فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طراحی آزمون تخمین شناختی و بررسی ویژگی های روانسنجی آن
  وحید نجاتی* صفحه 0
  هدف

  تخمین شناختی توانایی برآورد از یک موضوع در موقعیتی که اطلاعات دقیقی از ابعاد آن در دسترس نیست می باشد. هدف از این مطالعه طراحی آزمون تخمین شناختی و بررسی روایی، پایایی و مقادیر هنجار آن است.

  روش

  این مطالعه در 643 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. آزمون های تخمین شناختی طراحی شده در مطالعه حاضر، آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین، آزمون رنگ واژه استروپ و آزمون حافظه فعال چند محرک پیشین به عنوان آزمون های کارکرد اجرایی همزمان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی روایی همزمان، آزمون تی برای مقایسه دو جنس، آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی آزمون استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد تخمین در وجوه مختلف با یکدیگر همبستگی دارد. وجوه مختلف تخمین شناختی در دو جنس متفاوت است و همبستگی معنی داری بین نمره آزمون تخمین با متغیر های آزمون ویسکانسین و آزمون چند محرک پیشین وجود دارد. همبستگی معنی داری بین نمره تخمین و آزمون استروپ وجود نداشت.

  بحث: 

  آزمون طراحی شده آزمونی روا و پایا برای سنجش تخمین است. تخمین به عنوان سازهای مستقل از وجوه اطلاعات با کارکردهای اجرایی قطعه پیشانی همبسته است

  کلیدواژگان: تخمین شناختی، کارکردهای اجرایی، روانسنجی
 • ثمین بهارشانجانی، ندا نظربلند*، هاجر فلاح زاده صفحات 11-34
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه واکنش پذیری هیجانی و نظریه ذهن کودکان بر اساس سبک های ابرازگری هیجانی مادرانشان بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود و در دو گام به صورت آنلاین به انجام رسید. ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 105 نفر از مادرانی که نمرات آن ها در هر یک از پرسشنامه های ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)، دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) و کنترل هیجانی راجر و نشوور (1987) یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین به دست آمد (در هر گروه 35 نفر) به گام دوم وارد شدند. در گام دوم برای دختران 10-12 ساله این مادران پرسشنامه های نظریه ذهن (موریس، 1999؛ بارون-کوهن، 2001) و واکنش پذیری هیجانی ناک (2008) اجرا شد. داده ها به روش تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان واکنش پذیری هیجانی (001/0=p) فرزندان مادران با سبک های کنترل و دوسوگرایی هیجانی به ترتیب بالا تر از سبک ابراز گری هیجانی است و نمرات نظریه ذهن (001/0=p) فرزندان مادران با سبک های کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجان به ترتیب پایین تر از سبک ابراز گری هیجانی است.
  نتیجه گیری
  تبیین یافته ها نشان می دهد که در سبک کنترل هیجانی به سبب سرکوب هیجانات، کودکان واکنش پذیری هیجانی بیشتری داشته و توانایی پردازش هیجانات در آن ها پایین تر است؛ درحالی که در سبک ابراز گری هیجانی، تعادل در ابراز هیجانات باعث می شود کودک از آگاهی هیجانی بالایی برخوردار بوده و بهتر بتواند با دیگران ارتباط بگیرد.
  کلیدواژگان: ابرازگری هیجانی، دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی، نظریه ذهن، واکنش پذیری هیجانی
 • سمیه سعیدا، حمیدرضا حسن آبادی، علی حسین زاده اسکوئی، فرشته موتابی* صفحات 35-57
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعاملی خود شفقت ورزی زوجین در تنظیم شناختی هیجان خود و همسر به روش مدل سازی وابستگی متقابل عامل-شریک انجام شد.
  روش
  پژوهش از نوع توصیفی_همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین ساکن شهر تهران در سال 1399 بود که از بین آن ها 167 زوج (334 شرکت کننده) به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان_فرم کوتاه گارنفسکی و کراج (2006) و مقیاس خودشفقت ورزی نف (2003) استفاده شد. در نهایت داده ها به روش معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که ضریب مسیر اثر عامل خودشفقت ورزی رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان بتای 0.60 در زنان و بتای 0.83 در مردان (0.01 p<) و رابطه منفی و معناداری با راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان در زنان (بتای 0.62-، 0.01p<) و مردان (بتای 0.60-، 0.05p<) دارد. همچنین، در زمینه اثر شریک، تنها بین خودشفقت ورزی مردان و راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان همسرانشان (زنان) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (بتای 0.19، 0.05p<). علاوه بر این، هر دو مدل پژوهش از برازش عالی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت که خود شفقت ورزی نقش مهمی را در پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ایفا می کند. همچنین خودشفقت ورزی مردان نه تنها بر تنظیم هیجان خود بلکه بر راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان همسرانشان نیز نقش دارد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، خود شفقت ورزی، زوجین، عامل-شریک
 • مریم معادی اصفهان، معصومه اسمعیلی*، سمیه کاظمیان، ابراهیم نعیمی صفحات 59-84
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های آزردگی های روانی انتقال یافته از والدین به فرزندان، مبتنی بر مرور زندگی والدین بود.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و به روش نظریه داده بنیاد ‏و از طریق نمونه گیری هدفمند و نظری صورت گرفته است. جامعه موردپژوهش از بین والدین (پدر یا مادر) 35 تا 50 سال دارای فرزند نوجوان (دختر و پسر در بازه سنی 13 تا 18 سال) شهر تهران انتخاب شدند که به صورت داوطلبانه در مصاحبه حضور پیدا کردند. با استفاده از مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و پس از تحقق اشباع نظری در مصاحبه ی هجدهم، به منظور تحلیل داده ها از روش گلیزر استفاده شد.

