فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 28، زمستان 1401)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 28، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صدیقه سلیمانی نسب، کمال احمدی*، محمد خیر اندیش کشکویی صفحات 1-9
  شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli یکی از مهمترین آفات محصولات زراعی در سرتاسر جهان است. سن شکارگر Deraeocoris lutescens (Schilling) (Hemiptera: Miridae)، جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته هایی از قبیل شته سیاه باقلا دارد. روش دیگر برای کنترل شته ها استفاده از حشره کش ها و مواد شیمیایی مشتق شده از گیاهان است. در دهه های اخیر در جوامع رو به رشد، گرایش به مصرف هر چه کمتر سموم شیمیایی و استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سموم مصنوعی بوده است. مدیریت تلفیقی آفات (IPM)  یک رویکرد بر اساس زیست بوم برای تولید و حفاظت محصول است که ترکیبی از استراتژی های مختلف مدیریت و شیوه ها برای رشد محصولات سالم با به حداقل رساندن استفاده از آفت کش ها است. در این پژوهش، تلفیق Deraeocoris lutescens (سنین پورگی اول و پنجم) با عصاره های گیاهی اسپند (Peganum harmala) و زیتون تلخ (Melia azedarach) و دو آفتکش تجاری (پیریمیکارب و آبامکتین) برای کنترل شته سیاه باقلا (1-2 و 5-6 روزه) بررسی شده است. و همچنین اثرات ترکیبات اخیر روی دشمن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. از میان تیمارهای مختلف، تیمار تلفیق پوره سن پنجم دشمن طبیعی با عصاره ی Peganum harmala، روی شته های (1-2 روزه) بیشترین میزان مرگ و میر را داشت (60/0±33/95 درصد). همچنین  تیمار تلفیق پوره سن پنجم دشمن طبیعی با پیریمیکارب، بیشترین اثر را در کنترل شته های (5-6 روزه) دارا بود (71/0±00/94 درصد).
  کلیدواژگان: شته سیاه باقلا، پیریمیکارب، آبامکتین، مواد شیمیایی مشتق شده از گیاهان، Deraeocoris lutescens
 • یعقوب طاهری* صفحات 11-20
  نماتد ریشه گرهی یکی از آفات مهم گیاه کنف است که بر رشد و تولید توده گیاهی تاثیر بسیاری می گذارد. با این حال شدت خسارت ایجاد شده در ارقام مختلف کنف متفاوت است. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر نژاد 1 نماتد ریشه گرهی Meloidogyne  incognita بر تولید توده گیاهی کنف است. در این تحقیق تولید توده گیاهی 16 رقم کنف در چهار سطح مختلف آلودگی با نماتد مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای بهره وری عملکرد گیاهان شامل موارد زیر بود که همه این معیارها 120 روز پس از کاشت گیاهان اندازه گیری شد: FPM =  Fresh plant mass  (وزن تر کل گیاه) ، DPM =Defoliated plant mass (وزن تر گیاه بدون برگ) ، MSM =One meter stalk mass (وزن تر یک متر ساقه گرفته شده از وسط گیاه) ، DMSM =Dry one meter stalk mass (وزن خشک ساقه یک متری که به مدت 5 روز در کوره با دمای 60 درجه سیلسیوس خشک شده است). بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، تولید توده گیاهی در همه ارقام مورد آزمایش کنف در شرایط بدون آلودگی به نژاد 1 نماتد و در شرایط وجود آلودگی با این نماتد متفاوت بود. درجه شدت کاهش توده گیاهی در ارقام مختلف کنف متفاوت بود. در بین ارقام تلقیح شده با نماتد، ارقام 113 و Tainang1 به ترتیب حداکثر تولید FPM و DPM داشتند و ارقام G4 (Kelantan) و G4 (AUST) نیز بالاترین مقدار MSM و DMSM را به خود اختصاص دادند. ارقام 113، Tainang1، G4 (Kelantan) و G4 (AUST) که به ترتیب توده های گیاهی FPM، DPM، MSM و DMSM را نشان می دهند، به عنوان ارقام مناسب کاشت در خاک های آلوده به این نماتد توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: نماتد ریشه گرهی، کنف، بیومس، عملکرد
