فهرست مطالب

معمار شهر - پیاپی 3 (پاییز 1401)

نشریه معمار شهر
پیاپی 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیامک پناهی*، رویا صدیقی، سید موسی دیباج، منوچهر فروتن صفحات 1-14

  این پژوهش به درک معماری در تطبیق روش شناسی تفسیر و مراتب وجود برگرفته از حکمت صدرایی پرداخته است. با اندیشیدن در قالب پارادایم انسانی که در آن بشر به پهنای بشریت و روش به پهنای روشمندی و ارزشها به گستردگی ذات انسان در قلمروی سراسری او بدون نیاز به مرزهای قراردادی معرفت تعریف میشود. روش تحقیق، استدلال منطقی در پارادایم تفسیرگرا با رویکرد کیفی و شیوه گردآوری داده ها، اسنادی-کتابخانه ای است. با فرض این که درک معماری متکی بر تجربه های موجود و نظام معانی برساختهای اجتماعی، از تفسیر دستوری تا بازسازی فرآیندهای ذهنی و روانشناسی درون نگرانه، و از تاملهای جامعه شناسانه به سوی تفسیر محصولهای فرهنگی متناظر با سطح معرفت مخاطب قابل شناسایی است؛ نشان میدهد معرفت تشکیکی در انسان که بنا به آموزه های حکمت صدرا ناشی از مرتبه وجودی اوست روش های متفاوتی را در شناخت معماری ایجاب میکند. همه راهبردها به طور غیرمستقیم ناگزیر در مراحل و سطوحی از بررسی پدیده مشاهده پذیر یا مشاهده ناپذیر دارای ارتباطی نسبی با هم هستند که سبب تداخل مرزهای پارادایمی میشوند. بنابراین بسته به آنچه که در فهم معماری جستجو میکنیم به روش های متناسب با هدف تعیین شده تمسک جسته و معماری را معنا میکنیم.

  کلیدواژگان: روش شناسی، تفسیر، مراتب وجود، شناخت معماری
 • مهدی خاکزند*، هانیه جعفری خالدی، کامیاب کیانی صفحات 15-36

  انسان، کاربر اصلی فضای شهری شناخته میشود و میادین هرشهر چه درجهان واقعی وچه درجهان مجازی، بعنوان قلب تپنده آن شهر هستندکه درآن مجموعه ای از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی و غیره درآن صورت میگیرد، موثر برنه و و نوه ادرنسه ان از آنشهر، شناخته میشوند. این نوشتار باهدف تبیین مولفه های موثر در ارتقا کیفی فضاهای شهری و بدست آوردن اصلی ترین این مولفهه ها در دونمونه فضای شهری که سالها حیات خود را حفظ کرده اند ودر نهایت سنجش ان در جهان موازی دیسنترالند جهت شناخت میدانه های شهری طریقه طبقه بندی میدانه ها در « و» مولفه های ارتقاکیفی حیات فضاهای بازشهری « در اینجهان نگاشته شده است. توقیق حاضر بدنبال پاسخ به با بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای وهمچنین روش موردپژوهی بااستخراج مولفه های موثر بهر کیفیهت فضهای شهری » جهان موازی مفاهیم و به تبع آن مقولات اصلی مستخرج درطیف وسیعی ازطریق مطالعات میدانی و پرسشنامه مورد سنجش قهرار گرفت و تنها از طریق نرم افزار SPSS ، آزمون فریدمن و روش AHP مورد بررسی قرار گرفت تا درنهایت میدانهای شهری درجهان موازی مورد طبقه بندی ازنظر کیفیت قرار بگیرند. نتایا نشان میدهد، مولفه های ارتقاکیفی فضاهای شهری در دودسته معیارهای کالبدی فضایی و عملکردی طبقبه ندی می گردد، -که معیارهای کالبدی فضایی به ابعاد و تناسبات، هارمونی و انتظام فضایی و مقیاس انسانی و معیار عملکردی به اختلاط کاربری، فعالیت های -مناسب و سهرزندگی و زندگی اجتماعی طبقه بندی می شهوند. تنها پژوهش حاکی از آن اسهت که میدان اصلی جهان دی سه ترالند میدان پیدایش نمایشی مناسب از یک میدان ساختار دهنده میباشد که براساس مولفه های جهان واقع بصورتی بسیار مطلوب طراحی گشت استاز نظر ساختارهای طراحی شباهت های بسیاری درمیان میدان های جهان موازی و واقعی قرار دارد.

