فهرست مطالب

نشریه گفتمان طراحی شهری
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد طه سیف الهی ده میری، آژنگ بقایی*، رضا افهمی صفحات 1-18

  بیان مسیله:

   انسجام نماهای شهری نقشی بی بدیل در سامان سیما و منظر شهری دارد. نماها خود ابعاد و اجزای متشکله متفاوتی دارند. کیفیت ساختاری و نحوه چینش این ابعاد و اجزا، چه در یک نمای واحد، چه در نحوه استقرار نماهای مجاور و چه در زمینه گسترده تری چون نماهای یک شهر نیاز به انسجام دارد. لازمه ایجاد این انسجام، وجود اصول و قوانینی است؛ اثربخشی مقررات در این زمینه مسیله تحقیق می باشد.

  اهداف

  سنجش کارایی ضوابط و مقررات نماسازی مدون توسط شهرداری ها و دیگر دستگاه های ذی ربط در بازه زمانی سال های 1347 تا 1400 در ایجاد و حفظ انسجام در نماهای شهری و اجزای آن است.

  روش ها: 

  نوع تحقیق کیفی و روش آن اکتشافی-تبیینی با نگرشی انتقادی است. ابتدا کاراترین «عوامل انسجام بخش نماهای شهری» تعیین گردید. تحلیل «قوانین نماسازی» در بازه زمانی ذکرشده، صورت پذیرفت. سپس هر یک از «مفاد مصوبات» با تک تک «مولفه های انسجام» با روش فوق تحلیل گردید.

  یافته ها:

   اثربخش ترین و جامع ترین قانون، مصوبه بهار 1393 طراحی نما در تهران می باشد. در زیر معیارهای انسجام بخش، جذابیت بصری و سپس ارتباطات محتوایی، ویژگی مصالح و معنا بیشتر متاثر از قوانین بودند. کمترین توجه نیز در مورد تناسب نما با زمینه، خوانایی، خطوط پیکره و تناسب عرض قطعات بود.

  نتیجه گیری: 

  نتیجه بیانگر روند رو به رشد و در راستای حرکت به شمولیت هر چه فراتر و صراحت و شفافیت بیشتر قوانین نماسازی در انسجام بخشی نماهای شهری است؛ هرچند هنوز جای کار دارد.

  کلیدواژگان: نمای شهری، انسجام نماهای شهری، ضوابط سامان دهی سیما و منظر شهری، سیر تحول ضوابط نماسازی
 • کریم بیرامی، میرسعید موسوی* صفحات 19-36

  بیان مسیله: 

  امروزه به دلیل رویکردهای متناقض و نبود جهت گیری مناسب، متاسفانه نماهای شهری نامناسبی را پدید آورده و هویت کالبدی را در شهرهای ایران از بین برده است.

  هدف

  ارزیابی عوامل اثرگذار بر هویت کالبدی نماها در منطقه تاریخی شهر تبریز می باشد.

  روش ها

  از روش تحلیلی- استنباطی استفاده شد. جامعه آماری دو گروه کاربران ساختمان ها و متخصصان بودند. برای تحلیل اطلاعات روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls به کار گرفته شد.

  یافته ها:

   از نظر کاربران بیشترین تاثیر بر روی هویت کالبدی نماهای بافت تاریخی شهر تبریز مربوط به تخریب نماهای تاریخی و سلیقه شخصی و نظم و هماهنگی می باشد و کمترینش مربوط به کنج و خط اتصال به زمین است. از نظر متخصصان هم بیشترین اثرگذاری مربوط به مقیاس و اندازه انسانی، مصالح نما و سلیقه شخصی می باشد. کمترینش مربوط به کنج و خط اتصال می باشد. درنهایت هر دو گروه در زمینه کمترین اثرگذاری یعنی معیار کنج و خط اتصال به زمین متفق القول بودند.

  نتیجه گیری:

   همه مولفه های مورد بررسی بر روی هویت کالبدی نماهای بافت تاریخی شهر تبریز اثرگذار بوده است. با توجه به رابطه نزدیک هویت کالبدی و نماهای شهری، می توان گفت که با مدیریت صحیح نماها می توان به هویت کالبدی محسوس دست یافت.