  یافته ها:

   در تحلیل انواع آزردگی، چهار مولفه آزردگی های ناشی از فضای ارتباطی، آزردگی های ناشی از تعاملات، آزردگی های ناشی از شیوه تربیتی و آزردگی های ناشی از موقعیت معیشتی به همراه عوامل ادراک آن تقسیم گردید.

  نتیجه گیری: 

  نتایج یافته های پژوهش علاوه بر افزایش بینش و آگاهی نسبت به بسترهای ایجاد آزردگی و انتقال آن، می تواند محتوای لازم را جهت طراحی برنامه های پیشگیرانه فراهم سازد.

  کلیدواژگان: آزردگی های روانی، انتقال بین نسلی، رویکرد داده بنیاد، مرور زندگی
 • سعید عبدالملکی، کامران شیوندی چلیچه، فضل الله حسنوند*، زهرا نفر صفحات 85-109
  هدف

  با توجه به رشد روزافزون آموزش به شیوه مجازی و به ویژه در شرایط گسترش پاندمی کرونایروس، نقش اساسی مدیریت کلاسی در ارتقا کیفیت آموزش باید مورد توجه قرار گیرد و این پژوهش با هدف تدوین مدل رابطه علی مدیریت هدفمند کلاس در آموزش مجازی با وضعیت روان شناختی و پیامدهای تحصیلی دانشجویان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر دانشجویان انواع مقاطع تحصیلی در دانشگاه های دولتی و پیام نور شهر تهران بود. نمونه بر اساس جدول مورگان برای جوامع نامحدود و مبتنی بر شمار ابعاد متغیرهای موردمطالعه برابر با 384 نفر انتخاب شد. روش نمونه ‎گیری به صورت دردسترس و به دلیل محدودیت های کروناویروس به صورت الکترونیکی انجام شد. داده ها در نرم افزار SPSS24  و LISREL 8.8 مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی، هویت علمی آشباخر و همکاران، اخلاق تحصیلی گل‎پرور، شکفتگی دینر و سرزندگی تحصیلی دهقانی‎ زاده و حسین‎ چاری بود.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی دارای رابطه علی مثبت با هویت علمی، اخلاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی دارد.

