فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • روح الله اکرمی* صفحات 7-31

  قاعده درا دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تاثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می شود توسط نظام های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.

  کلیدواژگان: جرایم مشمول قاعده درا، حقوق کشورهای اسلامی، شبهات اثباتی، فقه جزایی، قاعده درا
 • مجتبی جعفری* صفحات 33-55

  هرگونه اقدام موثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفا به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.

  کلیدواژگان: فساد، پیشکش، معرفت شناسی، تاریخ، عهد عتیق
 • مصطفی جعفری*، حسن عالی پور صفحات 57-80

  قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولا در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسوولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیا در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسوولیت کیفری انگاشته است.

  کلیدواژگان: شهرداری، جرم، مسوولیت کیفری، اعمال حاکمیتی، اعمال تصدی گری
 • یعقوب حسانی*، احمد حاجی ده آبادی صفحات 81-106

  معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تاثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.

  کلیدواژگان: معاونت، عنصر روانی، عمد عام، عمد خاص، وصف مجرمانه، وحدت قصد
 • محمود صالحی، محمد روحانی مقدم*، سید ابراهیم قدسی صفحات 107-130

  احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تاثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.

  کلیدواژگان: بدهکاران بانکی، مطالبات، ورشکستگی حقوقی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب
 • سید محمدجواد ساداتی* صفحات 131-161

  اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارایه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مساله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارایه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توامان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مساله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد

  کلیدواژگان: جامعه شناسی کیفر، قدرت، فرهنگ، شبکه ی روابط فرهنگی، وجدان جمعی
 • لیلا پورنجفی، حسین فخر*، بابک پورقهرمانی صفحات 163-187

  تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد.

  کلیدواژگان: پالایش، فضای سایبری، پیشگیری وضعی، حقوق بنیادین، جرم دولتی
 • سعید قماشی*، محمدعلی اختری زواره صفحات 189-213

  قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تاثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تاثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تاثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تاملی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تاثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری قضایی، احساسات و عواطف، درک شهودی، درک تاملی، تصمیم گیری دو روشی
 • سید سجاد کاظمی*، حامد چگینی صفحات 215-239

  در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

  کلیدواژگان: تشهیر، متهم، انتشار تصویر، متهم گردانی، افترا
 • غلامرضا طالعی، حمیدرضا میرزاجانی* صفحات 241-269

  اف-ای-تی-اف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارایه می نماید. اف-ای-تی-اف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اف ای-تی-اف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تعارض، سیاست جنایی ایران، برنامه اقدام، تامین مالی تروریسم، FATF
 • عباس نقی پور نصیرآبادی*، حسن عالی پور صفحات 271-295

  نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مساله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.

  کلیدواژگان: جرم اقتصادی، فساد، نظارت پیشگیرانه، ماهیت نظام اقتصادی، نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی
 • ضیاحسین یوسفی*، سید حسین حسینی، سید مهدی سید زاده ثانی صفحات 297-326

  ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال 1400 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که 16.7درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، 14.1درصد در حد متوسط و 68.9 درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، 83درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.

  کلیدواژگان: ترس والدین، بزه دیدگی، فرزند، ناحیه شش، شهر کابل، عوامل موثر
|
 • Ruhollah Akrami * Pages 7-31

  The rule of Darʼ has two aspects: real and evidentiary. This article tries to study the crimes that are influenced by the evidentiary dimension of the rule in the jurisprudence of Islamic schools and the law of Muslim countries in a comparative and descriptive-analytical method. The results indicate that the rule in all schools waives the crimes subject to Diyat and includes the Hodoud, and excluding the Qazf from this inclusion, which is seen in some Jurisprudential opinions, has not been accepted by the legal systems of Muslim countries. In the two categories of crimes punishable by Retribution and ta'zir, there are differences in the Jurisprudential opinions and views of the legal systems. In Fiqh and the legal system of Sunni countries, the rule includes retribution, not ta'zir. In Imami jurisprudence, there is disagreement about the inclusion of the rule in these two categories of crimes. Despite the Generality of Article 120 of the Islamic Penal Code, in our country, it should be said that the rule is also valid in ta'zir, but it does not include retribution.

  Keywords: Crimes subject to the obviation Rule, Law of Islamic countries, Judicial suspicion, Criminal jurisprudence, the Obviation Rule (Darʼ)
 • Mojtaba Jafari * Pages 33-55

  Today, the study of "corruption" as a complex and tangible phenomenon is considered an important and fundamental issue in all countries. It can be said that the phenomenon of corruption is more or less present in all countries, but what is important is that the effect of corruption in today's world can't be limited to the same country that suffers from the phenomenon of corruption. That is why international institutions, with the support and insistence of countries that are less involved in this phenomenon, seek to take concrete and effective measures in all countries to fight corruption. Obviously, any effective and useful action in any country depends on comprehensive mastery of this phenomenon from various social, cultural, economic, political and legal aspects. Also, an important aspect of the study in this field can be the historical aspect of the case, which examines the historical developments of the concept and nature of the phenomenon of corruption. Such a study is one of the tools needed for a comprehensive study of the effects of corruption and how to combat it. In this article, we have tried to address only a corner of this historical aspect.

