فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محبوبه آشناور، عظیم قاسم نژاد*، کامران راهنما، مصطفی خوشحال سرمست صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

  درخت سرخدار از سوزنی برگان بومی ایران است. این گیاه منبع اصلی داروی ضد سرطان تاکسول می باشد. تحقیقات نشان داده که  سرخدار با قارچ های درون زی همزیستی دارد. این اندوفیت ها با تولید متابولیت های ثانویه ای که در اختیار میزبان خود قرار می دهند سبب افزایش دسترسی مواد غذایی، مقاومت به آفات، بیماری ها و تنش های محیطی می شوند. جداسازی و توصیف این نوع از ریزجانداران می تواند در جهت کشف گونه های جدیدی با پتانسیل تولید ترکیبات ضدمیکروبی مهم باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قارچ کش های سیستمیک و اثرات آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار علیه قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. برای جداسازی اندوفیت ها از دو گروه از گیاهان استفاده شد که شامل گیاهان تیمار شده با قارچکش سیستمیک (رورال-TS و فوزتیل آلومینیوم) و شاهد بود. اعمال تیمارها به صورت محلول پاشی برگی و در سه دوره به فاصله هفت روز انجام گردید. پس از اتمام محلول پاشی، از بخش های ریشه، ساقه و برگ گیاهان آزمایشی جهت جداسازی اندوفیت استفاده شد. از اندوفیت های جداسازی شده منتخب نیز جهت تعیین درصد بازدارندگی علیه بیمارگر F. oxysporum استفاده شد. در نهایت شناسایی مولکولی سویه های منتخب و تاثیرگذار از قارچ های اندوفیت جداسازی شده انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که تمامی قارچ های اندوفیت جداشده از گیاهان سرخدار دارای قدرت مهار رشد بیمارگر بودند. بر اساس بررسی های مولکولی، پنج سویه از قارچ های اندوفیت شناسایی شده متعلق به جنس های Fusarium، Phomopsis و Colletotrichum بودند. قارچ های شناسایی شده از نمونه های گیاهی که با قارچ کش فوزتیل آلومینیوم تیمار شدند، بیشترین تاثیر بازدارندگی را نشان دادند. از بین قارچ های شناسایی شده، قارچ Fusarium solani با 71/81 درصد مهارکنندگی، بالاترین قدرت بازدارندگی را داشت که از سرخدار تیمار شده با قارچ کش سیستمیک رورال-TS به دست آمد. کمترین میزان بازدارندگی با درصد بازداری 12/97 در قارچ اندوفیت Phomopsis sp. جداسازی شده از گیاهان شاهد حاصل شد.

  نتیجه گیری:

   با استناد به نتایج، قارچ های اندوفیت جداسازی شده از سرخدار بومی ایران، توانایی بالایی برای مقابله بیولوژیک علیه بیمارگر F. oxysporum دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد قارچ کش های سیستمیک مورد آزمایش به صورت غیرمستقیم با همراهی قارچ های درون زی، از گیاه در برابر بیمارگرها محافظت می نمایند.

  کلیدواژگان: رورال-TS، سرخدار، فوزتیل آلومینیوم، قارچ های اندوفیت، Fusarium solani
 • رضا لطفی*، سید محمد حجتی، محمدرضا پورمجیدیان، کامبیز اسپهبدی صفحات 11-22
  مقدمه و هدف

  کمی سازی ساختار توده های جنگلی با کمی کردن اجزای مختلف آن ها به درک و فهم بهتر در جهت مدیریت اجزای مختلف اکوسیستم جنگل کمک می کند. از مهم ترین دلایل اهمیت کمی سازی ساختار می توان به مرتبط بودن ساختار جنگل با رویشگاه بسیاری از گونه های گیاهی، مدل سازی و بازسازی جنگل بر اساس ویژگی های ساختاری آن و اینکه ساختار جنگل یک منبع اطلاعاتی مهم برای پویایی جنگل، زیباشناختی و تولید چوب است، اشاره نمود. بنابراین در این پژوهش ویژگی های ساختاری دو توده مدیریت شده با شیوه های جنگل شناسی تک گزینی و تدریجی-پناهی با توده شاهد مقایسه شدند.

  مواد و روش ها

  جهت اجرای این پژوهش، سه قطعه شامل قطعه پنج با شیوه تک گزینی، قطعه 13 با شیوه تدریجی-پناهی و قطعه ده (قطعه شاهد) در جنگل های سری الندان، در استان مازندارن انتخاب شدند. جهت مطالعه ویژگی های ساختاری توده های جنگلی از قطعه نمونه های دایره ای شکل به مساحت 1000 مترمربع استفاده شد (در قطعه تک گزینی،تدریجی پناهی و شاهد به ترتیب: 21، 14 و 25 قطعه نمونه و در کل 60 قطعه نمونه). آماربرداری به شیوه منظم-تصادفی با ابعاد شبکه 200×150 متر انجام شد. جهت بررسی وضعیت زادآوری از میکروپلات یک مترمربعی در مرکز قطعه نمونه و چهار جهت اصلی آن استفاده شد. جهت بررسی خصوصیات خاک در قطعه نمونه بزرگ در مرکز و چهار جهت اصلی قطعه نمونه، نمونه برداری به روش ترکیبی از عمق 10-0 سانتی متر انجام شد. درصد اجزای بافت خاک (شامل شن، سیلت و رس)، درصد رطوبت، وزن مخصوص ظاهری،pH ، EC، درصد کربن آلی، درصد مواد آلی، درصد آهک، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب در آزمایشگاه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در قطعات تک گزینی، شاهد و تدریجی-پناهی میانگین تعداد درختان در هکتار 206، 209 و 358 اصله در هکتار بوده که به ترتیب حجمی معادل 428/22، 477/14 و 373/37 سیلو داشتند. میانگین درصد رطوبت، درصد کربن آلی و درصد مواد آلی موجود در قطعه تک گزینی 49/4%،  4/7% و 8/2%  بود در حالی که در قطعات شاهد و تدریجی-پناهی به ترتیب 44/12% و 43/24%؛ 3/4% و 3/28% و 5/9% و 5/66% بود. میزان چگالی ظاهری موجود در توده تدریجی-پناهی 1/72 گرم بر سانتی متر مکعب بود در حالی که مقدار آن در توده های تک گزینی و شاهد به ترتیب 1/22 و  1/24 گرم بر سانتی متر مکعب بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد اجرای شیوه های مختلف جنگل شناسی از قبیل تدریجی- پناهی و گزینشی اثرات متفاوتی بر وضعیت ساختار،  زادآوری، و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد درختان، الندان، زادآوری، شیوه جنگل شناسی، قطعه شاهد​​​​​​​
 • شبنم سلیمان نژاد، مجید اسحق نیموری*، سید رضا صفوی، فرید کاظم نژاد، علی شیخ الاسلامی صفحات 23-32
  مقدمه و هدف

  تنوع زیستی دارای نقش بسیار مهمی در پایداری و خود تنظیمی اکوسیستم ها می باشد و به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت اکولوژیک اکوسیستم های جنگلی به کار می رود. گلسنگ ها یکی از متداول ترین اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی در جامعه جنگلی می باشند. بالا بودن تنوع گلسنگ ها در یک منطقه نشان دهنده تنوع زیستی و پایداری یک اکوسیستم می باشد. یکی از مهم ترین رویکردها جهت تفسیر و ردیابی تغییرات مکانی تنوع زیستی استفاده از مدل رگرسیونی است. هدف از این مطالعه مدل سازی تنوع گونه ای گلسنگ های پوست زی می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش در بخش 2 شوراب از طرح های جنگلداری گلبند در شهرستان نوشهر (استان مازندران) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از جنگل گردشی و روش نمونه برداری انتخابی تعداد 54 قطعه نمونه برداشت گردید. سپس گونه های پوست زی موجود در قطعات شناسایی گردید. وقعیت مکانی کلیه قطعه های نمونه با استفاده از GPS ثبت گردید. در هر قطعه نمونه تمامی گلسنگ های پوست زی برداشت گردید. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از منابع معتبر گلسنگ شناسی و هم چنین روش های آزمایشگاهی، شناسایی شدند. در این مطالعه برای تعیین تنوع زیستی در مرحله بعد مقدار شاخص های تنوع شانون وینر و N1 هیل و شاخص یکنواختی J پیلو برای هر یک از قطعات نمونه محاسبه گردید. سپس نقشه عوامل جغرافیایی و توپوگرافی تاثیرگذار در تنوع شامل فاصله از جاده و فاصله از آبراهه و شیب، ارتفاع، شاخص خیسی، شاخص قدرت جریان و فاکتور فرسایش پذیری تهیه گردید. از روش های رگرسیون وزن دار جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی برای مدل سازی استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 17 گونه گلسنگ که متعلق به 14 جنس و 11 خانواده بود شناسایی شد. نتایج نشان داد رگرسیون وزن دار جغرافیایی برای شاخص های شانون وینر و N1 هیل و J پیلو براساس مقادیر ضریب تبیین و معیار اطلاعاتی آکایکه اصلاح شده نسبت به رگرسیون حداقل مربعات معمولی دارای نتایج بهتری بود. مقدار تنوع گلسنگ بر اساس شاخص شانون- وینر و N1 هیل به ترتیب با دامنه ای از 1/24 تا 2/98 و 2/06 تا 6/99 و میزان شاخص یکنواختی J پیلو 0/205 تا 0/830 محاسبه گردید. همچنین  همچنین نتایج مربوط به شاخص مورانI   نشان داد که همبستگی مکانی در گلسنگ های پوست زی معنی دار و الگوی پراکنش آنها خوشه ای است.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی دارای قابلیت نسبتا مناسبی در مدل سازی تنوع مکانی گونه های گلسنگ پوست زی در توده های جنگلی می باشد. از این مدل رگرسیونی می توان در مدلسازی تنوع گلسنگ استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، رگرسیون وزن دار جغرافیایی، حداقل مربعات معمولی، شاخص موران، شورآب
 • حمید حاجی زاده*، اصغر فلاح، ساره حسینی صفحات 33-42
  مقدمه و هدف

  در میان بوم سازگان های متنوع در روی خشکی های زمین، بوم سازگان جنگل با میزبانی مجموعه ای از فرآیندهای پیچیده اکولوژیکی باعث شکل گیری و جریان مستمر کارکردها و خدماتی می شوند که به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در حیات اقتصادی و یا معاش انسانی نقش آفرین هستند، که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد.کارکردهای بوم سازگان جنگل بر اساس متداولترین و جامعترین طبقه بندی کالاها و خدمات بوم سازگان به چهار طبقه کارکرد تنظیمی، کارکرد اطلاعاتی، کارکرد تولیدی و کارکرد زیستگاهی تقسیم می شوند. این کارکردها و خدمات رایگان نیستند و ارزش و بهای اقتصادی نهفته ای دارند. در صورتیکه این خدمات رایگان تلقی شوند بوم سازگان جنگلی مورد بهره برداری بی رویه قرارمی گیرند.

  مواد و روش ها:

   بوم سازگان جنگل بعنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند که بررسی نقش و اهمیت آنها از اهداف این پژوهش است. به منظور نیل به این هدف تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره شامل تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA) به منظور محاسبه وزن کارکردهای بوم سازگان جنگل، مدل مجموع ساده وزین (SAW)، ارزیابی نسبت جمعی (ARAS) و تکنیک ترجیحات بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) برای اولویت بندی کارکردها استفاده شده است. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی، نمونه گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه توسط 150 خانوار بومی حاشیه بوم سازگان جنگلی شیاده و دیوا در شهرستان بابل استان مازندران استخراج گردید تا نمایان شود کدام یک از کارکردهای بوم سازگان جنگلی شامل کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی دارای اهمیت بیشتری برای جوامع بومی منطقه می باشد.