  نتیجه گیری: 

  در نتیجه، نهادینه‎ سازی روش مدیریت هدفمند کلاس درس در میان اساتید می تواند یک ابزار کاربردی در ارتقای کیفی آموزش در فضای مجازی باشد و موجب شکل گیری پیامدهای مثبت تحصیلی، هیجانی و اجتماعی گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی، مدیریت هدفمند کلاس، هویت علمی
 • سجاد اسلامیان، ربابه نوری قاسم آبادی*، جعفر حسنی صفحات 111-132
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی واسطه ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 456 نفر به روش نمونه‏ گیری در دسترس انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزارها شامل سیاهه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375)، پرسشنامه باورهای فراشناختی باکو و دیگران (2009)، فرم کوتاه پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایج (2006) بود. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و AMOS بررسی شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی، راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان، رابطه مستقیم و غیرمستقیم معنادار با اضطراب امتحان دارند (05/0<p). همچنین، تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته نیز نقش میانجی در رابطه بین باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان دانش آموزان دارد(05/0<p).

  نتیجه‏ گیری: 

  با توجه به یافته های پژوهش باورهای فراشناختی با واسطه گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته دانش‏آموزان می ‏تواند بر اضطراب امتحان آنان اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد می‏ شود مداخلات مبتنی بر درمان فراشناخت و مداخلات مبتنی بر تنظیم شناختی هیجان در درمان اضطراب امتحان دانش ‏آموزان مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، اضطراب امتحان
 • علی آقازیارتی، محمد عاشوری*، قاسم نوروزی، دانیل پی هالاهان صفحات 133-160
  هدف

  این پژوهش با هدف ارایه مدل چالش های پرورش کودکان کم شنوای پیش دبستانی از دیدگاه مادران و متخصصان بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است.

  روش

  نمونه این پژوهش 15 مادر کودک کم شنوا 4 تا 6 ساله از انجمن والدین کودکان کم شنوا شهر تهران و 5 متخصص حوزه کودکان ناشنوا و کم شنوا بودند که در سال 1400 با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. چالش های پرورش کودکان کم شنوا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری و با کدگذاری نظری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، کدهای باز حول 290 مفهوم، کدهای محوری شامل 51 مفهوم و کدهای انتخابی در 14 مفهوم شامل چالش های نظام والدینی، چالش های زوجین، چالش های رابطه محور، تعامل نامطلوب والد- کودک، افکار و احساسات منفی، تجربه سرزنش، نگرانی از آینده، انزواطلبی، مشکلات هیجانی و رفتاری، پاسخ دهی هیجانی به کودک، دشواری در مهارت های ارتباطی و استقلال، مسامحه و غفلت از کودک، تحول مثبت و سازنده، مهارت های فرزندپروری بالنده، شناسایی و استخراج شدند.

  نتیجه گیری:

   والدین در پرورش فرزندان کم شنوای خود با چالش های خاصی مواجه هستند. بنابراین، توجه ویژه به چالش های پیش رو در پرورش فرزند کم شنوا اهمیت بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: پرورش، چالش، داده بنیاد، کم شنوا
 • علی نصیری، طیبه شریفی*، احمد غضنفری، مریم چرامی صفحات 161-183
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و واقعیت درمانی بر انعطاف پذیری روان شناختی و خودتنظیمی هیجانی مربیان پیش دبستانی شهرستان شهرکرد بود.

  روش

  جامعه آماری کلیه مربیان پیش دبستانی شهرستان شهرکردبودند که از بین آنها تعداد 45 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در 2 گروه آزمایش و1 گروه کنترل (هر کدام 15 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری روان شناختی (بوند و همکاران، 2011) و خودتنظیمی هیجانی (مارس، 1983) بود که طی سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد تنها طرح واره درمانی بر تعدیل میانگین نمرات انعطاف پذیری روان شناختی تاثیر پایدار داشته است (05/0 >P)؛ ولی هر دو روش طرح واره درمانی و واقعیت درمانی بر افزایش میانگین نمرات خودتنظیمی هیجانی تاثیر پایدار داشتند (05/0 >P).

  نتیجه گیری:

   نتیجه گیری شد که می توان از دو روش طرح واره درمانی گروهی در درجه اول و از  واقعیت درمانی گروهی در درجه بعدی برای بهبود انعطاف پذیری روان شناختی و خوتنظیمی هیجانی مربیان پیش دبستانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، واقعیت درمانی، انعطاف پذیری روان شناختی، خودتنظیمی هیجانی، مربیان پیش دبستانی
 • فائزه ادیب نیا، مهرداد کلانتری*، صغری اکبری چرمهینی صفحات 185-211
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتبار سنجی سیاهه آسیب شناسی روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی بود.

