فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی و دوم شماره 4 (زمستان 1401)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال سی و دوم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • وحید باباخانی، عنایت الله توحیدی نژاد*، غلامرضا خواجویی نژاد، جلال قنبری صفحات 1-18

  اهداف :

  سیستم کشت مخلوط گیاهان دارویی رویکردی نسبتا جدید در جهت افزایش پایداری تولید این گیاهان است. هدف از این آزمایش بررسی پاسخ شوید و شنبلیله به کاربرد تلفیقی کودهای آلی و کودهای زیستی در سیستم کشت مخلوط بود.

  مواد و روش ها

  در آزمایش مزرعه ای در فصل رشد 1399، اثر سطوح کود دامی (عدم کاربرد، 6 و 12 تن در هکتار)، در شرایط تلقیح و عدم تلقیح با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر تولید زیست توده، نسبت برابری زمین، نسبت برابری زمان-سطح، کارایی استفاده از زمین، کارایی زراعی کود و کارایی مصرف نیتروژن در تک کشتی در مقایسه با الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید:شنبلیله (75:25، 50:50، 25:75) مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کوددهی 100 درصد و تلقیح باکتری، کاهش زیست توده ناشی از کاهش نسبت کشت شنبلیله را جبران نمود که منجر به افزایش کارایی کود و مصرف نیتروژن و سودمندی کل سیستم در نسبت های کشت 75:25 و 50:50 شوید:شنبلیله شد. با وجود کاهش تولید زیست توده با کاهش نسبت شوید در کشت مخلوط، تولید در شرایط تلقیح با باکتری و 50 درصد کوددهی تفاوت معنی داری با کاربرد 100 درصد کوددهی نشان نداد که منجر به افزایش کارایی کود و مصرف نیتروژن و سودمندی سیستم در این شرایط شد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، نسبت های کشت مخلوط 75:25 و 50:50 شوید:شنبلیله در شرایط کوددهی 100 درصد و تلقیح باکتری می تواند منجر به افزایش سودمندی کل و کارایی مصرف نیتروژن شود. جهت تولید پایدار شوید، نسبت کشت 25:75 شوید:شنبلیله در شرایط کاربرد 50 درصد کود دامی و تلقیح با باکتری قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: باکتری های محرک رشد، بقولات، کارایی استفاده از زمین، کارایی زراعی کود، گیاهان دارویی، نسبت برابری زمین
 • آرزو مولودی*، علیرضا پیرزاد، مجید رستمی، اسماعیل رضایی چیانه، عبدالرضا احمدی صفحات 19-32
  اهداف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی و بقایای آنها و روش های مکانیکی و شیمیایی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز تاکستانهای میاندوآب انجام گردید.

  مواد و روش ها

  برای دستیابی به هدف تحقیق، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 0 تکرار در بهار سال های 6330 و 6335 در روستاهای سوگلی تپه ارتفاع 6311 متر، عرض جغرافیایی 01 درجه و 7 دقیقه و طول جغرافیایی 31 درجه و 33 دقیقه و نصیرکندی ارتفاع 6311 متر، عرض جغرافیایی 01 درجه و 2 دقیقه و طول جغرافیایی 31 درجه و 36 دقیقه انجام گرفت. فاکتور اول شامل کاشت گیاه پوششی ماشک پس از شخم رایج، کاشت گیاه پوششی ماشک بدون شخم، کاشت گیاه پوششی زنیان پس از شخم رایج، کاشت گیاه پوششی زنیان بدون شخم، کاربرد پس رویشی علفکش گلیفوسیت 3 لیتر در هکتار، شاهد عاری از علف هرز، شاهد آلوده به علف هرز، و فاکتور دوم شامل سیستم های داربستی و سنتی بودند.

  یافته ها

  علفهای هرز غالب در تاکستانهای مورد مطالعه شامل پیچک، قیاق و شیرین بیان بودند. ماشک بدون شخم در سیستم داربستی 637 گرم در متر مربع و زنیان پس از شخم رایج در سیستم داربستی 35 گرم در متر مربع بیشترین و کمترین تولید بیوماس گیاه پوششی را داشتند. در هر دو گیاه ماشک و زنیان، تولید زیست توده گیاه پوششی در سیستمهای داربستی و سنتی یکسان بود. کاربرد علفکش، مشابه شاهد عاری از علف هرز بیش از 31 درصد تراکم علف هرز را کاهش داد که بیشترین طول و وزن میوه انگور هم در این تیمار به دست آمد. ولی ماشک و زنیان بدون شخم در هر دو سیستم باغی، به ترتیب موجب کاهش 02 و 37 درصدی تراکم علفهای هرز نسبت به شاهد آلوده به علف هرز شدند. در هر دو سیستم باغی و بدون توجه به نوع شخم، وزن میوه و طول میوه انگور در کاشت گیاه پوششی ماشک و زنیان، نسبت به شرایط آلوده به علف هرز عدم وجین افزایش معنیداری نشان داد. همچنین مقدار مواد جامد محلول از 8/61 درصد شاهد آلوده به علف هرز تا 61/65 درصد علفکش گلیفوسیت متغیر بود.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که بین گیاهان پوششی، ماشک بدون شخم در بین مقایسه میانگین های مربوط به تراکم علف های هرز بیشترین کاهش رشد علفهای هرز را به خود اختصاص داد، میتوان آن را به عنوان بهترین راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز تاکستانها معرفی نمود. به طورکلی کاشت گیاه پوششی در هر دو سیستم باغی با هر نوع شخم می تواند تراکم علف هرز را کاهش داده و عملکرد کمی و کیفی انگور را افزایش دهد، اگرچه علف کش وشاهد عاری از علف هرز نسبت به گیاه پوششی برتری دارد.

  کلیدواژگان: انگور، زنیان، زیست توده علف های هرز، شاخص سطح برگ، ماشک
 • عصمت بای، آسیه سیاهمرگویی*، جاوید قرخلو، حسین کاظمی صفحات 33-50
  اهداف

  این مطالعه به منظور بررسی اثر بقایای گیاهان پوششی تابستانه و فواصل بین ردیف باقلا بر جمعیت علف های هرز، عملکرد واجزای عملکرد باقلا (رقم برکت) انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کرتهای دو بار خرد شده در سه تکرار در مرکز خدمات کشاورزی شهرستان بندرگز در تیرماه 1398 انجام شد. نوع گیاهان پوششی (ماش، ارزن و بدون گیاه پوششی)، فاصله بین ردیف باقلا (25، 35، 45 و 55 سانتی متر) و تداخل علف های هرز (وجین و عدم وجین) به ترتیب در کرت اصلی، فرعی و فرعی فرعی قرار گرفتند.

  یافته ها

  استفاده از بقایای گیاه پوششی ماش و ارزن به خصوص ارزن در کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز موثر بود. بیشترین تعداد غلاف در متر مربع در در بقایای گیاه پوششی ارزن در فاصله بین ردیف 25سانتیمتری و وجین علفهای هرز مشاهده شد. بیشترین و کمترین وزن صد دانه به ترتیب در بقایای ارزن و بدون گیاه پوششی دیده شد. نتایج نشان داد که در شرایط عدم وجین و وجین علف های هرز، بقایای ارزن به ترتیب با 12/2870 و 43/5049 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از بقایای گیاهان پوششی به تنهایی قادر به کنترل کامل علفهای هرز نیست و کاهش فواصل بین ردیف در تلفیق با کاشت گیاهان پوششی می تواند نقش موثری در کنترل علفهای هرز و بهبود عملکرد گیاه زراعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ارزن، گیاه پوششی تابستانه، ماش، مدیریت اکولوژیک علفهای هرز، مالچ بقایا
 • جابر پناهنده*، صاحبعلی بلند نظر، حسین ربی انگورانی، نسرین فرهادی صفحات 51-66

  اهداف :

  سالیسیلیک اسید یک ترکیب فنلی است که به عنوان تنظیم کننده رشد نقش مهمی در القا مقاومت به خشکی در گونه-های مختلف گیاهی دارد. در این مطالعه، اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان کلروفیل، محتوی نسبی آب، تجمع ترکیبات اسمولیتی و عملکرد میوه و دانه گیاه کدوی طبی تحت سطوح مختلف تنش خشکی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  تیمارهای آزمایش شامل محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید در 4 سطح (صفر (محلول پاشی با آب مقطر)، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و تنش خشکی در 4 سطح (ظرفیت زراعی آبیاری کامل، 85 درصد ظرفیت زراعی، 70 درصد ظرفیت زراعی و 55 درصد ظرفیت زراعی) بودند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاضر با افزایش تنش خشکی مقدار کلروفیل، هدایت روزنه ای، سرعت تعرق، سرعت فتوسنتز و محتوای آب برگ به طور معنی داری کاهش یافت در حالی که تنش خشکی مقدار پرولین و کربوهیدرات محلول را افزایش داد. این تغییرات همراه با کاهش عملکرد میوه و بذر کدو طبی بود به طوری که کمترین عملکرد تحت تنش شدید خشکی (55 درصد ظرفیت زراعی) حاصل شد. محلول پاشی سالسیلیک اسید از طریق افزایش تجمع ترکیبات اسمولیتی و پروتیین منجر به تعدیل اثرات تنش خشکی و بهبود وضعیت آبی گیاه، فتوسنتز و عملکرد میو و بذر گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاضر، استفاده از 1 میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید جهت بهبود عملکرد گیاه کدو طبی به ویژه در شرایط تنش خشکی قابل توصیه می باشد.

  کلیدواژگان: یک، دو، سه، چهار، پنج
 • سمیرا مارانی، حمید مدنی*، حسین حیدری شریف آباد، غلامرضا افشارمنش، محمدحسین شیرزادی صفحات 67-81

  اهداف:

   این پژوهش با هدف بررسی اثر کودهای بیولوژیک پتاسیم و فسفر بر خصوصیات رشدی و عملکرد یونجه رقم نیکشهری در سنین مختلف انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این آزمایش براساس تجزیه مرکب و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال متوالیتحت شرایط اقلیمی شهرستان جیرفت، استان کرمان پیاده شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل عمر یونجه (یکساله، سه ساله و پنج ساله) و کود بیولوژیک (شاهد، پتابارور، فسفاته بارورII، ترکیب توام پتابارور و فسفاته بارورII) بود. کودهای بیولوژیک به صورت محلول در آب آبیاری استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان داد بین سنین مختلف یونجه اختلاف معنی داری از نظر برخی خصوصیات رشدی و عملکرد وجود داشت. به طوری که بیشترین میزان عملکرد و خصوصیات رشدی مربوط به یونجه های سه ساله بود و با افزایش سن یونجه به پنج سال، میزان عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت. بررسی اثر کودهای بیولوژیک نشان داد که بیشترین میزان خصوصیات رشدی (به جز فاصله میانگره) و عملکرد مربوط به تیمار پتابارور + فسفاته بارورII بود که از نظر شاخص سطح برگ و نسبت وزن برگ به ساقه اختلاف معنی داری با تیمار پتابارور نداشت. اثر متقابل سن مزرعه و کود بیولوژیک نشان داد که کاربرد ترکیبی کودهای بیولوژیک سبب بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد مزرعه یونجه مسن تر شد و بیشترین میزان عملکرد مربوط به مزارع سه ساله و کاربرد ترکیب دو کود بیولوژیک بود.