  Keywords: corruption, offering, Epistemology, History, Old Testament
 • Mostafa Jafari *, Hassan Alipour Pages 57-80

  The Iranian legislature has used the old division of actions into sovereignty and commercial activities in various laws without announcing specific criteria. In the note of Article 20 of the Islamic Penal Code enacted in 2013, the imposition of punishments onto the governmental and nongovernmental public institutions including the municipality in the exercise of sovereignty have been banned. In this article, with a descriptive-analytical method, we try to explain the legislator's approach to the crimes committed by the municipality in the sovereignty and commercial activities, Which we have finally could include; Firstly, in crimes requiring ransom, the legislature explicitly refers to the criminal responsibility of the municipality, regardless of the sovereignty or commercial activities of the municipality, in the note of Article 14 of the Islamic Penal Code. Secondly, in crimes requiring discretionary punishment, despite the explicit note of Article 20 of the said law Due to the doubts and ambiguities in the sovereignty or commercial activities of the municipality on the one hand and the legislature's criminalization of all acts near to the definition of sovereign acts on the other hand,Iranian criminal law in both categories of actions has made the municipality criminally liable.

  Keywords: municipality, Crime, criminal responsibility, sovereignty activities, Commercial activities.
 • Hassani Yaghoob *, Ahmad Haji Dehabadi Pages 81-106

  Accessory occurs when a person, with behavior out of crime, causes "influence on the decision-making process by the main perpetrator" or causes "strengthening the possibility of his success". Merely proving the intention of the deputy in connection with his behavior will not be equal to the complete realization of the mental element of accessory. In this regard, the deputy must have some kind of "psychological connection with the main criminal event". Such a connection is realized when he, while committing his behavior, is "aware" of the "nature or title" of the crime that the psychological element of the main perpetrator covers its "occurrence". By establishing such a relationship, the "unity of the psychological path of the deputy and the main perpetrator" is formed, and in such a situation, the ground for the full realization of the mental element of the accessory will be provided.

  Keywords: Accessory, mental element, general intention, special intention, criminal title, Unity of the intention
 • Mahmoud Salehi, Mohammad Rouhani Moghadam *, Seyed Ibrahim Ghodsi Pages 107-130

  Ordinary bankruptcy rulings have become a new way for large debtors to getaway from the payment of claims because of supporting aspects.. Although criminal bankruptcy rulings reduce claims, bank claims have not diminished since criminal convictions do not apply to legal entities. This article uses a descriptive-analytical method to examine the rules and its role in increasing claims as a result of fraudulent actions of bank debtors in receiving a bankruptcy order without worrying about receiving a criminal sentence. The result of this article is that by reviewing the existing regulations and differential criminal policy against white-collar crimes compared to the crimes of ordinary people and by using criminal judicial policies such as issuing unanimous votes, a new procedure to prevent criminal bankruptcy crimes can lead to better results in this fielld.

  Keywords: Bank Debtors, Claims, Legal bankruptcy, Bankruptcy to Fault, Bankruptcy to Fraud
 • Seyyed MohammadJavad Sadati * Pages 131-161

  Thoughts that try to present a realistic picture of punishment in the social structure, cannot ignore the hidden relation between punishment and power. Genealogy of power developments shows that how developments of power can impacts the developments of punishment. From the tragedies of torture to the bureaucratic punishments, all of them are The reflects of the effects of power. Also, a realistic analysis of punishment cannot ignore the role of punishment. Punishments during the times consistently were Reflects of the impacts of cultural elements. We cannot ignore the impacts of theological cultures on the tragedies of torture. Also, it is hard to deny the impacts of current civilized societies on birth of bureaucratic punishments. However, the problem of most sociological analysis is presenting a realistic image from quality of interaction between culture and power. Punishment has multiple realities. This article tries to show the quality of interaction between power and culture.

  Keywords: sociology of punishment, Power, culture, network of cultural relations, collective conscious
 • Leala Pornajafi, Hossein Fakhr *, Babak Pourghahramani Pages 163-187

  Almost all governments, whether libertarian or authoritarian, resort to filtering in order to prevent crime in the cyberspace due to political, cultural, etc. considerations but often due to technical and criminological limitations and inappropriate filtering, not only are they not successful in achieving their goal, but also violate fundamental human rights such as the right to freedom of expression and information and the right to privacy. Therefore, this article, examines whether filtering is a crime prevention way or as a crime itself. This article concludes in a descriptive-analytical approach that if governments are satisfied to the legality of filtering and disregard for conditions such as the necessity and appropriateness in filtering it has led to their excessive interference in the fundamental human rights of citizens and the damages caused by such filtering can be raised by the use of critical criminology teachings with the approach of social pathology in the form of state crime.

