فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 84 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس ملکی*، سید رضا قادری، حسین صفرنژاد صفحات 13-38

   رسانه در عصر ارتباطات شبکه ای به عنوان ابزار و بستر انتقال صدا و تصویر، مهم ترین شاخص تمدن در عصر کنونی است. سرعت تغییرات پارادایم ها و تحولات پی در پی در جهان، سناریوهای جدیدی را برای آینده تصویر می کنند. در این سناریوها پررنگ ترین نقش ها به رسانه داده می شود. امروزه نهادهای بسیاری جهت ایجاد احساس امنیت در جامعه در تلاش هستند. نهاد رسانه ملی یکی از این نهادهاست. رسانه ملی همان گونه که در تضعیف پایه های امنیتی موثر است؛ می تواند در ایجاد و تحکیم آن نیز کارآمد باشد. این رسانه می تواند با دور کردن طوفان احساس ناامنی از فضای ذهنی افراد و جامعه به گونه ای عمل کند که ضمن انعکاس واقعیت ها، از بزرگ نمایی ناهنجاری ها و کاستی ها خودداری شده و در ارتقای احساس امنیت نظامی نقش آفرینی نماید.هدف این مقاله تبیین نقش رسانه ملی در ارتقای احساس امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران است. به همین منظور بعد از انجام مطالعات کتابخانه ای اقدام به توزیع پرسشنامه گردید سپس اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله فرضیه پژوهش مبنی بر «رسانه ملی با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص، سامانه ها و تجهیزات فناورانه و به روز و تولید برنامه های کیفی و موثر در ارتقای احساس امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران نقش ایفاء می کند» را تایید می نماید.

  کلیدواژگان: رسانه ملی، امنیت، امنیت نظامی، احساس امنیت نظامی، جمهوری اسلامی ایران
 • فرهاد فرنیا*، سید اسماعیل شهرآئینی، علی جباررشیدی، رسول رمضانی دهقی صفحات 39-63

   شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشور به عنوان ستون فقرات سامانه دفاعی هوایی یکپارچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تجربه جنگ های اخیر بیانگر تغییر رویکرد نبردها به سمت عملیات مشترک ترکیبی چندجانبه با محوریت ناکارمد سازی شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشور هدف می باشد. استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده به واسطه ویژگی ها و قابلیت های این فناوری می تواند نیاز به ممیزی داده ها را کاهش داده و و با سطح اعتبار بسیار بالایی اطمینان دهد که داده ها قابل اعتماد هستند نقش بسزایی در مقابله با تهدیدات و افزایش پایداری شبکه  فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ایفا نماید. هدف این تحقیق دستیابی به" الگوی راهبردی شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی با بهره گیری از فناوری دفتر کل توزیع شده" می باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است؛ گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای با کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه و در دو مرحله کیفی (روش دلفی) و کمی (پرسشنامه) انجام گرفته است. جامعه آماری تعداد 92 نفر به صورت تمام شمار انتخاب گردیده اند. الگوی راهبردی طراحی شده متشکل از 3 بعد، 8 مولفه و 38 شاخص می باشد. اعتبار الگو با استفاده از محاسبه آلفای (بالای 0.7)، پایایی ترکیبی و محاسبه ضرایب بار عاملی تایید گردیده است.

  کلیدواژگان: الگوی راهبردی، شبکه فرماندهی و کنترل، پدافند هوایی، فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT)
 • رسول افسری* صفحات 65-93

   ارزیابی آسیب پذیری یکی از پیش نیازهای تحلیل ریسک در مدیریت بلایای طبیعی است. در این میان، یک از کاربری های حساس و پراهمیت در مناطق شهری، مراکز نظامی می باشد که تهیه نقشه های آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی و شناسایی مراکز نظامی در معرض خطر منجر به اقدامات بهینه تری در مواقع بحران می شود. بنابراین، هدف از این مطالعه تهیه نقشه های آسیب پذیری ناشی از زلزله و سیل جهت شناسایی مراکز نظامی در معرض آسیب در سناریوهای مختلف تصمیم گیری می باشد. برای نیل به این هدف، ابتدا معیارهای موثر جهت ارزیابی آسیب پذیری زلزله و سیل در سه گروه در معرض قرار گرفتن، حساسیت و ظرفیت سازگاری قرار گرفتند. با استفاده از نظرات کارشناسان و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اهمیت هر کدام از معیارها مشخص شد. از توابع فازی و مدل روش میانگین وزنی مرتب شده به ترتیب جهت نرمال سازی نقشه معیارها و تهیه نقشه های آسیب پذیری در سناریوهای مختلف استفاده شده است. همچنین، وضعیت مراکز نظامی در برابر مخاطرات طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درجه ORness تعداد مراکز نظامی آسیب پذیر افزایش می یابد. به صورتی که نقشه های آسیب پذیری زلزله (سیل) نشان داد که در ORness=0 از مجموع 37 مرکز نظامی به ترتیب 2 و 0 در کلاس با آسیب پذیری خیلی بالا و بالا اما در ORness=1 به ترتیب 20 و 32 مرکز در کلاس با آسیب پذیری خیلی بالا و بالا قرار گرفته بودند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، مخاطرات طبیعی، مراکز نظامی، ریسک در تصمیم گیری، تهران، سیلی، زلزله
 • رضا جلیلی*، محمد عباسیان، وحید قربانی، علیرضا غلامعلیان صفحات 95-118