  روش

  روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. بدین منظور با استفاده از تحلیل مضمون مقالات و مصاحبه های انجام شده با متخصصان و نوجوانان فعال در فضای مجازی، آسیب ها شناسایی شدند و بر اساس آن سیاهه ای ساخته و اعتبار سنجی شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مقالات، اساتید دانشگاه های اراک، اصفهان، امام خمینی قزوین و نوجوانان فعال در فضای مجازی شهر اراک بودند که نمونه با روش هدفمند از آنها انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل نوجوانان فعال در فضای مجازی شهر اراک بود که از آنها نمونه 800 نفری (400 نفر برای تحلیل عاملی اکتشافی و 400 نفر برای تحلیل عاملی تاییدی) با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش برگ اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه محقق ساخته نحوه استفاده از فضای مجازی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.

  یافته ها

  روایی محتوای و صوری سیاهه تایید شد. در روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 10 عامل استخراج شدند که درمجموع 43/78 درصد از واریانس را تبیین می کردند. در تحلیل عاملی تاییدی نیز شاخص های برازش مطلوب بود. پایایی سیاهه با آلفای کرونباخ 98/0 و با باز آزمایی 82/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت سیاهه ساخته شده از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و برای سنجش آسیب های روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی می توان از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساخت، اعتبارسنجی، آسیب شناسی، فضای مجازی
 • سید احمدرضا سلامتی*، ساره نصرتی جهرمی صفحات 213-250
  هدف

  این پژوهش با هدف آزمون مدل روابط بین سبک های مقابله و خودکارآمدی مقابله حرفه ای با استرس ادراک شده ناشی از حرفه های سلامت در گروهی از پرستاران انجام شد.

  روش

  در این پژوهش همبستگی، 151 نفر از پرستاران شاغل در بخش های اونکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پرسشنامه باورهای خودکارآمدی مقابله شغلی برای پرستاران (پیسانتی، لامباردو، لوسیدی، لازاری و برتینی، 2008)، نسخه کوتاه سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زا (کوهن، جانگ و استین، 2006) و سیاهه استرس ناشی از حرفه های سلامت (ولفگانگ، 1988) پاسخ دادند. برای آزمون مدل مفروض از روش آماری مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که رابطه سبک مقابله مسیله محور و خودکارآمدی مقابله حرفه ای با استرس ادراک شده ناشی از حرفه های سلامت، منفی و معنادار (05/0<p) و رابطه بین سبک های مقابله هیجان محور و اجتنابی با استرس ادراک شده ناشی از حرفه های سلامت، مثبت و معنادار بود (05/0<p). علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل مفروض با داده ها برازش مطلوبی داشت و متغیرهای باورهای خودکارآمدی مقابله حرفه ای و سبک های مقابله، 37 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده ناشی از حرفه های سلامت را تبیین کردند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این مطالعه بر ضرورت کاربست مداخلات روانی آموزشی ناظر بر غنی سازی مهارت های مقابله ای افراد شاغل در حرفه های سلامت محور، تاکید می کند.

  کلیدواژگان: استرس حرفه های سلامت، باورهای خودکارآمدی مقابله حرفه ای، پرستاران، سبک های مقابله
|
 • Designing Cognitive Estimation Test and Psychometric Properties of It
  Vahid Nejati * Page 0
  Background and Aim

  Cognitive estimation attribiution of numeric value to a matter without a exact information about it. The purpose of present study is preparation of cognitive estimation test and evaluation of validity, reliability and normalization of it.

  Method

  in present cross sectional study, 634 students of Shahid Beheshti University evaluated with cognitive estimation test, Wisconsin Card Sorting Test, color- word Stroop Test and N- Back working memory test was used as executive function was used as golden tests. Pearson correlation test, T-Test, Chronbach Test were used for analysis.

  Results

  Findings show that estimation in different modality is correlated to each other. There are some gender differences in cognitive estimation. Cognitive estimation is correlated with Wisconsin Card Sorting Test and N- Back test and is not correlated to Stroop Test variables.

