فهرست مطالب

حسابداری حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی - پیاپی 1 (زمستان 1400)

نشریه حسابداری حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی
پیاپی 1 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حسام وقفی، راضیه محسنی فرد، زهرا مرادیان*، نسرین چغانه صفحات 3-29
  در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند در این پژوهش رابطه بین خطاهای هیات مدیره و ارزش دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که به منظور آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر 148 شرکت طی سال های 1399-1390 انتخاب گردید. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای انجام تجزیه و تحلیل های لازم از روش داده های ترکیبی و از بسته نرم افزاری Eviews و Stata استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین خطای هیات مدیره (انتصاب مدیرعامل با نقش دوگانه) و ارزش دارایی-های نقدی تاثیر معناداری وجود دارد، همچنین استقلال هیات مدیره بر رابطه خطای هیات-مدیره (انتصاب مدیر با نقش دوگانه) و ارزش منابع نقدی تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت دولتی بر رابطه خطای هیات مدیره (انتصاب مدیر با نقش دوگانه) و ارزش منابع نقدی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: خطای هیات مدیره، نقش دوگانه مدیرعامل، ارزش دارایی های نقدی، استقلال هیات مدیره، مالکیت دولتی
 • آرش آرین پور*، مریم مرادی صفحات 30-62
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی برمدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در بازه زمانی 1397-1391 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تجربی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهند که مالکیت نهادی، تخصص در صنعت، استقلال و تلاش هیات مدیره همچنین استقلال کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر معکوس دارد. بعلاوه تاثیر تلاش کمیته حسابرسی بر مدیریت سود مستقیم است. نتایج تحقیق حاضر بر نقش مالکان نهادی، هیات مدیره، کمیته حسابرسی مستقل و تخصص این کمیته بر مدیریت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت شرکت تاکید می کند. نتایج مطالعه می تواند در پذیرش نقش شرکت ها در تاثیر آنها بر جامعه و افراد آن توسط مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد مفید باشد. این مطالعه گامی در جهت توضیح یافته ها، غنی سازی ادبیات مربوطه و ارایه گزینه های تحقیقاتی آتی در سایر کشورها ارایه می کند.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، ویژگی هیات‎مدیره، کمیته حسابرسی، مدیریت سود
 • محمدعلی ساری*، سامی لطیف جهادی صفحات 63-94
  نوسانات سود به عنوان یک عامل ریسک تلقی می شود، لذا حسابرسان در مواجهه با انحرافات سود، برای کاهش خطر حسابرسی، تلاش بیشتری انجام داده که این امر در کنار وجود مذاکرات طولانی مدت با صاحبکاران برای توافق در نوع بیان اظهارنظر حسابرسی، تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی را در پی خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی تاثیر انحرافات سود بر تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های عراق است. لذا با الگوپذیری از مدل تحقیق دیوید برایان و تری موسان (2020)، به اندازه گیری متغیرها پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 35 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق در دوره زمانی 2015-2020 به عنوان نمونه انتخاب و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش پانل دیتا در نرم افزار ایویوز 9 استفاده شده است. به طور کلی نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد انحرافات سود عملیاتی و سود خالص رابطه معنا داری با تاخیر در گزارش حسابرسی دارد و فرضیه های پژوهش در سطح خطای 5 درصد مورد پذیرش قرار گرفته است. براین اساس توصیه می شود سرمایه گذاران در تاخیر گزارش حسابرسی، انحرافات سود را به عنوان یک عامل موثر در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: انحرافات سود خالص، انحرافات سود عملیاتی، تاخیر گزارش حسابرسی
 • سید احسان حسینی*، معصومه جلائی صفحات 95-122
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و نا کارایی سرمایه گذاری است. روش پژوهش، از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به کمک روش غربال گری، تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون بهره برده و از آزمون-های چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی، بین سال های 1389 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و نا کارایی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی، کارایی سرمایه گذاری، ناکارایی سرمایه گذاری
 • قدرت الله برزگر*، صبورا غلامعلی تبار فیروزجایی صفحات 123-156

