فهرست مطالب

Journal of Language Horizons
Volume:7 Issue: 4, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام توکلی* صفحات 7-36
  بررسی موردی حاضر یک دوره آموزشی نوآورانه با شرکت 14 دانشجو معلم ایرانی مقطع کارشناسی در رشته آموزش زبان انگلیسی را گزارش می کند. این دوره بر اساس نظریه آموزش معلمان مبتنی بر شایستگی ارزیابی تدریس دانشجو معلم ها به وسیله سه منبع (خود، گروه همتا و مدرس تربیت معلم) و بر اساس ابزار مشاهده معلم طراحی شد. هدف در درجه نخست این بود که ببینیم آیا بین این سه منبع در ارزیابی عملکرد دانشجو معلمان همخوانی وجود دارد و دوما اینکه بدانیم نگرش شرکت کنندگان دوره نسبت به دوره و سه حالت ارزیابی چگونه است. همبستگی پیرسون نشان داد که ارزیابی گروه همسالان هم با مدرس تربیت معلم و هم با خود-ارزیابی تااندازه ای همخوانی دارد. یافته های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با دانش آموزمعلم ها نشان داد که آن ها بیشتر از خودارزیابی به ارزیابی گروهی و مدرس تربیت معلم رغبت نشان می دهند و این دوره سبب می شود که آن ها با تامل بیشتری تدریس کنند.
  کلیدواژگان: ارزیابی گروهی، ارزیابی مدرس تربیت معلم، توانش، خودارزیابی
 • مودت سعیدی*، نیلوفر کرمی صفحات 37-62
  پژوهش حاضر به بررسی ساختار گونه متنی چکیده مقاله های چاپ شده در مجله های داخلی و بین المللی در رشته تاریخ پرداخته است. در این راستا، پیکره ای مبتنی بر 80 چکیده (40 مقاله داخلی و 40 مقاله بین المللی) از جنبه حرکت های بلاغی تشکیل دهنده شان با در نظر گرفتن مدل پنج-حرکتی هایلند (2005) مورد بررسی و تحلیل گونه ای قرار گرفت. یافته های تحلیل گونه متنی نشان داد حرکت های بلاغی بخش هدف و مقدمه در چکیده های داخلی و حرکت های بلاغی مقدمه، هدف و نتیجه در چکیده های بین المللی فراوانی بالایی داشتند. تجزیه و تحلیل نشانگرهای فراگفتمان تعاملی نشان داد که تقویت کننده ها رایج ترین مقوله در دو گروه چکیده ها بودند. با این وجود، ابزارهای ترغیبی بیشتر توسط نویسنده های داخلی مورد استفاده قرار می گرفت، در حالی که متون پژوهشگران بین المللی بیشتر مشتمل بر ارجاع به خود بودند. یافته ها نشان دهنده ذهنیت آگاهانه و الگوهای مناسب تعامل برای ارایه گزارشی متقاعدکننده از هدف ها و یافته های پژوهش در رشته تاریخ بود. این یافته ها پیامدهای آموزشی برای دوره های مهارت نوشتاری با اهداف ویژه دارند که هدف آن مجهز ساختن اعضای تازه کار جامعه گفتمان تاریخ با ابزارهای لازم برای پایبندی به قراردادهای عمومی و تعاملی است.