  هدف اصلی پژوهش حاضر «ارزیابی تاثیرات راهبردهای انگیزشی بر یادگیری دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح» می باشد. راهبردهای انگیزشی بکار رفته شامل دو راهبرد کلی انگیزش درونی و بیرونی است؛ که در این تحقیق این عوامل توسط هفت حوزه و در قالب 52 راهبرد مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری موردمطالعه است که در سال تحصیلی 96-95 مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 226 نفر از آنان است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش راهبردهای انگیزشی درونی و بیرونی است. این پرسشنامه پس از مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تدوین شد؛ که شامل هفت عامل فرماندهان، استادان ، دانشجویان، معاونت های دانشگاه، خودکارآمدی، نگرش و جذابیت درونی فعالیت است. برای به دست آوردن روایی از روایی محتوایی و پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل سوالات از سنجه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t استودنت تک گروهی و آزمون فریدمن) و با بهره مندی از SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد میزان راهبردهای بکار رفته شده از سوی فرماندهان و معاونت های دانشگاه در سطح نامطلوب و دانشجویان و اساتید در سطح مطلوب ولی کمتر از میانگین فرضی است. همچنین راهبردهای انگیزشی درونی (خودکارآمدی، نگرش و جذابیت درونی فعالیت ها) در وضعیت مطلوب و بالاتر از میانگین فرضی قرار دارند. همچنین رتبه بندی عوامل هفت گانه نشان داد راهبردهای انگیزشی درونی بکار رفته شده از سوی دانشجویان در وضعیت بهتری نسبت به راهبردهای انگیزشی بیرونی است.

  کلیدواژگان: انگیزش، یادگیری، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، دانشگاه نظامی، دانشگاه افسری نیروی زمینی آجا
 • میثم فرزین* صفحات 119-152

  هدف این مقاله معرفی روشی برای تدوین بیانیه چشم انداز سازمانی با موردکاوی دانشگاه عالی دفاع ملی است. این تحقیق به لحاظ جهت گیری کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی، به لحاظ روش از رویکرد آمیخته یا ترکیبی (کیفی و کمی) قرار دارد. افق تحقیق تک مقطعی، شیوه گردآوری داده، بررسی اسناد و میدانی و تحلیل و تفسیر داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و داده های کمی با آزمون های آماری استنباطی انجام شده که پس از مرور ادبیات نظری مدیریت راهبردی و تدوین بیانیه چشم انداز سازمانی و همچنین مرور اسناد بالادستی دانشگاه عالی دفاع ملی، گزاره های اولیه شکل دهنده بیانیه اولیه بر مبنای روش سه مرحله ای لشکربلوکی استنتاج شد و با بهره گیری از گروه کانونی نمونه آماری، متن اولیه بیانیه چشم انداز تهیه و در نهایت با ابزار پرسشنامه مورد ارزیابی خبرگان نمونه آماری قرار گرفت و اصلاحات نهایی در آن انجام شد. بیانیه چشم انداز دانشگاه عالی دفاع ملی در افق 1414 هدفگذاری شده و ویژگی های جذابی همچون «ولایی، انقلابی، الگو، الهام بخش، حکمت بنیان و مظهر اقتدار علمی مدیریت راهبردی دفاعی امنیتی و از ارکان پی ریزی تمدن نوین اسلامی» را برای دانشگاه در نظرگرفته است. تراز دانشگاه در افق چشم انداز به عنوان «بالاترین مرکز علمی علوم راهبردی کشور و پیشتاز در دانشگاه های دفاع ملی منطقه و جهان اسلام» هدفگذاری شده است.

