فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهره خسروی لقب*، عبدالمجید مصلح، حبیب الله سالارزهی صفحات 1-11

  رویکردهای سیاسی بین المللی همواره یکی از مقوله های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد که نقش رویکردهای سیاسی بین المللی در آن دارای اهمیت بسیار بوده است و در برنامه های مربوط به استخراج و تولید نفت و نیز صادرات آن به کشورهای مختلف جهان تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش رویکردهای سیاسی بین المللی را به عنوان انگیزه ای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ی ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اولیه ی موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار بر رویکردهای سیاسی بین المللی به عنوان انگیزه ی ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله های مهم در این رابطه، ساختارهای نهادهای سیاسی می باشد که از مفاهیم ثبات و نظم سیاسی و تنوع و انفکاک ساختاری منجر شده است. مقوله ی دیگر شناسایی شده، قوانین و مقررات می باشد که از مفاهیم کاهش موانع قانونی، حاکمیت قانون و ریسک سیاسی به دست آمده است. سومین مقوله ی شناسایی شده، وجود فضای سیاسی بین المللی مناسب است که دربرگیرنده ی مفاهیم تطابق با سیاست ها، امنیت و ثبات منطقه ای، همکاری های بین المللی و عضویت در سازمان های سیاسی، اقتصادی بین المللی می باشد.

  کلیدواژگان: اتحاد راهبردی فناورانه، رویکردهای سیاسی بین المللی، صنعت نفت
 • زهرا عادل، آیت الله ممیز*، حامد رحمانی، حبیب الله طاهرپور کلانتری صفحات 13-31

  استفاده از یک الگوی مناسب ارزش گذاری در راستای تامین مالی و جذب سرمایه شرکت های نوپا به منظور توسعه کسب وکار و ورود موفق به بازارهای داخلی و بین المللی امری ضروری است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل موثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی - اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر تعداد 55 سوال بر اساس ادبیات نظری حوزه شرکت های نوپا بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی در حوزه علم کارآفرینی، بازاریابی و شرکت های نوپا هستند که 30 نفر از آن ها به روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شده اند. با استفاده از فن آنتروپی شانون، آزمون کای اسکویر (کای دو) و ماتریس عملکرد-اهمیت داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است که بر این اساس متغیرهایی نظیر سطوح نوآوری شرکت، چگونگی ارتباط مشتری هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و متغیرهایی نظیر جذابیت ایده/محصول، قدرت و کیفیت تیم کارآفرین از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته ولیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته و مستلزم تمرکز بیشتر خط مشی گذاران و مجریان مربوطه است.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری، شرکت های نوپا، تامین مالی، بازارهای بین الملل
 • حسن اشراقی، فرشته منصوری موید*، سید حمید خداداد حسینی صفحات 33-48

  بین المللی سازی در صنعت سنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که صنعت سنگ کشور همچون صنایع دیگر دارای قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی است. توجه به این مهم می تواند بسیاری از مشکلات تجاری و اقتصادی کشور را مرتفع نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بین المللی شدن صنایع فعال در حوزه استخراج مواد اولیه و با تمرکز بر صنعت سنگ ایران صورت گرفته است. از حیث هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی و از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی با رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد، از این رو در مرحله نخست به منظور شناسایی مولفه ها از راهبرد مرور منابع و متون تخصصی موجود در این زمینه و تدوین پرسشنامه روایی محتوایی (CVR) به منظور اعتبارسنجی مولفه های شناسایی شده، استفاده گردید. در مرحله دوم به منظور رتبه بندی مولفه ها و عوامل شناسایی شده از طیف مقایسات زوجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، فعالان حوزه صنعت سنگ، مدیران بازاریابی و مدیران تحقیق و توسعه شرکت های فعال در صنعت سنگ بوده است. نتایج به دست آمده، مبتنی بر 2 بعد، 11 مولفه و 34 شاخص تعیین و رتبه بندی گردید. از نظر خبرگان پژوهش، بعد برون سازمانی، مولفه بازار و شاخص نرخ ارز دارای بالاترین اولویت شناسایی شد.

