فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 2 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جابر ظفری، فاطمه جوانی جونی، الهه شمس، علی اصغر رستگاری* صفحات 128-147

  اهداف:

   ازآنجاکه سرطان از عوامل اصلی مرگ در سراسر جهان است، یافتن راه بهتری برای درمان آن ضروری به نظر می رسد. دوکسوروبیسین یکی از داروهای رایج در درمان سرطان است که اثرات منفی و سمی بسیاری درپی دارد. بنابراین تلاش برای تولید داروهای ضد سرطان موثر ازطریق غربالگری ترکیبات طبیعی مانند سموم حیوانات ادامه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سم مار ناجا ناجا اکسیانا در مقایسه با داروی دوکسوروبیسین بر نرخ تکثیر و میزان غلظت مالون دی آلدیید در رده سلولی سرطانی دهانه رحم انسان هلا و سلول های فیبروبلاست انجام شد.

  مواد و روش ها :

  رده های سلولی سرطان هلا و طبیعی فیبروبلاست در معرض غلظت های مختلف (1، 10، 50، 100 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر) سم مار و داروی دوکسوروبیسین به مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفتند. نرخ تکثیر با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو انجام و برای بررسی اثرات استرس اکسیداتیو غلظت مالون دی آلدیید اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19تحلیل شدند.

  یافته ها :

  نتایج نشان می دهد با افزایش غلظت و زمان تیمار با سم مار و دوکسوروبیسین، نرخ تکثیر سلول ها کاهش و میزان مالون دی آ لدیید افزایش می یابد. بیشترین کاهش نرخ تکثیر و افزایش غلظت مالون دی آلدیید در رده سلولی سرطان هلا تیمارشده با غلظت 500 میکروگرم بر میلی لیتر سم مار به مدت 48 ساعت مشاهده شد.

  نتیجه گیری :

  سم مار در مقایسه با دوکسوروبیسین اثر مهارکنندگی قابل توجهی بر رده سلولی سرطانی هلا با حداقل تاثیر بر سلول های نرمال فیبروبلاست دارد.

  کلیدواژگان: سرطان، دوکسوروبیسین، ناجا ناجا اکسیانا، نرخ تکثیر، مالون دی آلدئید
 • غلامرضا سلیمانی*، الهام شفیقی شهری، حسین انصاری، سید محمد عزیزی صفحات 148-157

  اهداف:

   اسهال خونی غالبا ناشی از عوامل عفونی (باکتریایی و انگلی) به ویژه گونه های شیگلا یا انتاموبا است که خصوصا در کودکان مرگ و میر زیادی ایجاد می کند. هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر آزیترومایسین و سفیکسیم بر درمان اسهال خونی کودکان مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاهی شهر زاهدان است.

  مواد و روش ها :

  در مطالعه تجربی حاضر، 116 کودک 6 ماهه تا  5 ساله مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاهی شهر زاهدان که تشخیص دیسانتری از سوی متخصص کودکان برای آن ها مطرح شده و خون در مدفوع اسهالی آن ها گزارش شده بود، وارد پژوهش شدند. اسهال خونی به صورت اسهال حاوی خون یا اسهال اثبات شده با آزمایش مدفوع در نظر گرفته شد. در بدو ورود به مطالعه نام و شماره تماس بیماران از خانواده بیمار در درمانگاه دریافت شد. برای تخصیص تصادفی از روش بلوک بندی با بلوک های 4 تایی استفاده شد. بیماران مطالعه شده در 2 گروه A  و B بودند. گروهA ، 5 روز آزیترومایسین دریافت کردند که میزان آن در روز اول 12 میکروگرم بر کیلوگرم و در 4 روز دیگر 6 میکروگرم بر کیلوگرم بود. گروه B نیز داروی سفیکسیم را به میزان 8 میکروگرم بر کیلوگرم روزانه 5 روز دریافت کردند. 5 روز پس از شروع درمان برای بررسی مسایل مورد نظر تماس گرفته شد. در نهایت، اطلاعات ثبت و تحلیل شدند.

  یافته ها :

  در مطالعه حاضر، میانگین زمان های قطع تب (0/887=P)، قطع دفع خون در مدفوع (0/101=P)، قطع درد شکم (0/133=P) و قطع اسهال (0/189=P) در 2 گروه مطالعه شده اختلاف معناداری نداشت.

