فهرست مطالب

فضای گردشگری - پیاپی 44 (پاییز 1401)
 • پیاپی 44 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سجاد بازوند*، تهمینه دانیالی، بهرام آزاد بخت، سیمین ارمغان صفحات 1-18

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان از نگاه جامعه میزبان در روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر شهرستان پلدختر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را مردم محلی روستاهای افرینه، پران پرویز و روستای ولیعصر تشکیل می دهند که براساس سرشماری سال 1395 جمعیت این سه روستا 4084 نفر بوده است. برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که به وسیله آن تعداد 351 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثرات گردشگری در بعد اقتصادی با میانگین 539/3، بعد اجتماعی با میانگین 469/3، بعد زیست محیطی با میانگین 592/3، بعد کالبدی- فضایی با میانگین 562/3 و بعد سلامت و بهزیستی فردی با میانگین 562/3 مطلوب بود است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که گردشگری بیشترین تاثیر را بر بعد اقتصادی با مقدار بتای 355/0 داشته است. همچنین بر بعد اجتماعی با ضریب بتای 278/ 0، کالبدی فضایی با ضریب بتای 239/0، سلامت و بهزیستی فردی با ضریب بتای 183/0 و زیست محیطی با ضریب بتای 113/0 تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، کیفیت زندگی، جامعه میزبان، روستاهای شهرستان پلدختر
 • موسی عابدینی*، طاهر همتی، بهروز نظافت تکله، آیلار خیاطی صفحات 19-38

  ژیوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان قابلیت و توانمندی های برخی از لندفرم های ژیومورفولوژیکی در ایجاد جاذبه های ژیوتوریستی ژیوسایت ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل رقابت پذیری پایوولووا می باشد. بر اساس بر اساس نتایج مدل های کومانسکو و پایولووا، پارک جنگلی فندقلو با میانگین 45/14 بیش ترین و آبشار سردابه با 85/11 کم ترین امتیاز را در بین لندفرم ها کسب کرده اند. ژیومورفوسایت های دریاچه سبلان، دریاچه نیور، گردنه حیران و پیست اسکی آلوارس به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفته اند. امتیاز بالای پارک جنگلی فندقلو علاوه بر دارا بودن ارزش علمی و زیبا شناختی به خاطر وجود لندفرم های ژیومورفولوژیکی زیبا و کم نظیر حیات وحش و محیط زیست بکر آن است. نتایج حاصل از رقابت پذیری نشان داد که جنگل فندوقلو نسبت به سایر مناطق ژیوتوریستی قابلیت بیش تری برای توریست به مناطق مورد مطالعه دارا می باشد. نتیجه کلی تحقیق گویای پتانسیل بالای ارزش های ژیوسایت های مورد مطالعه است؛ اما به دلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم مقوله ژیوتوریسم در این مناطق نیازمند برنامه ریزی های کلان در سطح منطقه ای و ملی است. در نهایت برای جذب گردشگران و شناساندن مناطق ژیوتوریستی طراحی سامانه آنلاین برای گردشگری مجازی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، روش کومانسکو، کوهستان سبلان، گردنه حیران، مدل پائوولوا
 • فاطمه دانشور، احمد خادم الحسینی*، امیر گندمکار، محمدحسین ندیمی صفحات 39-62

  اگرچه جمع سپاری به عنوان یک اصل تجاری جدید در بسیاری از برنامه های گردشگری در جهان مدرن ظاهر شده است، اما مکانیسم اساسی آن در صنعت گردشگری بویژه در کشور ایران ناشناخته باقی مانده است. هدف اصلی از این پژوهش، شناخت جامع  از یک برنامه جمع سپاری در صنعت گردشگری در دو سطح  فنی و مفهومی (هستی شناختی، چرایی، چالش ها و راهبردها) است. تجزیه و تحلیل خوشه ای در جهت شناخت چارچوب مفهومی چالش هایی که در زمینه جمع سپاری در صنعت گردشگری وجود دارد و در نهایت شناخت راهبردهای معرفی شده در زمینه جمع سپاری در صنعت گردشگری به محققان کمک می کند تا به یک چارچوب شناختی عمیق در زمینه جمع سپاری در صنعت گردشگری دست یابند. روش پژوهش،کیفی و نوعی از متامطالعه به نام فراترکیب است. برای گردآوری دادها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در راستای انجام پژوهش پس از طراحی سوالات پژوهش، جستجویی نظاممند بر اساس کلیدواژه های مرتبط، از پایگاه های داده هدف شاملEBSCO Business Source Complete  وWeb of Science صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی تحقیقات در زمینه چالش های  جمع سپاری در صنعت گردشگری در چهار خوشه فناوری، انسانی، استراتژیک و مطالعات نسل سوم قابل تعریف است و راهبردهای ارایه شده توسط محققین در اجرای موفق یک پروژه جمع سپاری در صنعت گردشگری نیز، در چهار دسته راهبردهای مرتبط با چشم انداز و استراتژی، سرمایه انسانی، زیرساخت و محیط خارجی قابل اجرا است. نتایج این پژوهش به عنوان یک نقشه راه برای تحقیقات آینده پزوهشگران قابل استفاده است و درک کامل تری از چگونگی پلتفرم های جمع سپاری ایجاد شده در صنعت گردشگری ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: جمع سپاری، صنعت گردشگری، نقشه مفهومی، فراترکیب
 • میترا مبینی، صمد عالی*، علیرضا بافنده زنده، هوشنگ تقی زاده صفحات 63-78