  کلیدواژگان: کسب و کار بین الملل، بین المللی شدن، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی کارآفرینانه، صنعت سنگ
 • حبیب صنوبر*، یونس جبار زاده، سید صمد حسینی صفحات 49-66

  هدف:

   صادرات یکی از معیارهای کلیدی برای بین المللی شدن شرکت ها در کسب وکارهای مختلف است که نقش بسیار مهمی در حیات شرکت ها دارد. از سوی دیگر، پیچیده شدن شرایط و رقابتی شدن بازارها، شرکت ها را برای بهره برداری از قابلیت های نوآوری سوق داده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و کمی است. همچنین، شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی به عنوان جامعه آماری این مطالعه انتخاب شده است. در این مطالعه، نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. گردآوری داده ها در این پژوهش از طریق پرسشنامه صورت پذیرفته است. برای تحلیل و تفسیر فرضیه ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS23 و Amos23 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که قابلیت نوآوری به صورت مستقیم بر سرمایه اجتماعی و عملکرد صادرات تاثیر دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی به صورت مثبت بر عملکرد صادرات اثر دارد. در نهایت، نقش میانجی سرمایه اجتماعی در بین قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تایید گردید.

  نتیجه گیری

  شرکت های کوچک و متوسط با ارتقاء قابلیت نوآوری خود از طریق سرمایه اجتماعی می توانند منجر به رقابت پذیری بهتر خود شوند و بر توسعه و بهبود عملکرد صادرات بیافزایند.

  کلیدواژگان: قابلیت نوآوری، سرمایه اجتماعی، عملکرد صادرات، شرکت های کوچک و متوسط
 • حسین نوروزی*، بهاره اصانلو، مهدیه فیضی صفحات 67-94

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثر کشور مبدا بر قصد خرید مصرف کننده در بازار لوازم خانگی می باشد. این پژوهش با روش کیفی و رویکرد اکتشافی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش موردنظر فعالان و کارشناسان حوزه لوازم خانگی بود که 11 نفر با روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی 6 بعد به روش استراوس و کوربین استخراج شد که شامل؛ عوامل علی، پدیده محوری، راهبرد ها، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامد ها می باشد. بعد از شناسایی مقوله ها و روابط بین آنها، الگوی اثر کشور مبدا بر قصد خرید مصرف کننده طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که دو مورد از عوامل علی تاثیرگذار بر پدیدآمدن اثر کشور مبدا، بعد شناختی و هنجاری می باشد که هرکدام چندین مفهوم را در برمی گیرند. همچنین از طریق تجزیه وتحلیل داده ها به کشف راهبردها و اقدامات دست یافتیم که به دو مقوله فرعی اقدامات مربوط به تولیدکننده و اقدامات مربوط به دولت و ارگان های ذی ربط تقسیم می شوند. پیامدهایی نیز در ارتباط با به کارگیری راهبردها کشف شد که به دو طبقه پیامدهای سطح خرد و سطح کلان تقسیم می شوند.

