فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 5 (پیاپی 53، آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرشته شیرازی، نسیم جهانگیری، لیلا جعفری*، زهرا اکبری صفحات 1-13
  مقدمه

  ذهن آگاهی ممکن است به عنوان یک حالت ارتقا دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود هم جوشی شناختی، بی نظمی هیجانی و افکار خودکشی در نظر گرفته شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در هم جوشی شناختی، بی نظمی هیجانی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی انجام شد.

  روش کار:

   این پژوهش از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری شامل کلیه ی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بودند که به کلینیک ژوان تهران در سال 1400 مراجعه نمودند. 30 نفر از بیماران مبتلا به افسردگی اساسی به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، 2 روز در هفته تحت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت اما در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه های هم جوشی شناختی گیلفورد و همکاران (2010)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) و مقیاس افکار خودکشی بک (1979) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه ی 23 استفاده شد.

  یافته ها: 

  بین میانگین نمره های پس آزمون گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت، بدین ترتیب که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری منجر به کاهش میانگین نمره پس آزمون متغیرهای هم جوشی شناختی، بی نظمی هیجانی و افکار خودکشی نسبت به نمره های پیش آزمون در گروه مداخله شد (01/0>P).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از درمان های گروهی همچون شناخت درمانی مبتنی ذهن آگاهی اثرات مثبتی بر کاهش هم جوشی شناختی، بی نظمی هیجانی و افکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بر جای می گذارد. لذا در مراحل مختلف درمان یا پس از آن می توان با ارایه این دسته از آموزش ها به کاهش متغیرهای شناختی و هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی کمک کرد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، هم جوشی شناختی، بی نظمی هیجانی، افکار خودکشی، افسردگی اساسی
 • فرشاد احمدی، محمدعلی گودرزی*، محمدرضا تقوی، مهدی ایمانی صفحات 14-26
  مقدمه

  ترومای زلزله، طیف گسترده ای از پیامدهای روان شناختی گوناگون در مناطق آسیب دیده را به دنبال دارد. به علاوه نقش تجزیه پس از تروما- به عنوان یکی از پیامدهای تروما و عامل شکل دهنده مشکلات روان شناختی- هنوز ناشناخته باقی مانده است؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری بین تجربه تروما با تجزیه پس از تروما با میانجی گری اجتناب تجربه ای بود.

  روش کار: 

  روش پژوهش همبستگی با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای تجربه ترومای زلزله ساکن منطقه کرمانشاه (شهر سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی) بودند که از بین آنها تعداد 323 نفر با لحاظ نمودن ملاک های ورود و خروج به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه شدت مواجهه تروماتیک، پرسش نامه ی تجربه ی گسستگی بعد از تروما و پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری  در نرم افزار SPSS نسخه 24 و نرم افزار لیزرل استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که میزان رابطه بین شدت تجربه تروما با تجزیه پس از تروما (17/0) و اجتناب تجربه ای (20/0) در سطح 01/0 معنی دار است و میزان رابطه بین اجتناب تجربه ای و تجزیه پس از تروما نیز 23/0 است که این رابطه در سطح 01/0 معنی دار می باشد. به علاوه نتایج اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در مدل نشان داد که مسیر مستقیم متغیر شدت تجربه تروما به متغیر تجزیه پس از تروما معنی دار نیست (729/1 t= ،17/0= β)، مسیر مستقیم متغیر اجتناب تجربه ای به متغیر تجزیه پس از تروما معنی دار است (466/2 t= ،151/0= β) و مسیر مستقیم متغیر تجربه تروما به متغیر اجتناب تجربه ای معنی دار است (063/3 t= ،315/0= β). همچنین اثر غیرمستقیم متغیر تجربه تروما بر متغیر تجزیه پس از تروما از طریق اجتناب تجربه ای معنی دار است (05/0p< ،096/0= b).

  نتیجه گیری: 

  در نظر گرفتن اجتناب تجربه ای به عنوان میانجی رابطه بین شدت تجربه تروما (زلزله) و تجزیه پس از تروما، می تواند به روشن سازی و تبیین بیشتر نقش تجزیه پس از تروما - به عنوان مکانیسم شکل دهنده بسیاری از مشکلات روان شناختی- کمک کند.

