فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - پیاپی 52 (زمستان 1401)
 • پیاپی 52 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضوان موسوی ندوشن*، منیر غیاث آبادی صفحات 1-12
  پیشینه و اهداف

  ژیوپلانکتون های ژلاتینی زیوپلانکتون هایی ناشناخته، اسرارآمیز و دارای پراکنش وسیعی بوده؛ به عنوان اجزاء کلیدی اکوسیستم های اقیانوسی شناخته می شوند. در دو دهه گذشته در پاره ای از نقاط دنیا وقوع شکوفایی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله فعالیت های انسانی، تشدید فرآیند یوتروفی، تغییرات آب وهوایی و افزایش روزافزون فعالیت های صید و صیادی مشاهده شده است، اما پاره ای دیگر از مطالعات به بلوم های شدید و غیر معمول دست نیافتند.  درحال حاضر اطلاعاتی درزمینه ساختار جمعیت و عوامل اثرگذار بر الگوی پراکنش زیوپلانکتون های ژلاتینی در آبهای دریایی ایران وجود ندارد، لذا در این تحقیق، شناسایی، پراکنش مکانی و الگوی توالی زمانی گروه های مختلف آنها (Cnidaria, Cetenophora, Thaliacea) ، در آبهای سطحی و ساحلی شمال بوشهر مد نظر قرار گرفت.

  روش ها

   در این تحقیق فون زیوپلانکتون های ژلاتینی آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر در بازه زمانی تابستان 96 تا بهار 97 مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در هر نمونه برداری عمق آب محل نمونه برداری، عمق شفافیت، pH ، و شوری اندازه گیری شد.

  یافته ها

   در مجموع 5 گونه زیوپلانکتون ژلاتینی شامل سه گونه هیدرومدوز   Eutima gegenbaueri،  Eirene viridula و Clytia discoida،  یک گونه سالپ Diphyes chamissonis  و یک گونه شانه دار Pleurobrachia pileus شناسایی و برای اولین بار از خلیج فارس گزارش گردید. همچنین تراکم Pleurobrachia pileus در زمان شکوفایی(پایان شهریور)  به 3411 عدد در متر مکعب رسید و به عنوان گونه غالب زیوپلانکتون های ژلاتینی در منطقه معرفی شد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج آزمون چند متغیره MDS  مبتنی بر پارامترهای فیزیکی دمای آب، میزان اکسیژن، شوری، عمق شفافیت، عمق ایستگاه نمونه برداری و کلروفیل آ ، یک viridula و Diphyes chamissonis شاخص ایستگاه دریا و گونه Pleurobrachia pileus عامل تمایز و  شاخص خور مصب شیف تعیین گردید. و در نهایت بر اساس آزمون SIMPER از مجموعه آنالیزهای BEST و BIOENV مشخص گردید که پارامترهای عمق محل نمونه برداری، شوری و دما ، مهمترین پارامترهای موثر بر پراکنش کلیه گونه ها در منطقه بوده است.

  کلیدواژگان: مزوزئوپلانکتون های ژله ای، سالپ، شانه دار، هیدرومدوز، بوشهر، خلیج فارس
 • حمیدرضا اکبرپور*، سید باقر میرعباسی، احسان کامرانی، مجید اکبرپور صفحات 13-28
  پیشینه و اهداف

   پس از جنگ جهانی و ظهور سازمان​ های بین ​المللی در عرصه نظام بین ​الملل، جهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین​ المللی بود. یکی از این سازمان​ های بین المللی، سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) بود. این سازمان به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه تخصصی دریانوردی و مسایل مرتبط با آن فعالیت می کند. از سوی دیگر، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 میلادی نیز مهم ترین سند در زمینه حقوق دریاها است که تا کنون تصویب شده است و نقش مرجع را ایفاء می کند. این پژوهش در پی واکاوی و تبیین سطح مناسبات ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها است.

  روش ها

   روش توصیفی- استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است و از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. بنابراین برای این پژوهش به توصیف تاریخی دو نهاد ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها و سپس به کارویژه های مشترک میان این دو نهاد و تعیین و تبیین سطح ارتباطاتشان در گستره حقوق بین الملل پرداخته می شود.

  یافته ها

  این کنوانسیون در مواد مختلف به سازمان بین المللی دارای صلاحیت اشاره دارد که منظور ایمو است. البته نام ایمو به صراحت فقط یک بار و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. همچنین نوع ارتباطات ایمو با کنوانسیون حقوق دریاها به دو دسته کارکردی و موضوعی تقسیم می شود. در بعد کارکردی؛ کنوانسیون حقوق دریاها، ایمو را به عنوان یک سازمان دارای صلاحیت، تدوین کننده و منبع قوانین و استاندارد های بین المللی و در نهایت به عنوان حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای قوانین و مقررات شناسایی کرده است. در بعد موضوعی نیز زمینه های کاری مشترک این دو نهاد بین المللی در حوزه های ایمنی دریایی، امنیت دریایی، محیط زیست دریایی و مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی تعریف شده است.

  نتیجه گیری

   کنوانسیون حقوق دریاها دارای نقش چارچوبی است و به صورت کلی به مسایل مرتبط به دریا اشاره دارد و نقش قانون سازی در این مسایل را به ایمو به عنوان سازمان بین المللی دارای صلاحیت واگذار کرده است. در نتیجه ایمو با توجه به نقش های قابل ایفاء که در برخی مواد کنوانسیون حقوق دریاها به آن اشاره شده است و همچنین متناسب با زمینه های فعالیت مندرج در اساسنامه سازمان، ساختار تشکیلاتی و اسناد صادره خود را در حوزه های ایمنی دریایی، امنیت دریایی، محیط زیست دریایی و مسیولیت مدنی ناشی از آلودگی دریایی، تدوین و مصوب کرده است.

  کلیدواژگان: سازمان بین المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها 1982، سازمان صلاحیت دار، ایمنی دریایی، محیط زیست دریایی
 • لنا الباجی، سیما سبزعلیپور**، ابوالفضل عسکری ساری، خوشناز پاینده، مریم محمدی روزبهانی صفحات 29-47
  پیشینه و اهداف

  شیمیایی آب نمی تواند اطلاعات کاملی از میزان دسترسی زیستی به فلزات در محیط زیست را بدهد، در حالی که بررسی این ذخیره در زنجیره آب، رسوب و ماکروبنتوز می تواند میزان چرخش و خطر ذخیره را در  بوم سازگان نمایان تر کند. تالاب هورالعظیم در غرب استان خوزستان قرار گرفته است که بخش های وسیعی از آن به دلیل توسعه میدان نفتی آزادگان خشک شده و گسترش آلودگی فلزات سنگین در محیط آن، می تواند زمینه بروز خطرات جدی را برای این زیست بوم و انسان های پیرامون آن فراهم کند. از این رو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، نیکل، سرب و وانادیوم در آب، رسوبات و ماکروبنتوزهای تالاب هورالعظیم. به عنوان منطقه ای با فعالیت های نفتی بالا انجام شده است.

  روش ها

   این مطالعه در زمستان 1396 به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین کادمیوم، نیکل، سرب و وانادیوم در 8 ایستگاه در تالاب هورالعظیم انجام شد. جامعه آماری برای سنجش فلزات سنگین با سه تکرار شامل 24 نمونه آب، 24 نمونه رسوب و 24 نمونه ماکروبنتوز بود. در این میان، گونه های موجود در نمونه های ماکروبنتوزی پس از شستشو در الک 5/0 میکرون، شناسایی شدند. پس از هضم نمونه ها، غلظت عناصر توسط دستگاه طیف سنج نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) مدل Vista Pro Axial اندازه گیری شد. مقایسه داده های فلزات سنگین نمونه های آب و رسوب با استفاده از نرم افزار SPSS23 صورت پذیرفت. همچنین به منظور بررسی پراکنش نرمال نتایج از آزمون Shapiro-wilk استفاده شد. از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه نیز برای مقایسات کلی و از آزمون توکی جهت مقایسات چندگانه و معنی دار بودن اختلاف ها در سطح 95 درصد استفاده شد.