 • رحمان خاکزاد*، رسول لقمانپور زرینی صفحات 21-44

  مدیریت علف های هرز یک عنصر اساسی در تولید موفق گیاه زراعی است. در سال های اخیر افزایش تصاعدی در جمعیت انسانی و تغییرات شدید در اقلیم و تکنیک های تولید، سیستم های تولید محصول را تشدید کرده و آلودگی علف های هرز را افزایش داده است. تکامل مقاومت به علف کش ها در تعداد زیادی از گونه های علف های هرز در سراسر جهان وضعیت را بیش از پیش تشدید کرده است. این شرایط نیازمند ابزارهای مدیریت پایدار علف های هرز است که می تواند به طور موثر برای دستیابی به عملکردهای مناسب گیاه زراعی بدون تاثیر منفی بر محیط و خدمات زیست بوم استفاده شود. برخی از روش های مرسوم کنترل علف های هرز، از جمله استفاده از اقدامات پیشگیرانه، خاک ورزی و کنترل مکانیکی، رقابت گیاه زراعی، پوشش خاک، تناوب های گیاه زراعی و تنوع محصول، هنوز موثر و سازگار با محیط زیست هستند. با توجه به ماهیت جوامع علف های هرز، هیچ تاکتیک واحدی (منفردی) برای مدیریت علف های هرز اثبات نشده است که "گلوله جادویی" برای از بین بردن مشکلات علف های هرز باشد، اما درک بهتر مکانیسم های اساسی که بر موفقیت یا شکست علف های هرز در زیست بوم های زراعی تاثیر می گذارند، بیشتر به نفع توسعه و اتخاذ سیستم های مدیریت پایدار علف های هرز برای محصولات کشاورزی خواهد بود. اگرچه روش های کنترل زراعی و فیزیکی علف های هرز مبتنی بر محیط زیست، پتانسیل زیادی برای مدیریت پایدار علف های هرز دارند، علف کش ها را نمی توان به طور کامل کنار گذاشت. در واقع علف کش ها می توانند ابزار موثری در بسته لوازم مدیریت تلفیقی علف های هرز باشند. با این حال راهبردهای مدیریت تلفیقی واقعی علف های هرز باید تعادلی بین گزینه های شیمیایی و غیرشیمیایی داشته باشد که می تواند به طور عاقلانه به منظور دستیابی به کنترل معقول علف های هرز مورد استفاده قرار گیرد.  مدیریت پایدار علف های هرز یک هدف دست یافتنی است به شرطی که برای تنوع بخشیدن به مدیریت تلاش شود. در این مقاله رایج ترین راهبردهای مرسوم مدیریت علف های هرز سویا از منظر پایداری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  کلیدواژگان: تولید محصول، رقابت گیاه زراعی، کنترل علف های هرز، کنترل مکانیکی، مقاومت به علف کش
 • رحمان خاکزاد*، رضا دیهیم فرد صفحات 45-60

  خواب بذر عبارت است از عدم جوانه زنی بذرهای زنده در یک دوره زمانی مشخص تحت شرایط بهینه برای جوانه زنی بذرهای غیرخفته و یکی از مکانیسم های اصلی مسیول برای حمله و تداوم علف های هرز در مزارع کشاورزی است. عوامل محیطی مانند رطوبت، دما و مواد شیمیایی بر رهاسازی و القای خواب بذر و در نتیجه جوانه زنی و الگوهای رویش گیاهچه در مزرعه تاثیر می گذارند. بنابراین آگاهی در مورد خواب بذر و ارتباط آن با عوامل محیطی برای پیش بینی زمان بندی جوانه زنی و اجرای یک استراتژی منطقی مدیریت علف های هرز ضروری است. بانک بذر خاک منبع اولیه آلودگی های جدید علف های هرز یک ساله در سیستم های تولید گیاه زراعی است. برخی از علف های هرز یک ساله بذرهایی تولید می کنند که برای سال های زیادی در خاک زنده باقی می مانند، در حالی که برخی دیگر بذرهایی تولید می کنند که ممکن است فقط برای یک فصل تنها زنده باشند. دوام بذر نیز ممکن است توسط عمق دفن تحت تاثیر قرار بگیرد. بنابراین آگاهی از طول دوام بذر در بانک بذر خاک و حالت تناوبی رویش گیاهچه همانطور که توسط محیط تحت تاثیر قرار می گیرد برای مدیریت موثر علف های هرز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بررسی، مدل های خواب و جوانه زنی برای پیش بینی زمان بندی و میزان رویش از بانک بذر علف های هرز ارایه خواهد شد. امیدواریم که این مقاله بینش کلی نسبت به مدل سازی خواب و جوانه زنی بانک بذر و کاربردشان در علم علف های هرز ارایه دهد.

