فهرست مطالب

نشریه پژوهش های به زراعی
سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف ارشد، مهدی زهراوی*، علی سلطانی صفحات 1-15

  شوری خاک و کیفیت پایین آب آبیاری معضلی جهانی در تولید محصول به شمار میروند. توسعه ارقام متحمل یکیاز مهمترین راه حلهای فایق آمدن بر مشکل شوری است، اما این امر مستلزم دسترسی و شناسایی منابع ژنتیکیدارای تنوع ژنتیکی از لحاظ این صفت میباشد. به منظور شناسایی ژرمپلاسم متحمل به تنش شوری و صفات موثر،تعداد 413نمونه ژنتیکی از کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران در سال زراعی 1391-1392در اراضیشور ایستگاه تحقیقات اردکان و همچنین در شرایط نرمال در مزرعه پژوهشی کرج در قالب طرح آزمایشی آگمنتکشت شده و با ارزیابی صفات زراعی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بررسی مقادیر آماره های توصیفی درشرایط تنش شوری، صفات تراکم سنبله (20/27درصد) و وزن دانه پنج سنبله (19/99درصد) بیشترین و صفاتروز تا سنبله دهی (7/90درصد) و روز تا رسیدن کامل (4/90درصد) کمترین درصد ضریب تغییرات را داشتند.بیشترین میزان کاهش میانگین صفات مورد بررسی در شرایط تنش شوری نسبت به شرایط نرمال به صفات وزندانه پنج سنبله (31/02درصد) و وزن صددانه (21/82درصد) متعلق بود. در شرایط تنش شوری از لحاظ صفتوزن صد دانه، نمونه های ژنتیکی 5/6 (KC 11791گرم) و 5/4 (KC 11622گرم) و از لحاظ صفت وزن دانه پنجسنبله 9/0 (KC 11946گرم) و 8/78 (KC 11816گرم) دارای بیشترین مقدار عددی بودند. در شرایط تنششوری چهار مولفه اصلی اول در مجموع 77/76درصد از تغییرات داده ها را دربر داشتند. نمونه های ژنتیکی موردبررسی با استفاده از تجزیه خوشهای به روش K meansدر پنج گروه از یکدیگر متمایز شدند. نتایج تحقیق حاضر درمجموع منجر به شناسایی تعداد زیادی از توده های گندم نان متحمل به تنش شوری با طیفی از تنوع در صفاتمورد ارزیابی گردید که میتوان به عنوان مواد اولیه متنوع در برنامه های اصلاحی مورد بهرهبرداری قرار داد

  کلیدواژگان: تنش شوری، تحمل، نمونه ژنتیکی، توده، بانک ژن
 • سید مهران هاشمی کمانگر، الهیار فلاح*، مرتضی نصیری صفحات 17-31

  به منظور بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف گوگرد و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب کامل تصادفی با 12تیمار و 4تکرا در سال 1389در بابل اجرا شد.فاکتورهای آزمایش شامل گوگرد در 4سطح (100 ،50 ،0و 150گرم در هر جعبهی نشاء) به عنوان عامل اصلی و 3تراکم کاشت (13×30و 15×30و 17×30سانتی متر مربع) به عنوان عامل فرعی بود. صفات اندازه گیری شدهشامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد برگ، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانه پرو پوک، شاخص سطح برگ،عملکرد دانه بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد گوگرد سبب افزایش تعداد دانه پر در خوشه گردید وهمچنین اثرات متقابل کاربرد گوگرد، تراکم کاشت باعث افزایش وزن هزار دانه نسبت به شاهد شد. نتایج مقایسهمیانگین نشان داد، تیمار تراکم کاشت 17×30سانتی متر مربع و 100گرم گوگرد سبب افزایش 96/65درصد وزنهزار دانه نسبت به تیمار تراکم کاشت 17×30سانتی متر مربع و 50گرم گوگرد گردید. همچنین بیشترین وکمترین تعداد پنجه در کپه به ترتیب از تیمار ترکیبی تراکم کاشت 17×30سانتی متر مربع و 150گرم گوگرد وتراکم کاشت 15×30سانتی متر مربع و 150گرم گوگرد حاصل گردید.

