فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 77 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا شاملو، محمد یوسفی خوش قلب، محمدرضا فرخنده نژاد صفحات 1-30

  نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران وظیفه دفاع از منابع، منافع و ارزش های حیاتی کشور را بر عهده داشته و چون از اصلی ترین و بارزترین بخش های دفاعی کشور به شمار رفته و برابر منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) خط مقدم دفاع از کشور است، می تواند در ارتقای توان دفاعی کشور نقش آفرینی کند. دفاع کارآمد و اثربخش و هدایت نیروها، نیازمند اقدامات، راهکنش ها و فنون مقابله با تهدیدات است که در زمان جنگ و صلح با درنظر گرفتن اصول اساسی با عنوان رهنامه عملیاتی تدوین شده باشد. نوع این تحقیق، کاربردی و باهدف معرفی عوامل موثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا به دنبال پاسخ به این سوال است که «عوامل موثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی آجا کدام اند؟». شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است و با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده با انجام مطالعات نظری، عوامل موثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی معرفی گردد. در همین رابطه، پرسشنامه مربوطه تنظیم و طراحی گردیده و بین جامعه آماری 60 نفری به صورت تمام شمار توزیع و سپس با استفاده از روش های تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS، 24 عامل به عنوان عوامل موثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران شناسایی و اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که «مبانی ارزشی و اعتقادی»، «تدابیر و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)» و «سیاست های دفاعی کشور» به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی اولویت بندی گردیدند.

  کلیدواژگان: رهنامه، رهنامه عملیاتی، نیروی پدافند هوایی آجا
 • رهبر طالعی حور، جمشید نصرت آبادی، محمد حاج حسینی صفحات 43-71

  دیپلماسی در تاریخ سیاسی جهان پیشینه ای دیرینه دارد. گرایش به قدرت و حفاظت از منافع و وحشت از جنگ و پیامدهای ناگوار آن در ایجاد و توسعه روابط دیپلماسی تاثیرگذار بوده است. از سویی دیگر قابلیت ها و امکانات فضای سایبر سبب شده است تا در قرن بیست و یکم بسیاری از کشورها برای تسهیل اداره امور جوامع خود استقبال زیادی به منظور بهره گیری از این فضا از خود نشان دهند و این فضا ضمن ایجاد فرصت، می تواند خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود آورد که فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با هدف بررسی نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری انجام شده است از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش 258 نفر و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین شده است. با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی و بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها، یافته های تحقیق بیانگر این است که دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از معاهدات دو یا چند جانبه سایبری می تواند موجب کاهش اثر تهدیدات سایبری بر علیه منافع ملی شود و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران موجب تنویر افکار عمومی در سطح بین الملل گردیده و با توجه به گستردگی فضای سایبر در تمامی نقاط جهان، دولتمردان کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام علیه منافع کشور، درتنگنا قرار دهد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی، تهدیدات سایبری
 • محمد باشکوه اجیرلو، اکبر غفارلو صفحات 73-98

  در طی سال های گذشته، نواحی متعددی از کشور تحت تاثیر بحران های محیطی مانند سیل و زلزله قرارگرفته اند. کاهش آسیب بلایای طبیعی، اهمیت مدیریت صحیح بحران ها و انسجام دربین عوامل مدیریت لجستیک را برجسته نموده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه فرماندهان و مدیران خبره و مجرب نیروهای مسلح ج.ا.ایران می باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 383 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین و لجستیک و پرسشنامه محقق ساخته بحران طبیعی بود. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار Smart Pls انجام شد. با توجه به استفاده روزافزون از منابع نظامی در امدادرسانی در هنگام بلایای طبیعی، هماهنگی بین نیروهای انسانی غیرنظامی و کارکنان نیروهای مسلح یکی از بزرگ ترین چالش ها و ضرورت ها می باشد که با مدیریت لجستیک صحیح و به موقع می توان در کاهش آسیب های ناشی از بحران های طبیعی اقدامات حیاتی و ضروری مهم انجام داد.