  کلیدواژگان: تحلیل ژانر، چکیده مقاله های پژوهشی، نشانه های فراگفتمانی تعاملی
 • زهره قرائی*، سعید کتابی صفحات 63-85
  این مقاله گزارشی مبسوط از تحلیل نیازهای زبان آموزان در مرحله های مختلف پیشبرد درس ترجمه شفاهی پیاپی در مقطع کارشناسی ارایه می دهد. شرکت کنندگان این پژوهش 32 دانشجوی مترجمی کارشناسی بودند. از دو پرسشنامه برای شناسایی کمبودها و خواسته ها در ابتدا و انتهای نیم سال تحصیلی و از یادداشت های تعمق محور زبان آموزان به عنوان ابزاری در دست یابی پیوسته به کمبودهایشان استفاده شد. در هر مرحله، پس از شناسایی کمبود و یا خواسته، تصمیم هایی در مورد تغییرات لازم در روند درس گرفته و اجرا شد، و تاثیر آن در دیدگاه زبان آموزان بررسی شد. کمبودهای پیوسته عمدتا ضعف در درک مطلب شنیداری و یادداشت برداری در زبان دوم بود. بررسی کمبودها در انتهای نیم سال نشان داد که گرچه بیشتر زبان آموزان قبول داشتند که در یادداشت برداری، درک مطلب شنیداری و ترجمه شفاهی پیاپی پیشرفت کرده اند، تقریبا نیمی از آن ها احساس نمی کردند که اعتماد به نفس لازم برای شرکت در فعالیت های کلاسی را داشته باشند. همچنین، تحلیل خواسته ها نشان داد درصد بالایی از زبان آموزان معتقدند مواد آموزشی و فعالیت های درنظرگرفته شده برای کلاس در پیشرفت آن ها موثر بوده است. با این حال، فعالیت هایی که لازمه آن تعامل و مشارکت بود محبوبیت کمتری داشتند. یافته های بررسی کمبودها در انتهای نیم سال و این مشاهده هر دو نشان داد که لازم است در برنامه درسی طراحی شده تغییراتی ایجاد کرد تا فضایی آرام برای تعاملات به وجود آید. اگرچه این بررسی در محیطی علمی انجام شد، اما با توجه به اینکه نمونه ای عملی از تحلیل نیازهایی که می تواند انجام شود مبسوط است، می تواند آموزه هایی برای مراکز آموزشی دیگر نیز داشته باشد. افزون بر این، ماهیت مشکلاتی که زبان آموزان گزارش دادند و اقدام هایی که در رویارویی با آن انجام شد می تواند در بافت های دیگر نیز کمابیش یکسان باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل نیازها، ترجمه شفاهی پیاپی، خواسته ها، کمبودها، یادداشت برداری
 • علی محمد محمدی* صفحات 87-118
  مدیریت گفتمان با به کارگیری گفتمان نماها در فرایند تعاملات انسانی انجام می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی ترجمه پرکاربردترین، پیچیده ترین و مبهم ترین گفتمان نمای قرآنی «و» به زبان فارسی پرداخت. دو نظریه انسجام در گفتمان و تحلیل معادل های ترجمه مبانی نظری این پژوهش را تشکیل دادند. دو ترجمه فارسی بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل پیکره های موازی در زبان فارسی نشان داد که ترجمه این گفتمان نمای تفصیلی به شکلی خلاقانه و پویا با استفاده از چهار مقوله گفتمان نماهای تقابلی، تفصیلی، توالی و استنباطی و ترکیب های مختلف آن ها انجام شده است. این رویکرد خلاق، انعطاف پذیر و پویا در تحلیل پیکره های موازی نشان داد که ترجمه یک پدیده پیچیده کاربردشناختی، فرهنگ-بنیان و گفتمان-محور است. ترجمه نظام آفرینش گفتمانی پویاست که با استفاده از رویکردهای نظری مختلف در تحلیل گفتمان و کاربردشناسی انجام می شود که در چارچوب آن مترجم به غنی سازی واژه ها و پاره گفته های بین زبان ها، فرهنگ ها و گفتمان ها اقدام می کند. به سبب اینکه این رویکردهای خلاق و انعطاف پذیر در حوزه های فرهنگ نگاری، برنامه ریزی آموزشی و دیگر حوزه های آموزش و پژوهش ترجمه استفاده نشده اند، به پژوهشگران، مدرسان و دیگر مسیولان پیشنهاد می شود تا به بازنگری رویکردهای خود بر اساس یافته های پژوهشی اقدام نموده و کاربردهای برآمده از داده های موازی را مورد تجدید نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: ترجمه، قرآن، گفتمان نمای تفصیلی، مدیریت گفتمان، گفتمان نمای تفصیلی قرانی «و»
 • مجید قربانی*، شکوه رشوند سمیاری صفحات 119-148