  نتیجه گیری:

   در بهبود بالینی کودکان مبتلابه اسهال خونی تفاوت بالینی واضحی در استفاده از درمان سفیکسیم و آزیترومایسین مشاهده نشد. در نتیجه، باتوجه به شرایط بیمار و میزان و شدت بیماری پیشنهاد می شود انتخاب درست این داروها بر اساس تجربیات بالینی پزشکان و شرایط بیمار باشد.

  کلیدواژگان: اسهال خونی، آزیترومایسین، سفیکسیم
 • زهره لطیفی*، زهرا مردانی، ریحانه قرقانی صفحات 158-173

  اهداف :

  پرفشاری خون یکی از شایع ترین مشکلات سلامت با پیامدهای ماندگار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش خودشفابخشی بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

  مواد و روش ها:

   پژوهش نیمه تجربی حاضر با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2ماهه با 2 گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. 30 نفر از مراجعه کنندگان زن مبتلابه پرفشاری خون به مراکز بهداشت ازطریق نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه با تعداد 15نفر جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف بود. داده ها با استفاده از تحلیل آماری اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین نمره کل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مقیاس بهزیستی روان شناختی در گروه آزمایش به ترتیب 213/20، 199/86 و 200/86 و برای گروه کنترل 185/26، 197/33 و 200/06 به دست آمده است. همچنین آموزش خود شفابخشی در افزایش بهزیستی روان شناختی شرکت کنندگان در پس آزمون و پیگیری تاثیر معنادار داشته است (0/05>P).

  نتیجه گیری :

  به نظر می رسد آموزش خودشفابخشی در جهت تقویت نقش خود فرد با کاهش استرس فیزیولوژیک از طریق درمان خاطرات سلولی مخرب، اصلاح سبک زندگی و آموزش تکنیک های آرام سازی، موجب افزایش بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه فشار خون شده است. بنابراین می توان از این روش به عنوان رویکرد جدیدی با اثرات نسبتا پایدار برای افزایش مهارت های خودمراقبتی بیماران مبتلابه پرفشاری خون در مراکز مرتبط با سلامت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، خودشفابخشی، روان شناختی، زنان
 • مجتبی امکانی، مصطفی جعفری، زهرا مفاخری لاله، اکرم تبریزی* صفحات 174-189

  اهداف:

   اختلالات اسکلتی عضلانی در کشاورزان به دلیل بار کاری بالا در کشاورزی شایع است. ازآنجاکه در برداشت زعفران عوامل متعددی مانند عوامل فیزیکی، فردی و روانی می تواند بر وضعیت بدنی فرد تاثیر داشته باشد و آن ها را در معرض خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی  قرار دهد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی خستگی عضلانی و تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مرتبط با آن در برداشت کنندگان زعفران گناباد انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی بر روی 84 نفر از برداشت کنندگان زعفران در شهرستان گناباد انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه استاندارد نوردیک برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و روش ارزیابی خستگی عضلانی برای ارزیابی خستگی عضلانی تمام بدن بود. درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شد.

  یافته ها :

  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در برداشت کنندگان زعفران در اندام های شانه، مچ دست ها، مچ پاها، فوقانی پشت، تحتانی پشت، آرنج، گردن، ران و زانو به ترتیب 91/7، 90/5، 92/9، 48/8، 50، 88/1، 15/5، 50 و47/6 درصد بود. همچنین نتایج ارزیابی خستگی عضلانی نشان داد خطر ابتلا به خستگی عضلانی در نواحی گردن، مچ دست راست و بازوی راست به ترتیب در 98/8، 49/4 و 36/5 درصد از کارکنان در سطح بسیار بالا قرار دارد. بین اختلالات اسکلتی عضلانی در 12 ماه گذشته با سن، جنس، سابقه بیماری و میزان ساعت کاری و همچنین بین خستگی عضلانی با سن، سیگار کشیدن و ورزش نیز رابطه معناداری وجود داشت (P<0/05).