  مدیریت ریسک کسب وکار نوعی اکسیر برای تنگناهای سازمانی محسوب می شود زیرا به مدیران کمک می کند در وضعیت تصمیم گیری صحیح، همسو با ریسک برای ارتقا عملکرد و افزایش ارزش شرکت قرار بگیرند و افشای آن به عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه گذاران که چشم انداز شرکت را ارزیابی نمایند و به رسمیت شناختن مدیریت ریسک کسب وکار گام مهمی در جهت تحول واحد تجاری است. این پژوهش درصدد است تاثیر مدیریت ریسک کسب وکار بر عملکرد مالی، ارزش و ریسک سهام شرکت ها با رویکرد تعدیلی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به این هدف، برای شناسایی مدیریت ریسک کسب و کار از معیارهای مدیریت ریسک استراتژیک، عملیاتی، گزارشگری و انطباق استفاده شد. اطلاعات مالی جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 90 شرکت تولیدی طی دوره زمانی 1397-1390 جمع آوری و از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی (PLS) جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت ریسک کسب وکار بر عملکرد مالی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد اما مدیریت کسب وکار بر ریسک سهام شرکت تاثیر ندارد. علاوه بر این یافته های پژوهش بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر رابطه ی میان مدیریت ریسک کسب وکار و عملکرد مالی، ریسک سهام و ارزش شرکت نقش تعدیلی ایفا نمی کند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک کسب وکار، حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، ارزش شرکت، ریسک سهام شرکت
 • نازنین بشیری منش*، احمد قربانیان، نسرین قدمیاری صفحات 157-192
  هدف

  مدیران در بازار سرمایه برای انتقال اطلاعات از استراتژی رمان استفاده نموده و اخبار خوب را به سرعت افشا نموده اما اخبار بد را جمع آوری و نگهداری می کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از این موضوع، وجود ساختار نظارتی مناسبی همچون حسابرسی داخلی لازم خواهد بود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار حسابرسی  داخلی بر استراتژی نگهداری اخبار بد با نقش تعدیلی ویژگی های رفتاری مدیران است.

  سوال اصلی:

   آیا سوگیری های رفتاری مدیران بر رابطه بین ساختار حسابرسی داخلی و استراتژی نگهداری اخبار بد اثرگذار است؟ فرضیه: ساختار نظارت داخلی بر استراتژی نگهداری اخبار بد تاثیر معناداری دارد.

  روش پژوهش: 

  برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1399 انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره، فرضیه های پژوهش آزمون شدند.

  یافته ها: 

  یافته ها حاکی از آن است که هر چه ساختار نظارت داخلی واحد تجاری از قوت بیشتری برخوردار باشد مانع از عدم انتشار اخبار منفی و پنهان سازی اطلاعات می شود. همچنین، ویژگی های رفتاری مدیران نظیر بیش اطمینانی، خودشیفتگی و کوته بینی مدیران بر رابطه بین تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و دوره تصدی آنان با استراتژی نگهداری اخبار بد تاثیر مستقیم و معناداری دارد. ویژگی های رفتاری مدیران علاوه بر اثرگذاری برقوت ساختار حسابرسی واحد تجاری، منجر به نگهداری اخبار بد شده و در بلند-مدت به ارزش شرکت و منافع سرمایه گذاران آسیب می رساند.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، استراتژی نگهداری اخبار بد، ویژگی های رفتاری مدیران
|
 • Seyed Hesam Vaghfi, Razie Mohseni Fardd, ZAHRA MORADIYAN *, Nasrin Choghane Pages 3-29
  In agency relations, the goal of the owners is to maximize wealth and therefore in order to achieve this goal, they monitor the agent's work and evaluate his performance. In this study, the relationship between board errors and the value of the company's cash assets The securities listed on the Tehran Stock Exchange have been examined. This research is in the field of positive accounting research and based on real information in terms of quasi-experimental and post-event research methods. The statistical population of the research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to test the research hypotheses, a sample of 148 companies was selected during the years 2012-2021 . In this research, multivariate linear regression model has been used to test the hypotheses and combined data method and Eviews and Stata software package have been used to perform the necessary analyzes. The results of the hypothesis test showed that between the errors of the board (Dual role of CEO) and the value of cash assets have a significant effect, also the independence of the board has a significant effect on the relationship between board error (appointment of a dual role manager) and the value of cash resources. The results show that public ownership has a significant effect on the relationship between board error (appointment of a manager with a dual role) and the value of cash resources.
  Keywords: Board errors, Value of Cash Assets, Board Independence, Government Ownership, dual role of manager
 • Arash Arianpoor *, Maryam Moradi Pages 30-62
  The purpose of this study is to investigate the impact of ownership structure, characteristics of board of directors and audit committee on the earnings management of listed companies in the period 2012-2019. Multivariate regression model was used to test the research hypotheses. The empirical findings from the testing of research hypotheses show that institutional ownership, industry expertise, independence, and board effort as well as the independence of the audit committee have an adverse effect on earnings management. In addition, the impact of the Audit Committee's efforts on direct profit management. The results of the present study emphasize the role of institutional owners, board of directors, independent audit committee and its specialty on profit management and reducing opportunistic behaviors of company management. The study outcomes can be useful in accepting companies' role in their impact on society and its individuals by managers and senior decision-makers. This study provides a step towards explaining the findings, enriching the relevant literature, and providing future research options in other countries.
  Keywords: Ownership structure, Board of directors characteristics, Audit Committee, Earnings Management
 • Mohammadali Sari *, Sami Latif Jehadi Pages 63-94
  Profit volatility is considered a risk factor, so auditors have made more efforts to reduce audit risk in the face of profit diversions, which, in addition to lengthy negotiations with client to agree on the type of audit opinion will be followed by audit report delay. The purpose of this study is to investigate the effect of profit deviations on the delay in audit reports in Iraqi companies. In this study, by modeling the research model of David Brian and Terry Mossan (2020), the variables are measured. 35 companies listed in the Iraqi Stock Exchange during 2015-2020 were selected as a sample and to test the hypotheses, multiple regression with data panel econometrics and Eviews9 software was used. In general, the results of research hypotheses showed that operating profit and net deviations are significantly related to the delay in the auditor's report, and research hypotheses have been accepted. Therefore, investors should consider profit volatility in the audit report delay as an indicator for.
  Keywords: Net Profit Deviation, Operating Profit Deviation, Audit Report Delay
 • Seied Ehsan Hosseini *, Masoomeh Jalaei Pages 95-122
  This study aims to examine the quality of auditing on the relationship between tax avoidance and investment inefficiency by collecting data related to Researched. The method of the present study was applied in terms of purpose and regression analysis in terms of method. The statistical population of this study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange and systematic screening or elimination method was used to select the sample. The time interval of the study including 11 consecutive years, was considered between 2010 and 2020 and we used Chow and Hausman tests for choosing among pooled, fix effect and random effect regression models. The results showed that tax avoidance has a positive and significant effect on companies' investment inefficiency. Audit quality has a negative effect on the relationship between tax avoidance and investment inefficiency.
  Keywords: Audit Quality, Tax Avoidance, investment efficiency, Inefficiency of investment
 • GhodratAllah Barzegar *, SABOURA GHOLAMALITABAR FIROUZJAEI Pages 123-156