  یافته ها

  غلظت فلزات سنگین در رسوبات بالاتر از آب و ماکروبنتوزها بود. در حالی که غلظت این فلزات در ماکروبنتوزها در مقایسه با آب نیز بالاتر بود (0.05<p). فلزات سنگین در ایستگاه 1 (چذابه) به عنوان ایستگاه فاقد فعالیت نفتی، کمترین غلظت و در ایستگاه 4 (حد فاصل پد 3 تا پد 12) به عنوان ایستگاه با فعالیت نفتی زیاد، بالاترین سطح را داشتند (05/0<p). ایستگاه حدفاصل پد 3 تا پد 12 به همراه ایستگاه حد فاصل پد 9 تا پد 12 برای  تمامی فلزات بالاترین شاخص غنی شدگی را داشتند. کمترین میزان شاخص غنی شدگی نیکل ، وانادیوم و کادمیوم در ایستگاه چذابه و کمترین میزان شاخص غنی شدگی سرب در ایستگاه شط علی اندازه گیری شد. در خصوص شاخص فاکتور آلودگی فلزات سنگین، ایستگاه حدفاصل پد 3 تا پد 12 با مقادیر4، 16/1 ، 86/0 و 41/3 برای عناصر کادمیوم، نیکل، سرب و وانادیوم بالاترین میزان این شاخص را داشتند. همچنین ایستگاه چذابه با مقادیر 25/3، 18/0 و 54/0 برای فلزات کامیوم، نیکل و وانادیوم و ایستگاه شط علی با مقدار 58/0 برای فلز سرب کمترین میزان این شاخص را از خود نشان دادند. ایستگاه حد فاصل پد 3 تا پد 12 با مقدار 92/1 نیز  بالاترین میزان شاخص PLI را داشت. در ایستگاه های مورد بررسی در تالاب هورالعظیم 10 خانواده ماکروبنتوز (Valvatidae, Unionidae, Thiaridae, Hydrobiidae, Physidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Sinmuliidae, Gomphidae و Tipulidae) و 11 جنس شناسایی شد. در این میان، ایستگاه چذابه با مقدار 8/43 بالاترین میزان شاخص زیستی BMWP و با مقدار 86/4 بالاترین میزان شاخص زیستی ASPT را  از خود نشان داد.

  نتیجه گیری

    در نهایت نیز مشخص گردید که با توجه به تداوم فعالیت های استخراج نفت و تخلیه آلاینده های سمی به تالاب هورالعظیم، پتانسیل زیادی جهت افزایش سریع و تجمعی غلظت فلزات به ویژه وانادیوم و کادمیوم و عبور آنها از حد بحرانی وجود دارد. همچنین شاخص های سنجش شدت آلودگی رسوبات، ایستگاه حد فاصل پد 3 تا پد 12 را به عنوان آلوده ترین ایستگاه در تالاب هورالعظیم در مقایسه با ایستگاه چذابه نشان دادند. وجود همبستگی بین میزان غلظت فلزات سنگین در رسوب و ماکروبنتوز علاوه بر اینکه تاکیدکننده جذب و انتقال فلزات در طول زنجیره غذایی است، نشان داد که می توان از ماکروبنتوزها به عنوان بهترین شاخص های زیستی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، ذخیره زیستی، مواد نفتی، شاخص BMWP، شاخص آلودگی، شاخص ASPT
 • شیرین ایزدی، مهناز صادقی* صفحات 48-63
  پیشینه و اهداف

  امروزه حذف فلزات سنگین از پساب صنایع به طور قابل توجهی رو به افزایش است که می تواند در راستای حفاظت محیط زیست و سلامت انسان ها نقش به سزایی داشته باشد. در سال های اخیر محققین به روش های بیولوژیکی و به خصوص روش های زیستی و میکروبی جهت حذف فلزات سنگین سمی متوسل شده اند. جذب زیستی فلزات سنگین، یک تکنولکوژی نسبتا جدید برای تصفیه پساب های صنعتی است و هدف از آن، حذف فلزات سمی و پاکسازی محیط زیست و همچنین بازیافت فلزات با ارزش است. این فرآیند، یک واکنش سریع بین فلز و سطح سلول (اتصال خارج از سلولی) است که  فلز به سطح ملکول ها مانند پروتیین سطحی می چسبد. فرآیند های بیولوژیکی مرسوم در پاکسازی زیستی فلزات شامل جذب بیولوژیکی، تجمع زیستیو ته نشینی زیستی است. در پژوهش حاضر تلاش بر این است که با بهینه سازی شرایط جذب برای ریزجلبک اسپیرولینا به صورت زنده توانایی آن در جذب فلز سنگین سرب از محلول های آبی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پروژه ارایه ی راهکاری جهت حذف زیستی فلز سنگین سرب با استفاده از روش جذب بیولوژیکی به کمک ریزجلبک اسپیرولینا است.

  روش ها

    سه پارامتر غلظت جلبک (0.5، 1، 1.5 و 2 گرم بر لیتر)، غلظت سرب (20، 40 و 60 میلی گرم بر لیتر) و زمان تماس (30، 60، 90، 180 و 360 دقیقه) به عنوان پارامترهای آزمایش نهایی در نظر گرفته شد. به منظور انجام تست ها، 12 نمونه کشت گذاشته شد. با بررسی میزان رشد و بعد از رسیدن کشت ها به غلظت مورد نظر سه غلظت سرب به نمونه ها اضافه شده و پس از مدت زمان های معین از کشت نمونه برداری شده و میزان جذب اندازه گیری شد. در ادامه ایزوترم جذب برای تعیین ظرفیت تیوریکی جذب آلاینده رسم شد.

  یافته ها

  بهینه ی رشد در شرایط نور 3000 لوکس و پی اچ 10 رخ داده و ماکزیمم چگالی نوری رشد در این شرایط 1.421 است. نتایج جذب بیولوژیکی نشان داد که غلظت های بالاتر جلبک میزان جذب بیولوژیکی بالاتری داشته و ماکزیمم راندمان جذب در غلظت 2 گرم بر لیتر اسپیرولینا به دست آمد. بررسی اثر زمان تماس نشان می دهد که با افزایش زمان تماس میزان جذب بیولوژیکی افزایش یافته و از حدود 180 دقیقه به بعد این میزان کاهش می یابد که احتمالا به دلیل اثر سمیت فلز سنگین باقیمانده بر سلول های ریزجلبک اسپیرولینا است. حداکثر حذف فلز سنگین سرب در غلظت 2 گرم بر لیتر اسپیرولینا و دوز سرب 20 میلی گرم بر لیتر در مدت زمان تماس 180 دقیقه به میزان 81.33 درصد بوده است. نتایج نشان داد که ایزوترم لانگمویر برای فلز سرب، بهتر از سایر مدل ها می تواند داده های آزمایشی را برازش کند.