  نتیجه گیری:

   بیشترین شیوع علایم اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه شانه، مچ دست ها و مچ پاها بود. باتوجه به شیوع قابل توجه  اختلالات اسکلتی عضلانی در بین برداشت کنندگان زعفران، لازم است مداخله های ارگونومیک، حرکات نرمشی در فواصل زمانی معین و ارتقا سطح آگاهی آن ها در قالب برنامه های آموزشی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسش نامه نوردیک، روش ارزیابی خستگی عضلانی، خستگی عضلانی، زعفران
 • عرفان پورشهری، نسیم خواجویان، جواد باذلی، لیلا صادق مقدم* صفحات 190-207

  اهداف :

  با وجود اقدامات مختلف دولت ها، کنترل کووید-19 نیازمند اقدامات فوری ازجمله تولید واکسن است. باتوجه به نقش عوامل مرتبط با پذیرش واکسن در برنامه ریزی های آینده، این مطالعه با هدف آشکارسازی عوامل تعیین کننده پذیرش واکسن کووید-19 در شهر گناباد انجام شد.

  مواد و روش ها :

  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 605  نفر از ساکنین شهر گناباد در سال 1400 انجام شد. شیوه نمونه گیری به صورت چند مرحله ای تصادفی بود و نمونه ها در قالب 2 گروه واکسینه شده و واکسینه نشده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها متشکل از چک لیست جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته دلایل پذیرش یا رد واکسیناسیون کووید-19 بود. داده ها به صورت تلفنی جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 23 با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون کای اسکویر با سطح معناداری کمتر از 0/05 تجزیه وتحلیل شدند. 

  یافته ها :

  بیشتر واحد های پژوهش را زنان (51 درصد) تشکیل دادند. میانگین سنی افراد در 2 گروه واکسینه شده و واکسینه نشده به ترتیب 12/24±57/55 و 14/81±55/83 سال بود. 2 عامل زندگی با افراد پرخطر (88/5 درصد) و رعایت حقوق سایر افراد (80/9 درصد) مهم ترین دلایل برای پذیرش و نگرانی در مورد عوارض واکسن (63 درصد) و همچنین نگرانی در مورد محتوی و عدم آگاهی از کارایی واکسن (45/3 درصد)، به عنوان مهم ترین دلایل برای عدم پذیرش واکسیناسیون کووید-19مطرح شد.

  نتیجه گیری:

   باتوجه به اهمیت 2 عامل نگرانی پیرامون عوارض ناشی از واکسن کووید-19و نگرانی در مورد محتوی و عدم کارایی واکسن کووید-19 در عدم پذیرش واکسن کووید-19، افزایش آگاهی و دانش عموم در مورد کارایی واکسن های موجود در کشور ازطریق منابع قابل اطمینان و همچنین تلاش در جهت کاهش ترس از عوارض آن،  نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری در سطح کلان در کشور است.

  کلیدواژگان: واکسن کووید-19، پذیرش، عدم پذیرش، واکسیناسیون کووید-19، کووید-19
 • بهزاد ریگی کوته، عزیز الله مجاهد*، جعفر سارانی یازتپه، سیده الناز موسوی صفحات 208-231

  اهداف:

   پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آزمایشات روان شناختی (روانی آموزشی) بر کیفیت خواب بیماران جسمی مزمن در ایران (1382-1400) انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش ازنظر نوع هدف، فراتحلیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، مطالعات منتشرشده در مجلات علمی پژوهشی و پژوهش های نمایه شده نویسندگان ایرانی در خارج از کشور بود. ابزار پژوهش برای تحلیل داده ها، چک لیست فراتحلیل بود و مراحل انجام فراتحلیل براساس روش فراتحلیل هویت و کرامر بود.  

  یافته ها :

  از مجموع 57 مطالعه، 31 مطالعه شامل 1813 شرکت کننده، معیارهای واجد شرایط را داشتند. یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر کلی به دست آمده، 0/99 درصد است. سطح معناداری ترکیبی مطالعات انجام شده (0001/P<0) به دست آمد که نشان دهنده معنادار بودن مجموع اندازه اثر مطالعات روان شناختی بر کیفیت خواب در بیماران جسمی مزمن است.

  نتیجه گیری:

   میزان اندازه اثر آزمایشات روان شناختی بر کیفیت خواب بیماران جسمی مزمن در ایران براساس جدول تفسیر کوهن، بالاست. بنابراین به کار بستن این رویکرد درمانی نوین می تواند به عنوان روشی موثر در ارتقای کیفیت خواب افراد دچار بیماری جسمی مزمن شود.

