فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کبری قاسمی، طاهره الهی*، مجید یوسفی افراشته صفحات 5-21
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل معادلات ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه شامل محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، و بی اعتمادی/ بدرفتاری با در نظر گرفتن نقش میانجی گر نقش های جنسیتی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی نوع تحلیل مسیر بود. پژوهش بر روی 300 نفر (168 مرد و 132 زن) از کارمندان متاهل شهر زنجان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از سیاهه تعهد زناشویی آدامز و جونز، پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه، و سیاهه نقش جنسیتی بم جمع آوری شدند. داده های پژوهش به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که مدل فرضی پژوهش با داده های تجربی برازش مطلوب دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که طرحواره محرومیت هیجانی با تعهد زناشویی همبستگی منفی و معنادار دارد. همچنین نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی با تعهد زناشویی همبستگی مثبت و معناداری دارند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که نقش های جنسیتی مردانگی و زنانگی در رابطه ی بین طرحواره محرومیت هیجانی و تعهد زناشویی نقش واسطه ای دارند. همچنین نقش جنسیتی مردانگی در رابطه ی بین طرحواره های رهاشدگی/ بی ثباتی، و بی اعتمادی/ بدرفتاری و تعهد زناشویی نقش واسطه ای دارد. با توجه به یافته های این پژوهش طراحی مداخلاتی در راستای آگاه سازی افراد نسبت به طرحواره هایشان و تعدیل آن در فرآیندهای مشاوره و روان درمانی می تواند گام موثری در کمک به حل مشکلات زوجین باشد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تعهد زناشویی، نقش جنسیتی
 • مهدی ارخودی قلعه نوئی، امیر امین یزدی*، حسین کارشکی، علی کیمیایی صفحات 22-40
  هدف

  هدف پژوهش ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی های یادگیری بود.

  روش

  روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی با مدل توسعه ابزار بود که در دو بخش کیفی (پدیدارشناسی توصیفی) و کمی (توصیفی همبستگی) انجام شد. جامعه ی آماری والدین کودکان با ناتوانی های یادگیری در سال تحصیلی 1400-1401 در شهر مشهد بودند. نمونه در بخش کیفی 20 نفر و در بخش کمی 409 نفر در مطالعه نخست و 351 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی سازه و بررسی همسانی درونی به وسیله نرم افزارهای SPSS16 و AMOS20 انجام گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج بخش کیفی نشان داد پویایی های خانواده شامل سه مضمون اصلی مسایل کودک، مسایل مدرسه و مسایل خانواده است. نتایج بخش کمی نشان داد پرسشنامه ساخته شده از ساختاری شش عاملی برخوردار است که 77/67 درصد واریانس را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار و نیز ساختار شش عاملی را تایید کرد. همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ برای مسایل کودک، مسایل مدرسه، کارکردهای تحولی-تربیتی خانواده، چالش های محیطی، تاثیر روی خانواده و چالش های والدین و کل مقیاس به ترتیب 94/0، 91/0، 95/0، 89/0، 76/0، 94/0 و 93/0 و ضرایب دونیمه کردن نیز به ترتیب 92/0، 87/0، 94/0، 80/0، 73/0، 88/0 و 63/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می شود که پرسشنامه پویایی های خانواده کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری در نمونه دانش آموزان شهر مشهد از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و می تواند به عنوان  یک ابزار جهت سنجش پویایی های خانواده این گروه از کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پویایی های خانواده، ناتوانی های یادگیری، روایی، پایایی
 • راضیه حافظ شعرباف، بهرام علی قنبری هاشم آبادی*، فاطمه علی دوستی صفحات 41-59
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار مبتنی بر رویکرد «محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن» بر تنظیم هیجان و حل تعارض والد-نوجوان انجام گرفت.
  روش
  روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر 17-14 ساله نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 1400- 1399 (12018 نفر) بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، هشت آموزشگاه مقطع متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد دانش آموزان این آموزشگاه ها (1425) نفر بودند. از پرسشنامه مقیاس نگرش به فرزند، نسخه ی مادر (CAMS) به عنوان آزمون غربالگری و با هدف شناسایی تعارضات والد-فرزندی استفاده شد. سپس از بین دانش آموزان داوطلب تعداد 30 دانش آموز همراه با مادر انتخاب شده و به صورت گزینش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 زوج مادر-دختر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها همچنین از دو پرسشنامه ی تاکتیک های تعارض موری اشتراوس (CP) فرم تعارض با والدین و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومیر (2004) به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های مذکور را تکمیل و سپس گروه آزمایش به مدت پنج جلسه در جلسات آموزشی رویکرد هیجان مدار مبتنی بر مدل «محکم در آغوشم بگیر، رهایم کن» آیکین و آیکین (2017) قرار گرفتند. سپس هر دو گروه پرسشنامه های پژوهش را به عنوان پس آزمون تکمیل و در نهایت، داده ها با تحلیل واریانس چندمتغیری با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-21 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اثر زمان، گروه و تعامل زمان در گروه آزمایش برای مولفه های حل تعارض و رویکردهای تنظیم هیجان معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش هیجان مدار، برنامه HMT-LMG، حل تعارض والد-نوجوان، تنظیم هیجان
 • علی احمدی رق آبادی، زهرا باقرزاده گلمکانی*، مهدی اکبرزاده، احمد منصوری، محمدرضا خدابخش صفحات 60-78
  هدف