  یافته ها: 

  تجزیه و تحلیل یافته های وزن دهی کارکردهای بوم سازگان جنگلی شیاده و دیوا با استفاده از تکنیک SWARA نشان داد که کارکردهای تنظیمی، اطلاعاتی، زیستگاهی و تولیدی به ترتیب با کسب وزن ه ای 0/4623، 0/2211، 0/1685 و 0/1481 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده از اولویت بندی کارکردهای بوم سازگان جنگلی منطقه با مدل های SAW ،  ARASو TOPSIS کارکردهای تنظیمی و اطلاعاتی در اولویت بالاتری نسبت به سایر کارکردها قرار گرفتند. پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت حفظ جنگل های این منطقه برنامه ریزی مناسب تر و تحقیقات بیشتر  توسط سازمان های ذیربط جهت حفاظت بوم سازگان جنگلی آن صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی نسبت جمعی، ارزیابی وزن دهی تدریجی، اولویت بندی، خدمات بوم سازگان
 • زهرا میرآزادی*، بابک پیله ور، حمزه جعفری سرابی، حدیث نادی صفحات 43-51
  مقدمه و هدف

  بررسی همه جانبه تغییرات پوشش گیاهی مستلزم در نظر گرفتن تمام عوامل موثر و مداخله گر در اکوسیستم است. جنگل های زاگرس به عنوان یکی از مهمترین بوم سازگان های جنگلی ایران از پوشش گیاهی(درختان، درختچه ها و گونه های علفی) متنوعی برخوردار می باشد. شناسایی دقیق پوشش گیاهی و آگاهی از نقش بوم شناختی آنها می تواند در حفاظت منابع طبیعی و توسعه پایدار کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات پوشش گیاهی علفی در جنگل های هشتاد پهلو در استان لرستان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  بدین منظور پس از تیپ بندی فیزیونومیک منطقه، تعداد 21 قطعه نمونه چند اندازه ای اصلاح شده ویتاکر به صورت تصادفی در تیپ رویشی بلوط ایرانی خالص، تیپ آمیخته بلوط- کیکم، تیپ آمیخته دافنه، گون و راناس و تیپ مراتع بالادست (گونه های علفی و مرتعی) پیاده گردید. در قطعات نمونه 250 متر مربعی(10×25) ابعاد تاج پوشش تمامی درختان، عوامل فیزیوگرافی از جمله درصد و جهت شیب و ارتفاع از سطح دریا اندازه گیری و نمونه های مرکب خاک نیز از عمق 30-0 سانتی متری برداشت شد. همچنین در ریز قطعات نمونه 0/25 متر مربعی (1×0/25) نیز حضور و درصد پوشش گونه های علفی ثبت گردید. پس از اندازه گیری شاخص های تنوع گیاهی از جمله شاخص مارگالف، منهینیک و شانون وینر و اندازه گیری برخی از مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه، مهمترین عوامل محیطی موثر بر شاخص های تنوع در تیپ های مختلف رویشی با استفاده از تجزیه مولفه های اصلی (PCA) بررسی شد.

  یافته ها

  طبق نتایج اختلاف معنی داری در مقادیر شاخص های غنای گونه ای مارگالف و منهینیک، جهت، شیب، ارتفاع از سطح دریا و درصد تاج پوشش درختان بین تیپ های مختلف مشاهده شد (0/05<p). در حالیکه این تیپ ها فاقد اختلاف معنی دار در شاخص های تنوع، غالبیت و یکنواختی سیمپسون و پایلو بودند. با این وجود بیشترین میزان شاخص منهینیک و مارگالف در تیپ رویشی بلوط ایرانی مشاهده شد. درحالیکه تیپ مراتع بالادست دارای کمترین میزان شاخص های غنا و تاج پوشش درختی و بیشترین میزان شیب و ارتفاع از سطح دریا بود. ضمن اینکه متغیرهای خاکی پتاسیم و منیزیم قابل جذب همبستگی معنی داری با مقادیر شاخص های منهینیک، مارگالف، سیمپسون و شانون وینر داشتند. طبق نتایج PCA، شاخص های غالبیت، تنوع و غنای گونه ای (متغیرهای سازنده مولفه اول)، متغیرهای خاکی (متغیرهای سازنده مولفه دوم) و در نهایت متغیرهای فیزیوگرافی ارتفاع، شیب و میزان تاج پوشش (متغیرهای سازنده مولفه سوم) به ترتیب بیشترین درصد تغییرات جامعه علفی منطقه را تشریح می کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش می توان اذعان داشت که با توجه به گسترشگاه وسیع جنگل های زاگرس، توجه همزمان به سه مولفه تیپ های جنگلی، فیزیوگرافی و خاک می توانند به نحو مطلوبی نمایانگر تغییرات پوشش گیاهی اشکوب علفی زاگرس باشند و در مدیریت این جنگل ها مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، تیپ های جنگلی، زاگرس، ویژگی های خاک
 • عباس احمدی*، روح الله رضایی، نورالله عبدی، حمید ترنج زر صفحات 52-63
  مقدمه و هدف

  چرای بی رویه، رعایت نکردن تعادل دام و مرتع و ورود زودهنگام دام به جنگل ها و مراتع از عوامل اصلی تخریب جنگل ها و مراتع هستند که موجب تغییرات در ترکیب، ساختار و تنوع گونه ای می شوند. در این مطالعه  تغییرات در ترکیب، ساختار و تنوع گونه ای تحت تاثیر قرق و شدت های مختلف چرای دام یک سال پس از چرای دام در جنگل های مخروبه سرخلج کنگاور و در سه منطقه قرق، منطقه تحت چرای متوسط و شدید بررسی شد.

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از پوشش گیاهی  (علفی و درختچه ایی و درختی) در مسیر ترانسکت های 100 متری با 90 پلات دو مترمربعی به روش براون-بلانکه با ثبت درصد تاج پوشش گونه های گیاهی انجام شد. با توجه به ییلاقی بودن منطقه، نمونه گیری بانک بذر در آذرماه 1398 و پیش از آغاز رویش بذرهای موجود در خاک انجام گرفت. پس از بازدید  از مراتع مشجر سرخلج، سه منطقه با قابلیت تفکیکی که تمام خصوصیات و شرایط بوم شناختی مثل توپوگرافی (شیب، جهت، ارتفاع)، نوع خاک و مقدار بارندگی شبیه به هم بوده و تنها در فاکتور شدت چرا با هم اختلاف داشتند، مشخص گردید.  فاصله مناطق مورد مطالعه از  یکدیگر 500 متر بود. این مناطق سپس تحت شرایط چرای دام متوسط و شدید قرار گرفتند و قسمتی هم بدون چرا به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، نمونه برداری از بانک بذر خاک در هر  پلات در دو عمق 5-0 و 10-5 سانتی متری در مناطق مورد مطالعه انجام گرفت. ترکیب و مقدار بانک بذر نیز  به روش جوانه زنی در گلخانه تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد چرای متوسط و شدید دام باعث تغییر نوع گونه ای در منطقه گردیده به طوری که با افزایش شدت چرا، گونه های کریپتوفیت و تروفیت کاهش داشته و گونه های همی کریپتوفیت، فانروفیت و کامفیت در منطقه افزایش یافت. همچنین شاخص های تنوع پوشش گیاهی و بانک بذر در منطقه چرای شدید نسبت به منطقه قرق به شدت کمتر بود در حالی که شاخص های تنوع زیستی در منطقه چرای متوسط نسبت به چرای شدید از مقادیر بالاتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات قرق یک ساله می تواند باعث افزایش تنوع پوشش گیاهی گردد و در صورت عدم امکان قرق به دلیل نیاز مبرم دامداران و مرتعداران روستایی و عشایری به علوفه مراتع و غیر ممکن بودن قرق مرتع در عرصه های خیلی وسیع، چرای سبک می تواند از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: بانک بذر، چرای دام، شاخص های تنوع زیستی، قرق، کنگاور
 • مازیار حیدری*، مریم تیموری، مهدی پورهاشمی، طاهره علی زاده صفحات 64-72
  مقدمه و هدف

  تنفس میکربی و زی توده میکروبی کربن خاک دو شاخص مهم زیستی برای ارزیابی کیفیت رویشگاه هستند که می توان به کمک آن ها سلامت اکوسیستم را تعیین کرد. هدف از این پژوهش بررسی تغییر فعالیت های میکروبی خاک در توده های جنگلی با ساختار متفاوت در استان کردستان است.

  مواد و روش ها: 

  چهار قطعه نمونه یک هکتاری مربعی شکل با ابعاد 100×100 متر در شهرستان های بانه (دو قطعه نمونه)، مریوان و سروآباد انتخاب شدند و پارامترهای کمی و ساختاری جنگل در این توده ها برداشت شد. برای بررسی تغییرات فعالیت های میکروبی خاک در هر قطعه نمونه، در مردادماه سال 1398، 7 نمونه خاک از عمق 10-0 سانتی متری برداشت شد (درمجموع، 28 نمونه). در این پژوهش فعالیت های میکروبی شامل تنفس پایه، تنفس برانگیخته، پتانسیل نیتریفیکاسیون و زی توده میکروبی کربن در چهار قطعه نمونه مورد پژوهش مقایسه شدند. از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن برای بررسی معنی دار بودن اختلاف مشخصه های میکروبی خاک بین چهار منطقه مورد مطالعه استفاده شد.

  یافته ها:

    نتایج نشان داد که بین پارامترهای تنفس پایه، تنفس برانگیخته و زی توده میکروبی کربن خاک بین چهار توده مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشت، اما از نظر پتانسیل نیتریفیکاسیون اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین، برای پارامترهای تنفس پایه، تنفس برانگیخته، پتانسیل نیتریفیکاسیون و زی توده میکروبی کربن به ترتیب رویشگله های بلوه با 2/45 (میلی گرم دی اکسید کربن در هر گرم وزن خشک خاک)، رویشگاه بلوه با 48/21(میلی گرم دی اکسید کربن در 100 گرم وزن خشک خاک)،  رویشگاه دوله ناو با 280/9 (میکروگرم نیتروژن در هر گرم وزن خشک خاک) و رویشگاه سارکی با 5/35 (میلی گرم کربن  در 100 گرم خاک) دارای بیشترین میانگین بودند. بنابراین از نظر پارامتر پتانسیل نیتریفیکاسیون رویشگاه دوله ناو (با ساختار شاخه زاد همسال کم قطر)  دارای برتری بود و بیشترین مقادیر تنفس پایه و برانگیخته در رویشگاه بلوه (با ساختار شاخه زاد ناهمسال نامنظم دواشکوبه) مشاهده شد. 

  نتیجه گیری: 

  نتایج کلی نشان داد که ساختار جنگل بر مشخصه های میکروبی خاک (تنفس پایه، تنفس برانگیخته و زی توده میکروبی کربن) تاثیر دارد. برای مدیریت پایدار جنگل پیشنهاد می شود که در پایش های دوره ای جنگل اقدام به بررسی فعالیت های میکروبی خاک شود و با توجه به تاثیر مثبت زی توده میکروبی کربن بر جنگل، در رویشگاه های سارکی و بلوه (که دارای کمترین میانگین دو پارامتر مذکور هستند) اقدام به احیاء و توسعه جنگل با گونه های بومی شود.

  کلیدواژگان: تنفس برانگیخته، تنفس پایه، زی توده میکروبی کربن، شاخه زاد جوان، شاخص های زیستی
 • محسن جوانمیری پور*، وحید اعتماد صفحات 73-87
  مقدمه و هدف

  خشک دارها از مولفه های میراث های ساختاری توده های جنگلی طبیعی هستند که در شناخت مراحل تحولی نقش مهمی دارند. توجه مطالعه حاضر بر روی کمی سازی وضعیت خشک دارها در توده های راش شرقی به عنوان یکی از مولفه های مهم ساختاری در فرآیندهای پویایی و تحولی در جنگل های شمال ایران است.

  مواد و روش ها:

   برای انجام بررسی وضعیت خشک دارها به عنوان یکی از اجزای ساختاری در تعیین مراحل پویایی این پژوهش در قطعه 326 بخش گرازبن که به عنوان پارسل شاهد است مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 25 قطعه نمونه یک هکتاری انتخاب شد و خشک دارهای موجود در آنها به روش آماربرداری صد در صد مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این بررسی خشک دارهای سرپا با قطر بیشتر از 7/5 سانتی متر که به صورت سر پا خشک شده یا تنه های با ارتفاع بیشتر از 1/3 متر داشتند، بررسی شدند.  بررسی معنی داری پس از نرمال سازی با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،  با استفاده از آزمون ANOVA  برای صفاتی از قبیل ارتفاع خشک دارها، ارتفاع خشک دارهای سرپا، طول خشک دارهای افتاده، تعداد خشک دار در طبقات قطری و شکل ظاهری انجام شد.                  

  یافته ها:

    فراوانی خشک دارهای گونه راش در مراحل تحولی آشفتگی و ایجاد میراث، پیش جنگل، بسته شدن تاج پوشش، جنگل بالغ و جنگل کهن سال به ترتیب 2/%23، 85/%16، 6/%7، 6/%16 و 35/8 % است. بیشترین حجم خشک دارها مربوط به مرحله آشفتگی و ایجاد میراث و کمترین آن مربوط به بسته شدن تاج پوشش می باشد (به ترتیب 162/75 و 7/45 مترمکعب). همچنین، بیشترین میانگین حجم خشک دارها در درجه های پوسیدگی 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 69/35، 60/08، 25 و 17/9 مترمکعب مربوط به مراحل تحولی آشفتگی و ایجاد میراث، آشفتگی و ایجاد میراث، کهن سال و کهن سال می باشد. نتایج آزمون های معنی داری نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف میانگین ها در عوامل حجم خشک دارها، حجم سرپا و افتاده ی آن ها و شکل خشک دارها از نظر ظاهری است.