  نتیجه گیری

   فرایند جذب بیولوژیکی توسط اسپیرولینا شامل دو مرحله ی سریع جذب (20 دقیقه اول) و جذب آهسته در ادامه آن است. راندمان جذب تا حدود دقیقه ی 60 صعودی بوده و پس از آن به تدریج از شیب آن کاسته می شود. همچنین میزان جذب بالا در 30 دقیقه ی اول (بیش از 50 درصد جذب بیولوژیکی کل در همه ی نمونه ها) نشان دهنده ی وجود یک مرحله جذب سریع در دقایق اولیه است. دلیل جذب سریع در 30 دقیقه ی اول به دلیل جذب فیزیکی سریع در سایت های فعال سلول جلبک بوده که به سایت های منفی مشهور است و جذب با نیروی الکترو استاتیکی رخ می دهد.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، سرب، فلز سنگین، جذب بیولوژیکی، ایزوترم جذب
 • حسین فرجامی*، مهدی اسماعیلی صفحات 64-75
  پیشینه و اهداف

  جنوبگان، پنجمین قاره روی کره زمین، سرزمین پهناوری در نزدیکی قطب جنوب است که مانند قلبی تپنده در آهنگ زندگی کره زمین در جهت شکل گیری و کنترل سیستم های جوی-اقیانوسی و تعادل گرمایی آن  نقش آفرینی می کند. همچنین این قاره از جنبه های گوناگون علمی، سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد که روز به روز بیشتر مورد توجه کشورهای مختلف قرار می گیرد. پدیده های حدی جوی و اقیانوسی این منطقه تاثیر زیادی در کنترل آب و هوایی کره زمین دارند. یکی از این پدیده های قابل توجه، چرخندهای میان مقیاس قطبی است. این چرخندها در شرایط ویژه ای تبدیل به کم فشارهای قطبی می گردند که شرایط مدل سازی و پیش بینی را سخت تر می کنند. در این تحقیق با استفاده از داده های ماهواره ای اسکترومتری و داده های پس پردازش شده ضمن بررسی آنومالی باد در بازه زمانی 2000-2020، مناطق مستعد شکل گیری چرخندهای میان مقیاس مورد بررسی قرار گرفت و معیارهای شکل گیری کم فشارهای قطبی ارایه گردید.

  روش ها

   منطقه جنوبگان نقش ویژه ای در کنترل دمایی و تعیین اقلیم کره زمین دارد. به دلیل شرایط جغرافیایی جنوبگان، کم فشارهای مختلفی در این منطقه شکل می گیرند و نه تنها بر اقلیم آن منطقه تاثیر می گذارند بلکه در اقلیم کره زمین نقش آفرینی می کنند. چرخندهای میان مقیاس با قطر کمتر از 2000 کیلومتر و سرعت باد سطحی بالاتر از 14 متر برثانیه حاصل از جبهه های اصلی در قطب ها به عنوان کم فشارهای قطبی دسته بندی می گردند. برای بررسی این موضوع از داده های باد سطحی مرکز ملی تحقیقات جو NCEP/NCAR با دقت مکانی 25/0 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش آماری چند متغیره توابع متعامد تجربی، آنومالی باد سطحی منطقه  مورد مطالعه استخراج شد. در ادامه، ضمن مطالعه روش های مختلف شناسایی کم فشارهای قطبی، با استفاده از باد سطحی اسکترومتری ماهواره ای، دمای سطحی، دمای 500 هکتوپاسگال و عمر پایداری کم فشار حاصل مجموعه داده های پس پردازش ERA5، چرخندهای میان مقیاس و کم فشارهای منطقه مورد مطالعه، بررسی شد. برای مسیریابی کم فشار قطبی از الگوریتم چرخندیابی و ردیابی تمام ویژگی های چرخندهای میان مقیاس استفاده شد.

  یافته ها

  ررسی آنومالی بادسطحی با استفاده از توابع متعامد تجربی نشان می دهد، مولفه اول آن بیانگر حدود 51% از کل واریانس باد سطحی است. این مولفه الگوی آنومالی قوی تری را در فصول زمستان نسبت به تابستان دارد (نتایج در این مقاله آورده نشده است) و این مولفه نشاندهنده الگوی باد غالب منطقه است و واریانس شدید در سمت غرب جنوبگان مشاهده می شود. همچنین این مولفه نشان می دهد در بخش خشکی منطقه آنومالی باد بیشتر از بخش اقیانوسی است این می تواند به دلیل ساختار حوضه جنوبگان اتفاق بیافتد. بر این اساس در بخش اقیانوسی منطقه مورد مطالعه،  بر روی دریای آموندسن که در امتداد اقیانوس آرام جنوبی در غرب جنوبگان قرار دارد، آنومالی باد بیشتر از مناطق دیگر اقیانوسی جنوبگان برآورد می شود. این الگو می تواند ناشی از جریانات آب گرم و سرد منطقه باشد که نیاز به مطالعه و بررسی جدی دارد. مولفه دوم آنومالی باد سطحی حدود 20% از واریانس کل را به خود اختصاص داده است. بیشترین مقدار آن را بر روی دریای ودل نشان می دهد در این منطقه پیچه ودل غالب است و می تواند ناشی از اندرکنش جو-اقیانوس و سیستم های جوی حاکم بر روی منطقه باشد. مولفه های سوم و چهارم آنومالی هر کدام حدود 10% از کل واریانس باد سطحی را نشان می دهند. مولفه سوم بیشترین آنومالی در دریای راس و لایه یخی راس غالب است و مولفه چهارم علاوه بر دریای راس و لایه یخی راس  در دریای ودل نیز بیشترین تغییرات را نشان می دهد. بر این اساس  دو پیچه راس و ودل نقش بسزایی در تعیین الگوی باد جنوبگان بازی می کنند. با توجه به معیارهای ارایه شده برای شناسایی چرخندهای میان مقیاس، کم فشارهای قطبی با استفاده از داده های اسکترومتری ماهواره ای و بازتحلیل قابل شناسایی و بررسی است.

  نتیجه گیری

    پدیده های حدی در عرض های بالا و نزدیک قطب شمال و جنوب  کره زمین با شدت بیشتری باعث اندرکنش جو-اقیانوس می شوند. سرعت بالای بادسطحی در این مناطق باعث شکل گیری امواج خیلی بلند در سطح اقیانوس‎ های این مناطق می گردد. در بین این پدیده ها یک سری پدیده های کمتر شناخته شده ای مانند کم فشارهای قطبی وجود دارد که اطلاعات کمی از آنها در دسترس است. به طوری که در خیلی از موارد در داده های پس پردازش شده در نظر گرفته نشده است. بنابراین لازم است ضمن استخراج و دسته بندی این کم فشارها عملکرد مدل های دینامیکی جوی و اقیانوسی را ارتقا داد

  کلیدواژگان: آنومالی باد، الگوریتم تشخیص، کم فشار قطبی، جنوبگان
 • سمیه رسولپور نالکیاشری*، افشین جعفری صفحات 76-90

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش:

    تقریبا 7% از مساحت کل زمین از جزایری تشکیل شده که از منظر حجمی بصورت قوسی، چهارگوش، مثلث و الگوهای شبه هندسی در پهنه های آبی گوناگون قرار دارند. معدودی از این جزایر به صورت گروهی تقسیم شده و "مجمع الجزایر میان اقیانوسی"  و "کشورهای مجمع الجزایری" را تشکیل داده اند و همین تنوع، جغرافی دانان را بر آن داشت که هر گروه جزیره ای را یک ترکیب منحصر به فرد بدانند. قواعد حاکم بر دریاها و اقیانوس ها قرن ها نقش بسیار مهمی در تامین امنیت و نظم دریایی داشته اند، اما امروزه به یمن توسعه نظامی، علمی و حقوقی، لزوم مفهوم سازی و تبیین مفاهیم نوین ناظر بر حقوق دریاها بیش از پیش احساس می شود. اعمال اقتدار دولت ها بر مناطق دریایی از دیرباز مسیله ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده و اصل صلاحیت سرزمینی در قلمرو داخلی، مفهومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل عرفی بوده اما قواعد حقوق بین الملل عرفی در زمینه دریاها، کارآیی لازم جهت احقاق حقوق حقه کشورهای مجمع الجزایری را نداشته و این قواعد عرفی تضمین های عملی و حقوقی کافی برای دستیابی دولت های مجمع الجزایری به منابع معدنی، میادین انرژی و شیلات را تامین نمی کرد.
  در حالی که تحدید حدود مرزهای دریایی منوط به ترسیم "خطوط مبدا" برای تعیین عرض "دریای سرزمینی" و دیگر مناطق دریایی امری ضروری است، ترسیم خطوط مبدا کشورهای مجمع الجزایری با چالش های بیشتری همراه بود. در نهایت "کنوانسیون حقوق دریاها 1982"  به تردیدها پاسخ داد و ضمن ارایه تعریف کشور مجمع الجزایری، ترسیم خط مبدا مجمع الجزایری را در صورت احراز شرایط حقوقی در این گونه کشورها مجاز دانست. حال این سوال به ذهن متبادر می گردد، تلاش کشورهای مجمع الجزایری برای احقاق حقوق حقه در آب های مجمع الجزایری چگونه زمینه را برای تدوین فصل چهارم کنوانسیون حقوق دریاها1982 فراهم ساخت؟ و رویه دولت های مجمع الجزایری در ترسیم خطوط مبدا تا چه اندازه از قواعد کنوانسیون پیروی کرده است؟

  روش شناسی: 

   این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی اجمالی انواع خط مبدا، امکان ترسیم خط مبدا مجمع الجزایری یا حق حفظ و تثبیت این خطوط با تمسک به کنوانسیون حقوق دریاها1982 را به بحث گذاشته است.