  کلیدواژگان: ارتقا کیفی فضا، میدان عتیق، میدان نقش جهان، جهان موازی، دی سنترالند
 • کرامت الله زیاری*، فاطمه رزاقی، عاطفه دهقان توران پشتی، عباسعلی طایفی نصرآبادی صفحات 37-49

  باتوجه به اهمیت گرمایش جهانی و تغییرات آبوهوایی، جوامع در تلاش برای کاهش فشار فزاینده خطرات و پیامد آن و حرکت به سوی پایداری وتاب آوری بخصوص در شرایط عدم قطعیت در منابع آبشهری هستند. توسعه پایداری شهری نیازمند بازبینی مجدد از نحوه برنامه ریزی، طراحی و ارایه خدمات سیستم آب می باشد. افزایش جمعیت شهری و فشار این افزایش، چالش بی سابقهای را در مدیریت آب به یژه در دسترسی به منابع آب،تصفیه فاضلاب و فناوریهای بازیافت ایجاد کرده است. در این راستا نگاهی به وضعیت موجود و شناسایی موانع، تدوین راهکارهای مناسب در جهت بهبود وضعیت را مطرح میکند؛ شهرهای حساس به آب از الگوواره های جدید مدیریت پایدارآب شهری باهدف به حداقل رساندن تاثیرات هیدرولوژیک یتوسعه شهری بر محیط اطرافش شناخته میشود که در فرایندهای توسعه و بازسازی شهری میتواند در دستیابی به اهداف ارتقای کیفیت زندگی شهری وزیست پذیری شهرها کمک کند. گرچه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه زمینه و چالش های متفاوت ممکن است وجود داشته باشند، لیکن درکوضعیت کنونی شهر ازلحاظ شاخصه ای شهر حساسبه آب جهت شناخت ظرفیت ها و محدودیت های به عنوان گام نخست برای شروع برنامه ریزی روندانتقال برای نیل به اهداف و تدوین راهبردهای توسعه است. این مقاله به معرفی شاخصهای شهر حساس به آب و تاثیر آن بر ارزیابی و بهبودعملکردهای مدیریت آبشهری که از طریق بررسی ادبیات موضوع و بر پایه روش کیفی تحلیلمحتوا و جستجوی منابع و دسته بندی آنها بر مبنای کلیدواژه های پژوهش انجام شده است، میپ ردازد و منابع تاثیرگذار و مرتبط با شاخص های شهر حساسبهآب را موردبررسی قرار میدهد. با توجه به نوشتار پیشرو میتوان نتیجه گرفت شاخصها پشتیبانی از برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک، ارتقا و تقویت نتایج در طول زمان و ارزیابی پیامدها و مسیرهای مدیریت آبشهری نسبت به شهرهای دیگر را میسر میسازد.

  کلیدواژگان: حساس به آب، شاخصهای شهر حساس به آب، حکمرانی، مدیریت پایدار آب شهری
 • کاوه بذر افکن*، فاطمه زارع، هما ایرانی بهبهانی، بهروز منصوری صفحات 50-69

  طراحی امری چندلایه است که در جهت پاسخ به نیازهای امروزه تغییر یافته است. طراحی جمعی با نقد رویکرد فردی، بر مبنای همبازیمیان کنشگران طراحی تکامل مییابد. اساس این روند بر گفت وگوی کنشگران تمرکز دارد و در آن، امر یادگیری درون تیمی قابل توجه»؟ گفت و گو در طراحی جمعی چه تاثیری بر تفکر و یادگیری کنشگران دارد « است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش گام بر میدارد. پژوهش حاضر، در دسته پژوهش های طراحی، به صورت کیفی صورت گرفته و ماهیتی کاربردی دارد. داده ها در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و مشاهده اقدام عملی طراحی جمعی جمع آوری شده و پس از کدگذاری، با راهبرد استدلال منطقی تحلیل شده اند. تعامل در روند طراحی، ماهیت طراحی را از امری شهودی و فردی به رویدادی جمعی دگردیس میکند. یافته ها نشان میدهد چهارمدل چیدمانی باز، بسته، سلسله مراتبی و شبکه ای در طراحی جمعی قابل حصول است که در جهت دستیابی به نتایج مختلف از ادغام این چیدمان ها میتوان بهره برد. همه این مدلها، گفت و گو محور هستند. مشاهدات تجربه عملی طراحی جمعی نشان میدهد کیفیتگفتوگوها بیشتر انتقادی بوده و نقش تفکر انتقادی در آن قابل توجه است. همچنین، با توجه به سه سطح یادگیری فعال، تجربی ومشارکتی که بر تعامل جمعی تاکید دارند؛ چرخه گفتوگوها، بر یادگیری کنشگران تاثیر داشته و موجب تحول فکری میشود. این یادگیری منطبق بر مدل یادگیری اجتماعی است و به دنبال ارایه راهکارهای موازی به مثابه ماشین ایده زایی عمل میکند.