  نتیجه گیری: 

  از نظر کاربردی با آگاهی از مقدار خشک دارها در هر مرحله تحولی و موارد مربوط به آن دیدگاه هایی به منظور مدیریت بهینه بوم سازگان های جنگلی و دخالت های مدیریتی از قبیل نحوه عملیات جنگل شناسی، بهره برداری و بازرویی جنگل فراهم می گردد.

  کلیدواژگان: جنگل هیرکانی، حجم خشک دار، ساختار توده، مراحل تحولی، میراث ساختاری
 • راضیه حسامی*، نقی شعبانیان، کیومرث محمدی سمانی صفحات 88-98
  مقدمه و هدف

  تنوع زیستی به عنوان یک شاخص مهم در بررسی سلامت و پایداری اکوسیستم های طبیعی مورد توجه است. این پژوهش با هدف بررسی تنوع گونه ای و عملکردی پوشش علفی در جنگل های زاگرس شمالی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  جهت انجام این تحقیق، 32 قطعه نمونه از مناطق کمتر دست خورده و 30 قطعه نمونه از مناطق گلازنی شده در جنگلهای شهرستان بانه در اندازه ی 300 مترمربعی با استفاده از روش «سطح حداقل» برداشت شد. برخی از ویژگی های عملکردی گیاهان شامل وزن خشک برگ، سطح ویژه برگ، فرم زیستی، کورولوژی، ارتفاع کل گیاه و سیستم ریشه ای مورد بررسی قرار گرفت. از مرکز و چهار گوشه قطعات نمونه در عمق صفر تا 10 سانتی متر نمونه های خاک برداشت و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آنها بررسی شد. در آنالیز انتخاب رو به جلو، چهار متغیر محیطی از قبیل مقدار پتاسیم، درصد شن، درصد بیرون زدگی سنگی و جهت جغرافیایی انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که دو گروه قبرستان و گلاجار، بر اساس ترکیب گونه ای به خوبی از همدیگر قابل تفکیک هستند. ارزیابی تاثیر متغیرهای محیطی و خاک بر شاخص تنوع گونه ای و تنوع عملکردی بر اساس آنالیز گرادیان مستقیم (RDA)، نشان داد که یکنواختی عملکردی با شاخص برآورد یکنواختی تفاوت چشمگیری دارد. نتایج رسته بندی متمایز بودن گلاجار و مناطق کمتر دست خورده رابه عنوان دو گروه مجزا به خوبی نشان داد. مقدار پتاسیم خاک و درصد شن در گلاجارها کمتر ولی میزان بیرون زدگی سنگ بستر بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان گفت که تراکم، تنوع گونه ای و عملکردی پوشش گیاهی در گلاجار ها نسبت به  مناطق کمتر دست خورده کمتر بوده است. با توجه به اینکه در مناطق گلازنی شده تنوع گونه ای کمتر از مناطق کمتر دست خورده است پیشنهاد می شود جنگل های کمتر دست خورده به عنوان یک الگوی مدیریتی مد نظر قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: بانه، تنوع گونه ای، تنوع عملکردی، گلاجار، RDA
 • معصومه خان حسنی*، حسن جهانبازی گوجانی، هوشمند صفری، حبیب الله رحیمی صفحات 99-109
  مقدمه و هدف

  یکی از معضلات زیست محیطی جنگل های زاگرس طی چند سال اخیر بروز پدیده زوال درختان بلوط است که به شکل خشکیدگی در آن ها نمود یافته است. این موضوع در جنگل های زاگرس یک پدیده چندبعدی، پیچیده و ملی است.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش تاثیر شدت خشکیدگی تاجی درختان بلوط ایرانی بر خصوصیات برگ و بذر در منطقه جنگلی دچار خشکیدگی ویله در استان کرمانشاه طی سال های 1400-1398 پایش شد. نمونه گیری از برگ درختان طی سه سال متوالی در فصول بهار و تابستان، از پنج درخت ثابت در هر طبقه زوال، 20 برگ (هر جهت تاج 5 برگ) به طور تصادفی انجام و نمونه ها برای اندازه گیری سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، درصد رطوبت به آزمایشگاه منتقل شدند. همچنین از همین پایه ها و از هر جهت تاج، 25 بذر جدا و ابعاد بذر، جام بذر و وزن 100 دانه تعیین شدند. تیمارهای تحقیق شامل زوال درختان در چهار سطح (سالم، سر خشکیدگی تاج، خشکیدگی تاج کمتر از 50 درصد، خشکیدگی تاج  بیشتر از 50 درصد) بودند. تجزیه مرکب اطلاعات کمی در قالب طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین داده ها با روش دانکن در سطح 5 درصد، برای چهار سطح خشکیدگی و سه سال مطالعه انجام شد.

  یافته ها

  بین سطوح مختلف خشکیدگی برای وزن خشک ، وزن تر و درصد رطوبت برگ و کلیه خصوصیات مربوط به بذر اختلاف معنی دار وجود دارد. اما برای متوسط مساحت برگ تفاوت معنی داری در بین سطوح مختلف خشکیدگی درختان بلوط وجود ندارد. اثر متقابل سطوح متفاوت خشکیدگی در طی سال های مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری برای صفات طول، قطر میانه، ضخامت جام و وزن صد دانه بذر وجود دارد. همچنین در صفت قطر دهانه جام بذر اختلاف معنی دار مشاهده می شود و در نهایت اثر متقابل سال در سطوح خشکیدگی برای صفات  ارتفاع جام، قطر جام و درصد قوه نامیه معنی دار نیست. بیشترین میزان وزن خشک برگ مربوط به سطح بیشتر از 50% خشکیدگی و کمترین آن به درختان سالم اختصاص دارد که با دیگر سطوح خشکیدگی اختلاف معنی داری نشان می دهد. بیشترین میزان وزن تر برگ نیز به سطح کمتر از 50%  خشکیدگی و کمترین آن به درختان سالم اختصاص دارد و با دیگر سطوح اختلاف معنی داری دارد. بیشترین درصد رطوبت برگ  مربوط به درختان سالم و کمترین مقدار آن  به درختان با بیش از 50 درصد خشکیدگی اختصاص دارد که با درختان سر خشکیده اختلاف معنی دار نشان نمی دهد. بیشترین میزان وزن خشک برگ مربوط به سطح بیشتر از 50% خشکیدگی و کمترین میزان آن به درختان سالم اختصاص دارد که با دیگر سطوح خشکیدگی اختلاف معنی داری در سطح 5% نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد خصوصیات زایشی و رویشی بلوط کاملا متاثر از طبقات مختلف خشکیدگی درختان است و همچنین شرایط متفاوت اقلیمی طی سال های مختلف نیز تاثیر معنی داری بر این خصوصیات داشته است. نتایج این بررسی نشان داد که وضعیت سلامت درخت تاثیر زیادی بر روی وزن برگ دارد به این شرح که درختان خشکیده بلوط برگ های بزرگ تر و سنگین تری نسبت به درختان سالم دارند. با افزایش میزان خشکیدگی کمیت و کیفیت بذر به شدت کاهش یافته است اما برای خصوصیات برگ تغییرات به نحوی است که درختان سعی در حفظ توان زیستی خود دارند و تا حدودی سطح فتوسنتزی خود را نگهداری می کنند. در این منطقه کاهش بارندگی و وجود آثار خشکیدگی از سال های قبل تهدید جدی برای شادابی و سلامت جنگل مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: ابعاد بذر، برودار، جنگل های زاگرس، خشکیدگی بلوط، سطح برگ
 • سیاوش بختیاروند*، نبی الله یارعلی، بیت الله محمودی صفحات 110-119
  مقدمه و هدف

  جنگل های دست کاشت 264 میلیون هکتار یعنی بالغ بر 7% از کل جنگل های دنیا را در بر می گیرند و هرساله به طور میانگین 5 میلیون هکتار به این وسعت افزوده می شود. در کشور ما طبق آمار حدود 941000 هکتار جنگل های دست کاشت وجود دارد. جنگل های دست کاشت با اهداف متنوعی ایجاد می گردند و با توجه به نقشی که مناطق صنعتی در ایجاد آلاینده های جوی داشته و نیز نقشی که درختان و درختچه ها در جذب این گونه آلاینده ها دارند، یکی از اهداف ایجاد این نوع جنگل ها، جذب آلاینده های جوی و کمک به بهبود کیفیت هوا می باشد. اطراف مناطق صنعتی از جمله مناطقی هستند که بر اساس الزامات زیست محیطی ملزم به ایجاد جنگل های دست کاشت می باشند. صرف نظر از اینکه این جنگل ها با چه هدفی ایجاد شده و یا قرار است ایجاد شوند، مهمترین دغدغه، موفقیت و یا عدم موفقیت این نوع جنگل کاری ها است و آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد انتخاب گونه مناسب برای این مناطق است. برای هر انتخابی از جمله انتخاب گونه برای جنگل کاری نیاز است شاخص ها و معیارهایی وجود داشته باشد تا مطابق با آن شاخص ها و معیارها انتخاب انجام گردد. تحقیق حاضر به بررسی چگونگی استخراج معیارها و شاخص های مناسب برای انتخاب گونه های مناسب در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک صنعتی می پردازد.

  مواد و روش ها

  پس از بررسی منابع و توسط کارگروه تخصصی چهار گروه معیار، ده معیار، 16 زیرمعیار و 74 شاخص برای ارزیابی و تعیین درجه و درصد اهمیت از طریق پرسشنامه دلفی در اختیار متخصصان آکادمیک و اجرایی جنگل کاری کشور قرار داده شد.

  یافته ها

  چهار گروه معیار، نه معیار، 13 زیرمعیار و 61 شاخص برای انتخاب گونه، با توجه به درجه و درصد اهمیت آنها استخراج و رتبه بندی گردیدند. از میان گروه معیارها، گروه معیار اکولوژیک، از میان معیارها، معیار زیستی، از میان زیرمعیارها، زیرمعیار قدرت سازگاری و از میان شاخص ها، شاخص اکولوژیکی مقاومت به خشکی و شاخص مدیریتی کاهش مصرف آب بالاترین اهمیت را از نظر متخصصان برای تصمیم گیری در امر انتخاب گونه در جنگل کاری مناطق خشک و نیمه خشک صنعتی دارا بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحقیق شاخص هایی مثل مقاومت به خشکی، هزینه آبیاری و نگهداری، قابلیت جذب گرد و غبار و شاخص راندمان آبیاری از جمله شاخص هایی هستند که درصد و درجه اهمیت بالایی در تصمیم گیری برای انتخاب گونه برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: انتخاب گونه، جنگل دست کاشت، روش دلفی، مناطق صنعتی
 • علیرضا حسین پور*، اصغر فلاح، مریم نیک نژاد، محمد حجازیان، سیاوش کلبی صفحات 120-128
  مقدمه و هدف

  تعیین موجودی حجمی جنگل از اساسی ترین اهداف و وظایف مدیریت جنگل است، که به علت پیچیده بودن این فرایند همیشه با چالش  هایی برای بخش اجرا همراه بوده است. تهیه نقشه حجم سرپای جنگل نقش مهمی در مدیریت پایدار جنگل ها ایفا می نماید. در طرح های جنگل داری شمال کشور، از آماربرداری تصادفی منظم و روش میانگین حسابی حجم سرپای قطعات نمونه هر پارسل برای برآورد موجودی سرپای هر پارسل استفاده می گردد ولی روابط مکانی بین قطعات نمونه در نظر گرفته نمی شود. هدف از این مطالعه، مقایسه روش کریجینگ و روش معمول در تهیه نقشه موجودی جنگل در طرح جنگل داری هفتخال می باشد.

  مواد و روش ها

  برای این منظور تعداد243 قطعه نمونه دایره ای به مساحت 10 آر و با شبکه منظم تصادفی 200 * 150 متر، آماربرداری شد و نقشه تولید شده به روش میانگین حسابی قطعات نمونه آماربرداری (روش معمول سازمان جنگل ها) و نقشه حجم سرپا به روش کریجینگ مقایسه گردید. برای بررسی قابلیت نقشه تهیه شده به روش کریجینگ به عنوان نقشه مورد استناد، ابتدا نرمال بودن داده ها به روش سمی واریوگرام و هیستوگرام ها و شاخص های آن بررسی شد. سپس 30 درصد قطعات نمونه (73  قطعه نمونه) به عنوان نقاط کنترل زمینی به روش تصادفی جدا شد و با استفاده از نقاط باقیمانده و روش معمولی، پارامترهای اپتیمم Lag Size، Nugget و PartialSill برای تولید نقشه کریجینگ مورد نظر بررسی شد. در نهایت بهترین حالت ممکنه انتخاب گردید. سپس نقشه تهیه شده با قطعات نمونه کنترل زمینی (73 قطعه نمونه) بررسی شد و حجم سرپای قطعات نمونه کنترل کننده با حجم سرپای محاسبه شده با روش کریجینگ به صورت نقاط متناظر بررسی شد و میزان اختلاف آنها مشخص گردید.

