فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن مطیعی*، مینا اسماعیلی، داود حسین پور صفحات 1-26

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سه مولفه هزینه مبادله شامل عدم اطمینان، دارایی خاص و فرکانس بر برون سپاری و همچنین، بررسی دارایی خاص و عدم اطمینان بر نوآوری باز به خارج، در شرکت های فناور مالی بانکی مستقر در تهران انجام گرفته است. در این راستا داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن به روش تصادفی ساده بین 123 نفر از مدیران شرکت های فناور گردآوری و با کمک تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزیی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بالارفتن دارایی خاص باعث کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالارفتن عدم اطمینان سبب کاهش برون سپاری و افزایش صدور نوآوری باز به خارج می شود. بالا رفتن فرکانس مبادلات نیز سبب کاهش برون سپاری می شود.

  کلیدواژگان: هزینه مبادله، نوآوری باز، برون سپاری
 • لیلا جراحی، زین العابدین امینی سابق*، احسان ساده، علیرضا افشارنژاد صفحات 27-54

  پژوهش های پیشین نشان می دهد که همیشه راه برندسازی شخصی هموار نبوده و نمونه های شکست خورده بسیاری وجود دارد که نشان می دهد از مسیر درستی به برندسازی شخصی خود نپرداخته اند و تمام جوانب کار در نظر گرفته نشده است. در این پژوهش این مطلب موردبررسی قرار گرفت و به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی پرداخته شد. به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، دو فاز جمع آوری اطلاعات، متشکل از فاز کیفی و فاز کمی، به انجام رسید. در فاز کیفی با 30 نفر از افراد خبره در حوزه های برندسازی شخصی و فضای مجازی، مصاحبه عمیق صورت پذیرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تعداد 39 شاخص تاثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی، استخراج گردید. در ادامه و در فاز کمی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس شاخص های استخراج شده از فاز کیفی تدوین شد و در اختیار 392 پاسخگو قرار گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص های استخراج شده در قالب 9 مولفه تاثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی، تقلیل یافتند و به عنوان عوامل تاثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی معرفی شدند. این 9 مولفه عبارت اند از: شناسایی خود و ارزش های خود، ایجاد اعتماد، شخصیت متمایز و کاریزماتیک، توصیف خود، توسعه دانش، استقامت، جذب فرصت ها، توجه به محیط و اصالت.

  کلیدواژگان: برندسازی شخصی، فضای مجازی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل محتوا
 • فاطمه ثقفی، محمدرضا تقی زاده یزدی، صدیقه رضائیان فردویی*، منصوره حورعلی، بنفشه خانی صفحات 55-85

  با توجه به اهمیت سرعت ارایه خدمات و جابجایی مواد در زنجیره تامین مواد غذایی زود فاسدشدنی، استفاده از فناوری تحول آفرین اینترنت اشیا می تواند باعث مزیت رقابتی برای بنگاه های تولیدکننده شود. به تازگی برخی شرکت های مواد غذایی به استفاده از این فناوری در زنجیره تامین روی آورده اند. مرور پیشینه نشان داد که سه دسته عوامل فناورانه، سازمانی و محیطی می توانند روی عملکرد زنجیره تامین تاثیرگذار باشند. لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر این عوامل روی فرایند زنجیره تامین مواد غذایی زود فاسدشدنی مبتنی بر اینترنت اشیا است. ابتدا با مرور فرآیندهای زنجیره تامین، یک فرایند 5 مرحله ای به عنوان فرآیند جامع انتخاب شد. سپس مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد. اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه ای با 24 گویه بین 203 نفر از مدیران واحدهای تولیدی صنایع غذایی به عنوان جامعه پژوهش انجام شد و با تحلیل همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smartpls2 تحلیل شد. واحد تحلیل دپارتمان ماده غذایی زودمصرفی است که در آن از سطوحی از فناوری اینترنت اشیا استفاده شده است. نتایج نشان داد از 5 مرحله فرایندهای زنجیره تامین، عوامل محیطی به طور کامل و عوامل فناورانه بر 4 مرحله و عوامل سازمانی بر 3 مرحله تاثیرگذار بودند. این امر برای مدیرانی که راغب اند شرکت های موفقی داشته باشند، یک زنگ خطر خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مواد غذایی زود فاسدشدنی، اینترنت اشیا، رایانش ابری
 • وحیده علیپور*، محمدرضا سعدی، غزل گلشن صفحات 87-114

