فهرست مطالب

مطالعات تاریخی جهان اسلام - پیاپی 22 (تابستان 1401)
 • پیاپی 22 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن احمدیان دلاویز*، محمدرضا جباری صفحات 7-24

  در آیات و روایات، انجام شعایر الهی و دینی مورد تاکید و احیاء آنها از سوی بزرگان دین سفارش شده است. هر گروه دینی و مذهبی و حتی غیر دینی، دارای تعدادی از نشانه ها و علامت های اختصاصی هستند که پیروانشان با آنها شناخته می شوند. شیعیان امامیه ایران نیز در طول تاریخ اسلام از این امر مستثنی نبوده اند. شعایر دارای انواع مختلفی از جمله رفتاری است و مراد از شعایر رفتاری، رفتار بیرونی و واکنش خارجی و عملکردی که نشانه و علامت اطاعت الهی است، گرچه ممکن است در آن گفتار هم وجود داشته باشد اما رفتار و عملکرد نمود و جلوه بیشتری دارد. با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، گفته می شود شیعیان امامیه ایران در انجام شعایری نظیر زیارت قبور ایمه (ع)، سوگواری و عزاداری، سیاه پوشی، ارسال وجوه شرعی برای ایمه، برگزاری جشن اعیاد، مقبره سازی و تبرک جستن به اهل بیت (ع)، اهتمام داشتند. همه شعایر هفتگانه مذکور جز مقوله سیاه پوشی، مستند بر سیره نظری یا عملی حضرات معصومان بوده است.

  کلیدواژگان: «شعائر»، «شیعیان»، «امامیه»، «ایران»، «عصر حضور»
 • سید آصف کاظمی *، عبدالوهاب فراتی صفحات 25-52

  واگرایی و تفرقه یکی از مسایل مهم جهان اسلام در دوره معاصر به حساب می آید. از منظر روش جستاری اسپریگنز، آینده همگرایی اسلامی مستلزم آن است که مسلمانان باید وضعیت موجود را ابتدا فهم نموده و با شناسایی علل و موانع به سمت وضعیت مطلوب عبور کنند. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که علل و موانع شکل گیری همگرایی در جهان اسلام چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که وضعیت موجود جهت گیری زیادی به سمت همگرایی ندارد و باید شکل گیری همگرایی را به عنوان مسیر جامعه مطلوب و آرمانی یعنی شکل گیری امت اسلامی هموار نماییم زیرا راه امت اسلامی از مسیر همگرایی اسلامی می گذرد. با مطالعه و بررسی به این نتیجه می رسیم که بلندپروازی و آرمان گرایی، نادیده گرفتن مقدمات و زمینه های لازم همگرایی، عدم آمادگی روانی برای همگرایی به ویژه در سطح حاکمان، ساختارهای ضعیف اقتصادی، سیاسی شدن زودرس فرایند همگرایی همراه با تفاوت در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رفتار متناقض رهبران سیاسی، نگاه برون منطقه ای در سیاسیت، امنیت و اقتصاد و ابزار قرار گرفتن در دست قدرت قدرت های استعماری و استکباری و نفوذ و سیاست های تفرقه افکنانه آنان، از عوامل و موانع مهم شکل گیری همگرایی در جهان اسلام به شمار می آیند که موانع فوق موجب ناکام ماندن ایده همگرایی در جهان اسلام گردیده است.

  کلیدواژگان: همگرایی، تعصب، آرمان گرایی، ساختارهای سیاسی، ساختارهای اقتصادی، استعمار
 • علی قانعی زوارق، ولی دین پرست*، علیرضا کریمی، ناصر صدقی صفحات 53-78

  بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی دوره میانه، به ویژه از دوره مغول تا عصر صفویه از چند وجه آرمان گرایی، موعودگرایی و قهرمان گرایی، اهمیت به سزایی در صفحه تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران سده های میانه دارد. بدین معنی که جلوه هایی از حیات مردم و اقشار مختلف آن را در تاریخ دوره میانه به تصویر می کشد. این نوشتار با اتکاء به منابع و داده های تاریخی، با بررسی اندیشه نجات بخشی در میان دو فرقه حروفیه و نوربخشیه، بخشی از تاریخ اجتماعی ایران دوره تیموری را مورد مداقه قرار می دهد. فضای حاکم بر جامعه ایران بعد از یورش مغولان و سپس یورش های تیمور و رعب و وحشت حاکم بر جامعه زمینه را برای پیدایش فرقه ها و نحله هایی با شعار نجات بخشی فراهم کرد. اهمیت و پیش زمینه های پرورش دهنده اندیشه های نجات بخشانه و موعود گرایانه در طول دوره میانه و حاکمیت تیموریان، میزان اقبال عمومی آن، بازخوردهای فرهنگی اجتماعی این رویکرد و در نتیجه ترسیم بخشی از چشم انداز حیات اجتماعی مردم در این دوره تاریخی، هدف اصلی این مقاله را در بر خواهد گرفت و کوشش خواهد شد، این بررسی با تکیه بر داده های دست اول تاریخ نگارانه دوره میانه و همچنین پژوهش های انجام گرفته در این حوزه و به روشی توصیفی و تحلیلی به انجام برسد.

  کلیدواژگان: نجات بخشی، نوربخشیه، حروفیه، موعود گرایی، دوره تیموری
 • حمید حاجیان پور*، بهمن شهریاری صفحات 79-116
  شاه عباس اول و جانشینانش به منظور اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو آبی و بهره مندی از منافع دریایی نیازمند کشتی جنگی بودند. از ابتدای حکومت صفوی، اروپاییان به کمک کشتی های جنگی سلطه ایران را بر قلمرو آبی با چالش جدی مواجه کردند.در نتیجه در مناسبات دو طرف چالش مهمی چهره بست. به این مفهوم که جهت جبران ضعف نیروی دریایی،دولت صفوی به سیاست درهای باز امید زیادی داشت.در این پژوهش این پرسش مطرح است که از زمان عباس اول طی سیاست درهای باز روابط خارجی، برای رفع کاستی ها در عرصه نیروی دریایی چه تلاش هایی انجام شد و چه نتایجی به همراه داشت؟برای تبین این مباحث از رویکرد توصیفی-تحلیلی استفاده شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاه عباس وجانشینانش از سیاست درهای باز با اروپاییان برای تجهیز نیروی دریایی سودی نبردند. آنان حاضر به اعطای امتیازات سیاسی،مذهبی و اقتصادی به انگلیس،هلند و فرانسه وحتی آلمان بودند اما باز در رسیدن به هدف ناکام ماندند و قدرت دولت صفوی از منطقه ای به بین اللملی ارتقا نیافت.پیرامون اخراج پرتقالیها از خلیج فارس در زمان شاه عباس اغراق گویی شده است. در واقع اقدام شاه عباس اول به مثابه تسکین موقتی برای این دولت بود.
  کلیدواژگان: کشتی جنگی، نیروی دریای، خلیج فارس، دریای خزر، شاهان صفوی، کمپانی هند شرقی
 • سید مرتضی حسینی، محمد باغستانی*، محمود خواجه میرزا صفحات 117-136

   مهاجرت های گروهی و گاه فردی از عوامل پیدایش، تحول و انتقال تمدن های بشری از سرزمینی به سرزمینی دیگر بوده اند. مهاجرت عبدالرحمن داخل از شام به مغرب و سپس به اندلس و تشکیل حکومت اموی در آن سرزمین یکی از این نمونه هاست که باعث انتقال بخش عظیمی از فرهنگ و تمدن شرق اسلامی به اندلس گردید. پرسش این پژوهش آن است که عبدالرحمن داخل به عنوان یک مهاجر از شرق جهان اسلام به اندلس از چه ویژگی هایی شخصیتی برخوردار بوده که به او توانایی نقش آفرینی در انتقال و رویش تمدنی در اندلس اسلامی را بخشیده است؟ روش انجام این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و نتایج موید آن است که عبدالرحمن داخل از ویژگی های شخصیتی ممتازی برخودار بود که توانست با استفاده از شرایط داخلی اندلس به تاسیس حکومتی دست زند و نقش بارزی در انتقال تمدن شرق اسلامی و رویش دوباره آن در این سرزمین ایفا کند.

