درباره نشریه
ISSN:
2588-5057
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر سید صمد حسینی
سردبیر:
دکتر ناصر صنوبر
دبیراجرایی:
دکتر یونس جبارزاده
مدیرداخلی:
دکتر صمد رحیمی اقدم
سایت اختصاصی:
jiba.tabrizu.ac.ir
تلفن:
041-33392356
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/31
مدیر مسئول
دکتر سید صمد حسینی
استادیار مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Seyedsamad Hosseini
Assistant Professor, Management Department
University of Tabriz
سردبیر
دکتر ناصر صنوبر
استاد تمام مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Sanoubar
Full Professor, Management
University of Tabriz
Specialist: Management
مدیرداخلی
دکتر صمد رحیمی اقدم
استادیار گروه مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتار سازمانی
Samad Rahimiaghdam
Assistant Professor, Department of Management
University of Tabriz
Specialist: Human Resource Management Organizational Behavior
اعضای تحریریه
دکتر داود بهبودی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Davood Behboudi
Full Professor, Economic Development and Planning Department
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
مهدی حقیقی کفاش
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mehdi Haghighi Kafash
Associate Professor, Department of Business Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Accounting
دکتر فریبرز رحیم نیا
استاد مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Fariborz Rahimnia
Professor, management
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علیرضا سپهوند
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی
دکتر ناصر صنوبر
استاد تمام مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Sanoubar
Full Professor, Management
University of Tabriz
Specialist: Management
دکتر علیرضا فضل زاده

دکتر محمد فاریابی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Faryabi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Business Administration
دکتر اژدر کرمی

دکتر علی مروتی شریف آبادی
دانشیار بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت- تحقیق در عملیا
Ali Morovati Sharifabadi
Associate Professor, Industrial Management, Economics, Management and accounting
University of Yazd
Specialist: Management- Operations Research
دکتر نادر مظلومی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
Nader Mazloomi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر وحید ناصحی فر

دکتر محسن نظری
دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری، اقتصاد، قیمت گذاری ، هم رقابتی ، هم آفرینی
Mohsen Nazari
Associate Professor, Business management, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Pricing, Cocreation, Coopetition
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
Gareth Griffiths

Karam Karabulut

Ömer Selçuk EMSEN

دبیراجرایی
دکتر یونس جبارزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