  کلیدواژگان: آزمایشات روان شناختی، کیفیت خواب، بیماران جسمی مزمن، فراتحلیل
 • الهه مرادی، مبینا احمدی، نرگس توکلی، فاطمه نصیرزاده، نسترن یوسف نژاد، جلال مردانه* صفحات 244-263
  اهداف

  در سال های اخیر سنتز نانوذرات نقره با گیاهان به دلیل سرعت بیشتر و ارزان تر بودن در مقیاس بزرگ تری انجام شده است. همچنین افزایش بیماری زایی ناشی از استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به آنتی بیوتیک وجود دارد. در این مطالعه، بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره بنه و خواص ضد میکروبی آن گزارش شده است.

  مواد و روش ها

  از عصاره بنه به عنوان عامل کاهنده برای بیوسنتز نانوذرات نقره استفاده شد. تشکیل نانوذرات با استفاده از اسپکتروفتومتر (UV) تایید شد. نانوذرات به دست آمده برای تعیین میانگین Z (d.nm) و PDI نانوذرات با استفاده از پراکندگی نور دینامیکی و فعالیت بازدارندگی (حداقل غلظت بازدارندگی) و کشندگی آن (حداقل غلظت باکتری کشی) در برابر استافیلوکوکوس اوریوس بررسی شد. قطر هاله رشد باکتری نیز اندازه گیری شد.

  یافته ها

  طیف UV-Vis نوار جذبی در حدود 350 تا450 نانومتر را نشان می دهد که درواقع، نشان دهنده نانوذرات بیولوژیکی نقره است. اندازه و خواص مورفولوژیکی نانوذرات با پراکندگی نور دینامیکی انجام شد که نشان می دهد قطر هیدرودینامیکی آن (Z-Average) در حدود 1132 نانومتر و عدد شاخص پراکندگی در حدود 373/0 است که این نتایج نشان دهنده توزیع یکنواخت اندازه ذرات و پایداری نانوذرات است. خواص بازدارندگی و کشنده نانوذرات بنه بر روی گونه های استافیلوکوکوس اوریوس (1764 PTCC) 5/12 میکروگرم در میلی لیتر است. همچنین قطر هاله رشد باکتری 12 میلی متر است که در غلظت 1000 میکروگرم در میلی لیتر مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نانوذرات بیو نقره بنه علیه استافیلوکوکوس اوریوس فعالیت ضد میکروبی خوبی داشتند.

  کلیدواژگان: سنتز سبز، نانوذرات نقره، بنه، DLS، حداقل غلظت مهاری و کشنده
 • شهرام قراچورلو*، امیرافشین خاکی، حمید میرزائی صفحات 264-279
  اهداف

  امواج الکترومغناطیسی، امواج پر قدرتی هستند که در صنایع پیشرفته همواره مورد استفاده قرار گرفته اند و تاثیرات روزمره امواج در زندگی امروزی مشهود است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر روی بافت سالم کلیه، مثانه و میزنای است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 100 سر رت به طور تصادفی در 2 گروه مساوی انتخاب شدند که 50 سر در گروه آزمایش 8 هفته و روزانه 8 ساعت تحت تابش امواج الکترومغناطیسی با شدت 1 میلی تسلا قرار گرفتند و گروه کنترل شامل 50 سر رت بود که بدون تابش امواج به مدت 8 هفته نگهداری شدند. در انتهای هشتمین هفته رت های هر دو گروه به شیوه آسان کشی کشته شدند و پس از نمونه برداری و انجام مراحل پاساژ بافت، نهایتا با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین و تانل تحت مطالعه قرارگرفتند.

  یافته ها

  تغییرات هیستوپاتولوژیکی و آسیب های سلولی در کلیه و مثانه و میزنای شامل آتروفی و نکروز سلولی دیس ارگانیزیشن و پرخونی و خون ریزی در بافت های پوششی، عضلانی و همبندی بود. در بافت کلیه از دیدگاه القای توزیس نیز بخش وسیعی از نفرون ها دچار آپوپتوز شدند. نتایج تحلیل آماری با روش من ویتنی انجام شد و نتیجه 0/05≥P حاصل شد که از نظر آماری تاثیر معناداری را نشان داد.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود از قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس برای مدت زمان طولانی اجتناب شود.

