فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue: 3, Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/11/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ساسان بالغی زاده*، فریا اسدی صفحات 7-25
  ارتباط علمی بین المللی اغلب به زبان انگلیسی انجام می شود. بنابراین نوشتن و انتشار به انگلیسی اهمیت قابل توجهی در محیط های دانشگاهی دارد. در کنار بسیاری از عوامل دیگر، نگارش دانشگاهی شایسته، سطح رسمیت زبانی مناسبی دارد. تحقیقات نشان داده است که ویژگی های زبانی می توانند میان متون رسمی و غیر رسمی تمایز ایجاد کنند. پژوهشگران مختلف از روش های گوناگونی برای تعریف و اندازه گیری رسمیت بهره برده اند. تحقیق حاضر، درجه رسمیت مقاله های زبان شناسی کاربردی که توسط پژوهشگران انگلیسی زبان غیر بومی ایرانی و انگلیسی زبانان بومی نوشته شده اند را با محاسبه شاخص اف، معیار اندازه گیری رسمیت که توسط هیلگن و دوالو (1999) معرفی شده است، مقایسه می کند. در مجموع، 80 مقاله از 4 مجله بین المللی انتخاب شدند. نیمی از این مقالات توسط پژوهشگران غیر بومی ایرانی و نیمی دیگر به وسیله پژوهشگران بومی انگلیسی زبان نوشته شده بودند. نتایج نمایانگر سطح متوسطی از رسمیت متن در هر دو گروه بود. با این وجود، مقالات نوشته شده توسط پژوهشگران ایرانی، به صورت معناداری درجه رسمیت بالاتری را نشان دادند. به طور کلی، این تحقیق کاربردهایی برای مدرسان زبان انگلیسی در حوزه های مختلف، ویراستارهای مجله، تدوین کنندگان مطالب آموزشی و محققانی که می خواهند در سطح بین المللی اثری چاپ کنند، دارد.
  کلیدواژگان: رسمیت، پژوهشگران انگلیسی زبان بومی، پژوهشگران انگلیسی زبان غیر بومی، زبان شناسی کاربردی
 • سمیه سروری، سمیه فتحعلی*، آزاده عمادی صفحات 27-47
  این پژوهش به بررسی شیوه های معرفی خود توسط آموزشگاه های زبان ایرانی، در دو بخش از  وب گاه های شان تحت عنوان صفحه اصلی و درباره ما میپردازد. بر این اساس، هدف از این مطالعه مقایسه و مقابله تارنمای سه آموزشگاه زبان انگلیسی قدیم- التاسیس و سه موسسه جدید- التاسیس ایرانی در رابطه با چگونگی بازنمایی خود در دو وب گاه اشاره شده در بالا است. مدل تحلیل حرکتی سویلز (1990) در درون تحلیل ژانر، به کار گرفته شد تا صفحه اصلی و صفحه های درباره مای دو گروه وب گاه به دقت بررسی شوند. تحلیل ها نشان می دهد که وب گاه های دو گروه موسسه از جنبه صفحه اصلی و دربرداشتن پنج حرکت همانند، مشابه بودند. از سوی دیگر، میان حرکت ها و گام ها در صفحه های درباره مای وب گاه های موسسه های پیشین و جدید تفاوت هایی وجود داشت. موسسه های قدیم التاسیس عمدتا برای معرفی به شهرت و قدمت خود استناد می کنند در حالی که موسسه های جدید-التاسیس خود را موسساتی خلاق در انطباق با نیازها و انتظارات زبان آموزان معرفی می کنند که خدمات رایگان نیز ارایه می دهند. به نظر می رسد موسسه های جدیدتر، صفحه های درباره مای طولانی تری دارند تا زبان آموزان شان را مجاب به پذیرش توانایی خود در برآوردن ادعاهای شان سازند. نتایج به دست آمده برای موسسه های زبان از جنبه تجاری و برای پژوهشگران تحلیل ژانر حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: تحلیل حرکت، موسسه های زبان، وب گاه ها، صفحه اصلی، درباره ما
