فهرست مطالب

نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلامی
پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/06
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمدرضا جباران* صفحات 7-36

  سیطره فرهنگ مدرن در جهان، باعث نگرش مثبت به طلاق شده است؛ به گونه ای که زوج های جوان، زندگی مبتنی بر طلاق را به عنوان سبکی از زندگی تلقی می کنند. در جوامع اسلامی نیز به دلیل پذیرش این رویکرد، آمار طلاق پیوسته درحال فزونی است. این امر درحالی است که قرآن کریم طلاق را نه به عنوان سبکی از زندگی، بلکه به مثابه راه برون رفت از بن بست زندگی تشریع کرده، همه قوانین مربوط به خانواده را نیز در همین راستا سامان داده است؛ براین اساس نگاه مثبت به طلاق با نگاه قرآنی متفاوت است. کشف دیدگاه قرآن کریم درباره فلسفه و جایگاه طلاق در زندگی انسان، یکی از بینش های مبنایی است که بهبود زندگی خانوادگی را از آن می توان انتظار داشت.مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش فراهم آمده است که از نگاه قرآن کریم، فلسفه تشریع طلاق چیست و در نظام زندگی خانوادگی چه جایگاهی دارد. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تفسیری، طلاق را در تفکر مدرن و تفکر اسلامی تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که قرآن کریم با تعلیق حیات جامعه بشری بر ازدواج، تقدیس زوجیت، تسهیل ازدواج، نکوهش و نقض آسان طلاق، نشان داده که طلاق فقط راه حلی برای شرایط اضطراری زندگی است.

  کلیدواژگان: طلاق، سبک زندگی، تفکر مدرن، زوجیت، خانواده، عده، رجوع
 • حسین جاور* صفحات 65-88

  بر اساس اصل اولی مستفاد از ادله اولیه ازجمله آیه غیبت، اسرار اشخاص و هرآنچه به حیثیت معنوی و موقعیت فردی و اجتماعی یا حسن شهرت آنان مربوط باشد، در مقوله حریم اشخاص قرار دارد و علی القاعده مصون از تعرض محسوب می شود. یکی از مواردی که به عنوان استثناء بر این اصل مطرح می شود، «اقدام» شخص موضوع حرمت در هتک این حریم و نقش این اقدام در «زوال حیثیت معنوی اقدام کننده» است.اقدام شخص ممکن است در قالب «اراده انشایی» و به صورت «اسقاط حق» یا در قالب «اراده مادی» و منتج به «سقوط حق» تظاهر وجودی یابد. مورد نخست در نوشتار دیگری بررسی می شود، ولی پرسشی که مطرح می شود اینکه اقدام شخص در قالب دوم تا چه اندازه احترام حیثیت معنوی وی را تحت تاثیر قرار می دهد؟در پرتو بررسی تحلیلی و استفاده از شیوه اصولی در تحلیل محتوایی اقدام خارجی شخص که ازجمله در قالب نقض آشکار هنجارهای اخلاقی (تجاهر به فسق) محقق می شود، «به طور نسبی» به «سقوط احترام» حیثیت معنوی اشخاص منجر می شود؛ اعم از اینکه از باب خروج تخصصی باشد یا خروج تخصیصی؛ بنابراین در سقوط احترام شخص متجاهر نیز باید عنصر زمانی و مکانی را درنظر گرفت؛ بدین ترتیب باید سقوط حق را در محدوده زمانی و مکانی که تجاهر واقع شده است، محدود و مقید کرد و در بقیه زمان ها و مکان ها بر اساس قاعده احترام عمل می شود؛ درهرحال بر اساس آیه 19 سوره نور، نشر داده ها و اطلاعات نباید به شیوع زشتی ها دامن بزند

  کلیدواژگان: هنجارشکنی، حیثیت معنوی، قاعده اقدام، اسقاط حق، سقوط حق، نسبیت مکانی، نسبیت زمانی
 • ابراهیم موسی زاده* صفحات 89-110