  کلیدواژگان: عبدالرحمن داخل، ویژگی های شخصیتی، شرق اسلامی، اندلس، رویش تمدنی
 • زهرا روح الهی*، محمدحسین کاظمی صفحات 137-167

  پژوهش حاضر با درک ارزشمندی میراث تاریخی اصحاب حدیث و اثرگذاری آن در ذهن مخاطبان این آثار در موضوع فتوحات عصر اموی و با هدف کشف شبکه ی مضمونی موجود در این متون و برای رسیدن به الگویی که توضیح دهنده منطق کلی و شاکله ی آن ها باشد، تلاش می کند تا به این سوال پاسخ گوید که «اصحاب حدیث در ثبت اخبار فتوحات چه مضامینی را به مخاطبان ارایه می کنند؟» برای یافتن این پاسخ ابتدا به مطالعه میراث تاریخی اصحاب حدیث در این زمینه پرداختیم و از میان آثار موجود، تاریخ خلیفه بن خیاط (ابن خیاط240ق)، بقایای کتاب المعرفه و التاریخ (فسوی277ق)، تاریخ الامم والملوک (طبری310ق)، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، (عبدالرحمن ابن جوزی597ق) انتخاب گردید و داده های مرتبط با اخبار فتوحات را از میان آنان استخراج و سپس با روش تحلیل مضمون و اجرای مراحل مختلف آن به تحلیل داده ها و کشف مضامین نهفته در منابع منتخب اقدام شد که در قالب پنج مضمون فراگیر اسلامی بودن فتوحات، حکومت مسلمانان بر مناطق مفتوح و بهره مندی از منافع آن، قدرت نظامی مسلمانان، برتری نظامی مسلمانان بر دشمن، قدرت دشمن در مقابل مسلمانان قابل بیان می باشد که این مضامین با توجه به رویکرد آنان به خلافت، در راستای مشروعیت بخشی به امویان است.

  کلیدواژگان: اصحاب حدیث، فتوحات، امویان، تحلیل مضمون، تاریخ نگاری
 • قدریه تاج بخش* صفحات 168-189

  سرکوبی شیعیان که از دوره ایوبیان معمول شد، توسط مملوکان نیز تداوم یافت و در این میان، ممالیک بحری به گونه ای هدفمند، در سالهای 682- 705ق به مناطق جرد، جبیل و کسروان یورشها بردند؛ پرسش اصلی مقاله این است که، زمینه ها، علل و پیامدهای حملات بدین مناطق و نیز واکنش شیعیان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد آنان با استفاده از فتواهای ابن تیمیه و با هدف تادیب شیعیان جرد، جبیل و کسروان و نیز سیادت مذهبی اهل سنت، بدین کار دست یازیدند و پیامد آن، کشتار وسیع شیعیان، ویرانی مناطق مذکور و اقطاع نظامی آنها به طوایف سنی برای تعقیب شیعیان بود که ناامنی و نیز مهاجرت شیعیان را در پی داشت و باعث شد آنان ناگزیر برای بقا، تقیه را پیشه ساخته، به تسنن تظاهر کنند. با این همه، این امر از منازعات مذهبی میان موافقان و مخالفان ابن تیمیه برای فشار حداکثری حکومت بر شیعیان نکاست و از این رو، سلطان مملوکی ابن تیمیه را از ورود به مسایل تفرقه برانگیز مذهبی منع و از شیخ الشیوخی اهل تسنن عزل کرد.

  کلیدواژگان: ممالیک بحری، شیعیان، جنگ، جبیل، جرد، کسروان
 • سهراب اسلامی* صفحات 190-218
  بربرها در کنار عرب ها نقش موثری در فتح اندلس داشتند و پس از فتح اندلس بسیاری از اهالی مغرب به خصوص بربرها روانه اندلس شدند. جامعه اندلس در دوره فتوحات از عناصری متعارض در عقاید دینی و فرهنگی شکل گرفت و چندی نگذشت که میان فاتحان تعاملاتی در زمینه اجتماعی و معیشتی برقرار شد. این که بربرها در جامعه اندلس از چه جایگاه اجتماعی برخوردار بوده اند و به چه نحوی در تشکیلات اداری مشارکت داشتند؟ سوال اصلی نوشتار حاضر است. گزارش های منابع تاریخی به شیوه توصیفی- تحلیلی موید آن است که فتح اندلس موجب نزدیکی بربرها و عرب ها در زمینه های مختلف اجتماعی،اداری، زبان و لغت شد. بربرها در برخی مناطق اندلس با عرب ها به زندگی پرداختند و با آنها در هم آمیختند و حتی در اداره امور اداری، وظایفی چون کتابت، حاجبی، مظالم و والی گری استان ها را بر عهده گرفتند.
  کلیدواژگان: مناسبات اجتماعی، جایگاه اداری، امویان اندلس، بربرها، عرب ها
 • رضا حبیبی نژاد، هایده خمسه*، علی بحرانی پور صفحات 219-243