  یافته ها: 

   یافته ها در این پژوهش حاکی از آن است که شناسایی وضعیت حقوقی کشورهای مجمع الجزایری از سال 1920 ذیل مباحث فشرده مطالعاتی در زمینه آب های سرزمینی مطرح بوده است. با این وجود تا پیش از رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ(1951) نحوه ترسیم خطوط مبدا این گونه کشورها در هاله ای از ابهام قرار داشت. با عنایت به این که تعیین عرض مناطق دریایی در سایه شرح چگونگی ترسیم خطوط مبدا امکان-پذیر است، چالش های حقوقی کشورهای مجمع الجزایری برای ترسیم خطوط مبدا، تحدید حدود مناطق دریایی و کنترل آب های میان جزیره ای تا تصویب کنوانسیون حقوق دریاها1982 ادامه یافت و نهایتا مواد 46 و 47 کنوانسیون حقوق دریاها 1982توانست ضمن ارایه تعریف مفهوم مجمع الجزایر و تشریح چگونگی ترسیم خطوط مبدا مجمع الجزایری به سال ها سردرگمی تابعان حقوق بین الملل پایان دهد.

  نتیجه گیری: 

   این پژوهش با بررسی در میان عوامل متعدد و مبهمی که کشور مجمع الجزایری می تواند با آن مواجه شود به این نتیجه رسیده که مباحث مربوط به چگونگی ترسیم خط مبدا بیش از هر موضوعی بحث برانگیز است، زیرا خطوط مبدا نقطه آغاز اندازه گیری مرزهای دریایی و تعیین کننده محدوده مناطق همپوشانی با کشورهای همسایه مقابل و مجاور است. البته سکوت تقنینی پیش از کنوانسیون حقوق دریاها1982و نبود راهکار ویژه برای کشورهای مجمع الجزایری میان اقیانوسی هرگز باعث نشد این کشورها از اعمال رویه مشابه با اتکا به رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ(1951) و اتصال جزایر کشورشان با خطوط مبدا مستقیم و طرح ادعای لزوم تصویب قواعد خاص برای ترسیم خطوط مبدا برای سرزمین های جزایری منصرف شوند. با این وجود، ماده47 کنوانسیون مجموعه ای از قواعد عینی را برای ترسیم خط مبدا مجمع الجزایری نشان می دهد که دو مورد از آن با رویکرد عددی(نسبت آب به زمین/ حداکثر طول خطوط مبدا) با هدف جلوگیری از اعمال رویه خودسرانه کشورهایی همچون انگلستان، استرالیا و کوبا جهت توسعه فزاینده فضاهای دریایی تقنین شده است. بندهای 3،4،5 ماده 47 نیز با رویکرد کیفی، بیان کننده لزوم رعایت شرایط ترسیم خط مبدا مستقیم در ترسیم خط مبدا مجمع الجزایری وضعیت حقوقی کشورهای مجمع الجزایری است. بنابراین کنوانسیون 1982توانست طبق مواد 46 و 47  هم زمان با ارایه تعریف درستی از مفهوم مجمع الجزایر، نحوه ترسیم خطوط مبدا مجمع الجزایری را سامان دهد و نهایتا این پژوهش به این نتیجه رسیده که امکان ترسیم خط مبدا مجمع الجزایری یا حق حفظ و تثبیت این خطوط با تمسک به کنوانسیون حقوق دریاها1982 قابل اجرا بوده و مطالعه رویه دولت های مجمع الجزایری نیز نشان داد تمام کشورهای مجمع الجزایری تاکنون خطوط مبدا خود را مطابق با شرایط مندرج در ماده 47 ترسیم کرده اند.

  کلیدواژگان: خط مبدا مجمع الجزایری، رویه دولت ها، کنوانسیون حقوق دریاها 1982، مجمع الجزایر
 • سیده معصومه صداقی*، هدا فصیحی کرمی، مونا مقدم صفحات 91-105

  به منظور محرومیت زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال 1389 احداث موج شکن های کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. در شهرستان قشم که بزرگترین جزیره خلیج فارس به شمار می آید، شش موج شکن شهید ذاکری، ریگو، سوزا، مسن، شیب دراز و کندالو در قالب این پروژه ملی احداث شده است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی احداث موج شکن ها، محرومیت زدایی و ارتقای وضعیت اجتماعی ساحل نشینان بوده است، در این پژوهش آثار اقتصادی-اجتماعی ناشی از احداث موج شکن های مردمی در محدوده جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا شاخص های مرتبط با احداث موج شکن ها در چهار حوزه "اقتصادی- اجتماعی"، "کالبدی"، " محیط زیستی" و "نهادی" استخراج گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش تاثیرات متقابل و نرم افزار میک مک، شاخص های تاثیرپذیر از موج شکن ها مشخص شدند. این شاخص ها شامل "مهاجرت"، "اشتغال زایی"، "ایمنی و امنیت"، "رضایت ذینفعان"، وابستگی به موج شکن" و "امنیت سرمایه گذاری" و همگی مربوط به حوزه اجتماعی-اقتصادی بودند. در مرحله پایانی اطلاعات مرتبط با شاخص های مذکور از طریق بازدید میدانی و مصاحبه با ذینفعان و افراد محلی و همچنین داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و سالنامه های آماری استان هرمزگان بدست آمدند و با استفاده از تحلیل کوواریانس و تحلیل محتوا مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصله موج شکن شهید ذاکری در همه شاخص ها تاثیر مثبت داشته است. موج شکن های شیب دراز و کندالو نیز علیرغم تاثیر مثبت در تمامی شاخص های مورد بررسی، نقش قابل توجهی در جذب مهاجر به منطقه نداشته اند. موج شکن های سوزا، ریگو و مسن باعث بهبود ایمنی، امنیت و رضایت ذینفعان شده اند لیکن نتوانسته اند در اشتغال زایی و جذب مهاجر تاثیر بسزایی داشته باشند.

  کلیدواژگان: موج شکن های مردمی، تحلیل اجتماعی-اقتصادی، شهرستان قشم، تحلیل کوواریانس، نرم افزار میک مک
 • حسین رامک، مریم سیوف جهرمی*، پرستو اکبری صفحات 106-120
  پیشینه و اهداف

  شناسایی توده ی آب کم عمق بسیار پیچیده تر از آب عمیق است؛ زیرا تغییرات فیزیکی و شیمیایی درآب های کم عمق، سریع تر اتفاق می افتد و خواص توده ی آب از بین می رود. از آن جایی که در غیاب برهمکنش هوا-دریا، توده های آب خواص متفاوتی دارند لذا در این پژوهش با توجه به پایستگی دما و شوری خواص توده ی آب در خلیج فارس شناسایی می شود. از مشخصه های عمده خلیج فارس، عمق بسیار کم آن با متوسط عمق 35 متر است. بیشینه عمق در ناحیه تنگه هرمز با عمق حدود 100 متر قرار دارد. تنگه ی هرمز در قسمت شمال غربی اقیانوس هند قرار گرفته است و محل اتصال خلیج فارس به دریای عمان است.

