فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue: 4, Winter 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/08/24
 • تعداد عناوین: 18
|
 • صفحات 1-9

  تحقیق حاضر یک طرح چند مرحله ای را برای بررسی یادگیری مشارکتی مبتنی بر وب اتخاذ کرده است. در این پژوهش سعی بر بهبود مهارت های شفاهی زبان آموزان با اجرای یادگیری مشارکتی تحت وب شده است. به عنوان هدف جامع تر، خودکار آمدی فراگیران از طریق یادگیری مشارکتی و به کار بردن استراتژی های مختلف بررسی شده است. شرکت کنندگان در این پروژه 85 زبان آموز سطح متوسطه یک موسسه زبان در کرمان بودند و برای جمع آوری داده ها از چهار ابزار ، آزمون کمبریج برای همگن سازی سطح زبان آموزان، پیش و پس آزمون مهارت های شنیدن و صحبت کردن، پرسشنامه برای بررسی خودکارآمدی زبان آموزان و مصاحبه استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اکثر دانش آموزان در هنگام اجرای آموزش مبتنی بر استراتژی در مهارتهای شفاهی، همکاری متقابل داشته اند و مشارکت فعال آنها در فعالیتهایی که منجر به تقویت مهارت شنیدن و صحبت کردن بود، مشاهده شد. همچنین یافته های کمی و کیفی این تحقیق نشان داد که استفاده موثر از اجرای روش مبتنی بر وب در کلاسهای زبان می تواند تاثیر چشمگیری بر مهارت زبانی فراگیران داشته باشد. در مجموع، نتایج آزمون های گفتاری و شنیداری پیشرفت رضایت بخش زبان آموزان را با استفاده از روش مذکور در کلاس های زبان انگلیسی برجسته کرده است.

  کلیدواژگان: فناوری، رویکرد متمرکز یادگیری، آموزش مبتنی بر وب، خودکارآمدی، محتوای زبان انگلیسی
 • صفحات 11-23

  تکاربران زبان خلاقانه از تغییر دسته برای افزودن آیتم های واژگانی جدید به زبان خود استفاده می کنند. یکی از فرآیندهای سازنده واژه سازی در انگلیسی و فارسی که شامل تغییر دسته می شود، تبدیل است. تبدیل فرآیند تغییر یا تبدیل یک آیتم زبانی برای تشکیل یک آیتم واژگانی جدید است که به موجب آن ورودی ممکن است یک ریشه یا یک کلمه، یک عبارت یا یک ساختار بند باشد و خروجی همیشه یک آیتم واژگانی باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تقابل تبدیل در زبان انگلیسی و فارسی از نظر بهره وری، کلاس های واژه ای که این فرآیند را طی می کنند و همچنین جهت پذیری آن است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به منظور انجام تحلیل متضاد تبدیل به زبان انگلیسی و فارسی است. برای این منظور، موارد مختلف تبدیل در هر دو زبان به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد تا با توجه به بخش هایی از گفتار که ورودی و خروجی فرآیند تبدیل هستند، رایج ترین انواع تبدیل در هر یک از زبان ها شناسایی شود. نمونه ها از فرهنگ های یک زبانه، مطالب چاپی و متون روزنامه نگاری آنلاین گرفته شده اند. بر اساس نتایج، می توان نتیجه گرفت که در حالی که تبدیل یک فرآیند واژه سازی سازنده در زبان فارسی است، در مقایسه با زبان انگلیسی از نظر تنوع، فراوانی و هدف کاربردی آن متفاوت عمل می کند. انگلیسی مدرن فقط تبدیل کلمه به کلمه را دارد. اما در زبان فارسی جدید سه نوع تبدیل وجود دارد: تبدیل کلمه به کلمه، تبدیل مبدل به کلمه و تبدیل کلمه به ریشه. در مورد تبدیل مبتنی بر رتبه، در هر دو زبان انگلیسی و فارسی، تبدیل عبارت به کلمه و جمله به کلمه یافت شد. در هر دو زبان، فرآیند تبدیل مبتنی بر کلاس کاملا سازنده است، اما تفاوت هایی را می توان در ورودی و خروجی فرآیند تبدیل مشاهده کرد.

  کلیدواژگان: تبدیل، واژه سازی، ریخت شناسی فارسی، ریخت شناسی انگلیسی، تحلیل متضاد
 • امید طباطبایی صفحات 25-36

  این مطالعه به بررسی تاثیر متقابل آموزش راهبرد فراشناختی ضمنی و صریح و ظرفیت حافظه فعال فراگیران پرداخته است. بدین منظور 63 زبان آموز انگلیسی به عنوان شرکت کننده بر اساس آزمون تعیین سطح مشخص شده و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی (آموزش راهبرد فراشناختی ضمنی و آشکار) و دو گروه کنترل (فعال و غیرفعال) قرار گرفتند. در گروه آموزش صریح، یک مدل دستورالعمل راهبرد فراشناختی آشکار اجرا شد و گروه ضمنی دستورالعمل هایی را بر اساس یک مدل دستورالعمل راهبرد فراشناختی تلویحی دریافت کرد. همه شرکت کنندگان در آزمونهای اندازه گیری عمل کرد حافظه فعال و همچنین بخش درک شنیداری PET شرکت کردند. آنها همچنین بخش شنیداری FCE را به عنوان آزمون انتقال دریافت کردند. نتایج نشان داد در حالی که دستورالعمل های راهبردی فراشناختی ضمنی و آشکار به طور معنی دار به عملکرد درک شنیداری منجر می شوند، آموزش صریح از اندازه اثر بزرگتری برخوردار است. تغییرات درک شنیداری در گروه کنترل فعال معنی دار نبود که نشان دهنده مثبت نبودن نتیجه در اثر صرفا ارایه راهبردها بدون زمینه سازی در عمل بود. ظرفیت حافظه فعال همچنین نشان داد در پیش بینی بهبود درک شنیداری در گروه آموزش صریح قدرت  بیشتری دارد. این مطالعه نشان داد آموزش راهبردی فراشناخت ضمنی برای فراگیرانی که ظرفیت محدود حافظه فعال یا ظرفیت حافظه فعال ناهمگن دارند بسیار بهتر عمل می کند.

  کلیدواژگان: آموزش راهبردی صریح، آموزش راهبردی ضمنی، فراشناخت، ظرفیت حافظه فعال، عملکرد درک شنیداری
 • صفحات 37-48

  پژوهش حاضر با هدف یافتن مشکلات اصلی در ترجمه عناصر نمایشنامه انجام شده است. همچنین این تحقیق به بررسی میزان قابل ترجمه بودن عناصر نمایشنامه پرداخته و مشکل سازترین عناصر در فرآیند ترجمه در این تحقیق برجسته شده است. این تحقیق از نوع کیفی است که بر چهار عنصر درام متمرکز است که شامل طرح ، موضوع ، تعارض و شخصیت پردازی است. داده های جمع آوری شده برای این تحقیق شامل اثر آرتور میلر "مرگ یک فروشنده" و ترجمه فارسی آن توسط نوریان بوده است. پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ، نتایج بطور کامل بحث و ارایه شدند. اگرچه مترجم سعی در یافتن معادل های مناسب برای نزدیک تر شدن به زبان مقصد داشته است، اما عناصر طرح و تعارض که با ویژگی های فرهنگ مرتبط هستند به نوعی غیرقابل ترجمه هستند و درک عمق داستان ممکن است برای مخاطبان دشوار باشد. با توجه به قابل ترجمه بودن ترجمه انتخاب شده، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشتر عناصر نمایشنامه قابل ترجمه هستند و مترجم ترجمه قابل قبولی را برای نمایشنامه ارایه داده است.