  کلیدواژگان: طراحی پژوهی، معماری، روند طراحی جمعی، گفتوگومندی، رویکرد تعاملی، یادگیری اجتماعی
 • سینا قاضی زاده*، محمدهادی کابلی، سعید صالحی صفحات 70-90
  هدف
  ناکارآمدی فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی معماری که جامعه بزرگی از دانشجویان کشور را تشکیل میدهند، در مواجهه با مسایل طراحی معماری،یکی از نشانه های ناکارآمدی سیستم آموزش کنونی دانشگاه های کشور است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مولفه تعریف نیاز اطلاعاتی)از6 مولفه سواد اطلاعاتی اکانر رادکلیف(بر میزان ارتقا سواد اطلاعات طراحی معماری دانشجویان دوره کارشناسی معماری است .
  مواد و روش ها
  روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش، روش همبستگی است که در آن میزان تاثیر چند معیار بر جامعه هدف به تنهایی و همچنین درترکیب با دیگر معیارها بررسی میگردد و در بخش کمی رویکرد پیمایشی است. پژوهش حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به روش نمونهگیریغیراحتمالی ساده انجام شده است. جهت جمعآوری اطلاعات از جامعه نمونه از پرسشنامه تنظیم شده برای این منظور استفاده شده است. جامعه آماری اینپژوهش، دانشجوبان مقطع کارشناسی معماری مابین سالهای 6936 تا 6011 این دانشگاه بوده است. تعداد اعضای جامعه نمونه براساس جدول مورگان 906نفر تعیین شده است. همچنین به منظور تحلیل یافته ها از نرم افزار spss استفاده شده است .
  بحث و نتیجه گیری
  در این پژوهش معیار)تعریف نیاز اطلاعاتی(سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی معماری مورد مطالعه قرار گرفت. در معیارذکر شده با بررسی اطلاعات استخراج شده از دانشجویان میزان تاثیر آن در سطح سواد آنان مشخص و سپس اولویت بندی شد. باتوجهبه نتایج برازشرگرسیون خطی چندمتغیره تاثیر این مولفه در ارتقا سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان این رشته و مقطع مشخص گردید؛ حال آنکه عامل تعریف نیاز اطلاعاتیهیچ تاثیری در ارتقا کیفیت آموزش ندارد. بنابراین با تکیه بر این روش میتوان دانشجویان را در بدو ورود گروهبندی و رویکرد مناسب آموزشی را نسبت بهآنان اعمال نمود.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، تعریف نیاز اطلاعاتی، دانشجویانمعماری، سواد اطلاعاتی، اکانر رادکلیف
 • فرح حبیب*، حسین امین پور پیرجل، زهرا سادات زر آبادی، وحدانه فولادی صفحات 91-114
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی خط مشیگذاری در آموزش معماری با تحلیلی از تیمورک  TW  در ساخت ماکت دانشجویان معماری است. همچنین مطالعه و بررسی تیمورک در آموزش معماری و یافتن روش های متناسب آموزش مبتنی بر آن است. این تحقیق به عنوان زیربنای تحقیقات آتی در نظر گرفته میشود. دراین رابطه با ارایه پیشنهاد برگزاری کارگاه های مورد نیاز مانند کارگاه نماهای شهری قابلیت بررسی عملی اهداف این پژوهش و تعمیم آن به سایر موضوعات دیگر درحوزه آموزش معماری نیز امکان پذیر است. با توجه به افزایش ساخت و ساز در کشور، رشد فزاینده جمعیت و نیاز به توسعه و گسترش شهرها، نیاز به حوزه تخصصی معماری بیشتر محسوس میگردد، اما آمارها نشان از مشکل عدم اشتغال و نرخ بالای بیکاری در این حوزه را دارد. نیاز به بالا رفتن مهارتها وکه تیمورک و کار عملی مناسبترین روش آموزش معماری به حساب میآیند و بر اساس مدل رضایتبخش بایستی در آموزش عالی خط مشیگذاری کاربردی کردن آموزشها بسیار مشهود میباشد که این امر با خط مشیگذاری در آموزش عالی میسر میباشد . در این پژوهش مشکل از زاویه تیمورک در آموزش معماری به صورتعام و ساخت ماکت معماری به صورت خاص به عنوان یکی از علل مهم این بیکار یها مورد بررسی قرار گرفت.

