فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهروز کاظمی دانا *، نرگس جزونقی صفحات 1-12

  در قرن حاضر، نگرش و افکار، مفاهیم پذیرفته‌شده و آشنایی هستند و چنان جایگاهی در نظام‌های حکومتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیداکرده‌اند که هر نوع تصمیم‌گیری بدون اندازه‌گیری آن‌ها دشوار شده است. از سوی دیگر تصمیم‌گیری بر پایه این مفاهیم مستلزم به‌کارگیری درست روش‌هایی است که دارای جایگاه و پشتوانه علمی هستند. استفاده نادرست در اندازه‌گیری این شاخص‌ها، نتایج نادرستی را به بار خواهد آورد. ازاین‌رو، نوشته حاضر درصدد مطالعه رویکرد‌ها و روش‌های سنجش نگرش دانش‌آموزان است با توجه به دامنه، ابعاد و ویژگی‌های وسیع و پیچیده مفهوم نگرش، روش نوشته حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش مرور نظام‌مند انجام‌شده است. جامعه موردمطالعه شامل تمامی کتاب‌ها، مقالات پژوهشی منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی بود که با جستجوی کلیدواژه‌های این حوضه صورت گرفت و عمدتا بر نوع شناسی؛ مفاهیم، رویکردها، رویه‌ها، شیوه‌های اجرایی، فرصت‌ها و چالش‌ها و یافته‌های نوین و تجارب بین‌المللی متمرکزشده است.

  کلیدواژگان: سنجش نگرش، دانش آموزان، آموزش و پرورش
 • زهرااسماعیلی *، دکتر ابوالقاسم نادری، دکتر علی نقی خرازی صفحات 13-23

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی افراد بزرگ‌سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال‌های 89-80 می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می‌باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی می‌باشد که به‌منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال‌های89-80 نابرابر می‌باشد. هم‌چنین وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره‌مندی از آموزش عالی بین دهک‌های مختلف درآمدی نابرابر می‌باشد. هم‌چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی‌باشند از بهره‌مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می‌باشد.

  کلیدواژگان: نابرابری، آموزش عالی، توزیع درآمد
 • دکتر ساناز علیخواه *، فاطمه رضازاده صفحات 24-35

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد غیر انطباقی کمال‌گرایی در افسردگی زنان متاهل شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متاهل مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری شهر تهران است که از بین 4 منطقه (3،7،8،12) شهرداری شهر بزرگ تهران بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود که جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک (1991) تعداد 154 نفر از زنان انتخاب شد. که در نهایت 150 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) و پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین ابعاد کمال‌گرایی و افسردگی رابطه و معناداری دارند. با توجه به یافته‌های این پژوهش مبنی بر رابطه ابعاد غیر انطباقی کمال گرایانه با افسردگی وجود مشاورین مجرب در خانه‌های سلامت به‌منظور ارایه آموزش و مشاوره به زنان متاهل جهت تعدیل خلق کمال گرایانه آن‌ها ضروری است.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، ابعاد غیر انطباقی، افسردگی، زنان متاهل
 • سوسن ویسی شیتاب * صفحات 36-44

  مطالب پورنوگرافی در اینترنت از طریق وبلاگ‌ها، وب سایتها، چت روم ها و پست‌های الکترونیکی در معرض کاربران قرار می گیرد. نوجوانان بیشترین قربانیان سایت های غیراخلاقی و پورنوگرافی به‌شمار می روند. و از این رهگذر به آثار هرزه نگارانه بیشتر گرایش یابند و بالطبع آسیب بیشتری ببینند. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان کاربر سایت های پورنوگرافی شهرآبادان پرداخت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر سایت های پورنو گرافی ساکن شهرآبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اعضای گروه آزمایش، به‌صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند که جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده ها مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A، لاجرسا، 1998) بود. داده ها با روش های آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب اجتماعی و ابعاد آن موثر بوده است. بنابراین توجه به آموزش تنظیم هیجان در مدارس اهمیت زیادی دارد و عامل مهمی در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان به شمار می رود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، اضطراب اجتماعی، پورنوگرافی، نوجوانان
 • یباکریمی *، محبوبه هارونی، زهرا رفیعی دلفان، مصیب شاهی نژاد صفحات 45-55

  هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده در دانشجویان بر اساس تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در دوران کرونا بوده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباکنیک (2007) حداقل 186 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. در پژوهش حاضر علاوه بر اطلاعات دموگرافیک از سه پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده‌شده است؛ مقیاس تنیدگی ادراک‌شده (کوهن، کمارک و مرملستین، 1983)، افکار خودآیند (هولون و کندال، 1980)، جوعاطفی خانواده (هیل برن، 1964) مورداستفاده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در بخش داده‌های توصیفی، از میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. بین فضای عاطفی خانواده با تفکرخودآیند و تنیدگی ادراک‌شده رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان حاکی از تایید فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده دانشجویان در دوران کرونا سهم دارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌گردد که دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، کارگاه‌های آموزشی در زمینه شناخت و کنترل تفکرخود آیند، کلاس‌های آموزشی برای آگاهی‌های لازم فرزند‌پروری برای ایجاد فضای عاطفی خانوادگی سالم و امن برای فرزندان و آموزش مدیریت تنیدگی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در دوران بحرانی نظیر کرونا را برگزار کنند.

  کلیدواژگان: فضای عاطفی خانواده، دانشجویان، تنیدگی ادراک شده، تفکرخودآیند، کرونا
 • آیت فرجی * صفحات 56-66

  تحقیق حاضر به تحلیل اثر مدیریت دانش بر شناسایی توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد معادله ساختاری پرداخته و هدف از انجام آن، ارایه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است و از تحلیل تم برای طراحی مدل مفهومی و از معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos برای تبیین و بررسی نقش میانجی مدیریت دانش استفاده نموده است. در مرحله مصاحبه اکتشافی جامعه آماری شامل 16 نفر خبره حوزه منابع انسانی می باشد و برای تحلیل مدل، جامعه آماری را کارمندان و مدیران بانک ملی شهرستان اردبیل تشکیل می‌دهند و تعداد 46 نمونه به روش قضاوتی و هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد؛ جهت بومی سازی و سنجش روایی پرسشنامه، آن‌ها را در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران مدیریت و رشته منابع انسانی قرار داده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که معادل0/87 به دست آمد، استفاده‌شده است. در فرایند تحلیل تم 8 تم فرعی و 2 تم اصلی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیت‌سازی» شناسایی شد. نتایج نشان می دهد برای توانمندسازی کارکنان از طریق هم‌افزایی بین دودسته عوامل فرهنگی و ظرفیت‌سازی، متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در سازمان بازی می کند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، مدیریت دانش، عوامل فرهنگی، ظرفیت سازی، هم افزایی، رویکرد آمیخته
 • اکبر علیلو *، پریا شهبازپور، آیسان غدیر زاده صفحات 67-77

  خوابگاه و زندگی دانشجویی در سراسر دنیا برای تمام دانشجویان چه خوب و چه بد تجاربی را به دنبال دارد. افرادی که برای تحصیل دانشگاه دور از شهر خود را انتخاب می‌کنند، اکثریت خوابگاه را برای زندگی در حین تحصیل انتخاب می‌کنند؛ چراکه خوابگاه از طرف خود دانشگاه تعبیه‌شده و اصولا برای دانشجویان راحت‌تر است، چون تسهیلاتی را نیز برای دانشجویان در نظر می‌گیرند. دانشگاه فرهنگیان نیز از این امر مستثنی نیست. دانشگاه فرهنگیان دارای پردیس‌ها و مراکزی است، که تعداد محدودی از این پردیس‌ها و مراکز در هر استان وجود دارد؛ بنابراین، دانشجو معلمان از سراسر یک استان در چند شهر خاص به تحصیل می‌پردازند و نیازمند محلی برای سکونت هستند و غالبا به پیشنهاد خود دانشگاه نیز خوابگاه را برای سکونت انتخاب می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی تجربه‌ی زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندگی در خوابگاه دانشجویی است. به همین منظور از رویکرد کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانشجو معلمان دو رشته آموزش ابتدایی و آموزش تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی (مرکز شهید مطهری خوی) بودند، که از این جامعه با روش نمونه‌گیری هدفمند از میان دانشجو معلمان ورودی مهر و بهمن 1397 که بیشترین میزان حضور در خوابگاه را دارند، نمونه انتخاب شد. اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته کسب گردید. مدت‌زمان هر مصاحبه 45 دقیقه تا 1 ساعت متغیر بود و پس از 12 مصاحبه، اشباع اطلاعاتی حاصل شد. پس از انجام مصاحبه‌ها و کدگذاری و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار nvivo تجربه‌ی دانشجو معلمان از زندگی در خوابگاه دانشجویی در 4 مضمون اصلی شامل: انتظارات و امکانات، بهداشت محیط، تعامل و ارتباط، کیفیت تحصیل و 18 زیر مضمون قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می‌دهد که خوابگاه دانشگاه فرهنگیان دارای کمبودهایی بود مانند نبود اتاق مطالعه، تعداد بالای افرادی که در یک اتاق زندگی می‌کنند، غذای نامناسب و برخی کمبودهای دیگر و اما به‌هرحال فرصت‌هایی نیز برای دانشجویان به دنبال داشت تا تجربه‌های جدیدی کسب کنند.