  صنعت هتلداری یکی از حوزه های کسب و کار است که با توجه به فضای رقابتی نسبتا شدید حاکم بر آن، مشتری عامل اصلی موفقیت در آن محسوب می شود؛ هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت مشتری با تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش است؛ ارزش برای مشتری و هم برای شرکت. این پژوهش رویکرد تجربی و کمی داشته و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان دارای مشارکت فعال هتل های 5 ستاره شهر مشهد تشکیل می دهند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با روش حداقل مربعات جزیی (تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر معنادار 12 متغیر به عنوان پیشایندهای مشارکت مشتری  6 مورد مربوط به منابع شرکت و 6 مورد مربوط به منابع مشتری) بود. چارچوب مفهومی به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در حوزه بازاریابی و توسعه مشارکت مشتریان در کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار داد. به کارگیری روش فراترکیب و تمرکز بر دیدگاه دو طرفه ارزش از نوآوری های این پژوهش است.

  کلیدواژگان: مشارکت مشتری، پیشایند، دیدگاه دوطرفه ارزش
 • مجید گودرزی*، زهرا سلطانی، معصومه شریف پور صفحات 79-98

  اهمیت نگرش به بعد گردشگری کودک و خانواده به این جهت است که با آرمان های بنیادین و اصول اخلاقی که زیربنای رشد و توسعه سیستم گردشگری جمعی مدرن است و گردشگری را به عنوان یک فعالیت مصرف مثبت در جوامع مدرن متمایز می کند، ارتباط دارد. تحلیلگران گردشگری اجتماعی بر نابرابری ساختاری مختلف دسترسی به فرصت ها برای سفر تاکید کرده اند که به طور سنتی توسط تحقیقات گردشگری نادیده گرفته شده اند و مفهوم «حقوق شهروندی» برای گردشگری و برجسته کردن نقش آن در مقابله با طرد اجتماعی را موردتوجه قرار داده اند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری کودک و خانواده در شهر اهواز تدوین شده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، کاربردی- نظری و روش تحقیق آن، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد مدیریتی، اجتماعی-  فرهنگی، امنیتی، تکنولوژیکی و زیست محیطی به ترتیب دارای بیشترین سهم در نامطلوبیت فضای شهری اهواز در توسعه گردشگری کودک و خانواده است. همچنین در بررسی اهمیت عوامل، عامل «اجتماعی- فرهنگی» با ضریب (371/0) دارای بیشترین اهمیت و عامل زیست محیطی با ضریب (021/0-) دارای کمترین اهمیت در بین عوامل توسعه گردشگری کودک و خانواده در کلان شهر اهواز می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه، گردشگری کودک و خانواده، مطلوبیت فضای شهری، کلان شهر اهواز
 • سکینه حیدری امین* صفحات 99-114