  کلیدواژگان: شدت تجربه تروما، تجزیه پس از تروما، اجتناب تجربه ای، ترومای زلزله
 • معصومه یونسی مله، مالک میرهاشمی*، بهمن کرد، نسرین باقری صفحات 27-35
  مقدمه

  پاندمی کووید-19 و اثرات ناشی از آن بر سلامت و زندگی اجتماعی، آموزش مناسب برای انجام رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه را ضروری ساخته است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه بر انگیزش محافظت از خود دانشجویان در  دوران شیوع کووید-19 بود.

  روش کار: 

  روش مطالعه حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد- واحد ساری در سال 1401 بود. نمونه بر اساس فراخوان مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره دانشگاه انتخاب شد. نمونه اولیه 70 نفر بود. بر اساس ملاک ورود افرادی که یک نمره انحراف معیار از میانگین در پرسشنامه انگیرش محافظت (خزایی پول و همکاران،1400) به دست آورده بودند، 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی در دو گروه 12 نفره (آزمایش و کنترل) گمارده شدند. پرسشنامه انگیزش محافظت توسط شرکت کنندگان هردو گروه در قبل و بعد از بسته آموزشی تکمیل شد.  گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

  یافته ها:

   تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد؛ بسته آموزشی رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه می‏تواند انگیزه محافظت از خود را در بین دانشجویان افزایش دهد (05/0P<). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد؛ میانگین متغیر انگیزه محافظت از خود در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است.

  نتیجه گیری:

   براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد؛ در شرایط شیوع ناگهانی بیماری ها آموزش رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه مبتنی بر نظریه انگیزه محافظت می تواند برای پیشگیری از کووید-19کارا و راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: انگیزش محافظت از خود، آموزش رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه، کووید-19
 • سمیه سلگی، آرزو کرمپوریان*، سلمان خزائی صفحات 36-45
  مقدمه

  پرستاران به عنوان خط اول مقابله با بیماری کووید 19 در جهان شناخته شده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با شادکامی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در این بخش ها انجام شد.

  روش

  دراین مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 347 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1400 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، فرسودگی شغلی ماسلاچ، شادکامی آکسفورد و هوش هیجانی گلمن بود. رابطه بین مولفه های شادکامی و هوش هیجانی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد. عوامل تاثیرگذار بر شادکامی پرستاران بخش کرونا با استفاده از مدل رگرسیون خطی تعیین گردید. داده ها  با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 14 در سطح خطای 5% تحلیل شدند.    

  یافته ها: 

  اکثریت پرستاران زن (54/62 %) با میانگین سنی 77/6±80/31 بودند. بین فرسودگی شغلی و شادکامی رابطه معکوس و معنادار  (002/ r=0, 165/0p=-) و بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه مستقیم و معنادار (183/0 r= , P<001) وجود داشت. نتایج نشان داد به ازای هر واحد افزایش نمره مهارت اجتماعی،49/0 به شادکامی افزوده و به ازای هر واحد افزایش نمره خستگی عاطفی ،35/0 از نمره شادکامی کاسته شد (P<0.001). نهایتا به ازای هر واحد افزایش نمره عدم موفقیت فردی،32/0 به نمره شادکامی افزوده شد (P<0.001).

  نتیجه گیری:

   با توجه به رابطه معکوس بین فرسودگی شغلی و شادکامی و رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و شادکامی پرستاران، میتوان با برگزاری کارگاه های آموزشی هوش هیجانی و همچنین ارتقای شادکامی با برنامه های شادی بخش، از تاثیر نامطلوب احساسات منفی احساس شده در کار و فرسودگی شغلی در پرستاران جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، شادکامی، فرسودگی شغلی، پرستار، کووید 19
 • فاطمه سلمان نژاد، رضا قربان جهرمی*، بیتا نصرالهی، هومن نامور صفحات 46-58
  مقدمه

  مشکلات روان شناختی حاصل تعامل فرد با محیط بوده و رفتارهایی را دربرمی گیرد که منجر به تضادهای اجتماعی، نارضایتی و ناشادی فردی می شود. هدف این پژوهش ارایه مدل ساختاری مشکلات روان شناختی، بر اساس حوزه طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با نقش واسطه ای اجتناب تجربی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و بر حسب هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای علایم مشکلات روان شناختی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر قم در سال 1400 بود. تعداد 250 نفر از مراجعین با مشکلات روان شناختی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی ،پرسشنامه طرحواره یانگ ، پرسشنامه افکار خودآیند و پرسشنامه پذیرش و عمل را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و در نرم افزار Smart Pls (نسخه 3) تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود؛ و اثر مستقیم طرد و بریدگی (11/0) و افکار خودآیند منفی (68/0) بر مشکلات روان شناختی را تایید نمود. همچنین، نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی گری اجتناب تجربی نیز نشان داد که اجتناب تجربی نقش میانجی گری معنی داری (66/0) در رابطه بین طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با مشکلات روانشناختی داشت (05/0>P).   