  کلیدواژگان: ترجمه، نمایشنامه، ترجمه تئاتر، ترجمه نمایشنامه
 • سید ناصر موسوی، زهره سیفوری صفحات 49-63

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر سه استراتژی نگاشت معنایی رابطه کلمه (WR) ، روابط و تعریف واژگانی (LRD) و ارتباطات شخصی با کلمه (PWC) بر یادگیری و حفظ واژگان زبان آموزان ایرانی انجام شد. برای این منظور ، 120 زبان آموز سطح متوسط به سه گروه مقایسه ای و یک گروه کنترل تقسیم شدند که هر کدام دارای 30 نفر بودند. این افراد به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی مذکور و یک گروه کنترل که دو جلسه در هفته در آموزش حضور داشتند، اختصاص داده شدند. گروه های مقایسه ای به سه روش متفاوت نگاشت معنایی مورد آموزش قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی در مورد کلمات مورد نظر دریافت نکرد و فقط در بررسی و بازنگری کلمات شرکت داشت. پس آزمونهای فوری بلافاصله پس از آموزش و پس آزمونهای تاخیری با فاصله دو هفته ای به کار گرفته شد تا تاثیر مداخلات آموزشی به ترتیب بر یادگیری و حفظ واژگان شرکت کنندگان تشخیص داده شود. نتایج سه آزمون ANOVA یکطرفه و چهار آزمون ANOVA اندازه گیری مکرر بهبود قابل ملاحظه ای را در یادگیری گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل نشان داد که گروه UWR از دیگران بهتر عمل کرده و سطوح بالاتری از یادگیری و حفظ را به دست آورد. از نظر دو گروه کنتراست دیگر ، PWC رتبه دوم و LRD رتبه آخر را کسب کردند. یافته ها WR را به عنوان یک تکنیک موثرتر نشان می دهد که مفاهیم آموزشی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: بیادسپاری واژگان، پیوندهای شخصی کلمات، راهبردهای نگاشت معنایی، روابط لغوی، یادگیری واژگان
 • صفحات 65-75

  ارزیابی یک برنامه موجود به توسعه دهندگان مواد و معلمان در درک نیازهای محلی دانش آموزان و تصمیم گیری برای بهبود بیشتر کمک می کند. این مطالعه به دنبال ارزیابی مطلوبیت کتاب های درسی انگلیسی برای دانش آموزان ایرانی سال آخر دبیرستان است که از توصیف حقایق عینی در مورد زمینه، به تحلیل ذهنی انتظارات و نیازها و سپس استنتاج ذهنی در مورد مناسب بودن زمینه بر اساس لیتل جان (Littlejohn) می پردازد. 2011) چارچوب ارزیابی. کمیته معلمی شامل اولین محقق پژوهش حاضر و چهار نفر از همکاران وی که تجربه تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان ها را داشتند، برای ارزیابی ارزش آموزشی کتاب های درسی تعیین شدند. نتایج نشان داد که نیاز به انطباق مواد با موقعیت هدف مورد استفاده وجود دارد: چنین سازگاری باید هر دو جنبه انتشار و طراحی مواد را پوشش دهد. برخی از معیارهای نشان دهنده عنصر انتشار مواد (یعنی طرح فیزیکی مواد چاپی، مسیر و تداوم) با انتظارات معلمان از مطالب مطلوب در زمینه خاص مطالعه مطابقت دارند. با این حال، بسیاری از آنها یا در یک اختلاف جزیی (یعنی دسترسی، مکان مواد در مجموعه، و تقسیم بندی بخش ها به بخش های فرعی) یا اختلاف نظر جدی (یعنی تقسیم بندی مواد به عنوان یک کل). به عنوان یک مفهوم عملی، یافته ها ممکن است توسعه دهندگان کتاب های درسی را ترغیب کنند تا یک پروژه اصلاحی را با تکیه بر نتایج مطالعه حاضر راه اندازی کنند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ارزیابی کتاب درسی، نیاز سنجی، دبیرستان
 • صفحات 77-86

  بازخورد اصلاحی (CF) بخش جدایی ناپذیر اکتساب زبان دوم (SLA) است و از زمانی که مفهوم CF در فراگیری زبان دوم SLA  معرفی شد، مورد تمرکز مطالعات متعددی بوده است. این تحقیق بر بررسی تفاوت بین دو حالت ارایه CF متمرکز شده است. یعنی حالت آنلاین و سنتی که بر کیفیت نوشتار زبان آموزان ایرانی تاثیر می گذارد. بدین منظور 317 زبان آموز زبان از 4 موسسه در تبریز در آزمون تافل شرکت کردند. 271 شرکت کننده بین 477 و 510 امتیاز گرفتند. نمرات 164 نفر از آنها بین ± 1 SDبود . 66 نفر از آنها با شرکت در تحقیق موافقت کردند که از آنها خواسته شد تا یک انشای 200 کلمه ای ارایه دهند. این انشاها بر اساس CAF (پیچیدگی، دقت، و روانی) تجزیه و تحلیل شد. آنها سپس به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت آزمایش قرار گرفتند. 10 جلسه چت آنلاین (هر جلسه 1 ساعت) و از گروه دیگر خواسته شد تا 10 تمرین نوشتاری ارایه دهند. پس از آن، از همه شرکت کنندگان خواسته شد تا نوشته 200 کلمه ای دیگری را ارایه کنند. این نوشته ها بر اساس معیارهای CAF تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده تفاوت معناداری را بین کیفیت نوشتاری شرکت کنندگانی که CF را از طریق جلسات آنلاین دریافت کردند و نوشتار کسانی که CF را بشکل سنتی دریافت کردند، نشان داد. یافته های ابن تحقیق حاکی از آن است که در صورت انتظار توسعه بیشتر در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، معلمان ایرانی زبان انگلیسی باید تشویق شوند و به آنها اجازه داده شود تا از روش های به روز ارایه CF استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی، زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی، جلسات آنلاین، فراگیری زبان دوم
 • صفحات 87-106