  امروزه یکی از مباحث مهم در تجارت الکترونیک که به عنوان دغدغه بسیاری از کشورها مطرح گشته، تبلیغات شفاهی الکترونیکی است که به علت استفاده روزافزون کاربران از اینترنت برای خرید یا کسب اطلاعات اهمیت فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فاکتورهای ابعاد خدمات الکترونیکی و نیز تجربه و ریسک بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر اعتماد است. جامعه آماری این تحقیق خریداران شهرستان های تهران و کرج از وب سایت علی بابا است که بر اساس فرمول کوکران 384 نمونه انتخاب و گردآوری داده به وسیله پرسشنامه انجام شد. همچنین تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد خدمات الکترونیکی و نیز تجربه بر اعتماد و تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، اعتماد نیز بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش بر اهمیت تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی و ارتقای تجربه کاربری خریداران در مشارکت در انجام تبلیغات توسط آنان تاکید می نماید.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، خدمات الکترونیکی، تجربه، ریسک، تبلیغات شفاهی الکترونیکی، اعتماد
 • محمدعلی طحانیان، مجتبی رمضانی*، احمد قاسم زاده خسروشاهی، موسی رضوانی چمن زمین، سیروس فخیمی آذر صفحات 115-153

  دو پدیده جهانی شدن و تجارت الکترونیک فرصت های رقابتی زیادی را در عرصه های مختلف مانند بازاریابی ایجاد نموده است. سیستم بازاریابی الکترونیکی امروزه به دوراز استراتژی های بازاریابی سنتی متکی به فناوری های برخط برای پاسخگویی سریع و کم هزینه به مشتریان عمده و خرد بازار می باشد. لذا هدف این پژوهش مدل سازی بازنمایی سیستمی بازاریابی الکترونیک شرکت نفت سپاهان اصفهان است. روش شناسی پژوهش حاضر ازنظر نتیجه، توسعه ای است و ازنظر نوع داده در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی/کمی) قرار می گیرد. در این پژوهش از سه تحلیل هم زمان فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی بر اساس تعامل با گروه های کانونی در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی، با بررسی 32 پژوهش از وجود 12 پژوهش تاییدشده حکایت دارد که بر اساس آن دو مولفه اصلی کارکرد ارتباطی و تسریعی بازاریابی الکترونیک با 15 مضمون گزاره ای شناسایی شد. بر اساس تحلیل دلفی نیز مشخص شد مجموعا 11 مضمون گزاره ای، وارد فاز تحلیل گروه کانونی بر اساس بازنمایی سیستمی گردید. بر اساس نتایج بخش کمی به روز نگه داشتن اطلاعات آنلاین در مورد محصولات شرکت به زبان های مختلف به عنوان محرک کارکردهای ارتباطی بازاریابی الکترونیکی می تواند به پیامد تملک گرایی در بازاریابی شبکه ای در منطقه شرکت نفت سپاهان ازنظر توزیع و فروش عمده محصولات خود منجر شد. همچنین مشخص شد، ارایه محصولات روز از طریق برگزاری همایش ها و نمایشگاه های اختصاصی به عنوان محرک کارکردهای تسریعی بازاریابی الکترونیکی می تواند پیامد حذف واسطه ها جهت تحویل سریع محصولات به مشتریان را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدل سازی بازنمایی سیستمی، بازاریابی الکترونیک، شرکت نفت سپاهان اصفهان
 • پروین افشار، محمد جلیلی*، علیرضا عقیقی صفحات 155-187
  در صنعت قارچ و صنایع تبدیلی آن تنوع محصولات (خوراکی/دارویی) بسیار زیاد، بازار هدف گسترده و منابع مالی و غیرمالی محدود و شناسایی دقیق مشتریان سودآور زمان بر است؛ بنابراین، روش های سنتی بازاریابی به دلیل سرعت کم و هزینه های بالا و محدودیت در ابزارهای شناختی در جذب و حفظ مشتریان واقعی کارایی کافی را ندارد، لذا اتخاذ استراتژی های هوشمند بازاریابی چالش عمده این صنعت است. پژوهش حاضر درصدد ارایه مدلی هوشمند برای تبدیل بازار بالقوه به بازار بالفعل از طریق بازاریابی عصبی بوده است. در این پژوهش کاربردی و کیفی، از طریق نمونه گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان صنعت قارچ، بازاریابی و عصب شناسی مصاحبه انجام شد و بر اساس روش نظریه داده بنیاد، 411 کدباز، 246 کد محوری و 67 مقوله فرعی و 24 مقوله اصلی در قالب مدل پارادایمی مشخص شد. همچنین در بخش کمی نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری در اسمارت pls اعتبارسنجی مدل تایید شد. نتایج نشان داد پدیده اصلی شامل سه مقوله درگیری حواس (ویژگی های فیزیولوژیک)، شخصیت محصول و ویژگی های اجتماعی محصول است؛ بنابراین، از طریق توجه و به کارگیری مدل پارادایمی حاضر، تاکید بر شناخت ویژگی های فیزیولوژیکی شخصیتی و اجتماعی محصول به شناخت بیشتر از مزایای کاربرد بازاریابی عصبی در صنعت قارچ و صنایع تبدیلی آن منجر می شود تا از این طریق بازار بالقوه را به بازار بالفعل تبدیل نماید.
  کلیدواژگان: مدل هوشمند بازاریابی عصبی، بازار بالقوه، بازار بالفعل، صنعت قارچ ایران، نظریه داده بنیاد
 • شیرین کرباسی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، عباس خمسه، کیامرث فتحی هفشجانی صفحات 189-220