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ویژگی های طرد و بریدگی و افکار خودآیند منفی به طور مستقیم، و اجتناب تجربی به صورت غیرمستقیم بر مشکلات روان شناختی افراد موثر بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که مراکز مشاوره و بهداشت روان در بررسی مشکلات روان شناختی افراد به ویژگی های حوزه طرد و بریدگی، افکارخودآیند و اجتناب تجربی آنها نیز توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: مشکلات روان شناختی، طرد و بریدگی، افکارخودآیند منفی، اجتناب تجربی
 • مهدی آقاپور، فرزانه میرفتاح زاده* صفحات 59-69
  مقدمه

  مطالعات نشان داده اند که بیماران افسرده در طول دوره بیماری دچار کندی در پردازش اطلاعات می گردند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر نشخوار فکری، نگرانی و پردازش های عصب شناسی زنان افسرده  انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع طرح های آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان افسرده مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تبریز در سال 1399بودند و نمونه مورد نظر از این بیماران به صورت در دسترس انتخاب شدند.  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نگرانی ایالت پنسلوانیا (1990)، نشخوار فکری نولن- هوکسیما (1991)، افسردگی بک (1961)، دستگاه الکتروآنسفالوگرافی 64 کاناله و پروتکل شناختی- رفتاری بک (1983)  استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به کمک روش های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و روش های آماری استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث کاهش نگرانی، نشخوار فکری و افسردگی و کاهش آلفا در منطقه F4 و افزایش آلفا در منطقه F3 می شود P<./.1.

  نتیجه گیری

  مبتنی بر همین یافته ها به روانشناسان و روانپزشکان پیشنهاد مر گردد که از مداخلات شناختی- رفتاری به عنوان مداخله ای موثر برای زنان افسرده بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: نگرانی، نشخوار فکری، عصب شناسی، افسردگی، زنان
 • علی محمدی، سعید ایمانی*، ابوالقاسم خوش کنش صفحات 70-81
  مقدمه

  خیانت زناشویی مایه آشفتگی چشمگیر زندگی فردی و میان فردی زوجین و تباه کننده رابطه آنها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی هم سنجی اثربخشی درمان مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش احساس تنهایی و افزایش صمیمت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود.

  روش کار

  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی سوی همسر در شهرستان شهریار در سال 1400 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 36 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در سه گروه (هر گروه 12 نفر) جایدهی شدند. گروه های آزمایش تحت مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. از مقیاس احساس تنهایی راسل و مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان های مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر کاهش تنهایی و افزایش صمیمیت داشته است (05/0>P). افزون بر این، نتایج نشان دهنده آن بود که درمان مواجهه روایی موثرتر از زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش تنهایی و افزایش صمیمیت بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که مواجهه روایی و زوج درمانی هیجان مدار از آنجا که مداخله مبتنی بر بیان و بازگویی جزییات رویداد آسیب زا در محیط امن درمانی است، می توانند برنامه های درمانی مناسبی برای کاهش تنهایی و افزایش صمیمت زناشویی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر باشد.