  تغییرات انگیزشی با وجود آنچه در گذشته پنداشته می شد دیگر به عنوان یک پدیده ثابت مد نظر قرار نمی گیرد. این تغییرات اکنون به عنوان یکی از عناصر تفاوت فردی انگاشته شده است که پیوسته تحت تاثیر عوامل بافتی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از دیدگاه سیستم پویا و بر اساس نظریه خودانگیزشی زبان دوم دورنیه (2005) برای بررسی تغییرات رفتاری و انگیزشی زبان آموزان زن و مرد در سطوح مختلف مهارت زبانی بازه زمانی را مد نظر قرار داده است. به این منظور تعداد 590 نفر دانشجوی زن و مرد در سطح مبتدی تا متوسطه بالا پرسشنامه عاملی انگیزشی در بازه زمانی یک ماهه و در طول یک نیم سال تحصیلی را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد که انگیزش دانشجویان احتمالا تحت اصول سیستم پویا قابل ارزیابی بوده است. ما همچنین دریافتیم که انگیزش دانشجویان چگونه در طول بازه زمانی تغییر کرده و چگونه می توان این تغییرات را به گونه ای نسبتا ثابت پیش بینی نمود. افزون بر این، نشان داده شد که پیشرفت های رفتاری و انگیزشی تحت تاثیر سطوح مختلف مهارت زبانی و جنسیت دانشجویان قرار گرفته است. کاربردهای آموزشی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی نیز ارایه گردید.
  کلیدواژگان: انگیزش، تجربه یادگیری زبان دوم، سیستم های پویا، خود آرمانی زبان دوم، خود بایسته زبان دوم، رفتار یادگیری انگیزشی
 • عباس علی زارعی*، الهام شیشه گرها صفحات 149-176
  کاستن از اضطراب در یادگیری زبان خارجی از دیرباز یکی از نگرانی های بسیاری از معلم ها بوده است. پژوهش کنونی به بررسی اثرات سه مدل ارزیابی پویا بر اضطراب شنیداری و گفتاری زبان خارجی متمرکز بود. شرکت کنندگان در پژوهش تعداد 120 فراگیر زبان انگلیسی ایرانی سطح پیش میانی در آموزشگاه زبانی در قزوین، ایران بودند. زبان آموزان به طور تصادفی در چهار گروه (سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. پیش از آغاز آموزش، همگونی زبان آموزان به لحاظ سطح بسندگی با آزمون بسندگی آکسفورد کنترل شد. سپس پرسشنامه های اضطراب شنیداری و گفتاری به عنوان پیش آزمون به هر چهار گروه داده شد. آن گاه، به مدت 10 جلسه، زبان آموزان گروه اول آموزش شنیدار و گفتار خود را با رویکرد سنجش قابلیت یادگیری بودلف دریافت نمودند؛ درحالی که گروه دوم با رویکرد گاتکس لرنست؛ گروه سوم با رویکرد آزمون-محدودیت ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. درنهایت، گروه کنترل به صورت سنتی و معلم محور مورد آموزش قرار گرفت. در جلسه دوازدهم، همان پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون به همه گروه ها داده شد. داده های به دست آمده با به کارگیری فرایند آماری تحلیل کوواریانس مورد پردازش قرار گرفت. پس از در نظر گرفتن تفاوت های اولیه، در اضطراب شنیداری و گفتاری گروه ها در پس آزمون مختلف تفاوت معنا داری به دست آمد. بر اساس یافته ها، گروه هایی که بر اساس آزمون-محدودیت ها و لرنست مورد ارزیابی قرار گرفته بودند در پیش آزمون اضطراب شنیداری و گفتاری کمتری داشتند. چنین نتیجه گیری می شود که به کارگیری مدل های ارزیابی پویا می توانند اضطراب شنیداری و گفتاری زبان آموز را کاهش و تولید زبانی آن ها را افزایش دهند. این یافته ها می توانند کاربردهای مهمی برای زبان آموزان، معلم ها و طراحان مطالب درسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، ارزیابی پویا، رویکرد آزمون-محدودیت، رویکرد لرنست، مدل های ارزیابی پویا
|
 • Elaheh Tavakoli * Pages 7-36
  The present case study reports on an innovative teacher training course with 14 Iranian senior undergraduate student teachers majoring in Teaching English as a Foreign Language (TEFL). The course was developed after a Competency Based Teacher Education theory (CBTE) to assess student teachers’ practicums via three sources (i.e. self, peer-group and teacher educator) and based on the Teacher Observation Instrument (TOI). The aim was primarily to see if there was congruence among the three sources in assessing student teachers’ performance and secondly to know what the attitude of the course participants was towards the course and three modes of assessment. Pearson Correlation showed peer group assessment relatively congruent with both teacher educator assessment and self-assessment. The results from semi-structured interviews with student teachers showed that they favored peer group and teacher educator assessment more than self-assessment and that the course made them teach more reflectively.