  کلیدواژگان: اثر کشور مبدا، قصد خرید، مصرف کننده، لوازم خانگی
 • داوود فیض، سیما علی پور، مریم اصغری نجیب* صفحات 95-113
  جهانی شدن، با مفهوم همگن سازی کسب و کار در مقیاس جهانی، به عنوان یک پدیده مهم در نظر گرفته شده است. در عصر جهانی شدن، کشورها بیش از هر زمان دیگری از نظر اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند. مشارکت در فعالیت های بازاریابی بین المللی به دلیل ارایه فرصت های سود و رشد، بهره برداری از صرفه جویی در مقیاس، تنوع بخشیدن به ریسک های تجاری، کسب تخصص و دانش فنی و بهبود مزیت رقابتی، موضوع مورد توجه بسیاری از شرکت ها بوده است. لذا تحریم های اقتصادی همچنان یک ابزار مهم و در عین حال بحث برانگیز سیاست خارجی هستند و کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان از ابزار تحریم به خصوص تحریم اقتصادی به عنوان یکی از اهرم های فشار استفاده می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی بین الملل در شرایط تحریم انجام شد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کیفی است و برای تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و متخصصان آشنا به موضوع پژوهش می باشند؛ که از میان آن ها 12 نفر از مدیران موفق در حوزه صادرات و اساتید دانشگاه آشنا به موضوع تحقیق از طریق فن گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. در مجموع 92 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 10 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند؛ این 4 مقوله عوامل اصلی موثر بر موفقیت بازاریابی بین المللی در شرایط تحریم می باشند که عبارتند از: عوامل مالی و پولی؛ حقوقی و سیاسی؛ توانمندسازها و عوامل زیرساختی.
  کلیدواژگان: بازاریابی بین الملل، تحریم، نظریه داده بنیاد
 • مهدی دهقانی سلطانی*، رضا سلیمانی دامنه، سارا حدادی صفحات 115-135
  هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی اجتماعی بر توسعه بازارگرایی و هم آفرینی ارزش است. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت های صادرکننده برتر در صنعت مواد غذایی می باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که نوآوری و تمایل اجرایی در تاثیرگذاری محوریت ماموریت اجتماعی بر گرایش به پایداری نقش میانجی دارد؛ گرایش به پایداری در تاثیرگذاری نوآوری و تمایل اجرایی بر اقدام پیشگیرانه نقش میانجی دارد؛ اقدام پیشگیرانه در تاثیرگذاری گرایش به پایداری بر بازارگرایی و هم آفرینی ارزش نقش میانجی دارد و بازارگرایی نیز در تاثیرگذاری اقدام پیشگیرانه برهم آفرینی ارزش نقش میانجی دارد؛ همچنین مدیریت ریسک در تاثیرگذاری گرایش به پایداری بر اقدام پیشگیرانه نقش تعدیگر دارد.
  کلیدواژگان: گرایش به کارآفرینی اجتماعی، مدیریت ریسک، هم آفرینی ارزش، بازارگرایی
 • ارائه مدل بهبود عملکردصادراتی شرکت‏های صنایع غذایی در استان کرمانشاه با محوریت استراتژی لجستیک
  یوسف جلیلیان، سید ابولقاسم میرا، نادر سیدکلالی صفحات 137-155

  باوجود افزایش شمار شرکت‏های صادرات صنایع غذایی در استان کرمانشاه ایران، نیازمندی‌های اساسی این شرکت‏ها به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و دست‌اندرکاران فضای کسب‌وکار پرریسکی را شاهد هستند. در این راستا ضرورت ارایه مدلی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها با تاکید بر نقش جهت‏گیری استراتژیک لجستیک احساس می‏شود. در این پژوهش با استفاده از از نظریه داده بنیان، رفتار استراتژیک لجستیک شرکت‏های صادرکننده مواد غذایی استان کرمانشاه مطالعه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران ارشد شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی استان است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‏گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق گردآوری شده‌اند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با انجام کدگذاری باز تعداد 76 مفهوم استخراج شده است. در مرحله کدگذاری محوری، این مفاهیم در قالب 16 مقوله دسته‌بندی شده‌اند. در انتها، بر اساس مدل پارادیمی نظریه داده‌بنیان، مقوله‌ها در قالب 6 بعد عوامل علی (چالش‌های عمومی صادراتی، کیفیت لجستیک برای کالاهای صادراتی و عملکرد توسعه‌ای شرکت‌ها)، پدیده محوری (توانمندی‌های استان در زمینه صادرات مواد غذایی)، عوامل مداخله‌گر (هزینه‌های ارتقاء لجستیک کالاهای صادراتی، سبک مدیریت در شرکت‌های صادراتی، ویژگی‌های ساختاری شرکت‌ها و منابع انسانی‌)، شرایط زمینه‌ای (نقش حاکمیت و ارتباطات و بازاریابی)، استراتژی‌ها (استراتژی‌های زیرساختی، استراتژی‌های حمایتی، استراتژی‌های تحول دیجیتال و استراتژی‌های عملیاتی) و پیامدها (نتایج مطلوب مستقیم و نتایج مطلوب غیرمستقیم) دسته‌بندی شده‌اند. .