  روش ها

   در این تحقیق از مدل اقیانوسی سه بعدی متن باز FVCOM در 20 لایه برای مدل سازی تبادل آب بین خلیج فارس و دریای عمان (طول جغرافیایی E 47 تا E 45/59 و عرض های جغرافیایی N 22 تا N 32) استفاده شد تا بدون در نظر گرفتن تنش باد بر روی منطقه، الگوی جریان در خلیج فارس و دریای عمان و توده ی آب خلیج فارس در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان مورد بررسی قرار گیرد. FVCOM، از روش حجم محدود برای گسسته سازی معادلات هیدرودینامیکی در شبکه ی مثلثی استفاده می کند. برای تولید شبکه ی محاسباتی از نرم افزار تخصصی SMS نسخه 10 استفاده شد. شبکه ی محاسباتی غیریکنواخت با تفکیک پذیری افقی از کمینه ی950 متر تا 4700 متر در مدل به کار گرفته شد و اطلاعات عمق سنجی با دقت 30 ثانیه از داده های 2019 GEBCO- بر روی این شبکه درون یابی شد. نوسانات سطح آب در مرز باز، منطبق بر مکان گره های مرز باز شبکه ی محاسباتی که در طول جغرافیایی E 45/59 قرار دارند که از TMD استخراج و به صورت تنظیمات اصلی مدل وارد شد. داده های نیم رخ دما و شوری در مرز باز از خروجی مدل HYCOM (قابل دسترس به صورت رایگان) و در عمق های استاندارد استفاده شد. مدل در غیاب برهمکنش هوا و دریا و نقش تنش باد به مدت 6 سال اجرا گردید. برای صحت سنجی و اعتبارسنجی حوضه نیز به ترتیب از داده های HYCOM و داده های ماهواره ای استفاده شد.

  یافته ها

  آب های شور خلیج فارس (psu00/38) تا دهانه تنگه هرمز به خوبی در لایه های سطحی قابل مشاهده می باشد و از دهانه خلیج فارس به سمت دریای عمان در لایه های سطحی دیده نمی شود. در لایه های میانی دریای عمان آب هایی با مشخصات آب های خلیج فارس (psu00/38) وجود دارد که می توان نتیجه گرفت که آب های سطحی که در غرب تنگه ی هرمز وجود داشتند از آنجا به بعد به لایه های زیرین یا میانی انتقال یافته و به سمت دریای عمان سرازیر شده است. با توجه به پایستگی دما و شوری در توده ی آب، دما و شوری خلیج فارس در تنگه ی هرمز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که توده ی آب خلیج فارس با شوری (psu00/38) در فصل تابستان از طریق جنوب تنگه ی هرمز به صورت جریان زیر سطحی خارج می شود و در فصل زمستان این توده آب به عمق های بیشتر نفوذ می کند و از تنگه هرمز هم دورتر می گردد. توده ی آب خلیج فارس از طریق ناحیه ی جنوبی تنگه ی هرمز به صورت جریان زیر سطحی خارج می شود. در فصل تابستان، توده آب با شوری psu37 در محدوده عمق 50 تا 80 متری و در 40 کیلومتری از سواحل کشور عمان است که در عرض جغرافیایی N 4/25 و طول جغرافیایی E 50/ 56 تا  E 69/56 واقع است که در فصل زمستان از این ناحیه فاصله گرفته و به سمت طول های بیشتر از E 57 پیشروی کرده و به عمق حدود 130 تا 150 متری و عمق های بیشتر هم نفوذ می کند.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه میزان تبخیر در خلیج فارس زیاد است برای جایگزینی آب های تبخیر شده خلیج فارس لازم است که آب از تنگه هرمز وارد خلیج فارس گردد. نتایج مربوط به شوری فصل تابستان این پدیده را به خوبی نشان می دهد و آب ورودی به خلیج فارس به سمت سواحل ایران منحرف می گردد و حرکت این آب ها از سمت سواحل ایران به سمت شمال غربی خلیج فارس ادامه می یابد که این حرکت در طول سال وجود دارد اما شدت آن در فصل تابستان بیشتر از سایر فصول است. در فصل زمستان آب شورترکه از نواحی جنوبی تنگه هرمز وارد دریای عمان شده است، به عمق های بیشتر نفوذ کرده است.

  کلیدواژگان: توده ی آب، خلیج فارس، دمای دریا، شوری، FVCOM
 • اسما جعفری، سید مهدی جسینی*، آی ناز خدانظری صفحات 121-131

  هدف این تحقیق، ارزیابی مقایسه ای پوشش خوراکی تهیه شده از کیتوزان به همراه اسید گالیک بر کیفیت فیله ماهی کپور معمولی، طی نگهداری در یخچال می باشد. فیله های ماهی در سه گروه شامل 1) تیمار شاهد، 2) محلول کیتوزان و 3) محلول کیتوزان + اسید گالیک غوطه ور شدند. آزمون های میکروبی شامل شمارش باکتری های مزوفیل هوازی و باکتری های سرمادوست (سایکروفیل) به روش پیورپلیت بر روی محیط کشت پلت کانت آگار انجام شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید به روش اسپکتوفتومتری، ارزیابی ترکیباتی نیتروژنی فرار به روش کلدال، اسیدهای چرب آزاد به روش تیتراسیون، اندازه گیری pH انجام شد. ارزیابی حسی نمونه ها به روش هدونیک و توسط 15 نفر ارزیاب آموزش دیده انجام شد. مقایسه بار میکروبی باکتری های مزوفیل و سرمادوست نمونه شاهد و تیمارهای مختلف نشان داد که بیشترین بارباکتریایی مربوط به نمونه شاهد می باشد. میزان بار باکتری مزوفیل در نمونه های پوشش داده شده در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کمتر بوده (p<0.05). میزان بار باکتری در نمونه های پوشش داده شده تفاوت معنی داری در انتهای دوره نگهداری نشان نداد (p<0.05). بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی طی 12 روز دوره نگهداری نشان داد که همه تیمارهای دارای پوشش در مقایسه با نمونه شاهد، به طور معنی داری (p<0/05) از مقادیر پایین تر برخوردار بودند. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که ترکیب کیتوزان و اسید گالیک می تواند کیفیت حسی ماهی کپور معمولی را بهبود دهد. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از بیوپلیمر به همراه ترکیبات طبیعی آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی باعث بهبود بار میکروبیولوژیکی، تاخیر فساد اکسیداتیو و افزایش زمان نگهداری ماهی کپور معمولی می شود.

  کلیدواژگان: کپور ماهی معمولی، کیتوزان، اسید گالیک، خواص کیفی
|
 • Rezvan Mousavi Nadushan*, Monir Ghiyasabadi Pages 1-12
  Background and Objectives

   Gelatinous zooplanktons are unknown, mysterious and widely distributed; they are known as key components of ocean ecosystems. In the past two decades, blooms have been observed in some parts of the world under the influence of various factors, including human activities, intensification of the eutrophication, climate changes, and increasing fishing activities, but some other studies did not achieve to severe and unusual blooms. Currently, there is no information about community structure and factors affecting the distribution pattern of gelatinous zooplankton in Iranian marine water bodies, therefore, in this research, the identification, spatial distribution and temporal succession of their different groups (Cnidaria, Cetenophora, Thaliacea) from northern surface-coastal waters of Bushehr were surveyed.

  Methods

   In this survey, gelatinous zooplankton fauna from the northern coastal/estuarine waters of Bushehr were analyzed during summer of 2017 to spring 2018. Also, in each sampling, the water depth of the sampling site, Secchi depth, pH, and salinity were measured.

  Findings

  5 species of gelatinous zooplankton including three species from hydromedusae Eutima gegenbaueri, Eirene viridula and Clytia discoida, one species of salp Diphyes chamissonis and one combed species Pleurobrachia pileus were identified and reported for the first time from the Persian Gulf. Also, the density of Pleurobrachia pileus reached 3411 ind.m-3 at its blooming (end of September) and was introduced as the dominant species of gelatinous zooplankton in the region.