  روش تحقیق:

   روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع بررسی موردی میباشد. ابتدا پیشینه تحقیق درزمینه های خط مشی گذاری در آموزش عالی، تیمورک و آموزش معماری بررسی و موارد تاثیرگذار بر هر یک ارزیابی گردید و سپس با بررسی جامعه آماری دانشجویانکارگاه آموزشی و استودیو طراحی معماری دانشگاه آنهالت در شهر دسایو آلمان وابسته به موسسه باهاوس نسبت به تحلیل یافته ها اقدام گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  این پژوهش نشان میدهد شود. یادگیری از این طریق در ارتقاء عملکرد و کارایی معماران آینده تاثیر بهسزایی دارد . به نظر میرسد نیازواضحی به ادغام یادگیری عملی و این مهارتها در برنامه های درسی طراحی وجود دارد و پیشنهاد میشود مدل سنجش ارزیابی آموزش مهارتهای تیمورک تهیهشود. نیاز به استراتژیهای ارزیابی، توضیح ارزش تیمورک و کار گروهی، آموزش دانش نظری مهارتهای اساسی تیمورک، ارایه تفاوت تیم و گروه و ویژگیهای یکتیم موثر وجود دارد. همچنین استفاده از ابزارهای بهروز ارتباطی و نرمافزارهای تخصصی در بالابردن سرعت دستیابی به اهداف آموزشی تاثیر به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: خط مشیگذاری، آموزش معماری، تیمورک، ارتقاء کارایی
 • اسلام کرمی*، آرزو وفایی، مسعود یوسفی تذکر، ناصر حاج محمدی صفحات 115-131
  منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است که از طریق تجربه انسانی و تعامل میان انسان و محیط آشکار میگردد. تحولات چند ده هاخیر موجب شد که ضرورت توجه به نما و ساماندهی سیمای شهری مورد توجه باشد. نگاهی گذرا به سیمای شهر امروز ،شاهدی بر اثبات ادعایمذکور می باشد. در این بین نقش قوانین و مقررات شهری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل گیری سیما و منظر شهری موردمطالعه قرار خواهد گرفت. در این پژوهش ،تحلیل اکتشافی صورت گرفته و با طرح پرسشنامه مولفه های موثر در شکل گیری نمای شهری به صورت پیمایش میدانی استحراج شده است و پس از تحلیل ،به ارایه پیشنهادات اجرایی و کارامد برای طراحان معمار و منظر شهری می پردازیم.جامعه آماری، مدیران اجرایی ،کارشناسان متخصص و صاحب نظران شهرسازی و معماری و افراد ساکن در مناطق هستند که حضور مکرر درسطح شهر دارند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : سیما و منظر، نمای شهر، فضای شهر، قوانین شهری، ضوابط و مقررات
 • حسین سلطان زاده*، فرناز چراغی فر، هادی قدوسی فر صفحات 132-149