 • آمنه یاری*، زهرا امیریان صفحات 49-63

  جهت گیری افراطی در جنبش فمنیسم انتقادهای زیادی را پیرامون الگویی غیر سیاسی و خنثی تر نسبت به زن ها در پی داشته است. تمایل به پیدایی، نقطه اشتراک دیرپای مابین جنسیت و ترجمه است. فرامتن ها به عنوان عناصر خارج از متن، مسیری امیدبخش برای جهت گیری دوباره پیدایی مترجمان خارج از پس زمینه متنی ایجاد می کنند. این پژوهش در پی بررسی آن است که چگونه مترجمان مرد و زن در پیشگفتار رمان ها، مقدمه های خود را به عنوان فرصتی برای مطرح کردن خود به عنوان مترجم و حرفه خود به عنوان وظیفه ای جدی و ظریف به کار می گیرند. پیش گفتار 100 رمان ترجمه شده از انگلیسی به فارسی مورد تحلیل موضوعی قرار گرفت. موضوع ترجمه ها و مترجم، نمایانگر تمایل مترجم های زن به صحبت کردن درباره اول شخص و دفاع از گزارش های شخصی تر بود، در حالی که مردها دیدگاه سوم شخص را ترجیح می دادند و اغلب بر معرفی نویسندگان اصلی و آثارشان تمرکز داشتند. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که مترجم های زن و مرد اغلب تمایلی به صحبت در مورد فرایند ترجمه و چالش ها یا ظرافت های احتمالی آن نداشتند.

  کلیدواژگان: فرامتن، پیدایی، مقدمه، مترجمان زن و مرد، مضمون
 • فاطمه خضری، علی اکبر جباری*، علی محمد فضیلت فر، فاطمه جمشیدی صفحات 65-85
  این مطالعه بر آن است تا به مقایسه اثرات ترتیب فراگیری (زبان اول در مقایسه با زبان دوم) و زبان رشته تحصیلی بر فراگیری زبان سوم بپردازد، برای کشف اینکه آیا بافت فراگیری بر دانش زبان آموزان از زبان سوم تاثیر می گذارد. به این منظور، چهار گروه از فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان سوم انتخاب شدند. گروه (های) اول و دوم زبان اولشان فارسی و زبان دومشان عربی بود. شرکت کنندگان گروه نخست دانشجویان زبان و ادبیات فارسی بودند، در حالی که شرکت کنندگان گروه دوم دانشجویان زبان و ادبیات عرب بودند. گروه های سوم و چهارم، زبان اولشان عربی و زبان دومشان فارسی بود. شرکت کنندگان گروه سوم، دانشجویان زبان و ادبیات فارسی بودند، در حالی که شرکت کنندگان گروه چهارم دانشجویان زبان و ادبیات عرب بودند. دانش نشانه گذاری جمع انگلیسی از طریق تکلیف تصحیح قضاوت گرامری و تکلیف توصیف تصویر بررسی شد، با هدف بررسی اینکه چگونه این گروه ها مطابقت شمار بین اسم و توصیفگرهایش را در انگلیسی به عنوان زبان سومشان فرا می گیرند. نتایج نشان داد که گروه های فارسی و عربی الف (افرادی با فارسی به عنوان زبان آموزشی شان) نسبت به گروه های دیگر در هر دو تکلیف بهتر عمل کردند، این امر حاکی از آن است که آن ها نشانه جمع را به سهولت از فارسی منتقل کرده اند.