  Enterprise risk management is an elixir for organizational bottlenecks because it helps managers to be in the right decision position, in line with the risk to improve the performance and increase the value of the company and its disclosure as a positive signal for investors to evaluate the company's vision and recognizing enterprise risk management is an important step in transforming a business unit.This study seeks to investigate the effect of enterprise risk management on financial performance, value and stock risk of companies with a corporate governance adjustment approach. In order to achieve this goal, strategic, operational, reporting and compliance risk management criteria were used to identify enterprise risk management. financial information of the statistical population of the research, companies accepted in the Iranian capital market to collect research hypotheses of a sample of 90 manufacturing companies during the period 2011-2019 and structural equation modeling method Based on partial least squares (PLS) was used to analyze the data. The results show that business risk management has a positive and significant effect on financial performance and firm value, but enterprise risk management has no effect the firm stock risk. Furthermore, the findings of the research indicate that corporate governance is not moderating role on the relationship between enterprise risk management and financial performance, stock risk and firm value.

  Keywords: Enterprise risk Management, Corporate Governance, financial performance, Firm Value, Firm Stock Risk
 • Nazanin Bashirimanesh *, Ahmad Ghorbanian, Nasrin Ghadamyari Pages 157-192
  Objective

  Managers in the capital market use novel strategies to convey information and expose good news quickly, but collect and maintain bad news. For this reason, to prevent this issue, the existence of an appropriate supervisory structure such as internal audit will be necessary.For this purpose, present research investigates The effect of internal monitoring structure on Withholding Strategy of Bad News with a modifying role of Managers' Behavioral Bias.

  Main Question: 

  Do Managers' Behavioral Bias affect the relationship between Internal Monitoring Structure and Withholding Strategy of Bad News?Hypothesis: The Internal Monitoring Structure has a significant effect on Withholding Strategy of Bad News.

  Research Method

  To achieve the research goal, 129 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2014 to 2020 were selected and Multivariate regression was used to test the research of hypotheses.

  Findings

  The research findings indicate that the stronger the internal monitoring structure of the business unit, the more it prevents the dissemination of negative news and the concealment of information. Findings also show that managers' behavioral characteristics such as overconfidence, narcissism and short-sightedness of managers have a direct and significant effect on the relationship between the number of employees in the internal monitoring unit and their tenure with bad news management strategy.Managers' behavioral bias Behavioral characteristics of managers in addition to the effectiveness of the controlling structure of the business unit, leads to Withholding of Bad News and damages the value of the company and the interests of investors.

  Keywords: internal monitoring, Withholding Strategy of Bad News, Behavioral characteristics of managers