  امروزه صنعت 0.4 با پیشرفت های فناورانه در قالب هوشمندسازی و دیجیتال سازی، منجر به افزایشبهره وری در سازمان های تولیدی شده است. از منظر راهبردی و فناوری، نقشه راه فناوری صنعت 0.4 علاوهبر همسوسازی راهبردهای اصلی سازمان با برنامه های حوزه فناوری، سازمان های تولیدی را به سمتسیستم های تولید هوشمند سوق داده و امکان به کارگیری فناوری های هوشمند و دیجیتال مانند: مانندکلان داده ها، اینترنت اشیا، رایانش ابری و ربات ها را برای آن ها فراهم کرده است. هدف از این پژوهشارایه مدل تدوین نقشه راه فناوری صنعت 0.4 در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی است. در اینپژوهش با مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه و استفاده از ابزار مدل سازی معادلات ساختاری، 04 شاخص درقالب 40 مولفه در 4 بعد)پیشران ها/محرک ها، بازار، محصول، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، منابع وزیرساخت ها(شناسایی شده است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان دهنده تاثیر مولفه ها و ابعادبه دست آمده بر تدوین نقشه راه در صنعت 0.4 با برازش قوی بوده است

  کلیدواژگان: صنعت 0.4، نقشه راه فناوری، نقشه راه فناوری صنعت 0.4، فناوری هوشمند
 • احرام صفری*، علی اصغر انصاری صفحات 221-254

  یکی از اصلی ترین مسایل توسعه هوش مصنوعی پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی و دولتی است. به عبارت بهتر برای اینکه هوش مصنوعی بتواند در یک کشور یا صنعت به کار گرفته شود، ضروری است تا عوامل مهم پذیرش، شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی در بخش دولتی و بخش خصوصی در کشور ایران است. لذا، ابتدا مجموعه مدل ها و عوامل تاثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی از ادبیات و نظرات خبرگان استخراج گردید و در سه دسته عوامل فناوری، سازمانی و محیطی دسته بندی شدند. در ادامه، مهم ترین عوامل در هر یک از دسته ها، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن برای هریک از دسته ها بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار تعیین گردید و به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک بهترین-بدترین بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل 37 نفر از خبرگان فعال هوش مصنوعی در بخش دولتی و 45 نفر از بخش خصوصی بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، در بخش دولتی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب حمایت مدیران ارشد، وجود زیرساخت های موردنیاز هوش مصنوعی و وجود نیروهای متخصص و توانمند در زمینه هوش مصنوعی و برای بخش خصوصی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب افزایش کارایی و بهره وری در نتیجه استفاده از هوش مصنوعی، صرفه جویی در هزینه ها با به کارگیری هوش مصنوعی و سهولت استفاده و یادگیری آسان بوده است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، پذیرش فناوری، بخش دولتی و خصوصی، تکنیک بهترین-بدترین
 • کاملیا امامی، بهرام خیری*، ماندان مومنی صفحات 255-292