  Conclusion

  Cognitive estimation test is a reliable and valid test. Cognitive estimation is unrelated to the modality of information.Key Words: Cognitive Estimation, Executive Function, and PsychometryKey Words: Cognitive Estimation, Executive Function, and PsychometryKey Words: Cognitive Estimation, Executive Function, and Psychometry

  Keywords: Cognitive Estimation, executive function, and Psychometry
 • Samin Baharshanjani, Neda Nazarboland *, Hajar Falahzade Pages 11-34
  Aims
  The aim of this study was to compare emotional reactivity and children's theory of mind based on their mothers' emotional expression styles.
  Method
  The research method was descriptive causal-comparative and was conducted online in two steps. First, using available sampling method, 105 mothers whose scores were a standard deviation above average in each of the emotional expressiveness (King and Emmons, 1990), Ambivalence over emotional expressiveness (King and Emmons, 1990) and Emotional Control (Roger and Nashvor, 1987) questionnaires (35 people in each group), entered the second step. In the second step, for the 10-12-year-old girls of these mothers, the Theory of Mind (Muris, 1999; Baron Cohen, 2001) and Emotional Reactivity (Nock, 2008) Questionnaires were administered. Data were analyzed by analysis of variance and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The results showed that children's emotional reactivity with mothers with control and emotional ambivalence styles are order higher than emotional expressiveness style and the scores of children's theory of minds (p = 0.001) with mothers with emotional control and emotional ambivalence styles are order lower than emotional expression style.
  Conclusions
  The explanation of the findings shows that in the emotional control style due to the suppression of emotions, children have more emotional reactivity and the ability to process of emotions in them is lower, while in the emotional expression style, the balance of emotional expression makes the child has high emotional awareness and can better communicate with others.
  Keywords: emotional expressiveness, Ambivalence of emotional expressiveness, Emotional control, Theory of mind, Emotional reactivity
 • Somayeh Saeeda, Hamidreza Hassanabadi, Ali Hosseinzadeh Oskouei, Freshte Motabi * Pages 35-57
  Aim
  The aim of this study was to determine the interactive role of couples' self-compassion in cognitive emotion regulation of themselves and their spouses using Actor-Partner Interdependence Model.
  Method
  This study is of descriptive method and the design is correlational using structural equation modeling. The statistical population of the study included all couples living in Tehran in 2020, of whom a sample of 167 couples (334 participants) were selected via available sampling method. Short form of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Garnefski, Kraaij, 2006 and Self-Compassion Scale Neff, 2003 were used to collect the data. the data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  The results indicated that the path coefficient of the actor effect of self-compassion had a positive and significant relationship with adaptive emotion regulation strategies (p <0.01, β=0/83 for females, β=0/60 for males) and a negative and significant relationship with maladaptive emotion regulation strategies in females (p <0.01, β=-0/62) and males (p <0.05, β=-0/60). In terms of partner effect, there was a positive and significant relationship between males' self-compassion and adaptive emotion regulation strategies of their spouses (females) (p <0.05, β=0/19). It should be noted that, both conceptual models of the present research had goodness of fit.
  Conclusion
  Based on the results, it can be said that self-compassion plays an important role in predicting cognitive emotion regulation strategies. Males' self-compassion also plays a role not only in regulating their own emotions but also in their spouses' adaptive emotion regulation strategies.
  Keywords: emotion regulation, Self-compassion, Couples, Actor-Partner
 • Maryam Maadi Esfahan, Masoumeh Esmaeili *, Somayeh Kazemian, Ebrahim Naeimi Pages 59-84
  Aim

  The aim of this study is to identify the components of parental psychological annoyance transmitted to children based on parents’ life reviews.

  Method

  Present study is qualitative research based on grounded theory through purposeful and theoretical sampling. The population of the study was selected among Iranian parents aged 35 to 50years with adolescent children [boys or girls aged 13 to 18 years] living in Tehran city who had participated in an in-depth and semi-structured interview voluntarily for data gathering. After the realization of theoretical saturation in the eighteenth interview, the Glaser method was used to analyze the data.