  کلیدواژگان: مدیریت لجستیک، بلایای طبیعی، کاهش آسیب بحران ها، اقدام های پیشگیرانه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 • محمد جعفری صفحات 99-126

   یکی از ویژگی های مهم جهان امروز بروز ناپایداری ها و تغییرات شدید و گسترده در نظام های مختلف یک کشور است. در عصر انفجار اطلاعات، با افزایش روزافزون نیازها، انتظارات، اطلاعات و تحولات مختلف زیست - محیطی و فناورانه، به یک باره جوامع بشری دچار نوعی تزلزل، سردرگمی، التهاب و پیچیدگی خاصی شدند که پیامد آن بروز رویدادها و بحران های مخاطره انگیز در این جوامع است که جز با مدیریتی مدبرانه و مبتنی بر دانش و حکمت امکان خروج از بن بست های حاصل از این بحران ها وجود ندارد. این تحقیق ازنظر نوع هدف، کاربردی است و ازنظر نوع داده ازآنجایی که بر پایه گردآوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات استخراجی از جنبه های مختلف است، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای، استفاده از تکنیک های مصاحبه و استفاده از پرسشنامه در سطح نمونه های جامعه آماری موردمطالعه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی در افزایش آمادگی سازمان ها، افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران که منجر به افزایش بهره وری می گردد، در بحران های ناشی از جنگ موثر است. همچنین خدمات پشتیبانی و روابط عمومی به عنوان درگیرترین بخش سامانه اطلاع رسانی شناخته می شود که بالاترین حجم فضای اطلاعاتی نیز مخصوص اطلاعات عملیاتی است. در بحران های ناشی از جنگ، نیاز به یک سامانه اطلاعاتی چندمنظوره جهت افزایش آمادگی مدیران و اولویت بندی صحیح اقدامات در برخورد با بحران است.

  کلیدواژگان: بحران نظامی، سیستم های اطلاعاتی
 • اردشیر زمانی، سید جواد امینی، ابوذر جمشیدوند صفحات 126-154

  بی تردید صنایع دفاعی و نظامی، نقشی بی بدیل در توسعه پایدار یک کشور ایفا می کنند و این نقش زمانی بهتر ایفا می شود که سیاستگذاری درستی در این حوزه صورت گیرد. با توجه به این هدف، این یک پژوهش کاربردی و توسعه ای می باشد و از نظر ماهیت مروری و تایید عوامل تحلیلی به شمار می رود. همچنین روایی و پایایی این پژوهش با توجه به میزان آلفای کرونباخ 858/0 و میزان روایی محتوا 92/0 مورد تایید قرار گرفت. تعداد جامعه آماری 116 نفر بودند که 113 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب گردیدند. پژوهشگران پیشین عوامل اثرگذار مختلفی در الگوی های سیاست گذاری مطرح نموده اند. با توجه به عدم وجود یک الگوی نهایی، هدف این پژوهش شناسایی و ترکیب عوامل معرفی شده در مطالعات گذشته و دستیابی به یک الگوی واحد سیاستگذاری برای صنایع دفاعی کشور به منظور دستیابی به اهداف کیفیتی تعیین گردید. از آنجایی که دستیابی به یک الگوی جامع نیازمند مطالعه کامل ادبیات پیشین است، برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام مند استفاده گردید. در این مطالعه به منظور یافتن منابع مطالعات مرتبط، از پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی استفاده گردید. در نهایت با بررسی 68 مطالعه مرتبط به موضوع پژوهش الگویی با 19 عامل اصلی و 273 عامل فرعی شناسایی شد. از آنجایی که رویکرد فرایندی در این مطالعه به عنوان رویکرد اصلی سیاستگذاری استفاده شده است، نویسندگان این مطالعه عوامل اصلی و فرعی شناسایی شده را در قالب الگوی فرایندی به صورت ظاهری دسته بندی نمودند. درنهایت با انجام تحلیل عاملی تاییدی و با حذف سه شاخص، نتایج ملموس و غیرملموس، ساختار و نتیجه نهایی یک الگو به عنوان الگوی برآمده از مطالعات پیشین معرفی شد.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری، صنایع دفاعی، تدوین سیاست، اجرای سیاست، واپایش سیاست
 • نرگس احمدوند، محمد علیزاده، محمدحسن فطرس، محبوبه دلفان صفحات 156-183