  کلیدواژگان: شاخص سطح برگ، طارم محلی، عملکرد دانه، گوگرد
 • سید نازیلا سید علیخانی، علیرضا پازکی*، امید صادقی پور صفحات 34-53

  به منظور بررسی اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی آرتیشو در سطوحمختلف تنش شوری، آزمایشی در سال 1394در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید که در آن عوامل آزمایشی شامل: تنش شوری درچهار سطح 95 ,60 ,25 ,0میلیمولار، محلولپاشی اسید سالیسیلیک در دو سطح عدم مصرف (شاهد) و مصرف 0/7میلی مولار ومحلولپاشی جاسمونیک اسید در دو سطح عدم مصرف (شاهد) و 100میکرومولار نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد،اثرات ساده تنش شوری، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر تمامی مورد بررسی معنیدار بود و از بین این صفات طولریشه، تعداد برگ و وزن خشک ریشه تحت تاثیر اثر متقابل سه گانه تنش شوری، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک قرارگرفت. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که در شرایط اعمال تنش شوری با کلرید سدیم 95میلیمولار، کمترین میزان ارتفاع بوته (41/93سانتی متر،) طول ریشه (9/79سانتی متر،) تعداد برگ 4/62سطح برگ تک بوته  140/73وزن تر اندام هوایی (12/93گرم،) وزن خشک اندام هوایی (2/46گرم) و وزن خشک ریشه (1/42گرم) مشاهده گردید. بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی با7/42گرم در شرایط عدم اعمال تنش شوری و محلولپاشی 100میکرومولار اسید جاسمونیک و بیشترین میزان وزن خشک ریشه با3/03گرم از تیمار عدم اعمال تنش شوری (شاهد،) کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت 0/7میلیمولار و کاربرد اسید جاسمویک باغلظت 100میکرومولار حاصل شد. بنابراین میتوان اظهار داشت، مصرف اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک از طریق بروز اثرات ضدتنشی موجب ارتقای تمامی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی آرتیشو گردیدند

  کلیدواژگان: آرتیشو، اسید سالیسیلیک، اسید جاسمویک، تنش شوری، مورفولوژیک
 • روما کلهرمنفرد، محمد نبی ایلکایی*، فرزاد پاکنژاد صفحات 55-69

  یکی از مهمترین کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، استفاده از نانوکودها برای تغذیه گیاهان بهمنظور بهبود تغذیه گیاهی و به حداقل رساندن هزینه های تولید میباشد و کشت هیدروپونیک، به دلی لعدم ایجاد آلودگیهای زیست محیطی برای خاک، روشی مناسب برای تولید گیاهان دارویی است. ب دینمنظور پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانهای واقع در نظرآباد کرج بر ریحان ایتالیایی در کشت هیدروپونیک (آبکشت) اجرا شد. عام له ای ای ن آزم ایش ش املمحلولپاشی اسید هیومیک در سه سطح (عدم مصرف، 500و 1000میلیگرم در لیت ر)، محل ولپاش یعناصر ریزمغذی در سه سطح (صفر، نانو کلات آهن و نانو کلات روی) و محلولپاشی هورمون سیتوکنیندر دو سطح (صفر و 100میکرومولار) بود. مطابق نتایج، ب ا اف زایش غلظ ت اس ید هیومی ک عملک رد وصفات کیفی ریحان افزایش یافت و محل ولپاش ی عناصر ریزمغ ذی آه ن و روی و همچنین هورم ونسیتوکنین سبب افزایش عملکرد ریحان نسبت به شاهد شد. اثرات متقابل سه گانه اسید هیومیک 1000میلیگرم در لیتر در نانو کلات روی در سیتوکینین منجر به افزایش 39/99 درصد و همچنین برهمکنشاسید هیومیک 1000میلیگ رم در لیت ر در ن انو ک لات آه ن در سیتوکینین سبب افزایش 115/34درصدی وزن خشک گیاه نسبت به شاهد شد.