  ما می توانیم از دریچه هوش معنوی (SI) نگاهی تازه و جدید به موقعیت آموزشی و ظرفیت های یادگیرندگان داشته باشیم. در مطالعه حاضر بر اساس پیشینه  موضوع و تاریخچه مطالعه شده و مصاحبه با 22 زبان آموز، یک پرسشنامه 27 آیتمی طراحی شد که بین 360 زبان آموز انگلیسی توزیع شده و از روش  پژوهشی اکتشافی تلفیقی استفاده شد. از طریق تجزیه و تحلیل داده های کیفی (تحلیل عاملی اکتشافی (EFA عناصر هوش معنوی زبان آموزان مشخص و چهار فاکتور استخراج شد با عناوین: (1) یادگیری زبان انگلیسی برای منافع شخصی، اجتماعی و آموزشی، (2) یادگیری زبان انگلیسی برای پیشرفت های شخصی، اجتماعی و تحصیلی، (3) یادگیری زبان انگلیسی برای ترویج ارزش های مذهبی، و (4) یادگیری زبان انگلیسی برای ارتباطات بین فرهنگی. نتایج مطالعه حاکی از آن است که این مقیاس، معیاری  با روایی و پایایی معتبر و قابل اعتماد برای  اندازه گیری هوش معنوی زبان آموزان زبان انگلیسی است. نتایج حاصل از مطالعه همچنین نشان داد که  هوش معنوی با جنسیت و سطح تحصیلات رابطه معناداری دارد. این یافته ها می تواند به محققان کمک کند تا تعریفی از هوش معنوی ارایه دهند و هوش معنوی زبان آموزان زبان انگلیسی را اندازه گیری کنند. نتایج این مطالعه می تواند برای مربیان، دانشگاهیان، نظریه پردازان، مراکز تربیت معلم، معلمان، طراحان برنامه درسی، و برنامه ریزان آموزشی  مفید واقع شود بویژه اگرآنان به اهمیت هوش معنوی در زمینه آموزشی و تاثیر آن بر عملکرد زبان آموزان توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: زبان آموز زبان انگلیسی، تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه هوش معنوی
 • صفحات 107-118

  استفاده از ترجمه ماشینی برای برقرای ارتباطات و دستیابی به اطلاعات به طور فزاینده ای رواج یافته است. تسریع در ترجمه و کاهش هزینه آن، از عوامل دیگر استقبال روزافزون در استفاده از ترجمه ماشینی است. حتی اگر کیفیت این نوع ترجمه کمتر از ترجمه انسانی باشد، باز هم از جنبه های گوناگون اهمیت آن چشمگیر است. مدل MQM-DQF برای ارزیابی عینی و کمی کیفیت ترجمه و دوری از ذهنیت گرایی، استانداردهای خطا شناسی ارایه کرده است. در این مدل برای ارزیابی کیفیت ترجمه ماشینی از دو معیار دقت و سلاست استفاده می شود. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت عملکرد مترجم برخط گوگل در ترجمه متون روزنامه ای انگلیسی و فارسی، مدل MQM-DQF به کار گرفته شد. پنج متن از روزنامه های فارسی و پنج متن از روزنامه های انگلیسی کثیرالانتشار به طور تصادفی انتخاب و توسط مترجم بر خط گوگل هم در سطح جمله و هم به صورت کلی ترجمه شد. متن های ترجمه شده بر اساس معیارهای دقت و سلیس بودن بررسی و خطاهای ترجمه در سه سطح بحرانی، بزرگ و کوچک شناسایی و کدگذاری شد. با شمارش خطاها و نمره دهی به آنها، درصد معیارهای دقت و سلاست در هر یک از متن های ترجمه شده محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مترجم برخط گوگل در ترجمه متون فارسی به انگلیسی عملکرد بهتری نسبت به ترجمه متون انگلیسی به فارسی دارد و ترجمه در سطح جمله، کیفیت بالاتری نسبت به ترجمه کلی متون دارد. ترجمه انواع متن ها (اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی و علمی) از کیفیت یکسانی برخوردار نبود.

  کلیدواژگان: دقت، سلاست، ترجمه ماشینی، مدل MQM-DQF، ارزیابی کیفیت ترجمه
 • صفحات 119-130

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اینکه آیا سیل ورودی و افزایش ورودی واژگان بر روانی خواندن زبان آموزان ایرانی تاثیر می گذارد یا خیر، انجام شد. همچنین بررسی کرد که آیا تفاوت معناداری بین تاثیر سیل ورودی و افزایش ورودی واژگان بر خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی وجود دارد یا خیر. به این منظور، از بین 150 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی، 120 نفر از زبان آموزان سطح متوسط در سه موسسه زبان در ایران انتخاب و به سه گروه 40 نفری تقسیم شدند. اولین گروه آزمایشی سیل ورودی را به عنوان درمان مطابق با فرضیه اشمیت (2000) و تعریف پیشنهادی اشمیت (2002) برای سیل ورودی دریافت کردند. برای این منظور فراوانی اقلام واژگانی در متون خواندنی مورد استفاده در دوره افزایش یافت. به عبارت دیگر، زبان آموزان از طریق مثال های مختلف و استفاده از کلمات چندین بار در متون خواندنی، مملو از آیتم های واژگانی شدند. شرکت کنندگان در گروه افزایش ورودی (IE) اینترنت اکسپلورر را مطابق با فرضیه اشمیت (1994) دریافت کردند که توسط نوریس و اورتگا (2000) با خط کشی، پررنگ، مورب، حروف بزرگ و استراتژی های دیگر مانند کدگذاری رنگ یا استفاده از فونت های مختلف پیشنهاد شده بود. اندازه یا انواع واژگان بدین منظور، در این گروه آزمایشی، آیتم های واژگانی با استفاده از خط کشی، پررنگ، مورب و حروف بزرگ در متون ظاهر شدند. برای انجام این کار، محقق مطالب انتخاب شده را مجددا تایپ کرده و اصلاحات لازم را روی آنها انجام داد. در مقابل، گروه کنترل روش سنتی آموزش خواندن را دریافت کردند. نتایج از طریق ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هم سیل ورودی و هم افزایش ورودی واژگان تاثیر مثبت معناداری بر روانی خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی دارند. سیل ورودی واژگان با توجه به تاثیر آن بر روان خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی موثرتر از افزایش ورودی واژگان بود. برخی مفاهیم آموزشی و نظری نیز ارایه شده است

  کلیدواژگان: افزایش آگاهی، افزایش واژگان، سیل ورودی، روان خوانی، واژگان
 • صفحات 131-142

  در چند دهه اخیر، تکالیف به عنوان واحد اساسی در فرآیند طراحی برنامه درسی و پیچیدگی شناختی تکالیف به عنوان معیاری اساسی در توالی کارها، توجه محققان زبان را به خود جلب کرده است. در عین حال، به دلیل تمرکز محققان بر نظریه اجتماعی-فرهنگی پیشنهاد شده توسط ویگوتسکی (1978)، اجرای کار مشارکتی تشویق شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیچیدگی شناختی تکلیف بر عملکرد نوشتاری فردی و مشارکتی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی از نظر پیچیدگی، دقت و روانی انجام شد. برای تحقق چنین هدفی، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک که دو دوره گرامر عمومی انگلیسی را در دو ترم متوالی گذرانده بودند، 70 زبان آموز ایرانی مرد و زن سطح متوسط از طریق آزمون تعیین سطح آکسفورد به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. از آنها خواسته شد تا برخی از تکالیف نوشتاری را هم به صورت فردی و هم به صورت مشترک انجام دهند، در حالی که پیچیدگی شناختی تکالیف (یعنی نیازهای استدلال و برنامه ریزی) توسط محقق دستکاری شده بود. تجزیه و تحلیل تولیدات نوشتاری آنها نشان داد هنگام نوشتن به صورت انفرادی، بدون برنامه ریزی در دسترس، زبان آموزان متون پیچیده تری را در کارهای پیچیده خود و متن های روان تری را در کارهای ساده خود تولید می کنند و هنگام نوشتن مشترک، با مقداری زمان برنامه ریزی در دسترس، آنها را می نویسند. همچنین، در تکالیف پیچیده خود متون روان تری تولید می کنند.

