-e-Nuzūl of verse 8 of Surah Al-Insān, it is stated that the Ahl al-Bayt (AS) gave their food for three consecutive days while they were fasting and in need of that food. Apparently, the way of giving alms here is extremist and moderation is not observed in it. Therefore, there is a contradiction between the quality of food by the Infallibles (AS) and the verse Make not thy hand tied (like a niggard’s) to thy neck, nor stretch it forth to its utmost reach, so that thou become blameworthy and destitute. (Isrāʼ/29) It is necessary to investigate this suspicion in order to protect the infallibility of Abrār. Therefore, this research has analyzed the mentioned conflict from two perspectives with a descriptive-analytical method 1- The difference of context in the two verses 2- The difference in the existential capacity of human beings and the relativity of concepts. In the end, it is stated that the context of the word in Surah Al-Insān is praise and it cannot be contrary to verse 29 of Isrāʼ, in which moderation in almsgiving is recommended. Also based on the verse "On no soul doth Allah place a burden greater than it can bear." (Baqarah/286) and the differences in the existential capacity of human beings, the range of moderation in charity is different for each human being. Therefore, in the method of feeding, Abrār has observed moderation, but moderation at its highest level.

  Keywords: Abrār, Verse 8 of Surah Al-Insān, Verse 29 of Surah Al-Isrāʼ, Charity, moderation.
 • Abbas Eghbaly * Pages 33-44
  Verbal signs or strains that are responsible for expressing the concept; especially the words that are synonymous and apparently imply a similar concept, are among the subjects considered by the text-researchers of the Qur’anic verses. In this regard, examining some words from the semantic network of science, jurisprudence, news, awareness, taste, insight and tact, which are used in the meaning of knowledge, require a semantic research. In this article, the description and analysis of some words from a semantic network of "ʿAllama", "Nabaʿ", "Anas" and "Adrī", are discussed. And the elegant use of these words and their fields of application have been explained with a comparative research and comparison of the cases of using these words that convey the meaning of awareness. One of the achievements of this research is that in seemingly synonymous words, the verbal stems of Anbāʼ, such as Anbaʿa, Nabbiʼ, Nabī, are used in news about occult important matters. And using words derived from "Dirāyat" such as "Adrī and Tadrī are in cases where it refers to spiritual matters and truths that cannot be realized with a glance or superficial attention. Therefore, the description or knowledge of facts such as "Ḥāqqah", "ʿAqabah" and "Laylat al-Qadr" are expressed with the expression "Adrīka" and they call the audience to thinking.
  Keywords: Qur’anic Words, ʿAllama, Adrīka, Nabaʿ, Nabī, Unseen
 • Haydar Esmaeilpor * Pages 45-60

  The purpose of this research is to explain time based on the constructivist view of substantive motion. This activity has been done in a deconstruction manner. It is the deconstruction, re-reading, and analysis of any subject by decentralizing it and achieving dimensions of the subject that are often overlooked. In general, theories of time are divided into two categories: theories of substantive change, which consider change to be related only to the appearances and names and the superficial layers of the system and all its phenomena, and theories that consider time made by the substantive motion and fundamental change and evolution of phenomena. By challenging the themes in the view of the change of nature, the space was paved for the view to emerge on the constructivism of the transcendent purposeful substantive motion. According to the constructivist approach of purposeful substantive motion, all phenomena of existence, and especially human beings, are moving in the path of the Creator according to their need and poverty. The centralization of the approach to the constructivism of the substantive motion has implications for education. Thus, education is more and more a religious nature and according to the substantive motion, the universe, based on its inherent nature, needs a stimulus that is being created and invented every moment in order to be able to form a momentary identity of the world and man. And the accidental world is an inherent occurrence (not a time occurrence).

  Keywords: change, Deconstruction, material system, infinite world, monotheistic system
 • Mohammadrahim Evazi *, Hassan Saeedi Pages 61-74

  In order to achieve peace, humanity has believed in all kinds of recitations and rituals in rituals, rituals, emerging mysticisms, etc., and has remained completely faithful to it. The result of believing in such a dhikr is not only that there is no peace, but some of these dhikrs cause more suffering, pain and anxiety. Research findings will show that from the perspective of Quranic teachings, what makes peace more stable and lasting, in addition to believing in Quranic teachings, acting on psychological arrays such as kindness to people, love for people and empathy. And it is kindness to people. In many verses, the Holy Qur'an expresses the joy and happiness caused by goodness, respect and love for others, the cause of eternal peace and security, and this prescription is a way for all humanity to be saved from confusion, surprise and anxiety in addition to To follow the teachings of the Qur'an is to perform righteous deeds such as benevolence to the people. The method of realization in this research is qualitative and the studies are based on library research and the use of Quranic verses.