  کلیدواژگان: انتقال، چندزبانگی، فراگیری زبان سوم، آموزش تماس زبانی، تاثیر بینازبانی
 • مهناز مصطفائی علائی*، امیرحمید فروغ عامری صفحات 87-114
  باتلان (2001) مدعی است رابطه متقابل محترمانه معلم-زبان آموز به ایجاد محیط امنی برای یادگیری می انجامد. مطالعه حاضر مقیاس چندوجهی ارایه می دهد که به صورت میان فرهنگی، احترام/بی احترامی معلمان نسبت به زبان آموزان را به عنوان بعد حیاتی روابط زبان آموز-معلم می سنجد. پرسش نامه احترام معلم به زبان آموز بر پایه پیشینه تحقیق، گروه های متمرکز و مصاحبه های برخط ساخته شد. ما ابعاد پرسش نامه احترام معلم به زبان آموز را از طریق تحلیل عاملی تاییدی اندازه گیری کردیم تا تاییدی برای مدل شش-عاملی فرضی مان در میان زبان آموزان و معلمان انگلیسی بومی و غیر بومی بیابیم (472= N). ساختار شش-عاملی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پرسش نامه احترام معلم به زبان آموز به دست آمد که بر اساس سه دسته فراگیر دربرگیرنده 14 مضمون فرعی حاصل از گروه های متمرکز و مصاحبه های برخط ساخته شد. بر اساس این تحلیل ها، ساختار شش-عاملی بهترین برازش را نشان داد. این ابعاد شامل الف) خصوصیات بینافردی معلم، ب) بینش معلم و ج) ویژگی های شغلی معلمان است. ضرایب پایایی نشان داد که همسانی درونی قابل قبولی در میان پرسش های مدل شش عامل وجود دارد. همچنین، ما اعتبار همگرا، واگرا و روایی پیش بینی کننده پرسش نامه احترام معلم به زبان آموز را نیز سنجیدیم. به نظر می رسد احترام/بی احترامی مدرسان به زبان آموزان، پیشرفت تحصیلی زبان آموز، به ویژه معدل و خودارزیابی زبان آموزان از موفقیت شان در یادگیری زبان انگلیسی را پیش بینی کند. نتایج از وجود شش بعد حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و گروه های متمرکز و مصاحبه های برخط پشتیبانی نموده و شواهدی عینی از ویژگی های روان سنجی این مقیاس را به ما ارایه می دهد. این مقیاس می تواند توسط مربیان و سیاست گذاران برای نظارت بر روابط محترمانه معلم-زبان آموز به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: احترام، بی احترامی معلمان نسبت به زبان آموزان، بررسی میان فرهنگی، معلمان زبان انگلیسی، فراگیران زبان انگلیسی، تحلیل عاملی تاییدی
 • حدیث اسفندیاری ده مجنونی، علیرضا امجدی پرور* صفحات 115-135
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر برنامه ریزی برخط و برنامه ریزی راهبردی در بافت زبان آموزی تکلیف -محور به کمک رایانه بر تمایل به برقراری ارتباط می پردازد. در ابتدا، آزمون تعیین سطح آکسفورد میان 120 نفر از فراگیران زبان انگلیسی در سطح متوسط توزیع شد. سپس، بر اساس مقیاس تعیین سطح آکسفورد، 90 زبان آموز انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. از شرکت کنندگان در گروه های تعیین شده درخواست شد تا پرسشنامه تمایل به برقراری ارتباط را به عنوان پیش آزمون تکمیل کنند. به دنبال آن، یکی از گروه های آزمایشی، برنامه ریزی برخط زبان آموزی به کمک رایانه و گروه دیگر برنامه ریزی راهبردی زبان آموزی به کمک رایانه را دریافت کردند. در گروه برنامه ریزی راهبردی، زبان آموزان  در هر جلسه مقاله ای در مورد یک موضوع مشخص نوشتند در حالی که اجازه داشتند در مورد آنچه می خواستند بنویسند (محتوا) و صورت های زبانی (واژه ها، دستور زبان و غیره) که می خواستند به کار برند، بیاندیشند. در گروه آزمایشی دیگر، زبان آموزان زمانی برای تفکر درباره انجام تکلیف در طول تکلیف داشتند، ولی به آن ها آموزش داده شد که طرح خود را یادداشت نکنند. آموزش سنتی رایج برای شرکت کنندگان در گروه کنترل به کار گرفته شد. پس از ده جلسه، به زبان آموزان در سه گروه، پرسش نامه تمایل به برقراری ارتباط به عنوان پس آزمون داده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه ریزی برخط و برنامه ریزی راهبردی تاثیر قابل توجهی بر تمایل فراگیران زبان انگلیسی ایرانی به برقراری ارتباط دارد. افزون بر این، مشخص شد که تاثیر برنامه ریزی راهبردی در مقایسه با برنامه ریزی برخط بر تمایل فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به برقراری ارتباط معنادارتر بود. یافته ها، نمایانگر کاربردهایی برای معلمان زبان انگلیسی در برنامه ریزی برخط و برنامه ریزی راهبردی در بافت آموزش زبان تکلیف -محور به کمک رایانه، برای ارتقای تمایل به برقراری ارتباط است.