  کلیدواژگان: دقت، پیچیدگی شناختی، پیچیدگی نوشتن مشارکتی، روانی، تکلیف
 • صفحات 143-158

  این مطالعه به بررسی تاثیر سال ها تجربه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر آن ها بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان ایرانی پرداخته است. بدین ترتیب، 70 مدرس زبان انگلیسی و 60 دانشجوی متوسطه از موسسات مختلف زبان انگلیسی در شیراز، استان فارس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد، دموگرافیک و پرسشنامه اثربخشی معلم بود. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، تحلیل فراوانی و آزمون تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که ادراک معلمان از اثربخشی با سال ها تجربه تدریس آنها مرتبط است. به نظر می رسد که معلمان با تجربه ی بالا در این مطالعه دریافتند که اثربخشی آنها بر پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، امید است که این مطالعه بتواند مرور ادبیات عمیق تری را در دانشگاه در مورد تاثیر تجربه معلمان زبان انگلیسی ایرانی و اثربخشی آنها (مهارت های سازماندهی و ارتباطی، دانش آموزشی، مهارت های اجتماعی- عاطفی، مهارت زبان انگلیسی) بر موفقیت زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بیافزاید.

  کلیدواژگان: معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی، پیشرفت دانش آموزان، اثربخشی معلم، سال ها تجربه
 • صفحات 159-175

  زبان و فرهنگ، ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و برای مترجم، داشتن اطلاعات فرهنگی در کنار دانش زبانشناسی بسیار ضروری است. فرهنگ و زبانشناسی بالاخص در جریان ترجمه شعر، به هم گره میخورند. به منظور نشان دادن این همبستگی، در پژوهش حاضر روی اشعار شاعره ایرانی، پروین اعتصامی تمرکز کردیم تا عناصر فرهنگی را در اشعار وی مشخص نموده و ترجمه انگلیسی آنها را که توسط علاء الدین پازارگادی انجام شده است، بررسی کنیم. به این منظور، 18 بیت از اشعار مختلف پروین اعتصامی به صورت تصادفی انتخاب گردید تا نماینده کلیات اشعار او باشند. روش تحقیق، روش تطبیقی-توصیفی بوده و چهارچوب نظری بر اساس روش نیومارک (1988) که رویکردی زبانشناسی- محور به ترجمه داشت، انتخاب شد. مفهوم فرهنگ، طبق مدل زبانشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ها و بررسی های انجام شده، به این موضوع اشاره داشت که پازارگادی در اکثر موارد، بطور همزمان به دو یا چند استراتژی ترجمه جهت برگرداندن یک آیتم فرهنگی، متوسل شده است که بیانگر استراتژی "ترجمه تلفیقی" نیومارک می باشد. دومین استراتژی پرکاربرد در ترجمه "ترجمه تعدیلی" بوده و استراتژی های "هم معنایی" و "تقلیل" کم کاربردترین استراتژی ها در ترجمه بودند. استراتژی های "ترجمه اصطلاحات سازمانی"، "برچسب های ترجمه" و "رویکرد جبران معنای از دست رفته" در ترجمه نمونه اشعار منتخب، مورد استفاده قرار نگرفته بودند. به همین جهت، عناوین این استراتژی ها درچهارچوب نظری ذکر نشده است. بررسی ها نشان داد که مترجم علاوه بر استراتژی های مختلف در انتقال معنای مورد نظر از روش ترجمه تحت الفظی استفاده و سبک اشعار اصلی را در ترجمه ها حفظ کرده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، زبانشناسی، ترجمه، پروین اعتصامی، شعر
 • صفحات 177-196

  پژوهش حاضر تلاشی برای بررسی سواد ارزشیابی زبان در بین معلمان زبان خارجی انگلیسی در بافت ایرانی با هدف بررسی دلایل و مفاهیم سواد ارزیابی برای اصلاح آموزش معلمان زبان خارجی انگلیسی بود. بدین منظور 20 نفر از مدرسین زبان انگلیسی در موسسات زبان ایران (موسسه های بیان، آزمون، زبان سرا و معرفت) به صورت تصادفی برای مصاحبه عمقی نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها بر روی یک دستگاه ضبط صوت دیجیتال (DVR) ضبط و رونویسی، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که معلمان ایرانی با مولفه های سواد ارزیابی آشنایی نسبی داشتند. به همین ترتیب، مشخص شد که معلمان تازه کار با پیشینه تدریس زبان خارجی انگلیسی، از آگاهی بیشتری در ارتباط با سواد ارزشیابی و اهمیت آن در آموزش معلمان برخوردار بودند. با این حال، از نظر سایر مولفه های ارزشیابی مانند اجرای آزمون، انتخاب بهترین روش های ارزشیابی، و اطلاع رسانی نتایج ارزیابی، معلمان با تجربه با پیشینه آموزش زبان خارجی انگلیسی، مفاهیم اصلی را در مقایسه با همتایان خود در گروه غیر آموزش زبان خارجی انگلیسی ارایه نمودند که نشان می دهد معلمان با پیشینه تدریس زبان خارجی انگلیسی می توانند مولفه های سواد ارزیابی معلم فوق الذکر را بهتر از همتایان فاقد پیشینه آموزش زبان خارجی انگلیسی خود، درک نمایند. یافته ها حاکی از آن است که سواد معلمان موسسه زبان خارجی انگلیسی در ارزشیابی آموزشی، به ویژه در انتقال نتایج ارزیابی به دیگران و نمره دهی معتبر ارزشیابی زبان آموز، ناکافی است

  کلیدواژگان: سواد ارزیابی، مولفه های سواد ارزیابی، معلمان مبتدی و با تجربه، سابقه آموزش زبان خارجی انگلیسی، بدون سابقه آموزش زبان خارجی انگلیسی
 • صفحات 197-208

   هیچ برنامه درسی متکثری برای آموزش ESP در ایران تدوین نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل برنامه درسی متکثر (PC) برای ESP در محیط ایران انجام شد. بدین منظور، پژوهش از ارایه طرح تحلیلی به روش کیفی بهره مند شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر از متخصصان ELT مرد و زن ایرانی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از دانشگاه های مختلف ایران از جمله دانشگاه تهران، اصفهان، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. و دانشگاه تربیت مدرس از بین معلمانی که علایق آموزشی و پژوهشی آنها برنامه ریزی درسی و مواد آموزشی بود که بیش از 10 سال سابقه تدریس و تحقیق در TEFL را داشتند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. نتایج نشان داد که اجزای PC برای ESP شامل سه جزء اصلی است: آموزش ESP کثرت گرا، مواد ESP کثرت گرا و محتوای ESP کثرت گرا. هر یک از این مولفه ها شامل چندین جزء فرعی بود. یافته ها حاکی از آن است که در صورت کثرت گرایی نظام های آموزشی، دانش آموزان می توانند با پیوستن به گروه های مختلف مانند گروه های نژادی، قومیتی و فرهنگی در دوره های ESP با پتانسیل کامل به موفقیت تحصیلی دست یابند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، ESP، پلورالیسم، برنامه درسی کثرت گرا
 • صفحات 209-229