  با بالا رفتن سن قدرت و توانایی سالمندان در شناخت فضاهای معماری و محوطه های داخلی یا بیرونی مربوط به آن کاهش مییابد و این نکته ازیک سو وابستگی آنان را به سایرین بیشتر میکند و اعتمادبه نفس آنان را کاهش میدهد و در مراحل بعدی ممکن است آنان قدرت راهیابی ومسیریابی را از دست بدهند. هدف از انجام این تحقیق این است که عوامل موثر در ادراک سالمندان از طریق بررسی نقشه های شناختی بررسیدر چارچوب مطالعات رفتار محیطی، پاسخهای رفتاری و شناختی سالمندان در آسایشگاه » روش چیدمان فضا « شود. این مقاله با استفاده ازسالمندان کهریزک موردبررسی قرار میدهد. این مطالعه پاسخهای رفتاری سازگار و ناسازگار را نسبت به پیکربندیهای فضایی در رابطه باسالمندان و محیط مسکونیشان را نشان میدهد. جامعه آماری شامل چهل و پنج سالمند مقیم آسایشگاه کهریزک میباشد که دارای توانایی شناختی و حرکتی هستند. در پژوهش حاضر، تطبیق نقش پیکرهبندی فضایی محیط و نقشه های شناختی حاصل از آن بر رفتارهای اجتماعپذیرسالمندان سنجیده شد. در این پژوهش از دو نوع تحلیل VGA و ISOVIST در چیدمان فضا استفاده شد . نتایج بیانگر آن بود که ارتباطمعناداری میان نتایج حاصل از چیدمان فضایی و نقشه های شناختی حاصل از ادراک فضای سالمندان وجود دارد، لذا میتوان توجه به برخیفضاهای خاص و یا نادیده گرفتن برخی فضاها در نقشه های شناختی به دلیل ویژگیها و ساختار کالبدی معماری مجموعه میباشد. بر این اساس پیشنهادهایی جهت ادراکپذیری فضا توسط سالمندان ارایه شد.

  کلیدواژگان: نقشه شناختی، سالمندان، فضای معماری، آسایشگاه سالمندان، چیدمان فضا
|
 • Siamak Panahi *, Roya Seddighi, Seyed Mosa Dibaj, Manoochehr Froutan Pages 1-14

  This research deals with the cognition of architecture in conformity methodology of interpretation and levels of existence derived from Hekmat Sadraei. By thinking in the form of a human paradigm in which human is defined as the width of humanity, the method as the width of the methodology and the values as the width of the human essence in his entire territory without the need for the contractual boundaries of knowledge. The research method is logical reasoning in the interpretive paradigm with a qualitative approach and the method of data collection is library-documentary.Assuming that the understanding of architecture relies on the existing experiences and the meaning system of social structures, from grammatical interpretation to the reconstruction of mental processes and introspective psychology, and from sociological reflections to the interpretation of products. A culture corresponding to the audience's level of knowledge can be identified; It shows that the knowledge of doubt in man, which according to the teachings of Hikmat Sadra is caused by his existence, requires different methods in understanding architecture. All strategies are indirectly related to each other in stages and levels of examining observable or unobservable phenomena, which cause interference of paradigm boundaries. Therefore, depending on what we are looking for in the understanding of architecture, we understand and understand architecture in ways that are appropriate to the set goal.

  Keywords: Methodology, interpretation, levels of existence, cognition of architecture
 • Mehdi Khakzand *, Hanieh Jafari Khaledi, Kamyab Kiani Pages 15-36

  Human is known as the primary user of the urban space, and the squares of every city, both in the real world and in the virtual world, are the beating heart of that city, where a series of social, economic, religious, political, activities take place. They are known based on the type and manner of human perception of that city. This article was written to explain the effective components in improving the quality of urban spaces and obtaining the most important of these components in two examples of urban spaces. has been The present research is looking for an answer to the "components of improving the quality of life in urban open spaces" and "the method of classifying fields in a parallel world" by using documentary and library studies as well as the research method by extracting the components that affect the quality of the urban space, concepts and accordingly Those main extracted categories were measured in a wide range through field studies and questionnaires, and the results were analyzed through SPSS software, the Friedman test, and AHP method so that finally, the urban squares in the parallel world are classified in terms of quality. In fact, according to the goals and research questions, this article is in the field of qualitative research. The statistical population of the first stage of the research includes the residents of Isfahan city (more than fifteen years of residence), and the statistical population of the second stage of the research includes architecture students. For the first stage of the research, the samples were randomly selected and included one hundred people; each person answered two questionnaires, each with twenty-six questions and the same questions about Atiq Square and Naqsh Jahan Square. The questionnaire included open-ended questions about age, gender, and education level. In closed-ended questions, a Likert scale was used to measure users' opinions about each component. In the second stage of the research, five main components of the fields were selected. These components were questioned by two hundred and ten architecture students in the seven parallel world fields of Dicentrand; this research's formal and content validity has been confirmed by sending it to several experts in the field of architecture. The relationships between the research components have been investigated through SPSS software and Friedman's test. The results show that the components of quality improvement of urban spaces are classified into two categories: physical-spatial and functional criteria, which physical-spatial criteria are dimensions and proportions, harmony and spatial order, and human scale, and functional criteria are a mix of uses, suitable activities, and vitality. And social life is classified. The results of the research indicate that the main square of the world of Centralland (Genesis Plaza) is a suitable representation of a structuring field, which is designed in a very favorable way based on the components of the real world. Further, the other fields of this world are also very similar to the real world, and there are many similarities between the two regarding design structures.

