فهرست مطالب

توانمندسازی سرمایه انسانی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1401)

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 17، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعیده سادات بنی جمالی*، احمد سرلک، محمدرضا سرمدی صفحات 97-109
  این تحقیق با هدف تبیین مبانی نظریه سرمایه انسانی موثر بر اقتصاد آموزش و پرورش انجام شده است. در این تحقیق کیفی تلاش شده تا مولفه های سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش و پرورش شناسایی، به لحاظ نظری تاثیر آن ها بر یکدیگر بررسی شوند. جامعه آماری عبارتند از منابع انتشاریافته در حوزه نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش و پرورش. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی- تحلیلی بوده و از مدل کریپندورف پیروی شده است. در این روش مراحل کدگذاری واحد داده، طبقه بندی، استخراج، تقلیل داده، تفسیر، تحلیل و استنباط یکی پس از دیگری اجرا شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه انسانی متشکل از مولفه های دانش، مهارت، تخصص، سلامت جسمانی و روانی است که به آن ها دارایی گفته می شود. این سرمایه در مواجهه با کار و اشتغال به عنوان یک نیروی مولد به تولید یا ارایه خدمت پرداخته ، به خلق ثروت می انجامد. اقتصاد آموزش و پرورش متشکل از مولفه های کارامدی، تامین مالی، اثربخشی هزینه، عدالت در تامین بودجه و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش است. سرمایه انسانی محصول آموزش و پرورش به شمار می آید که در خلق ثروت و توسعه فردی و اجتماعی اثرگذار است تا آن جا که به ایجاد ارزش افزوده منجر می شود. سرمایه انسانی یک عامل توسعه پایدار نیز به شمار می آید. با این نگاه به آموزش و پرورش هر گونه سرمایه گذاری در آن مفید و کارآمد خواهد بود.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، اقتصاد آموزش و پرورش، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، توسعه فردی و اجتماعی
 • مختار رنجبر* صفحات 111-121

  هدف اساسی این تحقیق بررسی نظام نگهداشت منابع انسانی و تاثیر آن بر بهبود بهره وری در شرکت پالایش گاز پارسیان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان پالایشگاه پارسیان به تعداد 524 نفر می باشد که با روش نمونه گیری طبقه ای220 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته نظام نگهداشت منابع انسانی و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (2000) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه و روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهبود بهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان تاثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود بهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان دارد. تاثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل مسیر نشان داد که کلیه ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای بهبود بهره وری شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد.

  کلیدواژگان: نظام نگهداشت منابع انسانی، بهره وری سازمانی، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی
 • باقر بابانژاد، محسن طاهری دمنه*، سامره شجاعی، محمدباقر گرجی صفحات 123-141

  امروزه اهمیت نقش سرمایه های انسانی به عنوان عامل حیاتی و ممتاز برای بقا و موفقیت سازمان ها بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین سازمان ها در راستای شناسایی و جذب منابع انسانی توانمند باید با تکنیک های این اقدام آشنا باشند. شناسایی شایستگی ها، زبان مشترک برای توصیف نیازهای هر شغل است و الگوی شایستگی یک ابزار مناسب برای شناخت شایستگی ها است. هدف پژوهش ارایه الگوی شایستگی های منابع انسانی برای سازمان گمرک با رویکرد آینده نگارانه است.شناسایی عوامل موثر بر گمرک از طریق مطالعه کلان روندها با روش پویش محیطی (تکنیک PESTEL) و شناسایی پیشران ها با تحلیل داده ها در نرم افزار میک مک انجام گردید. سپس، سناریونگاری گمرک آینده با تنظیم پرسشنامه عدم قطعیت و با تحلیل داده ها در سناریوویزارد صورت پذیرفت. برای شناسایی شاخص های شایستگی منابع انسانی، ضمن بهره گیری از سناریوهای مترتب بر گمرک، از روش مصاحبه و برای سنجش مدل از پرسشنامه استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون های آماری در نرم افزارهای SPSSو PLS صورت گرفت.شناسایی عواملی محیطی موثر بر سازمان، شناخت پیشران ها، عدم قطعیت ها و سناریونگاری گمرک آینده می تواند پیش بینی بلندمدت را بهبود بخشد. نتایج نشان می دهد؛ ارزش، دانش و مهارت به عنوان ابعاد موثر الگوی شایستگی و ارزش های اصلی، شایستگی های حرفه ای، عملیاتی و مدیریتی به عنوان حوزه های (سطوح) الگو شناسایی شده است.تدوین مدل شایستگی با رویکرد آینده نگارانه به عنوان راه حلی عملی می تواند مدیران گمرک را تعریف مهارت ها و دانش لازم برای مشاغل، ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان، هم راستایی فرآیند مدیریت استعدادها با استراتژی سازمانی یاری رساند.