  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب وکارهای آنلاین انجام شده است. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی در حوزه کسب وکارهای آنلاین، مدل تدوین برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب وکارهای آنلاین ارایه گردیده است. مشارکت کنندگان از طریق فرایند نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به صورت توامان انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و درنهایت 10 مصاحبه عمیق انجام شد. جهت تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) استفاده شده است و مفاهیم و مقولات ایجاد گردیدند. نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 130 مفهوم اولیه منجر شد که در قالب 15 مقوله اصلی دسته بندی شدند. درنهایت مدل مفهومی پژوهش شامل 6 بخش اصلی شرایط علی (بازاریابی جامع، مدیریت ارتباط با مشتری، مولفه های حرکت از برنامه ریزی آفلاین به آنلاین، آمیخته بازاریابی آنلاین، داده ها و اطلاعات و پارادایم ذهنی مدیران)، شرایط زمینه ای (پیش بینی تحولات محیطی آینده و ارزش ها)، شرایط مداخله گر (ویژگی های کسب وکار آنلاین و تغییر)، متغیر کانونی (برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع آنلاین)، عمل و تعامل (تعیین برنامه های عملیاتی و اجرای برنامه های عملیاتی) و پیامدها (عملکرد سازمان و ارزیابی و کنترل) استخراج گردید. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای محافل آکادمیک در راستای ایجاد و ذخیره دانش و برای شرکت های فعال در حوزه کسب وکارهای آنلاین و مدیران بازاریابی مورداستفاده قرار گیرد..

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع، کسب وکارهای آنلاین، نظریه زمینه ای
|
 • Mohsen Motiei *, Mina Esmaili, Davoud Hoseinpour Pages 1-26

  The aim of this study was to investigate the effect of three components of transaction costs including uncertainty, specific assets and frequency on outsourcing and also to investigate the specific assets and uncertainty on open innovation abroad among banking financial technology companies based in Tehran. The research method was descriptive-correlational, based on which the required information was collected randomly among 123 managers of technology companies by compiling and distributing a researcher-made questionnaire. The results of the analysis of research data with the help of structural equation modeling technique and partial least squares approach show that the increase of specific assets reduces outsourcing and increases the export of open innovation. Rising uncertainty reduces outsourcing and increases open export exports. Increasing the frequency of exchanges also reduces outsourcing.

  Keywords: Transaction Cost, Open Innovation, outsourcing
 • Leila Jarahi, Zeinolabedin Amini Sabegh *, Ehsan Sadeh, Alireza Afsharnejhad Pages 27-54

  Previous research has shown that the path to personal branding is not always smooth, and there are many failed examples that demonstrate that they did not do their personal branding correctly and did not consider all aspects of the work. This issue was investigated in this study, and the factors influencing personal branding in cyberspace were identified. To achieve the objectives, two phases of data collection were carried out: a qualitative phase and a quantitative phase. During the qualitative phase, in-depth interviews were conducted with 30 experts in the fields of personal branding and cyberspace, and 39 indicators affecting personal branding in cyberspace were extracted using the content analysis method. Then, in a quantitative phase, a researcher-created questionnaire was developed based on the qualitative phase's indicators, and 392 respondents were provided. The extracted indicators were then reduced in the form of 9 components affecting personal branding in cyberspace and introduced as factors affecting personal branding in cyberspace using exploratory factor analysis. These are the nine components: self-identification and self-values, trust building, a distinct and charismatic personality, self-description, developing knowledge, endurance, attracting opportunities, paying attention to the environment, and originality.