   باواگذاری امتیازنامه ی نفت به ویلیام ناکس دارسی در سال 1280/1901م و در پی آن اکتشاف نفت در مسجدسلیمان درخرداد ماه 1287ش/1908م و تاسیس پالایشگاه آبادان درسال 1291ش/1912م زمینه ی اشتغال و مهاجرت نیروی کار از خارج و داخل به آبادان را فراهم نمود . مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران برای اسکان این مهاجران اقدام به شهرک سازی نمودند که نتیجه ی آن شکل گیری شرکت شهر آبادان توسط طراحان و معماران شرکت نفت انگلیس و ایران مطابق با آخرین دستاوردهای شهرسازی بود . پژوهش پیش رو با تلفیق روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و منابع دست اول تاریخی و تحقیقات جدید در پی پاسخی به این سوال است که شرکت نفت انگلیس و ایران چه نقشی در شکل گیری ساختار فضایی شرکت شهر صنعتی آبادان داشته است ؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت شهر آبادان موجودیت ، شکل گیری و توسعه ی خود را مرهون پالایشگاه آبادان است.شکل گیری کالبد فضایی شرکت شهر آبادان بر چهار شاخص؛ تفکیک و جداسازی محلات از یکدیگر، طراحی شهر به شکل خطی (طولی)، طراحی به شکل شطرنجی و شعاعی و طراحی بر اساس ایده باغ شهر مبتنی بود. برهمین اساس در این پژوهش سعی شده است نقش شرکت نفت انگلیس و ایران در تکوین و توسعه ی کالبد شهری شرکت شهر صنعتی آبادان از تاسیس پالایشگاه تا ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

  کلیدواژگان: شرکت نفت انگلیس و ایران، نفت، شرکت شهر آبادان، آبادان، شهرسازی
|
 • Hassan Ahmadian Delaviz *, MohammadReza Jabbari Pages 7-24

  In the verses and traditions, performing divine and religious rites is emphasized. And the revival of rituals has been emphasized by the infallible imams. Each religious or non-religious group has its own signs and symbols by which its followers are identified. Iran's Imamite Shiites have also been like this throughout history. Rituals have different types, including behavioral rituals. Behavioral rites mean external performance that shows obedience to God. Although speech may be considered as one of the rituals, but behavior has a greater effect. Iran's Shiites have rituals such as visiting graves, mourning, wearing black clothes, sending religious gifts to imams, holding festivals, building graves, and blessing the infallible. All these cases, except for wearing black clothes, have been documented in the theoretical or practical life of the infallible.

  Keywords: Shiites, İran, Imamia, rituals, presence era
 • Sayed Asef Kazemi *, Abdolvahab Forati Pages 25-52

  Divergence and division are one of the important issues of the Islamic world in the contemporary period. From the perspective of Spriggans' research method, the future of Islamic convergence requires that Muslims must first understand the current situation and move towards the desired situation by identifying the causes and obstacles. The purpose of this research is to answer the question of what are the causes and obstacles for the formation of convergence in the Islamic world? The result of the research shows that the current situation does not have much direction towards convergence and we must pave the formation of convergence as the path of a desirable and ideal society, that is, the formation of the Islamic nation because the path of the Islamic Ummah passes through the path of Islamic convergence. By studying and investigating, we come to the conclusion that ambition and idealism, ignoring the prerequisites and necessary grounds for convergence, lack of mental preparation for convergence especially at the level of rulers, weak economic structures, premature politicization of the convergence process along with differences in political and social structures , the contradictory behavior of political leaders, the extra-regional view in politics, security and economy and the means of being in the hands of colonial and arrogant powers and their influence and divisive policies are considered as important factors and obstacles to the formation of convergence in the Islamic world that the above obstacles have caused the failure of the idea of ​​convergence in the Islamic world.