  Keywords: Faith, Peace, benevolence to the people, the Qur', an
 • Bemanali Dehghan Mangabadi, Mohamadali Heidary Mazraʾeh Akhund * Pages 75-89

  Tafsīr-e-Kashshāf is one of the most important interpretations that has been considered by most commentators of the Qur’an. From Zamakhsharī’s point of view, the science of semantics and expression is the most important and necessary knowledge for the interpretation of the Qur’an. In his view, not only with the help of this science, the rhetorical aspects of the Qur’an are known, but also the subtleties and beauties of the Qur’an are known only in the light of this knowledge. According to Zamakhsharī, the most delicate and precise topics of rhetorical sciences are the industry of Takhyīl (i.e. some kind of imagination), without which the interpretation and understanding of the verses of the Qur’an is not possible. The industry of Takhyīl is a kind of compound simile that is used to depict wonderful meanings and indescribable concepts that cannot be explained by a simple description. Zamakhsharī, while considering the verses of the Qur’an as miracles, eloquence and rhetoric, does not count all the verses as rhetoric on the same level. Zamakhsharī has tried to prove the legitimacy of his religion by interpreting the verses of the Qur’an. Zamakhsharī has opened a new horizon in the subject of Qur’anic rhetoric and has been able to introduce new points and materials on the topics that Abdul Qāhir Jurjānī (d. 471 AH) has invented about the rhetoric and meanings of the miracles of the Qur’an.

  Keywords: Zamakhsharī, Tafsīr-e-Kashshāf, Rhetorical Sciences, Takhyīl
 • Sayyed Mojtaba Jalali *, Ali Taheridehnavi Pages 91-108

  The Holy Qur'an is a complete and comprehensive heavenly book from God Almighty, which has been given the attention and reflection of thinkers and scholars of the Qur'an with the aim of meeting the needs of mankind in every age. The purpose of the present research is to answer the question of the feasibility of entering the Qur'an in the field of science and its quality. The research method is analytical-descriptive and with a view on the practical interaction of the Qur’an with other sciences. One of the innovations of the research is a special look at the amount of Qur’anic teachings entering different fields of science. The results of the research estimates show that this interaction is an obvious matter in theoretical sciences such as: jurisprudence, principles of jurisprudence, literature, history, economics, physics and in the field of experimental sciences such as: agricultural and animal husbandry sciences, natural resources and environment, zoology, botany and Chemistry, as a stream-creating matter, a pattern and a guiding line in the direction of the perfection of science and, accordingly, in the direction of the happiness of human beings.

  Keywords: Quran, Inclusion, science, Interaction, Function
 • Fahimeh Kalbasi * Pages 109-124

  After the holy Qur'an, hadith is the most important source of knowing the intentions of the verses of the Qur'an, and therefore the recognition of authentic hadiths is very important. From the beginning of Islam, the phenomenon of fabricating hadith by dissidents and hypocrites has a long history and has been used as a weapon. The Holy Prophet (PBUH) and the Imams (AS) and consequently the scholars and scientists of the Islamic religion, by using certain methods, have provided the ground for Muslims to identify the Sanad of the narrations and have thwarted this great conspiracy with special instructions. They used instructions such as the spread of the science of rijāl in order to identify truthful and reliable narrators and reject weak narrators. And in the field of protecting the text of hadiths, they used methods such as presenting hadiths to imams and scholars, comparing manuscripts, allowing the narration of hadiths, listing methods, etc. Therefore, one of the important issues of Islamic sciences in the field of Qur'anic interpretation is the issue of narrative interpretations issued by the Holy Prophet (PBUH) or the Imams (AS).And these interpretations have a lot of confusion and some of them are fake narrations or Isra’iliyyat, and some others are for adaptation rather than interpretation of the verse. Therefore, according to these inconsistencies that exist in the narrative interpretations, the following narrations should be carefully studied based on the guidance of the Infallibles (AS) and their true followers. So by studying the narrative interpretation, we can find some strategies including assimilation, separation and classification of narrations in narrative interpretations. This article is an attempt in this direction that deals with this issue through a descriptive-analytical method.