  یافته ها

  صحت نقشه کریجینگ تولید شده، با استفاده از قطعات نمونه کنترل زمینی بررسی شد. در این تحقیق، بهترین مدل، دارای ریشه میانگین مجذور خطا 30 درصد و اریبی0/11 درصد بود. با استفاده از آزمون همبستگی داده ها در نرم افزار SAS مشخص گردید که اطلاعات نقشه کریجینگ در سطح احتمال 99 درصد با قطعات نمونه واقعیت زمینی مطابقت دارد ولی میزان همبستگی اطلاعات روش میانگین حسابی قطعات نمونه در سطح احتمال 95 درصد نیز با اطلاعات قطعات نمونه واقعیت زمینی مطابقت ندارد و همبستگی آنها معنی دار نیست. آزمون T-test نیز نتایج مشابهی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج نشان داد روش زمین آمار کریجینگ دارای قابلیت بهتری نسبت به روش های معمول سنتی در تهیه نقشه پهنه بندی حجم سرپای جنگل می باشد.

  کلیدواژگان: درون یابی، حجم سرپا، شبکه آماربرداری، قطعه نمونه، کریجینگ
 • وحید میرزایی زاده، علی مهدوی*، حمیدرضا ناجی، حمزه احمدی صفحات 129-139
  مقدمه و هدف

   تعیین وضعیت پراکنش و توزیع گونه‌ها و زیستگاه‌های تحت اشغال آن‌ها از اهمیت بسزایی در برنامه‌های حفاظتی و مدیریت گونه‌ها برخوردار است، اما زمان و بودجه در دسترس، مطالعات گونه‌ای در مقیاس وسیع را دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن می‌سازد. ازاین‌رو در این زمینه از روش‌های مدل‌سازی پراکنش گونه استفاده می‌شود. مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی باهدف شناسایی مناطق مستعد برای اولویت‌بندی حفاظت و جنگل‌کاری حایز اهمیت است. این مطالعه باهدف مدل‌سازی پراکنش گونه بنه (Pistacia atlantica) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی و امکان‌سنجی توسعه این گونه در استان ایلام صورت گرفت.

  مواد و روش‌ها:

   بدین منظور نقاط حضور گونه در سراسر استان با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی‌شده جمع‌آوری و مختصات جغرافیایی آنها وارد نرم‌افزار حداکثر آنتروپی شد. نقشه عوامل محیطی شامل 19 متغیر اقلیمی، 3 متغیر توپوگرافی و متغیر پوشش برف تهیه شدند. این متغیرها به‌عنوان ورودی مدل استفاده شدند و ارتباط بین داده‌های حضور با نقشه‌های متغیر محیطی با استفاده از نرم‌افزار MaxEnt  به صورت ریاضی تعریف شد. نقشه‌های پیش‌بینی پراکنش گونه با استفاده از روش مدل‌سازی حداکثر آنتروپی تهیه شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان داد که مدل با سطح زیر منحنی پلات (AUC) برابر با 0/947 پیش‌بینی عالی را در مقابل برابر با 0/5 که به معنی تصادفی بودن پیش‌بینی است، دارا است. آزمون جک نایف نیز نشان داد که متغیرهای محیطی دامنه درجه حرارت سالانه، متوسط ماهانه درجه حرارت‌، شاخص هم‌دمایی، بارش سالانه و ارتفاع از سطح دریا به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حضور این گونه در استان ایلام دارند.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج این تحقیق اطلاعات کلیدی و مهمی را درباره دامنه تحمل‌پذیری گونه بنه نسبت به متغیرهای محیطی تاثیرگذار فراهم آورده است. این اطلاعات در اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای اولویت‌بندی مناطق حفاظتی و انجام اقدامات اصلاحی و حفاظتی بخصوص در مناطقی که پوشش گیاهی در حال تخریب است، موثر بوده و شانس موفقیت در طرح‌های کاشت و احیاء را افزایش می‌دهد.

  کلیدواژگان: آزمون جک نایف، آشیان اکولوژیک، ایلام، بنه، حداکثر آنتروپی، مدل سازی
 • شکیبا جهانگیریان، سید محمد حسینی نصر*، جعفر اولادی، سید مجتبی مجاوریان، حمید جلیلوند صفحات 140-150
  مقدمه و هدف

  بسیاری از مشکلات محیطی بشر از رفتارهای ناسازگار و الگوی زیست ناپایدار نشات می گیرد. دلیل از بین رفتن جنگل ها نیز از این بحث خارج نیست. شیوه های مدیریتی یکسویه منابع طبیعی و نا‎آشنا با نیازها و شیوه‎ی سنتی زندگی روستاییان و خانوارهای ساکن در عرصه های جنگلی شمال ایران، وضعیت نامطلوب اقتصادی اجتماعی روستاییان و همچنین توسعه کم و ناپایدار در مناطق روستایی از عوامل موثر در تخریب جنگل های هیرکانی هستند. یکی از شیوه های مدیریت سازگار با طبیعت که در دو دهه‎ ی اخیر در دنیا رواج پیدا کرده است «بومکده» است. هدف این تحقیق بومی سازی معیارها و شاخص های بومکده در کشورهای پیشرفته دنیا و اولویت بندی این شاخص ها در روستاهای حاشیه جنگل دارابکلا با هدف جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه از عرصه های طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از روش دلفی جهت شناسایی و بومی سازی معیارها و شاخص های ارزیابی بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی استفاده شد. همچنین از تکنیک‎های انتروپی شانون و تاپسیس نیز برای تعیین وزن و اولویت بندی این معیارها و شاخص ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که معیارهای بوم شناختی با 0/460 بیشترین و معیارهای اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی به ترتیب با اعداد 0/375 و 0/165 وزن ه ای کمتری را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به شاخص های دسته بوم شناختی در اولویت بالاتری نسبت به شاخص های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. در نتیجه برای تصمیم گیری و مدیریت توجه به این شاخص ها دارای اهمیت بیشتری است.

  کلیدواژگان: اجتماعی، اقتصادی، بوم شناختی، بوم‎ گردی، مدیریت پایدار جنگل
 • عباس جعفری، ثمر مرتضوی*، سید محسن حسینی صفحات 151-161
  مقدمه و هدف

  مناطق حفاظت شده به عنوان اصلی ترین ابزار در تلاش های جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی محسوب می شود. اما بدلیل فقدان امکانات و تجهیزات کافی، بسیاری از مناطق حفاظت شده در عمل قادر به دست یابی به اهدف اولیه خود نیستند. بنابراین ارزیابی و تضمین اثر بخشی مناطق حفاظت شده برای حفظ تنوع زیستی بخصوص برای نقاط حساس زیستی و برای مدیریت بلند مدت آنها امری ضروری است. جنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین جنگل های معتدل خزان کننده در دنیا محسوب می شود که بدلیل برخورداری از تنوع زیستی گیاهی و جانوری غنی در لیست سایت های میراث جهانی یونسکو قرار دارد. در سال های اخیر تنوع زیستی این جنگل ها بدلیل گسترش توسعه های انسانی مورد تهدید قرار گرفته است. بنابراین بررسی اثرات اندازه هر یک از فاکتورهای انسانی در روند این تغییرات، می تواند در اجرای بهتر سیاست های مدیریتی مناطق سودمند باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش داده های مورد استفاده (فراوانی مرال) از آمار سرشماری ثبت شده در سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین مصاحبه مستقیم با محیط بانان مناطق حفاظت شده بدست آمد. همچنین تغییرات کاربری اراضی (پوشش جنگل و کشاورزی) در طی دهه های (1989-2018 میلادی) در طول عرصه مناطق حفاظت شده مقایسه شدند. داده ها بر اساس مدل تعمیم یافته آنالیز شد و در نهایت با استفاده از معیار اطلاعات آکاییکه (QAICc) مدل های بهتر انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سالهای تغییرات در طول دوره مورد بررسی در بخش کشاورزی و جنگل معنی دار نبوده است. همچنین نتایج نشان داد حدود 747 فرد مرال (89-604 95% CI) در 21 منطقه حضور دارند که حاکی از کاهش 59% نسبت به سال 1988 در اکثر مناطق می باشد. همین طور مقایسات آماری بیان می کند تعداد محیط بان اثر معنادار و مثبتی بر فراوانی جمعیت مرال در مناطق دارد (β = 0.26, 95%,CI (0.15-0.38), Relative importance =1)، از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که مناطق حفاظت شده با عملکرد مطلوب سهم قابل توجهی در حفظ تنوع زیستی در گستره جنگل های هیرکانی دارند.

  نتیجه گیری

  در راستای مطالعات انجام شده پیشنهاد می گردد مناطق حفاظت شده با تمرکز بر امنیت برای حضور گونه ها مورد توجه قرار گیرند و تلاش شود تا با افزایش ضمانت اجرایی قوانین نسبت به بهبود شرایط زیستگاه ها برای گونه های زیستی ارزشمند آن اقدام گردد.

  کلیدواژگان: اثر بخشی، جنگل های هیرکانی ایران، فراوانی مرال، محیط بان، مناطق حفاظت شده
 • کامبیز اسپهبدی*، مجتبی محمودی، معسود نظیفی گلیردی صفحات 162-170
  مقدمه و هدف

  علیرغم سهم  قابل ملاحظه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در تولید نهال و جنگلکاری در استانهای شمالی، هنوز مشکلات زیادی از جمله استقرار و زنده مانی، دوشاخه و چنگالی شدن و رشد اندک و میانرو نبودن نهال‏ ها وجود دارد. لذا یافتن روش هایی که بتوان کیفت نهال‏های تولیدی در خزانه و رشد جنگلکاری ها را ارتقاء داد ضروری به نظر می رسد. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی استقرار و رشد نهال های بلندمازو حاصل از بذر جمع آوری شده از 9 جمعیت در جنگل هیرکانی در نهالستانی در مرکز مازندران و اقع در شرکت نکاچوب  به اجرا در آمد.

  مواد و روش ها

  برای این تحقیق، در هر یک از 9 جمعیت مورد بررسی  از 10 پایه مادری بلندمازو بذر جمع آوری گردید. بذرها با حفظ شجره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در نهالستان چلمردی نکا کاشته شد. قطر یقه و ارتفاع نهال ها اندازه گیری شد. تعداد شاخه شمارش و درصد دوشاخه و چنگالی شدن نهال ها  ثبت گردید.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر جمعیت روی جوانه زنی بذر، قطر یقه، ارتفاع و تعداد شاخه و نیز درصد نهال های دوشاخه بلندمازو در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنی دار گردید. بیشترین مقدار قطر یقه به نهال های حاصل از بذرهای مبداهای پایین بند نکا،  چمستان و پایین بند لوه  به ترتیب با 10/05، 9/92 و 9/90 میلیمتر مربوط گردید. کمترین مقدار قطر یقه نیز به نهال های حاصل از بذرهای مبداهای درکش و بالابند گیلان به ترتیب با 8/52 و 8/32 میلیمتر ا مربوط شد. حداکثر و حداقل ارتفاع نهال های دوساله در نهالستان چلمردی 52/86 سانتی متر و 37/25 سانتی متر بوده و به ترتیب به نهال های بذرهای مبداهای پایین بند نکا و بالابند گیلان مربوط شد. به لحاظ تعداد شاخه تفاوت بین مبداهای بذر در سطح خطای کمتر از یک درصد معنی دار گردید. اما از لحاظ درصد نهال های دوشاخه و یا چنگالی تفاوت بین مبداهای بذر معنی دار نگردید.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتیجه گیری شد که انتقال بذر از رویشگاه هایی که کمتر از 250 کیلومتری تا نهالستان محل کاشت بذر فاصله داشته باشند، تاثیر نامطلوب روی رشد نهال ها ایجاد نخواهد کرد. اما در فاصله معین، انتقال نهال ها از مناطق شرقی به سمت مناطق غربی نتیجه مطلوب تری نسبت به انتقال بذرها از مناطق غربی به مناطق شرقی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: انتقال بذر، بلندمازو، مسافت، نهال، نهالستان
 • طوبی عابدی، رویا عابدی*، بهزاد بخشنده صفحات 171-182
  مقدمه و هدف

  تراکم توده عاملی تعیین کننده در توسعه یک توده جنگلی است. توده های متراکم تحت رقابت شدید بوده و به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع برای رویش به خوبی توسعه نمی یابند و در برابر وقایعی مانند حمله حشرات، آتش سوزی و خشکسالی بسیار آسیب پذیر هستند. در مقابل، توده های کم تراکم نیز از منابع موجود در رویشگاه بهره درست و کافی را نمی برند و بازده سرمایه کاهش می یابد. بنابراین تراکم بهینه بر استفاده بهینه از منابع موجود در رویشگاه و حفظ سلامت و رویش در توده موثر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تراکم بهینه در صنوبرکاری (Populus deltoides) در استان گیلان با پراکنش جغرافیایی از شرق تا غرب و سواحل استان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در هر توده، قطعه نمونه ای به مساحت یک هکتار (100 × 100 متر) برداشت شد که در آنها قطر و ارتفاع تمامی درختان اندازه گیری و تعداد در هکتار مشخص شد. به منظور تعیین تراکم بهینه از شاخص تراکم  Reineke (SDI: Stand Density Index) استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که تراکم موجود در مناطق لنگرود (توده 22 ساله با فاصله کاشت 5×5 متر)، سیاهکل (توده 29 ساله با فاصله کاشت 3×5 متر)، شفت (توده 38 ساله با فاصله کاشت 3×3 متر) و تالش (توده 37 ساله با فاصله کاشت 5/3×5 متر) به ترتیب برابر با 129، 216، 325 و 190 پایه در هکتار بود و مقدار تراکم بهینه در این مناطق نیز به ترتیب 188، 259، 379 و 337 پایه در هکتار به دست آمد که بدون اختلاف معنی داری (به جز تالش) بیشتر از تراکم موجود بود. منحنی های تراکم موجود نسبت به تراکم بهینه به تفکیک طبقات قطری نیز نشان داد که توده ها در طبقات قطری پایین از تراکم مناسبی برخوردارند، به طوری که نمودار تراکم موجود و تراکم بهینه بسیار نزدیک به هم و در برخی طبقات قطری منطبق بودند. طبقه قطری 25 سانتیمتر در تمامی مناطق به عنوان تلاقی بین دو منحنی مشاهده شد. اما بین تراکم بهینه و تراکم موجود در طبقات قطری بالاتر اختلاف بیشتری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه راهنمایی مناسب به منظور مقایسه بین شرایط موجود و ایده آل مطابق با شرایط رویشی گونه در رویشگاه، ارزیابی و تصمیم گیری در مدیریت درست تراکم درختان در توده ها خواهد بود.