  کلیدواژگان: تنهایی، خیانت زناشویی، درمان مواجهه روایی، زوج درمانی هیجان مدار، صمیمیت
 • رسول محمدی، عذرا زبردست*، سجاد رضائی صفحات 82-95
  مقدمه

  بیماران مبتلا به سرطان علاوه بر مشکلات جسمانی ناشی از بیماری و روند درمان با پیامدهای روانی و عاطفی متعددی نیز مواجه هستند که در این زمینه روان درمانی وجودی ممکن است موثر واقع شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر روان درمانی وجودی بر سرمایه ی روان شناختی و کنترل عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون به همراه گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری آن را بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بیمارستان امید مشهد در سال 1400 تشکیل دادند که از میان آن ها  تعداد 22 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. سپس برنامه ی روان درمانی وجودی طی نه جلسه ی 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. گروه ها قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه ی سرمایه ی روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) و پرسشنامه ی کنترل عاطفی ویلیامز و همکاران (1997) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل های کوواریانس تک (ANCOVA) و چندمتغیری (MANCOVA) و در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج ANCOVA آشکار ساخت به طورکلی مداخله روان درمانی وجودی موجب ارتقاء سرمایه ی روان شناختی (64/0 = η، 001/0P<، 34/33F=) و کنترل عاطفی (43/0 = η، 001/0P<، 44/14F=) می شود. نتایج MANCOVA نشان داد روان درمانی وجودی بر بهبود ابعاد سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوش بینی) به طور معنی داری موثر است (05/0<P) و همین اثرات بهبود دهنده برای ابعاد کنترل عاطفی (خشم، خلق افسرده، اضطراب، عاطفه مثبت) تایید شد (05/0<P).

  نتیجه گیری: 

  نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر روان درمانی وجودی بر سرمایه ی روان شناختی و کنترل عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بود. در نتیجه، لزوم کاربست درمان های وجودی متمرکز بر مسایل مرتبط با بیماران مبتلا به سرطان به ویژه با تمرکز بر بهبود سرمایه ی روان شناختی و کنترل عاطفی در آن ها ضروری و حایز اهمیت به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: وجودگرایی، روان درمانی، سرمایه ی روان شناختی، عاطفی، شیمی درمانی
 • ندا قاسمی، فاطمه رضایی*، مسعود صادقی صفحات 96-108
  مقدمه

  اختلال میل/ برانگیختگی جنسی زنان، موجب بروز آسیب های هیجانی و روان شناختی و کاهش کیفیت و رضایت زناشویی و افزایش فرسودگی زناشویی می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر روان درمانی یکپارچه و درمان شناختی رفتاری بر پریشانی جنسی و روان شناختی زنان مبتلا به اختلال میل- برانگیختگی جنسی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی  با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به اختلال میل برانگیختگی جنسی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1400-1399 بودند که از میان آن ها تعداد 45 نفر  با میانگین سنی 55/33 به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه گمارش شدند (هر گروه 15 نفر). هر سه گروه با مقیاس های پریشانی جنسی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه های آزمایشی پژوهش تحت مداخله هفتگی قرار گرفتند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مداخله، اعضای هر سه گروه مجدد با ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که  هر دو مداخله بر پریشانی جنسی تاثیرگذار بود (F= 115.59   ; p<0.05) ولی روان درمانی یکپارچه اثربخش تر بود. همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در متغیر پریشانی روانشناختی نیز هر دو درمان اثربخش بودند (اضطراب (F= 38.44; p<0.05)، افسردگی (F= 28.40; p<0.05)و استرس (F= 36.15   ; p<0.05)) ، ولی درمان شناختی رفتاری اثربخشی بیشتری داشت.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد  که روان درمانی یکپارچه و درمان شناختی رفتاری در تعدیل پریشانی جنسی و روان شناختی افراد مبتلا به اختلال میل/ برانگیختگی جنسی از اثربخشی لازم برخوردار هستند و پروتکل روان درمانی یکپارچه می تواند به عنوان یک گزینه درمانی مناسب در کنار سایر الگوهای روان درمانی این اختلال مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال میل- برانگیختگی جنسی، درمان یکپارچه، درمان شناختی رفتاری، پریشانی جنسی، پریشانی روان شناختی
 • مهشید سرابندی، محمدعلی محمدی فر*، نعمت ستوده اصل صفحات 109-119
  مقدمه

  این مطالعه با هدف اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر طرحواره های هیجانی زوج های جوان انجام گرفت.

