فهرست مطالب

روانشناسی اجتماعی - سال دهم شماره 65 (پاییز 1401)

نشریه روانشناسی اجتماعی
سال دهم شماره 65 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سپیده سلطانی بیرق، مهرناز آزادیکتا*، صدیقه حیدری صفحات 1-13

  دوران انقلاب فن آوری و افزوده شدن اینترنت، به ویژه رسانه های اجتماعی، در ابعاد زندگی روزمره جوامع و دانشجویان، واقعیت جدیدی ایجاد کرده است. این واقعیت جدید بدون شک تاثیرات کلی را بر ما تحمیل می کند. استفاده از رسانه های اجتماعی همه مناطق و جوامع را تحت تاثیر قرار داده است و دارای اثرات مثبت و منفی است. هدف این پژوهش، پیش بینی کیفیت زندگی؛ مسیولیت-پذیری و رفتاراجتماعی انتظاری براساس استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی در جوانان، بود. جامعه پژوهش، جوانان (30-18 سال) شهرستان مراغه در سال 1399 (پیک چهارم شیوع کرونا) و حجم نمونه، 381 نفر با استفاده از جدول مورگان تخمین زده شد. به دلیل پیش بینی احتمال جمع آوری اطلاعات نامعتبر 5 درصد به حجم نمونه، اضافه شد و نمونه نهایی 384 نفر بود. افراد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های شبکه ها و رسانه های اجتماعی جهانبانی (1397)، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی WHOQOL-BREF (1996)، مسیولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا (1987) و رفتارهای اجتماعی انتظاری ASBQ (2003) بود. یافته های حاصل از بررسی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد، براساس استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی؛ کیفیت زندگی، مسیولیت پذیری و رفتار اجتماعی انتظاری جوانان قابل پیش بینی بود. براساس نتایج بدست آمده، در حال حاضر با توجه به زیرساخت ها و سرمایه گذاری های انجام شده، استفاده از شبکه ها و رسانه های اجتماعی برای ترویج و اشاعه فرهنگ مسیولیت پذیری، تغییر رفتاراجتماعی و ارتقای ابعاد کیفیت زندگی ابزار مطمین و کافی نمی باشد و نمی توان برای آموزش این مفاهیم به شبکه ها و رسانه های اجتماعی اکتفا کرد. برای پاسداری از نیروی عظیم جوانان و بهره گیری مناسب از پتانسیل آنان به عنوان آینده سازان کشور، ارتقای سواد رسانه ای در جامعه و آموزش استفاده صحیح، آگاهانه و فعالانه از شبکه ها و رسانه های اجتماعی توصیه می شود. بنابرین باید برای سیاستگذاری و مدیریت برنامه های آموزشی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سازمان ها، برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