  از مهم ترین مبانی بنیادین شناسایی شده برای حق های انسان، کرامت انسانی است که در نصوص اسلامی و نیز در مقدمه و مواد اولیه اسناد بین المللی حقوق بشر تصریح شده است که این شناسایی و تاکید اولیه بیشتر ازجهت اهمیت و اولویت این عنصر و همچنین ازجهت اساسی و زیربنایی بودن آن برای سایر حق هاست. به رغم این شناسایی و تایید و تصریح، تعریف مشخصی از کرامت انسانی ارایه نشده و مبانی نظری و شاخص های آن نیز تبیین نشده است؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که کرامت انسانی از چه مفهوم و مبانی نظری در موازین اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشر برخوردار است؟مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر این نتایج مهم است که کرامت ازسویی یکی از مقاصد مهم اسلام و ازسوی دیگر از بنیان های اصلی حقوق بشر می باشد. کرامت انسانی از سنخ امور واقعی است که فعلیت تکریم بنی آدم، تمامی افراد آن را شامل و به همه اصناف و اقشار مربوط می شود. کرامت نوع انسان ضمن اینکه مبنای اصلی حقوق بشر محسوب می شود، موهبتی الهی در خلقت نوع انسان است که این اشتراک، نقطه عزیمت مهمی برای ایجاد تعامل میان حقوق بشر و موازین اسلامی محسوب می شود. بااین حال به دلیل اختلاف در هستی شناسی و مبانی نظری، نوع نگرش به آن ازمنظر اسلام و اسناد بین المللی در برخی ابعاد متفاوت است؛ به گونه ای که کرامت انسانی از دیدگاه اسلامی و اسناد بین المللی به لحاظ هستی شناسی، مبانی نظری، منشا صدور، اقسام، انواع و آثار، ماهیت، قلمرو و گستره متفاوتی دارد.

  کلیدواژگان: کرامت انسانی، کرامت اعطایی، کرامت اکتسابی، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی
 • مهناز قدرتی قره قشلاقی، مهدی مهریزی*، حسن رضایی هفتادر صفحات 111-132
  مسیله دیه زنان ازجمله چالشی ترین مسایل مربوط به حقوق اجتماعی زنان است که بر اساس آیات 178 سوره بقره، 45 سوره مایده و 92 سوره نساء محاسبه می شود. موضع مفسران دراین باره متفاوت است؛ برخی به تساوی دیه زن و مرد معتقدند و برخی تنصیف دیه زن را صحیح دانسته اند که دیدگاه دوم، چالش هایی چون وجود تبعیض جنسیتی در قرآن کریم را رقم زده است؛ ازاین رو در تحقیق پیش رو، با گردآوری و تحلیل اجتهادی مضمون، دیدگاه مفسران غرب جهان اسلام (ابن عربی، ابن عطیه، قرطبی و ابن عاشور)، ذیل آیات دیه زن تبیین و ارزیابی شده است تا ضمن روشنگری دیدگاه مفسران یادشده، نسبت به دیه زن و بیان مبانی ایشان در این راستا، نحوه برخورد آنان با چالش های مطرح شده ذیل مسیله «دیه زن» تبیین شود. هرچند همه مفسران پیش گفته، مرد را اصل و زن را فرع در خلقت دانسته اند، ولی ازاین میان ابن عربی تنها مفسری است که میزان دیه را با رتبه انسانی زن و مرد مرتبط دانسته و ازآنجاکه بر فروتری زن و فراتری مرد معتقد است، تنصیف دیه زن را امر بدیهی تلقی نموده، بر چالش های موجود دراین باره صحه گذاشته است. حال آنکه اندیشه قرآنی بر یکسانی و یگانگی ماهوی زن و مرد است. گواه بر آن تقریر، میزان واحد ارزیابی (تقوا) برای همه انسان هاست. قراین موجود در تفسیر ابن عطیه، به عنوان رجل سیاسی اندلس، گویای این است که وی بر تساوی دیه زن و مرد معتقد است که چه بسا به دلیل جایگاه سیاسی، از اظهارنظر صریح دراین باره پرهیز نموده و تقیه کرده است. قرطبی با تکیه بر نقل آراء بدون ترجیح، به تفسیر آیات مربوط به دیه می پردازد، ولی قراین موجود در تفسیر وی، گویای این است که او همانند ابن عطیه، به تساوی قصاص بدون رد فاضل دیه معتقد است. ابن عاشور به عنوان مفسر نواندیش و دارای آرای اصلاحی در غرب جهان اسلام، بدون ارایه مستندی، دیه زن را نصف دیه مرد بیان کرده و پاسخ به چالش های ذیل مسیله دیه زن وصحت یا سقم تبعیض جنسیتی در قرآن کریم را ابتر گذاشته است. حال آنکه برخلاف سه مفسر پیش گفته، چالش های یادشده در عصر وی مطرح بوده است.
  کلیدواژگان: : دیه زن، تنصیف دیه زن، مفسران غرب جهان اسلام، تفسیر
 • حمیدرضا پرهیزکاری*، قدرت الله رحمانی صفحات 133-155

  شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر یکی از مجتهدان برجسته حوزه علمیه است که در عرصه ساخت نظامات اجتماعی، در روش فقهایی خویش توجه ویژه ای به قرآن دارد؛ بنابراین خصوصیت بسیار مهم شهیدصدر این است که همه مباحث ازجمله اندیشه سیاسی را بر محور قرآن تبیین کرده است. ایشان در فرآیند اجتهادی و استنباط احکام اجتماعی خود از میان منابع اربعه، بر منبع قرآن تاکید بیشتری دارد. حضور پررنگ قرآن در آثار ایشان ازجمله «المدرسه القرآنیه» و «الإسلام یقودالحیاه» کاملا مبرهن و روشن به نظر می رسد. حقانیت قدرت سیاسی، یکی از مسایل مهم عرصه عمومی و اجتماعی محسوب می شود که بر اساس اعتقاد شهیدصدر به نظام مندی احکام دینی، این حقانیت نیز بخشی از طراحی و تنظیم نظامات در لایه سیاست جامعه درنظر گرفته می شود. ازمنظر علامه صدر حقانیت سیاسی در سه مرحله تاسیس، تشکیل و استمرار حکومت اسلامی قابل تبیین است. مقاله حاضر با محوریت قرآن کریم، پرسش تبیین موجهات حقانیت قدرت سیاسی در عصر غیبت مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید آیت الله صدر را ازطریق روش کتابخانه ای به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می کند؛ بنابراین در پژوهش حاضر علاوه بر اصول قرآنی حقانیت سیاسی قدرت، نسبت میان مشروعیت و مقبولیت تبیین می شود

  کلیدواژگان: حقانیت سیاسی قدرت، حکومت اسلامی، شهیدصدر، ولایت فقیه، امت
|
 • Mohammadreza Jabbaran * Pages 7-36

  The prevalence of modern culture in the world has led to a positive attitude to divorce, such that young couples deem the divorce-based married life as a lifestyle. As this approach is accepted in Islamic societies, too, the divorce rate is constantly increasing. Nonetheless, the noble Qur’ān has legislated divorce not as a lifestyle but rather as a solution to a congested life. It has also organized all rules related to family in this regard. Accordingly, a positive view to divorce is different from the qur’ānic view. The identification of the viewpoint of the noble Qur’ān to the philosophy and station of divorce in human life is one of the essential insights that can lead to the betterment of familial life.The study at hand intends to respond to the question “In the qur’ānic view, what is the philosophy behind legislating divorce and what is the station of divorce in the familial system of life?” Adopting a descriptive-analytical approach and relying on exegetic resources, this study analyzes divorce in modern and Islamic thought systems. The results show that the noble Qur’ān bases human society’s life on marriage, sanctifies coupleness, facilitates marriage, and reprimands and opposes easy divorce to show that divorce is only a solution for emergencies in life.

  Keywords: Divorce, Lifestyle, modern lifestyle, coupleness, Family, ‘idda, rujū‘
 • Hossein Javar * Pages 65-88

  According to the primary principle deduced from the primary evidence, including the Ghaybat verse, people’s secrets and whatever is related to their spiritual aspect, individual or social stations, or their reputation, are within the domain of people’s reverence, and thus should be kept free from transgression. One of the cases that is suggested as an exception to this principle is the “action” of the person whose reverence matters in this breach and the role of this action in the “removal of the spiritual aspect of the actor.”The action of this person might come into existence as the “genuine will” and lead to the “rejection of the right” or as the “material will” that leads to the “downfall of the right.” The first option is examined in another article, but the question that comes to mind is that in the second form, what is the effect of the action undertaken by the person on the reverence of his spiritual aspect?In the light of the analytical investigation and through the adoption of a principled method for content analysis, the external action of the person – which is fulfilled in the outright violation of the moral norms, as well – leads to a “relative downfall of the reverence” of the person, no matter if it means a special violation or a specified violation. Therefore, in the downfall of the reverence of a wrongdoer, the time and location considerations should be taken into account. This way, the downfall of right should be limited to the time and location of the outright misconduct, and the principle of reverence should be acted upon in other times and locations. At any rate, according to verse 19 of the Nūr chapter, the spread of information and data should not lead to the expansion of the vile.

  Keywords: breaching norms, spiritual aspect, Iqdām principle, rejection of the right, downfall of the right, locative relativity, temporal relativity
 • Ebrahim Mousazadeh * Pages 89-110

  One of the most important foundational bases recognized for human rights is human dignity. It has been stipulated in Islamic texts as well as the introduction and primary matters of the international human rights documents. This recognition and emphasis mostly regard the importance and priority of this element and its role as the cornerstone of other rights. Despite this recognition, verification, and stipulation, there is no clear definition of human dignity and its theoretical foundations and indices have not been clarified. Therefore, the main question of this study is "What is the concept and theoretical principles of human dignity in the Islamic rules and international documents related to human rights?"Adopting a descriptive-analytical method, this study found that dignity is on the one hand one of the important goals of Islam and on the other hand one of the main foundations of human rights. Human dignity is a real issue, and the actualization of human dignity includes all humans. It is related to all layers of humanity. In addition to being one of the main principles of human rights, the dignity of humankind is a divine grace in the human being's creation. This common point is deemed an important starting point for creating interaction between human rights and Islamic rules. Nonetheless, due to the disagreement in ontology and theoretical principles, the attitude to it is different from the viewpoint of Islam and international documents. That is, human dignity is viewed differently by Islam and international documents in terms of ontology, theoretical principles, source of origination, types, kinds, effects, nature, and realms.