  روش کار

  روش مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری را تمامی زوجین جوان دچار مشکل سازگاری تشکیل دادند که به مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره در شهر تهران در شش ماهه دوم سال 1398 مراجعه کردند (2025=N). از بین آنان 20 زوج (40 نفر) بر اساس ملاک های ورود و به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس در دو گروه زوج درمانی هیجان مدار و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل  مقیاس طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002)  بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش زوج درمانی هیجان مدار با رویکرد جانسون (2004) در 9 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل در نوبت انتظار بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و با نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت؛ و مداخله زوج درمانی هیجان مدار بر طرحواره های هیجانی زوج های جوان تاثیر مثبت معنادار داشتند (05/0<P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخله زوج درمانی هیجان مدار می تواند برای بهبود طرحواره های هیجانی زوج های جوان کارآمد باشد؛ و توصیه می گردد که درمانگران و مشاوران خانواده در راستای بهبود طرحواره های هیجانی زوجین در کنار سایر مداخلات درمانی از این درمان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، طرحواره های هیجانی، زوجین
|
 • Fereshteh Shirazi, Nasim Jahangiri, Leila Jafari*, Zahra Akbari Pages 1-13
  Introduction

  Mindfulness may be considered as a state of promoting self-awareness to improve cognitive fusion, emotional dysregulation, and suicidal thoughts. Therefore this study was done aimed to evaluate the effect of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) in cognitive fusion, emotional dysregulation, and suicidal ideation in patients with major depressive disorder.

  Methods

  The research was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all people with major depressive disorder who referred to the zhuan Clinic in Tehran in 2021. 30 patients with major depression were selected by convenience sampling method and randomly in two experimental groups (15 subjects) and control subjects (15 subjects) were included. During eight 90-minute sessions, the experimental group was subjected to mindfulness-based therapy group 2 days a week, but no intervention was performed on the control group. Both before and after the intervention, answered standard Guilford et al.'s cognitive fusion questionnaires (2010), Gratz and Romer (2004) emotion difficulty scale, and Beck's (1979) suicidal ideation scale.To analyze the data, multivariate analysis of covariance was used using SPSS software version 23.

  Results

  There was a significant difference between the average post-test scores of the intervention group and the control group. In this way, the cognitive therapy training based on mindfulness significantly led to a decrease in the mean post-test score of cognitive fusion variables, emotional dysregulation and suicidal thoughts compared to the pre-test scores in the intervention group (P<0.01).

  Conclusions

  According to the obtained results, the use of group therapies such as mindfulness has positive effects on reducing on cognitive fusion, emotional dysregulation, and suicidal ideation in patients with major depressive disorder. Therefore, in different stages of treatment or after, it is possible to help reduce Cognitive and emotional variables by providing this type of training.

  Keywords: Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Cognitive Fusion, Emotional Dysregulation, Suicidal Thoughts, Major Depression
 • Farshad Ahmadi, MohammadAli Goodarzi*, MohammadReza Taghavi, Mahdi Imani Pages 14-26
  Introduction

  Earthquake trauma has a wide range of psychological consequences in the affected areas. In addition, the role of Peritraumatic dissociation - as one of the consequences of trauma and the shaping factor of psychological problems - is still unknown. Therefore, the aim of the present study was to Modeling Structural Relationships between Trauma experience and Peritraumatic dissociation with the mediation of experiential avoidance.

  Methods

  The research method was correlation using structural equation analysis. The statistical population of the study included people with experience of earthquake trauma living in Kermanshah region (Sarpol Zahab and Salas Babajani cities), among whom 323 people were selected by taking into account the exclusion and inclusion criteria as convenience sampling. Research tools include: Traumatic Exposure Severity Scale (TESS), Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ) and Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II). For data analysis, the Structural equation method was used in SPSS (version 24) and LISREL.

  Results

  The results showed that the tested model has a good fit. Also, the results of the correlation matrix showed that the relationship between the intensity of trauma experience with peritraumatic dissociation (0.17) and experiential avoidance (0.20) is significant at the 0.01 level, and the relationship between experiential avoidance and peritraumatic dissociation is 0.23, which is significant at the 0.01 level. In addition, the results of the direct and indirect effect of the variables in the model showed that the direct path of the intensity of trauma experience variable to the peritraumatic dissociation variable is not significant (t = 1.729, β = 0.17), the direct path of the experiential avoidance variable to the peritraumatic dissociation variable is significant (β=0.151, t=2.466) and the direct path of the trauma experience variable to the experiential avoidance variable is significant (t=3.063, β=0.315 β). Also, the indirect effect of the trauma experience variable on the peritraumatic dissociation variable through experiential avoidance is significant (b=0.096, p<0.05).