  کلیدواژگان: چشم انداز، بیانیه چشم انداز، مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی
 • حافظ محمدی*، حامد حاجی ملامیرزایی، محمدرضا کریمی قهرودی، علی خندق آبادی صفحات 153-202

  رسانه های اجتماعی تبدیل به اصلی ترین پل ارتباطی و رسانه غالب ارتباطات بشر شده اند و نقش بسیار محسوس و تعیین کننده در ارتباطات نوین بشر دارند. این تحولات مهم، برنامه ریزان و تصمیم گیران را برآن داشته است در راستای بهره برداری حداکثری از فرصت ها و اجتناب از تهدیدهای این رسانه ها، درپی ایجاد مقررات و سیاستگذاری و ایجاد نظام مدیریت مناسب و کارامد در این حوزه به منظور ارتقاء امنیت ملی کشور باشند. با توجه به فراگیری رسانه های اجتماعی و افزایش تاثیرات آنها بر همه مولفه های امنیت ملی، کشورهای جهان راهبردهای گوناگونی در مدیریت این رسانه ها اتخاذ و اجرایی نموده اند و سیاستگذاری و مدیریت رسانه های اجتماعی در جهت رفع دغدغه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در دستور کار تمام حاکمیتهاست لذا طراحی نظام مدیریت رسانه های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی می تواند به سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیران کمک کند تا تصمیم های موثری در مدیریت این رسانه ها در کشور اتخاذ نمایند. در همین راستا هدف این تحقیق ارایه نظام مدیریت رسانه های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی ج.ا.ا می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای-راهبردی بوده و با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مجموعه اسناد شامل بیانات مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود، پژوهش های انجام شده و آینده پژوهی رسانه های اجتماعی بررسی و تحلیل محتوای آنها انجام و سپس مطالعه تطبیقی راهبرد کشورهای منتخب در مدیریت رسانه های اجتماعی صورت گرفت. در ادامه مولفه ها، و اقدام های نظام مدیریت رسانه های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران احصا گردید. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه، اقدامات خروجی نظام ارایه شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، رسانه های اجتماعی، مطالعه تطبیقی، نظام مدیریت
|
 • Abbas Maleki *, Seyed Reza Qaderi, Hosein Safar Nezhad Pages 13-38

  Media in the era of network communication as a tool and platform for transmitting sound and image is the most important indicator of civilization in the current era. The speed of paradigm changes and successive developments in the world depict new scenarios for the future. In these scenarios, the boldest roles are given to the media. Today, many institutions are trying to create a sense of security in the society. The National Media Institution is one of these institutions. The national media is effective in weakening the security foundations; It can also be effective in creating and consolidating it. This media can act by removing the storm of feeling of insecurity from the mental space of people and society in such a way that while reflecting the realities, it refrains from exaggerating anomalies and shortcomings and plays a role in promoting the feeling of military security.The purpose of this article is to explain the role of the national media in promoting the sense of military security of the Islamic Republic of Iran. For this purpose, after carrying out library studies, a questionnaire was distributed, then the collected information was analyzed using Spss software, and the results of the research hypothesis of "national media with expert human resources, systems and equipment" technological and up-to-date and production of quality and effective programs plays a role in improving the sense of military security of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: national media, security, Military Security, sense of military security, Islamic Republic of Iran
 • Farhad Farina *, Seyed Ismael Sharayini, Ali Jabar Rashidi, Rasoul Ramezani Dehqi Pages 39-63

   The country's air defense command and control network is very important as the backbone of the integrated air defense system. The experience of recent wars shows a change in the approach of battles towards multilateral combined operations with the focus on making the target country's air defense command and control network ineffective. The use of distributed ledger technology, due to the features and capabilities of this technology, can reduce the need for data audit and ensure with a very high level of credibility that the data is reliable. It plays a significant role in dealing with threats and increasing the stability of the air defense command and control network. to do The aim of this research is to achieve the "strategic model of air defense command and control network using distributed ledger technology". In this research, which is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method; Data collection was done in a library form with the help of questionnaires and interviews and in two qualitative (Delphi method) and quantitative (questionnaire) stages. The statistical population of 92 people has been selected in full. The designed strategic model consists of 3 dimensions, 8 components and 38 indicators. The validity of the model has been confirmed by calculating alpha above 0.7, composite reliability and calculating factor loading coefficients.

  Keywords: strategic model, command, control network, Air defense, distributed ledger technology (DLT)
 • Rasoul Afsari * Pages 65-93

   Vulnerability assessment is one of the prerequisites of risk analysis in natural disaster management. Meanwhile, one of the sensitive and important uses in urban areas is military centers, which prepare vulnerability maps due to natural hazards and identify military centers at risk, leading to more optimal measures in times of crisis. . Therefore, the purpose of this study is to prepare maps of vulnerability caused by earthquakes and floods in order to identify military centers exposed to damage in different decision-making scenarios. To achieve this goal, first, the effective criteria for evaluating earthquake and flood vulnerability were placed in three groups: exposure, sensitivity, and adaptive capacity. Using the opinions of experts and the hierarchical analysis process model, the importance of each of the criteria was determined. Fuzzy functions and ordered weighted average method model have been used respectively to normalize the criteria map and prepare vulnerability maps in different scenarios. Also, the situation of military centers against natural hazards was evaluated. The results showed that the number of vulnerable military centers increases with the increase in the degree of ORness. The earthquake (flood) vulnerability maps showed that in ORness=0, out of a total of 37 military centers, 2 and 0 in the class with very high and high vulnerability, respectively, but in ORness=1, 20 and 32 centers in the class with Vulnerability was very high.