  کلیدواژگان: صادرات، عملکرد صادراتی، استراتژی، لجستیک
 • میلاد فیاض کارده، امید بهبودی* صفحات 159-179

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تاییدیه های سازمان های تخصصی و قابل اعتماد بر ارزش درک شده و وفاداری مشتریان با توجه به نقش تعدیلگری روابط فرااجتماعی در بین مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی و توصیفی بود. جامعه آماری مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی در شهر مشهد شامل دندانپزشکان دارای مطب بود که دارای 10 سال سابقه کاری هستند و حدودا 400 نفر برآورد شدند. همچنین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، برابر 196 نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 16 سوالی یوان و همکاران (2020) بود. به منظور بررسی روایی از روایی محتوا و سازه (روایی همگرا، روایی واگرا و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب الفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس محاسبه گردید و در سطح استنباطی و جهت بررسی فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده گردید. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده تاثیرگذار است. همچنین ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار بوده و از این رو نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه میان قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تاییدکننده با وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفت. با این حال نقش تعدیل گری روابط فرا اجتماعی در تاثیر متغیرهای قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: تاییدیه سازمان های تخصصی، تاییدیه سازمان های قابل اعتماد، ارزش درک شده، وفاداری مشتری، روابط فرااجتماعی
 • امید صولتی نژاد، طاها کشاورز صفحات 181-199

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر کووید-19 بر استحکام، تاب‌آوری و پایداری زنجیره تامین شرکت‌های تجارت الکترونیک است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است که با روش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تجارت الکترونیک در شهر سمنان است. از آنجا که تعداد واحدهای مستقر در این شهر محدود به چندین فروشگاه زنجیره‌ای تجارت الکترونیک است؛ بنابراین با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری 136 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، روش نمونه گیری مورد استفاده در مطالعه حاضر، نمونه گیری در دسترس است. علاوه بر این، از چهار پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کووید-19 بر تاب‌آوری و استحکام زنجیره تامین تاثیری منفی و معنادار دارد. تاب‌آوری و استحکام زنجیره تامین بر زنجیره تامین پایدار و پیامدهای نیرومندی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: کووید-19، تاب آوری زنجیره تامین، استحکام زنجیره تامین، پایداری زنجیره تامین، تجارت الکترونیک
 • مریم علی نژاد، شهرام صلواتی، محمدعلی نسیمی صفحات 201-218

  بازار خودروهای لوکس یکی از حوزه‌های تجاری است که تراکنش مالی بسیار زیادی دارد بنابراین رقابت در این صنعت را بسیار جذاب کرده است. از سوی دیگر قواعد حاکم بر خرید و فروش خودروهای لوکس با سایر کالاها و خدمات متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی بومی برای سنجش نگرش مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس خارجی در ایران انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش آمیخته صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 400 نفر از مشتریان خودروهای لوکس خارجی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون، مدلسازی ساختاری تفسیری و حداقل مربعات جزیی استفاده گردیده است. نتایج نشان داده است مدیریت تجربه مشتری و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروهای لوکس به عنوان متغیرهای مستقل هستند. این عوامل بر منزلت و جایگاه اجتماعی، انحصارطلبی مصرف‌کنندگان، به‌کارگیری توانمندی فناورانه و آپشن‌های کاربردی خودروهای لوکس تاثیر می‌گذارند. این متغیرها نیز ارزش ادراک‌شده برند و بازاریابی خودروهای لوکس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در نتیجه درگیری مشتریان و اعتماد و رضایت آن‌ها افزایش خواهد یافت. در نهایت رضایت، اعتماد و درگیری مصرف‌کننده بر نگرش مصرف‌کننده تاثیرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: نگرش مصرف کنندگان، خودروهای لوکس، قصد خرید، رویکرد آمیخته
|
 • Zohre Khosravilaghab *, Abdolmajid Mosleh, Habibollah Salarzehi Pages 1-11

  International political approaches is always one of the most important issues in developing and developed countries. The oil industry is one of the most important industries in our country where the role of international political approaches has been very important and it has a great impact on the plans for oil extraction and production as well as exports to various countries around the world; Therefore, this study has attempted to examine the role of international political approaches as an impetus for strategic technological alliance. In this research, after studying the relevant literature and using the library method, the subject of preliminary research is discussed; then, by using qualitative approach and interviewing experts, the concepts and categories are extracted. Influences on international political approaches have been addressed as the impetus for entry into alliances. One of the important issues in this regard is the structure of political institutions, which has led to the notions of political stability and order, structural diversity and separation. Another identified category is laws and regulations derived from the concepts of legal barriers, rule of law and political risk. The third identified issue is the existence of an appropriate international political space that encompasses the concepts of policy compliance, regional security and stability, international cooperation and membership in political, economic, and international organizations.