  Conclusions

   Considering experiential avoidance as a mediator of the relationship between the severity of trauma experience (earthquake) and peritraumatic dissociation, can help to clarify and further explain the role of peritraumatic dissociation - as a mechanism that forms many psychological problems.

  Keywords: Severity of trauma experience, Peritraumatic dissociation, experiential avoidance, earthquake trauma
 • Masoumeh Younesi Maleh, Malek Mirhashemi*, Bahman Kord, Nassrin Bagheri Pages 27-35
  Introduction

  The Covid-19 pandemic and its effects on health and social life have made proper training necessary for protective and preventive behaviors. This study aimed to determine the effectiveness of protective and preventive behavior training on students' self-protection motivation during the outbreak of Covid-19.

  Methods

  The method of the present study was a semi-experimental pre-test/post-test type with a control group. The research population included all students of the Azad University - Sari branch in 2022. The sample was selected based on the call of the psychological services and counseling center of the university. The initial sample was 70 people. Based on the entry criteria; in the students who scored one standard deviation from the mean in the protection motivation questionnaire (Khazaee-Pool, et al, 2021), 24 students were voluntarily selected and randomly assigned to two groups of 12 (experimental and control) based on demographic characteristics. The protection motivation questionnaire was completed by the participants of both groups before and after the training package. The control group received no intervention.

  Results

  One-variable analysis of covariance indicated; that the educational package of protective and preventive behaviors can increase the motivation of self-protection in students(P<0.05). Therefore, the comparison of the averages showed; The mean variable of self-protection motivation in the experimental group's post-test was higher than that of the control group.

  Conclusion

    Based on the obtained results, it seems; that in the conditions of a sudden outbreak of diseases, training protective and preventive behaviors based on the theory of protection motivation can be a solution.

  Keywords: Self-Protection Motivation, Protective, Preventive Behavior Training, Covid-19
 • Somayeh Solgi, Arezou Karampourian*, Salman Khazaei Pages 36-45
  Background

  Nurses are known as the first line of fighting the COVID-19 disease in the world. The present study was conducted to determine the relationship between emotional intelligence, happiness and burnout of nurses working in the COVID-19 care wards.

  Methods

  In this cross-sectional study, with the random sampling method, the number of 347 nurses working in teaching hospitals of Hamadan city were selected and studied in 2022. Data collection tools included demographic characteristics checklist, Maslach Burnout Inventory questionnaires, Oxford Happiness Inventory, and Goleman emotional intelligence. The correlation between the components of happiness and emotional intelligence was determined using the Pearson correlation coefficient test. Predictors of happiness were determined using a linear regression model. Data were analyzed using Stata software version 14.  The significance level was considered less than 0.05.

  Results

  The majority of nurses were female (62.54%), with the mean age of 31.80±6.77 years. There was an inverse and significant correlation between the job burnout and happiness (r=0.002, p=-0.165), however there was a direct and significant correlation between emotional intelligence and happiness (r=0.183, P<001). The results showed that happiness was increased by 0.49 and 0.35 for each unit increase in social skill score and emotional exhaustion score, respectively (P<0.001). Finally, for each unit increase in individual failure score, the happiness score was 0.32 increased (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the inverse relationship between job burnout and happiness and the direct relationship between emotional intelligence and happiness in nurses, it is possible to prevent the adverse effects of negative emotions felt at work and job burnout in nurses by holding emotional intelligence training workshops and also promoting happiness with happy programs.

  Keywords: Emotional Intelligence, Happiness, Job Burnout, Nurse, COVID-19
 • Fateme Salman Nejad, Reza Ghorban Jahromi*, Bita Nasrollahi, Hooman Namvar Pages 46-58
  Introduction

   Psychological problems are the result of a person's interaction with the environment and include behaviors that cause social conflicts, dissatisfaction and individual unhappiness. The present study aimed to provide a structural model for psychological problems based on disconnection and rejection domain and negative automatic thoughts with mediating role of experimental avoidance.

  Methods

   The present study was descriptive- correlation and based on the applied aim. The statistical population included all individuals with symptoms of psychological problems that referred to the Qom counseling clinics in 2021. 250 patients with psychological problems were selected by the convenient sampling method and, they answered the questionnaires of “Depression Anxiety Stress Scales”, “Young Schema Questionnaire”, “Automatic Thoughts Questionnaire”and “Acceptance and Action Questionnaire”. Data were analyzed using structural equation modeling and by Smart Pls software.