  نتیجه گیری

  کاربرد توام کودهای بیولوژیک پتاس (پتابارور) و فسفر (فسفاته بارورII) می تواند راهکاری کارآمد برای کاهش افت عملکرد یونجه در سنین بالا باشد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، سطح برگ، عملکرد، کود بیولوژیک، یونجه
 • احمد شمیسی، آیدین خدائی جوقان*، امین لطفی جلال آبادی، محمدحسین قرینه صفحات 83-97
  اهداف

  بررسی تاثیر کمپوست بقایای نیشکر، تلقیح قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر ویژگی های زراعی و عملکرد کینوا که از نظر ارزش غذایی و تحمل شراسط نامناسب محیطی دارای ارزش است، هدف این پژوهش می باشد.

  مواد و روش ها:

   آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1398 اجرا گردید. عوامل آزمایشی شامل مقدار مصرف کمپوست بقایای نیشکر در پنج سطح (صفر، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و کود زیستی در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح Trichoderma asperelloides و تلقیح Bacillus subtilis ‎) بود.

  یافته ها: 

  بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمار تلقیح قارچ تریکودرما به مقدار 5152 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن از تیمار عدم تلقیح به میزان 4234 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در رابطه با اثر مصرف کمپوست بقایای نیشکر، بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمار مصرف 30 تن در هکتار کمپوست بدست آمد. تلقیح قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس عملکرد دانه را به ترتیب 27 و 19 درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش داد. حداکثر عملکرد دانه از تیمارهای 20 و 30 تن در هکتار به مقادیر به ترتیب 1916 و 1913 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، مصرف 20 تن از این کود آلی برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کینوا توصیه می شود. همچنین تلقیح قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس به ویژه تریکودرما برای بهبود رشد و عملکرد کینوا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شاخص برداشت، کود آلی، کود زیستی، گیاه زراعی، عملکرد دانه
 • حمید مظفری*، امیرحسین شیرانی راد، احسان الله جلیلی، بهزاد ثانی، فائزه رجب زاده صفحات 99-113
  اهداف

  به منظور بررسی پاسخ ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کشت زمستانه در شرایط کاربرد عنصر روی،آزمایشی دو ساله (97-95) در کرج انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار آزمایشی در دو سال (1397-1395) در استان البرز (کرج) انجام شد.فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت زمستانه در سه سطح (20/11، 30/11 و 10/12) و عامل روی در دو سطح (عدم کاربرد روی (محلول پاشی با آب خالص) و کاربرد روی (محلول پاشی در مرحله ساقه دهی) به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی در نظر گرفته شد و فاکتور ارقام در چهار سطح (ساری گل، دلگان، سالسا و سولار) در کرت فرعی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تاریخ کاشت تاثیر معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بر عملکرد،اجزاء عملکرد و روغن ارقام کلزا دارد.کشت تاخیری سبب کاهش محتوای کلروفیل برگ شد.همچنین اجزاء عملکرد کلزا در اثر تاخیر در کاشت و عدم کاربرد روی کاهش یافت که در نهایت موجب کاهش عملکرد دانه و روغن کلزا شد.ژنوتیپ های مورد آزمایش در تاریخ کشت (20 بهمن) بالاترین عملکرد را داشتند.بیشترین عملکرد روغن در رقم دلگان (2066 کیلوگرم در هکتار) بر اثر کاربرد عنصر روی در تاریخ کاشت 20 بهمن مشاهده شد.تاخیر در کاشت باعث افزایش گلیکوزینولات گردید.

  نتیجه گیری

  به طور کلی محلول پاشی روی،اثرات منفی تاخیر در کاشت را در اغلب صفات مورد مطالعه ارقام مختلف کلزا کاهش داد.با توجه به اثر کاربرد روی و سازگاری رقم دلگان به دامنه مشخصی از تاریخ کشت برای تولید کلزا در این منطقه و مناطق با آب و هوای مشابه قابل توصیه میباشد.

  کلیدواژگان: تاریخ کشت، عملکرد دانه، عملکرد روغن، کلزا، محلول پاشی روی
 • روزیتا داور، الناز صباغ تازه*، احمد بایبوردی، محمدرضا دلالیان، سیامک ساعدی صفحات 115-128

  اهداف:

   این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برهمکنش نیترات پتاسیم و قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی های کمی و خصوصیات رشدی شیرین بیان در شرایط گلخانه انجام شد.

  مواد و روش ها

  به منظور ارزیابی تاثیر نیترات پتاسیم و قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی های کمی و خصوصیات رشدی گیاه شیرین بیان در شرایط گلخانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. تیمارهای قارچ میکوریزا Glomus mossea شامل عدم استفاده از قارچ، کاربرد 25 ،50 و 100 گرم قارچ در هر گلدان و تیمارهای نیترات پتاسیم شامل شاهد، 10 و 20 میلی مولار بود. صفاتی نظیر ارتفاع بوته، قطر ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای رطوبت نسبی برگ، محتوای کلروفیل a و b و کاروتنویید مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی، اثرات متقابل تیمارهای نیترات پتاسیم و میکوریزا صفات اندازه گیری شده در این آزمایش را تحت تاثیر قرار داده وترکیب تیماری 20 میلی مولار نیترات پتاسیم به همراه 100 گرم در گلدان قارچ میکوریزی توانست مقادیر ارتفاع بوته(67%)، قطر ساقه (%5/48)، وزن تر (%7/48) و خشک اندام هوایی (%9/54)، وزن تر (%1/69) و خشک ریشه (64%) را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد. مقادیر صفات سطح برگ (41%)، محتوی رطوبت نسبی برگ ها (%25/6)، محتوی کلروفیل a(28%)،b (38%) و کارتنویید (41%) نیز افزایش معنی داری نسبت به تیمارهای شاهد داشت.

  نتیجه گیری

  استفاده همزمان از نیترات پتاسیم و قارچ میکوریزا توانست همه صفات مورد بررسی در را به-طور معنی داری تحت تاثیر قرار داده و مقدار صفات مورد مطالعه را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد.

  کلیدواژگان: شیرین بیان، قارچ میکوریز، کود شیمیایی، کود بیولوژیک، گیاه داروئی
 • مهناز کریمی*، معصومه اکبرپور، بهی جلیلی صفحات 129-142
  اهداف

  در پژوهش حاضر از سنبل آبی به عنوان یک منبع قابل دسترس برای تهیه کمپوست و از اسید هیومیک به جای نهاده‌های شیمیایی در تولید گل نرگس رقم ژرمن استفاده شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با بستر کشت کمپوست سنبل آبی (شاهد، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی) و اسید هیومیک (شاهد، 250 و 500 میلی گرم در لیتر) به اجرا در آمد.

  یافته‌ ها: 

  با توجه به نتایج بدست آمده اثر کمپوست، اسید هیومیک و برهمکنش آن‌ها بر بیشتر صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. بلندترین ارتفاع ساقه گلدهنده و بیشترین غلظت عنصر آهن در کمپوست 50 درصد به‌همراه 500 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک ثبت شد. ب بلندترین طول برگ مربوط به کمپوست 75 درصد در ترکیب با 500 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک بود. حداکثر اندازه قطر گل در کمپوست 75 درصد به همراه استفاده از 250 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک ثبت شد. میزان غلظت عنصر پتاسیم در کمپوست 75 درصد ترکیب با 500 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک در حداکثر بود.

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به نتایج بدست آمده سطوح 25، 50 و 75 درصد کمپوست سنبل آبی به‌همراه اسید هیومیک 250 و500 میلی گرم در لیتر سبب بهبود ارتفاع ساقه، تعداد برگ، محتوای کلروفیل و عناصر قابل جذب در گیاه گردید. لذا با توجه به هزینه بالای پیت ماس، کمپوست سنبل آبی می‌تواند در ترکیب با اسید هیومیک در تولید گل نرگس مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بستر کشت، سوخ، کود آلی، گلدهی، گیاه زینتی
 • محمد مددی زاده، سید رضا امیری* صفحات 143-164

  اهداف:

   با توجه به نگرانی های روزافزون در رابطه با اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف زیاد کودهای نیتروژنی و همچنین هزینه ی اقتصادی بالای تامین این کودها، تحقیق حاضر در راستای مقایسه ی رشد و عملکرد سه رقم رایج ذرت در پاسخ به مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط اقلیمی نیمه خشک استان کرمان در راستای مدیریت پایدار مزارع اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش مزرعه ای طی دو سال زراعی 1393 و 1394 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه رقم ذرت دانه ای (سینگل کراس 704، ماکسیما و تری وی کراس 604) و چهار مقدار نیتروژن (0، 92، 220 و 368 کیلوگرم در هکتار) بودند.

  یافته ها

  نتایج حاصل حاکی از تاثیر معنی دار (P<0.01) هر کدام از عوامل مقدار نیتروژن و رقم بر صفات مورفولوژیک، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت بود. دو رقم سینگل کراس 704 و ماکسیما دارای برتری نسبی و معنی دار از نظر عملکرد دانه در مقایسه با رقم تری وی کراس 604 تحت شرایط وجود یا عدم وجود تنش نیتروژن بودند. به طور کلی در سال 1394، عملکرد تولیدی توسط تمامی رقمها به دلیل تخلیه ی نتیروژن اولیه خاک (در نتیجه کاشت ذرت به عنوان یک گیاه تخلیه کننده خاک) و همین طور میزان بالای آبشویی خاک (به دلیل درصد بالای شن در بافت خاک) به طور قابل ملاحظه ای کمتر از سال 1393 بود.