  Results

  The analysis of annoyance types was divided into four components with its perceptual factors as annoyance caused by communication space, annoyance caused by interactions, annoyance caused by parenting style, and annoyance caused by living conditions.

  Conclusion

  In addition to the increase of insight and deep understanding of the areas and components of annoyance and its transmission in the family, The results of the study can provide the necessary content to design preventive programs.

  Keywords: psychological annoyance, intergenerational transmission, Grounded theory, life review
 • Saeed Abdolmaleki, Kamran Sheivandi, Fazlollah Hasanvand *, Zahra Nafar Pages 85-109
  Aim

  Given the growing growth of virtual education and especially in the context of the spread of the coronavirus pandemic, the essential role of classroom management in improving the quality of education should be considered and The aim of this study was to develop a causal relationship model of purposeful classroom management in virtual education with students' psychological status and academic outcomes.

  Methods

  The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population of the study included students of different educational levels in public and Payame Noor universities in Tehran. The sample was selected based on Morgan table for unlimited communities and based on the number of dimensions of the studied variables equal to 384 people. Sampling method was available electronically due to coronavirus limitations. Data were analyzed using SPSS24 and LISREL8.8 software. Research tools included purposeful classroom management questionnaire in virtual education, Aschbacher et al.'s academic identity, Dehghanizadeh and Hosseinchari Academic buoyancy, Diener flourishing and Golparvar academic ethics questionnaire.

  Results

  Findings showed that purposeful management of virtual classroom has a positive causal relationship with academic identity, academic buoyancy, flourishing and academic ethics.

  Conclusion

  As a result, the institutionalization of purposeful classroom management among Professors can be a practical tool in improving the quality of education in cyberspace and lead to the formation of positive academic, emotional and social consequences.

  Keywords: Academic Buoyancy, Academic ethics, Academic Identity, Flourishing, Purposeful classroom management
 • Sajad Eslamiyan, Robabeh Noury Ghasemabadi *, Jafar Hasani Pages 111-132
  Aim

  The purpose of this study was mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies in the relationship between metacognitive beliefs and test anxiety.

  Method

  The method of this study was descriptive -correlational. The whole secondary school students in Tehran city in academic year 1401-1400 were constituted the statistical population of this study. 456 people from this statistical population were selected randomly by convenience sampling and participated in this study. The instruments were test anxiety inventory of Aboighasemi and et al (1375), metacognitions questionnaire for children of Bacow and et al (2009)) and cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) of Garnefski and Kraaij (2006). Data were evaluated and analyzed with the use of Pearson’s correlation and Structural Equation Model (SEM) by SPSS-24 and AMOS.

  Results

  Results showed that metacognitive beliefs and maladaptive cognitive emotion regulation have significant direct and indirect relations with test anxiety in students (p<0.05). Also, maladaptive emotion regulation mediate the relationship between metacognitive beliefs with test anxiety in students (p<0.05).

  Conclusion

  To the result, focusing on the metacognitive beliefs and maladaptive cognitive regulation emotion can play on important role in student test anxiety. More interventions based on metacognitive and cognitive emotion regulation-based interventions in treatment for pathological test anxiety are suggested.

  Keywords: Maladaptive Cognitive Emotion Regulation Strategies, Metacognitive Beliefs, test anxiety
 • Ali Aghaziarati, Mohammad Ashori *, Ghasem Norouzi, Daniel. P Hallahan Pages 133-160
  Aim

  This study aimed to present a model of challenges in raising preschool children with hearing loss from the perspective of mothers and professionals based on the grounded theory.

  Method

  The sample of this study was 15 mothers of children with hearing loss aged 4 to 6 years from the association of parents of children with hearing loss in Tehran and 5 professionals in the field of deaf and hard of hearing children who were selected in 2021 using purposive sampling method. The challenges of raising children with hearing loss were collected through in-depth semi-structured interviews to achieve theoretical saturation and analyzed by theoretical coding (open, axial and selective coding).

  Results

  Based on the results of the research, open codes around 290 concepts, central codes including 51 concepts and selective codes in fourteen concepts including systemic and religious challenges, couple challenges, relationship challenges, various topics, unfavorable parent-child, thoughts and feelings. Experiences of blame, anxiety about the future, isolationism, emotional and behavioral problems, emotional response to the child, problems in communication skills and independence, child neglect, transformation and constructiveness, growing parenting skills were identified and discovered.