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افزایش دانش فراشناختی بر توانایی قدرت ارزیابی نگارش زبان آموزان پرداخت. دراین راستا 41 زبان آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری در دسترس از موسسه زبان انگلیسی در تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه 21 نفری آموزش ارزیابی نگارش به صورت تدریس استراتژیهای فراشناختی و گروه 20 نفره آموزش ارزیابی نگارش با تدریس استراتژیهای شناختی، تقسیم شدند. در این تحقیق، محققان از تحقیق شبه تجربی استفاده کردند. در قسمت پیش و پس آزمون هر دو گروه به پرسشنامه نگارشی فراشناختی پاسخ دادند.در مرحله پیش آزمون، از تمامی زبان آموزان خواسته شد که یک متن براساس دستورالعمل ارزیابی کمبریج تصحیح کنند. نتیجه پیش آزمون ها نشان داد که بین توانایی ارزیابی نگارش و سطح آگاهی فراشناختی شرکت کنندگان تفاوت معناداری وجود ندارد. در گروه آموزش فراشناختی استراتژیهایی نظیر طراحی، کنترل و اصلاح به منظور ارزیابی انشاها استفاده شد. گروه مقابل با استفاده از آموزش استراتژیهای شناختی و از مقیاس ارزیابی کمبریج فرایند نمره دهی انجام شد. همچنین در این تحقیق میزان رشد شرکت کنندگان با استفاده از روش ارزیابی مکرربه صورت یک جلسه در میان با همان دو روش اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش استراتژیهای فراشناختی تاثیر قابل توجهی در صحت و قدرت ارزیابی نگارش زبان آموزان می گذارد. همچنین در ارزیابی های مکرر انشاها گروه آموزش استراتژیهای فراشناختی خیلی بهتر نسبت به گروه دیگر عمل کردند به آن صورت که نمره دهی آنها بسیار نزدیک به نمرات دو مصحح متخصص در زمینه آزمونهای نگارش بود.

  کلیدواژگان: آموزش توانایی ارزیابی نگارش با استراتژیهای شناختی، آموزش توانایی ارزیابی نگارش با استراتژیهای فراشناختی، ارزیابی های مکرر، ارزیابی نگارش
 • صفحات 231-247

  مطالعه حاضر با هدف طراحی و ارزیابی روایی سازه و پایایی پرسشنامه تمایل به ارتباط که استراتژی های اجتماعی-عاطفی مدرسین زبان انگلیسی را هدف قرار می دهد انجام شده است. شرکت کنند گان در این مطالعه، که با روش نمونه گیری غیر محتمل انتخاب شده بودند، 153 زبان آموز از سه آموزشگاه معتبر انگلیسی در ایران بودند. پرسشنامه اولیه با 45 گویه با رجوع به مصاحبه متمرکز مدرسین زبان که قبلا توسط نویسندگان حاضر انجام شده بود و همچنین پیشینه طراحی شد. پس از تکمیل پرسشنامه توسط زبان آموزان، تجزیه تحلیل عامل اکتشافی انجام گرفت. نتیجه تحلیل منتهی به 37 گویه و شش عامل شد: الف) ایجاد تعامل مثبت (8 گویه) ، (ب) اشتیاق معلمان (6 گویه) ، (ج) رفتار منصفانه معلمان (5 گویه) ، (د) حضور و تمرکز معلمان (6 گویه) ، صمیمیت معلمان (6 گویه) و مهارتهای تدریس و مشارکت در فعالیتهای گروهی (6 گویه). معیارهای پایا یی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رضایت بخش بود. پس از مقایسه شش عامل با همدیگر، نتایج نشان داد که میزان اشتیاق و رفتار منصفانه معلمان مهمترین عامل در ارتقا تمایل به ارتباط زبان آموزان می باشند. در آخر پیامدهای این نتایج برای مدرسین و تربیت مدرسین و برای تحقیق بیشتر مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، آنالیز پایایی، استرانژیهای اجتماعی، عاطفی، روایی، تمایل به ارتباط
 • صفحات 249-257

  این تحقیق بر آن است تا رمان ملکه سرخ از فیلیپا گرگوری را بر مبنای تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی به عنوان مدلی دو سویه ازبوم نقد مورد بررسی قرار دهد. همان طور که هاگز بیان می کند، اگر چه بوم نقد شاخه ای از تیوری ادبی است که شامل تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی می شود،هم چنین می تواند الگو و مدلی برای مطالعه بیشتر در زمینه طبیعت نسبت به سایر رویکرد های نقد باشد. تاریخ محیطی شاخه ای ازبوم نقد است که به مطالعه و بررسی روابط بشر و طبیعت پیرامونش در طول تاریخ می پردازد. شاخه ی دیگری از بوم نقد، محیط زیست فرهنگی است که بر اساس تعامل انسان، فرهنگ ،و محیط و همچنین توصیفی از ریشه های فرهنگی خاصی است که تعیین کننده ی فضای فرهنگی خاصی هستند. در رمان ملکه سرخ فیلیپا گرگوری در مقام رمان نویس و تاریخ نگاربریتانیایی ، می توان ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی را یافت. به منظور آشکار نمودن چگونگی مطابقت این رمان با ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی، این مقاله می کوشد تا بر مبنای ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی الگو و مدلی پدید آورد. سپس، رمان مذکور بر اساس این الگو و مدل تحلیل و بررسی می شود ، و سرانجام نتایج این تحلیل می تواند تاییدی بر چگونگی دلالت این الگو به عنوان رویکردی تازه از رمان در تیوری ادبی شود.

  کلیدواژگان: بوم نقد، تاریخ محیطی، محیط زیست فرهنگی، مردم شناسی محیطی، فلسفه ی محیطی
|
 • Neda Ghabeli, Massoud Tajaddini, Neda Fatehi Rad Pages 1-9

  The present work adopted a multiphase design to investigate the effect of using web-based collaborative and strategy-based approaches on EFL learners' oral skills. Moreover, a more comprehensive objective was to check if the use of collaboration and strategy instruction could enhance EFL students' self-efficacy. The participants of the study consisted of 85 intermediate EFL learners who were studying at a language school in Kerman. To collect the data, four instruments were used: Cambridge Placement Test to homogenize the participants, pre- and post-listening and speaking tests, a questionnaire to estimate EFL learners’ self-efficacy, and an interview. The results suggested that most of the students preferred cooperative learning strategy-based instruction. The findings indicated that the effective use of web-based collaboration in speaking and listening classes that could have a remarkable effect on the linguistic input of the learners. The sample also proposed that the appreciation of the program was a given sign of the positive effect of both web-based instruction and collaboration in the web environment. Above all, the results of the speaking and listening tests revealed that the participants improved satisfactorily.

