فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابوالقاسم علیدوست، محمد عشایری منفرد صفحات 7-32

  «ولوج روح در جنین» موضوعی است که احکام شرعی متعددی به آن تعلق گرفته است. برخی از این احکام، جنبه مالی و کیفری دارد. در ماده 716 قانون مجازات اسلامی تعلق دیه کامل به اسقاط جنین، منوط به ولوج روح در جنین شده است؛ چنان که در ماده 720 برای محاسبه دیه اعضای جنین یا دیه صدمات واردشده بر جنین نیز ولوج روح، معیار قرار گرفته است. در اسقاط درمانی، فقیهان اسقاط جنین را پس از ولوج روح اجازه نمی دهند؛ ازاین رو تعیین دقیق زمان ولوج روح از منابع فقهی اهمیت دارد. در آیاتی از سوره مومنون و حج، مراحل رشد جنین وصف شده است. در روایات نیز اطلاعاتی درباره زمان ولوج روح وجود دارد. قول منتسب به مشهور فقیهان فریقین این است که روح در چهارماهگی در جنین حلول می کند، ولی فرضیه مقاله حاضر این است که در تعیین زمان ولوج روح، به دو دلیل نمی توان به گزارش های جنین شناسان اعتماد کرد. ازمنظر ادله شرعی نیز زمان حلول روح، پنج ماهگی است و این دیدگاه با زبان آیات و روایات تناسب دارد

  کلیدواژگان: ولوج روح، دیه جنین، اسقاط درمانی، سقط جنین، مصلحت تقنین
 • حسین الهی پارسا، مجتبی الهی خراسانی، حسین جوان آراسته صفحات 33-56

  امر به معروف و نهی از منکر مهم ترین فرمان شارع در حوزه مسیولیت همگانی میان مسلمانان است و از صدر اسلام تاکنون این دو فریضه اساسی نقش بسزایی در پویایی و حرکت جامعه اسلامی به سوی آرمان ها داشته اند. یکی از بایسته های پژوهشی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بررسی این دو فریضه با عناوین همپوشان دیگری مانند دعوت به خیر، اعراض از جاهل و... می باشد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تمرکز بر آیه 199 سوره اعراف «و اعرض عن الجاهلین» و بر اساس دیدگاه مفسران و فقیهان، به بررسی شمول یا عدم شمول مفهوم امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تعبیر قرآنی «إعراض از جاهلان» پرداخته شده است. با عنایت به وجود دو رویکرد متفاوت در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر، یافته های مقاله بیانگر دو نتیجه متفاوت می باشد: درصورتی که امر به معروف و نهی از منکر در مذاق شارع خطابی باشد، إعراض از جاهلان به دلیل اینکه دارای خطاب نیست، از باب امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود، ولی اگر تشریع فریضتین را به صورت ملاکی بدانیم، باتوجه به اینکه ملاک شارع از ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد معروف و انعدام منکر است، این ملاک در إعراض از جاهلان نیز موجود و این مقوله از مراتب فریضتین می باشد

  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، نظارت همگانی، إعراض از جاهل، ارشاد جاهل
 • محمدعلی حاجی ده آبادی، اسدالله روحانی صفحات 57-82

  در سیاست کیفری اسلام هرچند ملاک استحقاق تعزیر، مخالفت آگاهانه با احکام الزامی الهی (واجب وحرام) است، ولی در مقام قضا، نهادهایی مانند عفو حاکم و توبه با شرایطی درجهت کیفرزدایی پیش بینی شده است؛ ازجمله این نهادها که در قرآن و روایات متواتر آمده است، نهاد «تکفیر سییات» می باشد. اگرچه برخی آن را مصداقی از نهاد توبه و یکسان با آن پنداشته اند، ولی به نظر نهادی متمایز می آید. این نهاد، نهادی امتنانی تخفیفی است که بر اساس آن با دوری جستن فرد از گناهان کبیره، گناهان صغیره او نادیده گرفته می شود. برخی تکفیر را فقط ناظر به مجازات های اخروی می دانند، ولی بعضی فقها آن را در مجازات های دنیوی نیز جاری می دانند. در قلمرو مجازات های دنیوی، هرچند بحث محدود به تعزیرات است، اما سخن در این است که تکفیر، کدام دسته از مجازات های تعزیری را شامل می شود؛ قولی یا فعلی؟مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی این موضوع را واکاوی می کند. یافته ها بیانگر آن است که «تکفیر» راهبرد فعلی کنترلی به منظور بازگرداندن بزهکاران به مسیر عدالت، پیشگیری از ارتکاب جرایم شدید و ارتقای سطح معنوی جامعه است. وانگهی این نهاد، تاسیس تشریعی جامع و مستقل با کارکرد جزایی عام و فرازمانی است و به آخرت اختصاص ندارد و شامل ترک تعزیر مرتکبان صغایر نیز می شود؛ هرچند بزهکاران متجاهر و افراد مصر بر ارتکاب صغایر و تعزیرات گفتاری و نیز تعزیر مقرر برای جرایم حق الناسی را شامل نمی شود. درنهایت اینکه این نهاد با نهاد توبه ازنظر شرایط، مرتکب، نوع گناه و کارکرد کاملا متفاوت است