  کلیدواژگان: زبان آموزی به کمک رایانه، برنامه ریزی برخط، برنامه ریزی راهبردی، آموزش زبان تکلیف -محور، تمایل به برقراری ارتباط
 • الهام محمدی*، رباب خسروی، اعظم معصومی صفحات 137-155
  به کارگیری رو به رشد ابزارهای فناورانه در یادگیری زبان، بررسی سودمندی آن ها و تعیین میزان تاثیر ویژگی های زبان آموزان بر اثربخشی آن ها را ضروری میکند. با توجه به این نگرانی ها، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یادگیری واژگان انگلیسی از طریق تلفن همراه و ویژگی های شخصیتی زبان آموزان است. شرکت کنندگان در این مطالعه 100 زبان آموز انگلیسی به عنوان زبان خارجی بودند که در دانشگاه زنجان، ایران به تحصیل زبان انگلیسی مشغول بودند. تعداد 60 اصطلاح زبان انگلیسی از طریق یک کانال تلگرام به مدت 6 هفته و در قالب آموزش زبان به کمک تلفن همراه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. یک آزمون پیشرفت ،طراحی شده توسط محقق، برای ارزیابی یادگیری واژگان زبان آموزان از طریق تلفن همراه به اجرا درآمد. مقیاس پنج بزرگ (جان و همکاران 2008) برای سنجش تیپ شخصیتی زبان آموزان به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی معناداری را بین متغیرها نشان نداد؛ با این حال، رگرسیون چندگانه همزمان، برون گرایی را به عنوان پیش بینی کننده معنادار منحصر به فرد ارایه کرد. نتایج نشان داد که یادگیری زبان به کمک تلفن همراه نه تنها زبان آموزان را از محدودیت های زمانی و مکانی رها می کند، بلکه دخالت احتمالی ویژگی های زبان آموزان را در فرآیند یادگیری زبان به حداقل می رساند. اهمیت یادگیری با استفاده از تلفن همراه در کاهش اثر ویژگی های شخصیتی بر یادگیری واژگان توسط دانش آموزان دستاوردهای مهمی برای معلمان و دست اندرکاران آموزش به همراه دارد.
  کلیدواژگان: مقیاس پنج بزرگ، فراگیران زبان انگلیسی، یادگیری واژگان، یادگیری زبان به کمک تلفن همراه، تیپ شخصیتی
|
 • Sasan Baleghizadeh *, Faria Asadi Pages 7-25
  International scientific communication is mostly conducted in English. Consequently, writing and publishing in English is of significant importance in academic settings. Alongside many other factors, proper academic writing has an appropriate level of linguistic formality. Research has shown that linguistic features can distinguish between formal and informal texts. Different scholars have utilized different methods to define and measure formality. The present study compares the degree of formality of applied linguistics articles written in English by native English speaking and Iranian non-native English-speaking researchers by calculating their F-scores, a measure of formality introduced by Heylighen and Dewaele (1999). In total, 80 articles were selected from four international journals. Half of them were written by Iranian non-native researchers and the other half by native researchers. The results indicated a medium level of formality in both groups. However, articles written by Iranian non-native researchers were found to have a significantly higher degree of formality. Broadly, this research has implications for teachers of English in different areas, journal editors, materials developers and researchers who want to publish internationally.