  Keywords: Vulnerability assessment of Tehran military centers against natural hazards
 • Reza Jalili *, Mohammad Abbasian, Vahid Qorbani, Alireza Qolamalian Pages 95-118

  The main goal of the current research is to "evaluate the effects of motivational strategies on the learning of students of armed forces officer universities". The used motivational strategies include two general strategies of internal and external motivation; In this research, these factors were examined by seven areas and in the form of 52 strategies. The current research is of applied type and in terms of research method, it is among descriptive-survey researches. The statistical population of the research includes 1,500 students of the studied officers' university who were studying in the academic year of 1995-1996. The statistical sample includes 226 people who were selected by stratified random sampling. The data collection tools are questionnaires to measure internal and external motivational strategies. This questionnaire was compiled after library studies and using theoretical foundations and research background; which includes seven factors of commanders, professors, students, university vice-chancellors, self-efficacy, attitude and internal attractiveness of activity. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain validity from content validity and reliability. To analyze the questions, descriptive and inferential statistics (one-group Student's t-test and Friedman's test) were used with the benefit of SPSS. The results showed that the amount of strategies used by the university commanders and vice-chancellors is at an unfavorable level and students and professors are at a favorable level but lower than the hypothetical average. Also, internal motivational strategies (self-efficacy, attitude and internal attractiveness of activities) are in a favorable condition and above the hypothetical average. Also, the ranking of the seven factors showed that the internal motivational strategies used by the students are in a better condition than the external motivational strategies.

  Keywords: motivation, learning, intrinsic motivation, extrinsic motivation, Military University, Ajah army officer university
 • Meysam Farzin * Pages 119-152

  The purpose of this article is to introduce a method for formulating an organizational vision statement with the case study of the National Defense University. In terms of practical orientation, in terms of exploratory purpose, this research is in a mixed or combined approach (qualitative and quantitative) in terms of method. Single-section research horizon, data collection method, document and field review and analysis and interpretation of qualitative data with thematic analysis method and quantitative data with inferential statistical tests, which after reviewing the theoretical literature of strategic management and compiling an organizational vision statement and Also, by reviewing the documents of the Higher National Defense University, the initial propositions forming the initial statement were deduced based on the three-stage Lashkar-Blouki method, and by using the focal group of the statistical sample, the initial text of the vision statement was prepared and finally evaluated by experts using a questionnaire. The statistical sample was placed and the final corrections were made in it. The vision statement of the Higher National Defense University is aimed at the horizon of 1414 and it considers attractive features such as "high, revolutionary, exemplary, inspiring, foundational wisdom and a manifestation of the scientific authority of the strategic management of security defense and one of the foundations of the modern Islamic civilization" for the university. Is. The level of the university in the vision horizon is targeted as "the highest scientific center of strategic sciences in the country and the leader in national defense universities in the region and the Islamic world".

  Keywords: vision, vision statement, Strategic Management, Nation
 • Hafez Mohammadi *, Hamed Haji Molamirzaee, Mohammadreza Karimi Qahroudi, Ali Khandaq Abadi Pages 153-202

  Social media have become the main communication bridge and the dominant medium of human communication and have a very noticeable and decisive role in modern human communication. These important developments have prompted the planners and decision-makers to make the most of the opportunities and avoid the threats of these media, to create regulations and policies and to create a suitable and efficient management system in this area in order to improve the national security of the country. Due to the pervasiveness of social media and the increase of their effects on all components of national security, the countries of the world have adopted and implemented various strategies in the management of these media and the policy making and management of social media in order to resolve political, security, economic, legal, cultural and social concerns in It is the agenda of all governments, therefore, designing a social media management system with a national security approach can help policy makers, planners, managers and decision makers to make effective decisions in the management of these media in the country. In this regard, the aim of this research is to present a social media management system with the national security approach of the Islamic Republic of Iran. This research is of applied-developmental-strategic type and was done using mixed research method. In this research, based on library studies, a collection of documents including the statements of the supreme leader, upper-level documents and existing laws and regulations, the researches and future studies of social media, their content was examined and analyzed, and then a comparative study of the strategy of selected countries in social media management was carried out. done. In the following, the components and actions of the social media management system with the national security approach of the Islamic Republic of Iran were counted. In the next step, by using a questionnaire, the output measures of the presented system were evaluated and confirmed using SPSS software.

  Keywords: national security, social media, Comparative study, management system