  کلیدواژگان: توده خالص، شاخص تراکم توده، شاخص حداکثر تراکم بهینه، صنوبر، مدیریت جنگل
 • اشکان غلامرضایی، محمد خسروی*، مرتضی پوررضا صفحات 183-192
  مقدمه و هدف

  آتش ‍ سوزی جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از چالش های اصلی مدیریت منابع طبیعی محسوب می شود به طوری که هر ساله خسارات زیادی را به این اکوسیستم های طبیعی وارد می کند. اگرچه منشاء اکثر آتش سوزی های عرصه های طبیعی در ناحیه رویشی زاگرس عامل انسانی است ولی، عوامل محیطی نقش کلیدی در گسترش آنها و مساحت سوختگی بازی می کند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی و تعیین ارتباط بین اشکال مختلف فیزیوگرافی شامل شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا با گستره های آتش سوزی در بازه زمانی 2001 تا 2018 با استفاده از داده های سنجنده MODIS بود.

  مواد و روش ها: 

  داده های مربوط به گستره های آتش سوزی از سال 2001 تا 2018 با اندازه تفکیک مکانی 500 متر دریافت گردید که دربردارنده اطلاعات زمانی و مکانی آتش سوزی ها بودند. سپس نقشه های شیب (پنج طبقه)، ارتفاع از سطح دریا (شش طبقه) و جهت شیب (پنج طبقه) با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی 90 متری برای کل منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. از آزمون کولموگروف- سمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در هر یک از طبقات فیزیوگرافی استفاده شد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها، برای بررسی معنی دار بودن وجود اختلاف آماری بین میانه مساحت گستره های آتش سوزی در طبقات مختلف اشکال فیزیوگرافی از آزمون های ناپارامتریک شامل آزمون کروسکال والیس و آزمون من-ویتنی یو استفاده شد. همچنین به منظور حذف تاثیر اندازه مساحت طبقه فیزیوگرافی بر مساحت گستره آتش سوزی، شاخص آتش سوزی ویژه در هر طبقه فیزیوگرافی و به تفکیک نوع پوشش گیاهی محاسبه شد. بدین منظور با استفاده از همپوشانی لایه های مربوطه، نسبت مساحت آتش سوزی در هر طبقه از عوامل فیزیوگرافی به مساحت آن طبقه و به تفکیک نوع پوشش گیاهی(جنگلی یا مرتعی) محاسبه شد.  

  یافته ها: 

  نتایج بدست آمده نشان داد که هرچه مساحت طبقه فیزیوگرافی بیشتر باشد، میانه گستره های آتش سوزی نیز در آنها بیشتر است. ولی نتایج مربوط به شاخص آتش سوزی ویژه (نسبت مساحت آتش سوزی به مساحت طبقه) نشان داد که جهت شرقی و طبقه ارتفاعی 1000-500 متر در هر دو نوع پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی دارای بیشترین مقدار آتش سوزی ویژه بودند. علاوه بر آن، بر اساس عامل شیب، طبقه بیش از 80 درصد در جنگل و طبقه 30-15 درصد در مرتع بیشترین مقدار آتش سوزی ویژه را داشتند. از آنجا که شاخص آتش سوزی ویژه، بستگی به مساحت طبقات فیزیوگرافی ندارد، می تواند پتانسیل طبیعی هر طبقه از عوامل فیزیوگرافی در گسترش آتش سوزی را نشان دهد.

  نتیجه گیری: 

  نتیجه گیری شد که در نظر گرفتن "آتش سوزی ویژه" در مقایسه با مساحت آتش سوزی، شاخص مناسب تری برای بررسی اثر عوامل فیزیوگرافی بر گسترش آتش سوزی ها است.

  کلیدواژگان: آتش سوزی ویژه، زاگرس، سنجنده MODIS، فیزیوگرافی، گستره آتش سوزی
 • محمدرضا کارگر*، فرهاد خبازی، عارف حسابی صفحات 193-203
  مقدمه و هدف

  پیشرفت ها در زمینه پهپاد ها و سنجنده های آن ها، امکان دستیابی به تصاویر با وضوح بالاو همچنین تولید داده های سه بعدی را فراهم کرده است که از آن ها می توان در نظارت بر جنگل ها و ارزیابی ویژگی های درختان استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصاویر پهپاد و به کارگیری الگوریتم بیشینه محلی به منظور آشکارسازی تک درختان پهن برگ بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در پارک جنگلی سیسنگان واقع در 30 کیلومتری شرق نوشهر انجام شد. براساس اورتوموزاییک تصاویر پهپاد، شش قطعه نمونه 30 در 30 متر طراحی شد.

  یافته ها

  در مجموع 209 پایه به عنوان مرجع زمینی ثبت شد که الگوریتم توانست 137 پایه از آن ها را با امتیاز F برابر با 0/63 به درستی آشکارسازی کند. این الگوریتم 88 نقطه را به اشتباه درخت تشخیص داده و 72 پایه از درختان را از دست داد. نتایج ما نشان داد که هرچقدر تنوع گونه کمتر و همچنین تاج درختان متقارن تر و در یک محدوده قطر تاج باشند، عملکرد الگوریتم آشکارسازی بهتر است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد، عملکرد این الگوریتم  در تشخیص تک درختان نامناسب می باشد. بنابراین استفاده از نتایج آن در جنگل های پهن برگ باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیشینه محلی، سنجش از دور، سیسنگان، مدل ارتفاعی تاج، SFM
 • مریم محمودی، الیاس رمضانی کاکرودی*، عباس بانج شفیعی، علی صالحی، مجید پاتو، امید حسین زاده صفحات 204-214
  مقدمه و هدف

  در این پژوهش که باهدف تعیین مناسب ترین درختان شهری برای ترسیب کربن  انجام شد، مقدار ذخیره کربن در زی توده و لاشبرگ تیپ های جنگلی دست کاشت در پارک جنگلی لویزان تهران مقایسه گردید.

  مواد و روش ها

  شش تیپ جنگل کاری 40 ساله شامل کاج تهران-سرو سیمین (Pinus eldarica-Cupressus arizonica) (خالص سوزنی برگ)، اقاقیا-ون (Robinia pseudoacacia-Fraxinus sp.) (خالص پهن برگ) و اقاقیا-ون و سروسیمین-اقاقیا (آمیخته) بابیش ترین مساحت در پارک جنگلی لویزان تهران انتخاب و در هرتیپ 25 قطعه نمونه 100 مترمربعی پیاده شد. در هر قطعه نمونه، ویژگی های کمی درختان شامل قطر برابر سینه (DBH)، ارتفاع درخت (H)، ارتفاع تنه و دو قطر عمود بر هم تاج برای تعیین زی توده و ذخیره کربن هر تیپ جنگل کاری، اندازه گیری شد. در هر قطعه نمونه اصلی، یک ریز قطعه نمونه یک متر مربعی برای جمع آوری لاشبرگ پیاده شد. چون داده ها براساس آزمون شاپیرو-ویلک نرمال بودند، میانگینهای متغیرهای کمی درختان و ترسیب کربن با آزمون دانکن مقایسه شد. برای درک تاثیر مهمترین متغیرهای کمی درختان در پراکنش قطعات نمونه آنالیز PCA در نرم افزار PC-ORD نسخه 5 اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که تیپ های سرو سیمین (131.3 کیلوگرم در درخت) و اقاقیا (14.1 کیلوگرم در درخت) به ترتیب بیش ترین و کم ترین ذخیره کربن زی توده را دارند. بیش ترین و کم ترین مقدار کربن ذخیره شده در لاشبرگ به ترتیب مربوط به تیپ های کاج تهران (1.2 تن در هکتار) و ون (0/1  تن در هکتار) بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، می توان بیان کرد که تیپ های جنگل کاری مختلف توانایی متفاوتی در ذخیره کربن در زی توده و لاشبرگ دارند. به طور کلی، پتانسیل ذخیره کربن در سوزنی برگان (سرو سیمین و کاج تهران) بیشتر از پهن برگان (اقاقیا و ون) در منطقه مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، تغییرات آب و هوایی، جنگل شهری، گاز گلخانه ای
|
 • Mahboubeh Ashnavar, Kamran Rahnama, Mostafa Khoshhal Sarmast Pages 1-10
  Introduction and Objective

  The yew tree is a native conifer of Iran. This plant is the main source of the anti-cancer drug Taxol. Research has shown that yew coexisted with endogenous fungi. These endophytes increase food availability, resistance to pests, diseases, and environmental stresses by producing secondary metabolites that they provide to their hosts. Isolation and characterization of this type of microorganism can be important to discover new species with the potential to produce antimicrobial compounds. Therefore, this study was performed to investigate the effect of systemic fungicides and antagonistic effects of endophytic fungi isolated from yew against the pathogenic fungus Fusarium oxysporum.

  Materials and Methods

  This research was conducted in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. To isolate the endophytes, two groups of plants were used, including plants treated with systemic fungicides (Rovral-TS and Fosetyl aluminum) and control. Treatments were applied by foliar application in three periods with an interval of seven days. After foliar application, the root, stem, and leaf of experimental plants were used to isolate endophytes. Selected isolated endophytes were used to determine the percentage of inhibition against F. oxysporum. Finally, molecular identification of selected and effective strains from isolated endophytic fungi was performed.

  Results

  The research results showed that all the endophytic fungi isolated from yew could inhibit pathogen growth. Based on molecular studies, five strains of identified endophytic fungi belonged to the genera Fusarium, Phomopsis, and Colletotrichum. Fungi which were identified from fosetyl aluminum-treated organs showed the most growth inhibitory effect. Among the identified fungi, Fusarium solani had the highest inhibitory power with 71.81% inhibition, which was obtained from yew seedlings treated with rovral-TS systemic fungicide. The least inhibitory effect was related to Phomopsis sp. with 12.97% inhibition. This fungus was isolated from yew seedlings in the control treatment.

  Conclusion

  In general, the results showed that endophytic fungi isolated from native Iranian yew seedlings have a high ability to biologically control the pathogen F. oxysporum. In addition, the application of systemic fungicides not only directly inhibits pathogens, but strengthening endophytic fungi can protect the plant against pathogens as well.

  Keywords: Endophytic fungi, Fosetyl aluminum, Fusarium solani, Rovral-TS, Yew
 • Reza Lotfi*, Seyed Mohammad Hojjati, MohammadReza Pourmajidian, Kambiz Espahbodi Pages 11-22
  Introduction and Objective

  Quantifying the structure of forest stands by quantifying their different components helps to better understand for the management of different components of the forest ecosystem. One of the most important reasons for the structure quantification is that the forest structure is related to the habitat of many plant species, the modeling and reconstruction of the forest based on its structural characteristics, and the forest structure is an important source of information for forest dynamics, aesthetics and wood production. Therefore, in this research, the structural characteristics of two stands managed by single-selection and shelterwood methods were compared with the control stand.