  Keywords: convergence, bigotry, Idealism, political structures, economic structures, Colonialism
 • Ali Ghanei, Vali Dinparast *, Ali Karimi, Nasser Sedghi Pages 53-78

  nvestigating the social and political status of the middle ages, particularly from the Mongol Conquest to the Safavid dynasty, has a significant importance in the political and social history of Iran with regard to idealism, messianism, and heroism. That is because such investigation illustrates a part of people’s life during the middle ages. Such an approach is a missing link in the historical studies conducted on that age. With the title “A discourse analysis on the lifesaving doctrines of Hurufism and Noorbakhshia”, the current study focuses on the lifesaving doctrines of the two movements based on historical resources and data from a discourse analytic perspective and investigates a part of the social history of the middle ages, particularly the Timurid dynasty. The dominant environment in Iran after the Mongol Conquest as well as the later invasions by AbstractITamerlane and the fear that dominated the society made the grounds ready for the appearance of a number of lifesaving movements. The importance and pre-conditions for the appearance of lifesaving and messianic notions during the middle ages and the Timurid dynasty, the public interest in such notions, the sociocultural feedback related to them, and consequently, portraying a part of people’s social life in that historical period are among the major goals of the current study. In addition, it would be attempted to base such investigations on first-hand historical data documented at that period in addition to studies conducted in this area and conduct the study in a descriptive and analytical mode.

  Keywords: Noorbakhshia, Hurufism, Lifesaving, Messianism, Timurid Dynasty
 • Bahman Shahryari Pages 79-116
  Shah Abbas I and his successors needed a warship in order to exercise complete sovereignty over the water territories and enjoy maritime interests. From the beginning of the Safavid government, the Europeans posed a serious challenge to Iran's domination of the waters with the help of warships. As a result, an important challenge occurred in the relations between the two sides. It has been asked in this research that what has been done to overcome the obstacles in the navy during Shah Abbas I's Open Door policy, and what the results were. A descriptive-analytical approach was used to explain these issues. The findings of the study indicate that Shah Abbas and his successors did not benefit from the open door policy with the Europeans to equip the navy. They were willing to grant political, religious and economic privileges to Britain, the Netherlands and France. However, they failed to achieve their goal and the power of the Safavid state, as one of the most important states in the Islamic world, was not upgraded from a regional power to an international one. The expulsion of the Portuguese from the Persian Gulf during the reign of Shah Abbas has been exaggerated. In fact, Shah Abbas I's action was a temporary relief for this government.
  Keywords: warship, navy, Persian Gulf, Caspian Sea, Safavid Kings, East India Company
 • Seyed Morteza Hosseini, Mahmoud Khajeh Mirza * Pages 117-136

  Group and sometimes individual migrations have been one of the factors of the origin, evolution and transfer of human civilizations from one land to another. Abdur Rahman's migration from Syria to Maghreb and then to Andalusia and the establishment of the Umayyad government in that land is one of these examples that caused the transfer of a large part of the culture and civilization of the Islamic East to Andalusia. The question of this research is that, as a migrant from the east of the Islamic world to Andalusia, what character traits did Abdur Rahman have that gave him the ability to play a role in the transfer and development of civilization in Islamic Andalusia? The method of conducting this research is descriptive-analytical and the results confirm that Abd al-Rahman had special personality traits that was able to use the internal conditions of Andalusia to establish a government and play a significant role in the transfer of Eastern Islamic civilization and its regrowth in this land.

  Keywords: Abdurrahman Al-Dakhel, personality traits, Islamic East, Andalusia, civilization growth
 • Zahra Rooholahiamiri *, Mohamadhosein Kazemi Pages 137-167

  This paper understands the value of the historical heritage of the Companions of Hadith and its impact on the minds of the audience of these works on the subject of the conquests of the Umayyad era and with the aim of discovering the thematic network in these texts to achieve a model that explains their general logic and structure. It tries to answer this question: "What topics do the companions of hadith present to the audience in recording the news of the conquests?" To find this answer, we first studied the historical heritage of the Companions of Hadith in this regard among the existing works, the history of Khalifa Ibn Khayyat (Ibn Khayyat 240 AH), the remains of the book al-Ma'rifah wa al-Tarikh (Faswi 277 AH), Tarikh al-Umma wa al-Muluk (Tabari 310 AH), Al-Mu'tazim Fi Tarikh Al-Umam wa al-Muluk, (Abd al-Rahman Ibn Jawzi 597 AH) were selected and data related to the news of the conquests were extracted from them, and then the thematic analysis method and the implementation of its various stages were used to analyze the data and discover the themes hidden in the selected sources, which are in the form of five themes. These are the Islamic conquests, the rule of the Muslims over the open areas and the enjoyment of its interests, the military power of the Muslims, the military superiority of the Muslims over the enemy, the power of the enemy over the Muslims. These themes are in line with the legitimacy of the Umayyads, according to the approach of the Companions of Hadith to the Caliphate.