  امروزه گردشگری مهم ترین فعالیت اقتصادی جهان از یک سو و مهم ترین موضوع های علمی روز از سوی دیگر است و لذا سیاست ها، راهبردها و برنامه ریزی گردشگری از چالش های مهم فکری جامعه علوم انسانی است. مکران سرزمینی ساحلی در جنوب خاوری ایران و جنوب باختری پاکستان است که در طول خلیج عمان در جنوب خاوری ایالت بلوچستان گسترده است. تحقیق حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونT-test و تی تک نمونه ای استفاده گردیده است. حجم نمونه آن بر طبق فرمول کوکران 384 نفر به دست آمده است. نتایج کلی پژوهش موید این نکته است که زیر ساختها و تسهیلات در منطقه مورد مطالعه فقط در بخش های کوچکی از منطقه رشد مطلوبی داشته و در بقیه قسمت ها از مطلوبیت چندانی برخوردار نبوده اند. با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده (sig) در تجزیه و تحلیل ها کوچک تر از 05/0 است، بنابراین می توان بیان کرد که با 95 درصد اطمینان، حمل و نقل، تسهیلات رفاهی و پذیرایی، زیرساخت های گردشگری، خدمات واسطه ای گردشگری و... در توسعه گردشگری سواحل مکران تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، زیرساخت ها، سواحل مکران، چابهار
 • ناهید علی زاده، علی قلی پورسلیمانی*، ابراهیم چیرانی، نرگس دل افروز صفحات 115-134
  هدف این تحقیق، طراحی الگوی ابعاد تعارض از دیدگاه گردشگران ورودی به استان گیلان و بومیان محلی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده، توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران و ساکنان بوده که هم چنین مشارکت خبرگان دانشگاهی و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری با تعداد 18 نفر نیز لحاظ شد. داده های بخش کیفی، با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گرد آوری شد. در بخش کمی، رابطه و اهمیت مقوله ها با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مشخص شد. براساس نتایج به دست آمده تورم در بخش املاک و مستغلات، اختلال در سیستم حمل و نقل و تفاوت فرهنگی سنگ زیربنای الگوی ابعاد تعارض گردشگری را تشکیل می دهند و قدرت نفوذ بالایی دارند. این مدل می تواند برای بررسی پدیده تعارض گردشگری با توجه به دیدگاه های ذی نفعان مختلف، به عنوان مرجعی برای توسعه گردشگری و راهنمایی برای مدیریت عملیات گردشگری استفاده شود. همچنین مشکلات و کاستی های توسعه گردشگری در استان گیلان را می توان با کم یا زیاد کردن هر کدام از متغیرها تغییر داد و از نتایج آن به عنوان پایه ای برای توسعه گردشگری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تعارض، تعارض در گردشگری، نظریه داده بنیاد، مدل سازی ساختاری تفسیری، استان گیلان
 • ثربا نصیری*، فروزان الهیاری صفحات 135-144

  صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پاک و اشتغال زا، در سال‎های اخیر جزء درآمدزاترین صنایع جهان بوده و همواره مورد توجه سیاست‎ ها و برنامه‎ های توسعه گرانه می‎باشد. دولت‎ها و بخش ‎های خصوصی در سطوح کلان تا خرد جهت توسعه و بقاء در بخش گردشگری نیازمند پیش‎بینی تقاضا در این بخش می‎باشند. امروزه آتش سوزی جنگل از بلایای طبیعی پیشرو بوده و همه کشورها را در رابطه با اثرات آن نگران کرده است. آتش سوزی گسترده در جنگل ها از مصادیق بحران های طبیعی است و مقابله با آن مدیریت بحران می باشد. در این پژوهش عوامل بررسی مدیریت گردشگری و پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع پرداخته می شود که برای محافظت از جنگل ها و مراتع در مقابل خطر آتش سوزی یکی از اولین استراتژی هایی که مورد توجه قرار می گیرد، تعیین مناطق مستعد وقوع آتش سوزی است و از دیگر راهبردها برای این منظور می توان به تهیه و اجرای طرح های جنگل داری، یافتن سریع آتش و واکنش همه جانبه با تمام اقدامات حفاظتی ، برنامه ریزی منظم و فرهنگ سازی درست در جهت حفظ منابع طبیعی، استفاده از دانش بومی مردم در مدیریت جنگل، ایجاد یک مرکزیت بحران آتش سوزی در جنگل ها جهت سرویس دهی به مناطق جنگلی در معرض خطر، هماهنگی نیروهای آتش نشانی با نیروهای امداد مردمی در جهت مقابله با آتش سوزی، آموزش نیروهای انسانی و به کارگیری تجهیزات موثر و به روز، استفاده از تجربه کشورهای می شود. در نتیجه گردشگران و ساکنان بومی نباید نباید در جنگل ها و و مراتع آتش سوزی و سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزراع هم خوداری کنند.