  کلیدواژگان: هویت کالبدی، نمای شهری، بافت تاریخی، شهر تبریز
 • اصغر مولائی*، علیرضا داداشپور، محمدرضا عزتی مهر صفحات 37-53

  بیان مسیله: 

  فضاهای ورودی یکی از مهم ترین بخش های ساختمان ها، مجموعه های کاربری های عمومی و شهرها است که علاوه بر کارکرد تردد، کنترل و نظارت، هویت آن مجموعه را نشان می دهد. در گذشته اغلب شهرها و بناهای عمومی از فضاهای ورودی شامل سردرهای با تشخص و هویت بصری و فرهنگی بر آمده از زمینه بومی بوده اند. در عصر حاضر نیز برخی از مجموعه های عمومی همچون دانشگاه ها، دارای سردر طراحی بوده و خیلی از بناها و مجموعه ها نیز بدون سردر یا ورودی فاقد کیفیت هستند. عدم توجه به ضرورت طراحی و احداث سردر ورودی و الزامات کیفی آن در توسعه مجموعه کاربری های عمومی مسیله این پژوهش است.

  هدف

  از این رو مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه سردر ورودی در هویت بناهای عمومی و باید و نبایدهای طراحی آن ها و بررسی معیارهای مربوطه در مطلوبیت سردرهای دانشگاه تبریز است.

  روش

  این مقاله با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و پیمایش میدانی و با شیوه های مطالعه کتابخانه ای و تحلیل های کمی و کیفی انجام شده است؛ همچنین در مطالعه موردی از روش پیمایش میدانی با توزیع 379 پرسشنامه طیف لیکرت بین متخصصان و دانشجویان و نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده شده است.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که سردر ورودی عنصری اصلی و جدایی ناپذیر از بناها به ویژه مجموعه های عمومی است که هر چه مقیاس و عمومی بودن کاربری بزرگ تر باشد نیازمند سردری برجسته، درخور و متشخص است. در طراحی سردرها بهتر است از انگاره های زمینه مدار مرتبط با فرهنگ و کارکرد و محیط بومی مربوطه استفاده شود؛ به طور کلی از نظر خبرگان معیارهای ایمنی و امنیت، هویت بخشی، نشانه و نماد قوی و سهولت دسترسی از ضریب اهمیت بالایی در مطلوبیت سردرها برخوردار بوده که با اعمال آنها در نتایج پرسشنامه های مردم و خبرگان، سردر فناوری و اطلاعات در بالاترین رتبه و سردر اصلی در پایین ترین رتبه قرار گرفت که نشانگر برخورداری نسبتا بالای سردر فناوری از معیارهای طراحی سردر است.

  کلیدواژگان: سردر، فضای ورودی، کیفیت های محیطی، هویت، سردرهای دانشگاه تبریز
 • محمدرضا پورزرگر*، رضا منصوری صفحات 54-72

  بیان مسیله: 

  کووید نوزده (Covid-19) تاثیرات مهمی بر معماری و شهرسازی داشته است. مسیله اصلی پژوهش، شناسایی و بررسی جایگاه محوطه های دارای میراث صنعتی در این دوران است. به نظر می رسد که اولویت بندی و بازطراحی محوطه های دارای میراث صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

  اهداف

  هدف اصلی مقاله نشان دادن اهمیت بازطراحی، معاصرسازی و مرمت محوطه های دارای میراث صنعتی در آماده سازی آنها برای دوران پساکرونا است.

  روش تحقیق: 

  پژوهش از مقایسه دو دسته از بناها بر اساس شاخص های شهر سالم و مقاوم در برابر بیماری ها، آغاز می شود. سپس با تشکیل گروه بحث و پنل خبرگان متشکل از پنج نفر از افراد صاحب صلاحیت؛ موضوع و ابعاد آن را تحلیل می نماید.

  یافته ها:

   مهم ترین بخش از یافته های پژوهش به تفاوت میان دو گروه انتخاب شده شامل پنج نمونه از بناهای تغییر کاربری مانند موزه-گالری آرگو، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، کارخانه جوراب بافی بریانک، باغ موزه قصر تهران و خانه هنرمندان ایران؛ و پنج نمونه از بناهای که در انتظار تغییر کاربری هستند شامل کارخانه دخانیات تهران، سیلوی تهران، کارخانه ذوب آهن کرج، کارخانه صنعتی سیمان ری و کارخانه چیت سازی تهران مربوط است.