  کلیدواژگان: الگوهای رویش، پیش بینی، دوام بذر، عوامل محیطی، مدیریت علف هرز
 • محسن مروتی* صفحات 61-78
  مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز (EDC) ، مواد شیمیایی برون زاد (غیر طبیعی) یا مخلوطی از مواد شیمیایی هستند که در کلیه عملکردهای هورمونها تداخل می کنند و تعادل هورمونی بدن را از طریق  مکانیزم های مختلف تغییر می دهند. EDC های موجود در محیط شامل آفت کش ها، پلاستیک ها، زباله های الکترونیکی، امحاء کننده های آتش، فلزات، افزودنی های غذایی و محصولات بهداشتی شخصی می باشند. این مواد با برهم زدن تعادل هورمونی منجر به اختلال در رشد و تولیدمثل، افزایش شیوع سرطان، اخلال در رشد عصبی، الگوی رشد در کودکان و عملکرد سیستم ایمنی می گردند. در ایران از 400 ترکیب آفت کش ثبت شده، حدود 74 ترکیب قابلیت اختلال در غدد درون ریز را دارند یا مشکوک به این عمل هستند. از این تعداد 24 مورد آن حذف گردیده است و صرفا 50 ترکیب یعنی حدود 5/12 در صد در لیست سموم مجاز کشور موجود می باشند و از آنها استفاده می گردد. از این تعداد 20 قارچ کش (40%)، 17 حشره کش (34%) و 13 علف کش (26%) هستند که لیست آنها در این مقاله ارایه گردیده است. شواهد زیادی موجود است که شرایط و بیماری های خاصی را با این نوع آفت کش ها در حیات وحش و انسان مرتبط می کند. نکته حایز اهمیت، مطرح نمودن خواص خطرناک اینگونه آفت کشها به منظور  شناسایی پیامدهای آن برای ارزیابی خطر  بوده و در نتیجه آشنایی با اثرات سوء آنها، می تواند در تشخیص و درمان بیماری های مرتبط کمک بسزایی نماید.
  کلیدواژگان: آفت کش های مجاز کشور، سرطانزایی، سیستم ایمنی، سیستم عصبی، غدد درون ریز
 • حدیث شهبازی*، فریدون پاداشت دهکائی، فرامرز علی نیا، سیده اکرم موسوی قلعه رودخانی صفحات 79-93
  بیماری بلاست ناشی از قارچ Pyricularia oryzae Cavara به عنوان خسارت زاترین بیماری ارقام محلی برنج در شمال کشور محسوب می شود و مدیریت شیمیایی آن از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق، کارآیی سه نسبت نیم، یک و دو کیلوگرم در هکتار ترکیب ولگرو® (حاوی 5/34% مس و 3/37% روی) در کنترل بیماری بلاست در مقایسه با قارچ کش ثبت شده تری سیکلازول (WP 75%) به نسبت نیم کیلوگرم در هکتار در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شهرستان های آستانه اشرفیه و رشت مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، نشاء رقم حساس هاشمی به فاصله 20×20 سانتی متر در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر کشت شدند. با مشاهده اولین علایم بیماری در منطقه برای بلاست برگ و پس از ظهور کامل خوشه ها برای بلاست گردن و خوشه سمپاشی انجام شد. در تیمار شاهد روی گیاهان آب پاشیده شد. درصد آلودگی به بیماری بلاست برگ و خوشه به ترتیب دو هفته پس از اولین سمپاشی و یک هفته قبل از برداشت محصول ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نسبت دو کیلوگرم در هکتار ترکیب ولگرو® نه تنها نسبت به شاهد سبب کاهش معنی دار بیماری بلاست برگ، بند، گردن و خوشه به میزان 70/58، 05/29، 11/43 و 5/43 درصد در شهرستان آستانه اشرفیه و 77/25، 22/24، 44/38 و 41/8 درصد در شهرستان رشت شد. کارآیی نسبت دو کیلوگرم در هکتار ترکیب ولگرو® در کنترل بیماری بلاست و عمکرد و اجزاء عملکرد، بسیار نزدیک به نسبت نیم کیلوگرم در هکتار قارچ کش تری سیکلازول بود. اما باید به این نکته توجه کرد نتایج پژوهش حاضر در شرایطی حاصل شد که شدت بیماری بلاست در مزرعه آزمایشی در حالت طغیانی نبود و اگر بیماری در حالت اپیدمی قرار گیرد، نه تنها نسبت دو کیلوگرم در هکتار ترکیب ولگرو، بلکه قارچ کش تری سیکلازول با نسبت نیم کیلوگرم در هکتار نیز گزینه مناسبی برای کنترل بیماری بلاست نیست. از این رو در شرایط عدم پیش بینی طغیان بیماری می توان از ترکیب ولگرو® در تناوب با سایر قارچ کش های توصیه شده در کنترل بیماری بلاست و همچنین در تولید برنج ارگانیک استفاده کرد. کاربرد این ترکیب علاوه بر کنترل بیماری بلاست می تواند سبب تاخیر در بروز مقاومت به سایر قارچ کش های شیمیایی نیز شود.