  Conclusion

  Parents face special challenges in raising their children with hearing loss, so it is important to pay special attention to the challenges ahead in raising a child with hearing loss.

  Keywords: Challenge, Grounded theory, Hearing loss, Raising
 • Ali Nasiri, Tayebe Sharifi *, Ahmad Ghazanfari, Maryam Chorami Pages 161-183
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of schema-therapy and reality-therapy on psychological flexibility and emotional self-regulation of preschool teachers in Shahrekord.

  Method

  The statistical population was all preschool teachers in Shahrekord, from which 45 people were selected by available sampling and randomly assigned to 2 experimental groups and 1 control group (15 people each). The research measurement tools included questionnaires of psychological resilience (Bond et al., 2011) and emotional self-regulation (March, 1983) which were completed in three stages: pre-test, post-test and 3-month follow-up. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that only schema therapy had a stable effect on adjusting the mean scores of psychological flexibility (P<0.05); However, both schema therapy and reality therapy methods had a stable effect on increasing the mean scores of emotional self-regulation (P <0.05).

  Conclusion

  It was concluded that two methods of group schema therapy in the first place and group reality therapy in the second degree can be used to improve the psychological flexibility and emotional self-regulation of preschool teachers.

  Keywords: Schema Therapy, Reality Therapy, Psychological flexibility, emotional self-regulation, preschool teachers
 • Faezeh Adibnia, Mehrdad Kalantari * Pages 185-211
  Aim

  The aim of this study was to construct and validate an inventory of adolescent psychological pathology in cyberspace.

  Methods

  The research method was exploratory (qualitative-quantitative). For this purpose, by using the thematic analysi, by studying articles and interviewing professors and active adolescents in cyberspace, damages were identified and based on that, an inventory was constructed and validated. The statistical population in the qualitative section included available articles, professors of Arak, Isfahan, Qazvin Imam Khomeini universities and active adolescents in cyberspace in Arak. The sample was selected by purposive method. The statistical population in the quantitative section included active adolescents in cyberspace in Arak, 800 individuals of them (400 for exploratory factor analysis and 400 for confirmatory factor analysis) were selected by multi-stage cluster sampling method. The research instruments were a demographic information sheet, a researcher-made questionnaire on how to use cyberspace, and a semi-structured interview.

  Results

  The content and face validity of the inventory were confirmed. In construct validity by exploratory factor analysis, 10 factors were extracted, which explained 78.43% of the variance. In confirmatory factor analysis, fit indicators were desirable. The reliability of the inventory was 0.98 with Cronbach's alpha and 0.82 with retest.

  Conclusion

  It can be concluded that the constructed inventory has good validity and reliability and can be used to assess the psychological damages of adolescents in cyberspace.

  Keywords: construction, Cyberspace, Pathology, Validation
 • Seyed ahmadreza Salamati *, Sareh Nosrati Jahromi Pages 213-250
  Aim

  The aim of this study was to test the hypothesized model of structural relationships between coping styles and occupational coping self-efficacy with health professions stress among a group of nurses.

  Method

  In this correlational study, 151 nurses working in the oncology departments of Tehran University of Medical Sciences responded to the Occupational Coping Self-Efficacy Scale for Nurses (Pisanti, Lombardo, Lucidi, Lazzari & Bertini, 2008), the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Version (Cohan, Jang & Stein, 2006) and the Health Professions Stress Inventory (Wolfgang, 1988). In this study, the structural equation modeling method was used to test the causal relationships in the hypothetical model.

  Results

  The results showed that the relationship between task-based coping style and occupational coping self-efficacy with health professions stress was negative and significant, and the relationship between emotion-oriented and avoidance coping styles with health professions stress was positive and significant. In addition, the results showed that the hypothesized model had a good fit with the data and the variables of occupational coping self-efficacy and coping styles explained 37% of the variance of health professions stress.

  Conclusion

  The results of this study emphasize the need to apply psycho-educational interventions aimed at enriching the coping skills of people working in health-oriented professions.

  Keywords: coping styles, Occupational Coping Self-Efficacy Beliefs, Health Professions Stress, Nurses