  Keywords: Improving the quality of the space, Atiq Square, Naqsh Jahan Square, Parallel world, D Centralland
 • Keramatollah Ziari *, Fatemeh Razaghi, Atefeh Dehghan, Abbasali Tayefi Nasrabadi Pages 37-49

  due to importance of global warming and climate change, communities are trying to reduce the increasing pressure of risks and their consequences and move towards sustainability and resilience, especially in conditions of uncertainty in urban water resources. The increase in the population of fame and the pressure of this increase has created an unprecedented challenge in water management, especially in access to water resources, wastewater treatment and recycling technologies. In this regard, a look at the current situation and the identification of obstacles, the development of appropriate strategies to improve the situation; Water-sensitive cities are known as new models of sustainable urban water management in order to minimize the hydrological effects of urban development on the environment, which in urban development and reconstruction processes can help achieve the goals of improving the quality of urban life and livability of cities. Although there may be different contexts and challenges in developed and developing countries, understanding the current state of the city in terms of water-sensitive city characteristics to identify capacities and constraints is the first step in planning the transition process to achieve development goals and strategies. This article introduces the indicators of water-sensitive city and its effect on the evaluation and improvement of urban water management practices, which has been done by reviewing the literature and based on a qualitative method of content analysis and searching for resources and classifying them based on research keywords. And examines the characteristics of a water-sensitive city. According to the leading article, it can be concluded that the indicators support strategic planning and decision-making, improve and strengthen the results over time, and evaluate the consequences and ways of urban water management compared to other cities., Governance

  Keywords: Water sensitive cities, Water sensitive cities Index, Urban, Governance, Sustainable Urban Water Management
 • Kaveh Bazrafkan *, Fatemeh Zare, Homa Irani Behbahani, Behrouz Mansouri Pages 50-69

  Design is a multi-layered thing that has changed to meet today's needs. Collective design evolves by criticizing the individual approach, based on the cooperation between design actors. The basis of this process focuses on the dialogue of actors, and in it, learning within the team is significant. In this regard, the current research seeks to answer the question "What effect does dialogue in collective design have on the thinking and learning of actors?" takes a step The current research, in the category of design research, is conducted qualitatively and has a practical nature. The data in this research were collected from library studies and observing the practical action of collective design, and after coding, they were analyzed with logical reasoning strategy. Interaction in the design process transforms the nature of design from an intuitive and individual matter to a collective event. The findings show that four models of open, closed, hierarchical and network layouts can be obtained in collective design, which can be used to integrate these layouts in order to achieve different results. All these models are conversational. Observations of the practical experience of collective design show that the quality of conversations is more critical and the role of critical thinking is significant in it. Also, considering the three levels of active, experiential and collaborative learning that emphasize collective interaction; The cycle of dialogues affects the learning of activists and causes intellectual transformation. This learning conforms to the social learning model and works as an idea generation machine by providing parallel solutions.