  Keywords: Interpretive narration, hadith forgery, Sanadī Accuracy, textual accuracy, Taṭbīq
 • Zahra Nadali * Pages 125-140

  In every language, there is always a consistent relationship between sound and meaning and the way phonemes are used in inducing concepts. In the science of linguistics, there is a field called "phono-semantic" based on the coexistence of the phonetic structure of words and the correspondence between sounds and meanings. And in translation as an inter-linguistic and communicative act, it is very important to pay attention to the form of the source text to convey the meaning. The prayers of Imam Sajjad (AS) in the blessed book of Ṣaḥīfah Sajjādīyah are full of pure concepts for worshipping God and have a pleasant and soulful music that has been translated by translators into different languages. In the supplications of Ṣaḥīfah Sajjādīyah, the details of the phonetic level are difficult to translate due to the special features of listening. Therefore, in addition to conveying the meaning, the translator should also pay attention to the phonetic features of the words. In this literary essay, with the analytical descriptive method, the author has criticized four levels of phono-semantic: alliteration, minimal pairs, word plays and rhythm in three translations by Sayyid ʿAlī Mūsawī Garmārūdī, Ilāhī Qumshiʿī and Abdul Muḥammad Āyatī.

  Keywords: Sound, translation, Meaning, Ṣaḥīfah Sajjādīyah, structure
 • Kazem Ostadi * Pages 141-159

  Ijtihad from the Qur'an and Hadith can have two approaches: One: The conditions that individuals need to reach the stage and power of ijtihad. Two: the conditions that mujtahids face for ijtihad in a religious context; that is, the existence or non-existence is the ground of the possibility of definitive ijtihad from the religious text. A healthy and acceptable ijtihad must fully meet the requirements of both approaches; and disruption in any of these circumstances can overshadow the certainty of religious ijtihad. The current interpretation of the propositions of the Qur'an and Hadith relies heavily on the ijtihad of lexicographers two centuries after the life of the Prophet. Thus, in spite of this historical rupture of the word and the absence of numerous all-contemporary dictionaries of the Prophet, there is no requirement that the lexical ijtihad of two centuries after the Prophet, as we now use it, be one with the spiritual reality of the language of early Islam. Therefore, even if the mujtahids of religious texts are correct in their personal ijtihad, because the conditions for interpreting the text are not available. The current interpretation of the text and propositions of the Qur'an and their hadith is basically uncertain; and at most, it is suspicious.

  Keywords: Qur’an, Hadith, Ijtihad, Hermeneutics, Dictionary, Philosophy of Qur’an
 • Ahmad Pakatchi * Pages 161-170
  There are several mentions of man gifted dominion and knowledge by God, both in the Qur’an and the Bible, but it is important to notice that this advantages for man are not absolute and are bringing responsibility. The main question of this research is inquiring those conditions and responsibilities through re-reading the relevant verses of the Qur’an and the Bible. The approach of this article is comparative theology of Abrahamic sacred books and the methods used are those common in lexical etymology. The core sentence of the article is the fact that both in the Qur’an and the Bible, the power and dominion of man, as well as knowledge gifted is conditioned to be used in just and responsible way. Then the man has to response to God regarding all the privileges given to him/her and only in this way, one can perform his/her role as caliph of God according to the Qur’an or image of God according to the Bible.
  Keywords: Quranic anthropology, Biblical Anthropology, comparative theology, caliph of God, Image of God, man’s responsibility
 • Faraj Talashan *, Alimohammad Mirjalili Pages 171-184

  Explaining and interpreting the honor and dignity of man and then finding ways to realize it in human life is one of the most important and fundamental topics in religious sources, especially the Qur'an and hadiths. Since insult is the opposite of honor and respect, the present research is trying to investigate the phenomenon of insult with a skeptology approach using a descriptive-analytical method and based on library and documentary information, while measuring and setting human honor and its accessories as a criterion. Considering that any description and attribution knowingly and intentionally causing the weakening and humiliation of human honor and its accessories is considered a category and an example of insult.In this research, the degree of compatibility and incompatibility of the Islamic rulings of inheritance, retribution, corporal punishment of women and women's testimony have been criticized and investigated with respect to human dignity. The results of the research show that Islamic rulings in the aforementioned four topics are based on reality, expediency and health of the family and society, necessity or in order to inform, change undesirable behaviors and prevent crimes. Also, some of the issues raised are necessary as a prescriptive ruling for a specific stage and with special conditions that have been established by the holy legislator.

  Keywords: Qur'an, Hadiths, Honor, Respect, Human dignity, Phenomenon of Insult, Skeptology