  Keywords: Human dignity, Bestowed Dignity, achieved dignity, Human rights, Islamic human rights
 • Mahnaz Qudrati Qaraqishlaqi, Mahdi Mehrizi *, Hasan Rezaee Haftador Pages 111-132
  Women’s blood money is one of the most challenging issues related to women’s social rights, and it is gauged based on verses 178 of the Baqara chapter, 45 of Ma’ida chapter, and 92 of Nisā’ chapter. The exegetes’ stances are different in this regard. Some believe in the equality of the man and woman’s blood money, while others support taking the women’s blood money as half of the man’s blood money. The second view has led to challenges such as the suggestion of the existence of gender biases in the Qur’ān. Therefore, in this study, through collection and personal investigation of the themes, the viewpoints of the Western Islamic world exegetes (Ibn ‘Arabī, Ibn ‘Aṭīyya, Qurṭubī, and Ibn ‘Āshūr) have been explained and evaluated under verses related to women’s blood money. The purpose is to clarify the viewpoints of these exegetes on women’s blood money, express their principles in this regard, and explicate their treatment of the challenges related to women’s blood money. Although all aforementioned exegetes have taken man as primary and woman as secondary in creation, Ibn ‘Arabī is the only exegete that has related the amount of blood money to the human ranks of man and woman. Since he believes in the lower status of woman to man, he takes halving the women’s blood money as evidently natural. This view is used as the evidence for the challenges in this regard. Nonetheless, the qur’ānic thought is based on the natural similarity and unity of man and woman. A point that supports this latter view is that the criterion for evaluating all humans is piety. The indications existing in Ibn ‘Aṭīyya’s commentary, as a political figure in Andalusia, reveal that he believes in the equality of man and woman’s blood money, though due to his political status, he has refrained from explicitly commenting on this point and has dissimulated his opinion. Quoting opinions without giving priority to any of them, Qurṭubī interprets the verses related to blood money. However, the indications existing in his commentary indicate that he – like Ibn ‘Aṭīyya – believes in retaliation without giving the difference in blood money. As a modern exegete with reformist opinions in the Western Islamic world, Ibn ‘Āshūr has expressed the woman’s blood money to be half that of the man, without giving any further evidence. Moreover, he has not answered the challenges posed against woman’s blood money and the questions about gender bias in the noble Qur’ān. This is while – unlike the three previous exegetes – the foregoing challenges were present in his era.
  Keywords: women’s blood money, halving women’s blood money, Western Islamic world exegetes, exegesis
 • HamidReza Parhizkari*, Ghoratollah Rahmani Pages 133-155

  Shahīd Āyatullāh Sayyid Muḥammad Bāqir Ṣadr is one of the outstanding mujtahids of ḥawza ‘ilmīyya that has a special view to the Qur’ān in his jurisprudential method to the creation of social systems. Therefore, an important feature of Shahīd Ṣadr is that he explains all discussions – including his political thoughts – based on the Qur’ān. In his approach to ijtihād and inference of social rules, he puts more emphasis on the Qur’ān out of the Four Resources. The strong presence of the Qur’ān in his works – including “Al-Madrasa al-Qur’ānīyya” and “Al-Islām Yaqūd al-Ḥayāt” is totally evident. The rightfulness of political power is one of the important issues in the general and social arenas. According to Shaḥīd Ṣadr’s belief in the systematicity of religious rulings, this rightfulness is deemed as part of designing and regulating the systems in the political sphere of society. From the viewpoint of ‘Allāma Ṣadr, political rightfulness can be explained in the three stages of the Islamic government’s foundation, formation, and continuation. Revolving around the noble Qur’ān, this article sets out to examine the justifications for the rightfulness of the political power in the Occultation era based on the political thoughts of Shahīd Āyatullāh Ṣadr through a library research method via a descriptive-analytical approach. Therefore, in this study, in addition to the qur’ānic principles of the political rightfulness of power, the relationship between legitimacy and acceptability is explained.

  Keywords: political rightfulness of power, Islamic Government, Shahīd Ṣadr, wilāyati faqīh, umma