  کلیدواژگان: برنج ارگانیک، تری سیکلازول، کارآیی قارچ کش، کنترل شیمیایی، مقاومت قارچ کش
|
 • Sedigheh Soleimani Nasab, Kamal Ahmadi *, Mohammad Khayrandish Kashkooei Pages 1-9
  The black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae), is one of the most important pests of several cultivated crops throughout the world. The predatory bug Deraeocoris lutescens (Schilling) (Hemiptera: Miridae) have privileged position in biological control of aphids such as the black bean aphid, A. fabae. The other method to control aphids is the usage of insecticides and plant-derived chemicals. Integrated Pest Management (IPM) is an ecosystem approach to crop production and protection that combines different management strategies and practices to grow healthy crops while minimizing the use of pesticides. Recently, there has been a growing interest in research concerning the possible use of plant extracts as alternatives to synthetic insecticide. In this study, the integration of D. lutescens (N1 and N5 instar) with plant extracts of Peganum harmala L. and Melia azedarach L. and two conventional insecticides (pirimicarb and abamectin) is surveyed to manage A. fabae (1-2 and 5-6 days old), and also study the impacts on the predatory bug. Among different treatments, integration of N5 instar of the predatory bug with P. harmala has the highest aphid (1-2 days old) mortality rate (%95.33±0.60), and integration of N5 instar as the natural enemy with pirimicarb has the highest effect to manage 5-6 days old aphids (%94.00±0.71).
  Keywords: Aphis fabae, Deraeocoris lutescens, pirimicarb, Abamectin, plant-derived chemicals
 • Yaghoob Taheri * Pages 11-20
  Root-knot nematode is one of the serious diseases of kenaf which affects its growth and biomass productivity. However, the amount of crop loss in different varieties of kenaf is not equal. The aim of this study was to determine the effect of root knot nematode on biomass production of kenaf varieties. The biomass productivity of sixteen (16) kenaf varieties was examined under four different levels of nematode inoculum. Yield productivity criteria consisted of FPM, DPM, MSM and DMSM of the plants measured 120 days after their planting. Based on the results of this study, it can be concluded that the productivity of kenaf varieties differs both in the absence and in the presence of nematode infection. M. incognita race 1 showed that the yield productivity of all varieties tested here can be reduced. This reduction; however, varied between varieties. When challenged with RKN, cultivars 113 and Tainang1 were found to be quite promising cultivars with maximum FPM and DPM production, respectively. Varieties G4 (Kelantan) and G4 (AUST) were also found to be at the two extremes of MSM and DMSM when infected with nematodes. Based on our results, it can be concluded that in the presence of RKN, cultivars 113, Tainang1, G4 (Kelantan) and G4 (AUST) are very promising kenaf cultivars showing potential biomass production of FPM, DPM, MSM and DMSM, respectively. It was also found that the resistant cultivar outperformed the susceptible cultivar for all of these four parameters at harvest time.
  Keywords: Root knot nematode, kenaf, biomass, Yield
 • Rahman Khakzad *, Rasoul Loghmanpour Zarini Pages 21-44

  Weed management is an essential element of successful crop production. In recent years, an exponential rise in human population and drastic changes in climate and production techniques have intensified the crop production systems and increased the weed infestations. The evolution of herbicide resistance in a large number of weed species across the world has further aggravated the situation. These circumstances require sustainable weed management tools that can be used effectively to achieve decent crop yields without affecting the environment and ecosystem services negatively. Some of the conventional weed control methods, including the use of preventive measures, tillage and mechanical control, crop competition, soil coverage, crop rotations and crop diversification, are still effective and ecofriendly. No single weed management tactic has proven to be the “magic bullet” for eliminating weed problems, given the nature of weed communities, but a better understanding of the underlying mechanisms that influence the success or failure of weeds in agro-ecosystems will further favor the development and adoption of sustainable weed management systems for agricultural crops. Although the ecologically-based, cultural and physical weed control methods have great potential for sustainable weed management, herbicides cannot be completely left out. In fact, herbicides could be an effective tool in an integrated weed management kit. However, the true integrated weed management strategies must have a balance between chemical and non-chemical options that can be used judiciously in order to achieve a reasonable weed control. Sustainable weed management is an achievable goal provided that efforts are made to diversify the management. In this paper, we will review the most common conventional soybean weed management strategies from a sustainability perspective.