  Results

   The results of structural equation modeling showed that the model had a relatively fit; And it confirmed the direct effect of disconnection and rejection domain (0.11) and negative automatic thoughts (0.68) on psychological problems. Also, the results of the mediating role of experimental avoidance also showed that experimental avoidance has a significant mediating role (0.66) between disconnection and rejection and negative automatic thoughts with psychological problems (P <0.05).

  Conclusions

   The results of this study showed that the disconnection and rejection domain and negative automatic thoughts directly, and experimental avoidance indirectly has been effective on the psychological problems of individuals. Therefore, it is suggested that mental health clinics pay attention to their characteristics disconnection and rejection domain, negative automatic thoughts, and experimental avoidance in reviewing people's psychological problems.

  Keywords: Psychological problems, Disconnection, rejection, Negative automatic thoughts, Experiential avoidance
 • Mehdi Aghapour, Farzaneh Mirfatazadeh* Pages 59-69
  Introduction

  Studies have shown that depressed patients experience slow processing of information during the course of the disease. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on rumination, anxiety and neurological processes in depressed woman.

  Method

  This research was an experimental design. The statistical population of the study was all depressed patients referred to psychiatric centers in Tabriz in 2021 and the sample of these patients were selected by convenience sampling. The Pennsylvania State Survey (1990), Nolen-Hoxima (1991) rumination questionnaire, Beck depression (1961), 64-channel electroencephalography, and Beck cognitive-behavioral protocol (1983) were used to collect data. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods of mean and standard deviation and inferential statistical methods of multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy reduces anxiety, rumination and depression and decreases alpha in region F4 and increases alpha in region F3.

  Conclusion

  Based on these findings, psychologists and psychiatrists should be recommended to use cognitive-behavioral interventions as an effective intervention for depressed patients.

  Keywords: Anxiety, Ruminant, Neurology, Depression, Woman
 • Ali Mohammadi, Saeed Imani*, Abolghasem Khoshkonesh Pages 70-81
  Introduction

  Marital infidelity is a source of intense distress for personal and interpersonal couples life and destroyer their relationships. The purpose of this study was to effectiveness of narrative exposure therapy and emotion- focused couple therapy on loneliness and marital intimacy among women affected by marital infidelity.

  Method

  This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up 2 month. In this study the statistical population of all women affected by marital infidelity of Shahriar city in year 1400. In the first stage, using convenience sampling method, 36 women affected by marital infidelity were selected and then randomly divided into three groups (each group has 12 people). The experimental groups underwent narrative exposure therapy, emotion- focused couple therapy, but the control group remained in the waiting list. To collect data loneliness scale-version 3 of Russell and marital intimacy scale of Walker and Thompson. Data analysis was performed using analysis of variance with repeated measures with SPSS-24.

  Results

  The results of the study showed that of narrative exposure therapy and emotion-focused couple therapy in post-test and follow up had a significant effect on loneliness and marital intimacy (P<0.05). Also, narrative exposure therapy had stronger effects in improvement of loneliness and marital intimacy than emotion- focused couple therapy.

  Conclusion

  Based on the results this study revealed narrative exposure therapy and emotion- focused couple therapy, since the intervention is based on the expression and retelling of the details of the traumatic event in a safe therapeutic environment, can be suitable treatment programs to reduce loneliness and increase marital intimacy in among women affected by marital infidelity

  Keywords: Emotion-Focused Therapy, Loneliness, Extramarital Relations, Marriage, Narrative Therapy
 • Rasoul Mohammadi, Azra Zebardast*, Sajjad Rezaei Pages 82-95
  Introduction

  In addition to the physical problems caused by the disease and the treatment process, cancer patients also face several psychological and emotional consequences that existential psychotherapy may be effective in this regard. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of existential psychotherapy on psychological capital and affective control in cancer patients undergoing chemotherapy.

  Methods

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of existential psychotherapy on psychological capital and affective control in cancer patients undergoing chemotherapy. This study was a quasi-experimental pre-test-post-test with the control group and its statistical population consisted of cancer patients undergoing chemotherapy at Omid Hospital in Mashhad in 2021, of which 22 as a sample and by Convenience Sampling Method were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Existential psychotherapy program was then performed in nine 90-minute sessions for the experimental group, during which time the control group did not receive any intervention. The groups were tested before and after the intervention with the psychological capital questionnaire of Luthans et al (2007) and the affective control questionnaire of the Williams et al (1997). Data were analyzed using single and multivariate analysis of covariance using SPSS-26 software.