  کلیدواژگان: شبکه ها و رسانه های اجتماعی، کیفیت زندگی، مسئولیت پذیری، رفتار اجتماعی انتظاری
 • بهروز ایزدآبادی*، بهمن اکبری صفحات 15-29
  نظر به اهمیت دوران نوجوانی و شیوع مشکلات رفتاری در این دوران و نارسایی های جدی و مشهود که این مشکلات در قلمرو کنشگری های تحصیلی، اجتماعی، ارتباطی و دیگر زمینه های مهم زندگی فرد در زمان حال و آینده ایجاد می کنند، تعیین عوامل پیش بینی کننده این مشکلات اهمیت خاص می یابد. اختلالات رفتاری کودکان که از رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی تا رفتارهای افسرده گونه و گوشه گیری در تغییر است، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان، خانواده و خود کودکان مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با شیوع بالایی از مشکلات و پیامدهای همراه هستند. همچنین اختلالات رفتاری به عنوان یک پیش آگهی منفی برای سال های بعدی زندگی محسوب می شوند، اختلالات رفتاری به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و حرفه ای کودکان و نوجوانان تاثیر منفی می گذارد و احتمال ابتلا به بیماری های روانی در دوره ی بزرگسالی را افزایش می دهد (حبیبی، مرادی، پورآوری و صالحی 1394). هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل رابطه بین خشونت خانگی والدین بر رفتارهای برون سازی شده و درون سازی شده دانش آموزان با واسطه گری انعطاف پذیری روانشناختی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی اول استان گیلان بودند. حجم نمونه شامل 431 دانش آموز که به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها، به شیوه نمونه گیری از نوع داوطلبانه و دردسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها، پرسشنامه های خشونت خانگی ، فرم خودگزارش دهی نوجوانان و پرسشنامه ی پذیرش و عمل را تکمیل کرده و تحلیل داده ها با استفاد ه از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد، با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم خشونت خانگی والدین، رفتارهای برون سازی شده و رفتارهای درون سازی شده (یعنی زمانی که انعطاف پذیری روانشناختی به عنوان متغیر واسطه ای اعمال می شود) بیشتر از اثر مستقیم آنها است، فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار می گیرد و شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب نشان می دهد که مدل از برازندگی خوبی برخوردار است (037/0 = RMSEA) .
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، رفتارهای برون سازی شده، رفتارهای درون سازی شده، انعطاف پذیری روانشناختی
 • مریم تقوایی یزدی* صفحات 31-45
  معنویت در محیط کار می تواند برای سازمان ها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسیولیت به ارمغان آورد. اگر چنین شود؛ این مهم ترین وظیفه ای است که جامعه ما در نخستین دهه های هزاره ی جدید با آن مواجه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت معنوی در محیط کار و رفتار اخلاقی کارکنان در آموزش و پرورش استان مازندران می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در سال 1400-1399 به تعداد 1412 نفر بود. حجم نمونه به تعداد 302 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شد. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003) و رفتار اخلاقی لوزیر (1993)، بود. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان بررسی و تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های معنویت در محیط کار برابر 94/0 و رفتار اخلاقی برابر 90/0 صدم محاسبه گردید که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی نسبتا بالایی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصدها، انحراف استاندارد و نمودار ستونی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS22 بود. یافته ها نشان داد که بین مدیریت معنوی در محیط کار و رفتار اخلاقی کارکنان و مولفه های آن در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه وجود دارد. در نتیجه، معنویت در محیط کار می تواند موجب شود کارکنان و مدیران به دلیل احساس تعلقی که به دیگران دارند، از بدگویی و دشمنی های عمدی با یکدیگر خودداری کنند. هر چه معنویت در کار افزایش یابد، اصول اخلاقی در سازمان بیشتر رعایت می شود و افراد به آن پایبندی بیشتری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: مدیریت معنوی در محیط کار، رفتار اخلاقی کارکنان، آموزش و پرورش استان مازندران
 • مهری حران اوف*، ذبیح پیرانی صفحات 47-63

  هدف :

  از پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر عملکرد خانوادگی و کفایت اجتماعی مادران کودکان کم توان ذهنی شهر اراک بود.

  روش پژوهش :

  به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و مرحله پی گیری بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی بودند که به صورت دسترس از بین 108 نفر جامعه آماری انتخاب، و به صورت تصادفی (15 نفر) در گروه آزمایش و (15نفر) در گروه گواه جایگزین شدند.گروه آزمایش طی 10 جلسه 80 دقیقه ای مورد آموزش الگوی شادکامی فوردایس قرار گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های عملکرد خانواده مک مستر FAD (1983) و پرسشنامه کفایت اجتماعی بورمستر 1988 (ICQ-R) جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره، تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t همبسته با نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش الگوی فوردایس در کوتاه مدت و بلند مدت بر عملکرد خانوادگی (حل مساله، ارتباطات، نقش ها، پاسخگویی عاطفی، درگیری عاطفی و کنترل رفتار) و کفایت اجتماعی(آغازگری، اظهار نظر منفی، حل تعارض، خودافشایی و حمایت گری) اثر بخشی معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون t نشان داد بین میانگین نمرات مولفه های عملکرد خانوادگی و مولفه های کفایت اجتماعی در مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری گروه آزمایش تفاوت معنی داری وجود ندارد. یعنی آموزش از ثبات خوبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  با توجه فشار روانی که از جانب فرزند کم توان ذهنی بر مادران وارد می شود، مشاوران خانواده می توانند برای بهبود کارکرد خانوادگی و کفایت اجتماعی این افراد از آموزش الگوی شادکامی فوردایس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: الگوی شادکامی فوردایس، عملکرد خانوادگی، کفایت اجتماعی
 • محمود حکیمی فریمانی، فریده حمیدی*، حسین اکبری امرغان صفحات 65-77

  با توجه به اهمیت توانایی های هیجانی- اجتماعی در دوران کودکی به ویژه در دوران پیش دبستانی، لزوم مداخله با هدف بهبود و ارتقای توانایی های هیجانی- اجتماعی و بهره گیری از روش های آموزشی مبتنی بر بازی به ویژه برای کودکان پیش دبستانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی بر افزایش توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی انجام شد. مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان پیش دبستانی ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 48 نفر بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه کشی در دو گروه 24 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش 20 جلسه 45 دقیقه ای با روش بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزار پژوهش مقیاس ارزش های هیجانی- اجتماعی و تاب آوری برای کودکان پیش دبستانی بود. داده ها با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی باعث افزایش توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (05/0<p). طبق نتایج این پژوهش، برنامه ریزی جهت بهبود توانایی های هیجانی- اجتماعی در کودکان پیش دبستانی بر اساس بازی های آموزشی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی در کنار سایر روش های آموزشی موثر ضروری است.