  نتایج

  مقایسه دو گروه شاهد و نمونه نشان از اهمیت اهتمام مدیریت شهری به معاصرسازی و تغییر کاربری محوطه های دارای میراث صنعتی است. بازگرداندن این مجموعه ها به شهر، نه تنها باعث حیات و زندگی شهر می شود، بلکه به سلامت شهروندان و آمادگی برای دوران پساکرونا نیز کمک می کند.

  کلیدواژگان: شهر سالم، پساکرونا شهرسازی، محوطه های دارای میراث صنعتی، پساکرونا
 • هدی صادقی، محمدرضا بمانیان*، سارا حمزه لو صفحات 73-96
  اهداف

  بافت تاریخی شهرها نقش بسزایی در شناخت پیچیدگی ها و ساختار یک شهر دارند که می تواند منجر به شناخت و ادراک افراد شود. بازارهای سنتی نیز به عنوان مهم ترین عنصر تاریخی شهرها محسوب می شوند که علیرغم مطالعاتی که الگویی برای سنجش و ارزیابی ادراک فضایی در بافت بازار ارایه می دهد، این پژوهش به بررسی ادراکات از بازار سنتی تهران با تطبیق شاخص های چیدمان فضا و نقشه های شناختی پرداخته است.

  ابزار و روش ها: 

  در این پژوهش از روش تلفیقی که ترکیبی از داده های کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل آنها می باشد، استفاده شده است. در این راستا ابتدا نقشه بازار تهران در نرم افزار چیدمان فضا بازخوانی و شاخص های نقشه محوری با کروکی های ترسیم شده توسط جامعه آماری شامل کسبه، خریداران یا رهگذران، تطبیق و تحلیل شده است.

  یافته ها:

   نظریه چیدمان فضا به تنهایی نمی تواند ابعاد مختلف عینی و ذهنی محیط را برای ما روشن سازد، زیرا این نظریه فقط به ابعاد عینی ناظر می پردازد، لذا برای درک ویژگی های شناختی فضا که متاثر از نوع و نحوه ادراک افراد هست، نیاز به استفاده از نقشه های شناختی برمبنای حضور افراد و تمرکز بر کاربران (اینجا بازار بزرگ تهران) که به شناخت و تجربه محیط می پردازند، است.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش حاکی از آن است که فاکتورهای متعدد عینی و ذهنی در کنار هم و گاه با اولویت بندی هایی نسبت به یکدیگر، در تشخیص راهیابی صحیح فضا موثر هستند.

  کلیدواژگان: نقشه شناختی، ادراکات، بازار تهران، چیدمان فضا
 • احسان درستکار*، مهسا نجارصادقی صفحات 97-113

  بیان مسیله: 

  شهر و شهرسازی اسلامی موضوعی جذاب و بسیار چالش برانگیز و مخاطب طلب است. آنچه شهر و شهرسازی اسلامی را در اولویت بررسی و تحقیق قرار می دهد یک حکومت اسلامی و قوانین اسلامی رایج در آن حکومت است. عمران و آبادی زمین باید در خدمت حیات معقول انسان باشد و حیات ابدی انسان والاتر از عمران و آبادی صرف است.

  اهداف

  هدف این مقاله، نگاهی اجمالی به رویکردهای موجود در مطالعات شهرسازی اسلامی و معرفی رویکرد مطالعات تلفیقی در شهرسازی اسلامی است.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نظر هدف توسعه ای، از نظر اجرا توصیفی و از نظر روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی منابع، درباره موضوع است. داده های مورد نیاز با روش اسنادی جمع آوری شده است.