  Keywords: Personal Branding, cyberspace, exploratory factor analysis, content analysis
 • Fatemeh Saghafi, MohammadReza Taghizadeh Yazdi, Sedighe Rezaeian Fardoie *, Mansoureh Hourali, Banafsheh Khani Pages 55-85

  Given the importance of service delivery speed and material handling in the perishable food supply chain, the use of the IOT transformation technology can provide a competitive advantage for manufacturing firms. Recently, some food companies have started using IOT technology in their supply chains. Background review showed that three categories of technological, organizational and environmental factors can affect supply chain performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate these three factors on the process of the perishable food supply chain based on IOT. First, by reviewing supply chain processes, a 5-step process was selected as the comprehensive process. Then the dimensions of these factors became from the literature and the conceptual model of the research was drawn by combining the effect of these factors on the supply chain process. The information was obtained through the distribution of a 24-item questionnaire among 203 managers of food production units as a research community and was analyzed by correlation analysis and structural equation modeling. The analysis unit of the Department of Spicy Food is that it uses levels of IOT. The results showed that environmental factors as a whole and technological factors affect the sustainable food supply chain from 4 dimensions. But organizational factors were not confirmed in 3 hypotheses. This will be a warning for managers who are interested in their companies being successful.

  Keywords: Supply Chain Management, Perishable or Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), IoT, Cloud Computing
 • Vahideh Alipoor *, MohammadReza SaDi, Ghazal Golshan Pages 87-114

  Nowadays, one of the important topics in e-commerce which has become a concern of many countries is electronic word of mouth due to increasing use of Internet for activities such as shopping or obtaining information. The purpose of this study is to investigate the effect of e-service factors as well as experience and risk on E-WOM by considering the mediating role of the trust variable. The statistical population of this research consists of buyers ftom Tehran/Karaj from Alibaba website. 384 samples were selected by Cochran's formula and data was collected by distributing questionnaires. The research data were analyzed by structural equation modeling using Amos. The results show that e-services dimensions as well as experience have a positive and significant effect on trust and E-WOM. Trust also has positive and significant effect on E-WOM. The results emphasize the importance of focusing on improving the quality of e-services in online stores and user experience of buyers on their participation in advertising.

  Keywords: E-commerce, E-servicescape, experience, Risk, E-WOM, Trust
 • Mohammadali Tahanian, Mojtaba Ramazani *, Ahmad Ghasemzade Khosroshahii, Mousa Rezvani Chamanzamin, Sirus Fakhimiazar Pages 115-153

  The purpose of this study is to model the electronic marketing system representation of Sepahan Isfahan Oil Company based on interactive/ quantitative analysis (IQA). The methodology of this research is developmental based on the conceptual and analytical nature of the mentioned result, because it seeks to develop the electronic marketing model of Sepahan Isfahan Oil Company with the aim of linking the stimuli and consequences of the electronic marketing dimensions of Sepahan Isfahan Oil Company. Combined research category (qualitative / quantitative). In this study, three simultaneous meta-synthesis and Delphi analysis in the qualitative part and systematic representation analysis based on interaction with focus groups in the quantitative part were used. The results in the qualitative section, reviewing 32 studies in the period 2018 to 2020, indicate the existence of 12 approved studies, based on which the two main components of communication function and accelerated e-marketing were identified with 15 propositional themes. Lead to the consequence of ownership in network marketing in the region of Sepahan Oil Company in terms of distribution and major sales of its products. It was also found that presenting the products of the day through holding conferences and special exhibitions as a stimulus for the accelerated functions of electronic marketing in Sepahan Oil Company can have the consequence of eliminating intermediaries for fast delivery of products to customers.Keywords: Systematic Representation Modeling; Electronic Marketing; Sepahan Isfahan Oil Company.