  اختلال مصرف مواد، به عنوان یکی از بیماری های مزمن روان پزشکی، امروزه به یکی از مشکلات عمده در جوامع تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون بود.

  روش

  پژوهش حاضر، یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با آزمون پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. نمونه شامل 60 نفر از بین بیماران دریافت کننده درمان نگهدارنده متادون بودکه طی 6 ماهه دوم سال 1398 به مراکز ترک اعتیاد مشهد مراجعه کرده بودند. آزمودنی ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمانی فراشناخت) و یک گروه کنترل جایگزین شدند. از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2007) برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار Spss-24 تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که هم درمان پذیرش و تعهد و هم درمان فراشناختی بر افزایش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار و کاهش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار موثر هستند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد در تغییر نمرات راهبردهای تنظیم هیجان نسبت به درمان فراشناختی موثرتر عمل کرده است. به صورت کلی می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون رویکرد درمانی بهتری است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، درمان فراشناخت، تنظیم شناختی هیجانی، راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه
 • بیتا ثلاثی، بهزاد شوقی* صفحات 79-99
  هدف

  مدل طرحواره درمانی بر نقش طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبردهای تنظیم هیجان و دوز مصرف تاکید زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی و دوز مصرف در بیماران با درمان نگهدارنده با متادون بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی و با پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه مورد مطالعه شامل 44 نفر از بیماران تحت درمان با متادون که در سال های 99-1398 به کلینک های ترک اعتیاد منطقه 10 تهران مراجعه کرده بودند، شامل می شود. تعیین نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و در نهایت 22 نفر برای گروه آزمایش و 22 نفر برای گروه کنترل گمارش تصادفی شدند. جلسات درمانی شامل 12 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو هفته بود. از پرسشنامه های مقیاس طرحواره های ناسازگار اولیه  و مقیاس دشواری تنظیم هیجان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده با تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین سه متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی و دوز مصرف متادون در گروه تحت درمان با پروتکل طرحواره درمانی با گروه کنترل وجود دارد.

  نتیجه : 

  طرحواره درمانی به دلیل تاکید بر باورها و راهبردهای فرد در ارتباط با هیجان های شخصی خود می تواند به عنوان یک  روش مداخله ای تاثیرگذار برای طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و دوز مصرفی متادون مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می گردد که مشاوران و روان درمانگران، کارگاه های طرحواره درمانی که منجر به بهبود مسایل روان شناختی مرتبط با آن می شود، برگزار نمایند.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجانی، طرحواره درمانی، متادون
 • الهه آهنگری*، مجتبی باب الحکمی صفحات 100-113
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مجازی بر حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی افراد مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه کاشمر زمان پاندمی کووید-19 بود.
  روش
  روش این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان عصمتیه شهرستان کاشمر در سال 1399 بود. از این جامعه آماری تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. آن ها به پرسشنامه حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی پاسخ دادند (پیش آزمون) سپس از بین کسانی که معیارهای ورود به پژوهش (تمایل به شرکت در پژوهش، کسب نمره معیار در پرسشنامه ها، عدم ابتلا به بیماری روانی و جسمانی حاد، دسترسی به شبکه های مجازی) را داشتند، به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 30 نفر). گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت گروه درمانی شناختی رفتاری به صورت مجازی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. در پایان مجددا هر دو گروه به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند (پس آزمون). برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در مقیاس های حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می شود که گروه درمانی شناختی رفتاری مجازی می  تواند یک مداخله موثر جهت کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی افراد در زمان پاندمی کووید-19 قلمداد شود.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی رفتاری مجازی، حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی، پاندمی کووید-19
 • مریم وطن خواه، سید محمدحسین موسوی نسب*، عباس رحمتی صفحات 114-140
  هدف