  کلیدواژگان: تعداد دانه در بلال، سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، مورفولوژی، تعداد دانه، بلال
 • سعیده علیزاده سالطه*، افسانه نصیری کلیبر، فریبرز زارع نهندی، محمد عدلی پور صفحات 165-178

  اهداف:

   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک و اسید فولویک بر تعدادی از شاخص های رشدی و محتوای اسانس در گیاه آویشن باغی در شرایط ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتور اول و دوم به ترتیب شامل اسیدفولویک در غلظت های (0، 1، 5/1، 2 میلی گرم در لیتر) و اسیدسالیسیلیک در غلظت های (0، 10، 50 و 100 میکرومولار) بود. پس از انجام محلول پاشی و برداشت، وزن تر و خشک گیاه، رنگیزه های فتوسنتزی، غلظت فلاونویید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و مقدار اسانس اندام هوایی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  غلظت های مختلف اسید فولویک بر خصوصیات رشدی از جمله ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی و درصد ماده خشک و همچنین غلظت کلروفیل اثر معنی دار داشت. همچنین اسیدسالیسیلیک تاثیر افزایشی معنی داری بر وزن، فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فلاونویید و محتوای اسانس داشت. در غلظت 1.5 میلی گرم در لیتر اسیدفولویک، بالاترین میزان ارتفاع و عملکرد تر و خشک گیاه و بالاترین غلظت کلروفیل b مشاهده شد. همچنین اثر متقابل اسیدسالیسیلیک و اسیدفولویک بر عملکرد تر و خشک گیاه نیز تاثیر معنی داری نشان داد. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی کل و فلاونویید در غلظت 100 میکرومولار اسید سالیسیلیک به دست آمد. بیشترین محتوای اسانس، در غلظت 50 میکرومولار اسید سالیسیلیک به دست آمد.

  نتیجه گیری

  به منظور تولید بیشترین عملکرد گیاه، کاربرد غلظت 50 میکرومولار اسیدسالیسیلیک و اسیدفولویک با غلظت 1.5 میلی گرم بر لیترمناسب به نظر می رسد. همچنین برای دستیابی به بالاترین محتوای اسانس شاخساره و برگ، غلظت 50 میکرومولار اسیدسالیسیلیک پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: فولویک اسید، سالیسیلیک اسید، آویشن باغی، عملکرد، اسانس
 • نرگس خرمانی، همت الله پیردشتی*، ارسطو عباسیان، مهرانوش امامیان طبرستانی، زهرا نوری آکندی صفحات 179-200

  اهداف:

   کمبود آب از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهانی مانند ریحان است که کاربرد باکتری های افزاینده رشد و سیلیس موجب بهبود آن ها می شوند. در همین راستا پژوهشی با هدف بررسی اثر باکتری اینتروباکتر و محلول پاشی سیلیس بر ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک ریحان در شرایط کم آبیاری اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی آبیاری در سه سطح (دور آبیاری دو، سه و چهار روز) و عامل فرعی باکتری اینتروباکتر در دو سطح (شاهد و تلقیح) و سیلیس در چهار غلظت (0، 6X، 6C و 12X) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آبیاری سه و چهار روز به تنهایی موجب کاهش صفات رشدی و برخی صفات فیزیولوژیک گردید. اما شاخص کلروفیل برگ در دور آبیاری سه و چهار روز و درصد و عملکرد اسانس در آبیاری چهار روز افزایش 11 تا 29 درصدی را نشان دادند. در شرایط کم آبیاری، افزودن سیلیس 12X در برخی از صفات بسیار مفید واقع شد. بکارگیری باکتری همراه با سیلیس 12X توانست کلروفیل a و a+b را در شرایط آبیاری کامل و عملکرد ماده خشک را در شرایط کم آبیاری بهبود ببخشد. اما در شرایط کم آبیاری، کاربرد سیلیس 12X درصد و عملکرد اسانس را به بالاترین میزان بهبود بخشید.

  نتیجه گیری

  در مجموع تاثیر مثبت سیلیس بر بهبود صفات رشدی و فیزیولوژیک ریحان بیشتر از باکتری بود. به علاوه سیلیس با غلظت بالا (X) نتایج بهتری نسبت به غلظت پایین (C) نشان داد.

  کلیدواژگان: اسانس، باکتری اینتروباکتر، خشکی، ریحان، سیلیس
 • عظیم خزائی*، مریم شهبازی، عاطفه صبوری، زهرا سادات شبر، فرید گل زردی صفحات 201-215
  اهداف

  این مطالعه به‌منظور بررسی برخی از مکانیسم‌های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای انجام شد.

  مواد و روش‏ها: 

  آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در کرج اجرا شد. رژیم آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح، شامل آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید و ژنوتیپ به‌عنوان عامل فرعی در پنج سطح بررسی شدند.

  یافته‏ ها:

   تنش خشکی سبب کاهش عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، محتوی کلروفیل، هدایت روزنه‌ای و پتانسیل اسمزی و افزایش دمای کانوپی، پرولین و قندهای محلول شد. تحت آبیاری معمول بیشترین عملکرد دانه (8994 کیلوگرم درهکتار) توسط رقم کیمیا به دست آمد درحالیکه حداکثر عملکرد دانه در شرایط تنش ملایم و شدید (7633 و 6275 کیلوگرم درهکتار) در رقم فومن ثبت گردید. همچنین در شرایط تنش، رقم فومن بیشترین میزان هدایت روزنه‌ای و کمترین درصدکاهش عملکرد در مقایسه با آبیاری نرمال را نشان داد. علاوه بر این کمترین دمای کانوپی درشرایط تنش ملایم و شدید (به‌ترتیب 40/32 و 63/32 درجه سانتی‌گراد) در رقم فومن ثبت گردید.

  نتیچه‏ گیری:

   به‌طورکلی رقم فومن با کارآیی جذب آب بالاتر نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها که به صورت هدایت روزنه‌ای بیشتر و دمای کانوپی پایین‌تر نمود پیدا کرد، توانست با سازوکار اجتناب از شدت تنش کم‌آبی در گیاه بکاهد و حداکثر عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی را تولید نماید. رقم کیمیا نیز از طریق کاهش پتانسیل اسمزی و افزایش تجمع اسمولیت‌هایی مانند قندهای محلول و پرولین، توانست قدرت جذب آب خود را افزایش دهد و عملکرد نسبتا مطلوبی در شرایط تنش تولید نماید.

  کلیدواژگان: پتانسیل اسمزی، پرولین، ژنوتیپ، دمای کانوپی، عملکرد دانه
 • بهرام عابدی*، صابر تراب احمدی، یحیی سلاح ورزی، مرتضی اسماعیلی صفحات 217-232
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر باکتری زیستی تیوباسیلوس و گوگرد روی تنش کم آبی در رقم خربزه خاتونی انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

  این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. رژیم‌ آبیاری به عنوان کرت اصلی در سطوح 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی خربزه و تیمارهای کودی به عنوان کرت فرعی شامل سه سطح تیوباسیلوس (بدون مایه تلقیح، 250 و 500 کیلوگرم گوگرد در هکتار همراه با 5 و 10 کیلوگرم مایه تلقیح باکتری با جمعیت 107 باکتری در گرم مایه تلقیح) بودند.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد صفات مورد مطالعه تحت تاثیر اعمال تنش قرار گرفتند به‌طوری که تنش کم آبی اثر معنی‌داری روی تمام صفات مورد بررسی داشت. از طرفی کاربرد گوگرد + تیوباسیلوس اثرات منفی تنش را کاهش داد و با افزایش صفات میزان کلروفیل کل، کاروتنویید،تعداد میوه در بوته و وزن میوه نقش مهمی را در افزایش عملکرد در سطوح مختلف کم آبی داشت. برهمکنش تنش خشکی و کاربرد گوگرد بر تمامی صفات به جز میزان هدایت روزنه‌ای در سطح یک درصد معنی‌دار بود.

  نتیجه‌گیری:

   به‌طور کلی کاربرد گوگرد+ تیوباسیلوس می تواند باعث بهبود صفات رشدی و افزایش عملکرد خربزه، در سطوح مختلف آبیاری شود و بیشترین میزان تاثیر کاربرد گوگرد + تیوباسیلوس در تیمار کم آبی 75 درصد نیاز آبی به میزان 500 کیلوگرم گوگرد در هکتار با 10 کیلوگرم تیوباسیلوس مشاهده شد و با افزایش تنش کم آبی تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس در بهبود رشد و عملکرد خربزه کاهش یافت.

  کلیدواژگان: نیاز آبی، پرولین، تعداد میوه در بوته، کلروفیل، هدایت روزنه ای
 • راحله قاسم زاده*، سودا مجرب قوشچی صفحات 233-252
  اهداف

  در سال‏ های اخیر استفاده از ترکیبات سالم و زیست‏سازگار برای کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر کاربرد خارجی متیل جاسمونات در تعدیل اثرات تنش خشکی و بهبود آنتی اکسیدانی گیاه دارویی فیسالیس بررسی شد.

  مواد و روش ها

  تنش خشکی در 3 سطح (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) به عنوان فاکتور اول و محلول پاشی غلظت-های مختلف متیل جاسمونات در 3 سطح (0، 10 و 100 میکرومولار) به عنوان فاکتور دوم اعمال شد.

  یافته ها

  تنش خشکی به طور معنی داری میزان وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل a وb ، کاروتنویید و بتاکارتن برگ گیاه فیسالیس را کاهش داد در حالی که میزان فنل و فلاونویید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و میوه، قند محلول، پرولین و مالون دی آلدهید برگ در شرایط تنش خشکی افزایش یافتند. محلول پاشی متیل جاسمونات با تاثیر بر محتوای نسبی آب برگ، حفظ کلروفیل و پایداری غشا (کاهش مالون دی آلدهید)، افزایش میزان محلول های سازگار برگ (قند محلول و پرولین) و میزان فنل و فلاونویید کل، میزان فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و میوه فیسالیس توانست اثرات منفی تنش خشکی را کاهش دهد به طوری که وزن‏تر میوه با محلول‏پاشی 100 میکرومولار متیل جاسمونات، 73/54 درصد در سطح دوم تنش، افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که محلول پاشی متیل جاسمونات به خصوص در غلظت 100 میکرومولار می‏تواند اثرات تنش خشکی را در گیاه دارویی فیسالیس کاهش داده و باعث بهبود خصوصیات آنتی اکسیدانی، وزن میوه و در نتیجه عملکرد گردد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پرولین، قند محلول، کلروفیل، مالون دی آلدهید، وزن میوه
 • گودرز احمدوند*، علی سپهری، سهراب ایاره، بهزاد شریب صفحات 253-268
  اهداف

  تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی نشایی، در کرمانشاه به‌منظور کاهش هزینه مبارزه با علف‌های هرز است.

  مواد و روش‌ها:

   آزمایش در سال 1395، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در کرمانشاه انجام شد. تیمارها در دو گروه تنظیم شدند. گروه اول شامل 6 تیمار تداخل علف‌های هرز تا 0، 15، 30، 45، 60 و 75 روز پس از انتقال نشاء و سپس کنترل آنها تا آخر دوره رشد و گروه دوم شامل 6 تیمار کنترل علف‌های هرز تا 0، 15، 30، 45، 60 و 75 روز پس از انتقال نشاء و عدم کنترل آنها در ادامه فصل رشد بود.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد که تداخل کامل علف‌های هرز زیست‌توده کل، بیشینه شاخص سطح برگ و عملکرد میوه گوجه‌فرنگی را به ترتیب 2/67، 5/36 و 5/83 درصد در مقایسه با تیمار عدم تداخل، کاهش داد. برای تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز از توابع لجستیک و گامپرتز استفاده شد و دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز با احتساب 5 و 10 درصد افت عملکرد قابل قبول، به‌ترتیب از 14 تا 89 روز پس از نشاکاری و از 19 تا 78 روز پس از نشاکاری بدست آمد که به‌ترتیب معادل 103 تا 1189 و 144 تا 1003 درجه‌روزرشد بعد از نشاکاری بود.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به تراکم کاشت پایین و بسته نشدن کامل کانوپی، لازم است از دو تا سه هفته بعد از نشاکاری مبارزه با علف های هرز گوجه‌فرنگی شروع و به مدت پنج تا شش هفته، ادامه یابد.