  کلیدواژگان: خوابگاه دانشجویی، روش پدیدارشناسی، دانشگاه فرهنگیان، زندگی دانشجویی
 • میثم اشرفی *، رویا رحیمی صفحات 78-89

  این پژوهش با هدف نقش طرح‌واره‌های ناسازگار در پیش‌بینی نگرانی با توجه به نقش میانجی گر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، مراجعی بودند که با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر به کلینیک‌های تخصصی روان‌پزشکی، روانشناسی و مشاوره شهر ارومیه مراجعه کردند، و با روش نمونه‌گیری در دسترس به تعداد 217 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (یانگ و براون 1994)، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (مایر و همکاران، 1990) و پرسشنامه اضطراب مرگ (تمپلر،1970) بود. برای پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از روش همبستگی، تحلیل مسیر رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین طرح‌واره‌های ناسازگار با نگرانی و اضطراب مرگ رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین اضطراب مرگ با نگرانی رابطه معنی‌دار وجود دارد. نقش میانجی اضطراب مرگ در ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار با نگرانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق نتایج رگرسیون، 1/43 درصد از واریانس نگرانی توسط طرح‌واره‌های ناسازگار و اضطراب مرگ تبیین شد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار، نگرانی، اضطراب مرگ، اضطراب فراگیر
 • عبدالله روشن *، دکتر ناصر نوشادی، دکتر علی تقوایی نیا صفحات 90-103

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و نیاز برای شناخت با مدارا با ابهام: نقش واسطه ای سبک های عقلانی-شهودی پردازش اطلاعات است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه یاسوج بوده و حجم گروه نمونه با توجه به جدول مورگان و کرجسی برابر با 400 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس تعیین شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش بوت استراپ و معادلات ساختاری استفاده شد. ابزارهای سنجش در این تحقیق، شامل چهار مقیاس گرایش به تفکر انتقادی استنویچ و وست (2007)، نیاز برای شناخت کاسیوپو، پتی و کایو (1984)، مدارا با ابهام هرمن و همکاران (2010) و سبک های پردازش اطلاعات اصلاح شده 20 آیتمی اپستاین (1998) بودند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین گرایش به تفکر انتقادی و نیاز برای شناخت با مدارا با ابهام وجود دارد؛ نیز گرایش به تفکر انتقادی، تنها با سبک پردازش شهودی و نیاز برای شناخت، با هر دو سبک عقلانی-شهودی پردازش اطلاعات، رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین تنها سبک پردازش شهودی، نقش واسطه ای در رابطه ی بین گرایش به تفکر انتقادی و با مدارا با ابهام؛ و هر دو سبک پردازش عقلانی-شهودی پردازش اطلاعات، نقش واسطه ای در رابطه ی بین نیاز برای شناخت و مدارا با ابهام را در این پژوهش ایفا می کنند. که این را می توان به شرایط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و نوع شرایط حاکم بر آموزش جامعه ما مربوط دانست. براساس نتایج این پژوهش، تجدید نظر در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه ها، می تواند به افزایش گرایش به تفکر انتقادی، نیاز به شناخت و سبک های پردازش اطلاعات و در نهایت به مدارا با ابهام دانش آموزان و دانشجویان، کمک کند.