  Keywords: Companions of Hadith, Conquests, Umayyads, Themamic Analysis, historiography
 • Ghadriyeh Tajbakhsh * Pages 168-189

  The suppression of Shiites, which became common since the Ayyubid period, was continued by the Mamluks. And in the meantime, the Bahri Mamluk sultans made targeted raids in the years 682-705 AH to the Shiite areas of Jurd, Jubail and Kaservan. The main question of the article is, what were the grounds, causes and consequences of the attacks in these areas and also the reaction of the Shiites? The findings of the research show that they achieved this by using Ibn Taymiyyah's fatwas and with the aim of disciplining the Shiites of Jurd, Jubail, and Kaservan, as well as religious sovereignty, and the result of this was the mass slaughter of Shiites, the destruction of the mentioned Shiite areas, and their military subjugation to clans of Sunni was to persecute the Shiites which resulted in insecurity as well as the migration of Shiites and caused them to pretend to be Sunnah by making taqiyyah their profession for survival. However, this did not stop the religious conflicts between supporters and opponents of Ibn Taymiyyah for the maximum pressure of the government on the Shiites. And therefore, the Mamluk sultan forbade Ibn Taymiyyah from entering into divisive religious issues and dismissed him from Sheikh Al-Shiyukhi Ahl al-Sunni.

  Keywords: Bahri Mamluks, Shiites, war, Jubail, Jurd, Kaserwan
 • Sohrab Eslami * Pages 190-218
  The Berbers, along with the Arabs, played an important role in the conquest of Andalusia, and after the conquest of Andalusia, many Moroccans, especially the Berbers, left for Andalusia. The Andalusian society was formed during the period of conquests from conflicting elements in religious and cultural beliefs, and it was not long before interactions were established between the conquerors in the social and livelihood fields. What is the social status of the Berbers in Andalusian society and how did they participate in the administrative organization? The main question of the present article. Descriptive-analytical reports from historical sources confirm that the conquest of the Andalusians brought the Berbers and Arabs closer together in various social, administrative, linguistic, and lexical fields. The barbarians lived and mingled with the Arabs in some parts of Andalusia, and even took on administrative duties such as scribes, ascetics, oppressors, and provincial governors.
  Keywords: Social Relations, administrative status, Andalusian Umayyads, Berbers, Arabs
 • Reza Habibinejad, Hayedeh Khamseh *, Ali Bahrani Pour Pages 219-243

  With the transfer of the oil concession to William Knox Darcy in 1901/1280, followed by the discovery of oil in Masjed Suleiman in Khordad in 1908/1287 and the establishment of the Abadan refinery in 1912/1291, employment and migration of labor from abroad and inside to Abadan was provided. British and Iranian oil company managers built a settlement to accommodate these immigrants, and the result was the formation of the city of Abadan by designers and architects of the British and Iranian oil company in accordance with the latest urban development achievements. The upcoming research by combining the descriptive-analytical method and by using library sources and documents and first-hand sources and new research is looking for an answer to the question of what is the role of Anglo-Iranian Oil Company in the formation of the spatial structure of Abadan Industrial City? The findings of the research indicate that Abadan City Company owes its existence, formation and development to the discovery of oil and the establishment of Abadan Refinery. The formation of the space body of the city of Abadan was based on four indicators; The separation of neighborhoods from each other, the design of the city in a linear (longitudinal) form, the design in a checkered and radial form, and the design was based on the idea of ​​the city garden. Based on this, in this research, the role of British and Iranian oil company in the formation and development of the urban body of Abadan Industrial City from the establishment of the refinery to the nationalization of the oil industry has been investigated and evaluated.

  Keywords: Anglo-Iranian Oil Company, Oil, Abadan City Company, Abadan, Urbanism