  کلیدواژگان: گردشگری، آتش سوزی، جنگل، پیشگیری
|
 • Sajjad Bazvand *, Tahmibeh Daniyali, Bahram Azadbakht, Simin Armaghan Pages 1-18

  The purpose of the current research is to investigate the effects of tourism on villagers’ life quality from the perspective of the host community in the villages of Afarineh, Paran Parviz, and Valiasr in Poldokhtar. The statistical population of the research included the local people of Afrinah, Paran Parviz, and Valiasr villages which according to the census of 2015 was estimated to be 4084 people. To select the sample size, Cochran's formula was used based on which 351 people were sampled. One-sample t-test and multivariate regression analysis were used to analyze the research findings. The obtained results showed that the effects of tourism in the economic, social, environmental, physical-spatial, and health and individual welfare dimensions with averages of 3.539, 3.469, 3.592, 3.562, and 3.562 respectively were desirable. The results of the regression analysis showed that tourism had the greatest impact on the economic, social, spatial physical, individual health and well-being, and environmental dimension with beta values of 0.355, 0.278, 0.239, 0.183, and 0.113 repectively.

  Keywords: Tourism, Rural tourism, quality of life, Host community, villages of Poldakhtar
 • Mousa Abedini *, Taher Hemmati, Behrouz Nezafat, Aylar Khayati Pages 19-38

  Geotourism is a combination of the words ‘earth’ and ‘tourism’, and it is a kind of tourism with geological, morphological, and cultural attractions. The purpose of this research is to evaluate the capabilities of some geomorphological landforms in creating geotourist attractions of geosites using the Komanescu and Pavlova competitiveness models. Based on the results of Komanescu and Paulova models, Fandoghlu Forest Park with an average of 14.45 had the highest and Sardabe waterfall with 11.85 had the lowest score among landforms. The geomorphosites of Sabalan Lake, Neor Lake, Hiran Pass, and Alvares Ski Resort were ranked second to fifth respectively. In addition to having a scientific and aesthetic value, the high score of Fanodghlou Forest Park may be due to the presence of beautiful and unique geomorphological landforms, wildlife, and its pristine environment. The results of competitiveness analysis showed that Fandoghlu forest has more potential capabilities for tourists compared with those of the studied areas as well as other geotourism areas. The general result of the research shows the high potential of the values of the studied geosites; however, due to the lack of necessary infrastructure, the category of geotourism in these areas requires macro-planning at the regional and national levels. Finally, to attract tourists and introduce geotourist areas, it is suggested to design an online system for virtual tourism.

  Keywords: sustainable geotourism, KOMANSCO model, Geomorphosite, Sabalan mountains, Heyran
 • Fatemeh Daneshvar, Ahmad Khademolhosseini *, Amir Gandomkar, MohammadHossein Nadimi Pages 39-62

  Although crowdsourcing is a new business principle in many tourism programs in the modern world, its basic mechanism remains unknown in the tourism industry, especially in Iran. This study aimed to comprehensively determine a crowdsourcing program in the tourism industry at both technical and conceptual levels (i.e., nature, reasons, challenges, and strategies). Cluster analysis for understanding the conceptual framework of the challenges that exist in the field of crowdsourcing in the tourism industry and finally knowing the strategies introduced in crowdsourcing in the tourism industry will help the researchers to develop a comprehensive cognitive framework in this field. This study is qualitative in nature and uses a meta-synthesis approach and a library-based method for collecting the required data. In order to carry out the research, after formulating the research questions, a systematic search based on the related key terms was conducted using the target databases including EBSCO Business Source Complete and Web of Science. The results of the study showed that the pattern of research in crowdsourcing challenges in the tourism industry can be determined in four clusters namely technology, human beings, strategies, and third-generation studies. Moreover, the strategies presented by the researchers in the successful implementation of a crowdsourcing project in the tourism industry can be implemented in four categories of strategies related to vision and strategy, human capital, infrastructure, and external environment. The results of this research can be used as a road map for future studies and provide a more comprehensive understanding of creating crowdsourcing platforms in the tourism industry.

  Keywords: Crowdsourcing, Tourism Industry, conceptual framework, Meta-synthesis
 • Mitra Mobini, Samad Awli *, Alireza Bafandeh Zendeh, Hoshang Taghizadeh Pages 63-78

  The hotel industry is one of the business areas in which the customer is considered to be the main factor of success due to the relatively intense competitive environment that prevails in it. Considering the nature of hotel services that can lead to creating emotional relationships with customers, the importance of customer engagement is twofold. Therefore, the purpose of this research is to identify the antecedents of customer engagement by focusing on the dual value perspective for both the customer and the company. This research has an experimental and quantitative approach, and in terms of its purpose, it is applied and in terms of its method, it is descriptive of the correlation type. The statistical population of this research consists of customers with active participation in 5-star hotels in Mashhad. The data was collected through a questionnaire and analyzed by the method of partial least squares (path analysis). The research findings indicated the significant impact of 12 variables as antecedents of customer engagement (6 items related to company resources and 6 items related to customer resources). It was concluded that the obtained conceptual framework can be used as a tool for strategic planning in the field of marketing and the development of customer engagement in various businesses.