  کلیدواژگان: شایستگی منابع انسانی، کلان روند، آینده نگاری، سناریو نگاری، سازمان گمرک
 • مریم ربیعی، داود کیا کجوری*، محمدجواد تقی پوریان صفحات 143-158

  چابکی سازمانی با رویکرد رفتاری، از زمره موضوعاتی محسوب می شود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در سازمان های مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آنها در سطوح مختلف فراهم می سازد. نظام آموزش عالی، از جمله سازمانهایی است که باید محرکهای تغییر را شناسایی کرده و با تقویت نیروی انسانی در جهت پاسخ به تغییرات محیطی و چابکی بیشتر گام بردارد. با اشاره به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با بکارگیری روش آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی، با استفاده از روش فراترکیب پس از غربالگری 481 مقاله تعداد 120 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که از این بین 11 عامل به عنوان عوامل نهایی فراترکیب معرفی شدند. در بخش کمی عوامل احصاء شده با استفاده از نظرات 14 نفر از اعضای پانل خبرگان و بکارگیری تکنیک دیمتل، به لحاظ میزان تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و روابط درونی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که معیار «توانایی پاسخ به مسایل محیطی» در بین سایر معیارها دارای بیشترین و معیار «تحول در برنامه ریزی آموزشی» کمترین اثرگذاری اثرگذاری بر روی سایر عناصر را داراست. بیشترین نفوذپذیری مربوط به «شکل گیری برنامه های آموزشی و تحقیقاتی مجازی» وکمترین نفوذپذیری به «حمایت مدیران» مربوط گردید. همچنین مشخص شد که متغیرهای «توانایی پاسخ به مسایل محیطی»، «مهارت های کاربردی» و «سازگاری» را می توان از بین متغیرهای چابکی رفتاری سازمانی، به عنوان متغیرهای مستقل محسوب کرد.

  کلیدواژگان: چابکی رفتاری سازمانی، فراترکیب، تکنیک دیمتل، آموزش عالی
 • صدیقه مقبلی مهنی، مهربان هادی پیکانی*، رضا ابراهیم زاده دستجردی، البرز قیتانی صفحات 159-169
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل ایجابی تعادل کار و زندگی با رویکرد فراترکیب بوده است.
  روش
  جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان در خصوص تعادل کار و زندگی بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و غیرتصادفی بوده است. در این پژوهش تعداد 15 نفر به عنوان جامعه مورد نظر انتخاب گردیدند. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. به این صورت که پس از بررسی چارچوب مند تحقیقات انجام شده واز طریق سایت ها و اسناد معتبر در طی بیست سال گذشته از میان مقالات جستجو شده و اولیه، تعداد 22 مقاله که بیشترین ارتباط را با پژوهش حاضر داشتند به منظور تحلیل انتخاب شدند. در ادامه پس از بررسی مفاهیم استخراج شده و جمع بندی آنها 128 کد تخلیص شده به دست آمده است. سپس، از مفاهیم استخراج شده پژوهش با اجماع نظری متخصصان برای سازماندهی شاخص های موجود،26 مولفه اصلی در سازوکار طراحی مدل ایجابی تعادل کار و زندگی تبیین گردیده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است بعد ایجابی شامل مولفه های پیشایند، پیامد و استراتژی های تعادل کار و زندگی به عنوان مولفه های تقویت کننده تعادل کار و زندگی بوده است.
  نتایج
  نوآوری این پژوهش ارایه مدلی فراگیر از نتایج مطالعات گسترده پیشین بوده است. با توجه به مدل حاصل شده در پژوهش با تقویت بعد ایجابی، سازمان ها می توانند در جهت ارتقاء رضایتمندی و بهره وری و استفاده مناسب در تصمیم گیری های سازمانی بهره برده و کیفیت زندگی کاری را تعالی بخشند.
  کلیدواژگان: تعادل، کار، زندگی، بعد ایجابی
 • هادی برنجی مریان، حمیدرضا رضایی کلیدبری*، کریم کیاکجوری صفحات 171-181
  زمینه

  هدف از انجام این پژوهش ارایه ی الگوی شفا ‎‏‏ فیت در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (بررسی میزان شکاف بین نظرات خبرگان و شهروندان از منظر ویژگی های مجلس شفاف) می باشد.