  Conclusion

  Based on results of the Multivariate MDS analysis on physical parameters comprising water temperature, dissolved Oxygen, salinity, Secchi depth, depth of sampling stations and Chla, a twice-yearly passage/seasons (two-season time differentiation pattern)  was detected in the region and based on PCO test, only Frake creek-estuary was differentiated from other studied stations. The results of CAP test on Gelatinous Zooplankton assemblages of the coastal and estuarine waters of Bushehr, two stations of Shif Creek- estuary  and Sea station, showed a different and discriminated dispersion pattern, Eutima gegenbaueri, Elrene viridula and Diphyes chamissonis  were determined as indicator species of Sea waters/station, and Pleurobrachia pileus  were identified as indicator/ discriminating species of Shif Creek- estuary. Finally, the results of SIMPER from BEST/BIOENV analysis proved that the dispersion of all identified species were affected by the depth of sampling station, salinity and temperature as the most important factors.

  Keywords: gelatinous mesozooplankton, Salpa, Ctenophora, Hydromedusa, Bushehr, Persian Gulf
 • Hamidreza Akbarpoor*, Majid Akbarpour Pages 13-28
  Background and Objectives

  After the world war and the emergence of international organizations in the field of the international system, the world witnessed a change in the arrangement of international actors. One of these international organizations was the International Maritime Organization (IMO). It operates as a specialized agency of the United Nations in the field of maritime affairs and related matters. On the other hand, the Convention on the Law of the Sea, adopted in 1982, is the most important document in the field of the law of the sea that has been ratified so far and plays the role of a reference. This research seeks to analyze and explain the level of relations between emo and the Convention on the Law of the Sea.

  Methods

  The descriptive-inductive method has been selected as the dominant method in this paper and the library method and filing tools have been used to collect data. Therefore, for this research, the historical description of the two institutions, the Imo and the Convention on the Law of the Sea, and then the common features between these two institutions and determining and explaining the level of their relations in the field of international law are discussed.

  Findings

   This convention refers in various articles to the competent international organization, which means emo. Of course, Emo's name is only explicitly mentioned once in Annex VIII of the Convention. Also, the type of emo relations with the Convention on the Law of the Sea is divided into two categories: functional and thematic. In the functional dimension; The Convention on the Law of the Sea identifies Emo as a competent body, the drafter and source of international laws and standards, and ultimately the supporter and facilitator of the implementation of laws and regulations. In the thematic dimension, the fields of joint work of these two international organizations in the fields of maritime safety, maritime security, marine environment and civil liability due to marine pollution are defined.

  Conclusion

  The Convention on the Law of the Sea has a framework role and generally addresses maritime issues, leaving the role of legislator in these matters to IMO as the competent international organization. As a result, according to the plausible roles mentioned in some articles of the Convention on the Law of the Sea, as well as in accordance with the fields of activity contained in the Articles of Association, its organizational structure and documents issued in the fields of maritime safety, maritime security, marine environment. And has formulated and approved civil liability for marine pollution.

  Keywords: International Maritime Organization, 1982 Convention on the Law of the Sea, Competent organization, maritime safety, marine environment
 • Lena Albaji, Sima Sabzalipour*, Abolfazl Askary Sari, Khoshnaz Payandeh, Maryam Mohammadi Rouzbahani Pages 29-47
  Background and Objectives

  Chemical storage of water cannot provide complete information about the extent of bioavailability of metals in the environment, while the study of this storage in the chain of water, sediment and macrobenthos can make the rate of rotation and storage risk more visible in ecosystems. Hur Al-Azim wetland is located in the west of Khuzestan Province. Large parts of it have dried up due to the development of Azadegan oil field and the spread of heavy metal pollution in its environment, which can provide serious risks to this ecosystem and the people around it. Therefore, the present study aimed to evaluate the concentrations of heavy metals cadmium, nickel, lead and vanadium in water, sediments and macrobenthos of Hur Al-Azim wetland, as a region with high oil activity.

  Methods

  This study was conducted in winter 2017 to investigate the concentrations of heavy metals cadmium, nickel, lead and vanadium in 8 stations in Hur Al-Azim wetland. The statistical population for measuring heavy metals with three replications included 24 water samples, 24 sediment samples and 24 macrobenthos samples. Among them, the species in macrobenthos samples were identified after washing in a 0.5-micron sieve. After digestion of the samples, the concentration of the elements was measured by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) model Vista Pro Axial. Comparison of heavy metal data from water and sediment samples was performed using SPSS23 software. Shapiro-Wilk test was also used to investigate the normal distribution of results. One-way analysis of variance was used for general comparisons and Tukey test was used for multiple comparisons and differences were significant at 95% level.

  Findings

  The concentration of heavy metals in sediments was higher than that of water and macrobenthos, While the concentration of these metals in macrobenthos was higher compared to water (P <0.05). Heavy metals had the lowest concentration in station 1 (Chazabeh) as a station without oil activity and the highest level in station 4 (between pad 3 to pad 12) as a station with high oil activity (P <0.05). Pad 3 to Pad 12, along with Pad 9 to Pad 12, had the highest enrichment index for all metals. The lowest index of nickel, vanadium and cadmium enrichment index was measured in Chazabeh station and the lowest level of lead enrichment index was measured in Shatt Ali station. Regarding the index of heavy metal pollution factor, the distance station of Pad 3 to Pad 12 with values ​​of 4, 1.16, 0.86 and 3.41 for cadmium, nickel, lead and vanadium had the highest value of this index. Also, Chazabeh station with values ​​of 3.25, 0.18 and 0.54 for cadmium, nickel and vanadium metals and Shatt Ali station with values ​​of 0.58 for lead metal showed the lowest value of this index. The distance between Pad 3 and Pad 12 with a value of 1.92 also had the highest PLI index. In the studied stations in Hur Al-Azim wetland, 10 macrobenthos families (Valvatidae, Vnionidae, Thiaridae, Hydrobiidae, Physidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Sinmuliidae, Gomphidae and Tipulidae) and 11 genera were identified. Among them, Chadabeh station with 43.8 showed the highest bio-index of BMWP and with 4.86 the highest bio-index of ASPT.

  Conclusion

  Finally, it was found that due to the continuation of oil extraction activities and discharge of toxic pollutants into Hur Al-Azim wetland, there is great potential for rapid and cumulative increase in the concentration of metals, especially vanadium and cadmium and their crossing the critical limit. Indicators for measuring the severity of sediment pollution showed the station between Pad 3 and Pad 12 as the most polluted station in Hur al-Azim wetland compared to Chazabeh station. The correlation between the concentration of heavy metals in sediment and macrobenthos, in addition to emphasizing the uptake and transport of metals along the food chain, showed that macrobenthos can be used as the best biological indicators.

  Keywords: Macrobenthos, Biological storage, Petroleum products, BMWP index, Pollution index, ASPT index
 • Shirin Izadi, Mahnaz Sadeghi* Pages 48-63
  Background and Objectives

  Today, the removal of heavy metals from industrial effluents is significantly increasing, which can play an important role in protecting the environment and human health. In recent years, researchers have resorted to biological methods, especially biological and microbial methods to remove toxic heavy metals. Biosorption of heavy metals is a relatively new technology for the treatment of industrial effluents, and its purpose is to remove toxic metals and clean the environment, as well as recycle precious metals. This process is a rapid reaction between the metal and the cell surface (extracellular bonding) in which the metal adheres to the surface of molecules like a surface protein. Conventional biological processes in the biological purification of metals are biosorption, bioaccumulation and bio-sedimentation. In the present study, sprulina platensis ability to absorb heavy metal lead from aqueous solutions was investigated by optimizing the absorption conditions for live spirulina microalgae. The aim of the present study is to provide a solution for biological removal of lead heavy metal using biosorption method using spirulina microalgae.

  Methods

  Three parameters of algae concentration (0.5, 1, 1.5 and 2 g/l), lead concentration (20, 40 and 60 mg/l) and contact time (30, 60, 90, 180 and 360 minutes) was considered.as experimental parameters. In order to perform the tests, 12 culture samples were placed. By examining the growth rate and after the cultures reached the desired concentration, three concentrations of lead were added to the samples and after certain periods of time, the culture was sampled and the adsorption rate was measured. The adsorption isotherm was then plotted to determine the theoretical capacity of the contaminant absorption.