  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، آپوپتوزیس، کلیه، مثانه، میزنای، موش صحرایی
|
 • Jaber Zafari, Fatemeh Javani Jouni, Elaheh Shams, AliAsghar Rastegari* Pages 128-147

  Aims:

   Because cancer is the leading cause of death worldwide, finding a better way to treat it seems essential. Doxorubicin is one of the most common drugs in the treatment of cancer, which has many negative and toxic effects. Therefore, efforts to produce effective anticancer drugs through screening natural compounds, such as animal toxins continue. This study aimed to evaluate the effect of Naja naja oxiana snake venom in comparison with doxorubicin on the proliferation rate and concentration of malondialdehyde in the human cervical cancer cell line (HeLa) and fibroblast cells (HFF).

  Methods & Materials:

   HeLa and normal fibroblast cancer cell lines were exposed to different concentrations of snake venom and doxorubicin for 24 and 48 hours. The amplification rate was determined using trypan blue staining and malondialdehyde (MDA) concentration was measured to evaluate the effects of oxidative stress. Data were analyzed using SPSS software, version 19.

  Findings:

   The results showed that with increasing concentration and treatment time with snake venom and doxorubicin, the cell proliferation rate decreases, and MDA content increases. The highest decrease in proliferation rate and increase in MDA concentration were observed in the HeLa cancer cell line treated with 500 µg/mL of snake venom for 48 hours.

  Conclusion:

   In comparison with doxorubicin, snake venom has a significant inhibitory effect on the HeLa cancer cell line with minimal effect on normal fibroblast cells.

  Keywords: Cancer, Doxorubicin, Naja naja oxiana, Proliferation rate, Malondialdehyde
 • Gholamreza Soleimani*, Elham Shafighi Shahri, Hossein Ansari, Seyed Mohammad Azizi Pages 148-157

  Aims :

  Bloody diarrhea is mainly caused by infectious agents (bacterial and parasitic), especially Shigella or Entamoeba species, and causes high mortality, especially in children. This study was conducted to compare the effects of azithromycin and cefixime on the treatment of dysentery in children referred to Zahedan University Medical Centers.

  Methods & Materials :

  The participants of the present experimental study were 116 children aged 6 months to 5 years referred to Zahedan University Medical Centres diagnosed with dysentery by pediatricians with blood reported in their diarrhea stools. Dysentery was considered diarrhea with blood or diarrhea confirmed by stool tests. At the beginning of the study, patients’ names and contact numbers were obtained from patients’ families at the clinic. The blocking method with quadruple blocks was used for random allocation. The patients studied were in groups A and B. Group A received azithromycin for five days, with 12 mg/kg on the first day and 6 mg/kg over the next four days. Group B also received cefixime at 8 mg/kg daily for five days. Then, on the fifth day after the start of treatment, they were called to check the cases. Finally, the information was recorded and analysed.

  Findings:

   In the present study, there was no significant difference between the two groups in terms of the average time of cessation of fever (P=0.887), the average time of cessation of blood excretion in feces (P=0.101), the average time of cessation of abdominal pain (P=0.133), and the average time of cessation of diarrhea (P=0.189). 

  Conclusion :

  In general, there was no clear clinical difference in the use of cefixime and azithromycin in the clinical recovery of children with dysentery. As a result, depending on the patient’s condition and the severity of the disease, it is recommended that the correct choice of these drugs be based on the physicians’ clinical experience and the patient’s condition.

  Keywords: Dysentery, Azithromycin, Cefixime
 • Zohreh Latifi*, Zahra Mardani, Reyhaneh Ghareghani Pages 158-173

  Aims :

  Hypertension is one of the most common health problems with chronic consequences. The present study aimed to investigate the effect of self-healing training on psychological well-being in women with hypertension.

  Methods & Materials:

   The research method was quasi-experimental with a pre-test, post-test, and two-month follow-up design and control and an experimental group. Thirty women with hypertension referred to the health centers were selected according to convenience sampling and randomly divided into experimental and control groups (n=15 per group). The research instruments included Ryff’s scale of psychological well-being (1989). Repeated measures were utilized to analyze the data.

  Findings:

   The results indicated that the mean total scores of the pre-test, post-test, and follow-up of psychological well-being scale in the experimental group were equal to 213.20, 199.86, and 200.86 respectively, and it was equal to 185.26, 1977.33, and 200.06 in the control group. Also, self-healing training significantly increased psychological well-being in participants in the post-test and follow-up stages (P<0.05).