  کلیدواژگان: گرایش به تفکر انتقادی، نیاز به شناخت، مدارا با ابهام، سبک های عقلانی-شهودی
 • سوسن ویسی شیتاب * صفحات 104-112

  امروزه وابستگی زندگی مدرن به فناوری کامپیوتر در زمینه‌های مختلف واقعیتی انکارناپذیر است. طبیعتا هرگونه توسعه و نوآوری در ارتباط با فناوری‌های مدرن، زمینه و بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم می‌آورد. نوجوانان بیشترین قربانیان سایت های غیراخلاقی و پورنوگرافی به شمار می روند. درواقع، زمینه‌های کنجکاوی، تاثیرپذیری و یادگیری نوجوانان سبب شده تا نسبت به بزرگ‌سالان بیشتر به مسایل جنسی توجه نموده و از این رهگذر به آثار هرزه نگارانه بیشتر گرایش یابند و بالطبع آسیب بیشتری ببینند. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان کاربر سایت های پورنوگرافی شهرآبادان پرداخت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل نوجوانان کاربر سایت های پورنو گرافی ساکن شهرآبادان بود که به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. اعضای گروه آزمایش، به‌صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند که جهت آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس (2014) استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) بود. داده ها با روش های آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد آموزش تنظیم هیجانی در افزایش خودکنترلی و ابعاد آن موثر بوده است؛ بنابراین توجه به آموزش تنظیم هیجان در مدارس اهمیت زیادی دارد و عامل مهمی در خودکنترلی نوجوانان به شمار می رود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، خودکنترلی، پورنوگرافی، نوجوانان
 • دکتر ابوالفضل فرید، اکبر علیلو * صفحات 113-124

  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل علی برای پیش‌بینی خودکارآمدی دانش آموزان بر اساس متغیرهای کیفیت تدریس و ساختار کلاس با واسطه‌گری حمایت عاطفی معلم انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهر خوی در سال تحصیلی 99-98 است که تعداد کل آن‌ها 1901 نفر می باشد. حجم نمونه‌ی آماری، براساس فرمول کرجسی و مورگان (1970)، 320 نفر و با شیوه‌ی تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های کیفیت تدریس معلم کمپل (2000)، ساختار کلاس الیوت و چرچ (2001)، خودکارآمدی شرر (1982)، حمایت عاطفی ساکیز (2007) استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها روش تحلیل مسیر داده‌ها با نرم‌افزار Amos18، به‌کاربرده شد. مطابق با یافته‌های پژوهش، ادراک دانش آموزان از ساختار کلاس اثر مستقیم بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دارد. همچنین اثر غیرمستقیم ساختار کلاس و کیفیت تدریس از طریق حمایت عاطفی معلم بر خودکارآمدی دانش‌آموزان معنادار است. در کل کیفیت تدریس و ساختار کلاس از طریق حمایت عاطفی می‌تواند خودکارآمدی دانش آموزان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، ساختار کلاس، حمایت عاطفی معلم، خودکارآمدی
|
 • behrooz kazemi dana *, narges Jazvanaghi Pages 1-12

  In this century, attitudes and thoughts are accepted and familiar concepts and have found such a place in government, political, economic and social systems that any kind of decision-making has become difficult without measuring them. On the other hand, making decisions based on these concepts requires the correct use of methods that have a place and scientific support. Improper use in measuring these indicators will produce incorrect results. Therefore, the present article seeks to study the approaches and methods of measuring students\' attitudes, considering the scope, dimensions and wide and complex characteristics of the concept of attitude, the method of the present article is of a qualitative type and using a systematic review method The studied community included all the books, research articles published in Farsi and English, which was done by searching the keywords of this basin and mainly on typology; Concepts, approaches, procedures, implementation methods, opportunities and challenges and new findings and international experiences are focused

  Keywords: assessment, attitude, students, Education
 • Zahra Esmaeili *, Dr. Abulqasem Naderi, Dr. Alinaghi Kharazi Pages 13-23