  Keywords: competency, peer group assessment, self-assessment, teacher educator’s assessment
 • Mavadat Saidi *, Niloofar Karami Pages 37-62
  The current study aimed to explore the generic organization of research article (RA) abstracts published in the Iranian local and international history journals. To this end, a corpus of 80 RA abstracts (40 local and 40 international) were scrutinized in terms of their constituent moves based on Hyland’s (2000) five-move model. Additionally, the study examined the interactional metadiscourse markers across various local and international abstract moves, using Hyland’s (2005) interpersonal metadiscourse model. The results of the genre analysis revealed a high frequency of introduction and purpose moves in local abstracts, as well as introduction, purpose, and product moves in the international corpus. The analysis of interactional metadiscourse markers revealed that boosters were the most frequently occurring category in the two groups of abstracts. Nevertheless, hedges were more frequently used by the local authors while the international researchers made a higher use of self-mentions. The results revealed the informed subjectivity and venue-based patterns of interaction at the service of presenting a persuasive account of the research objectives and outcomes in the field of history. The findings have pedagogical implications for EAP courses that aim to equip novice members of the history discourse community with the tools necessary to adhere to generic and interactional conventions.
  Keywords: genre analysis, interactional metadiscourse markers, research article abstracts
 • Zohreh Gharaei *, Saeed Ketabi Pages 63-85
  This study reports on an extended learner needs analysis carried out at different stages of course progress in the undergraduate course of Consecutive Interpreting. The participants were 32 undergraduate translation students. Two questionnaires were used to identify the initial- and final-stage lacks and wants, and learners’ reflective diaries served as a tool to gain ongoing insight into their lacks. At each stage, after the identification of lacks and/or wants, the required adaptations were decided on and implemented, and their effect was traced on learners’ views. The ongoing lacks were mainly related to L2 listening comprehension and note-taking from L2. The final stage investigation of the lacks revealed that although the majority of the learners reported progress in note-taking, listening comprehension, and consecutive interpreting, almost half of them did not feel confident to be active members in class. Moreover, the investigation of wants revealed that a high percentage of the learners believed the class materials and activities were effective regarding their progress. However, activities in which interaction and cooperation were essential were least preferred. This together with the final-stage investigation of lacks revealed that the course curriculum needed to work more toward creating a non-threatening atmosphere for interaction. Although the study was conducted in a specific setting, it bears implications for different settings since it is a practical example of how an extended needs analysis could be done. Besides, the nature of the problems the learners reported and the measures taken to address them could be very similar in other contexts.