  Keywords: Technological Strategic Alliance, International Political Approaches, Oil Industry
 • Zahra Adel, Ayatollah Momayez *, Hamed Rahmani, Habibollah Taherpour Kalantari Pages 13-31

  It is necessary to use an appropriate valuation model in order to finance and attract start-up companies in order to develop the business and successfully enter the domestic and international markets. The purpose of this study was to identify the effective factors and determine the importance and performance of each of those effective factors. This research is of applied type and descriptive-exploratory method has been done using Delphi technique. The data collection tool of this research was a questionnaire consisting of 55 questions based on the theoretical literature in the field of start-ups. The statistical population of this study is theoretical and experimental experts in the field of entrepreneurship, marketing and start-ups, 30 of whom have been selected by non-random sampling and available sampling. Using Shannon entropy technique, Chi-square test and performance-matrix matrix, the data were analyzed and analyzed, according to which variables such as company innovation levels, customer relationship, both in terms of importance and performance are in a good position to continue and variables Like the attractiveness of the idea / product, the strength and quality of the entrepreneurial team is at a high level in terms of importance, but is not in a good position in terms of performance and requires more focus of relevant policy makers and executives.

  Keywords: Valuation, Start-ups, Financing, International markets
 • Hassan Eshraghi, Fereshteh Mansourimoayyed *, Seyed Hamid Khodadad Hoseini Pages 33-48

  Internationalization is of special importance in the stone industry, because the country's stone industry, like other industries, has many capabilities and capacities. Paying attention to this important issue can solve many trade and economic problems of the country. The present study aims to identify and prioritize the factors affecting the internationalization of industries active in the field of raw material extraction and focusing on the Iranian stone industry. In terms of purpose, it is a development-applied study and in terms of nature, it is a descriptive study with inductive approach. The research strategy is combined (qualitative and quantitative), so in the first stage, in order to identify the components, the strategy of reviewing resources and specialized texts in this field and compiling a content validity questionnaire (CVR) was used to validate the identified components. In the second stage, in order to rank the identified components and factors, the pairwise comparison spectrum was used using the fuzzy hierarchical analysis (AHP) method. The statistical population of the research included professors, activists in the field of stone industry, marketing managers and managers of research and development of companies active in the stone industry. The results were determined and ranked based on 2 dimensions, 11 components and 34 indicators. According to the research experts, the external dimension, market component and exchange rate index had the highest priority.

  Keywords: International business, Internationalization, Digital Marketing, Entrepreneurial marketing, Stone industry
 • Habib Sanoubar *, Younes Jabbarzadeh, SEYED SAMAD HOSSIENI Pages 49-66
  Objective

  Export is one of the key criteria for the internationalization of companies in various businesses, which plays a very important role in the life of companies. On the other hand, the complexity of conditions and the competitiveness of markets have led companies to take advantage of innovation capabilities. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of innovation capability on the export performance of small and medium enterprises in East Azerbaijan province with the mediating role of social capital.

  Methodology

  This research is an applied and quantitative study. Also, small and medium companies in East Azerbaijan province have been selected as the statistical population of this study. In this study, random sampling was performed. Data collection in this study was done through a questionnaire. To analyze and interpret the hypotheses, structural equation modeling method was used by SPSS23 and Amos23 software.

  Results

  The results show that the ability to innovate directly affects social capital and export performance. Also, social capital has a positive effect on export performance. Finally, the mediating role of social capital between innovation capability and export performance was confirmed.

  Conclusion

  Small and medium enterprises can improve their competitiveness through social capital and lead to better competitiveness and increase the development and improvement of export performance.