  کلیدواژگان: عملکرد گوجه فرنگی، شاخص سطح برگ، تابع لجستیک، تابع گامپرتز، وزن خشک
 • محمود رمرودی*، محمدرضا رضایی اصل، محمود احمدپور برازجانی، زهرا مرزبان صفحات 269-284
  اهداف

  هدف از انجام این تحقیق، تخصیص بهینه آب آبیاری بین محصولات گندم، جو، جالیز و سورگوم دشت سیستان می‏باشد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه با هدف حداکثرسازی سودخالص و حداقلسازی میزان آب آبیاری، ریسک پذیری، مصرف کود و سموم شیمیایی الگوی کشت بهینه محصولات زراعی منطقه سیستان پیشنهاد شده است. داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق بررسی سالنامه های آماری کشاورزی و مصاحبه با کارشناسان هر شهرستان و بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه از کشاورزان منطقه گردآوری شد.

  یافته ها: 

  نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی کشت موجود در منطقه سیستان بهینه نیست و با ادامه این الگو مشکلاتی از قبیل کمبود آب و آلودگی زیست محیطی به دلیل مصرف بی‏رویه نهاده های شیمیایی در منطقه ایجاد خواهد شد. با در نظر گرفتن اهدافی مانند بیشینه‏ سازی سود ناخالص و کمینه‏ سازی مصرف آب آبیاری، کود و سموم شیمیایی و ریسک، سطح زیرکشت بعضی محصولات منتخب، با کاهش و برخی با افزایش مواجه شد که دلایلی از جمله درآمد محصول و میزان استفاده از نهاده ها دارد. بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود سهم آب محصولاتی که به ازای هر مترمکعب آب مصرف شده درآمد بیشتری به دست می ‏آورند افزایش یابد. با توجه به یافته های این مطالعه توجه به اهداف اثرات زیست محیطی از جمله کاهش مصرف نهاده های شیمایی در بهینه سازی الگوی کشت امری ضروری است. با استفاده از مدل پیشنهادی می توان علاوه بر انتخاب الگوی مناسب و استفاده بهینه از منابع آب و زمین، در راستای افزایش سود و کاهش اثرات محیط زیستی گام موثری برداشت.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی چند هدفه، الگوی کشت، کشاورزی پایدار، بهینه سازی، سود خالص
 • اکبر رحیمی*، مهدیه دهری صفحات 285-301

  اهداف :

  در سال های اخیر یکی از راهکارهای ایجاد شهر پایدار، حفظ و توسعه کشاورزی شهری بعنوان یکی ازالگوهای اصلی توسعه و پایداری اکولوژیکی که نقش اساسی در ایجاد تعادل اکولوژیکی شهری و همچنین یکی از بخشهای مهم اقتصادی بوده و نقش کلیدی در ایجاد امنیت غذایی و اشتغال دارد، مورد توجه قرار گرفته است بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اکولوژیکی و اقتصادی کشاورزی شهری بر پایداری محیط شهری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تاثیرات اکولوژیکی و اقتصادی کشاورزی شهری بر پایداری محیط شهری با استفاده از منابع کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه مورد بررسی قرار داده شده است. همچنین برای ارزیابی کارکرد زیست محیطی کشاورزی در شهر از نرم افزار شبیه ساز ENVI-met نیز استفاده شده است. در این تحقیق شهر تبریز بعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور برای بررسی این تغییرات انتخاب گردیده است و تغییرات فضاهای سبز شهری تبریز در طی دهه های گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی این تغییرات از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده گردیده است.

  یافته ها

  بررسی نتایج به دست آمده نشانگر این بوده است که با گسترش شهر به پیرامون و عمدتا بر روی فضاهای سبز و باغ های شهر، تغییرات عمده ای در میزان برخورداری فضاهای سبزصورت گرفته است. نتایج بررسی دو کارکرد اکولوژیکی و اقتصادی نشان دهنده آن است که تاثیر اکولوژیکی کشاورزی باعث بهبود شرایط محیطی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال زایی و بهبود امنیت غذایی جوامع شهری و وضعیت اقتصادی شهرها می شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، تصاویر ماهواره ای، شهر تبریز، فضاهای سبز شهری، کشاورزی شهری
 • حسین یاداور*، علی قنبری، فاطمه کاظمیه صفحات 303-316

  اهداف:

   هدف اصلی این تحقیق تعیین پیش ران های موثر بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی شهرستان تبریز بود.

  مواد و روش ها

  در تحقیق حاضر از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته با ماهیت ماتریسی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 29 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بودند. برای گردآوری اطلاعات از طریق نمونه گیری هدفمند، اقدام به مصاحبه با 15 نفر از مدیران واحدهای صنایع مربوطه گردید، که براساس رسیدن به اشباع تیوریک، روند جمع آوری داده ها متوقف گردید.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل میک مک عامل های خودگردان با میزان وابستگی و قدرت نفوذ کم شامل: سیاست های حمایتی، حمایت های بخش تحقیق و توسعه، حمایت های خاص و ترجیهی و یارانه ای، سازماندهی بازار و بازاریابی بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس مولفه های مستقل: عاملهای حمایت های نظام بانکی و وجود برنامه و طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به جای رفتارهای مقطعی،که به عنوان عامل های کلیدی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تعیین شدند. پیشنهاد می گردد، منابع مالی لازم شامل (تسهیلات، اعتبارات، یارانه)، به صنایع تبدیلی و تکمیلی تخصیص یابد و هم چنین نسبت به برخی مشوق های مالی همچون: نرخ بهره پایین، افزایش دوره تنفس استفاده از اعتبارات، ارایه یارانه های مشوق صادرات، اقدامات لازم معمول گردد. در رابطه با ضرورت اجرای برنامه ها، طرح ها و پروژه های مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی، پیشنهاد می شود در سه قالب: برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که همه آن ها دارای استراتژی واحد برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشند، پیش بینی و اجرا گردند.

  کلیدواژگان: پیش ران، تحلیل میک مک، شهرستان تبریز، صنایع تبدیلی و تکمیلی، مدل سازی ساختاری- تفسیری
 • شهروز خرمی*، حسین راحلی، سپیده نیک روش، علیرضا عبدپور صفحات 317-335

  اهداف :

  پژوهش حاضر با هدف طراحی طراحی مدل بازاریابی پایدار در جهت توسعه کشاورزی پایدار کشور با روش داده بنیاد انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شده است که ترکیبی از روش داده بنیاد و دلفی می باشد، در ابتدا با استفاده از روش سه مرحله ای داده بنیاد استفاده شده است. برای بررسی این هدف، برای مصاحبه از خبرگان وزرات جهادکشاورزی در بخش صادرات محصولات کشاورزی به تعداد 15 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردید و با مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در ادامه بعد از شناسایی و دسته بندی عوامل، جهت سنجش اعتبار مدل و متغیرها از روش دلفی استفاده شد، جامعه پژوهش حاضر کلیه متخصصان یا خبرگان اقتصادکشاورزی به تعداد هشت نفر بودند، که درباره تجارت محصولات کشاورزی صاحب نظر هستند.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل ، روش داده بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا به کدگذاری اولیه پرداخته شد و 84 کد شناسایی شد سپس در مرحله دوم 32 مفهوم دسته بندی شد و نهایتا مفاهیم شناخته شده در پنج مقوله دسته بندی شد. نتایج دلفی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت و با حذف و اضافه کردن مفاهیم نهایتا 32 نهایی شناسایی شد.

  نتیجه گیری: 

  بنابراین نتایج نشان می هد که،مدل ارایه شده شامل عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل بازاریابی، عوامل زیست محیطی و عوامل مرتبط با مصرف کننده بودند و جوانب مختلف را مدنظر قرار دادند

  کلیدواژگان: بازاریابی پایدار، طراحی مدل، محصولات کشاورزی، روش داده بنیاد، روش دلفی
 • علی میرزازاده*، یعقوب راعی، مهدی حکیم زاده صفحات 337-350
  تصمیم گیری درباره این موضوع که کدام الگوی کشت مطابقت بیشتری با کشاورزی پایدار دارد، کار آسانی به نظر نمی رسد. در این پژوهش ضمن اندازه گیری برخی شاخص های مهم از جمله درآمد خالص، تعداد عملیات مکانیزه، سوخت مصرفی، بهره وری آب، سم و کود شیمیادی مصرفی، نسبت انرژی، شدت انرژی و میزان استراتژیک بودن آن در تولید پایدار محصولات کشاورزی در دشت مغان، برای اولین بار با استفاده از روش نوین، بهترین الگوی کشت معرفی گردید. نتایج نشان داد، محصول سیر بیشترین درآمد خالص، کمترین تعداد عملیات مکانیزه، کمترین سوخت مصرفی، بیشترین تعداد نفرکارگرروز در هکتار، کمترین کود شیمیایی مصرفی، پایین ترین نسبت و شدت انرژی با کمترین مقدار استراتژیک بودن دارا است. کشت بادام زمینی کمترین مقدار سم مصرفی و الگوی کشت گندم-ذرت علوفه ای بیشترین بهره وری آب، بیشترین سوخت و کود شیمیایی مصرفی را در یک سال زراعی دارد. همچنین بیشترین کود شیمیایی مصرفی هم از آن الگوی گندم-ذرت دانه ای است. بیشترین و کمترین نسبت انرژی نیز به ترتیب مربوط به الگوی کلزا-ذرت دانه ای و سیر و بیشترین و کمترین شدت انرژی به ترتیب به الگوهای کلزا-ذرت دانه ای و سیر اختصاص دارد. همچنین نتایج نشان داد که الگوی کشت گندم-ذرت علوفه ای با 78/0 CL*= بیشترین میزان مطابقت (جایگاه اول) با الگوی کشاورزی پایدار در بین الگوهای رایج در منطقه مغان دارد و علی رغم اینکه کشت سیر بیشترین درآمد خالص را عاید کشاورز می کند، لیکن به دلیل نیاز به نیروی کارگری بیشتر و کمترین نسبت انرژی (44/1= ER) در جایگاه های پایین رتبه بندی کشاورزی پایدار قرار دارد.
  کلیدواژگان: کشاورزی، پایدار، شاخصهای تولید، ماتریس، تصمیم گیری، چندمعیاره
 • نسیم زاده دباغ، سید مسعود منوری*، نرگس کارگری، لعبت تقوی، سعید پیراسته صفحات 351-367