  Conclusion:

   The self-healing training increased psychological well-being in women with hypertension to strengthen the role of the individuals by reducing physiological stress, treating destructive cellular memories, lifestyle modification, and relaxation techniques. Therefore, this method can be used as a new approach with relatively lasting effects to increase the self-care skills of patients with hypertension in health-related centers.

  Keywords: Hypertension, Self efficacy, Psychological, Women
 • Mojtaba Emkani, Mostafa Jafari, Zahra Mafakheri Lale, Akram Tabrizi* Pages 174-189

  Aims :

  Musculoskeletal disorders (MSDs) are common in farmers due to the high workload in agriculture. Because several factors, such as physical, personal, and psychological factors in saffron harvesters can influence persons’ physical conditions and expose them to the risk of MSDs, the present study aimed to investigate muscle fatigue and determine the prevalence of MSDs and related factors among Gonabad saffron harvesters.

  Methods & Materials :

  This cross-sectional study was performed on 84 saffron harvesters in Gonabad city, Iran. Data collection tools included a standard Nordic questionnaire to assess the prevalence of MSDs and the muscle fatigue assessment (MFA) method to assess body muscle fatigue. Finally, the data were analyzed using SPSS software, version 20.

  Findings:

   The prevalence of MSDs in saffron harvesters in the shoulder, wrist, ankle, upper back, lower back, elbow, neck, thigh, and knee was 91.7, 90.5, 92.9, 8.48, 50, 88.1, 15.5, 50, and 47.6%, respectively. The results of the MFA evaluation also showed that the risk of muscle fatigue in the neck, right wrist, and right arm is very high in 98.8%, 49.4%, and 36.5% of employees, respectively. There was a significant relationship between MSDs in the past 12 months and age, sex, medical history, and working hours, and between muscle fatigue and age, smoking, and exercise (P<0.05).

  Conclusion:

   The highest prevalence of symptoms of MSDs was in the shoulder, wrist, and ankle areas. Due to the significant prevalence of MSDs among saffron harvesters, it is necessary to consider ergonomic interventions, soft movements at regular intervals, and raising awareness in the form of educational programs.

  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, MFA, Muscle fatigue, Saffron harvesters
 • Erfan Pourshahri, Nasim Khajavian, Javad Bazeli, Leila Sadeghmoghadam* Pages 190-207

  Aims:

   Despite various government measures, control of COVID-19 requires immediate action, including vaccine production. Given the role of vaccine acceptance factors in future planning, this study aimed to unfold the determinants of COVID-19 vaccine acceptance in Gonabad.

  Methods & Materials:

   This descriptive-analytical study was performed on 292 people in Gonabad city, Iran, in 2021. The random multi-stage sampling method was used to select two groups of samples: Vaccinated and unvaccinated. The data collection tool consisted of a demographic checklist and a researcher-made questionnaire on the reasons for accepting or rejecting the COVID-19 vaccination. Data were collected by telephone and analyzed by SPSS software, version 23 using mean, standard deviation, and the Chi-square test at a significance level of less than 0.05.

  Findings:

   Most of the research participants were women (51%). The Mean±SD age of the vaccinated and non-vaccinated groups was 57.55±12.24 and 55.38±41.1 years, respectively. Two factors of living with people at risk (88.5%) and respect for the rights of others (80.9%) were the most important reasons for accepting and worrying about the side effects of the vaccine (63%). Worrying about the content and lack of knowledge about the effectiveness of the vaccine (45.3%) were mentioned as the most important reasons for not accepting the COVID-19 vaccination.

  Conclusion:

   Considering the importance of two factors, including the concern about the side effects of the COVID-19 vaccine and concern about the content and ineffectiveness of COVID-19 vaccine in rejecting COVID-19 vaccine, increasing public awareness and knowledge about the effectiveness of vaccines in the country seems necessary to plan and invest on a large scale in the country through reliable sources as well as efforts to reduce the fear of the consequences of vaccination.

  Keywords: COVID-19 vaccine, Acceptance, Rejection, COVID-19 vaccination, COVID-19
 • Behzad Rigi Kooteh, Azizollah Mojahed*, Jafar Sarani Yaztappeh, Seyedeh Elnaz Mousavi Pages 208-231

  Aims:

   The current study was conducted to investigate the effectiveness of psychological interventions (mental-educational) on the quality of sleep among patients with chronic diseases in Iran during 2003-2021.