  Keywords: innovation capabilities, Social Capital, performance, Small, Medium Enterprises
 • Hossein Norouzi *, Bahareh Osanlou, Mahdieh Feizi Pages 67-94

  The purpose of this study is to design a model for the country of origin effect on the consumer's purchase intention in the home appliance market. This research was conducted by the qualitative method, an exploratory approach, and using the Grounded theory. The statistical population was the activists and experts in the field of home appliances; 11 people were selected for interview by snowball method. Finally, six selected codes were extracted by using open, axial, and selective 6-dimensional coding by the Strauss and Corbin method. These selected codes include Causal factors, pivotal factors, strategies, underlying factors, intervening factors, and consequences. After identifying that category and the relationships between them, the model of the effect of the country of origin on the consumer's purchase intention was designed. The results of the present study show that cognitive and normative dimensions of the causal factors affect the emergence of the effect of the country of origin, each of those dimensions includes several concepts. Through data analysis, we also discovered strategies and actions that are categorized in two sub-categories: producer-related actions and government-related actions. The consequences of the application of strategies are divided into two categories: micro-level and macro-level consequences.

  Keywords: country of origin effect, intention to buy, consumer, home appliances
 • Davood Feiz, Sima Alipour, Maryam Asgharinajib * Pages 95-113
  Globalization, with the concept of business homogenization on a global scale, is considered as an important phenomenon. In the age of globalization, nations are more economically connected than ever before. Participation in international marketing activities has been the focus of many companies due to the provision of profit and growth opportunities, exploitation of economies of scale, diversification of business risks, acquisition of technical expertise and knowledge, and improvement of competitive advantage. Therefore, economic sanctions are still an important and at the same time controversial tool of foreign policy, and the powerful economic countries of the world use the tool of sanctions, especially economic sanctions, as one of the levers of pressure. Therefore, the present study was conducted with the aim of designing an international marketing model in the context of sanctions. The research method used in this research is qualitative and grounded theory was used to analyze the data. The statistical population of the research is experts and specialists familiar with the subject of research; Among them, 12 successful export managers and university professors familiar with the subject of research were selected through the snowball technique. Data were collected through semi-structured interviews. A total of 92 codes were identified in the form of sentences, quasi-sentences and words, which were classified into 10 sub-categories and 4 main categories; These four categories are the main factors affecting the success of international marketing in the face of sanctions, which are: financial and monetary factors; Legal and political; Empowerment and infrastructure factors.
  Keywords: International Marketing, Sanctions, Grounded theory
 • Mahdi Dehghani Soltani *, Reza Soleymani-Damaneh, Sara Hadadi Pages 115-135
  The purpose of this study is to study the effect of social entrepreneurial orientation on the development of market orientation and value co-creation. The present study is a descriptive and correlational research based on the purpose of an applied research and also on how to obtain the required data. In this research, library and field methods have been used to collect information. Confirmatory factor analysis, structural equation model and Smart PLS software were used to analyze the questionnaire data. The statistical population of this research is the managers and marketing experts of the top exporting companies in the food industry and the available sampling method and Cochran's formula have been used to obtain the sample size. The results of the study show that innovation and Effectual orientation play a mediating role in influencing the Social mission orientation on the Sustainability orientation; Sustainability orientation mediates the impact of innovation Effectual orientation on preventive action; Preventive action mediates in influencing the tendency to sustainability on market orientation and value creation, and market orientation also mediates in influencing preventive action on value co-creation; Risk management also plays a role in influencing the Sustainability orientation on preventive action.
  Keywords: Social entrepreneurial orientation, risk management, Value co-creation, Market orientation
 • Presenting a model for improving the export performance of food industry companies in Kermanshah province with an emphasis on logistics strategy
  Yousef Jalilian, Seyed Abolghasem Mira, Nader Seyed Kalali Pages 137-155

  Despite the increasing number of food industry export companies in Kermanshah province of Iran, the basic needs of these companies have not been fully addressed and key players are witnessing a risky business environment. Therefore, presenting a model of export performance improvement with an emphasis on the role of logistics strategic orientation is of the utmost importance. In the present study, using grounded theory approach, the logistics strategic behavior of food exporting companies in Kermanshah province is studied. The statistical population includes the experts and senior managers of food exporting companies in Kermanshah province. Purposive sampling and snowball sampling techniques were used and data were collected through in-depth semi-structured interviews and continued until the theoretical saturation was achieved. By performing open coding, 76 different concepts were extracted. These concepts have been categorized into 16 categories through the axial coding process. Finally, using the grounded theory paradigm model, 6 aggregate themes were obtained which include: causes (export general challenges, logistics quality for export goods, and the firms' development performance), phenomenon (province's capabilities in food export), intervening conditions (the improvement costs of export goods logistics, management styles in export companies, firms' structural characteristics, and human resources), context (the role of governance, communication, and marketing), strategies (infrastructure strategies, support strategies, digital transformation strategies, and operational strategies), and consequences (direct desired results, and indirect desired results).