  کلیدواژگان: رطوبت نسبی برگ، کاروتنوئید، کلروفیل، محلولپاشی آهن، محلولپاشی روی
 • فاطمه شیخ*، فرامرز سیدی صفحات 71-86

  تنش خشکی عملکرد و سطح زیر کشت باقلا را در بسیاری از مناطق ایران کاهش داده است. لذا به منظور شناسایی شاخص-های تحمل تنش خشکی مطلوب و انتخاب ژنوتیپهای متحمل به خشکی، 24 ژنوتیپ باقلا از خزانه مقاومت به خشکی ایکاردا به همراه شاهد (رقم برکت) در دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد (مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان) مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپهای باقلا در قالب طرح لاتیس ساده در دو تکرار در دو شرایط مطلوب و بدون آبیاری درسال زراعی 1394-1395 بررسی شدند. شاخصهای تنش خشکی مانند شاخص تحمل TOLشاخص حساسیت به تنش SSI شاخص تحمل تنش STIمیانگین بهره وری MP میانگین هندسی بهره وری GMP و میانگین هارمونیک HM شاخص عملکرد YIشاخص پایداری عملکرد YSIشاخص درصد حساسیت به تنش SSPI و شاخص تحملبه تنش تصحیح شده K1STI بر اساس عملکرد ژنوتیپها در محیط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. تجزیه واریانسمرکب داده ها نشان داد که تفاوت معنیداری بین ژنوتیپها وجود داشت. در شرایط تنش متوسط SI= 0/46این آزمایشبین عملکرد غلاف باقلا در شرایط تنش وبدون تنش همبستگی وجود داشت که بیانگر قابلیت تعمیم نتایج عملکرد درشرایط بدون تنش به شرایط تنش خشکی متوسط است. شاخصهای YI ،HM ،STI ،GMP ،MPو K1STI به دلیل همبستگی مثبت و معنیدار با عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش قابل استفاده برای شناسایی ژنوتیپهای متحمل هستند. براین اساس ژنوتیپ های 23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،12 ،1،3و 24جهت بررسیهای بیشتر در خزانه تلاقی برنامه هایبهنژادی مقاومت به خشکی انتخاب شدند

  کلیدواژگان: باقلا، ژنوتیپ، شاخص تحمل تنش، شدت تنش، عملکرد غلاف
 • مهدی جمالی، علی خورگامی* صفحات 87-99

  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف و نانو کود کلاته بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد گندم آبی درمنطقه معمولان لرستان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 98-99 اجرا شد. عوامل بررسی شامل: محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و بر در 3سطح (عدم مصرف، دو در هزار وچهار در هزار) و محلول پاشی غلظتهای مختلف نانو کود کلاته کامل در 4سطح (عدم مصرف، دو در هزار، چهار درهزار و شش در هزار) بود. عناصر کممصرف مورد بررسی عناصر بور و روی میباشند. نتایج آزمایش نشان داد که محلولپاشی عناصر کم مصرف (روی و بور) بر تمامی صفات مورد بررسی اثر معنیداری داشت. همچنین محلول پاشی نانو کودکلاته در همه صفات مورد مطالعه به جز شاخص برداشت اثر معنی دار نشان داد. بیشترین عملکرد دانه و وزن هزاردانه به ترتیب برابر 4442 کیلوگرم در هکتار و 38/87گرم در تیمار محلول پاشی عناصر کم مصرف در غلظت دو در هزار و نانوکود کلاته در غلظت شش در هزار مشاهده گردید. با توجه به اثرات مثبت مصرف عناصر ریز مغذی در افزایش عملکردگیاهان زراعی و با توجه به کمبود گسترده این عناصر در اراضی کشاورزی کشور ضروری است، در برنامه های توصیه کودی و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه به طور ویژه به این عناصر غذایی مهم توجه شود تا بتوان در راستای تامین نیازهای غذایی و ارتقای سلامتی افراد جامعه محصولی بیشتر و با کیفیت بهتر برداشت نمود.

  کلیدواژگان: نانو کود کلات، بور، روی، گندم
|
 • Yosef Arshad, Mahdi Zahravi *, Ali Soltani Pages 1-15