  هدف این مطالعه مقایسه ی اثربخشی آموزش حافظه‎ی کاری با آموزش حافظه‎ی رقابتی بر علایم روان‏شناختی و عملکردهای شناختی مبتلایان به افسردگی اساسی بود.

  روش

  مطالعه روی 60 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که به صورت تصادفی در سه گروه آموزش حافظه‎ی رقابتی، آموزش حافظه‎ی کاری و کنترل تقسیم شدند، به مدت 8 جلسه انجام‏شده است. ابزار سنجش شامل چهار تکلیف رایانه‏ای: دووال انبک، فراخنای تقارن، فراخنای خواندن، حرف-عدد، سه پرسشنامه: سیاهه افسردگی بک، نشخوار ذهنی نولن هوکسما، عزت‏نفس روزنبرگ، و آزمون فراخنای ارقام حافظه بزرگسالان هوش وکسلر بود. داده‏ها از طریق تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته‏ ها: 

  در هر سه گروه، عملکرد در تمام متغیر‏ها به جز نشخوار ذهنی در طول کارآزمایی در مقایسه با پیش‏آزمون افزایش داشت. آموزش حافظه‎ ی کاری نتوانست منجر به بهبودی افسردگی و عزت‏نفس شود، اما منجر به بهبودی مولفه‏ های جابه‏ جایی، به ‏روزرسانی و بازداری شد. آموزش حافظه‎ ی رقابتی نتوانست منجر به بهبود کارکردهای شناختی افراد افسرده شود، اما منجر به بهبود افسردگی و عزت ‏نفس شد. آموزش حافظه‎ ی کاری به‏ تنهایی نمی ‏تواند بر افسردگی اساسی، عزت‏ نفس و نشخوار ذهنی اثرگذار باشد؛ همچنین آموزش حافظه‎ ی رقابتی به تنهایی نمی‏تواند بر نشخوار ذهنی و تمام کارکردهای شناختی در افراد افسرده موثر باشد. با توجه به حیطه ی اثرگذاری متفاوت این دو درمان و بر اساس اهداف درمانی مختلف، می‏توان یکی از این دو درمان را انتخاب کرد و یا به صورت همزمان با یک درمان دیگر به کاربرد.

  کلیدواژگان: افسردگی اساسی، آموزش حافظه‎ی کاری، آموزش حافظه‎ی رقابتی
|
 • Kobra Ghasemi, Tahereh Elahi *, Majid Yousefi Afrashteh Pages 5-21
  Purpose

  This study was conducted with the aim of examining the structural equation model of predicting marital commitment based on the early maladaptive schemas of emotional deprivation, abandonment/instability, and mistrust/abuse mediated by the gender roles.

  Method

  The present research was a correlational study using the path analysis method. A total of 300 married employees (132 females and 168 males) were selected by the convenience sampling method. Data were collected using the Dimensions of Commitment Inventory (DCI), Young Schema Questionnaire-Short Form (SQ-SF), and Bem Sex Role Inventory (BSRI). The path analysis analysis was conducted to examine the proposed model using LISREL software.

  Findings

  The results indicated that the hypothesized model had a good fit with the observed data. The findings showed that emotional deprivation schema is negativly correlated with marital commitment. Moreover, the gender roles of masculinity and femininity are positivly correlated with marital commitment. The path analysis showed that the relation between emotional deprivation schema and marital commitment is mediated by both gender roles. In addiction, the relations between abandonment/instability and mistrust/abuse schemas and marital commitment are mediated by the gender role of masculinity. According to the findings of this research, designing interventions aimed at increasing people's awareness of their maladaptive schemas and modifing them in counseling and psychotherapy processes can be helpful in solving couples' problems

  Keywords: Early maladaptive schemas, Marital Commitment, gender roles
 • Mahdi Arkhodi Ghalenoei, Amir Aminyazdi *, Hosein Kareshki, Ali Kimiaee Pages 22-40
  Purpose

  The aim of this study was to develop and validate a questionnaire on the family dynamics of children with learning disabilities.