  Keywords: consecutive interpreting, lacks, listening, Needs Analysis, note-taking, wants
 • Ali Mohammadi * Pages 87-118
  Discourse is monitored through the employment of discourse markers in the process of human communication. The present article investigated two translations of the most frequent, complex, and ambiguous Qur’anic discourse marker wa into the Persian language. Two theories of coherence and translation spotting shaped the foundation of this research. Two Persian translations were selected based on purposive sampling. The analysis of the Persian parallel corpora revealed that the translation of this elaborative discourse marker was performed innovatively and dynamically by resorting to four categories of contrastive, elaborative, temporal, and inferential discourse markers and their various combinations. The creative, flexible, and dynamic approach observed in the analysis of the parallel corpora indicated that translation is complex pragmatic, culture-based, and discourse-oriented phenomenon. It is a dynamic discourse construction system underpinned by the invocation of different theoretical perspectives in discourse and the pragmatic enrichment of linguistic elements between languages, cultures, and discourses. As these creative and flexible approaches applied by translators are not put into practice in the areas of lexicography, curriculum development, and other areas of translation education, researchers, teachers, and other authorities are recommended to revise their approaches based on research findings and the relevant implications arising from parallel data analyses.
  Keywords: elaborative discourse marker, monitoring discourse, the Qur’an, translation, Qur’anic elaborative discourse marker»wa«
 • Majid Ghorbani *, ‌Shokouh Rashvand Semiyari Pages 119-148
  Motivational development can no longer be considered as the stable phenomenon as it was considered in the past. It is now an element of individual difference which is constantly influenced by contextual factors. This study applied a dynamic system perspective and drew upon Dörnyei’s (2005) L2 Motivational Self-System to examine both male and female Iranian EFL learners’ motivational and behavioral variability over time with different levels of proficiency. To this end, 590 beginner to upper intermediate male and female students completed the Motivational Factors Questionnaire at one-month intervals during the semester. The results indicated that the students’ motivation could possibly be explored under dynamic systems’ principles. The findings demonstrated how students’ motivation changed over time and how it could be predicted in a moderately stable manner. The outcomes also showed that students’ motivational and behavioral developments were mediated by their proficiency levels and gender. Implications and directions for further research were also stated.
  Keywords: Dynamic Systems, Ideal L2 self, L2 Learning Experience, motivated learning behavior, Motivation, Ought-to L2 self
 • Abbas Zarei *, Elham Shishegarha Pages 149-176
  Reducing anxiety in foreign language learning has long been a concern for many teachers. This study focused on exploring the effects of three dynamic assessment models on L2 speaking and listening anxiety. The participants were 120 pre-intermediate Iranian learners of English at a language institute in Qazvin, Iran. The learners were randomly assigned to four groups (three experimental groups and one control group). Before the treatment, the students’ homogeneity was checked using Oxford Placement Test (OPT). Then, all the groups were given listening and speaking anxiety questionnaires as pretests. During 10 sessions, the first group received listening and speaking instruction using Buddof’s Learning Potential Measurement Approach (LPM); the second group was treated with Guthke’s Lerntest Approach; the third group was treated with Testing-the-Limits Approach.  Lastly, the control group was taught conventionally in a teacher-fronted way.  The same questionnaires were given to the participants in the twelfth session as posttests. Data were analyzed using two one-way analysis of covariance procedures. Significant differences were found among the groups’ listening and speaking anxiety mean scores on the posttests after controlling for the initial differences. Those experimental groups that received testing-the-limits and Lerntest approaches had a lower level of listening and speaking anxiety on the posttest. It was concluded that employing dynamic assessment models can decrease speaking and listening anxiety among EFL learners and enhance their productivity. The findings can have important implications for students, teachers and materials designers.
  Keywords: Anxiety, dynamic assessment, Learning Potential Measurement Approach, Lerntest Approach, Testing-the-Limits Approach