  Methods & Materials :

  The current study is a meta-analysis in terms of purpose. The population included all master’s and PhD. dissertations and theses, studies published in scientific journals, and studies published by Iranian authors living abroad. The instrument applied for the analysis of the data was the meta-analysis checklist, and the stages of the meta-analysis were conducted according to the technique proposed by Howitt and Cramer (2005).

  Findings :

  After investigating 57 studies, 31 studies including 1813 participants were found to meet the entry criteria. The results showed that the total effect size is 0.99. The compound level of significance related to the studies was found to be P<0.0001, which indicated the significance of the total effect sizes obtained in the psychological studies on the quality of sleep among patients with chronic diseases.

  Conclusion:

   The effect size of the psychological interventions conducted on the quality of sleep among patients with chronic diseases in Iran is high according to Cohen’s table. Hence, implementing this novel therapeutic approach can be considered an effective method in the enhancement of the quality of sleep in patients with chronic physical disease.

  Keywords: Psychological Interventions, Quality of sleep, Patients with chronic disease, Meta-analysis
 • Elaheh Moradi, Mobina Ahmadi, Narges Tavakoli, Fateme Nasirzadeh, Nastaran Yoosofnejad, Jalal Mardaneh * Pages 244-263
  Aims

  In recent years, the synthesis of nanoparticles (Ag-NPs) by plants has been done on a larger scale because it is faster and cheaper. There is also an increase in pathogenicity caused by antibiotic-resistant Staphylococcus aureus. In this study, the biosynthesis of silver nanoparticles by using an extract of mountain pistachio (Pistaciaatlantica) and its antimicrobial properties have been reported.

  Methods & Materials

  The extract of Pistaciaatlantica as the reducing agent was used for the biosynthesis of silver nanoparticles. The formation of nanoparticles was confirmed using a spectrophotometer (UV). The resulting nanoparticles were analyzed to determine the Z-Average (d.nm) and the dispersion index (PDI) of the nanoparticles using dynamic light scattering (DLS) and its inhibitory activity and lethality (MBC) against Staphylococcus aureus (S. aureus) were investigated. The diameter of the aura of bacterial growth was also measured.

  Findings

  The UV-Vis spectrum shows an absorption band of about 350-450 nm, which represents the biological Ag nanoparticles. Size and morphological properties of nanoparticles were performed by DLS which show that hydrodynamic diameter (Z-Average) is 1132 nm and PDI number is 0.373, indicating a uniform particle size distribution and nanoparticle stability. The inhibitory and lethal properties of Pistaciaatlantica nanoparticles on S. aureus species (PTCC 1764) are 12.5 micrograms per milliliter. Also, the diameter of the halo of bacterial growth is 12 mm which was observed at a concentration of 1000 μg/mL.

  Conclusion

  Pistaciaatlantica bio-silver nanoparticles had good antimicrobial activity against S. aureus

  Keywords: Green synthesis, Silver nanoparticles, Pistaciaatlantica, DLS, Minimum inhibitory, killing concentrations
 • Shahram Gharachorloo *, AmirAfshin Khaki, Hamid Mirzayei Pages 264-279
  Aims

  Electromagnetic waves (EMF) are powerful waves that have always been used in advanced industries. The daily effects of waves are evident in today’s life. This research aims to investigate the effect of EMF on the healthy tissue of the kidney, bladder, and ureter.

  Methods & Materials

  In this experimental study, 100 rats were randomly selected and divided into 2 equal groups. The treatment group included 50 rats influenced by EMF waves (1 mT) for 8 hours daily over 8 weeks. The control group, including 50 rats without irradiation was kept for 8 weeks. At the end of the period, all rats were killed via the euthanized method, and the kidney, bladder, and ureter were sampled and after tissue passage, were stained by hematoxylin and eosin stain and terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) nick end labeling methods.

  Findings

  The histopathological changes and cell damage in the kidney, bladder, and ureter included atrophy and necrosis of cells, disorganization, hyperemia, and bleeding in the covering, muscular, and connective tissues. Meanwhile, in the kidney tissue, from the point of view of the induction of ptosis, a large part of the nephrons undergo apoptosis. The results of the statistical analysis were obtained via the Mann-Whitney test method. The result was P≥0.05, indicating a statistically significant effect.

  Conclusion

  It is recommended that exposure to EMF for a long time must be avoided.

  Keywords: Electromagnetic field, Apoptosis, Kidney, Bladder, Ureter, Rat