  مخارج دولت ها در حوزه های دفاع، نظم و امنیت،  نقش محوری و موثری در حفظ تمامیت ارضی و ایجاد ثبات در جوامع بازی می نمایند. از این رو، چگونگی تخصیص بودجه دولت در این حوزه ها با اهداف ایجاد ثبات و افزایش رفاه اجتماعی در جوامع به شکلی موثر به درک صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور وابسته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری کل مخارج دولت و اثرگذاری مخارج دولت در امور دفاعی و فصول مربوط به آن شامل نظم، امنیت و دفاع بر شاخص رفاه اجتماعی (آمارتیاسن) در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق  نشان دهنده آن است که شوک های مثبت مخارج دولت در امور دفاعی و فصل دفاع در دوره های رکود و همچنین در فصل نظم و امنیت در دوره های رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده است.این در حالی است که شوک های منفی مخارج دولت در امور دفاعی و فصول دفاع و نظم و امنیت در دوره های رونق و همچنین در فصل دفاع در دوره های رکود نیز رفاه اجتماعی را افزایش داده است. علاوه بر این، شوک های مثبت و منفی کل مخارج دولت در طی ادوار تجاری به ترتیب موجب کاهش و افزایش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین می توان ادعا کرد نتایج مذکور دلالت بر این مساله دارد که اثرگذاری اجزای مخارج دولت بر رفاه اجتماعی نامتقارن می باشد.

  کلیدواژگان: امور دفاعی و امنیتی، شاخص رفاه اجتماعی، آمارتیاسن، مخارج، رکود، رونق
|
 • Reza Shamlou, Mohammad Yousefi Khoshqalb, MohammadReza Farkhande-Najad Pages 1-30

  The Iranian Air Defense Force is responsible for defending the resources, interests and vital values ​​of the country, and as it is considered one of the main and most prominent defense sectors of the country, and according to the requirements of the Supreme Leader It is the frontline of the country's defense, it can play a role in improving the country's defense capability. Efficient and effective defense and guidance of forces requires measures, approaches and techniques to deal with threats, which have been developed in times of war and peace, taking into account the basic principles under the title of operational guidelines. The type of this research is practical and with the aim of introducing the factors influencing the formulation of the principles of the operational guidelines of the AJA Air Defense Force. The method of gathering the required data and information is library and documentary, and with the descriptive-analytical method, by conducting theoretical studies, the effective factors on the formulation of the operational guidelines of the Air Defense Force have been introduced. In this regard, the relevant questionnaire was prepared and designed and distributed among the statistical community of 60 people in full, and then using the methods of descriptive and inferential statistics analysis and SPSS software, 24 factors were identified as factors influencing the formulation of the operational guidelines of the Defense Force. Iran's J.A. Air Force was identified and prioritized. The results of this research showed that "values ​​and beliefs", "Measures and menus of the Supreme Leader" and "defense policies of the country" were prioritized as the most important factors influencing the formulation of the operational guidelines of the Air Defense Force. .

  Keywords: manual, operational manual, Aja air defense force, add two keywords
 • Pages 43-71

   Diplomacy has a long history in the political history of the world. The tendency towards power and protection of interests and the fear of war and its unfortunate consequences have been influential in the creation and development of diplomatic relations; On the other hand, the capabilities and facilities of the cyberspace have caused many countries to show great interest in using this space in the 21st century in order to facilitate the administration of the affairs of their societies, and this space, while creating opportunities, can also create risks. It created irreparable problems for governments, and the cyber space of the Islamic Republic of Iran is no exception to this rule; This research was conducted with the aim of investigating the role of diplomacy of the Islamic Republic of Iran in controlling cyber threats. It is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this research is 258 people and the number of statistical sample is 100 people using Cochran's formula. Citing library sources and field research and based on the analysis of questionnaires, the findings of the research show that the official diplomacy of the Islamic Republic of Iran using bilateral or multilateral cyber treaties can reduce the effect of cyber threats against national interests and public diplomacy The Islamic Republic of Iran has enlightened the public opinion at the international level and due to the expansion of the cyberspace in all parts of the world, it has put the statesmen of the countries that are enemies of the Islamic Republic of Iran in a dilemma to act against the interests of the country.