  Keywords: Exports, export performance, strategy, logistics
 • Milad Fayyaz Kardeh, Omid Behboodi * Pages 159-179

  The aim of this study was to investigate the effect of expertise and trustworthiness of TPO endorsement on perceived value and customer loyalty by the moderating role of parasocial relationship among customers of foreign dental equipment in Mashhad. This research was applied in terms of purpose and correlational and descriptive in terms of method. The statistical population of foreign dental equipment customers in Mashhad was included dentists with offices who have 10 years of experience who were estimated at about 400 people. Also, the sample size according to Morgan table was equal to 196 people. The data collection tool was a 16-item questionnaire of Yuan et al. (2020). In order to evaluate the validity, content and structure validity (convergent validity, divergent validity and confirmatory factor analysis) and reliability (Cronbach's alpha, combined reliability coefficient) were used. To analyze the data, descriptive statistics were calculated using SPSS software and at the inferential level to test the hypotheses, the structural equation modeling method was calculated using Smart-PLS software. The results of hypothesis analysis showed that the trustworthiness and expertise of TPO affect the perceived value. Perceived value also affects customer loyalty and therefore the mediating role of perceived value in the relationship between trustworthiness and expertise of TPO with customer loyalty was confirmed. However, the moderating role of parasocial relationship in the effect of trustworthiness and expertise on perceived value was not confirmed.

  Keywords: Expertise of TPO Endorsement, Trustworthiness of TPO Endorsement, Perceived value, Customer Loyalty, Parasocial Relationship
 • Omid Solatinejad, Taha Keshavarz Pages 181-199

  The purpose of this study is to investigate the effect of COVID-19 on the robustness, resilience, and sustainability of the supply chain of e-commerce companies. The statistical population of this research is all e-commerce chain stores in Semnan. As the number of units located in this city is limited to several e-commerce chain stores; Therefore, due to the limited statistical population, the statistical sample size of 136 people is considered using the Morgan table. On the other hand, the sampling method used in the present study is convenience sampling. In addition, four standard questionnaires were used to assess research variables. Cronbach's alpha coefficient was also used to measure reliability. Data analysis in this study was performed using structural equation modeling with partial least squares approach using SPSS and SmartPLS software. Findings showed that Covid-19 has a negative and significant effect on supply chain resilience and robustness. Supply chain resilience and robustness have a positive and significant effect on supply chain sustainability and sustainable outcomes.

  Keywords: Covid-19, Supply Chain Resilience, Supply Chain Robustness, Supply Chain Sustainability, E-Commerce
 • Maryam Alinezhad, Shahram Salavati, MohammadAli Nasimi Pages 201-218

  The luxury cars market is one of the commercial areas that has a lot of financial transaction, so it has made the competition in this industry very attractive. On the other hand, the rules governing the sale and purchase of luxury cars are different from other goods and services. In this regard, the present study aims done to provide a local model for measuring the attitudes of consumers of foreign luxury cars in Iran. The present study from the perspective of purpose is a fundamental research that has been done by mixed method. Also in terms of method and time of data collection, It is a cross-sectional survey. The statistical population of the qualitative section includes 19 experimental and theoretical experts in the field. In quantitative part, have been used the views of 400 customers of foreign luxury cars. Data collection tools are interviews of semi-structured and questionnaires. To Analysis the data, have been used from Theme analysis method, interpretive structural modeling and partial least squares. The results showed that customer experience management and parts quality management and safety of luxury cars are as independent variables. These factors affect the status and social status, Consumers Monopolization, the use of technological capabilities and practical options of luxury cars. These variables also affect the brand perceived value and marketing of luxury cars. As a result, customer engagement and their trust and satisfaction will increase. Ultimately, consumer satisfaction, trust, and engagement will affect on consumer attitudes.

  Keywords: Consumers attitude, luxury cars, buy intention, mixed approach