  Soil salinity and poor irrigation water quality are a global problem in crop production. Thedevelopment of tolerant cultivars is one of the most important solutions to overcome theproblem of salinity, but it requires access to and identification of genetic resources withgenetic diversity for this trait. In order to identify germplasm tolerant to salinity stress andeffective traits, 413 accessions from the bread wheat collection of the National Plant GeneBank of Iran were cultivated in the 2012-2013 crop year in saline lands of ArdakanResearch Station and also under normal condition in Karaj research filed in Augmentedstatistical design and evaluated by measuring agronomic traits. Based on the results ofdescriptive statistics under salinity stress, spike density (20.27%) and five-spike grainweight (19.99%) were the highest and days to spike (7.90%) and days to full maturity(4.90%) had the lowest coefficient of variation. The highest mean decrease in theevaluated traits under salinity stress compared to normal condition belonged to the grainweight of five spikes (31.02%) and 100-grain weight (21.82%). Under salinity stress,accessions of KC 11791 (5.6 g) and KC 11622 (5.4 g) had highest value of 100 grainweight, and accessions KC 11946 (9.0 g) and KC 11816 (8.78 g) possessed highest valueof grain weight of five spikes. Under salinity stress, the first four principal componentsaccounted for 77.76% of the data variation. The studied genetic materials weredifferentiated into five groups using K means cluster analysis. The results of the presentstudy led to the identification of a large number of wheat bread tolerant to salinity stresswith a range of diversity in the evaluated traits that can be used as diverse raw materials inbreeding programs

  Keywords: Accessions, Gene Bank, Population, salinity stress, Tolerance
 • S.M .Hashemi Kamanghar, Alahyar Falah *, Morteza Nasiri Pages 17-31

  In order to investigate the effect of different sulfur levels application with planting densityon yield and yield components of rice of Tarom mahali cultivar, a split plot experimentwas conducted in a completely randomized format with 12 treatments and 4 replications in2011 in Babol. Experimental factors included sulfur at 4 levels (0, 50, 100 and 150 g perseedling box) as the main factor and 3 planting density (30 × 13, 30 × 15 and 30 × 17 cm2)as a secondary factor. Measured traits included plant height, 1000-seed weight, number ofleaves, number of tillers, cluster length, number of pro-empty seeds, Leaf Area Index andseed yield. The results showed that the application of sulfur increased the number of fullgrains in the cluster and also the interaction effects of sulfur application and plantingdensity increased the weight of 1000 grains compared to the control. The results of meancomparison showed that planting density treatment 17× 30 cm2, 100 g of sulfur caused96.65% increase in 1000-seed weight compared to planting density treatment 17× 30 cm2and 50 g of sulfur. Also, the maximum and minimum number of tillers in the mound wereobtained from the combined treatment of planting density 17× 30 cm2 and 150 g of sulfurand planting density 15× 30 cm2 and 150 g of sulfur respectively.

  Keywords: Leaf Area Index (LAI), local Tarom, Seed yield, sulfur
 • S.Nazila Seyed Alikhani, Alireza Pazoki *, Omid Sadeghipor Pages 34-53

  In order to investigate the effect of salicylic acid and jasmonic acid foliar application onsome morphological traits of artichoke (Cynara scolymus L.) under salt stress conditions,an experiment was conducted in 2014 at Islamic Azad University, Yadgar-e-ImamKhomeini (RA) Shahre Rey Branch. The experiment was done as factorial based oncompletely randomized design with four repetitions, the experimental factors include:salinity stress in four levels: 0, 25, 60 and 95 mM, salicylic acid foliar spraying in twolevels non-use (control) and 0.7 mM consumption and spraying of jasmonic acid wasconsidered in two levels: no consumption (control) and 100 µM. The results of varianceanalysis showed that the simple effects of salinity stress, application of salicylic acid andjasmonic acid were significant on all investigated traits, and among these traits, rootlength, number of leaves and root dry weight were influenced by the triple interactioneffects of experimental factor. The simple mean comparison results indicated that undersalt stress conditions with 95 mM sodium chloride, the lowest plant height (41.93 cm),root length (9.79 cm), number of leaves (4.62) , the leaf area of a single plant (140.73),the fresh weight of aerial parts (12.93 grams), the dry weight of aerial parts (2.46 g) androot dry weight (1.42 g) were obtained. The highest amount of shoot dry weight )7.42 g(observed in non salinity stress and spraying with 100 µM jasmonic acid and themaximum amount of root dry weight )3.03 g( were gained in non salinity stress, using 0.7mM of salicylic acid and 100 μM of jasmonic acid conditions. Therefore, it can be statedthat the use of salicylic acid and jasmonic acid as anti-stress agents improved all themorphological characteristics of the artichoke medicinal plant.