  اهداف:

   سیستم های تولید غلات در ایران اغلب با هزینه بالا و بهره وری پایین همراه است و به واسطه مصرف و کاربرد بی-رویه نهاده ها، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می نمایند. یکی از مهمترین مسایل مدیریت کارآمد در مزارع، دستیابی به عملکرد پایدار است. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه پایداری اکولوژیکی دو بوم نظام تولید گندم آبی و ذرت-دانه ای با استفاده از تحلیل امرژی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در سطح حوضه آبریز دز در سال زراعی 1399-1398 به اجرا درآمد. مصاحبه با 400 زارع گندم کار و ذرت کار بر اساس پرسشنامه جهت جمع آوری داده های مربوط به فرآیندهای تولید درون مزارع کشاورزی صورت پذیرفت. در این بررسی ابزار تحلیل امرژی برای اندازه گیری پایداری محصولات کشاورزی مورد نظر انتخاب گردید. نهایتا با استفاده از مقدار شاخص های امرژی پایداری سیستم ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  مجموع امرژی های ورودی برای بوم نظام تولید گندم و ذرت به ترتیب 16+E60347/1 و 16+E54883/2 ام ژول خورشیدی در هکتار در سال بدست آمد. نتایج ارزیابی مقایسه دو کشت زراعی این مطالعه نشان داد که هر دو نظام کشت از نظر زیست محیطی در شرایط ناپایداری قرار داشتند و از کل نهاده های مصرفی؛ کودهای شیمیایی بویژه کود نیترات و فسفات و سپس سوخت مصرفی گازوییل بیشترین تاثیر را بر ناپایداری زیست محیطی در منطقه مطالعاتی داشته اند.

  نتیجه گیری

  مشخص گردید که بوم نظام تولید گندم از لحاظ عملکرد، تجدیدپذیری و پایداری محیطی از بوم نظام تولید ذرت مطلوب تر است و تولید گندم در منطقه نظام برتر برای دستیابی به پایداری نسبت به تولید ذرت است.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، حوضه آبریز دز، شاخص های امرژی، غلات، کشاورزی پایدار
 • یلدا سراج رضائی*، امیرحسین ناظمی، علی اشرف صدرالدینی، ابوالفضل مجنونی هریس، شاهین اوستان صفحات 369-384

  اهداف :

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر خاک های همگن و ناهمگن بر توزیع ریشه و عملکرد گیاه ذرت تحت آبیاری بدون تنش و با تنش رطوبتی در شرایط گلخانه ای انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از دو نوع خاک با بافت های رسی (خاک A) و لوم سیلتی (خاک B) برای تهیه بسترهای همگن بصورت تک لایه (AA و BB) و ناهمگن بصورت دولایه (AB و BA) در داخل لوله هایی از جنس پی وی سی به طول 80 سانتیمتر در شرایط گلخانه ای استفاده گردید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. به طوری که نوع خاک گلدان با 4 سطح (AA، BB، AB و BA) و شرایط آبیاری با 2 سطح (بدون تنش رطوبتی و با تنش رطوبتی) فاکتورهای این آزمایش را تشکیل می دادند. در پایان دوره رشد ذرت، به منظور بررسی تراکم پیکسلی ریشه ها از آن ها عکس برداری به عمل آمد.

  یافته ها

  در شرایط تنش آبی وزن کل ریشه ذرت در خاک همگن لوم سیلتی (BB) نسبت به خاک همگن رسی (AA) کمتر بوده (به ترتیب 0/15 گرم و 6/27 گرم) اما در آبیاری بدون تنش رشد آن در گلدان BB به طور قابل توجهی بهبود یافت (7/28 گرم). همچنین در گلدان های BA و AB به ترتیب در آبیاری با تنش و بدون تنش، بستر مناسب تری برای رشد ریشه فراهم گردید. در مورد تمام گلدان ها بین وزن بلال و وزن خشک ریشه نیمه پایین در سطح احتمال 5 درصد همبستگی معنی دار وجود داشت.

  کلیدواژگان: تراکم پیکسلی ریشه، خاک دو لایه، طرح کاملا تصادفی، تنش آبی، توزیع ریشه، وزن خشک ریشه
 • جلیل شفق کلوانق*، صفر نصرالله زاده، فرشاد سرخی صفحات 385-397
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط افزایشی گلرنگ و بالنگوی شهری است.

  مواد و روش ها

  کشت مخلوط بر اساس سری های افزایشی انجام شد که گلرنگ گیاه اصلی و بالنگوی شهری گیاه فرعی می باشد. طرح پایه آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. الگوهای مختلف کشت شامل کشت خالص گلرنگ، کشت 100درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوی شهری با تراکم 15 درصد، کشت 100درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوی شهری با تراکم 30 درصد، کشت 100درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوی شهری با تراکم 45 درصد، کشت 100درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوی شهری با تراکم 60 درصد، کشت 100درصد گلرنگ همراه با کشت بالنگوی شهری با تراکم 75 درصد بود. در این پژوهش صفات گلرنگ شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اندازه گیری شدند.

  یافته ها:

   اثر الگوهای مختلف کشت بر تعداد دانه در طبق و وزن دانه غیرمعنی دار ولی بر تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در طبق مربوط به الگوی کشت مخلوط 100:30 (بالنگوی شهری-گلرنگ) و بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی به کشت خالص گلرنگ تعلق بالاترین نسبت برابری زمین به کشت مخلوط 100:30 (بالنگوی شهری-گلرنگ) تعلق داشت.

  نتیجه گیری:

   می توان الگوهای کشت 100:30 (بالنگوی شهری-گلرنگ) را به علت دارا بودن عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و سودمندی اقتصادی بیشتر به عنوان الگوی کشت مناسب مخلوط پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تعداد دانه، عملکرد، گلرنگ، نسبت برابری زمین، وزن دانه
|
 • Vahid Babakhani, Enayatollah Tohidi-Nejad *, Gholamreza Khajoei-Nejad, Jalal Ghanbari Pages 1-18
  Background and Objective

  Medicinal plants’ intercropping system is a relatively new approach to enhance their sustainable production. The aim of this study was to evaluate the response of fenugreek-dill to the integrated application of manure and bio-fertilizers in the intercropping system.

  Materials and Methods

  In a field experiment during the growing season of 2020, the effect of manure levels (no application, 6 and 12 t ha-1), either inoculated or non-inoculated with N-fixing bacteria on biomass production, land equivalent ratio (LER), Area-time equivalent ratio, land use efficiency, agronomy efficiency of fertilizer (AEF), and nitrogen use efficiency (NUE) in monoculture compared to different intercropping patterns of dill:fenugreek (75:25, 50:50, and 25:75) were examined.

  Results

  The results showed that the decrease in biomass production due to the decrease of fenugreek cropping ratio was compensated by 100% fertilization and bacterial inoculation which led to an increase in NUE, AEF, LERf, and the whole system advantageous in 75:25 and 50:50 dill:fenugreek intercropping ratios. Despite the decrease in biomass production and NUE with decreasing dill ratio in intercropping, biomass production under bacterial inoculation and 50% fertilization did not show any significant difference with 100% manure application, which led to increased AEF, NUE, and LER in these conditions.

  Conclusion

  According to the results, 25:75 and 50:50 dill:fenugreek intercropping ratios under 100% fertilization and bacterial inoculation can increase the total advantageous indices and NUE. For sustainable production of dill, 75:25 dill:fenugreek intercropping ratio inoculated with bacteria in 50% manure application can be recommended.

  Keywords: Agronomic efficiency of fertilizer, Growth promoting bacteria, Land Equivalent Ratio, Land use efficiency, Legumes, Medicinal Plants
 • Arezu Movludi *, Alireza Pirzad, Majid Rostami, Esmaeil Rezaie Chiyaneh, Abdol Reza Ahmadi Pages 19-32
  Background and Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of cover crops and their residues and mechanical and chemical methods on weed density and biomass in the Miandoab vineyards.

  Materials and Methods

  To achieve the research goal, a factorial experiment was conducted in the form of completely random blocks with 4 replications and 2 factors in the spring of 2015 and 2016 in the Sogli Tappeh (altitude 1300 meters, latitude 46 degrees and 2 minutes and longitude 36 degrees and 93 minutes) and Nasir Kandi villages (altitude 1300 meters, latitude 46 degrees and 7 minutes and longitude 36 degrees and 91 minutes). The first factor includes planting Vicia peregrina cover crop (after plowing), planting Vicia peregrina cover crop (without plowing), planting Ajowan cover crop (after plowing), planting Ajowan cover crop (without plowing), the application of glyphosate herbicide after growing (3 liters per hectare), manual weeding, weed-free control, and the second factor includes the standing and traditional systems.

  Results

  The predominant weeds in the studied vineyards include Johnson grass, Binweed and Licorice. Nonplowed Vicia peregrina in the standing system (132 g.m-2 ) and Ajowan after conventional plowing in the standing system (95 g.m-2 ) had the highest and lowest biomass production of cover crops. In both Vicia peregrina and Ajowan plants, cover biomass production was the same in traditional and standing systems. Application of herbicide, similar to weed-free control, reduced weed density by more than 90%, and the highest length and weight of grape were obtained in this treatment. But Vicia peregrina and Ajowan without plowing in both horticultural systems reduced the weed density by 47% and 32%, respectively, compared to the weedinfected control. Regardless of plowing type in both horticultural systems, the weight and length of grape in planting cover crops such as Vicia peregrina and Ajowan increased significantly compared to weed-infected conditions (no weeding). Also, the amount of soluble solids varied from 10.8% in weed-infected control to 15.16% in glyphosate herbicide usage.

  Conclusion

  Since among the cover crops, non-plowed Vicia peregrina had the highest reduction in weed growth with comparing the weed density averages, it can be introduced as the best management strategy for weed control in vineyards. In general, planting cover crops in both garden systems with any type of plowing can reduce weed density and increase the quantitative and qualitative of grapes, although herbicides and weedfree control are superior to cover crops.

  Keywords: Grape, Leaf Area Index, Vetch, Vineyard, Weed Biomass
 • Esmat Bai, Javid Gherekhloo, Hossein Kazemi Pages 33-50
  Background and Objective

  This study was conducted to investigate the effect of summer cover crop residues and row spacing of faba bean on weed population, yield and components yield of faba bean (Barakat cultivar).

  Materials and Methods

  experiment was conducted as factorial based on split-split-plot design with three replications in Bandar-Gaz Service Center in June-July 2019. The order of cover crops (mung bean, millet, and no cover crop), row spacing of faba bean (25, 35, 45, and 55 plant per m2), and interference of weeds (weeding and no weeding) were placed in the main plot, subplot, and sub subplot, respectively.