  Keywords: Crop competition, crop production, Herbicide resistance, Mechanical control, Weed control
 • Rahman Khakzad *, Reza Deihimfard Pages 45-60

  Seed dormancy is the failure of viable seeds to germinate in a specified period of time under optimal conditions for germination of non-dormant seeds and is one of the main mechanisms responsible for invasion and persistence of weeds in agricultural fields. Environmental factors such as temperature, moisture and chemicals affect the seed dormancy release and induction and consequently germination and seedling emergence patterns in the field. Thus, knowledge about seed dormancy and its relation with environmental factors is essential to predict the timing of germination and implementation of a rational strategy of weed management. The soil seed bank is the primary source of new infestations of annual weeds in crop production systems. Some annual weeds produce seeds that remain viable in the soil for many years, while others produce seeds that may be viable for only a single season. Seed persistence also may be influenced by depth of burial. Thus, knowledge of the length of seed persistence in the soil seed bank and periodicity of seedling emergence as influenced by the environment are of great importance for effective weed management. In this review, we present dormancy and germination models to predict timing and extent of emergence from weed seed bank. We hope that this paper will serve to give a general insight into modeling weed seedbank dormancy and germination and their use in weed science.

 • Mohsen Morowati * Pages 61-78
  Endocrine disrupting chemicals (EDCs), are exogenous (synthetic) chemicals or mixture of chemicals, which interfere with any aspect of the hormones, altering the body's hormonal balance through several different mechanisms. Environmental EDCs include pesticides, plastics, e-waste, fire extinguishers, metals, food additives and personal hygiene products. By disrupting the hormonal balance, these substances lead to abnormalities in growth and reproduction, increase the prevalence of cancers, disrupt nerve growth, growth pattern in children and the function of the immune system. In Iran, out of 400 registered pesticides, about 74 compounds have or are suspected to have endocrine disrupting properties. Out of which, 24 have been deleted from the list and only 50 compounds, i.e., about 12.5 percent, are available in the list of registered pesticides and are being used. Of these, 20 are fungicides (40%), 17 are insecticides (34%) and 13 are herbicides (26%), the list of which is presented in this article.  A large body of evidence has accumulated linking specific conditions to EDC pesticides in wildlife and humans. the hazardous properties of pesticides which are known to have EDC properties are reviewed in order to assess the implications for risk assessment and therefore identification of such pesticides and their adverse effects helps in the diagnosis and treatment of EDC related diseases.
  Keywords: Registered pesticides, Carcinogenic, immune system, Nervous system, Endocrine glands
 • Hadis Shahbazi *, Freydoun Padash Dehkaei, Faramarz Alinia, Seyedeh Akram Mousavi Qaleh Roudkhani Pages 79-93
  Rice blast disease caused by Pyricularia oryzae Cavara is considered the most damaging disease of native rice cultivars in the north of Iran, so its chemical management has a special priority. In this study, the efficacy of 0.5, 1, and 2 kg/ha of WELGRO® (34.5% Copper and 37.3% Zinc) in controlling rice blast disease in comparison with 0.5 kg/ha of Tricyclazole (75% WP) were evaluated in field conditions in a randomized complete block design with four replications, in Astaneh-ye Ashrafiyeh and Rasht. For this purpose, Hashemi seedlings were transplanted at a distance of 20×20 cm in the 4×5 m plots. Treatments were applied at the first appearance of disease symptoms in the region for leaf blast and after heading for panicle blast. In the control treatments, water was sprayed. Leaf and panicle blast disease percentages were assessed seven days after the first spraying and one week before harvest, respectively. The results showed that the concentration of 2 kg/ha of WELGRO® compared to the control not only reduced leaf, node, neck, and panicle blast disease, 25.77, 24.22, 38.44, and 8.41% in Rasht and 58.70, 29.05, 43.11, and 43.15% in Astaneh-ye Ashrafiyeh, respectively, but also its efficacy in controlling blast disease and its yield and yield components was very close to that of Ticyclazole. It should be noted that the results of the present study were obtained in a situation where the severity of the blast disease in the experimental field was not in an outbreak state. If the disease is in epidemic conditions, not only the use of 2 kg/ha WELGRO®, but also the 0.5 kg/ha tricyclazole is not efficient for blast disease control. If a rice blast epidemic is not predicted, the use of WELGRO® in rotation with other fungicides can control the disease, delay fungicide resistance, and also it can be used in organic rice production.
  Keywords: chemical control, Efficacy of fungicide, Fungicide resistance, Organic Rice, Tricyclazole