  Method

  The research method was a sequential exploratory combination with a tool development model that was conducted in two parts: qualitative (descriptive phenomenological) and quantitative (descriptive-correlational). The statistical population of the study was all parents of children with learning disabilities in the academic year 2021-2022 in Mashhad. Using the convenience sampling method, 20 individuals were selected for the qualitative part of the first study, 409 individuals were selected for the quantitative part of the first study, and 351 individuals were selected for the second study. Data were analysed using exploratory and confirmatory factor analysis, construct validity and internal consistency analyses by SPSS16 and AMOS20 softwares.

  Findings

  The results of the qualitative part showed that family dynamics include the three main themes: child issues, school issues, and family issues. The results of the quantitative part showed that the developed questionnaire has a six-factor structure that explains 67.77% of the variance. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure as well as the six-factor structure. Internal consistency of the scale with Cronbach's alpha for the subscales of child problems, school problems, developmental-educational functions of the family, environmental challenges, impact on the family, and parents' challenges, as well as the total scale were calculated as 0.94, 0.91, 0.95, 0.89, 0.76, 0.94, and 0.93, respectively. Uisng the split half method, the coefficients for these scales were calculated as 0.92, 0.87, 0.94, 0.80, 0.73, 0.88 and 0.63, respectively. According to the findings of this research, the questionnaire of family dynamics of children with learning disabilities has good validity and reliability and can be used as a tool to measure the family dynamics of these group of population.

  Keywords: Family Dynamics, Learning disabilities, validity, reliability
 • Raziyeh Hafez Sherbaf, Bahramali Ghanbari Hashemabadi *, Fatemeh Alidoosti Pages 41-59
  Purpose
    The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the emotion-focused therapy based on HMT.LMG approach (Hold Me Tight, Let Me Go) on regulating emotions and resolving parent-adolescent conflicts.
  Method
  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group design and a three-month follow-up assessment. The statistical population consisted of all 12018 female students aged from 14 to 17 years who lived in Mashhad city and studied over the academic year of 2020-2021. The research sample was selected through the multi-stage randomized cluster sampling method. Eight high schools with a total population of 1425 students were randomly selected. The child's attitude towards mother scale (CAM) was used as the screening test in order to identify child-parent conflicts.  A number of 30 daughter-mother pairs were then selected and randomly assigned into the study groups. The difficulties in emotion regulation scale and parent-adolescence conflict version of conflict tactics scale were used to collect data. Both groups completed the questionnaires and the experimental group received the the emotion-focused therapy based on HMT.LMG approach for 5 sessions. The control group did not receive any intervention. Both groups were then asked to complete the research questionnaires for the post –test and follow-up phases. The data was analyzed by multivariate repeated measurments ANOVA method using SPSS21 software.
  Findings
  The findings showed that the effect of time, group, and time interaction in the experimental group was significant for resolving conflicts and regulating emotions capabilities.
  Keywords: emotion-focused therapy, HMT.LMG approach, resolve Parent-Adolescence conflict, Emotion regulation
 • Ali Ahmadi Roghabadi, Zahra Bagherzadeh Golmakani *, Mahdi Akbarzade, Ahmad Mansouri, Mohammadreza Khodabakhsh Pages 60-78
  Purpose

  Substance use disorder, as one of the chronic psychiatric diseases, has become one of the major problems in society today. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy on adaptive and maladaptive strategies of emotional regulation in patients with substance use disorder who were under the Methadone Maintenance Treatment (MMT).

  Method

  The method of the present study was semi-experimental with a pre-test and post-test design, a three-month follow-up step and a control group. The sample consisted of 60 patients receiving methadone maintenance treatment who had visited Mashhad addiction treatment centers during the second 6 months of 2018. Subjects were selected by the convenience sampling emthod and randomly assigned to two experimental groups (acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy) and also a control group. Data were collected using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and were analyzed using SPSS 24 software.

  Findings

  The results showed that both acceptance and commitment therapy and metacognitive therapy are effective in increasing adaptive cognitive emotion regulation strategies and reducing maladaptive cognitive emotion regulation strategiesis. Moreover, the findings showed that acceptance and commitment therapy is more effective than metacognitive therapy in modifying cognitive emotion regulation strategies. In general, it can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment is an appropriate therapeutic approach for patients with substance use disorder who are under the methadone maintenance treatment.