  روش

  در قسمت کمی بعد از آزمون نرمالیته کلموگروف- اسمیرنوف از آزمون های پارامتریک (t نمونه مستقل) که از طریق نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه شفافیت که تعداد آنها 24 نفر بوده است و در بخش کمی نیز از نظر شهروندان که تعداد آنها نیز 426 نفر بوده است که از طریق روش خوشه ای با محوریت پنج استان ایران، استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش در بخش کمی نیز استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و خبرگان و برای تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آلفا برای مجموع متغییرها برابر با 964/0 بدست آمده است.

  یافته ها: 

  الگوی شفافیت در مجلش شورای اسلامی ایران از پنج مقوله ی اصلی که عبارتند از: اطلاعاتی، مالی، نظارتی و پاسخگویی و اخلاقی و فردی حرفه ای تشکیل شده است که نه تنها ابعاد تشکیل دهنده ی شفافیت در مجلس شورای اسلامی بدست آمد بلکه در ادامه عوامل موثر بر استقرار موفق شفافیت، پیامدهای استقرار شفافیت، موانع استقرار شفافیت و نیز آسیب های احتمالی در مجلس شورای اسلامی در صورت عدم استقرار شفافیت نیز بحث خواهد شد.

  نتیجه گیری: 

  تلاش و خواست جمعی در زمینه شفافیت می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای دوام و پایداری حکومت تلقی گردد. .

  کلیدواژگان: شفا &lrm، &rlm، فیت، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، t نمونه مستقل، نظارت
|
 • Saeedehsadat Banijamali *, Ahmad Sarlak, Mohammadreza Sarmadi Pages 97-109
  The purpose of this research is explaining the philosophy of human capital theory which is affecting on the economics of education. In this qualitative research, an attempt has been made to identify the components of human capital and the economics of education and to study their impact on each other theoretically. The statistical population has consisted of published sources in the fields of human capital theory and Economics of Education. Data has been collected by index cards of the library. The method of data analysis is descriptive-analytical and the model of Krippendorf has been followed. In this method, the steps of data unit coding, classification, extraction, data reduction, interpretation, analysis and inference have been performed respectively. The findings show that human capital consists of components of knowledge, skills, expertise, physical and mental health, which are called asset. This capital produces wealth in the face of work and employment as a productive force to produce or provide services. The economics of education consists of the components of cost-benefit, financing, cost-effectiveness, equity in budgeting, and the economic value of education. Human capital is also a factor of sustainable development. With this view on education, any investment in it will be cost-effective and profitable.
  Keywords: Human Capital, Economics of education, Investment in Education, Individual, Social Development
 • Mokhtar Ranjbar * Pages 111-121

  The main purpose of this research was to investigate the human resource retention system and its impact on improving productivity in Parsian Gas Refining Company. The research method is descriptive survey type. The statistical population of this study consisted of managers and employees of Parsian refinery with 524 people. They were examined by stratified sampling method of 220 people. The research tool was a researcher-made questionnaire developed by Human Resources Retention System, as well as Hersey and Goldsmith's (2000) Productivity Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics including multiple regressions and structural equation modeling using PLS software. The findings showed that human resource retention system has a significant effect on improving the productivity of Parsian gas refining company. Also, the dimensions of human resource retention system including individual factors, organizational factors and environmental factors also have a positive and significant effect on improving the productivity in Parsian Gas Refining Company. The simultaneous effect of variables in the final model using multiple regression and path analysis showed that all dimensions of human resources retention system have a positive and significant predictor of improving the productivity in Parsian Gas Refining Company.

  Keywords: Human resource retention system, organizational productivity, Individual Factors, Organizational Factors, Environmental factors
 • Bagher Babanejad, Mohsen Taheri Demneh *, Samereh Shojaei, MohammadBager Gorji Pages 123-141

  Today, the importance of the role of human capital as a vital and privileged factor for the survival and success of organizations has been increasingly considered.Organizations should be familiar with the techniques of this action in order to identify and attract capable HR.Competency identification is the common language for describing the needs of each job, and the competency model is an appropriate tool for identifying competencies.The purpose of this study is to present a model of HR competencies for customs organization in Futuristic approach. Identifying the factors Effective the Customs by studying processes by environmental scanning method (PESTEL technique) and identification of drivers is done by analyzing the data in Micmac software. Then, the future Customs scenarios was adjusted (CBI) and analyzed by data in Wizard scenario.To identify indicators of HR competency, while using the scenarios of Customs, the interview method was used and a questionnaire was used to assess the model. Data were analyzed using structural equation modeling and statistical tests in SPSS and PLS software. Identifying environmental factors affecting the organization, identifying drivers, uncertainties, and Customs future scenarios can improve long-term forecasting. Results show; Value, knowledge and skills have been identified as effective dimensions of the competency model and core values,professional, operational and managerial competencies have been identified as model areas (levels). Develop competency model with a futuristic approach as a practical solution can help customs managers define the skills and knowledge needed for jobs, evaluate and improve employee performance, align the talent management process with organizational strategy.