  Findings

  The results showed that the optimum growth occurred in light conditions of 3000 lux and pH 10 and the maximum optical density was 1.421. The results showed that higher concentrations of algae had a higher rate of biosorption and the maximum absorption efficiency was obtained at a concentration of 2 g/l spirulina. Examination of contact time effect shows that by increasing contact time up to 180 minutes, the amount of biosorption increases and then decreases, which is probably due to the toxicity of the remaining heavy metal on spirulina microalgae cells. The maximum removal of heavy metal was 81.33% and occurred at a concentration of 2 g/l spirulina and a dose of 20 mg/l lead in a contact time of 180 minutes. The results showed that the Langmuir isotherm could fit the experimental data better than other models.

  Conclusion

  The process of biological adsorption by spirulina consists of two stages of rapid absorption (first 20 minutes) and slow absorption thereafter. The absorption efficiency is upward for about 60 minutes and then gradually decreases. Also, the high absorption rate in the first 30 minutes (more than 50% of the total biological absorption in all samples) indicates the existence of a rapid absorption phase in the first minutes. The reason for the rapid absorption in the first 30 minutes is due to the rapid physical adsorption at the active sites of the algal cell, known as the negative sites, and the adsorption occurs by electrostatic force.

  Keywords: Spirulina Platensis, Lead, Heavy Metal, Biosorption, Absorption Isotherm
 • Hossein Farjami*, Esmaeili Pages 64-75
  Background and Objectives

  Antarctica, the fifth continent on the planet, is a vast region near the South Pole that plays a role like a beating heart in the rhythm of Earth's life by controlling thermal balance and developing the ocean-atmospheric systems. This continent has singular importance in various scientific, political, and economic aspects, which has attracted the attention of different countries. The extreme atmospheric and oceanic phenomena of this area have an effect on the earth's climate. One of the significant extreme phenomena is mesoscale cyclones. These cyclones convert to polar lows in the special conditions that make modeling and forecasting conditions more difficult. In this research, wind field anomalies are evaluated using satellite scatterometery and reanalysis data in the period from 2000-2020. Different parts of Antarctica have been investigated for the formation of mesoscale cyclones and then presented with polar lows in the study area. 

  Methods

  The Antarctic region has a vital role in controlling the temperature and the climate of our planet. Due to the geographical conditions of Antarctica, various cyclones are formed in this region, and they not only have an effect on the region's climate but also play a determinant role in the earth’s climate. Meso-scale cyclones that have a diameter of less than 2000 km and surface winds stronger than 14 m/s as a result of the main fronts at the poles are classified as polar lows. To investigate this issue, the surface wind data of the National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) used a 0.25 degree mesh grid. Then, an anomaly of surface wind is extracted using the Empirical Orthogonal Functions. In the following, different identified polar lows were investigated using the surface wind of satellite scattometry, the temperature of the surface of 500 hp and the polar low life stability obtained from the ERA5 post-processing data set. The cyclone tracking algorithm was used to check all the characteristics of meso-scale cyclones.

  Findings

  Analyzing the anomaly using empirical orthogonal functions shows that the first component represents about 51% of the total surface wind variance. This component has a stronger anomaly pattern in winter seasons than in summer, and this component indicates the dominant wind pattern of the region, and extreme variance is observed in the west of Antarctica. Also, this component shows that in the dry part of the region, the wind anomaly is higher than in the water part, this can happen because of the structure of the Antarctic basin. In the blue part of the study area, on the Amundsen Sea, which is located along the South Pacific Ocean in the west of Antarctica, the wind anomaly is estimated to be higher than other blue areas of Antarctica. This pattern can be caused by hot and cold water currents in the region, which needs serious study and investigation. The second component of the surface wind anomaly accounts for about 20% of the total variance. It shows the highest anomaly in the Weddell Sea. In this region, the Weddell Gyre is dominant and can be caused by the atmosphere-ocean interaction and the atmospheric systems ruling over the region. The third and fourth anomaly components each show about 10% of the total variance. The third component is the most anomaly in Ross Sea and Ross Ice Shelf and the fourth component shows the most changes in Weddelle Sea in addition to Ross Sea and Ross Ice Shelf. Accordingly, Ross Gyre and Weddell Gyre play a significant role in determining the Antarctic wind pattern. According to the criteria provided for identifying mesoscale gyres, polar low pressures can be identified and investigated using satellite spectrometric data and reanalysis.

  Conclusion

  Extreme weather in high latitudes and near the north and south poles of the earth causes air-sea interaction to happen. The strong winds of these regions generate rogue waves in the oceans. Among these phenomena, there are a series of meso-scale phenomena such as polar lows, with limited information. Therefore, such phenomena are not considered in global models and post-processed data. Consequently, it is necessary to modify the global dynamic ocean-atmospheric models in the Southern Ocean by considering different polar lows.

  Keywords: Wind anomalies, Detection Algorithm, Polar Lows, Antarctica
 • Somayeh Rasoulpour Nalkiyashary*, Afshin Jafari Pages 76-90

  Background and Theoretical Foundations:

   Approximately 7% of the total land area consists of islands that are arched, rectangular, triangular and quasi-geometric patterns in various water zones. A few of these islands are divided into groups, forming the "archipelago between the oceans" and the "archipelago countries", and this diversity has led geographers to consider each group of islands as a unique combination. The rules of the seas and oceans have played a very important role in ensuring maritime security and order for centuries, but today, thanks to military, scientific and legal development, the need to conceptualize and explain new concepts governing the law of the sea is increasingly felt. The exercise of state authority over maritime areas has long been a vital and crucial issue, and the principle of territorial jurisdiction in domestic territory is an accepted concept in customary international law, but the rules of customary international law in the field of seas are not effective enough to realize the rights of archipelago countries. These customary rules did not provide sufficient practical and legal guarantees for the Algerian governments to access mineral resources, energy fields and fisheries.While delimiting the maritime borders subject to the drawing of "lines of origin" is necessary to determine the width of the "territorial sea" and other maritime regions, the drawing of the lines of origin of the Algerian countries was associated with more challenges. Finally, the 1982 Convention on the Law of the Sea responded to the doubts and, while presenting the definition of the country of the Algerian Assembly, allowed the drawing of the line of origin of the Algerian Assembly if the legal conditions are met in such countries. Now the question arises, how did the efforts of the Algerian countries to realize the rights of fraud in the waters of the Algerian waters pave the way for the drafting of the fourth chapter of the 1982 Convention on the Law of the Sea? And to what extent has the practice of the Algerian states in drawing the lines of origin followed the rules of the Convention?

  Methodology

  This descriptive-analytical study, after an overview of the types of baselines, has discussed the possibility of drawing the baseline of the Algerian archipelago or the right to maintain and establish these lines with reference to the 1982 Convention on the Law of the Sea.

  Findings

  The findings of this study indicate that the identification of the legal status of the Algerian countries since 1920 has been the subject of intensive studies in the field of territorial waters. However, prior to the ruling of the International Court of Justice in the Fisheries case of England / Norway (1951), the drawing of the baselines of such countries was in a state of ambiguity. Given that it is possible to determine the width of maritime zones by describing how to draw baselines, the legal challenges of the archipelago countries to delineate baselines, delimit maritime zones and control inter-island waters continued until the 1982 Convention on the Law of the Sea. The Articles 46 and 47 of the 1982 Convention on the Law of the Sea, while defining the concept of the archipelago and explaining how to draw the lines of origin of the archipelago, put an end to years of confusion for international law.