  Results

  The use of mung bean and millet cover crop residues, especially millet, were effective in reducing density and dry matter of weeds. the highest number of pods per plant was recorded in millet cover crop residues in row spacing of 55 cm row and weeding treatment.The highest and lowest 100-seed weight were observed in millet residues and no cover crop treatments, respectively. The results showed that millet residues in no weeding and weeding condition had the highest grain yield with 2870.12 and 5049.43 kg.ha-1, respectively.

  Conclusion

  The results of the present study show that the use of cover crop residues alone is not able to completely control weeds. Reducing row spacing in combination with planting of cover crops can play an effective role in controlling weeds and improving crop yield.

  Keywords: ecological management of weeds, Millet, Mung Bean, summer cover crops, residual mulch
 • Jaber Panahandeh *, Sahebali Boland Nazar, Hossein Rabbi Angourani, Nasrin Farhadi Pages 51-66
  Background & Objective

  Salicylic acid is a phenolic compound that plays an important role in inducing drought resistance in various plant species as a growth regulator.

  Methods & Materials: 

  In this study, the effect of foliar application of salicylic acid on chlorophyll content, relative water content, accumulation of osmotic compounds and fruit and seeds yield of medicine pumpkin under different levels of drought stress was investigated. Experimental treatments were included the foliar application of salicylic acid at 4 levels (control (spray with distilled water), 0.5, 1 and 1.5 mg L-1) and drought stress at 4 levels (100% field capacity, 85% field capacity, 70% field capacity and 55% field capacity).

  Results

  According to the present results, with increasing drought stress, chlorophyll content, stomatal conductance, transpiration rate, photosynthesis rate and leaf water content significantly decreased, however drought stress increased the amount of proline and soluble carbohydrates. These changes were accompanied by a reduction of fruit and seed yield of medicine pumpkin, so that the lowest yield was achieved under severe drought stress (55% of field capacity). Foliar application of salicylic acid by enhancing the accumulation of osmotic and protein compounds led to the mitigation of the drought stress and improved plant water status, photosynthesis and fruit and seed yield.

  Conclusion

  Based on the present results, the use of 1 mg L-1 salicylic acid is recommended to improve the yield of medicine pumpkin especially under drought stress condition.

  Keywords: One, two, three, four, Five
 • Samira Marani, Hamid Madani *, Hossein Heidari Sharifabad, Gholamreza Afsharmanesh, MohamadHossein Shirzadi Pages 67-81
  Background and Objective

  This study was conducted to investigate the effect of potassium and phosphorus biofertilizers on growth characteristics and yield of alfalfa (cv. ‘Nikshahri’) at different ages.

  Materials and Methods

  This combined experiment was conducted as factorial based on a randomized complete block design with three replications during two consecutive years under the climatic conditions of Jiroft, Kerman, Iran. The studied factors included alfalfa age (one, three and five-years old) and bio-fertilizers (Control, Pota-Barvar, Phosphate Barvar II, Pota-Barvar + Phosphate Barvar II). The biofertilizers were used along with irrigation water.

  Results

  The results of the combined variance analysis showed that there was a significant difference between different ages of alfalfa in terms of some growth characteristics and yield. The highest yield and growth characteristics were related to three-year-old plants and the yield significantly decreased by increasing the age to 5-years old. Based on the results, the highest growth characteristics (except internode length) and yield were related to Pota-Barvar + Phosphate Barvar II treatment, which was not significantly different with Pota-Barvar treatment in term of leaf area index and leaf: stem weight ratio. The interaction effect of age and biofertilizer showed that the combined application of biofertilizers improved the growth characteristics and yield of the older alfalfa plants and the highest yield was found in 3-years old plants treated by combination of both biofertilizers.

  Conclusion

  The combined application of both biofertilizers (PotaBarvar + Phosphate Barvar II) can be an effective way to prevent alfalfa yield decline in old farms.

  Keywords: Alfalfa, Biofertilizer, Leaf Area, Plant Height, Yield
 • Ahmad Shomeisi, Aydin Khodaei Joghan *, Amin Lotfi Jalal- Abadi, MohamadHossin Gharineh Pages 83-97
  Background and objectives

  The objective of this study was to investigate the effect of Sugarecane residue compost,Trichoderma Fungi and Bacillus bacteria inoculation on some agronomic characteristics and yield of quinoa, which is valuable in terms of nutritional value and tolerance to adverse environmental conditions.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as factorial arrangements in randomized complete block design with three replications in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2019-2020 growing season. Experimental factors included amount of sugarcane residue compost at five levels (zero, 10, 20, 30 and 40 t.ha-1) and biofertilizer at three levels (no inoculation, Trichoderma asperelloides and Bacillus subtilis inoculation).

  Results :

  The highest biological yield (5152 kg.ha-1) was obtained from Trichoderma inoculation treatment and the lowest (4234 kg.ha-1) from non-inoculation treatment. The highest grain yield (1908 kg.ha-1) was related to Trichoderma treatment. Inoculation of Trichoderma and Bacillus increased grain yield by 27% and 19% compared to no inoculation, respectively. Maximum grain yield was obtained from treatments of 20 and 30 t.ha-1, respectively.

  Conclusion

  Considering that the best treatments of this experiment in most traits were 20 and 30 tons of sugarcane residue compost per hectare, to reduce the cost, it is recommended to use 20 tons of this organic fertilizer to achieve maximum quinoa grain yield. Inoculation of Trichoderma and Bacillus bacteria, especially Trichoderma, is also recommended to improve the growth and yield of quinoa.

  Keywords: Biofertilizer, Crop, Harvest Index, Grain Yield, Organic Fertilizer
 • Hamid Mozafari *, AmirHossein Shirani Rad, Ehsanollah Jalili, Behzad Sani, Faezeh Rajabzadeh Pages 99-113
  Background and Objective

  To increase the quantitative yield of canola (Brassica napus L.),due to the interaction of zinc application in winter planting dates on spring canola cultivars.

  Materials and Methods

  The experiment was performed as a factorial split-plot in a randomized complete block design with three replications was conducted during two experimental years (2016-2017) in Alborz province (Karaj).Experimental factors including winter planting date in three levels (11.20, 11.30 and 12.10) and zinc factor in two levels (no application of zinc and application of zinc in stem elongation stage were considered as factorial in the main plots and factor cultivars were classified into four levels (Sarigol, Dalgan, Salsa and Solar) in the subplot.

  Results

  The results showed that planting date has a great impact on yield, yield components and oil of canola cultivars.Delayed culture reduced leaf chlorophyll concentration.Also the yield components of canola were reduced due to delay in planting and non-application of zinc,which eventually reduced the yield of canola seed and oil.The tested genotypes had the highest yield on the date of normal cultivation.The highest oil yield was observed in the Dalgan cultivar (2066 kg/ha) due to zinc application on normal cultivation.Delay in planting caused an increase in glucosinolate.

  Conclusion

  In general, foliar application of zinc,reduced the negative effects of delay in planting in most of the studied traits of different rapeseed cultivars.Due to the effect of zinc application and adaptation of Dalgan cultivar to a certain range of planting date for canola production in this area and areas with similar climates is recommended

  Keywords: Grain Yield, Oil Yield, Planting Date, Rapeseed, Zinc spray
 • Rozita Davar, Ahmad Bybordi, MohammadReza Dalalian, Siamak Saedi Pages 115-128
  Background & Objective

  This study was conducted to evaluate the interaction effects of potassium nitrate and arbuscular mycorrhiza on the growth and quantitative characteristics of G. glabra in the greenhouse condition.

  Methods & Materials:

   In order to evaluate the effects of KNO3 and Arbuscular mycorrhiza (Glomus mossea) on the growth and quantitative characters of G. glabra an experiment as factorial based on the completely randomized design with three replications was carried out. The mycorrhiza treatments included: noninoculated (Control), 25, 50 and 100 g per pot and potassium nitrate had three levels: 0 (control), 10, 20 mmol L-1. Some characters such as plant height stem diameter, leaf area, foliage and root fresh and dry weight, leaf relative water content, chlorophyll a and b and carotenoid content were assessed.

  Results

  Based on the results of this study the interaction of potassium nitrate and mycorrhiza affected the investigated characters and treatment combination of 20 mM potassium nitrate with 100 g per pot mycorrhiza increased plant height (67%), stem diameter (48.5%), foliage fresh weight (48.7%) foliage dry weight (54.9%), root fresh (69.1%) and root dry weight (64%) in relation to control. Also leaf area (41%) leaf relative water content (6.25%) chlorophyll a (28%), b (38%) and carotenoid (41%) contents increased significantly in comparison with control.

  Conclusion

  Simultaneous application of potassium nitrate and mycorrhiza, significantly affected the all of evaluated characters and improved all of them.

  Keywords: Liquorice, Mycorrhiza fungi, Chemical fertilizer, Medicinal Plants, Biological Fertilizer
 • Mahnaz Karimi *, Masoumeh Akbarpour, Bahi Jalili Pages 129-142
  Background and Objective

  In this study, water hyacinth compost and humic acid were used in the production of Narcissus jonquilla cv. German.

  Materials and Methods

  The present experiment was performed as a factorial in a completely randomized design. The first factor was water hyacinth compost (Control, 25, 50, 75 and 100%) and the second factor was humic acid (Control, 250, 500 mg L-1).

  Results

  According to the results, the effect of compost, humic acid and their interaction on most of the studied traits was significant. The highest flowering stem height and the highest concentration of iron increase compared to control treatment) were recorded in compost 50% + 500 mg L-1 humic acid. The highest number of leaves and calcium concentration was observed in compost 25% + 250 mg L-1 humic acid. The longest leaf length increase compared to control treatment) was related to compost 75% + 500 mg L-1 humic acid. The maximum flower diameter size was recorded in compost 75% + 250 mg L-1 humic acid. The highest concentration of potassium was reported in compost 75% + 500 mg L-1 humic acid.

  Conclusion

  According to the obtained results, water hyacinth compost with humic acid due to improving the root environment and increasing the better absorption of nutrients increased the quantitative and qualitative characteristics of daffodils compared to the control treatment. Therefore, water hyacinth compost with the use of humic acid for growing daffodils is recommended.

  Keywords: Culture medium, Bulbs, Flowering, Organic Fertilizer, Ornamental plants
 • Mohammad Madadizadeh, Seyed Reza Amiri * Pages 143-164
  Background & Objective

  Therefore, due to the increasing concerns about the destructive environmental effects of high consumption of nitrogen fertilizers and also the high economic cost of supplying these fertilizers, the present study was done to evaluate the growth, development and yield of three common maize cultivars in Response to different amounts of nitrogen in semi-arid climatic conditions of Kerman province .

  Materials & Methods

  A two-year experiment was laid out as a randomized complete block design with factorial arrangement of treatments and three replications during 2014 and 2015 growing seasons at Kerman province in Iran. Four nitrogen rates (0 (control), 92, 220 and 368 kg ha-1) were applied to three maize hybrids (KSC 704, Maxima and TWC 604).