  Keywords: Learner-Focused Approach, Self-Efficacy, Technology, Web-Based Language Learning
 • Mehran Ahmadi, Behzad Ahmadi Pages 11-23

  One of the productive word-formation processes in English and Persian that involve category change is conversion. The present study aims to compare and contrast conversion in English and Persian in terms of its productivity, the word classes that undergo this process, as well as its directionality. The research method is descriptive-analytical in order to carry out a contrastive analysis of conversion in English and Persian. To this end, various cases of conversion are investigated in both languages separately to identify the most frequent types of conversion in either language with regard to the parts of speech that are the input and output of the conversion process. The samples are taken from monolingual dictionaries, printed material, and online journalistic texts. Based on the results, it can be concluded that while conversion is a productive word-formation process in Persian, it acts differently compared with the English language in variety, frequency, and its target of application. Modern English has only word-to-word conversion; however, in Modern Persian, there are three types of conversion: word-to-word conversion, stem-to-word conversion, and word-to-stem conversion. Regarding rank-based conversion, in both English and Persian phrase-to-word and sentence-to-word conversions were found. In both languages, the class-based conversion process is quite productive but differences can be observed in the input and output of the conversion process. </strong>

  Keywords: Conversion, Contrastive Analysis, English Morphology, Persian Morphology, Word-Formation
 • Parisa Mohamadpour, Omid Tabatabaei Pages 25-36

  This study investigated the differential effect of implicit/explicit metacognitive strategy instruction on the listening comprehension performance of Iranian EFL learners. It also explored the possible interaction of metacognitive strategy instruction with EFL learners’ working memory capacity. To achieve these objectives, 63 EFL learners were selected as participants based on their performance on a placement test and were randomly assigned to two experimental (implicit/explicit metacognitive strategy instruction) and two control (active and passive) groups. A task-based explicit metacognitive strategy instruction model was implemented in the explicit group. The implicit group received instruction based on a hybrid metacognitive strategy instruction model. All participants took the Automated Operation Span Test (AOST) as well as a PET listening paper. They also took the listening section of the FCE as their transfer test. The obtained results revealed that while both implicit and explicit metacognitive strategy instructions significantly affected the participants’ listening comprehension performance, explicit instruction was of greater effect. The results also showed that listening comprehension variations were not significant in the active control group, which indicated that no positive results can be achieved just by introducing strategies without contextualizing them in practice. Working memory capacity (WMC) also showed to be of significant predictive power for listening comprehension improvement in the explicit instruction group. Finally, the findings of the study demonstrated that implicit metacognitive strategy instruction works much better for learners with limited WMC or groups of learners with heterogeneous WMCs. </strong>

  Keywords: Explicit Strategy Instruction, Implicit Strategy Instruction, Listening comprehension, Performance Metacognition, Working Memory Capacity
 • Saiedeh Goodarzi, Seyed Nezamaddin Moeinzadeh Pages 37-48

  This study was conducted to find the main problems in translating elements of drama. Also, it explored the extent that the elements of drama are translatable and the most problematic elements in the process of translation were highlighted by the study. The study is a qualitative corpus-based one focused on four elements of drama which are plot, theme, conflict, and characterization. The corpus of the study consisted of Arthur Miller's Death of a Salesman</em> along with the Persian translation by Noorian. After analyzing and interpreting the data, the findings were completely discussed by the researchers. Although the translator attempted to find suitable equivalences to be closer to the target language, the elements of the plot and conflicts which are related to cultural features are somehow untranslatable, and understanding the depth of the story may be difficult for the audience. Regarding the translatability of the selected translation, the findings of the study indicated that most of the elements of drama are translatable. Also, an acceptable translation was rendered for the play. </strong> </strong>

  Keywords: Drama, Drama Translation, Theater Translation, Translation
 • Seyyed Nasser Mousavi, Zohreh Seifoori Pages 49-63

  While teaching vocabulary, it is crucial to consider the facilitative role of various techniques that may intensify and promote memory strategies required for meaningful learning and long-term retention. The present study aimed to compare the effect of three semantic mapping strategies of Word Relationship (WR), Lexical Relations and Definition (LRD), and Personal Word Connections (PWC) on Iranian EFL learners’ vocabulary learning and retention. To this end, 120 intermediate EFL learners were assigned to three contrast groups and a control group, each with 30 participants who were randomly assigned to three WR, LRDG, and PWC experimental groups and a control group who attended the treatment two sessions a week for four weeks in which the vocabulary was presented via the three semantic differential modes. The control group received no treatment regarding the target words and was only involved in mere reviewing and revising the words. Immediate and delayed parallel vocabulary posttests were deployed immediately after the treatment and with a two-week interval to detect the impact of the instructional interventions on the participants’ vocabulary learning and retention, respectively. The results of three One-way ANOVA tests and four repeated-measure ANOVA tests showed significantly higher improvements in the experimental groups’ learning compared to the control group with the UWR outperforming others and achieving higher levels of learning and retention. In terms of the two other contrast groups, the PWC ranked second and the LRD ranked last. The findings underscore WR as an effective technique the pedagogical implications of which will be discussed.

  Keywords: Lexical Relations, Personal Word Connections, Semantic Mapping Strategies, Vocabulary Learning, Vocabulary Retention
 • Tayyebe A Sadeghi Hasanabadi, Akbar Afghari, Ahmadreza Lotfi Pages 65-75

  Evaluating existing programs could help material developers and teachers understand students’ needs and make future improvements. This study investigated English textbooks for high school students in Iran, moving from explaining objective facts about the context to a subjective analysis of expectations and needs based on the assessment framework of Littlejohn (2011). This framework draws subjective conclusions about the adequacy of context. To assess the educational value of textbooks, a school board consisted of the first researcher in the study and four of her colleagues who had experience teaching English in high schools. The results showed that the material needs to be adapted to the intended use of the situation. This should include both public and design-oriented aspects of the material. Some of the criteria that make up the publication element of material (physical layout, path, and continuity of the printed material) are consistent with what the teacher expects from the material that is desirable for a particular person. However, in most cases, partial discrepancies (access, location of material in the set, division of sections into subsections) or significant discrepancies (a division of the entire material) may encourage textbook developers to start revision projects based on the results of this study.

  Keywords: Content Analysis, High School, Needs Analysis, Textbook Evaluation
 • Sahar Farrahi Avval, Hassan Asadollahfam, Bahram Behin Pages 77-86

  Corrective feedback (CF) is an inseparable part of second language acquisition (SLA) and has been the focus of numerous studies since the concept of CF was introduced in the field of SLA. This study focused on investigating the differences between two modes of providing CF, namely, online and traditional modes, which would affect Iranian EFL learners’ writing ability. To serve this purpose, 317 EFL learners from four language schools in Tabriz took the TOEFL: 271 participants scored between 477 and 510, the scores of 164 of them fell between ±1SD, and 66 of them agreed to participate in the study who were asked to deliver a 200-word composition. Their compositions were analyzed based on CAF (complexity, accuracy, and fluency). They were then divided into two groups; one group underwent a treatment of 10 sessions of online chatting (1 hour each session), and the other group was asked to deliver 10 writing tasks. Afterward, all participants were asked to deliver another 200-word writing task. These tasks were analyzed based on the CAF criteria. The obtained results proved a significant difference between the writing ability of the participants receiving CF through online sessions and that of those receiving CF in traditional mode. The findings implicate that EFL teachers could be encouraged and allowed to use up-to-date ways of providing CF if more development in the teaching and learning of English as a second language is anticipated.