  یافته ها

  این مقاله از طریق بازخوانی آرا و آثار مطرح و دیدگاه صاحبنظران، سعی در بررسی اصول اساسی شهر اسلامی دارد. برای این امر آرا ایشان را طبق دسته بندی های مطرح در چارچوب نظری بررسی می کند و اختلاف در دیدگاه ها و بیان مفاهیم متفاوت در باب شهر اسلامی را شاهد می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد شهر و شهرسازی اسلامی، باید به اصول کلی اسلام رجوع کند و وارد جزییات نشود و برای شکل گیری شهر از قوه عقل پیروی شود. این اصل سبب پیروزی اصول کلی اسلام بر شهر خواهد شد. به عنوان راهکار پیش رو در مطالعات شهرسازی اسلامی می توان به نقشه جامع مدیریت اسلامی با نام نجما اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی و جامع می تواند در حوزه پژوهش به مطالعات حوزه اسلامی در شاخه های مختلف ورود کرده و مکمل مطالعات میان رشته ای باشد.

  کلیدواژگان: شهرسازی اسلامی، میان رشته ای، شهر اسلامی، رویکرد تلفیقی
 • رضا اکبری*، محسن رفیعیان، حسین امیرعضدی صفحات 114-126

  بیان مسیله:

   الگوی گفتمان طراحی مشارکت محور در دنیا به عنوان راه حلی برای بازطراحی بافت های شهری مطرح می شود. تخریب های گسترده در بافت های تاریخی ایران به علت عدم پیاده سازی گفتمان طراحی شهری است.

  هدف

  این پژوهش به کشف الگوی گفتمان سازی در طراحی مشارکت محور با رویکرد آموزش شهروندی در بافت تاریخی کازرون می پردازد.

  روش

  رویکرد پژوهش کیفی و با دسته بندی خوشه های جامعه مشارکت کننده و نمونه گیری گلوله برفی در 3 دسته باز، محوری و گزینشی کدگذاری شده، سپس با تکنیک تحلیل محتوا تفسیر شده است.

  یافته

  مقولات مستخرج از مصاحبه ها در 7 عامل محوری و در 2 دلیل گزینشی شامل ناآگاهی ساکنان و مدیریت شهری نادرست قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با توجه به عوامل موثر در ناآگاهی شهروندان (عدم شناخت ویژگی های بافت، عوامل اجتماعی و اقتصادی) طراح شهری به عنوان تسهیل گر ابتدا با هدف آگاهی مشارکت کنندگان از بافت تاریخی و ایجاد زمینه مشارکت محوری به آموزش شهروندی پرداخته سپس با آموزش مقدماتی طراحی شهری به تبدیل نظر به ایده مشارکت کنندگان کمک می کند. سپس ایده ها را تعدیل و به صورت سیاست های یکپارچه و جامع مدون نموده و به مدیریت شهری برای ابلاغ سیاست های اجرایی طراحی شهری مشارکت محور و حل مشکلات ناشی از سیاست های نادرست در زمینه مدیریت شهری، اقتصادی، طراحی و امنیت کمک می کند.

  کلیدواژگان: گفتمان، طراحی شهری، مشارکت محور، آموزش شهروندی، کازرون
|
 • Azhang Baghaei Pages 1-18

  Description: 

  Integrity of urban facades greatly influences the order of urban view and landscape. Facades themselves have various components and aspects. The structural quality and layout of said aspects and components requires integrity, whether in a single façade, in conjunction with neighboring facades or in the total urban scale. This integrity requires regulations and principles the effectiveness of which is the focus of this study.

  Objective

  Evaluating the effectiveness of façade construction regulations enforced by municipalities and other competent authorities in the 1968-2021 period, concerning the integrity of urban facades and their components.

  Method

  This is a qualitative study with an exploratory-descriptive approach and a critical attitude. Initially the most effective urban façade integrity parameters were determined. Next, the façade construction regulations of the research period were analyzed. After that, every provision of the regulations was analyzed in comparison versus each integrity parameter.

  Findings

  The most effective and comprehensive set of regulations was the spring 2014 Façade Design regulations in Tehran. Among the integrity parameters, visual appeal and after that, content communications, materials and meaning were most affected by regulations. On the other hand, the least affected parameters were the harmony between façade and context, body silhouettes, and the transverse proportions of pieces.

  Conclusion

  The façade construction regulations are increasingly inclusive and expressive toward the integrity of urban facades; however, they still require further additions and improvements.

  Keywords: Urban façade, Integrity of urban facades, Urban view, landscape regulations, Transformation of facade regulations
 • Karim Beirami, Mirsaid Mousavi* Pages 19-36

  Statement problem:

   Today, due to contradictory approaches and lack of proper orientation, it has unfortunately created inappropriate urban facades and destroyed physical identity in Iranian cities.