  کلیدواژگان: تکفیر سیئات، سیاست کیفری اسلام، جانمایی تکفیر، تعزیر قولی، تعزیر فعلی، بزه پوشی
 • عبدالله جوان صفحات 83-108

  در برخی نصوص شرعی ضابطه مشروعیت «شرط ضمن عقد»، شرطی است که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نباشد. درمورد معنای «شرط محرم حلال» دیدگاه های گوناگونی ازسوی فقها مطرح می شود و وجود پیچیدگی هایی دراین باره باعث صعوبت ارایه تفسیری روشن از شرط محرم حلال شده است. در مقاله حاضر کوشیده ایم باتوجه به ریشه قرآنی این اصطلاح، با تبیین آیات قرآنی که منشا پیدایش این اصطلاح بوده اند و توجه به روایاتی که در مقام تطبیق آیات، به تحریم حلال ناظر بوده اند و نیز مقارنه و تطبیق آنها با ادله ای که به شرط مخالف کتاب و سنت ناظر است، معنایی صحیح از تحریم حلال در لسان ادله شرعی ارایه دهیم و سپس دیدگاه های مهم مطرح دراین باره ازسوی فقها را مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم؛ براین اساس «شرط مخالف با کتاب و سنت» و «شرط محلل حرام و محرم حلال» بر یکدیگر منطبق اند و دایره آن مباحات را نیز شامل می شود. درحقیقت شرط ترک هر فعل مباحی که پیش از انشای عقد و شرط ضمن آن متصف به حلیت باشد، مصداق شرط محرم حلال است؛ به ویژه درمورد انتفاع از نعمت ها و مشتهیات حلال است.

  کلیدواژگان: شرط ضمن عقد، تحریم حلال، طیبات
 • محمدصادق یوسفی مقدم صفحات 109-128

  باتوجه به قرایات گوناگون درباره کلمات قرآن کریم و قرایاتی از اهل بیت‰ درباره فرش قرایات، پرسش اصلی این است که جایگاه قرایات اهل بیت‰ در میان قرایات و روش تحصیل آن چیست؟ مفاد حدیث ثقلین و دیگر روایات بیانگر آن است که اهل بیت‰ در شناخت قرایت صحیح مانند فهم معارف قرآن کریم، مرجعیت دارند؛ ازاین رو اعتبار مصحف موجود  شکل یافته در جریان توحید مصاحف  و عدم اعتبار قرایات غیرمنطبق با آن، برای آن است که افزون بر اجماع، از تایید حضرت علی  نیز برخوردار است و قرایت قطعی امام معصوم‰ بر دیگر قرایات منطبق بر مصحف موجود، مقدم می باشد؛ پس از آن، اجماع قاریان بیانگر قرایت اهل بیت  است؛ زیرا اگر قرایت مجمع علیه مخالف قرآن منزل بود، آنان در برابر آن موضع می گرفتند. درصورت عدم دسترسی به قرایت قطعی اهل بیت  و قرایت اجماعی کاشف از قرایت آنان، نزدیک ترین قرایت به قرایت آنان که قرایت حفص از عاصم است، پذیرفته می شود. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی به تبیین مرجعیت اهل بیت  در قرایت و روش شناسی قرایت آنان پرداخته است

  کلیدواژگان: قرآن کریم، قرائات، قرائت اهل بیت، مصحف موجود
 • کریم کوخایی زاده، مصطفی بخرد صفحات 129-152