  Keywords: CAF, CF, Online sessions, SLA
 • Masoumeh Azadi, Minoo Alemi, Parviz Maftoon Pages 87-106

  The present study developed a questionnaire (Appendix 1) based on the relevant literature and interviews with 22 EFL learners, resulting in a 27-item questionnaire that was distributed among 360 EFL learners. A sequential mixed methods design was used. The analysis of the qualitative data revealed the elements of EFL learners’ spiritual intelligence. An exploratory factor analysis (EFA) of EFL learners’ responses generated four factors, namely: (1) Learning English for personal, social, and educational benefits, (2) learning English for personal, social, and academic achievement, (3) learning English to promote religious values, and (4) learning English for intercultural communication. The results of the study suggest that this scale is a reliable and valid measure of EFL learners’ SI. This study also revealed that SI has a significant relationship with gender and educational levels. The findings can help researchers define SI and how EFL learners’ SI can be measured. Educationists, practitioners, academics, theorists, teacher training centers, teachers, curriculum constructors, and pedagogic planners may find the results of this study beneficial if they are concerned with the importance of SI in the educational context and its influence on the performance of EFL learners. </strong> </strong>

  Keywords: EFL Learners, Exploratory Factor Analysis, Spiritual Intelligence Inventory
 • Zahra Foradi, Jalilollah Faroughi, MohammadReza Rezaeian Delouei Pages 107-118

  The use of machine translation to communicate and access information has become increasingly common. Various translation software and systems appear on the Internet to enable interlingual communication. Accelerating translation and reducing its cost are other factors in the increasing popularity of machine translation. Even if the quality of this type of translation is lower than human translation, it is still significant in many ways. The MQM-DQF model provides standards of error typology for objective and quantitative assessment of translation quality. In this model, two criteria (accuracy and fluency) are used to assess machine translation quality. The MQM-DQF model was used in this study to assess the quality of Google Translate performance in translating English and Persian newspaper texts. Five texts from Persian newspapers and five texts from English newspapers were randomly selected and translated by Google Translate both at the sentence level and the whole text. The translated texts were assessed based on the MQM-DQF model. Translation errors were identified and coded at three severity levels: critical, major, and minor errors. By counting the errors and scoring them, the percentage of accuracy and fluency criteria in each of the translated texts was calculated. The results showed that Google Translate performs better in translating texts from Persian into English; furthermore, in sentence-level translation, it performs better than the translation of the whole text. Moreover, translations of different newspaper texts (economic, cultural, sports, political, and scientific) were not of the same quality. </strong> </strong>

  Keywords: Accuracy, Fluency, Machine Translation (MT), MQM-DQF Model, Translation Quality Assessment (TQA)
 • Saeideh Sadat A Fatahzadeh, Sajad Shafiee, Fariba Rahimi Esfahani Pages 119-130

  The current study was set to examine whether input flooding and input enhancement of vocabulary affected reading fluency of Iranian EFL learners. It also evaluated whether there was any substantial difference between the impacts of input flooding and input enhancement of vocabulary on reading of Iranian EFL learners. To this end, 120 out of 150 Iranian EFL intermediate learners at three language schools in Iran were randomly selected and divided into three groups, each consisting of 40 learners. The first experimental group received input flooding as treatment. To this aim, the frequency of the vocabulary items in the reading texts used during the course was increased. In other words, learners were flooded with the vocabulary items via different examples and using the words several times in the reading texts. The participants in the Input Enhancement (IE) group received IE through underlining, boldfacing, italicization, capitalization, and other strategies such as color coding, using different fonts, and diverse forms of vocabulary. To this end, in this experimental group, the vocabulary items appeared in the texts through using underlining, boldfacing, italicization and capitalization. In order to do so, the researcher retyped the selected materials and carried out the required modifications on them. control group received traditional method for teaching reading. The findings revealed that both input flooding and input enhancement of vocabulary had positively significant impacts on Iranian EFL learners’ reading fluency. Input flooding of vocabulary was more effective than input enhancement of vocabulary regarding their impacts on Iranian EFL learners’ reading fluency.

  Keywords: Consciousness-raising, Input Enhancement, Input Flooding, Reading Fluency, Vocabulary
 • Afsane Motallebi Moghaddam, Faramarz Azizmalayeri, Abbas Bayat Pages 131-142

  In the last few decades, tasks as the basic unit in syllabus designing process, and the cognitive complexity of tasks as a fundamental criterion in task sequencing, have attracted the attention of language researchers. At the same time, collaborative task performance has been encouraged due to the researchers' focus on the sociocultural theory proposed by Vygotsky (1978). The present study aimed to investigate the effect of task cognitive complexity on Iranian EFL learners' individual and collaborative written task performance regarding complexity, accuracy, and fluency. To fulfill such a purpose, 70 male and female Iranian intermediate EFL learners were selected as the participants through Oxford Placement Test, from among the undergraduate students of Islamic Azad University of Arak, who had passed two general English grammar courses in two succeeding semesters and were participating in Advanced Writing Course at the time of conducting this research. They were asked to perform some writing tasks both individually and collaboratively, while the cognitive complexity of the tasks (i.e. the reasoning demands and prior planning) was evaluated by the researcher. The analysis of their written productions revealed that when writing individually, with no planning time available, Iranian intermediate EFL learners created more complex texts in their complex tasks and more fluent texts in their simple tasks, and when writing collaboratively, with some planning time available, they produced more fluent texts in their complex tasks.

  Keywords: Accuracy, Cognitive Complexity, Collaborative Writing Complexity, Fluency, Task
 • Maryam Ghaffari, MohammadJavad Riasati, MohammadSadegh Bagheri Pages 143-158

  This study examined the effect of Iranian EFL teachers’ years of experience and their effectiveness on Iranian EFL students’ achievement. 70 EFL teachers and 60 intermediate students were selected from different English language institutes in Shiraz, Fars province. The instruments to collect data were Oxford Quick Placement Test, Demographics, and Teacher Effectiveness Questionnaire. The results were analyzed using One-way ANOVA, frequency analysis, independent samples t-test</em>, and Multiple Regression Analysis. The findings revealed teachers’ perceptions of effectiveness are related to their years of teaching experiences. It appeared that highly experienced teachers in this study perceived that their effectiveness positively influenced students’ achievement. Besides that, it is hoped that this study can also add more in-depth literature review in academia about the effect of Iranian EFL teachers’ experience and their effectiveness) organization and communication skills, pedagogical knowledge, socio-affective skills, and English proficiency) on EFL students’ achievement.

  Keywords: Iranian EFL teachers, Students’ achievement, Teacher effectiveness, Years of experience
 • Shokoufeh Eskandari, Abolfazl Ramazani, Biook Behnam, Roya Monsefi Pages 159-175

  Language and culture are closely interrelated and besides linguistic knowledge, cultural knowledge is crucial for a translator. Culture and linguistics specifically intertwine during poetry translation. To manifest this interconnectedness, the present study was focused on the poems of Parvin Etessami, a 20th</sup>-century Persian poetess, to determine the cultural elements in her poems and investigate their English translation. Eighteen couplets of Etessami’s poems were randomly selected to represent her poetry as a whole. The method was comparative-descriptive and the theoretical framework was based on Newmark’s (1988) strategies of translation. The concept of culture was studied within the paradigm of linguistics. The results of the analyses implied that in the majority of cases, Pazargadi resorted to two or more translation strategies for translating a cultural item simultaneously, indicating Newmark’s translation strategy of “couplets”. The second most frequent translation strategy was “modulation”. The translation strategies of “synonymy” and “reduction” were the least frequent ones. The strategies of “recognized translation”, “translation labels”, and “compensation” were not present in the selected samples. Hence, these strategies are not mentioned in the theoretical framework. The analyses indicated that the translator applied a literal translation besides different strategies to convey the intended meanings and preserve the style of the original poems. </strong> </strong>