  کلیدواژگان: بازی های آموزشی، یادگیری هیجانی- اجتماعی، توانایی های هیجانی- اجتماعی، کودکان پیش دبستانی
 • اسما فولادی، مریم شکری*، فاطمه محمدآبادی، جمال عاشوری صفحات 79-94

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان کم توان ذهنی خفیف مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران در فصل بهار سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 45 کودک کم توان ذهنی خفیف بودند که پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی شامل دو گروه آزمایش (تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی) و یک گروه کنترل جایگزین شدند. هر یک از گروه های آزمایش به تفکیک 10 جلسه 45 دقیقه ای (دو جلسه در هفته) به صورت گروهی تحت آموزش تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزار پژوهش حاضر شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های اجتماعی (گریشام و الیوت، 1990) بود. داده ها با روش های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هر دو روش مداخله تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش مهارت های اجتماعی و هر سه مولفه آن شامل همکاری، قاطعیت و خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی خفیف شدند (001/0<p)، اما بین روش های مداخله در افزایش مهارت های اجتماعی و مولفه های آن تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمانگران، مشاوران و روانشناسان می توانند از هر دو روش تحلیل رفتار کاربردی و بازی درمانی برای افزایش مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی خفیف استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتار کاربردی، بازی درمانی، مهارت های اجتماعی، کم توان ذهنی خفیف
 • حمیده یزدانی*، ایوب سقزی، نرگس بخشی صفحات 95-107

  بیماری های واگیردار همواره منبعی از ترس و نگرانی را موجب می شوند که به دنبال شیوع بیماری، نشانه های اضطراب در فرد قابل مشاهده است از جمله اضطراب کرونا که به تداوم آسیب های روانی و تشدید مشکلات اجتماعی منجر می شود. هدف از انجام این پژوهش مقایسه خودکارآمدی مقابله ای براساس شدت اضطراب کرونا در شهروندان شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه شهروندان شهر تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1400 بودند که 215 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه با فراخوان اینترنتی از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام و واتساپ) انتخاب شدند. داده های آماری با استفاده از مقیاس اضطراب ویروس کرونا (علی پور و همکاران، 1398) و مقیاس خودکارآمدی مقابله ای (چسنی و همکاران، 2005) که بصورت پرسشنامه های مجازی تحت وب تهیه شده بودند، جمع آوری شد، همچنین داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها با روش تحلیل واریانس یک راهه در نرم افزارSPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه اضطراب کرونا خفیف با شدید، در میانگین خودکارآمدی مقابله ای و مقابله ی مسیله مدار، بین گروه اضطراب کرونا خفیف با متوسط در میانگین مقابله ی مسیله مدار تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0<p). میانگین خودکارآمدی مقابله ای و مقابله مسیله مدار درسایر تقابل های شدت اضطرب کرونا تفاوت معنی دار نداشتند، همچنین میانگین توقف هیجان و افکار ناخوشایند و دریافت حمایت از خانواده و دوستان در تمام تقابل های شدت اضطرب کرونا تفاوت معنی دار نداشتند (05/0>p)، بنابراین بنظر می رسد مسولان حوزه سلامت باید به مفهوم خودکارآمدی مقابله ای به عنوان شاخصی مهم در زمینه تامین سلامت روان افراد در زمان شیوع اضطراب کرونا توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی مقابله ای، اضطراب کرونا، شهر تهران
|
 • Sepideh Soltani Beiragh, Mehrnaz Azadyekta *, Sedigheh Heydari Pages 1-13