  Results

  Results showed both hybrid and nitrogen had significant (P<0.01) effect on morphology, biological and grain yield of maize. We found the significant yield benefits of KSC 704 and Maxima compared to TWC 604 under N stress as well as potential conditions. However, the grain yield of all hybrids was lower in 2015 than 2014 which was a consequence of depletion of soil N as a result of previous maize on one side and light texture of the soil (consisting about 85% sand) on the other side which led to high N leaching from the soil. The highest and lowest values for grain yield was observed at 368 kg N ha-1 (12359.3 kg ha-1) in 2014 and 0 kg N ha-1 in 2015 (640 kg ha-1) respectively.

  Keywords: Biological Yield, Morphology, Leaf Area, Seed, Ear
 • Saeideh Alizadeh Salteh *, Afsane Nasiri Kaleibar, Fariborz Zaare-Nahandi, Mohammad Adlipour Pages 165-178
  Background & Objective

  This study aimed to investigate the effect of salicylic acid and fulvic acid foli-ar use on some growth responses and essential oil content of thyme.

  Materials & Methods

  A factorial experiment as completely randomized design with three replications was conducted. The first and second factors included: fulvic acid (0,1,1.5,2 mg/l) and salicylic acid (0,10,50,100 µM). After spray-ing and harvesting, the following factors were evaluated; fresh and dry weight, photosynthetic pigments, flavonoids, total antioxidants activity, and essential oil content of the aerial parts.

  Results

  Foliar treatments significantly influenced plant height, fresh and dry weight biomass as well as chlorophyll b content. Also, salicylic acid had a significant effect on yield traits such as fresh weight, total antioxidant activity, flavonoids and essential oil content. The interactions of salicylic acid and fulvic acid on fresh and dry weight also showed a significant effect. The highest total antioxidants activity and flavo-noids were obtained at 100 µM salicylic acid. The highest essential oil content was obtained at of 50 µM salicylic acid.

  Conclusion

  In order to produce the highest yield of the plant, the application of 50 μM concentrations of salicylic acid and fulvic acid with a concentration of 1.5 mg/l seems appropriate. Also, to achieve the highest essential oil content of shoots and leaves, a concentration of 50 μM salicylic acid is recommend-ed.

  Keywords: Essential Oil, Salicylic acid, thyme, Yield, fulvic acid
 • Narges Khormani, Hemmatollah Pirdashti *, Arastoo Abbasian, Mehranoosh Emamian Tabarestani, Zahra Noori Akandi Pages 179-200
  Background & Objective

  Water deficit is one of the most important factors limiting the crops performance like basil. Using growth-promoting bacteria along with silica could improve them. Accordingly, the present research was conducted to investigate the effect of Enterobacter sp. and foliar application of silica on vegetative and physiological characteristics of basil under water deficit irrigation.

  Methods & Materials:

   This research was conducted in a split factorial arrangement based on randomized complete block design. The main plot was irrigation levels (two, three and four days) and sub-plots were Enterobacter (inoculation and control) and silica concentrations (0, 6C, 6X and 12X).

  Results

  Results showed that irrigation with three- and four-days intervals reduced vegetative and some physiological traits alone. However, SPAD in irrigation with three and four days intervals and essential oil percentage (EOP) and yield in four days intervals showed an increase at the range of 11 and 29%. 12X silica was very useful in some of these traits with increasing irrigation intervals. Although using bacteria inoculation with 12X silica was able to produce the highest amount of chlorophyll a and a+b in complete irrigation and dry matter yield in water deficit irrigation. However, when plants grown under water deficit irrigation, using 12X silica was maximally improved the EOP and yield.

  Conclusion

  In conclusion, the positive effect of silica was more pronounced than Enterobacter on improving the vegetative and physiological traits of basil. In addition, silica with high concentration (X) showed better results than low (C) concentration.

  Keywords: Basil, Drought, Entrobacter bacteria, Essential Oil, Silica
 • Azim Khazaei *, Maryam Shahbazi, Atefeh Sabouri, Zahra Sadat Shobbar, Farid Golzardi Pages 201-215
  Background and Objective

  This study aimed to investigate some physiological mechanisms of drought tolerance in grain sorghum genotypes.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as a split plots design based on a randomized complete block design with three replications at Karaj. Irrigation regime as the main factor in three levels, including normal irrigation , mild stress, and severe stress and genotype as the sub-factor at five levels were evaluated.

  Results

  Drought stress decreased biological yield, grain yield, chlorophyll content, stomatal conductivity, and osmotic potential and increased the canopy temperature, proline, and soluble sugars. Under normal irrigation, the highest grain yield (8994 kgha-1) was obtained by cultivar Kimia. In contrast, the maximum grain yield under mild and severe stress conditions (7633 and 6275 kgha-1) was recorded in cultivar Fouman. Also, under stress conditions, cultivar Fouman showed the highest stomatal conductivity and the lowest percentage of yield reduction compared to normal irrigation. In addition, the lowest canopy temperature was recorded in Fouman cultivar under mild and severe stress conditions(32.40 and 32.63 °C, respectively).

  Conclusion

  Overall, cultivar Fooman with higher water uptake efficiency than other genotypes, which showed more stomatal conductivity and lower canopy temperature, was able to reduce the severity of water deficit stress in the plant and produce maximum grain yield under drought stress. Cultivar Kimia was able to increase its water absorption capacity and produce a relatively good yield under stress conditions by reducing the osmotic potential and increasing the accumulation of osmolytes such as soluble sugars and proline.

  Keywords: Canopy temperature, Genotype, Grain Yield, Osmotic potential, Proline
 • Bhram Abedy *, Saber Torabahmadi, Yahya Selahvarzi, Morteza Smaeili Pages 217-232
  Objective

  This study is to investigate the effect of Thiobacillus inoculant and sulfur bio bacteria on less water stress in Khatouni melon plants.

  Materials & Methods

  the aim of the experiment was conducted with split plots in a three-replication randomized complete block design.Irrigation regime as the main plot with levels of 100, 75 and 50%of melon water requirements and fertilizer treatments as a sub-plot with three levels of thiobacillus (without inoculum, 250 and 500 kg sulfur per hectare along with 5 and10 kg of bacterial with a population of 107 bacteria per gram inoculum).

  Results

  The results study indicate that all studied agronomic traits affected by stress, so that drought stress had a significant impact on all traits. On the other hand, sulfur plus thiobacillus reduced the negative effects of water stress and led to significant increases in total chlorophyll content, carotenoids, number of fruits per plant, and fruit weight at various levels of drought.Thus,application Third level of sulfur, A significant effect of drought stress interaction with the sulfur application was seen on all traits studied except for conductance at level of one percent.

  Conclusion

  The application of sulfur and thiobacillus can improve growth traits and increase yield, irrespective of its irrigation level. Moreover, the use of sulfur and thiobacillus in the treatment of dehydration results in 75% of the water requirement of 500 kg sulfur per hectare with 10 kg of Thiobacillus. It was also observed that with increasing dehydration stress , effect of sulfur and thiobacillus on improving growth traits declined.

  Keywords: Water Requirement, Proline, Number of fruits per plant, Chlorophyll, Stomatal Conductance
 • Raheleh Ghasemzadeh *, Sevda I Mojarab Gushchi Pages 233-252

  Background & Adjective:

   In the recent years, studies have been focusing on the use of safe and biocompatible compounds to reduce the damage caused by drought stress. In this study, the effect of exogenous application of methyl jasmonate in modulating the effects of drought stress on Physalis plants and improvement of antioxidant activity was evaluated.

  Material & Methods

  In the present study, drought stress at 3 levels (100, 75 and 50 % of field capacity) and different concentrations of methyl jasmonate at 3 levels (0, 10 and 100 μM) were used as the experimental factors.

  Results

  According to the results, drought stress significantly reduced fresh and dry weight, relative water content, chlorophyll a and b, carotenoids and beta-carotene in physalis leaves while total phenol and flavonoid content and antioxidant activity (fruits and leaves), soluble sugar, proline and malondialdehyde (leaves) increased under drought stress conditions. Foliar application with methyl jasmonate reduced the negative effects of drought stress in physalis plants by affecting the relative water content, chlorophyll content, membrane stability (decrease of malondialdehyde), and increasing compatible solutions (soluble sugar and proline), total phenol and flavonoids and antioxidant activity so that the fresh weight of the fruit increased (54.73%) by spraying 100 μM methyl jasmonate in the second level of stress.

  Conclusion

  In general, the results of the study showed that foliar application of methyl jasmonate, especially at 100 μM concentration, reduced the effects of drought stress on the physalis plants, and improved antioxidant activity and fruit weight, thus improving the yield.

  Keywords: Antioxidant, Chlorophyll, Fruit Weight, Malondialdehyde, Proline, Soluble sugar
 • Ali Sepehri, Sohrab Ayareh, Behzad Sharib Pages 253-268
  Background and Objective

  To determine the critical period of weed control in transplanted tomato in Kermanshah, in order to reduce the weed control costs.

  Materials & Methods

  a field experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications. Treatments were divided in to two series. The first one consisted of six weed interference until 0, 15, 30, 45, 60 and 75 days after transplanting and then weeds were removed until the end of the growth period, and the second one consisted of six weed control until 0, 15, 30, 45, 60 and 75 days after transplanting and then permit to weeds to complete to crop until the end of growth season.

  Results

  The results showed that full weed interference reduced total dry matter, maximum leaf area index and fresh fruit yield of tomato by 67.2, 36.5 and 83.5 percentages, respectively. The critical period for weed control was determined using logistic and gompertz functions. Critical period of weed control based on 5 and 10 percent acceptable yield loss was determined from 14 to 89 and from 19 to 78 days after transplanting, respectively, that was equal to from 103 to 1189 and from 144 to 1003 growth degree days after transplanting, respectively.

  Conclusion

  Generally due to the low planting density and the non-complete canopy closure, it is necessary to weed control be started from two to three weeks after tomato transplanting and continued for five to six weeks.

  Keywords: Dry Matter, Gompertz equation, Leaf Area Index, Logistic equation, Tomato Yield
 • Mahmood Ramroudi *, Mohamadreza Rezaee Asl, Mahmoud Ahmadpour Borazjani, Zahra Marzban Pages 269-284
  Background and Objective

  The Study's objective is to determine the optimal irrigation water allocation for wheat, barley, weed, and sorghum crops in the Sistan region.