  در گفتمان سیاسی سال های اخیر، از انتخابات به عنوان امانت یاد می شود و آرای مردمی و آنچه به وسیله این آرا تعیین می گردد، امانت مردم نزد حکومت خوانده می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است با رجوع به دیدگاه قرآنی مشخص شود این استعمال صرفا کاربردی استعاری و ادعایی بوده و به کاربردن این تعبیر درجهت تنویر ذهن مخاطب و درک معناست یا استعمالی حقیقی است و در نگرش قرآن کریم، حکومت اسلامی و اموری که به آن سپرده شده، همچون فرآیند انتخابات و به تبع آن رای مردم و نتیجه انتخابات، اماناتی حقیقیه و الهیه اند؟در مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است، روشن می گردد که در دیدگاه قرآنی، حکومت و امور محوله به آن مانند انتخابات به عنوان امانت اند و نوع ولایت حاکم اسلامی، نه به شیوه قهری و مالکی، بلکه از باب امانت داری است و حاکم اسلامی قایم به حفظ این امانت و نگهبانی از نتایج آن خواهد بود

  کلیدواژگان: انتخابات، استعاره امانت، امانت شرعیه، رای، امانت
|
 • Abolqasem Alidoust, Mohammad Ashayeri Monfared Pages 7-32

  Breathing the divine spirit into fetus is a subject to which many injunctions of the law are allocated. Some of the injunctions have both monetary and penal aspects. According to the Article 716 of IPC, blood money for abortion depends on breathing the divine spirit into fetus. Also, according to the Article 720 of IPC, the calculation of blood money for the organs of fetus or the injuries sustained by fetus depends on breathing the divine spirit into fetus. The Islamic jurists do not allow abortion after breathing the divine spirit into fetus; therefore, it is important to determine the exact time of breathing of the divine spirit into fetus based on Islamic jurisprudential sources. The stages of development of fetus have been described in the verses of the Suras Al-Mu'minun and Al-Hajj. The Islamic traditions also provide some information about the time of breathing of the divine spirit into fetus. According to the words ascribed to the famous jurists of two Islamic sects, the divine spirit is breathed into fetus at the fourth month of pregnancy. However, according to the theory of the present article, for determination of the time of breathing of the divine spirit into fetus, one cannot trust on the reports of the embryologists for two reasons. On the view of the legal proofs, the divine spirit is breathed into fetus at the fifth month of pregnancy which is consistent with the language of the verses and Islamic traditions

  Keywords: Breathing the Divine Spirit, Blood Money for Fetus, abortion therapy, abortion, interest, legislation
 • Hossein Elahi Parsa, Mojtaba Elahi Khorasani, Hossein Javan Arasteh Pages 33-56

  Promotion of good and prevention of evil is the most important command of the legislator in the area of public supervision among Muslims. From the early Islam up to the present time these two essential religious obligations have played a crucial role in dynamism and mobility of Islamic society towards ideals. One of the research requirements in the area of promotion of good and prevention of evil is to study these two religious obligations with regard to other overlapping topics like inviting to the goods, avoiding the ignorant, and so forth. The present article, using a descriptive-analytical method, focuses on the verse 199 of the Sura Al-A'raf “wa a'raza 'an al-jahilin”. Meanwhile, it studies the applicability or inapplicability of the concept of promotion of good and prevention of evil in relation to the Quranic interpretation of avoiding the ignorants based on the view of the exegetes and jurists. Considering the two different approaches of analyzing the promotion of good and prevention of evil, the research findings show two different results If legislator has a vocative taste in the promotion of good and prevention of evil, because avoiding the ignorants is not vocative, it does not mean it, but if these two obligations are canonical, considering the fact that the criterion of the legislator for making them obligatory is to establish the good and eliminate the evil, the criterion also exist in avoiding the ignorants and will be relevant to these two obligations

  Keywords: Promotion of Good, Prevention of Evil, public supervision, Avoiding the Ignorant, Guiding the Ignorant
 • MohammadAli Haji Dehabadi, Asadolah Rohani Pages 57-82