  Keywords: formality, native English-speaking researchers, non-native English-speaking researchers, Applied Linguistics, research article
 • Somayeh Sorouri, Somayeh Fathali *, Azadeh Emadi Pages 27-47
  This study examines how Iranian language institutes represent themselves in two pages of their institutional websites, namely, Homepage and About Us. Accordingly, this study aims at comparing and contrasting three formerly-established and three newly-established Iranian English language institutes in terms of their representation in the above-mentioned webpages. Swales’ model of move analysis (1990) within genre analysis was applied to dissect the Homepage and About Us pages of the two groups of websites. The analysis reveals that the websites of the two groups of institutes are similar regarding their Homepage and contain the same five moves. There are, on the other hand, some differences between the moves and steps in About Us pages of the former and newer institutions’ websites. The formerly-established institutes rely mainly on their long-lasting reputation to represent themselves, while the newly-established institutes represent innovative institutes conforming to the learners’ needs and expectations as well as offering some free services. It seems that newer institutes apply lengthier About Us pages to convince their learners of their capability to fulfill their claims. The results and models would be of high significance to language institutes businesses and to the researchers in genre analysis.
  Keywords: move analysis, language institutes, websites, Homepage, About Us
 • Ameneh Yari *, Zahra Amirian Pages 49-63

  Radical orientation in the feminist movement evoked numerous criticisms calling for a more neutral and non-political paradigm toward women. The urge for visibility is a long-established intersection between gender and translation. Paratexts, as elements outside the text proper, have created a promising avenue for redirecting translators’ visibility outside the textual background. This study sets out to investigate how male and female fiction translators employ their prefaces as an opportunity to elaborate on themselves as translators and their profession as a delicate and serious task. One hundred translators’ prefaces in the fictions translated from English into Persian were analyzed using thematic analysis. The contents of translation- and translator-oriented themes reflected female translators' preference for speaking in the first person and asserting more personal accounts, whereas men preferred the third-person point of view and focused mostly on introducing the original authors and their works. The overall results of this study showed that female and male translators were mostly reluctant to talk about their translation process and its possible challenges or delicacies.

  Keywords: paratext, Visibility, preface, male, female translators, theme
 • Fatemeh Khezri, Ali Akbar Jabbari *, Ali Mohammad Fazilatfar, Fatemeh Jamshidi Pages 65-85
  This study aims at comparing the effects of order of acquisition (L1 vs. L2) and language of contact instruction on third language acquisition (L3), exploring whether the context of acquisition affects learners’ knowledge of the L3. To this end, four groups of L3 English learners were selected: The first and the second groups had Persian as their first language (L1) and Arabic as their second language (L2). The participants of the first group were students of Persian Language and Literature, while the participants of the second group were students of Arabic Language and Literature. The third and fourth groups had Arabic as their first language and Persian as their second language. The participants of the third group were students of Persian Language and Literature, while the participants of the fourth group were students of Arabic Language and Literature. The knowledge of English plural marking was elicited via a grammaticality judgment correction task and a picture description task, aimed at examining how these groups learn number agreement between the noun and its adjective modifier in English as their L3. Results revealed that Persian and Arabic A groups (those with Persian as their language of instruction) outperformed the other groups in both tasks, suggesting that they transferred plural marking facilitatively from Persian.