  Materials and Methods

  The current research, using nonlinear multi-objective programming (MOP), aimed to maximize net profit while minimizing irrigation water use, risk taking, fertilizer and pesticide consumption in the Sistan region through an optimal cropping pattern. The data for the study were gathered by reviewing agricultural statistical yearbooks,

  Results

  The findings of this study indicate that the Sistan region's current cropping pattern is not optimal. Continued use of this pattern will result in problems such as water scarcity and environmental pollution as a result of excessive chemical input consumption. The area under cultivation of some crops decreased, while others increased, with the goal of maximizing gross profit while minimizing irrigation water, fertilizer, and chemical pesticide consumption, as well as risk, which is motivated by product revenue and input usage. It is proposed, based on the findings of this study, to increase the proportion of water in products that earn more money per cubic meter of water consumed.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it is necessary to prioritize environmental goals, which include reducing the use of chemical inputs in crop pattern optimization. Along with selecting an appropriate model and making the best use of available water and land resources, using the model can be an effective step toward increasing profits and mitigating environmental impacts.

  Keywords: multi-objective planning, Cropping Pattern, Sustainable Agriculture, optimization, Net Profit
 • Akbar Rahimi *, Mahdiyeh Dahri Pages 285-301

  one of the strategies for sustainable urban development, preservation and development of urban agriculture as one of the main patterns of ecological development and sustainability, which has been a key role in urban ecological balance as well as being a key role in the creation of food security and employment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the ecological and economic effects of urban agriculture on the sustainability of the urban environment.This study investigated the ecological and economic impacts of urban agriculture on urban environment sustainability using library resources and preparing a questionnaire and analyzing it with Spss software and ENVI-met simulator software has also been used to evaluate the environmental performance of agriculture in the city. In this study, the city of Tabriz has been selected as one of the major cities in the country to study these changes and the changes of Tabriz urban green spaces during the past decades have been analyzed and studied. Landsat satellite imagery has been used to evaluate these changes.The study of the obtained results shows that with the expansion of the city to the surrounding area and mainly on the green spaces and gardens of the city, major changes have taken place in the amount of green spaces. The results of the study of both ecological and economic functions indicate that the ecological impact of agriculture improves environmental conditions, thereby increasing production, employment and improving food security of urban communities and improving the economic status of cities.

  Keywords: Sustainable development, Satellite image, Tabriz city, Urban green spaces, Urban agriculture
 • Ali Ghanbari, Fatemeh Kazemiyeh Pages 303-316
  Objectives

  The major aim of this study was to determine the effective driving factors on the development of agricultural conversion and complementary industries.

  Materials and Methods

  In this study, the structural-interpretive modeling method was used. This research was applied and a descriptive-survey one in terms of data collection. Data collection tool was a researcher-made questionnaire with a matrix nature. The statistical population of the study included 29 managers of conversion and complementary industries. In order to collect information through purposive sampling, 15 managers of relevant industry units were interviewed, which based on theoretical saturation, the data collection process was stopped.

  Findings

  According to MICMAC analysis, self-governing factors with low dependence and low influence included: supportive policy, R&D support, special and preferential support and subsidies, market organizing and marketing.

  Conclusion

  Based on the independent components: banking system support and the existence of long-term program, plan, decision and actions which were determined the key factors for the development of conversion and complementary industries. It is suggested that the necessary financial resources including (facilities, credits, subsidies.) be allocated to the conversion and complementary industries, as well as to some financial incentives such as: low interest rates, increasing the breathing period of credit use, provide export incentive subsidies. Regarding the necessity of implementing programs, plans and projects related to conversion and complementary industries, it is suggested to be predicted and implemented in three formats: short-term, medium-term and long-term plans, all of which have a single strategy for the development of conversion and complementary industries.

  Keywords: Driving factors, MICMAC Analysis, Conversion, Complementary Industries, Structural-Interpretive Modeling, Tabriz County
 • Shahrouz Khorami *, Hossein Raheli, Sepideh Nikravesh, Alireza Abdpour Pages 317-335
  Objectives

  The present study was conducted with the aim of designing a sustainable marketing model for the development of sustainable agriculture in the country using the data method of the foundation.

  Materials and Methods

  In this research, a qualitative research method has been used, which is a combination of the foundation data method and Delphi. . To investigate this goal, 15 people were selected by snowball sampling method for interviewing experts from the Ministry of Jihad-e-Agriculture in the export of agricultural products, and information was collected through in-depth interviews. Then, after identifying and categorizing the factors, the Delphi method was used to measure the validity of the model and variables.

  Results

  Foundation data method was used for analysis. First, the initial coding was done and 84 codes were identified, and in the next stage, by applying changes (merging and deleting), then in the second stage, 32 concepts were categorized, and finally the known concepts were classified into five categories. Delphi results were examined in two stages and by removing and adding concepts, 32 were identified.

  Conclusion

  Therefore, the results show that the proposed model included economic factors, social factors, marketing factors, environmental factors and consumer-related factors and considered different aspects and in each of the identified components to the subcomponent. They also noted that in order to better implement sustainability in marketing, it is recommended to pay attention.

  Keywords: Sustainable Marketing, Model Design, Agricultural Products, Data Foundation Method, Delphi Method
 • Ali Mirzazadeh *, Yaegoob Raey, Mehdi Hakimzadeh Pages 337-350
  In this study, while measuring some important indicators such as net income, number of mechanized operations, fuel consumption, water efficiency, pesticides and chemical fertilizers used, energy ratio, energy intensity and its strategic level in sustainable production of agricultural products in Moghan plain For the first time, using a new method, the best cultivation pattern that is most compatible with sustainable agriculture was introduced. The results showed that among the cultivation patterns, garlic cultivation had the highest net income, the least number of mechanized operations, the least fuel consumption, the highest number of workers per hectare, the lowest chemical fertilizer consumption, the lowest ratio and energy intensity. It has the least amount of strategy. Peanut cultivation requires the least amount of pesticide and wheat-silage corn cultivation pattern with Maximum water efficiency requires the most fuel and chemical fertilizer. Also, most of the chemical fertilizers used are allocated to the wheat-corn pattern. The highest and lowest energy ratios are related to canola-corn and garlic patterns, respectively, and the highest and lowest specific energy are related to canola-corn and garlic patterns, respectively. The results also showed that the wheat-silage corn cultivation pattern with CL* = 0.78 had the highest correlation with the sustainable agriculture pattern among the common patterns in the Moghan region. And despite the fact that garlic cultivation brings the highest net income to the farmer, but due to the need for more labor and the lowest energy ratio (ER = 1.44) is in the lower ranks of sustainable agriculture.
  Keywords: Cultivation, pattern, Sustainable, Agriculture, Production Indices, MCDM
 • Nasim Zadehdabagh, Seyed Masood Monavari *, Nargess Kargari, Lobat Taghavi, Saeid Pirasteh Pages 351-367
  Background and objective

  Cereal production systems in Iran are often associated with high costs and low productivity, improper use of inputs causes irreversible damage to the environment. Efficient farm management is one of the most important issues in achieving sustainable performance. This study aimed to determine and compare the ecological sustainability of two production ecosystems of irrigated wheat and grain maize using emergy analysis.

  Material and methods

  This research was carried out in the cropping year of 2019-2020 in Dez catchment. Interviews were conducted with 400 farmers of wheat and maize based on a questionnaire to collect data on production processes in farms. In this study, the emergy analysis method was selected to measure the sustainability of the desired agricultural products. Finally, the sustainability of the systems was evaluated using the value of emergy indicators.

  Results

  The total emergy inputs for the irrigated wheat and maize production ecosystems were 1.60347E+16 and 2.54883E+16 sej ha-1 per year, respectively. The results indicated the production of both crops is in an environmentally unsustainable condition, and of all consumption inputs; chemical fertilizers, especially nitrate and phosphate, and then diesel have the most impact on environmental unsustainability in the study area.

  Conclusion

  As a final result, the ecosystem of irrigated wheat production is more desirable than grain maize in terms of yield, renewability, and environmental sustainability, and wheat production in the region is the superior system for achieving sustainability compared to maize production.

  Keywords: Cereals, Dez catchment, Emergy Indicators, Environmental Impact Assessment, Sustainable Agriculture
 • Yalda Seraj Rezaei *, AmirHosein Nazemi, Ali Ashraf Sadraddini, Abolfazl Majnooni, Shahin Oustan Pages 369-384
  Background and Objective

  The current study was conducted to investigate the effect of homogeneous and heterogeneous soils on root distribution and yield of maize under irrigation without stress and with moisture stress under greenhouse conditions.

  Materials and Methods

  In this study, two soil types of clay (soil A) and silt loam (soil B) were used to prepare homogeneous substrates as single-layer (AA and BB) and heterogeneous substrates as double-layer (AB and BA) inside cylindrical PVC pipes with a length of 80 cm in the greenhouse. This research was performed as a factorial experiment in a completely randomized design (CRD) with three replications. So that the type of soil in the pots with 4 levels (AA, BB, AB and BA) and irrigation conditions with 2 levels (without moisture stress and with moisture stress) were the factors of this experiment. At the end of the growth period, the roots were photographed to evaluate the pixel density of the roots.

  Results

  The results of the present study showed that in drought stress, maize root in homogeneous silt loam soil (BB) was less dense than that in clay homogeneous soil (AA)(15.0 g and 27.6 g, respectively),but in conditions without water stress, its growth was significantly improved (28.7 g). Also, in BA and AB pots, a better substrate for root growth was provided in irrigation conditions with stress and without stress, respectively. For all pots, there was a significant correlation between corn weight and lower half of the root dry weight at the 5% probability level.

  Keywords: completely randomized design, Root distribution, root pixel density, root weight density, two-layer soil, Water Stress
 • Jalil Shafagh Kolvanagh *, Safar Nasrollahzadeh, Farshad Sorkhi Pages 385-397
  Background and Objective

  This research aims to investigate the yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius) in intercropping with dragon head (Lallemantia iberica).

  Materials and Methods

  Mixed cropping was done based on increasing series, where Carthamus tinctorius is the main plant and Lallemantia iberica is the Sub plant. The basic design of the experiment was in the form of randomized complete blocks with four replications. Different cultivation patterns include pure Carthamus tinctorius cultivation, 100% Carthamus tinctorius with 15% Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius with 30% Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius cultivation with 45% Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius with 60%Lallemantia iberica, 100% Carthamus tinctorius with 75%Lallemantia iberica. In this study, Carthamus tinctorius traits included number of pods per plant, number of seeds per pod, weight of 1000 seeds, seed yield and biological yield.

  Results

  The results showed that the effect of different cultivation patterns on the number of seeds per plant and seed weight was not significant, but it was significant on the number of pods per plant, seed yield and biological yield .The highest number of seeds according to the 100:30 mixed crop pattern (Lallemantia iberica- Carthamus tinctorius) and the highest seed yield and biological yield belonged to pure Carthamus tinctorius cultivation.The highest land equivalent ratio belonged to 100:30 mixed cultivation (Lallemantia iberica-Carthamus tinctorius).

  Conclusion

  100:30 intercropping pattern (Lallemantia iberica-Carthamus tinctorius) was suggested as the suitable pattern of mixed cropping due to highest grain yield, biological yield and economic benefit.

  Keywords: Land Equivalent Ratio, number of seeds, Safflower, seed weight, Yield