  Keywords: Human resource competencies, Mega trends, Foresight, Scenario, Customs organization
 • Maryam Rabiei, Davood Kia Kojouri *, MohammadJavad Taghipourian Pages 143-158

  Organizational agility with a behavioral approach is one of the issues that explaining its various dimensions and angles in different organizations, provides a favorable position for growth and improvement of their performance at different levels. The higher education system is one of the organizations that should identify the drivers of change and take steps to respond to environmental changes and increase agility by strengthening human resources. Referring to the importance of the subject, the present study was conducted with the aim of designing a model of organizational behavioral agility in the higher education sector using a mixed method. In the qualitative section, using the Meta-synthesis method, after screening 481 articles, 120 articles were reviewed, of which 11 factors were introduced as the final factors of the Meta-synthesis. In the quantitative section, the enumerated factors were examined in terms of effectiveness, effectiveness and internal relations using the opinions of 14 members of the panel of experts and the application of DEMATEL technique. The results show that the criterion of "ability to respond to environmental issues" has the highest among other criteria and the criterion of "change in educational planning" has the least impact on other elements. The highest permeability was related to "formation of virtual educational and research programs" and the lowest permeability was related to "managers' support". It was also found that the variables of "ability to respond to environmental issues", "practical skills" and "adaptability" can be considered as independent variables among the variables of organizational behavioral agility.

  Keywords: Organizational Behavioral Agility, Meta-synthesis, DEMATEL, Higher Education
 • Sedigheh Moghbeli Mehni, Mehraban Hadi Paykani *, Reza Ebrahimzade Dastjerdi, Alborz Gheytani Pages 159-169
  Objective
  The aim of this study was to provide a positive model of work-life balance with a hybrid approach.
  Method
  The statistical population of this study included thinkers and experts on work-life balance. The sampling method was purposeful and non-random, 15 people were selected as the target population. This research has been done using the meta-combined method. In this way, after a framework review of the research and through reputable sites and documents during the last twenty years, among the first and most researched articles, 22 articles that were most related to the present research have been selected for analysis. Then, after examining the extracted concepts and summarizing them, 128 purified codes have been obtained. Then, from the extracted concepts of the research with the theoretical consensus of experts to organize the existing indicators, 26 main components in the design mechanism of a positive model of work-life balance have been explained.
  Results
  The results of this study have shown that the positive dimension includes the components of precedence, outcome and work-life balance strategies as components that strengthen the work-life balance.
  Results
  The innovation of this research has been presenting a comprehensive model of the results of previous extensive studies. According to the model obtained in the research, by strengthening the positive dimension, organizations can benefit in order to promote satisfaction and productivity and appropriate use in organizational decisions and improve the quality of working life.
  Keywords: Balance, work, life, positive dimension
 • Hadi Berenjimaryan, Hamidreza Rezaee Kelidbari *, Karim Kiakajouri Pages 171-181
  Background

  The purpose of this research is to present the model of transparency in the Islamic Council of the Islamic Republic of Iran (examining the gap between the opinions of experts and citizens from the perspective of the characteristics of the transparent parliament).

  Method

  in the small part after Kolmogorov-Smirnov normality test, parametric tests (independent sample t) were used through SPSS version 23 software. The statistical population of this research in the qualitative part includes 24 experts in the field of transparency, and in the quantitative part, there are 426 citizens, which was used through a cluster method centered on five provinces of Iran. The tool for collecting information in the quantitative part of this research is the use of a researcher-made questionnaire, which was used to determine the content validity of the questionnaire from the opinions of experts and experts, and to determine its reliability, Cronbach's alpha method was used, and the alpha value for the total variables was equal to 0.964. Is.

  Findings

  The model of transparency in the Majlis of the Islamic Council of Iran consists of five main categories, which are: informational, financial, supervisory and accountability, and ethical and professional individual, which not only formed the dimensions of transparency in the Islamic Council, but also the effective factors. The successful establishment of transparency, the consequences of the establishment of transparency, the obstacles to the establishment of transparency, as well as possible damages in the Islamic Council in case of non-establishment of transparency will also be discussed.

  Keywords: Transparency, Islamic Council of The Islamic Republic of Iran, T Independent Sample, Supervision