  The era of technological revolution and the addition of the Internet, especially social media, has created a new reality in the dimensions of the daily life of communities and students. This new reality undoubtedly imposes general effects on us. The use of social media has affected all regions and societies and has both positive and negative effects. The purpose of this study is to predict quality of life; Responsibility and expected social behavior were based on the use of social networks and media among young people. The study population was youth (18-30 years old) in Maragheh city in 2020 ((Prevalence of the Fourth Corona Peak) and the population was 381 people using Morgan table. Due to the prediction of 5% probability of collecting invalid information, the sample size was added and the final sample was 384 people.Persons subjects were selected using two-stage cluster sampling method. The instruments used were the Jahanbani Social Networking and Questionnaire (2018) and the WHOQOL-BREF (1996) Quality of Life Questionnaire, the California Psychological Questionnaire (1987), and the ASBQ Expected Social Behavior Questionnaire (2003). The findings of Pearson's correlation coefficient and linear regression showed that, based on the use of networks and social media; The quality of life, responsibility and expected social behavior of young people can be predicted. Based on the results obtained, currently according to the infrastructures and investments made, the use of networks and social media to promote and spread the culture of responsibility, change social behavior and improve the dimensions of the quality of life is a tool. It is not reliable and sufficient, and it is not possible to rely on networks and social media to teach these concepts. In order to protect the great power of the youth and make proper use of their potential as the future builders of the country, it is recommended to promote media literacy in the society and teach the correct, conscious and active use of networks and social media.Therefore, appropriate planning should be done for policy-making and management of educational programs through media and social networks in organizations.

  Keywords: Social networks, media, quality of life, responsibility, expected social behavior
 • Behrooz Izadabadi *, Bahman Akbari Pages 15-29
  The aim of this study was to test the model of the relationship between parents 'domestic violence on students' externalized and internalized behaviors mediated by psychological flexibility. The research method is a descriptive structural equation modeling. The statistical population of this study was all male high school students in Guilan province. The sample size includes 431 students who were selected virtually in the form of an invitation message due to the outbreak of the coronavirus and restrictions. Subjects completed the Domestic Violence Questionnaire, Adolescent Self-Report Form, and Acceptance and Action Questionnaire, and data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The results showed that the indirect effect of parental domestic violence and internalized and extroverted behaviors (ie when psychological flexibility is used as a mediating variable) is greater than the direct effect of the calculated variables. The research hypotheses are confirmed and the root mean square approximation index indicates that the model has a good fit (RMSEA = 0.037).
  Keywords: domestic violence, internalizing behaviors, externalizing behaviors, Psychological flexibility
 • Maryam Taghvaee Yazdi * Pages 31-45
  Spirituality in the work environment can bring humanity to organizations, activity to the community, and responsibility to the environment. If so; This is the most important task that our society is facing in the first decades of the new millennium. The purpose of this research is to investigate the relationship between spiritual management in the work environment and the ethical behavior of employees in education in Mazandaran province. This is a descriptive correlational research. The statistical population included all education workers of Mazandaran province in 2013-1400, numbering 1412 people. The sample size of 302 people was selected by stratified random sampling method according to gender. The data collection method was library and field. Data measurement tools included the standard questionnaires of spirituality in the work environment by Milliman et al. (2003) and ethical behavior by Lozier (1993). The validity of the questionnaires was checked and confirmed by experts and by calculating Cronbach's alpha, the reliability of spirituality questionnaires in the work environment was calculated as 0.94 and moral behavior as 0.90 percent, which showed that the questionnaires have relatively high reliability. . The method of data analysis was the use of descriptive statistics (frequency calculation, percentages, standard deviation and column chart) and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov test and Pearson correlation coefficient test) through SPSS22 software program. The findings showed that there is a relationship between spiritual management in the work environment and the ethical behavior of employees and its components in education in Mazandaran province. As a result, spirituality in the work environment can cause employees and managers to avoid bad words and deliberate enmity with each other due to their sense of belonging to others. The more the spirituality in the work increases, the more ethical principles will be observed in the organization and the more people will adhere to them.
 • Mehri Haranof *, Z. Pirani Pages 47-63

  The aim of this study was the effectiveness of teaching Fordyce happiness model on family functioning and social adequacy of mothers of mentally retarded children in Arak. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group and follow-up stage. The sample size consisted of 30 mothers of mentally retarded children who were randomly selected from 108 people in the statistical population, and were randomly (15 people) in the experimental group and (15 people) in the control group. The experimental group in 10 sessions. For 80 minutes, he was trained in the Fordyce model of happiness.Data were collected using the McMaster FAD (1983) Family Performance Questionnaire and the Burmster Social Sufficiency Questionnaire 1988 (ICQ-R) and using multivariate analysis of covariance, univariate analysis of covariance and t-test paired with SPSS-20 software. Were analyzed.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that short-term and long-term Fordyce model training on family performance (problem solving, communication, roles, emotional responsiveness, emotional conflict and behavior control) and social adequacy (initiation, negative comment, conflict resolution). , Self-disclosure and advocacy) have significant effectiveness. Also, the results of t-test showed that there is no significant difference between the mean scores of family performance components and social adequacy components in the post-test phase and the follow-up phase of the experimental group.That is, education has good stability.