  Keywords: Systematic Representation Modeling, Electronic Marketing, Sepahan Isfahan Oil Company
 • Parvin Afshar, Mohammad Jalili *, Alireza Aghighi Pages 155-187
  In mushroom industry and its conversion industries, the variety of products (food / pharmaceutical) is very high, the target market is wide, financial and non-financial resources are limited, accurate identification of profitable customers is time consuming, so traditional marketing methods Cognition is not effective enough in attracting and retaining real customers, so adopting smart marketing strategies is a major challenge in industry. The aim of study was to provide a neuromarketing intelligent model to convert potential market to actual market in the IRAN mushroom and its conversion industries. In this applied and qualitative research, through purposive sampling, semi-structured interviewed with 12 experts of neurologist, marketing and mushroom industry. According to Grounded theory, 411 open codes, 246 core codes, 67 sub-categories and 24 main categories were identified as paradigm model. The model validation was confirmed in a quantitative part by SEM in smart-pls. The results showed that main phenomenon consists of three components of senses (physiological characteristics), product personality, product social features. Therefore, through attention and application of the present paradigm model, the emphasis on recognizing the physiological personality and social characteristics of the product leads to a greater understanding of the benefits of neuromarketing applications in the mushroom industry and its conversion industries to turn the potential market into an actual market.
  Keywords: Neuromarketing Intelligent Model, Actual market, potential market, IRAN Mushroom Industry. Grounded Theory
 • Shirin Karbasi, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani*, Abbas Khamseh, Kiamars Fathi Hafshjani Pages 189-220

  Today, Industry 4.0 has led to increased productivity in manufacturing organizations with technological advances in the form of intelligence and digitalization. From a strategic and technological point of view, Industry 4.0 technology roadmap, in addition to aligning the main strategies of the organization with technology programs, has led manufacturing organizations to intelligent production systems and the possibility of using intelligent and digital technologies such as: big data, IoT, Cloud computing, and provides robots for them. The purpose of this study is to present a model of industry 4.0 technology roadmap in power plant equipment and energy supply industries. In this research, by studying the subject literature, interviews and using structural equation modeling tools, 46 index in the form of 14 components in 6 dimensions  (drivers, market, product, technology, research

  Keywords: Industry 4.0, Technology Roadmap, Industry 4.0 Technology Roadmap, Smart Technology
 • Ehram Safari *, AliAsghar Ansari Pages 221-254

  One of the most important issues in the development of artificial intelligence is the adoption of the use of artificial intelligence by the private and public sectors. In other words, in order for artificial intelligence to be used in a country or industry, it is necessary to identify and evaluate the important factors of adoption. The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting admission in the public and private sectors in Iran. For this purpose, first, a set of models and factors affecting the adoption of technology were extracted from the literature and opinions of experts and were classified into three categories: technological, organizational and environmental factors Then, the most important factors in each category were determined through a collection questionnaire, and using nonparametric Friedman test for each category with the most important and least important criteria. In order to weight and prioritize the factors, the quantitative approach and BWM technique have been used. The statistical population of the study included 37 experts in artificial intelligence in the public sector and 45 experts in the private sector. According to the obtained results, in the public sector, 3 important factors of admission are the support of senior managers, the existence of the required infrastructure for artificial intelligence and the existence of specialized and capable forces in the field of artificial intelligence. Efficiency and productivity with the use of artificial intelligence, cost savings with the use of artificial intelligence and ease of use and learning has been easy.

  Keywords: Artificial Intelligence, Technology Adoption, Freedman Test, Best Worst Method
 • Kamelia Emami, Bahram Kheiri *, Mandan Momeni Pages 255-292

  The present study aimed to provide a model for holistic strategic marketing plan formulation in online businesses. In this study, with a qualitative approach based on contextual theory and through in-depth interviews with experts in the field of strategic marketing planning in the field of online businesses, the model of holistic strategic marketing plan in online businesses is presented. The participants were selected through purposive and snowball sampling at the same time and the interviews continued until theoretical saturation was reached and finally, 10 in-depth interviews were conducted. In order to analyze the data, the principles related to grounded theory (open and axial and selective coding) were used and concepts and categories were created. The results of data coding led to the identification of 130 basic concepts that were classified into 15 main categories. Finally, the conceptual model of the research includes 6 main parts of causal conditions (holistic marketing, customer relationship management, components of moving from offline to online planning, online marketing mix, data and information and the mental paradigm of managers), field conditions (prediction of future environmental changes and values), intervening conditions (online business characteristics and change), focal variable (online holistic strategic marketing plan), action and interaction (determination of operational plans and implementation of operational plans) and consequences (organizational performance and evaluation and control) were extracted. The results of the present research can be used in academic circles in order to create and store knowledge and for companies active in the field of online businesses and marketing managers.

  Keywords: Holistic Strategic Marketing Plan, online businesses, qualitative approach