  Keywords: Culture, Literal Translation, Parvin Etessami, Poetry
 • kaveh Jalilzadeh, Sayyed Mohammad Alavi, Masood Siyyari Pages 177-196

  The present study was an attempt to investigate assessment literacy among EFL teachers in the Iranian context aiming at studying the implications of assessment literacy for TEFL teacher education reform. Twenty EFL teachers in Iranian language institutes were randomly selected for an in-depth semi-structured interview. The interviews were recorded on a Digital Voice Recorder (DVR) and were transcribed, categorized, and analyzed. The data collected were categorized and analyzed through open, axial, and selective coding systems. The results revealed that Iranian teachers were moderately familiar with assessment literacy components. Likewise, it was revealed that novice teachers with a TEFL background were more aware of assessment literacy and its significance in teacher education. However, in terms of other assessment components such as test administration, selecting the best assessment methods, and communicating assessment results experienced teachers with a TEFL background presented more to-the-point concepts compared to their counterparts in the non-TEFL group, indicating that the teachers with a TEFL background could perceive the aforementioned teacher assessment literacy components better than their non-TEFL counterpart. The findings imply that EFL language institute teachers’ literacy on educational assessment is inadequate especially on communicating assessment results to others and valid grading of the learners’ assessment.

  Keywords: Assessment Literacy, Components of Assessment Literacy, Novice, Experienced Teachers, TEFL, Non-TEFL Background
 • Sakineh Behboudi, Karim Nazari Bagha, Mohammad Amini Farsani Pages 197-208

  No pluralistic curricula have ever been developed for ESP education in the context of Iran. Therefore, the present study was conducted to design a pluralistic curriculum (PC) model for ESP in the Iranian setting. In so doing, the study benefited from presenting an analysis scheme in a qualitative method. The participants of the study consisted of 20 Iranian male and female ELT experts who were chosen through purposive sampling from various universities of Iran, including Tehran University, Isfahan University, University of Shahid Chamran, University of Shiraz, Shahid Rajaei University, University of Allameh Tabatabaei, and the University of Tarbiat Modares, from among the teachers whose educational and research interests were curriculum planning and teaching materials, who had a history of teaching and research in TEFL for over 10 years. Semi-structured interviews were used to gather the needed data. The results showed that the PC components for ESP include three main components: pluralistic ESP teaching, pluralistic ESP materials, and pluralistic ESP content. Each of these components included several subcomponents. The findings indicated that if educational systems become pluralistic, students can achieve academic success with full potential in ESP courses by joining different groups such as racial, ethnic, and cultural groups.

  Keywords: Curriculum, ESP, Pluralism, Pluralistic Curriculum
 • Mojgan Kouhpayehzadeh Esfahani, Mojgan Rashtchi, AliAsghar Rostami Abousaidi, Bahram Mowlaie Pages 209-229

  The present quasi-experimental study with a non-equivalent control group pretest-posttest design investigated the effects of metacognitive awareness on developing Iranian EFL learners’ assessment ability. Forty-one male and female upper-intermediate level learners in two intact classes from an English language school in the Tehran province were selected based on convenience sampling. The classes were randomly assigned to the Cognitive-Based Assessment Instruction Group (CAIG) the and Metacognitive-Based Assessment Instruction Group (MAIG). A general proficiency test administered before the treatment verified the participants’ homogeneity. The Metacognitive Awareness Writing Questionnaire and Motivated Strategies for Learning Questionnaire were also administered before and after the study to measure participants’ metacognitive awareness level and self-regulation. The MAIG used metacognitive strategies such as planning, monitoring, and revising to assess English essays. The CAIG performed assessments based on cognitive strategies and a Writing Rubric. The participants’ improvement in assessment was measured every other session during the treatment. After the treatment, the participants took two writing posttests (rehearsed and unrehearsed writing topics). Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) results showed that the MAIG outperformed the CAIG in both posttests, and raising metacognitive awareness could significantly enhance the participants’ assessment ability. The Repeated Measures Analysis of Variance (RM-ANOVA) and Analysis of Covariance (ANCOVA) revealed that the MAIG participants’ performances were significantly better than the CAIG on seven writing assessments. The MAIG’s self-regulation was also significantly higher. This study has implications for materials developers, EFL teachers, and syllabus designers to focus on raising metacognitive awareness in writing assessment.
   </em></strong>

  Keywords: Cognitive-Based Assessment Instruction, Metacognitive-Based Assessment Instruction, Self-Regulation, Writing Assessment
 • Nahid Zarei, Mahnaz Saeidi, Saeide Ahangari Pages 231-247

  The present study set out to develop a willingness to communicate (WTC) questionnaire addressing teachers’ socio-affective strategies. It also aimed at exploring learners’ perceptions of these strategies affecting their WTC. The participants of the study, who were selected through a non-probability convenience sampling method, were 153 EFL learners in three popular language schools in Iran. A questionnaire including 45 items was designed by referring to a previously conducted focus group interview of Iranian EFL teachers and a review of the literature. After the questionnaire was administered and completed by the learners, exploratory factor analysis was performed. The analysis yielded 37 items and six factors: (a) creating a positive interaction (8 items), (b) teachers’ enthusiasm (6 items), (c) teachers’ fairness (5 items), (d) teachers’ presence (6 items), (e) teachers’ immediacy (6 items), and (f) teaching skills and participation in group activities (6 items). The reliability measures were also examined and the results were satisfactory. The six factors were compared against each other and teachers’ enthusiasm and fairness were found to be the most important factor in promoting learners’ WTC. The implications for teacher trainers and teachers are discussed and suggestions for further research are offered.

  Keywords: Exploratory Factor Analysis, Reliability Analysis, Socio-Affective Strategies, Validation, Willingness to Communicate
 • Atieh Rafati, Saeed Yazdani, Fatemeh Azizmohammadi Pages 249-257

  Eco-criticism brings a change in literary studies by linking literary criticism and theory with the ecological issues at large. In fact, Eco-criticism proceeds a call to literature to connect to the issues of today’s environmental crisis. In other words, ecocriticism is instantly concerned with both nature and the environment. A new eco-literary discourse can statement nature's voice without permeating it with human primacy. As Hughes (2009) debates, even though eco-criticism has become a field in literary theory and in the extensive landscape of environmental history, it could benefit from an enhanced framework. Environmental History is relevant to numerous things, including the history of the mutual relations between the human race and remnants of nature. It studies the related effects that other types, natural powers, and sequences have on a human being, and the web of connections with non-human organisms and entities has been affected by the actions of individuals. This study attempts to analyze Philippa Gregory’s “The Other Boleyn Girl”</em> and “Virgin Earth”</em> based on the features of environmental history as a model of ecocriticism.  In her novels, Gregory tries to define the true history and surroundings of the 16th</sup> and 18th</sup> centuries of Britain, particularly among the kings and queens who are seeking power even with the war. First, with the reference to the features of environmental history a model of analysis will be structured. Then, the analysis of Gregory’s selected novels based on these features will be indicated. Finally, the results of the analysis will be discussed to confirm how it can be implied as a novel’s approach to literary theory.

  Keywords: Eco criticism, Environmental History, Environmental Anthropology, Environmental Philosophy