  Materials and Methods

  In order to conduct this study, three plots including plot No. 3 with single-selection method, plot No.  13 with shelterwood method and plot No. 10 (control plot) were selected in Alandan forests, Mazandaran province. To study the structural features of forest stands, circular sample plots with an area of ​​1000 m2 were used (21, 14 and 25 sample plots in (In the plots of single-selection, shelterwood and control plot, respectively and a total of 60 sample plots). The inventory was conducted in a systematic-randomly method with a grid size of 200 × 150 m. To investigate the regeneration condition, a 1 m2 micro-plot in the center of the sample plot and its four main directions were used. In order to investigate the soil properties, sampling was performed by a combined method at a depth of 0-10 cm in the center of the large sample plot and the four main directions. Percentage of soil texture (including sand, silt and clay), moisture content, bulk density, pH, EC, percentage of organic carbon, percentage of organic matter, percentage of lime, total nitrogen, absorbable phosphorus and absorbable potassium were measured in the laboratory.

  Results

  The results showed that the average number of trees per hectare was 206, 209 and 358 in the single-selection, control and shelterwood plots, respectively; which had a volume of 428.22, 477.14 and 373.3 sylve, respectively. The average percentage of moisture, percentage of organic carbon and percentage of organic matter in the single-selection was 49.4%, 4.7% and 8.2%, respectively; while, in the control and shelterwood plots they were 44.12 and 43.24%; 3.4 and3.28%; and 5.9 and 5.66%, respectively. The bulk density was 1.72 g/cm3 in the shelterwood plot; while, its amount in single-selection and control masses plots 1.22 and g/cm3, respectively.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that the implementation of different silvicultural methods such as the shelterwood and selection methods have different effects on the structure, regeneration, and physical and chemical properties of the soil.

  Keywords: Alandan, Control plot, Regeneration, Silviculture system, Tree size
 • Shabnam Soliemannezhad, Majid Es-Hagh Nimvari*, Seyed Reza Safavi, Farid Kazemnezhad, Ali Sheykholeslami Pages 23-32
  Introduction and Objective

  Biodiversity has a very important role in the sustainability and self-regulation of ecosystems and is used as an indicator to compare the ecological status of forest ecosystems. Corticolous lichen are one of the most common components of biodiversity in the forest community. The high diversity of Corticolous lichenes in an area indicates the biodiversity and sustainability of an ecosystem. One of the most important approaches to interpreting and tracking spatial variations of biodiversity is to use a regression model. The aim of this study is to model the diversity of Corticolous lichen species.

  Material and Methods

  This research was carried out in section 2 of Shurab of Golband forestry projects in Noshahr city (Mazandaran province). Firstly, 54 samples were collected using rotating forest and selective sampling method. Then the Corticolous lichenes species in the parts were identified. Spatial location of all sample plots was recorded using GPS. All skin lichens were collected in each sample plot. Collected specimens were identified using valid lithological sources as well as laboratory methods. In this study, to determine the biodiversity in the next step, the values of Shannon Wiener and N1-Hill diversity indices and J-Pilo uniformity index were calculated for each of the sample plots. Then, a map of geographical and topographic factors affecting diversity including distance from road and distance from waterway and slope, height, wetting index, flow strength index and erodibility factor was prepared. weighted geographical regression and Ordinary Least Squares for modeling were used.

  Results

  In this study, 17 species of lichens belonging to 14 genera and 11 families were identified. The results showed that the weighted geographical regression for Shannon Wiener, N1 Hill and J Pilo indices based on the coefficients of explanation coefficient and the modified Akaike information criterion had better results than the Ordinary least squares regression. The amount of lichen diversity based on Shannon-Wiener and N1 Hill indices was calculated with a range from 1.24 to 2.98 and 2.06 to 6.99, respectively, and the amount of J Pilo uniformity index was 0.205 to 0.830. Also, the results of Moran I index showed that the spatial correlation in dermatological lichens is significant and their distribution pattern is clustered.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that the geographical weighted regression method has a relatively good capability in modeling the spatial diversity of bark lichen species in forest stands. This regression model can be used to model lichen diversity.

  Keywords: Biodiversity, Geographical weighted regression, Ordinary least squares, Moran I index, Shorab
 • Hamid Hajizadeh*, Asghar Fallah, Sareh Hosseini Pages 33-42
  Introduction and Objective

   Among the diverse ecosystems on land, the forest ecosystem by hosting a series of complex ecological processes causes the formation and continuous flow of functions and services that directly and indirectly play a role in economic life or human livelihood. They are wonderful, and its maintenance should be the main goal of human activities. Based on the most common and comprehensive classification of ecosystem goods and services, forest ecosystem functions are divided into four categories: regulatory function, information function, production function, and habitat function. These functions and services are not free and have hidden economic value. If these services are considered free, the forest ecosystem will be harvested a lot.

  Material and Methods

   Forest ecosystem as a valuable natural resource provides various functions and services for humans that their role and importance is one of the objectives of this study. In order to achieve this goal, the multi-criteria decision making techniques such as SWARA has been used to calculate the weight of forest ecosystem functions, SAW, ARAS and TOPSIS techniques to prioritize the functions. In this study, research data were extracted by field survey, random sampling and by completing a questionnaire by 150 native households on the edge of Shiadeh and Diva forest ecosystem in Babol city of Mazandaran provence for showing which of the functions of the forest ecosystem including regulatory, Habitat, production and information functions are more important for the indigenous communities of the region.

  Results

  Analysis of weighting findings of Shiadeh and Diva forest ecosystem functions by SWARA technique showed that regulatory, information, habitat and production functions with the weights of 0.4623, 0.2211, 0.685 and 0.1481 have taken the most weight respectively. 

  Conclusion

  Based on the results obtained from prioritizing of the region forest ecosystem functions with SAW, ARAS and TOPSIS models, regulatory and information functions were given a higher priority than other functions. It is suggested that due to the importance of preserving the forests of this region, more appropriate planning and further research should be done by the relevant organizations to protect the forest ecosystem of the region.

  Keywords: Additive Ratio Assessment, Assessment Ratio Analysis, Ecosystem Services, Prioritization, Step-Wise Weight
 • Zahra Mirazadi*, Babak Pilehvar, Hamzeh Jafari Sarabi, Hadis Nadi Pages 43-51
  Introduction and Objective

  A comprehensive study of vegetation changes requires consideration of all influential factors in the ecosystem. The Zagros forests, as one of Iran's most important forest ecosystems, contain diversified vegetation including trees, shrubs, and herbaceous species. Therefore, accurate identification of vegetation and knowledge of their ecological role can help in protecting natural resources and sustainable development. The aim of this study was to investigate the changes in herbaceous vegetation in the Hashtadpahloo forests of Lorestan province.

  Material and Methods

  For this purpose, after physiognomic typing of the region, 21 multi-scales, modified Whittaker plots were randomly selected in pure oak type (Quercus brantii Lindl.), Mixed oak and Acer type (Quercus brantii Lindl., Acer monspessulanum L.), Shrubs and cushion plants type (Daphne mucronata Royle, Cotoneaster morulus Pojark), and rangeland type (grassland and rangeland species). Species richness, canopy cover of tree species, Physiographic factors such as slope, aspect and altitude were measured at 250 m2 (25×10) plots, and presence and cover percentage of each herbaceous plant was recorded at o.25 m2 plots. (0.25 × 1. Furthermore a combined soil samples were taken at 0–30 cm depths to determine soil properties. After measuring plant diversity indices such as Margalf, Mannick and Shannon Wiener indices and some physical and chemical characteristics of soil in laboratory, principle component analysis (PCA) was used to indicate the most important environmental factors affecting diversity indices in different types.

  Results

  The results showed that there were significant differences among different vegetation types with respect to Menhinick and Margalef richness indices, aspect, slope, altitude, and canopy cover (p<0.05). While Simpson's and Pylo's indicators of diversity, dominance, and evenness had no significant differences among different types. The highest Menhinick and Margalef richness indices were observed in pure oak type, whereas rangeland type had the lowest richness indices and canopy cover and the highest slope and altitude. In addition, the soil variables absorbable potassium and magnesium had a significant correlation with the values of Manchinic, Margalf, Simpson, and Shannon-Weiner indices. Based on the PCA results, dominance, diversity, and species richness indices (constituent variables of the first component), edaphic factors (constituent variables of the second component), and eventually Physiographic factors such as slope, aspect, and altitude with canopy cover (constituent variables of the third component), describe the highest percentage of changes in the herbaceous community of the region respectively.

  Conclusion

  As a result, it can be acknowledged that due to the wide spread of Zagros forests, simultaneous attention to the three components of forest types, physiography and soil can favorably reflect the changes in the vegetation of the herbaceous vegetation of the Zagros, and they can be used in the management of these forests.

  Keywords: Forest types, Plant diversity, Soil properies, Zagros
 • Abbas Ahmadi*, Rouhollah Rezaei, Nourollah Abdi, Hamid Toranjzar Pages 52-63
  Introduction and Objective

  Overgrazing, imbalance between stocking rate and range capacity, premature enterance of livestock to range and forests, are among the main factors in range and forest destruction and changes in composition, structure and species diversity. In this study, the changes in composition, structure and species diversity under different intensity of livestock Grazing: ungrazed (UG), moderate grazing (MG), and heavy grazing (HG), after one year grazing in Sarkhalaj Deteriorated Forests (Kangavar), was investigated.

  Material and Methods

  Sampling was done along 100 m transects, with 90 plots (2 m2) based on Brown blanke method to record vegetation cover of species. Whereas Sarkhalaj area, are numbered as summer woody rangelands, sampling of soil seed bank was done before seed growth season. Then after field observation of area, three site were selected that in each site, ecological characteristics such as topography (slope, aspect, height), soil type and average rainfall were the same and only differed in grazing intrnsity. The distance among sites was considered as 500 m. Then these sites treated uvder heavy and moderate grazing and in one of sites, no grazing was performed (control). Also sampling from soil seed bank in the study area, was collected in two soil depth: 0-5 and 5-10 cm in each plot. The composition and amount of seed bank were determined by seeding method in greenhouse.

  Results

   The results showed that MG and HG caused change in species diversity by decreasing of cryptophytes and trophytes and increasing of hemi-cryptophytes, chaemophytes and phanerophytes in the study area. Also, diversity indices of vegetation and seed bank in HG, were very lesser compared to UG area which indicats the severe changes of species diversty due to overgrazing. The results of this study showed that, livestoch grazing could be applayed as a management tool to enrichment of phanerophytes (shrubs) in woody rangeland.The results showed that MG and HG led to change in species diversity, so that by increasing of graze intensity cryptophytes and trophytes species were decreased, wherease hemi-cryptophytes, chaemophytes and phanerophytes spesies were increased.Also, diversity indices in HG area were lesser than ungrazing area, wherese diversity indices of MG was more than HG.

  Conclusion

   Overally, results of this study showed that annual exclosure oprations can increase the diversity indexes and when exclosure is not possible (because of rural and nomad's needs for rangeland forage and impossibility of exerting rangeland exclosure in such vasst area, MG can be a higher priority.

  Keywords: Seed bank, Livestock Grazing, Biodiversity indices, Exclosure, Kangavar
 • Maziar Haidari*, Maryam Teimouri, Mehdi Pourhashemi, Tahereh Alizadeh Pages 64-72
  Introduction and Objectives

   Microbial respiration and microbial carbon biomass are two important biological indicators for assessing ecosystem quality that can be used to determine ecosystem health. The aim of this study was to investigate the change in soil microbial activities in forest different structure in Kurdistan province.

  Material and Methods

    Four one-hectare sample plots (100×100 meters) were selected in Baneh (two sample plots), Marivan and Sarvabad counties and structural characteristics of stands were measured. In order to investigate the changes in soil microbial activities in each sample plot, seven soil samples were taken from a depth of 0-10 cm in each site (a total of 28 soil samples) in August 2019 (28 samples in total). In this study, microbial activities including soil respiration, induced soil respiration, nitrification potential and microbial carbon biomass were compared in four stands (site). One-Way ANOVA and Duncan's test were used to evaluate the significance of differences in soil microbial characteristics between the four sites.

  Results

    The results showed that there was a significant difference between the parameters of soil respiration, induced soil respiration and microbial carbon biomass of soil between the four studied stands, but no significant difference was observed in terms of nitrification potential. Also, for soil respiration, induced soil respiration and microbial carbon biomass of soil parameters in Belveh site with 2.45 (mg CO2.g -1  dm. 24 -1 ), Belveh site with 48.21 (mg CO2.100g -1  dm. 24 -1), Dolah-Naw site with 280.9 (µg N.g-1 dm.5h-1) and Saraki site with 5.35 (mg carbon biomass /100 gr) had the highest average. Therefore, for nitrification potential of Doleh Naw (with young aged coppice forest) site was the highest values ​​and highest value of soil respiration, induced soil respiration observed in  Belveh site (unaged coppice forest with to two story layer).