  Although the criterion for deserving arbitrary punishment in the Penal Policy of Islam is the informed opposition to the divine obligatory rules (religious obligations and unlawful things), a number of institutions have been anticipated in the area of judgment like forgiveness by the ruler and situational repentance. One of these institutions which has been frequently referred in the Quran and Hadith is “excommunication of the evil acts”. Although it has been considered as an example of repentance or the same as it by a number of experts, it seems to be a different institution. It is a grateful-reductive institution based on which the lesser sins of the wrongdoer will be ignored if he/she avoids mortal sins. Takfir is considered by some of the experts to be related only to the otherworldly punishments. However, it has been considered by a number of jurists to be applicable to the worldly punishments. Although in the area of the worldly punishments, it is a subject limited to the arbitrary punishments, the question is that which group of arbitrary punishments are subjected to takfir; verbal or actual?The present article reviews this subject by a descriptive-analytical method. The results show that takfir is an action-controlling strategy in order to return the criminal to the path of justice, to prevent committing severe crimes, and to boost the spiritual level of the society. Furthermore, this is a comprehensive and independent canonical institution with a common criminal function beyond the time which is not specific to the afterworld. It also includes giving up the punishment of those who commit lessor sins. Of course, it does not include the importunate criminals who deliberately commit the lessor crime, as well as the verbal punishments, and the punishment specified for public-right crimes. Finally, this is completely different from the institution of repentance in terms of circumstances, perpetrator, type of sin, and function

  Keywords: Excommunication of the Evil Acts, Penal Policy of Islam, Excommunication Layout, Verbal Arbitrary Punishment, Actual Arbitrary Punishment, Ignoring Crime
 • Abdollah Javan Pages 83-108

  In some of the legal texts about the principles of legitimation, “stipulation of a contract” is a contract which does not make an unlawful thing lawful or does not prohibit a lawful thing. Different views have been proposed by the jurists about the meaning of “the condition of prohibition of lawful thing”. Becouse of some intricacies in this regard, it is difficult to provide a clear interpretation of the condition of prohibition of lawful thing. The present article tries to provide a proper meaning of prohibition of lawful with the language of legal proofs. This has been done through consideration of the Quranic root of this term, explanation of the origin of this term within the Quranic verses, and paying attention to the traditions related to the prohibition of lawful while making a comparison with the Quranic verses, as well as making a comparison between them and evidences related to the condition against the Book and Sunnah. Next, it tries to evaluate and criticize the important views of the jurists in this regard. Accordingly, the condition “against the Book and Sunnah” and the condition of “making an unlawful thing lawful and prohibition of a lawful thing” are consistent with each other and cover the permissible things too. In fact, the condition of giving up every permissible act which is characterized as lawful before composing the contract and its stipulation, is an example of a condition of making a lawful thing unlawful, specifically about making benefit of the blessings and lawful desires

  Keywords: Seminary Researcher, and Seminary, University Instructor
 • MohammadSadeq Yosefi Moqaddam Pages 109-128

  Considering the different readings of the words of the Holy Quran and the readings of Ahl al-Bayt about furush of readings, the main question arises here as to what is the place of the readings of Ahl al-Bayt among the readings and how they can be achieved? The content of Hadith of Thaqalayn and other narrations indicate that Ahl al-Bayt have authority in recognition of the right reading like knowing the Holy Quran sciences. Therefore, the validity of the extant Mushaf - which has been formed in the process of unification of the Mushafs - and invalidity of inconsistent readings is because of the fact that, besides Consensus, it has gained the approval of Hazrat 'Ali (A.S.) and the definitive reading of Infallible Imam has priority over the other readings which are consistent with Mushaf. Afterwards, the consensus among the readers indicates the reading of Ahl al-Bayt; because if the reading on which they have reached consensus was against the revealed Quran, they would have taken position against it. If the definitive reading of Ahl al-Bayt and the reading on which they have reached consensus are not available, the nearest reading to that, which is the reading of Hafs from 'Asim, will be accepted. The present article uses library and analytical method to explain the authority of Ahl al-Bayt over the reading and their methodology.

  Keywords: Holy Quran, readings, Reading of Ahl al-Bayt, the Extant Mushaf
 • Karim Koukhaiezadeh, Mostafa Bekhrad Pages 129-152

  The political discourse of the recent years speaks of elections as a trust. The public votes and whatever is specified by the means of election is a trust at the hands of the ruling government. The present research, referring to the view of the Holy Quran, tries to answer the question as to whether it is simply applied as a metaphor in order to illuminate the mind of the addressee to understand the meaning or it is a real application. It also aimed at answering the question as to whether in the view of the Holy Quran, the Islamic government and the affairs assigned to it like the process of election and consequently public vote and the result of the election are real, divine trusts? The present article, using a descriptive-analytical method, makes it clear that in the view of the Holy Quran, the ruling and the affairs assigned to it like election are trust and that the Islamic government has not a forcible and possessive authority, rather they are trusted to it and the Islamic government has the responsibility to preserve the trust and its results

  Keywords: elections, Metaphor for Trust, Legal Trust, Vote, Trust