  Aim

  To evaluate the factors affecting the identity of the anatomical views in the historical area of ​​Tabriz city.

  Methods

  The analytical-inferential method was used. The statistical population was two groups of building users and experts. Structural equation method with Smart Pls software was used to collect information.

  Results

  According to the users, the greatest impact on the physical identity of the facades of the historical context of Tabriz city is related to the destruction of historical facades and personal taste, order and harmony, and the least is related to the corner and the connection line to the ground. According to experts, the most effective is related to human scale and size, facade materials and personal taste. The lowest is related to the corner and connecting line. In the end, both groups were unanimous in the field of least impact, i.e. the criterion of the corner and the line connecting to the ground.

  Conclusion

  All the examined components have been effective on the anatomical identity of the historical fabric of Tabriz city. Considering the close relationship between physical identity and urban views, it can be said that with proper management of views, tangible physical identity can be achieved.

  Keywords: Physical identity, Urban facade, Historical context, Tabriz city
 • Asghar Molaei*, Alireza Dadash Pour, MohammadReza Ezatti Mehr Pages 37-53
  Background

  Entrance spaces are one of the most important parts of buildings, public utility complexes and cities, which in addition to the function of traffic, control and supervision, show the identity of that complex. In the past, most of the cities and public buildings in the entrances included entrances with distinctive and visual and cultural identities derived from the native background. Nowadays, some public complexes, such as universities, have a design entrance, and many buildings and complexes lack quality without an entrance or entrance portal.Failure to pay attention to the necessity of designing and constructing the entrance gate and its qualitative requirements in the development of public utilities is a problem of this research.

  Objectives

  Therefore, the present article aims to explain the position of the entrance gate in the identity of public buildings and the do's and don'ts of designing them and examining the relevant criteria in the desirability of Tabriz University gates.

  Method

  This article has been done with descriptive and analytical research method and field survey with interpretive strategy and logical reasoning and interdisciplinary studies and with library and documentary study methods.

  Result

  The results indicate that the entrance space is the main and inseparable element of the building, especially public complexes, and the larger the scale and generality of the user, the more prominent, appropriate and distinctive the entrance needs. In designing the entrances, it is better to use the background ideas of the circuit related to the culture and function and the relevant native environment. In this regard, it is necessary to pay attention to the qualities of efficiency, responsiveness, readability, socialization and event management, memory and symbolic and symbolic aspect. The results of the field study indicate that in general, in terms of experts, safety and security criteria, identification, strong signs and symbols, and ease of access have a high coefficient of importance in the desirability of ports. The head of technology and information was ranked at the top and the main head of the head was ranked at the bottom, which indicates that the head of technology is relatively high.

  Keywords: Entrance space, Environmental Qualities, Identity, Entrance of Tabriz University
 • Mohamadreza Pourzargar*, Reza Mansouri Pages 54-72

  Statement of the problem: 

  Covid-19 has had important effects on architecture and urban planning. The main problem of the research is to identify and investigate the location of industrial heritage sites in this era. It seems that the prioritization and redesign of industrial heritage sites has a special place.

  Objectives

  The main objective of the article is to show the importance of redesigning, modernizing and restoring industrial heritage sites in preparing them for the post-corona era.

  methods

  The research begins with the comparison of two categories of buildings based on the indicators of a healthy and disease-resistant city. Then, it forms a discussion group and a panel consisting of five qualified experts.

  Findings

  The most important part of the findings of the research is the difference between the two selected groups, including five examples of buildings that have changed use, such as Argo Museum-Gallery, Tabriz University of Islamic Arts, Briyank Sock Knitting Factory, Tehran Palace Museum Garden, and Iran Artists' House; And five examples of buildings that are waiting for a change of use include Tehran Tobacco Factory, Tehran Silo, Karaj Iron Smelting Factory, Ray Cement Industrial Factory, and Tehran Chit Factory.

  Conclusion

  The comparison of two control and sample groups shows the importance of urban management to modernize and change the use of industrial heritage sites. Returning these collections to the city will not only bring life to the city, but also help the health of the citizens and preparation for the post-corona era.