  Conclusion

   Therefore, forest structure area effects on soil microbial characteristics (soil respiration, induced soil respiration and microbial carbon biomass). For sustainable forest management, it is recommended to study soil microbial activities in periodic monitoring and positive effect microbial carbon biomass on forest, in Sareki and Belveh site (area lowest average of microbial carbon biomass), afforestation with native species be done.

  Keywords: Induced soil respiration, Microbial carbon biomass, Microbial properties, Soil respiration, Young coppice forest
 • Mohsen Javanmiri Pour*, Vahid Etemad Pages 73-87
  Introduction and Objective

  Deadwoods are the structural legacies components of natural stands that play a drastic function in understanding the developmental stages.

  Material and Methods

  Therefore, the attending study emphasizes quantifying the deadwood statues in determining various dynamic steps in the forests of northern Iran. Compartment 326 was considered the Gorazbon district in the Kheyrud forest for this point. The 25 one-hectare sample plots were selected and their deadwood by the 100% sampling method. Standing deadwood (snag) with a diameter of more than 7.5 cm, which dried as a stem or trunk with a height of more than 1.3 m, was measured. The significance was assessed after the Kolmogorov-Smirnov normalization test through the ANOVA test for traits such as dead trees ' height, standing deadwood size, length of fallen deadwood, their frequency in diameter classes, and appearance.  

  Results

  The mean abundance of beeches deadwood per hectare in the disturbance and legacy creation, pre-forest, canopy closure, mature forest, and old forest developmental stages are 23.2%, 16.85%, 7.6%, 16.6%, and 35.8%, respectively. The highest deadwood volume is related to the disturbance and legacy creation stage, and the least includes the canopy closure (162.75 and 7.45 m3. ha-1, respectively). Furthermore, the maximum mean deadwood volume in decay classifications 1, 2, 3, and 4 includes 69.35 m3. ha-1 for disturbance and legacy creation, 60.08 m3. ha-1 on disturbance and legacy creation, 25 m3. ha-1 on the old-growth, and 17.9 m3. ha-1 for old-growth, respectively. The ANOVA results revealed that the mean differences are significant in factors such as deadwood, their standing type (snag), falling type volume, and their appearance.

  Conclusion

  The deadwood frequency understanding at each development stage and perspectives provided optimal management of forest ecosystems and appropriate management interventions such as silviculture treatment, forest harvesting, and forest restoration.

  Keywords: Deadwood stocks, Developmental stages, Hyrcanian forest, Stand structure, Structural legacy
 • Razieh Hesami*, Naghi Shabanian, Kyumars Amohammadi Samani Pages 88-98
  Introduction and Objective

  Biodiversity is considered as an important indicator in the study of health and sustainability of natural ecosystems. This investigation was aimed to study of species and functional diversity of grass cover in the north Zagross forests.

  Materials and Methods

   32 sample plots with an area of 300 square meters were taken from less disturbed areas and as well as 30 sample plots in the pollarded (Galajar) areas using the minimal area. Some functional characteristics of plants including leaf dry weight, specific leaf area, plant life form, chorology, total plant height and root system were studied. In order to study of chemical and physical properties of soil the soil samples were taken at a depth of 0-10 cm from the center and four corners of the plots as well as. Four environmental variables including potassium content, sand percentage, rock protrusion percentage and geographical direction were selected by forward selection analysis

  Results

  The results showed that the two groups of Cemetery and Galajar area are well distinguished from each other based on species composition. Evaluation of the effect of environmental and soil variables on the species and functional diversity based on Redundancy analysis (RDA), showed that functional homogeneity is significantly different from the homogeneity estimation index. The classification results showed the distinctiveness of Galajar and less disturbed areas as two separate groups. Soil potassium content and sand percentage were lower in Galajar while bedrock protrusion was higher.

  Conclusion

  In General, it can be said that the density, species and functional diversity of vegetation in Galajar were lower than less disturbed areas. According to the fact that species diversity is less in the Pollarded area(Galajar) than less disturbed areas, it is suggested that less disturbed forests be considered as a management model.

  Keywords: Baneh, Species diversity, Functional diversity, Galajar, RDA
 • Masoomeh Khanhasani*, Hassan Jahanbazi, Hooshmand Safari, Habib Alah Rahimi Pages 99-109
  Introduction and Objective

  In recent years, one of the environmental problems of the Zagros forests is oak trees decay, which is manifested in the form of dryness of trees. Such issue is a multidimensional, complex and national phenomenon in the Zagros forests.

  Material and Methods

  In current study, the impact of canopy severity of dryness on characteristics of leaves and seeds of Quercus brantii was monitored in deteriorated forest areas in Veyleh district of Kermanshah province during 2019-2021. Sampling of leaves for three consecutive years in spring and summer from five fixed trees in each decay class was randomly done. Each time20 leaves (5 leaves in each crown direction) were transferred to the laboratory to measure leaf area, fresh and dry weight of leaves and moisture percentage. Also, 25 seeds were separated from the same trees in each direction of the canopy and the dimensions of the seeds, seed cup and weight of 100 seeds were determined. The research treatments included tree decay at four levels (healthy, top canopy dryness, canopy dryness less than 50%, canopy dryness more than 50%). Combined analyses of quantitative data using SPSS statistical software in a completely randomized design was carried out and mean data were compared with Duncan's method at 5% level for four levels of drought and three years of study.

  Results

  There is a significant difference (p≤%1) between different levels of dryness for dry weight, fresh weight, leaf moisture content and all characteristics related to seeds, but for the average leaf area, there is no significant difference between different levels of oak tree dryness. The interaction of different levels of dryness with study years was significantly different (p≤%1) for the following traits: length, average diameter, cup thickness and weight of 100 seeds. Also, a significant difference is observed in the diameter of the seed cup mouth diameter (p≤%5) finally, the interaction of the year in dryness levels for the traits cup height, cup diameter and percentage of seed viability is not significant. The maximum dry weight of leaves is related to the surface of more than 50% of dryness and the minimum is for healthy trees, which shows a significant difference (p≤%5) with other levels of dryness. The highest fresh leaf weight is related to less than 50% dryness and the lowest is related to healthy trees which has a significant difference (p≤%5) with other levels. The highest percentage of leaf moisture is related to healthy trees and the lowest amount is related to trees with more than 50% dryness which does not show a significant difference with canopy dryness trees. The highest dry leaf weight is related to the surface with more than 50% of dryness and the lowest amount is related to healthy trees and has a significant difference (p≤%5) with other levels.

  Conclusion

  It seems that the reproductive and vegetative characteristics of oak trees are totally impressed by different classes of tree dryness. Also, different climatic conditions during different years have a significant impact on such characteristics. The results showed that the health status of the trees has a great effect on leaf weight. Dried up Oak trees have larger and heavier leaves than healthy trees. With increasing drying rate, the quantity and quality of seeds have decreased drastically but for the characteristics of the leaves, the changes are such that the trees try to maintain their viability and to some extent maintain their photosynthetic level. In this area, reduced rainfall and the presence of drought effects from previous years is a serious threat to the vitality and health of the under study forest.

  Keywords: Leaf area, Oak dryness, Quercus brantii, Seed dimensions, Zagros Forest
 • Siavash Bakhtiarvand*, Nabiollah Yarali, Beytollah Mahmoudi Pages 110-119
  Introduction and Objective

   264 million hectares, over 7% of the world's total forests, account for planted forest. Annually, roughly 5 million hectares are added up to this existing forests. In Iran, according to statistics there are 941000 ha planted forests. Planted forests are created with diver's goals. With respect to the role of industrial regions to cause air pollutants and also the role of trees and shrubs to absorb of these pollutants, one of the main goals to create this planted forest is to absorb these pollutants and help to improve of air quality. In the surrounding of industrial regions, it is ought to be covered with planted forest according to some environmental protective rules and regulations. Apart from the purpose of forest establishment, the major concern is the success at which planted forest species will be adapted and be successfully grown. It seems that what should be prioritized and be taken into consideration is the selection of appropriate species for those regions. For each selection including species selection for plantation it is necessary to have some criteria and indicators on which selection can be based. This research is exploring how to extract appropriate criteria and indicators for appropriate species selection in plantation of arid and semi-arid industrial regions.

  Material and Methods

   After literature reviewing and by specialist panel, 4 group criteria, 10 criteria, 16 sub criteria and 74 indices for evaluation and determination of degree of importance and importance percentage are offered to executive experts and academic specialists. Among these criteria and indicators based on Delphi questionnaire.

  Results

   4 group criteria, 9 criteria, 13 sub criteria and 61 indicators are extracted and prioritized. From the view point of experts, ecologic group criterion, biological criterion, sub criterion of adaptability, ecologic indicator of drought resistance and management indicator of reduction in water consumption are of the highest importance for deciding on the species selection in arid and semi-arid industrial regions.

  Conclusion

  Based on the results of this research, indicators such as drought resistance, irrigation and maintenance cost, dust absorption ability, and irrigation efficiency are among the indicators that have a high percentage and degree of importance in the decision for species selection.

  Keywords: Delphi Method, Industrial Regions, Planted Forest, Species Selection
 • Alireza Hoseinpour*, Asghar Fallah, Mayram Niknejad, Mohammad Hejazian, Siyavash Kalbi Pages 120-128
  Introduction and Objective

  Due to the difficulty of this process, determining the volume inventory of the forest is one of the most fundamental objectives and duties of forest management. It has always been connected to difficulties for the department in charge of implementation. Mapping of forest stand volume has an important role in sustainable forest management. In Iran’s north forestry plans, the systematic random sampling method and arithmetic average method is used to estimate the stand volume and spatial relationships between inventory sample plots will not be considered. The aim of this study is to compare kriging method and ordinary one used to map stand volume of Haftkhal forestry plan.

  Material and Methods

  For this purpose, we used 243 circular sample plots with 10R area and 150×200meter grid (Forestry Department standard in Iran) for inventory.To evaluate the performance of the kriging-method-created map the approach of poisonous variograms, histograms, and their indices was first used as the referential map to determine whether the data were normal. The best parameters of Lag Size, Nugget, and Partial Sill were then tested using the remaining points and the conventional approach to create the necessary kriging map using 30% of the sample pieces (73 sample pieces) randomly separated as ground control points. Finally, the ideal mode was decided upon. The produced map was then verified using ground control sample pieces (73 sample pieces), and the amount of difference was measured by comparing the head volumes of the control sample pieces and those calculated using the Kriging method as corresponding points.

  Results

  Map produced by the arithmetic mean method (ordinary method of Forestry Department) and maps of Kriging method was compared. Accuracy of kriging map was controlled by using ground samples plots. The results showed that Root Mean Square error (RMSe) of the best model was 30 percent and Bias was 0.11 percent. Using SAS software showed the correlation coefficient between kriging map and ground sample plots and corresponding relationship was at the level of 99 percent, but the correlation between arithmetic mean method was not corresponded even in 95% probability level. T-test, using this software, also showed similar results.

  Conclusion

  In conclusion, Kriging capability is superior to conventional methods for estimating forest stand volume.

  Keywords: Inventory grid, Interpolation, Kriging, Sample plot, Stand volume
 • Vahid Mirza, Ali Mahdavi*, Hamidreza Naji, Hamzeh Ahmadi Pages 129-139
  Introduction and Objective

  Determining the distribution status of species and habitats under their occupation is very important in species conservation and management programs, but the available time and budget make large-scale species studies difficult and in many cases impossible. Therefore, in this field, species distribution modeling methods are used. Modeling the distribution of plant species with the aim of identifying areas prone to conservation conservation and afforestation is important. The aim of this study was to model the distribution of pistachio species using methods and feasibility study of the development of this species in Ilam province.

  Material and Methods

  For this purpose, the presence points of the species throughout the province were collected using stratified random sampling method and their geographical coordinates were entered into the software MaxEnt. Map of environmental factors including 19 climatic variables, 3 topographic variables and snow cover variables were prepared. These variables were used as model input and the relationship between attendance data and environmental variable maps was defined mathematically using software. Then species distribution prediction maps were prepared using Maximum Entropy (MaxEnt) modeling method.

  Results

  The results of model evaluation showed that the model with the area under the plot curve AUC: 0.947 has an excellent prediction versus 0.5 which means that the prediction is random. Jack Knife test also showed that the model was successful in predicting the distribution of pistachio species and the factors of annual temperature range, mean temperature ‌, isotherm index, annual precipitation and altitude, respectively, had the greatest impact on the presence of this species in Ilam province.

  Conclusion

  The results of this study have provided key and important information about the tolerance range of Pistica species to environmental variables. This information is effective in making management decisions to prioritize conservation areas and to take remedial and conservation measures, especially in areas where vegetation is being degraded, and increases the chances of success in planting and rehabilitation projects.