  Keywords: diplomacy, Islamic Republic of Iran, official diplomacy, Public Diplomacy, cyber threats
 • Pages 73-98

   During the past years, many areas of the country have been affected by environmental crises such as floods and earthquakes. Reducing the damage of natural disasters has highlighted the importance of proper crisis management and coordination among logistics management factors. The method of the current research is a descriptive-survey, which was applied in terms of purpose and was implemented in the field. The statistical population of the present study is all the experienced and expert commanders and managers of the Armed Forces of the Republic of Iran, who were selected as a statistical sample of 383 people due to the unlimitedness of the statistical population and stratified random sampling. The data collection tool was the standard questionnaire of logistics and supply chain management and the researcher-made questionnaire of natural crisis. Analysis of research findings was done using Smart Pls software. Considering the ever-increasing use of military resources in providing relief during natural disasters, coordination between civilian human forces and armed forces employees is one of the biggest challenges and necessities that can be reduced with proper and timely logistics management. Due to natural crises, he took vital and necessary measures.

  Keywords: logistics management, Natural Disasters, crisis damage reduction, Preventive Measures, Armed Forces of the Islamic Republic of Iran
 • Pages 99-126

  One of the important features of today's world is the occurrence of instabilities and severe and extensive changes in different systems of a country. In the era of information explosion, with the ever-increasing needs, expectations, information, and various ecological-environmental and technological developments, human societies suddenly experienced a kind of instability, confusion, inflammation, and a special complexity, the consequence of which is the occurrence of dangerous events and crises in these societies, which It is not possible to get out of the deadlocks resulting from these crises with prudent management based on knowledge and wisdom. This research is practical in terms of the type of goal, and it is descriptive-analytical in terms of the type of data since it is based on the collection and analysis of information extracted from different aspects. The data collection method included library studies, interview techniques, and the use of questionnaires at the level of samples of the studied statistical community. The results of the research show that the information system is effective in increasing the readiness of organizations, increasing the decision-making power of managers, which leads to increased productivity in crises caused by war; Also, support services and public relations are known as the most involved part of the information system, and the highest amount of information space is also for operational information. In crises caused by war, there is a need for a multi-purpose information system to increase the readiness of managers and to properly prioritize action in dealing with the crisis.

  Keywords: military crisis, information systems
 • Pages 126-154

  Undoubtedly, the defense and military industries play an irreplaceable role in the sustainable development of a country, and this role is better played when the correct policy is made in this area. With regard to this goal, this is an applied and developmental research and is considered to be a review and verification of analytical factors; Also, the validity and reliability of this research was confirmed with Cronbach's alpha of 0.858 and content validity of 0.92. The number of statistical population was 116 people, of which 113 people were randomly selected. Previous researchers have proposed different influencing factors in policy making patterns. Due to the lack of a final model, the aim of this research was to identify and combine the factors introduced in past studies and achieve a single policy model for the country's defense industries in order to achieve quality goals. Since achieving a comprehensive model requires a complete study of previous literature, a systematic review method was used to achieve this goal. In this study, reliable domestic and foreign scientific databases were used in order to find the sources of related studies. Finally, by examining 68 studies related to the research topic, a pattern with 19 main factors and 273 secondary factors was identified. Since the process approach has been used in this study as the main policy approach, the authors of this study categorized the identified main and secondary factors in the form of a process model. Finally, by performing confirmatory factor analysis and removing three indicators, tangible and intangible results, the structure and final result of a model was introduced as a model emerging from previous studies.

  Keywords: policy making, defense industries, Policy formulation, Policy Implementation, policy monitoring
 • Pages 156-183

  Government expenditures in the fields of defense, order and security play a central and effective role in maintaining territorial integrity and creating stability in societies; Therefore, how to allocate the government's budget in these areas with the goals of creating stability and increasing social welfare in societies effectively depends on a correct understanding of the country's economic situation. The aim of the current research is to investigate the effect of the total government expenditure and the effect of the government expenditure on defense affairs and its related seasons, including order, security and defense, on the social welfare index (Amartiasen) during business cycles in the Iranian economy. For this purpose, the non-linear self-explanatory model with wide intervals has been used for the evaluation and analysis of information during the period of 1352-1398.   The results of the research show that the positive shocks of the government spending in defense affairs and the defense season in periods of recession, as well as in the season of order and security in periods of prosperity, have led to an increase in social well-being. This is despite the fact that the negative shocks of the government's expenditures in defense affairs and the seasons of defense and order and security in periods of prosperity and also in the season of defense in periods of recession have also increased social welfare; in addition, the shocks Positive and negative total government spending during commercial periods has caused a decrease and an increase in social welfare, respectively; Therefore, it can be claimed that the mentioned results imply that the effects of government spending components on social welfare are asymmetric.

  Keywords: defense, security affairs, social welfare index, Amartyasan, spending, stagnation, boom