  Conclusion

  Due to the psychological pressure exerted on mothers by the mentally retarded child, family counselors can use Fordyce's happiness model training to improve their family functioning and social well-being.

  Keywords: Fordyce Happiness Pattern, Family Performance, Social Adequacy
 • Mahmoud Hakimi Farimani, Farideh Hamidi *, Hossein Akbari Amarghan Pages 65-77

  Considering the importance of social-emotional abilities in childhood especially in preschool age, the necessity of intervention with the aim of improving and promoting of social-emotional abilities and using game-based educational methods, especially for preschool children, the present research was conducted with the aim of determining the effectiveness of educational games based on social-emotional learning on increasing social-emotional abilities in preschool children. The present study was a semi-experimental with pretest, posttest and two-month follow-up design with control group. The research population was a preschool children of 4th district of Mashhad city in the 2020-2021 academic years. The research sample was 48 people who were selected by available sampling method and randomly by lottery replaced into two groups of 24 people. The experimental group was trained 20 sessions of 45 minutes with the method of educational games based on social-emotional learning and the control group was placed on the waiting list for training. The research tool was the social-emotional assets and resiliency scale for preschool. The data were analyzed by methods of analysis of variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test in SPSS software version 25 at a significant level of 0.05. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of social-emotional abilities in preschool children. In the other words, educational games based on social-emotional learning increased social-emotional abilities in preschool children and the results remained in the follow-up phase (P<0.05). According to the results of this research, planning is necessary to improve social-emotional abilities in preschool children based on educational games based on social-emotional learning along with other effective educational methods.

  Keywords: educational games, Social-emotional learning, social-emotional abilities, Preschool Children
 • Asma Fooladi, Maryam Shokri *, Fatemeh Mohammadabadi, Jamal Ashoori Pages 79-94

  The present research was conducted with the aim of comparison the effectiveness of applied behavior analysis and play therapy on increasing the social skills of mild intellectual disability children. This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with experimental and control groups. The research population was mild intellectual disability children referred to counseling centers in the third district of Tehran in the spring season of 2022 year. The research sample was 40 mild intellectual disability children who after reviewing the inclusion criteria were selected by the available sampling method and randomly were assigned into three equal groups including two experimental groups (applied behavior analysis and play therapy) and one control group. Each of experimental groups underwent by applied behavior analysis and play therapy for 10 sessions of 45 minutes (two sessions per week) as a group and during time the control group did not receive education. The tools of the current research included a demographic information form and social skills questionnaire (Gresham and Elliott, 1990). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test in SPSS version 22 software. The findings showed that both intervention methods of applied behavior analysis and play therapy in compared to the control group led to increase the social skills and each three components of them including cooperation, assertiveness and self-control of mild intellectual disability children (P<0.001), but between the intervention methods there was no significant difference in increasing the social skills and their components (P>0.05). According to the results of the present study, therapists, counselors and psychologists can use both methods of applied behavior analysis and play therapy to increase the social skills of mild intellectual disability children.

  Keywords: Applied Behavior Analysis, play therapy, social skills, mild intellectual disability
 • Hamideh Yazdani *, Ayyob Saqqezi, Narges Bakhshi Pages 95-107

  Infectious diseases are always a source of fear and anxiety that following the outbreak of the disease, symptoms of anxiety can be seen in the person, including coronary anxiety, which leads to the continuation of psychological trauma and aggravation of social problems. The aim of this study was to compare coping self-efficacy based on the severity of corona anxiety in citizens of Tehran. The research method was descriptive kind of comparative causal. The statistical population was all citizens of Tehran in April and May of 2020 that 215 people were selected by voluntary sampling with online call through virtual social networks (Telegram and WhatsApp). Data were collected by Coronavirus Anxiety Scale (Alipour et al., 2018) and the Coping Self-Efficacy Scale (Chesni et al., 2005) which were prepared as virtual web-based questionnaires. Also the data obtained from these questionnaires were analyzed by one-way analysis of variance in SPSS-25 software. The results of variance analysis showed that there was a significant difference between mild and severe coronary anxiety group in the mean of coping self-efficacy and problem-oriented coping (p<0/01).Mean self-efficacy and problem-oriented coping did not differ significantly from other coronary anxiety severity confrontations, Also, the mean stop unpleasant emotions and thoughts and get support from friends and family were not differ significantly in all coronary severity confrontations (p<0/05). Therefore, it seems that health officials should pay more attention to the concept of coping self-efficacy as an important indicator in ensuring the mental health of people during the outbreak of coronary anxiety.

  Keywords: coping self-efficacy, corona anxiety, Tehran