  Keywords: Baneh, Ilam, Jack Knife test, MaxEnt, Modeling
 • Shakiba Jahangirian, Seyed Mohammad Hosseini Nasr*, Jafar Oladi, Seyed Mojtaba Mojaverian, Hamid Jalilvand Pages 140-150
  Introduction and Objective

  Many of the human environmental problems arise from maladaptive behaviors and unstable patterns of life. The reason for the disappearance of forests is not beyond this discussion. One-sided management methods of natural resources and unfamiliar with the needs and traditional way of life of villagers and families living in the forest areas of northern Iran, unfavorable economic and social situation of villagers and low and unsustainable development in rural areas are effective factors in destroying Hyrcanian forests. One of the nature-friendly management methods that that has become popular in the world in the last two decades is "Ecovillage".The purpose of this study is to localize rural ecosystem criteria and indicators in developed countries and prioritize these indicators in rural ecosystems along the Darabkola forest with the aim of preventing the destruction and improper use of Natural areas, including forests and pastures.

  Material and Methods

  In this study, the Delphi method was used to identify and localize the criteria and indicators of ecological, economic and socio-cultural evaluation. Entropy Shanon and TOPSIS techniques were also used to determine the weight and prioritization of these criteria and indicators.

  Results

  The results showed that ecological criteria with 0.460 had the highest and socio-cultural and economic criteria with 0.375 and 0.165, respectively, had lower weights.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that attention to ecological category indicators has a higher priority than social and economic indicators. As a result, it is more important to pay attention to these indicators for decision making and management.

  Keywords: Ecological, Ecotourism, Economic, Social, Sustainable forest management
 • Abbas Jafari, Samar Mortazavi*, Seyed Mohsen Hosseini Pages 151-161
  Introduction and Objective

  Protected areas (PAs) are considered as the main tool to protect biodiversity worldwide. However, due to the insufficient facilities and equipment, in practice, many PAs fail to achieve their basic conservation goals. Therefore, evaluating and ensuring the effectiveness of PAs to protect biodiversity, especially in biodiversity hotspots, and for their long-term conservation and management. The Hyrcanian forest is one of the ancient deciduous temperate and pristine forests in Northern Hemisphere, is listed as a UNESCO World Heritage Site due to its unique diversity of flora and fauna. However, due to the expansion of human development, these forests is threatened by various human activities. Then, assessing human threats is of paramount for better implementation of management policies in the region.

  Material and Method

  We obtained red deer (Cervus elaphus maral) census data from the Iranian Department of Environment. We also conducted direct interviews with rangers across PAs in the study area. Moreover, we extracted land use change data (i.e., forest cover and cropland) for two decades (1989-2018). We applied a generalized linear model to analyse our data and selected our best models based on Quasi-Akaike Information Criterion corrected for small sample size (QAICc) approach.

  Results

  Our results show that the forest cover and cropland in two time points (years 1988 and 2018) across PAs did not significantly differ. Our results further showed that ~ 747 individual maral (95% CI = 604-980) were counted across 21 regions, indicating a decline of 59% compared to 1988 across PAs. These results show that positive and significant impact rengers on the abundance and population structure of red deer (β = 0.26, 95%, CI ( 0.15-0.38), Relative importance =1), On the other hand, the results indicate that protected areas with good yields have a significant contribution to maintaining biodiversity in the Hyrcanian forests.

  Conclusion

  In line with the studies, it is suggested that protected areas focus on security for the presence of species and try to improve habitat conditions for valuable species by increasing the enforcement of laws.

  Keywords: Effectiveness, Hyrcanian Forest, Iran, Maral population abundance, Ranger, Protected areas
 • Kambiz Espahbodi*, Mojtaba Mahmoudi, Masoud Nazfi-Glyerdi Pages 162-170
  Introduction and Objective

  Despite the significant contribution of Quercus castaneifolia C. A. Meyer in producing seedlings and reforestation in the northern provinces, there are still many problems such as establishment and survival, branching and forking, and the small and moderate growth of the seedlings. Therefore, it seems necessary to find methods to improve the quality of seedlings produced in the nursery and the growth of reforestation. The aim of the study was to evaluate the establishment and growth of Caucasian oak seedlings, obtained from 9 populations in the Hyrcanian forest in a nursery in the center of Mazandaran.

  Material and Method

  In each of the nine populations, seeds were collected from 10 individual oak trees. The collected seeds were planted in a completely random block design with three replication in the Calmardi nursery located at Nekachoob Company in Naka city. Collar diameter and height were measured, the number of branches of seedlings counted, and the percentage of branches and forks recorded in two consecutive years.

  Results

  The analysis of variance resulted in the effect of population on the diameter, height, and, number of branches of biennial seedlings being significant (p<0.01). But in terms of the percentage of fork seedlings, the difference between seed origins was not significant. The highest amount of collar diameter was related to seedlings obtained from seeds of Neka lowland and Chamestan populations. The lowest amount of collar diameter is related to seedlings obtained from seeds of Daraksh and Gilan upland populations. The maximum and minimum height of biennial seedlings in the Chalmardi nursery was 53.57 cm and 37.95 cm and were related to seedlings of Neka lowland and Gilan upland origins, respectively.

  Conclusion

  In general, it was concluded that seed transfer from habitats that are less than 250 km away from the nursery would not have an adverse effect on seedlings' growth. But at a certain distance, the transfer of seedlings from the east to the west Hyrcanian forests will have a better result than the transfer of seeds from the west to the east.

  Keywords: Aeedling, Caucasian oak, Distance, Nursery, Seed transfer
 • Tooba Aebdi, Roya Aebdi*, Behzad Bakhshandeh Pages 171-182
  Introduction and Objective

  Density is a determinant and key factor in the development of a forest stand. In dense stands, competition is high, development occurred late due to limited access to resources, and are highly vulnerable to natural events such as insect infestation, fire, and drought. In contrast, low-density stands will not use the resources available in the habitat efficiently and the return of invested capital will decrease. Therefore, optimal density in forest stands is effective in the optimal use of resources in the habitat and maintaining health and growth in a stand. The present study was conducted to determine the optimal density in the afforestation stands of Populus deltoides in Guilan province and by selecting four pure stands of this species at different ages that had good distribution in the province.

  Material and Methods

  The characteristics of the density (number per hectare of all trees) were counted and the diameter at breast height and the total height of trees were measured within one hectare (100 × 100 meters) area sampling plots. Stand Density Index (SDI) was calculated in order to evaluate the optimal amount of density based on allometric equations.

  Results

  The results indicated that the existing density in Langrood (22 years of age with 5×5 m planting distance), Siahkal (29 years of age with 3×5 m planting distance ), Shaft (38 years of age with 3×3 m planting distance), and Talesh (37 years of age and 5×3.5 m planting distance) regions were 129, 216, 325, and 190, respectively; and the optimal density was 188, 259, 379, and 337 respectively in these areas. The results indicated that the existing density in Langrood, Siahkal, Shaft, and Talesh regions were 129, 216, 325, and 190, respectively; and the optimal density was 188, 259, 379, and 337 respectively; and having no significant difference (except in Talesh area) with existing density in these areas (p< 0.05). The existing density and the optimal density diagrams relative to the diameter classes showed that the diameter classes have a good density in lower classes, the two diagrams were very close to each other and there was overlap in the low classes. The 25 cm diameter class was observed as an intersection between the two diagrams. But, there was a greater difference between the optimal density and the existing density in the higher diameter classes.

  Conclusion

  The results of this study will be a suitable guide for easy and fast comparison between the existing and ideal density according to the species growing condition in the habitat, evaluation, and decision-making of appropriate management of trees density in afforestation.

  Keywords: Even-aged forest, Forest management, Maximum Stand Density Index (SDImax), Poplar, Pure plantation, Stand Density Index (SDI)
 • Ashkan Gholamrezaei, Mohammad Khosravi*, Morteza Pourreza Pages 183-192
  Introduction and Objective

  Wildfires are one of the most important challenges of natural resources management causing a lot of damages to these natural ecosystems, annually. Although, reportedly almost all of the wildfires are human caused in the Zagros region, environmental factors play a key role in fire spreading and burned area.  Hence, the aim of this study was to determine the relationship between burned area and physiographic factors (slope, aspect and elevation) from 2001 to 2018 using Moderate Resolution Imaging Spectro-radiometer (MODIS) fire data.

  Material and Methods

  MODIS burned area data were collected for the statistical period of 2001-2018 with the resolution of 500m include spatial and temporal information of fire incidents. Then the physiographic maps including slope (five classes), aspect (five classes) and elevation (six classes) maps of study area were prepared, using a 90m DEM. Kolmogorov–Smirnov test was used to check the normal distribution of the data. Since the data did not follow the normal distribution, non-parametric tests such as Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U tests were used for comparing the statistical differences between the median of burned area in different classes of physiographic factors. Furthermore, the specific burned area (SBA) index were calculated by overlaying the layers of burned area, vegetation type (rangeland and forest) and physiographic factors to remove the effect of the surface area of physiographic classes.

  Results

  The results showed that the larger burned area was observed in the larger physiographic classes. In other words, the surface area of physiographic classes is the most effective factor on burned area. However, the values of specific burned area (SBA) in each classes showed a different result. In both vegetation types, the value of specific burned area index was highest in the elevation class of 500-1000m and the eastern aspect. Furthermore, the value of SBA was highest in slope class of 15-30% and more than 80% in rangelands and forests, respectively. Since the value of SBA index is not dependent to the extent of relevant physiographic classes, it could be used to indicate the natural potential of each physiographic classes for fire spreading in different regions.

  Conclusion

  It was concluded that the specific burned area in comparison with burned area is a more appropriate index for investigating the effects of physiographic factors on fire spreading.

  Keywords: MODIS, Physiography, Specific burned area, Zagros
 • MohammadReza Kargar*, Farhad Khabazi, Aref Hesabi Pages 193-203
  Introduction and Objective

  Advances in the field of UAVs and sensors, has provided access to high-resolution images and 3D data of them can be used to monitor of forests and evaluate the characteristics of trees. In this study, low-cost UAV sensors and algorithms SFM images have been used to extract the crown height model. then Local Maxima algorithm was used to detect trees.

  Materials and Methods

  Current research was conducted in the Sisangan Forest Park that located in 30 km east of Nowshahr. Based on the Orthomosaic of drone images, six sample plots with 30 to 30 m dimensional were designed.

  Results

  A total of 209 trees were recorded as ground reference, which allowed the algorithm to accurately detect 139 of them with the F-Score of 0.63.  Applied algorithm detected 88 points by mistake, and lost 72 trees. Our r findings showed that the less variety of species and the crown of the trees are symmetrical and in a crown diameter range, the performance of the detection algorithm is better. Also, by using LiDAR sensors, better results may be achieved. generally, the results of this investigation indicated that the in open- canopy forests with the tangier and Also, the trees are symmetrical trees, the acceptable outcome might be access.

  Conclusion

  Overall, the local Maxima algorithm did not detect single-trees. These results therefore need to be interpreted with caution in broadleaves forests.

  Keywords: Crown Height Model, Local Maxima, Remote Sensing, Sisangan, SFM
 • MARYAM Mahmoudi, Elias Ramezani*, Abbas Banedg Shafei, Ali Salehi, Majid Pato, Omid Hossein Zade Pages 204-214
  Introduction and Objective

  Urban forests play an important role in mitigating the impacts of climate change by reducing atmospheric carbon dioxide (CO2). Quantification of carbon storage and sequestration by urban forests is critical for the assessment of the actual and potential role of urban forests in reducing atmospheric CO2. With the aim of determining the most suitable urban trees for carbon sequestration, this study compared the amount of carbon stock in biomass and litter of afforested areas in Lavizan Forest Park in Tehran.

  Materials and Methods

  Six 40-year forest types including Pinus eldarica-Cupressus arizonica (pure coniferous), Robinia pseudoacacia-Fraxinus sp. (pure hardwood), Robinia p.-Fraxinus and Cupressus arizonica-Robinia p. (mixed) with the largest area were selected. In each afforestation type, 25 sample plots of 100 square meters were established. In each sample plot, quantitative characteristics of trees including diameter at breast height (DBH), tree height (H), height at the beginning of the crown and two perpendicular diameters of the crown were measured. Inside each main plot, litter was collected in one square meter micro-plots. As the data were normal according to the Shapiro-Wilk Test, the means of tree quantitative variables and carbon sequestration were compared using Duncan Test. To understand the influence of most important quantitative variables on sample plot distribution, Principal Component Analysis (PCA) was run in PC-ORD (ver.5).

  Results

  According to the results, the maximum and minimum carbon were stored as biomass in stands of Cupressus arizonica (131.3 kg per tree) and Robinia pseudoacacia, (14.1 kg per tree), respectively. The highest and lowest carbon storage in litter belonged respectively to Pinus eldarica (1.2 tons per hectare) and Fraxinus (0.1 ton per hectare) types.

  Conclusion

  According to the result, it can be said that different plantation types have different ability to store carbon in the biomass and litter. Overall, carbon storage potential in conifers (Cupressus arizonica and Pinus eldarica) was higher than in broadleaved species (Robinia pseudoacacia and Fraxinus sp.) in the study area.

  Keywords: Carbon sequestration, Climate change, Greenhouse gas, Urban forest