  Keywords: Healthy City, Post-Corona Urban Development, Sites with Industrial Heritage, Post-Corona
 • Hoda Sadeghi, Mohammadreza Bemanian*, Sara Hamzehloo Pages 73-96
  Aims

  The historical context of cities plays a significant role in understanding the complexities and structure of a city, which can lead to the recognition and perception of people. Traditional bazaars are also considered as the most important historical element of cities, despite the studies that provide a model for measuring and evaluating spatial perception in the context of the bazaar, this research is investigated the perceptions of the traditional bazaar of Tehran by applying space layout indicators and cognitive maps.

  Methods

  In this research, a combined method was used, which is a combination of quantitative and qualitative data and their analysis. In this regard, first, the map of Tehran bazaar has been compared and analyzed in the space layout software, and the axial map indicators have been compared and analyzed with sketches drawn by the statistical community, including businesses, buyers or passers-by.

  Findings

  The theory of space arrangement alone cannot clarify the various objective and subjective dimensions of the environment for us, because this theory only deals with the objective dimensions of the observer, therefore, to understand the cognitive characteristics of the space which is affected by the type and manner of people's perception, There is a need to use cognitive maps based on the presence of people and focus on users (here, Tehran's Grand Bazaar) who know and experience the environment.

  Conclusion

  The results of the research indicate that multiple objective and subjective factors together and sometimes with prioritization over each other are effective in determining the correct wayfinding of the space.

  Keywords: Cognitive map, Perceptions, Tehran's bazaar, Space syntax
 • Ehsan Dorostkar*, Mahsa Najarsadeghi Pages 97-113

  Problem Statement:

   Islamic city and urban planning is an interesting, challenging, and audience-oriented topic. What prioritizes Islamic research and urban planning is an Islamic government and the current Islamic laws in that government. The development of the earth must be in the service of the rational life of man, and the eternal life of man is superior to mere development.

  Purposes

  The purpose of this article is to give an overview of the existing approaches in Islamic urban planning studies and to introduce the integrated studies approach in Islamic urban planning.

  Aims

  The present study is about the subject in terms of developmental purpose, descriptive implementation in terms of implementation, and qualitative content analysis of resources in terms of research method. The required data has been collected by the documentary method.

  Findings

  This article tries to study the basic principles of the Islamic city by re-reading the opinions and works and the views of experts. For this purpose, he examines their opinions according to the proposed categories in a theoretical framework and sees differences in views and expressions of different concepts about the Islamic city.

  Conclusion

  The results show that the city and Islamic urban planning should refer to the general principles of Islam and not go into details and follow the intellect to form the city. And this principle will lead to the victory of the general principles of Islam over the city. As a forthcoming solution in Islamic urban planning studies, we can refer to the comprehensive plan of Islamic management called Najma, which as an upstream and comprehensive document can enter the field of Islamic studies in various fields and complement interdisciplinary studies.

  Keywords: Islamic urban planning, interdisciplinary, Islamic city, integrated approach
 • Reza Akbari*, Mohsen Rafian, Hossein Amirazodi Pages 114-126

  Statement Problem: 

  The discourse model of participatory design is proposed in the world as a solution for the redesign of urban contexts. Extensive destructions in the historical contexts of Iran are due to the lack of implementation of the urban design discourse.

  Aim

  This research explores the pattern of discourse creation in participatory design with the approach of citizenship education in the historical context of Kazerun.

  Methods

  The qualitative research approach was coded by categorizing the clusters of the participating community and snowball sampling into 3 open, axial and selective categories, then it was interpreted with the content analysis technique.

  Results

  The categories extracted from the interviews were included in 7 axial factors and in 2 selective reasons, including residents' ignorance and incorrect urban management.

  Conclusion

  Considering the effective factors in the citizens' ignorance (lack of understanding of the characteristics of the context, social and economic factors), the urban designer as a facilitator, at the beginning with the aim of making the participants aware of the historical context and creating a context for central participation, provided citizenship education then with preliminary education Urban design helps to turn the proposal into the ideas of the participants. Then moderates the ideas and codifies them in the form of integrated and comprehensive policies and helps the city management to communicate the implementation policies of participatory urban design and solve the problems caused by incorrect policies in the field of urban management, economic, design and security.

  Keywords: Discourse, Urban Design, Participatory, Citizenship Education, Kazerun