  Keywords: Acceptance, Commitment Treatment, metacognitive therapy, Emotional Cognitive Regulation, adaptive, maladaptive strategies
 • Bita Salasi, Behzad Shoghi * Pages 79-99
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Schema Therapy (ST) on the Early Maladaptive Schemas (EMS), Emotional Regulation (ER) and the cosumed methadone dose of patients undergoing the Methadone Maintenance Treatment (MMT).

  Method

  The research methodology was semi-experimental with a pretest-posttest and control group design. The sample consisted of 44 patients who were under the methadone treatment and visited addiction treatment clinics in District 10 of Tehran city in 2018-2019. Subjects were selected using the convenience sampling method. 22 people were then randomly assigned to the experimental group and 22 people to the control group. The treatment sessions consisted of twelve 90-minute sessions that were implemented during six weeks (two sessions for each week). The Early Maladaptive Schema scale (EMSs) and the Difficulty in Emotional Regulation Scale (DERS) were used to collect data. The data were then analyzed using ANCOVA statistical method.

  Findings

  The results showed significant differences between the experimental group and control group in the three variables of study indicating that the schema therapy is beneficial for reducing early maladaptive schemas, difficulty in emotional regulation and methadone dose.

  Keywords: Early maladaptive schemas, emotional regulation, Schema Therapy, methadone
 • Elahe Ahangari *, Mojtaba Bablhakami Pages 100-113
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of virtual cognitive-behavioral group therapy on anxiety sensitivity and emotional regulation in individuals referred to Esmatiyeh Health Care Center of Kashmar city during the Covid-19 pandemic.
  Method
  The design of this semi-experimental research was pre-test-post-test with a control group. The statistical population of the study included all people who referred to Esmatiyeh Health Care Center of Kashmar city in 2020. From this statistical population, 150 people were selected as a sample by the voluntary and convenience sampling method. They were then asked to complete the questionnaires of anxiety sensitivity and emotional regulation (pre-test). From among those who met the inclusion criteria (willingness to participate in research, obtaining the criterion scores in questionnaires, not suffering from acute mental and physical illness, having access to virtual networks), 60 people were selected as a sample by random sampling method and were randomly assigned in experimental and control groups (30 people in each group). The experimental group received virtual cognitive-behavioral therapy group for 12 sessions and the control group did not receive any intervention. In the end, both groups were asked again to complete the research measures (post-test). Multivariate Analysis of Covariance was used to analyze the data.
  Findings
  The results showed that there were significant differences between the scores of the experimental and control groups in the scales of anxiety sensitivity and emotion regulation in the post-test phase (p <0.05). Based on the findings of this research, it is concluded that virtual cognitive-behavioral group therapy is a beneficial intervention in reducing anxiety sensitivity and increasing emotional regulation of people during the Covid-19 pandemic.
  Keywords: Virtual Cognitive-Behavioral Group Therapy, anxiety sensitivity, emotional regulation, Covid-19 Pandemic
 • Maryam Vatankhah, Sayed MohammadHossein Mousavi Nasab *, Abbas Rahmati Pages 114-140
  Purpose

  This research aimed to compare the effectiveness of working memory training with competitive memory training on the psychological symptoms and cognitive functions of patients with major depression.

  Method

  This study was performed on 60 patients with the major depressive disorder who were randomly divided into three groups: control, competitive memory training, and working memory training. The instruments used in this study included four computer tasks: asymmetry span, reading span, letter-number, dual n-back, three questionnaires: BECK Depression Inventory, Nolen -Hoeksema rumination Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Questionnaire, and the Wechsler intelligence Scale for Adult-Memory for Digit Span. Data were analyzed by using ANCOVA.

  Findings

  In all three experiments, performance during the training task significantly increased, but this performance gain did not transfer to the rumination. In working memory training group no positive effect of training on depression and self-esteem was found. But it did lead to improvements in the components of shifting, updating, and inhibition. Also, competitive memory training failed to improve cognitive functions in depressed individuals but led to improved depression and self-esteem. overall, results show that stand alone Working Memory training can not be effective on low self esteem and does not result in reduced rumination nor in reduced symptoms of major depression. Also, stand alone competitive memory training can not be effective on rumination, and cognitive functions in depressed maple Due to the different effectiveness of these two treatments and based on different therapeutic goals, one of these two treatments can be selected or used simultaneously with another treatment.

  Keywords: major depressive disorder, competitive memory training, Working Memory Training