  Keywords: Filtering, Cyberspace, Situational Prevention, Fundamental Rights, state crime
 • Saeed Qomashi *, Mohammadali Akhtari Zavareh Pages 189-213

  Like other human beings, judges can be unknowingly influenced by feeling and emotions. This article tries to identify and explain how such limitations can affect judicial decisions. Benefiting from library tools and using the results of experimental studies carried out in other countries, the paper reveals that judicial decision-making is not a merely mechanical process formed based on the contents of the case and the compliance of the matter with the laws. Rather, the feelings, emotions, and other cognitive limitations of the judge's mind may incorporate into judicial decisions through the influence of Method I (intuitive and cognitive perception) and subconsciously through Method II (reflective and reasoning perception) and consciously. Therefore, aimed at minimizing the influence and impact of these errors and biases in litigation processes, we have to purify the minds of judges from such biases and perceptual mistakes by informing judicial authorities about the nature and mechanism of action of these cognitive limitations.

  Keywords: Judicial Decision, Feelings, Emotions, Cognitive Perception, Reasoning Perception, Two-System Decision-Making
 • Seyed Sajjad Kazemi *, Hamed Chegini Pages 215-239

  In Article 96 of the Law of Procedure 2013, it is explicitly and with special conditions allowed to publicize the accused through means such as mass media, and in this regard, in Note 2 of Article 353 of the aforementioned law, the publication of the proceedings and report of the case in public trials, which includes the disclosure of details The plaintiff and the defendant are prescribed under special conditions. In addition, by reviewing the articles of this law, other cases of the defendant's publicity can be dealt with. This research, with descriptive analytical method and using library sources, tries to prove that according to jurisprudential sources (Imamiyah) and legal texts, there is a license to publicize the accused in ways such as making accusations or publishing blurred and checkered images or publishing the first letters of the name and surname. There are no defendants, and in addition, publicizing the defendant in the shadow of cases such as the publication of pictures should be done rarely and under special conditions.

  Keywords: Scandal, Accusation, Image publication, Turn the accused, Slander
 • Gholamreza Talei, HamidReza Mirza Jani * Pages 241-269

  FATF started its activity by establishing international standards in the field of combating money laundering, and then, in the context of international developments, extended the scope of its duties to combating the financing of terrorism. By evaluating countries' actions in implementing these standards, this institution presents the results of its investigations in annual reports. Since February 2008, FATF has included Iran's name in the list of countries under surveillance in its public statements. On the other hand, Iran, while accepting the implementation of the action plan, has taken steps to approve and amend its laws and regulations. In this article, in a descriptive-analytical way, analyzing the interaction of Iran's criminal policy in the face of the recommendations and also the action plan of the FATF, in some cases, especially in the field of dealing with the financing of terrorism, there are serious and fundamental points of conflict. In this article, we will analyze it in a descriptive-analytical way.

  Keywords: Conflict, Iran's criminal policy, Action plan, Terrorism financing, FATF
 • Abbas Naghipour Nasirabadi *, Hassan Alipour Pages 271-295

  Surveillance of economic activities is considered an important solution for preventing corruption and economic crimes. Its efficiency depends greatly on the nature of the economic system. When it comes to a specific economic system, traditional approaches may be inefficient to prevent economic crimes. Now, the present research sought to investigate the potential link between surveillance as a preventive solution and the nature of Iran's economic system. The type and structure of Iran's economic system is a serious obstacle to the efficiency of preventive monitoring. This situation with the increased number of monitoring entities and methods has created a condition based on extensive overlap between regulatory measures, the rise in corruption in monitoring, provisional security, and changes in the opportunities to commit a crime. Being separated from the international economy, Iran's economic system cannot follow cross-border principles. So, a monitoring approach focused on an independent entity is required until it becomes In line with the global economy.

  Keywords: economic crime, corruption, Preventive Surveillance, Nature of Economic System, Ratio of
 • Zia Hussain Yosufi *, Seyyed Hossein Hosseini, Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Pages 297-326

  Parental fear of children's victimization has always been a major issue in human societies; however, few studies have attempted to examine it in Afghanistan. This survey was conducted in 2021 using simple multistage sampling. The findings suggested a very low, medium and high fear of children's victimization among 16.7, 14.1 and 68.9% of parents. A medium to high level of fear of children's victimization among parents was 83% which is quite high. Inferential findings suggested no significant relationship between parental fear of children's victimization and "ethnicity, home ownership status and subcultural diversity"; however, a significant relationship was found between other variables. The regression results showed that the "level of education, social disorganization and local connection" describe a percentage of parental fear of children's victimization.

  Keywords: Parents’ Fear, Victimization, Child, District Six, Kabul city, Effective Factors