  Keywords: artichoke, Jasmoic acid, Morphological, Salicylic acid, salinity stress
 • Roma Kalhor. Monfared, Mohamad Nabi.Ilkayi *, Farzad Paknejad Pages 55-69

  One of the most important applications of nanotechnology in agriculture is the use of Nanofertilizers to feed plants to improve plant nutrition and minimize the costs of environmentalprotection, and hydroponic cultivation, due to the lack of environmental pollution to the soil, isa suitable method. To produce agricultural products. For this purpose, a factorial study wasconducted in the form of a complete randomized design with three replications in a greenhouselocated in Nazarabad, Karaj, on Italian basil as hydroponic cultivation. The treatments of thisexperiment include foliar application of humic acid at three levels (no consumption control ascontrol, 500, 1000 mg.l-1), foliar application of micronutrients at three levels (0, iron Nanochelate and zinc Nano chelate) and solution Spray of cytokinin hormone was at two levels (0and 100 μM). The results showed that after increasing in humic acid concentration, the yieldand quality traits of Italian basil increased and foliar application of micronutrients (iron andzinc) as well as cytokinin hormone increased the traits studied compared to the control. Humicacid 1000 mg.l-1 × Nano-chelate on × cytokinin leads to an increase of 39.99% and also theinteraction of humic acid 1000 mg/l iron Nano-chelate × cytokinin gained to 115.34% increasein plant dry weight ratio Witnessed.

  Keywords: Relative Water Content (RWC), carotenoids, Chlorophyll, Iron foliar, Zinc foliar
 • Fateme Sheikh *, Faramarz Seyedi Pages 71-86

  Drought stress has reduced the yield and cultivated area of faba bean in many regions of Iran. So,in order to identify the best drought stress tolerance indices and select drought tolerant genotypes,24 genotypes of faba bean from ICARDA (International Center for Agricultural Research in DryAreas) drought resistance nursery and control cultivar (Barekat) were planted in two separateexperiments at Gorgan and Gonbad agricultural and natural resources research stations (GolestanAgricultural and Natural Resources Research and Education Center). Faba bean genotypes wereevaluated in a simple lattice design with two replications in 2015-2016. To determine droughttolerant genotypes, it is necessary to grow them under both stress and non-stress condition. To thisend, various stress tolerance indices such as tolerance (TOL), Stress Sensitivity Index (SSI), MeanProductivity (MP), Stress Tolerance Idex (STI), Geometric Man Poductivity (GMP), Yield Index(YI), Modified Stress Tolerance Index (K1STI) were calculated based on the genotypes in stressedyield in stress and non-stressed conditions. Multiple variance analysis of data showed that therewas a significant difference between the genotypes. In medium stress conditions (SI = 0.46), therewas a correlation between bean pod yield in stress and non-stress conditions, which indicates theability to generalize the yield results in non-stress to moderate drought stress conditions. MP,GMP, STI, HM, YI and K1STI indices can be used to identify tolerant genotypes due to theirpositive and significant correlation with yield in both stress and non-stress conditions. Therefore,1, 3, 12, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 genotypes were selected for further investigations in thecrossbreeding program of drought resistance.

  Keywords: faba bean, genotype, Pod yield, Stress Intensity, stress tolerance index
 • Mahdi Jamali, Ali Khorgami * Pages 87-99

  In order to investigation Effect of zinc and boron micronutrient and chelated nano-fertilizersfoliar application on yield and yield components of wheat in Khorramabad region, a factorialexperiment in the form of complete randomized block design with three replications was carriedout in mamolan lorestan region in 2019-2020. In this experiment, two factors were examined.The first factor includes zinc and boron micronutrient foliar application in 3 levels (control,two per thousand and four per thousand) and the second factor includes nano-fertilizer foliarapplication in 4 levels (control, two per thousand, four per thousand and six per thousand).Micro consumption elements and chelate nano-fertilize comprise boron and zinc and microcomplete respectively. The experimental results showed that foliar application of lowconsumption elements (zinc and boron) had positive effect on all the studied traits. Also, foliarapplication of chelate fertilizer showed significant effect on all studied traits except for harvestindex. The highest Seed yield (4442 kg /ha) and 1000 seed weight (38/87 g) were observed intwo per thousand of micronutrients and six per thousand of chelate nano-fertilizer. Due to thepositive effects of micronutrients consuming in increasing the yield of crops and due to thewidespread shortage of these elements in agricultural lands, it is necessary to pay specialattention to these important nutrients in agricultural projects and soil fertility managementprograms and plant nutrition, to be able to harvest more and better quality products in order tomeet the nutritional needs and improve the health of people in the community.

  Keywords: Boron, Nano chelate fertilizer, Wheat, Zinc