  Keywords: Design-research, architecture, collective design process, dialogue, interactive approach, social learning
 • Sina Ghazizadeh *, Mohammad Hadi Kabuli, Saeed Salehi Pages 70-90
  Objective
  The ineffectiveness of architecture bachelor's degree graduates, who constitute a large community of students in the country, when faced with architectural design issues, is one of the signs of the ineffectiveness of the current education system of the country's universities. Based on this, the aim of this research is to investigate the effect of the information need definition component (out of the 6 information literacy components of Connor Radcliffe) on the improvement of architectural design information literacy among undergraduate architecture students.
  Materials and methods
  The research method in this study is the correlation method, in which the impact of several criteria on the target population is investigated alone and also in combination with other criteria, and in the quantitative part, it is a survey approach. The present research was carried out in the Islamic Azad University of Tehran West Branch by simple non-probability sampling method. In order to collect information from the sample population, a questionnaire prepared for this purpose was used. The statistical population of this research was the undergraduate architecture students of this university between 2016 and 2016. The number of members of the sample community is determined to be 341 people based on Morgan's table. Also, spss software was used to analyze the findings. Discussion and
  conclusion
  In this research, the criterion (definition of information need) of measuring information literacy of undergraduate architecture students was studied. In the mentioned criterion, by examining the information extracted from the students, the extent of its effect on their literacy level was determined and then prioritized. According to the results of the multivariable linear regression fitting, the effect of this component in improving the level of information literacy of the students of this field and course was determined; However, the factor defining the need for information has no effect on improving the quality of education. Therefore, relying on this method, students can be grouped upon arrival and the appropriate educational approach can be applied to them.
  Keywords: accreditation, definition of information needs, architectural students, information literacy, Ekaner-Radcliffe
 • Farah Habib *, Hossein Aminpour Pirjal, Zahra Sadat Zarabadi, Vahadane Fuladi Pages 91-114
  The aim

  The aim of the present study is an analytical approach to teamwork (TW) in making maquettes by architecture students to make a policy-making model in the architecture education context.

  The research method

  The research method is applied according to the purpose and based on the data collection, it is descriptive and a case study. First, the research background in the fields of policy-making in higher education, teamwork, and architecture education was reviewed and the factors that influence each were evaluated. The statistical population of this research is students of the workshop and architectural design studio at Anhalt University in Dessau, Germany, which is affiliated with the Bauhaus Institute.

  Findings and Conclusion

  Due to the current construction industry in Iran, a high unemployment rate is observed in this context. The need to improve skills and apply the training is very evident. The problem from teamwork's point of view in teaching and making maquettes was examined as one of the important causes of this unemployment. The solution is in the policy-making in higher education. The expertise and professional work of architecture is based on teamwork and preparing students to do teamwork and learn in this matter has a positive effect on improving the performance and efficiency of future architects.

  Keywords: policy-making, Architecture education, Teamwork, Efficiency improvement
 • Islam Karmi *, Arzoo Vafaei, Masoud Yousefi Tadzker, Naser Haj Mohammadi Pages 115-131
  The urban landscape is the surface of contact between man and the phenomenon of the city, which is revealed through human experience and the interaction between man and the environment. The developments of the last few decades made it necessary to pay attention to the facade and organize the urban appearance. A quick look at the appearance of the city today is proof of the above claim. In the meantime, the role of urban laws and regulations will be studied as one of the most important influencing factors in the formation of urban image and landscape. In this research, an exploratory analysis has been carried out and with the design of a questionnaire, the effective components in the formation of the urban view have been extracted in the form of a field survey, and after the analysis, we will provide practical and effective suggestions for architects and urban landscape designers. There are executive directors, specialized experts and experts in urban planning and architecture, and people living in the regions who have a frequent presence in the city.
  Keywords: image, landscape, city view, city space, urban laws, Rules, regulations
 • Hossein Sultanzadeh *, Farnaz Cheraghi Far, Hadi Qudousi Far Pages 132-149

  As the age increases, the power and ability of the elderly to recognize the architectural spaces and related internal or external areas decreases, and on the one hand, this point increases their dependence on others and reduces their self-confidence, and in the next stages, they may lose the ability to find their way. and lose routing. The purpose of this research is to investigate the effective factors in the perception of the elderly through the examination of cognitive maps. This article examines the behavioral and cognitive responses of the elderly in the Kahrizak nursing home using the "space arrangement method" in the framework of environmental behavior studies. This study shows adaptive and maladaptive behavioral responses to spatial configurations in relation to the elderly and their residential environment. The statistical population includes forty-five elderly residents of Kehrizak nursing home who have cognitive and motor skills. In the present study, the role of the spatial configuration of the environment and the resulting cognitive maps on the sociable behavior of the elderly was measured. In this research, two types of VGA and ISOVIST analysis were used in space layout. The results indicated that there is a significant relationship between the results of the spatial arrangement and the cognitive maps resulting from the perception of the space of the elderly, so it is possible to pay attention to some specific spaces or ignore some spaces in the cognitive maps due to the characteristics and physical structure of the complex architecture. Based on this, suggestions were made for the perceptibility of the space by the elderly.

  Keywords: Cognitive Map, elderly, architectural space, nursing home, space arrangement