  The present research examined the relationship between income distribution and higher education attainment among Ardabil citizens during 1380-89. The population of research consisted are all Ardabil elder citizens during 80-89. The study was classified as a quantitative non-experimental and applied research. The variables of this research were higher education attainment and income distribution. For analysis of those variables data from Iran’s national statistics center were used. To check the status of each variable the Gini coefficient and Lorenz curve were applied. The analysis of data show that income distribution among Ardabil citizens during 80-89 was unequal and higher education attainment improved from1380 till 1389, but the distribution of higher education attainment was unequal among different income deciles. Also there was a positive and significant relationship between income distribution and Ardabil citizen’s higher education attainment. In fact, people with higher income have more higher educational attainment. This finding was consistent with the findings of most of other related studies.

  Keywords: Inequality, Higher education, Income distribution
 • sanaz alikhah *, fatemeh rezazadeh Pages 24-35

  The aim of the present study was to investigate the role of non-adaptive aspects of perfectionism in depression of married women in Tehran. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the present study is all married women who referred to health centers of Tehran city, which were from 4 regions (3, 7, 8, 12) of Tehran Municipality. The sampling method was a multi-stage cluster, in order to determine the sample size, 154 women were selected using the formula of Fidel and Tabachnik (1991). Finally, 150 questionnaires were analyzed. The tools used were Hill et al.\'s perfectionism questionnaire (2004) and Beck Depression Inventory 2 (BDI-II). Data analysis was done by correlation and multiple regression method and using SPSS22 software. The findings showed that there is a significant relationship between the dimensions of perfectionism and depression. According to the findings of this research regarding the relationship between non-adaptive dimensions of perfectionism and depression, it is necessary to have experienced counselors in health centers in order to provide training and counseling to married women in order to adjust their perfectionistic temperament.

  Keywords: Perfectionism, non-adaptive dimensions, depression, married women
 • susan visy shetab * Pages 36-44

  Pornographic content is exposed to users on the Internet through blogs, websites, chat rooms and e-mails. Teenagers are the most victims of immoral and pornographic sites. And because of this, they tend to more pornographic works and of course suffer more damage. This study aimed to investigate the effectiveness of emotional regulation training on the social anxiety of adolescents who use pornography sites in Abadan. This research was practical in terms of purpose, and in terms of method, it was semi-experimental in which a pre-test-post-test design was used with a control group. The current research population included teenagers who were users of pornographic sites living in Abadan city and who had referred to counseling centers. The sample size included 40 people (20 people in the experimental group and 20 people in the control group) and was selected using cluster random sampling method. The members of the experimental group were trained in emotion regulation in 8 90-minute sessions, and the content of emotion regulation training sessions based on the Gross model (2014) was used to teach emotion regulation strategies. The data collection tool was the social anxiety scale for teenagers (SAS-A, Lajersa, 1998). The data were analyzed by inferential statistics methods of analysis of covariance. The results of data analysis showed that emotional regulation training was effective in reducing social anxiety and its dimensions. Therefore, it is very important to pay attention to emotion regulation training in schools and it is considered an important factor in reducing the social anxiety of teenagers.

  Keywords: Emotional regulation, social anxiety, pornography, teenagers
 • Ziba Karimi *, Mahboobeh Harooni, Zahra Rafie Delfan, Moseeb Shahinejad Pages 45-55

  The aim of the current research was to predict the emotional atmosphere of the family in students based on perceived stress and spontaneous thinking in the era of Corona. The statistical population in this research is all the students of Isfahan Islamic Azad University in the academic year 1400-1401. The sample size was determined using the formula of Fidel and Tabaknik (2007) at least 186 people with available sampling method. In this research, in addition to demographic information, three questionnaires were also used to collect information; Perceived stress scale (Cohen, Kamarek and Mermelstein, 1983), spontaneous thoughts (Holon and Kendall, 1980), family emotionality (Hillburn, 1964) were used. After collecting the questionnaires in the descriptive data section, mean, standard deviation and Pearson correlation and simultaneous regression were used in the inferential statistics section. There is a negative and significant relationship between the emotional atmosphere of the family with spontaneous thinking and perceived tension. Also, the results of the simultaneous regression show the confirmation of the research hypothesis that perceived tension and spontaneous thinking contribute to predicting the emotional atmosphere of students\' families during the Corona era. According to the results obtained, it is suggested that universities and government institutions hold training workshops in the field of self-recognition and control of thinking, training classes for the necessary awareness of parenting to create a healthy and safe emotional family environment for children, and teaching stress management and coping strategies in hold a critical period such as Corona.