  Keywords: transfer, multilingualism, Third language acquisition, language of contact instruction, cross-liguistic influence
 • Mahnaz Mostafaei Alaei *, Amirhamid Forough Ameri Pages 87-114
  Batelaan (2001) posits that a teacher-student respectful inter-relationship is conducive to a safe learning context. This study presents a multi-faceted scale that cross-culturally measures teachers’ (dis)respect for learners as a crucial dimension of teacher-student relationships. The teachers’ respect for learners questionnaire (TRLQ) is premised upon literature review, focus groups and online interviews. We examined the dimensionality of the TRLQ via Confirmatory Factor Analysis (CFA) to seek confirmation for our hypothesized six-factor model among native and non-native English language teachers and learners (N = 472). The six-factor structure was obtained through Exploratory Factor Analysis (EFA) of the TRLQ, which was developed based upon three overarching categories consisting of 14 minor themes gained from focus groups and online interviews. Hinged upon these analyses, the six-factor structure strongly indicated the best fit. These dimensions include a) teachers’ interpersonal characteristics, b) teachers’ insightfulness, and c) teachers’ occupational attributes. Reliability coefficients revealed that the internal consistency of the six factors was excellent. Further, we tested the convergent, divergent, and predictive validity of the TRLQ. Teachers’ (dis)respect for learners appeared to predict learners’ academic achievement, particularly their GPA and self-assessed success in learning English. The results lend support to the six dimensions derived from EFA and focus groups and online interviews and offer concrete proof of the psychometric properties of our scale. This scale can be used by educators and policy makers to oversee teacher-student respectful relationships.
  Keywords: teachers’ (dis)respect for learners, cross-cultural study, English language teachers, English language learners, Confirmatory factor analysis
 • Hadis Esfandiari Dehmajnoni, Alireza Amjadiparvar * Pages 115-135
  The current study examined the impact of online planning and strategic planning in the context of task-based computer-assisted language learning (CALL) on Willingness to Communicate (WTC). Initially, the Oxford Placement Test (OPT) was administered to 120 intermediate female English as a foreign language (EFL) learners. Then, based on the OPT scale, 90 learners were chosen and divided into two experimental groups and a control group. The participants in the assigned groups were asked to complete the WTC questionnaire as the pretest. Following that, one of the experimental groups received CALL Online Planning and the other one received CALL Strategic Planning. In the Strategic Planning group, the learners wrote an essay each session on a given topic while being allowed to think of what they were going to write (content), and what language forms (words, grammar, etc.) they wanted to use. In the other experimental group, learners had time to think about the task performance during the task, but were instructed not to write down their plan. Conventional treatment was applied to the participants in the control group. After ten sessions, the learners in the three groups were given the WTC questionnaire as the posttest. The results of ANCOVA indicated that online planning and strategic planning had considerable impact on Iranian EFL learners’ WTC. Moreover, it was revealed that the effect of strategic planning was more significant compared to online planning on Iranian EFL learners’ WTC. The results promise implications for EFL teachers to incorporate online planning and strategic planning in the context of CALL-based TBLT (i.e., Task-Based Language Teaching) to enhance WTC.
  Keywords: call, Online Planning, Strategic Planning, TBLT, Willingness to Communicate (WTC)
 • Elham Mohammadi *, Robab Khosravi, Azam Masoumi Pages 137-155
  The growing inclusion of technological devices in language learning calls for exploring their efficacy and determining to what extent learners’ characteristics mediate their effectiveness. In light of these concerns, the current study has sought to examine the relationship between learning English vocabulary via mobile phone and the learners’ personality traits. The participants of the study were 100 intermediate English as foreign language (EFL) learners studying English at the University of Zanjan, Zanjan, Iran. Sixty American English idioms were chosen and made available in a Telegram channel, during a six-week period of treatment to provide the participants with Mobile-Assisted Language Learning (MALL). A researcher-designed achievement test was administered to assess the learners’ vocabulary learning via mobile phone. Big Five Inventory (BFI)” (John et al. 2008) was used to estimate the learners’ personality traits. The data analyses showed no significant correlation between the variables; however, simultaneous multiple regression offered extraversion as the unique significant predictor. The results revealed MALL not only frees the learners from the restrictions of time and place, but also minimizes the possible intervention of learners’ characteristics in the process of language learning. The fruitfulness of MALL in leaving behind students’ characteristics has important implications for both educators and practitioners.
  Keywords: Big Five Inventory, EFL learners, Learning Vocabulary, Mobile-assisted Language Learning, Personality Traits