  Keywords: Customer Engagement, prerequisite, dual value perspective
 • Majid Goodarzi *, Zahra Soltani, Masoumeh Sharifpour Pages 79-98

  The significance of the attitude towards child and family tourism is due to the fact that it is associated with the fundamental therapies and ethical principles that underlie the growth and development of the modern collective tourism system and distinguishes tourism as a positive consumption activity in modern societies. Social tourism analysts have cited various structural inequalities in access to travel opportunities that have traditionally been overlooked by tourism researchers, highlighting the concept of "citizenship rights" for tourism and highlighting its role in tackling social exclusion. For this purpose, the present study aims to investigate and analyze the barriers to development of child and family tourism in Ahvaz. The general approach of this research is descriptive-analytical and survey. The results show that managerial dimensions، socio-cultural security technological and environmental dimensions respectively have the greatest contribution to the urban space undesirability of Ahvaz in the development of child and family tourism. Also, in the factor analysis it was shown that the "socio - cultural" factor with the coefficient of 0.371 was the most significant one while the environmental factor with the coefficient of -0.021 was the least significant one among the factors of child and family tourism development in Ahvaz metropolis.

  Keywords: development, child, family tourism, the utility of urban space, Ahvaz metropolis
 • Sakine Hedairyamin * Pages 99-114

  Today, tourism is the most important economic activity in the world on the one hand and the most important scientific issue on the other hand. Therefore, policies, strategies, and tourism planning are important intellectual challenges of the human community. The length of the Gulf of Oman in the southeast of Balochistan is wide. The present study is an applied research in terms of its purpose and descriptive-analytical based on the nature and method. Its sample size has been determined based on Cochran's formula of 384 people. The general results of the research confirm that the infrastructure and facilities in the study area have favorable growth only in small parts of the region while they have not been very desirable in other parts. Also, with 95% confidence it can be said that transportation, welfare and hospitality facilities, tourism infrastructure intermediary services, etc. have all significant effect on the development of tourism in Makran beaches.

  Keywords: Tourism, infrastructure, Makran beaches, Chabahar
 • Nahid Alizadeh, Ali Gholipour Soleimani *, Ebrahim Chirani, Narges Delafrooz Pages 115-134
  The purpose of this research is to design a model of conflict dimensions from the point of view of tourists entering Gilan province and local natives. This research is descriptive and exploratory based on the nature and method of data collection. The statistical population of this research is tourists and residents, and the participation of university experts and cultural heritage and tourism experts with a number of 18 people is also included. The data of the qualitative part was collected using the approach based on classical grounded theory and using semi-structured interviews through purposeful snowball sampling. In the quantitative part, the relationship and significance of the categories were determined with the interpretive structural modeling approach. Based on the obtained results, inflation in the real estate sector, disruption in the transportation system, and cultural differences are the cornerstones of the pattern of tourism conflict dimensions and have a high effect on it. This model can be used to investigate the tourism conflict phenomenon according to the views of different stakeholders, as a reference for tourism development and guidance for managing tourism operations. Also, the problems and shortcomings of tourism development in Gilan province can be changed by increasing or decreasing each of the variables and using the results as a basis for tourism development.
  Keywords: Conflict, conflict in tourism, Grounded Theory, Interpretive Structural Modeling, Gilan province
 • Soraya Nasiri *, Frozan Allahyari Pages 135-144

  The tourism industry, as a clean and job-creating industry, has been one of the most profitable industries in the world in recent years and is always the focus of development policies and programs. In order to develop and survive in the tourism sector, governments and private sectors at macro to micro levels need to forecast the demand in this sector. Today, a forest fire is one of the leading natural disasters and has worried all countries about its effects. Widespread fire in forests is one example of a natural crisis and dealing with it is crisis management. In this research, the factors of tourism management and fire prevention, fighting in forests and pastures are discussed. In order to protect forests and pastures against the risk of fire, one of the first strategies that are considered is to determine the areas prone to fire, and other strategies for this purpose include the preparation and implementation of forestry plans, rapid fire detection, and comprehensive response with all protective measures, regular planning and proper culture in order to preserve natural resources, use of indigenous knowledge of people in forest management, creation of a fire crisis center in forests to serve forest areas at risk, coordination of firefighting forces with public relief forces in order to deal with by fighting fires, training human forces and using effective and up-to-date equipment, the experience of the countries can be used. As a result, tourists and residents should not set fires in forests and pastures and burn the remains of agricultural products in fields.

  Keywords: Tourism, Fire, Forest, prevention