  Results

  The results of ANCOVA showed that existential psychotherapy promoted psychological capital (F = 33.34, p< 0.001, η = 0.64) and affective control (F = 14.44, p< 0.001, η = 0.43). The results of MANCOVA showed that existential psychotherapy is significantly effective in improving the dimensions of psychological capital (self-efficacy, hope, resilience, optimism) (p<0.05) and the same improving effects for the dimensions of affective control (anger, depressed mood, anxiety, positive affect). It was confirmed (p<0.05).

  Conclusions

  The results indicated the effectiveness of existential psychotherapy on psychological capital and emotional control in cancer patients undergoing chemotherapy. As a result, the need to use existential therapies focused on issues related to cancer patients, especially with a focus on improving psychological capital and affective control in them, seems necessary and important.
  .

  Keywords: Existential, psychotherapy, capital, Affective, Chemotherapy
 • Neda Ghasemi, Fatemeh Rezaei*, Masud Sadeghi Pages 96-108
  Background

  sexual interest/arousal disorder in women causes emotional and psychological damage and decreases marital quality and satisfaction and increases marital burnout. The aim of this study was to compare the effectiveness of the newly developed treatment of sexual desire / arousal disorder and cognitive-behavioral therapy on sexual and psychological distress in women with sexual desire / arousal disorder.

  Methods

   The research method was semi experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included women with sexual desire / arousal disorder who referred to counseling centers in Isfahan 2020-2021, from which 45 people were selected by purposive sampling and randomly assigned to three groups (15 people in each group). After selecting and assigning the subjects to the three groups of the study, all three groups were evaluated with the Female Sexual Distress Scale- Revised (FSDS-R) and short scale of depression, anxiety and stress (DASS-21). Then the experimental groups underwent of weekly intervention and the control group did not receive any intervention. At the end of the intervention sessions, the members of all three groups were re-evaluated with research tools.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that both integrated psychotherapy and cognitive-behavioral therapy affect sexual and psychological distress and individuals in the experimental groups received lower scores in the post-test of sexual and psychological distress than those in the control group(P<0.05). The results also showed that there is a significant difference between the two interventions in terms of effectiveness on research dependent variables. In the variable of sexual distress, efficacy is more effective with the newly developed treatment of sexual desire / arousal disorder, but in relation to psychological distress, cognitive-behavioral therapy has been more effective(P<0.05).

  Conclusion

  According to these results, it can be said that the integrated psychotherapy and cognitive-behavioral therapy are effective in modulating sexual and psychological distress in people with sexual arousal disorder and the psychotherapy protocol of sexual arousal disorder can be used as a suitable treatment option along with other psychotherapy models of this disorder.

  Keywords: female sexual desire, arousal disorder, integrated psychotherapy, cognitive behavior therapy, sexual distress, psychological distress
 • Mahshid Sarabandi, MohammadAli Mohammadifar*, Nemat Sotodeh Asl Pages 109-119
  Introduction

  The aim of this study was to the effectiveness of emotion- focoused couple therapy on the emotional schemas of young couples.

  Methods

  The research method was semi-experimental to pretest-posttest. The statistical population consisted of all young couples with adjustment problems who referred to psychological service and counseling centers in Tehran in the second half of 2019 (N=2025). Among them, 20 couples (40 people) were randomly selected based on inclusion criteria, and then replaced in two groups: emotion-focoused couple therapy, and the control group. The research instruments included emotional schemas scale (Leahy, 2002). The experimental group received the emotion- focoused couple therapy with Johnson's (2004) in 9 sessions of 60 minutes. The control group was waiting. Data were analyzed using analysis of covariance (MANCOVA) by SPSS25 software.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups; And emotion-oriented couple-therapy interventions had a significant positive effect on the emotional schemas of young couples (p<0.05).  

  Conclusions

  Based on the results of the present research, emotion-oriented couple-therapy can be effective in improving the emotional schemas of young couples; And it is recommended that therapists and family counselors use this treatment in other therapeutic interventions to improve emotional schemas of couples.

  Keywords: Emotionally Focused Couple therapy, Emotional schemas Couples