  Conclusion

  This study examines among the many ambiguous factors that the Algerian country can face and concludes that the issues of how to draw the baseline are more controversial than any other topic, because baselines are the starting point for measuring maritime boundaries and determining The boundaries of overlapping areas with neighboring and neighboring countries. Of course, the legislative silence prior to the 1982 Convention on the Law of the Sea and the lack of a special solution for the Algerian archipelago never prevented them from applying a similar procedure relying on the International Court of Justice in the England / Norway (1951) fisheries case and connecting their islands to direct lines of origin. And to abandon the claim of the need to pass special rules for the drawing of baselines for island territories. However, Article 47 of the Convention sets out a set of objective rules for delineating the archipelago, two of which have a numerical approach (water-to-land ratio / maximum length of baseline) to prevent arbitrary procedures in countries such as the United Kingdom and Australia. And Cuba is legislated for the increasing development of maritime space. Paragraphs 3, 4, 5 of Article 47, with a qualitative approach, indicate the need to observe the conditions for drawing a direct line of origin in drawing the starting line of the Algerian Assembly. The legal status of the countries of the Algerian Assembly. Therefore, the 1982 Convention, according to Articles 46 and 47, was able to provide a correct definition of the concept of the archipelago, how to draw the lines of origin of the archipelago, and finally this study concluded that the possibility of drawing the line of origin of the archipelago or the right to preserve and establish these lines Relying on the 1982 Convention on the Law of the Sea is enforceable, and a study of the practice of the Algerian States has shown that all Algerian States have so far drawn their lines of origin in accordance with the provisions of Article 47.

  Keywords: Archipelagic Baselines, States Practice, Convention on the Law of the Sea 1982, Archipelagos
 • Seyede Masoome Sadaghi*, Hoda Fasihi Karami, Mona Moghadam Pages 91-105

  In order to eliminate deprivation in the southern coastal areas of the country, the construction of small public breakwaters began in 2010. In Qeshm county, which is considered to be the largest island in the Persian Gulf, six breakwaters of Shahid Zakeri, Rigoo, Sooza, Masan, Shibderaz and Kandallo have been constructed as part of this national project. Considering that one of the main goals of the construction of breakwaters has been to eliminate deprivation and improve the social status of coastal residents, in this study, the socio-economic effects of the construction of breakwaters in Qeshm Island have been studied. In this regard, first, indicators related to the construction of breakwaters were extracted in four aspects: "socioeconomic", "physical", "environmental" and "institutional". In the next step, using the cross-impact analysis and MICMAC software, the influenced indicators from the breakwaters were determined. These indicators included "migration", "job creation", "safety and security", "stakeholder satisfaction", "dependency on breakwater" and "investment security" all related to the socioeconomic aspect. In the final stage, information related to the mentioned indicators were collected through site visits, interviews with stakeholders and local residents, as well as general population and housing census data and statistical yearbooks of Hormozgan province. Data processing has been done using the analysis of covariance and content analysis. According to the results, Shahid Zakeri breakwater has a positive effect on all indicators. Shibderaz and Kandallo breakwaters, despite having a positive effect on all studied indicators, have not played a significant role in attracting immigrants to the region. The Sooza, Rigoo, and Masan breakwaters have improved safety, security, and stakeholder satisfaction, but have failed in job creation and migrants attraction.

  Keywords: Local Breakwaters, Socioeconomic Analysis, Qeshm County, Analysis of Covariance, MICMAC Software
 • Hossein Ramak, Maryam Soyufjahromi*, Parasto Akbari Pages 106-120
  Background and Objectives

  Identifying shallow water masses is much more complex than deep water; because physical and chemical changes in shallow water occur faster and the properties of the water mass are lost. Since in the absence of air-sea interaction, water masses have different properties, so in this study, due to temperature and salinity conservation, the properties of Persian Gulf water mass are identified. One of the main characteristics of the Persian Gulf is its very shallow depth with an average depth of 35 meters. The maximum depth is located in the Strait of Hormuz with a depth of about 100 meters. The Strait of Hormuz is located in the northwestern part of the Indian Ocean and is the junction of the Persian Gulf with the Sea of Oman.

  Methods

  In this research, a 3D open source ocean model FVCOM in 20 layers was used to model the water exchange between the Persian Gulf and Sea of Oman (47˚E to 59.45˚E and 22˚N to 32˚N) without considering the wind stress on the region, the flow pattern of Persian and Oman Gulfs and the water mass of Persian Gulf in the four seasons of spring, summer, fall and winter should be studied. FVCOM uses the finite volume method to discretize hydrodynamic equations in a triangular grid. Specialized SMS software version 10 was used to generate the computational network. A non-uniform computational network with a horizontal resolution of at least 950 m to 4700 m was used in the model and the bathymetery information was interpolated with 30-second accuracy from the GEBCO-2019 data on this network. Water level fluctuations on open boundaries correspond to the location of the open boundary nodes of the computational network located at 59.45˚E, which was extracted from the TMD and entered as the main configuration of the model. Temperatures and salinities profiles of open boundaries from HYCOM model output (freely available) were also used at standard depths. The model was run in the absence of air-sea interaction and the role of wind stress for 6 years. HYCOM and satellite data were used to calibrate and validate the model, respectively.

  Findings

  The saline waters of the Persian Gulf to the mouth of the Strait of Hormuz are well visible in the surface layers and are not seen in the surface layers from the mouth of the Persian Gulf to the Sea of Oman. In the middle layers of the Oman Sea, there are waters with the characteristics of the waters of the Persian Gulf, which can be concluded that the surface waters that existed in the west of the Strait of Hormuz have been transferred to the lower or middle layers and flowed to the Oman Sea. Considering the temperature and salinity conservation in the water mass, the temperature and salinity of the Persian Gulf in the Strait of Hormuz were studied and the results show that the Persian Gulf water mass (38psu) in the summer season through the south of the Strait of Hormuz as a subsurface flow and in the winter season this water mass penetrates to greater depths and moves further away from the Strait of Hormuz. The Persian Gulf water mass exits through the southern part of the Strait of Hormuz as a subsurface flow. In the summer season, there is a water mass with 37psu salinity in the depth range of 50 to 80 meters and 40 km off the coast of Oman, whose exact position is latitude 25.4˚N and longitude is 56.50˚E to 56.69˚E and in the cold season, it moves away from this area and advances to lengths greater than 57˚E and penetrates to a depth of about 130 to 150 meters and more depths.

  Conclusion

  Due to the high rate of evaporation in the Persian Gulf, to replace the evaporated waters of the Persian Gulf, it is necessary for water to enter the Persian Gulf from the Strait of Hormuz. The salinity results of summer show this phenomenon well and the water entering the Persian Gulf is diverted to the coast of Iran and the movement of these waters from the coast of Iran to the northwest of the Persian Gulf continues. There are years, but it is more intense in summer than in other seasons.

  Keywords: Persian Gulf, Water mass, Sea Temperature, Salinity, FVCOM
 • ASMA JAFARI, SEYYED MEHDI HOSSEINI*, AINAZ KHODANAZARY Pages 121-131

  The purpose of  this study is to evaluate the oral comparison of chitosan with galic acid Balikiti of typical carp dice films during the preparationof the  refrigeration. Fish fillets were immersed in three groups including 1) control treatment 2) chitosan solution 3) chitosan + gallic acid. Microbial tests including counting aerobic mesophilic bacteria and cryophilic bacteria were performed by purplate method on agar pellet culture medium. Chemical properties including measurement of thiobarbituric acid by spectrophotometry, evaluation of volatile nitrogen compounds by calderal method, free fatty acids by titration method, pH measurement, colorimetric and sensory evaluation of samples by hedonic method were performed by 15 trained evaluators. will be. Comparison of microbial load of aerobic and cryophilic mesophilic bacteria in control sample and different treatments showed that the highest bacterial load related to control sample and mesophilic bacterial load in coated samples were significantly lower than control (P ‹0.05). The amount of bacterial load in the coated samples did not show a significant difference at the end of the storage period (P ‹0.05). Examination of physicochemical factors during the 12-day storage period showed that all coated treatments Significantly (p <0.05) had lower values. The results of sensory evaluation showed that the combination of chitosan and gallic acid can improve the sensory quality of common carp. Overall, the results showed that the use of biopolymers with natural antioxidant and antimicrobial compounds improves the microbiological load, delays oxidative spoilage and increases the shelf life of common carp.

  Keywords: Common carp, Chitosan, Chitosan + Gallic acid, Qualitative properties