  Keywords: The emotional atmosphere of the family, students, perceived tension, spontaneous thoughts, Corona
 • Ayat faraji * Pages 56-66

  The present research analyzes the effect of knowledge management on identifying the empowerment of human resources with the structural equation approach, and the purpose of doing it is to provide a model to investigate the effect of knowledge management on empowerment. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and used theme analysis to design a conceptual model and structural equations and Amos software to explain and investigate the mediating role of knowledge management. In the exploratory interview phase, the statistical population includes 16 experts in the field of human resources, and for the analysis of the model, the statistical population is made up of the employees and managers of the National Bank of Ardabil city, and 46 samples have been selected by a judgmental and purposeful method. The tools for gathering information are exploratory interviews and questionnaires; In order to localize and evaluate the validity of the questionnaire, they were given to a number of experts in management and human resources field, and Cronbach\'s alpha coefficient was used to measure the reliability, which was obtained as 0.877. In the theme analysis process, 8 sub-themes and 2 main themes \"cultural factors\" and \"capacity building\" were identified. The results show that in order to empower employees through the synergy between two groups of cultural factors and capacity building, the mediating variable of knowledge management plays a very important role in the organization.

  Keywords: Empowerment, knowledge management, cultural factors, capacity building, synergy, mixed approach
 • Akbar Alilu *, Priya Shahbazpour, Aisan Ghadirzadeh Pages 67-77

  Dormitory and student life all over the world have both good and bad experiences for all students. People who choose a university far from their city to study, the majority choose a dormitory to live during their studies; Because the dormitory is installed by the university itself and it is generally more convenient for students, because they also consider facilities for students. Farhangian University is no exception to this. Farhangian University has campuses and centers, and there are a limited number of these campuses and centers in each province; Therefore, student teachers from all over a province study in a few specific cities and need a place to live, and they often choose a dormitory for living at the suggestion of the university itself. The purpose of this research is to investigate the lived experience of Farhangian University student teachers from living in a student dormitory. For this purpose, qualitative approach and descriptive phenomenological method were used. The statistical population of this research was the student teachers of the two majors of elementary education and physical education of Farhangian University of West Azarbaijan province (Shahid Motahari Khoi Center), from this population, with the purposeful sampling method, among the student teachers entering October and February 2017, the highest attendance rate in They have the dormitory, the sample was selected. The necessary information was obtained using a semi-structured interview. The duration of each interview varied from 45 minutes to 1 hour and after 12 interviews; Information saturation was achieved. After conducting the interviews and coding and analyzing them using nvivo software, the student teachers\' experience of living in the student dormitory was divided into 4 main themes including: expectations and facilities, environmental health, interaction and communication, quality of education and 18 sub-themes. The results of the survey show that the dormitory of Farhangian University has deficiencies such as the lack of study rooms, the high number of people living in one room, inappropriate food and some other deficiencies, but in any case, there were opportunities for students to gain new experiences.

  Keywords: student dormitory, phenomenological method, Farhangian University, student life
 • Meisam Ashrafi *, Roya Rahimi Pages 78-89

  This research was carried out with the aim of the role of incompatible schemas in prediction with regard to the mediator role of the disease in patients with widespread disease. The current research was based on the objective of the fundamental type and based on the method of data collection, it was a descriptive research of the correlation type. The statistical population of the research was the clients who came to Urmia city with symptoms of psychiatric, psychological and counseling diseases, and 217 people were selected by sampling method. The measurement tools included the Early Maladaptive Schemas Questionnaire (Young and Brown 1994), the Pennsylvania Worry Questionnaire (Mayer et al., 1990) and the Death Risk Questionnaire (Templer, 1970). To answer the correlation method, multiple regression path analysis is used simultaneously. The research results showed that there is a significant relationship between incompatible schemas with worry and death worry (p<0.05). There is a significant relationship between the risk of death (p<0.05). There is a mediating role of death in the relationship between incompatible schemas with a significant relationship (r = 0.137, t=2.59). Also, according to the regression results, 43.1% of the variance of worry was explained by incompatible schemas and death.

  Keywords: maladaptive schemas, worry, death anxiety, general anxiety
 • Abdollah Roshan *, Naser Noshadi, Ali Taghvaei Pages 90-103

  The purpose of the present study was to The Relation of Critical thinking disposition and Need for cognition with Tolerance for Ambiguity: Rational - Intuitive Information Processing Style as Mediator. The statistical population study consisted of the students in Yasouj University, and Students 400 were selected based on the available sampling method using Krejcie and Morgan table. The research method was descriptive and correlational, and bootstrap method and Structural equation modeling (SEM) was conducted to examine the model. The instruments for data gathering included, Critical thinking disposition Scale (Stanwich and West, 2007), Need for cognition Scale (Cacioppo, Petty and Cao, 1984), Tolerance of Ambiguity Scale (Herman et al., 2010) and Rational-Experiential Inventory for Adolescents (Epstein, 1998). The results showed that Critical thinking disposition and Need for cognition had a significant positive correlation with Tolerance for Ambiguity; Also, Critical thinking disposition had a significant positive correlation only with Intuitive Style and Need for cognition, with both Rational-Intuitive Information Processing Style. Also, the only Intuitive Processing Style had a mediator role between Critical thinking disposition and Tolerance for Ambiguity; And both Rational-Intuitive Information Processing Style had a mediator role between the Need for cognition and Tolerance for Ambiguity in this study. Therefore, one may conclude that revising the educational system of schools and universities can help to increase the Critical thinking disposition, the Need for cognition and Information Processing Styles, and finally Tolerance for Ambiguity of students.

  Keywords: Critical thinking disposition, Need for cognition, Tolerance for Ambiguity, Rational - Intuitive Styles
 • susan visy shetab * Pages 104-112

  Today, the dependence of modern life on computer technology in various fields is an undeniable fact. Naturally, any development and innovation in connection with modern technologies provides a context for profiteers and criminals. Teenagers are the most victims of immoral and pornographic sites. In fact, the fields of curiosity, impressionability and learning of teenagers have caused them to pay more attention to sexual issues compared to adults, and because of this, they are more inclined to pornographic works and of course suffer more damage. This study aims to investigate the effectiveness of emotional regulation training on anxiety Abadan\'s social network of users of pornography sites. This research was practical in terms of purpose, and in terms of method, it was semi-experimental in which a pre-test-post-test design was used with a control group. The current research population included teenagers who were users of pornographic sites living in Abadan city and who had referred to counseling centers. The sample size included 40 people (20 people in the experimental group and 20 people in the control group) and was selected using cluster random sampling method. The members of the experimental group were trained in emotion regulation in 8 90-minute sessions, and the content of emotion regulation training sessions based on the Gross model (2014) was used to teach emotion regulation strategies. The data collection tool was Tanji\'s (2004) self-control questionnaire. The data were analyzed by inferential statistics methods of analysis of covariance. The results of data analysis showed that emotional regulation training has been effective in increasing self-control and its dimensions. Therefore, it is very important to pay attention to emotion regulation training in schools and it is considered an important factor in teenagers\' self-control.

  Keywords: Emotional regulation, self-control, pornography, teenagers
 • abolfazl farid, akbar alilou Pages 113-124

  The aim of this study was to provide a causal model for predicting students\' self-efficacy based on the variables of teaching quality and classroom structure mediated by teacher emotional support.The statistical population includes all second grade male students of Khoy high school in the academic year of 1998-99, the total number of which is 1901 people. The statistical sample size, based on Krejcie and Morgan (1970) formula, 320 people were selected by multi-stage cluster random sampling method. To collect information from Campbell\'s teacher quality teaching questionnaires, Elliott and Church class structure, Scherer self-efficacy, Sakiz emotional support was used. For data analysis, data path analysis method with Amos18 software was used. According to the research findings, students \'perception of class structure has a direct effect on students\' self-efficacy. Also, the indirect effect of class structure and teaching quality through teacher emotional support on students\' self-efficacy is significant. In general, the quality of teaching and class structure through emotional support can increase students\' self-efficacy.

  Keywords: Teaching quality, Class structure, Teacher emotional support, Self-efficacy