فهرست مطالب

نشریه رسانه های دیداری و شنیداری
پیاپی 44 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیرحسین پرمهر یابنده*، حسین عابددوست، زیبا کاظم پور صفحات 5-28

  تولید سریال برای نمایش خانگی بخشی از فعالیت های رسانه ای مرسوم است. سریال های نمایش خانگی با نشانه های نوشتاری معرفی می شوند. حروف نگاری عناوین این سریال ها، روابط نشانه ای را دربر می گیرد که در انتقال معنا تاثیرگذارند. این روابط در دو بخش نشانه های ارجاعی و شکل گردان جای می گیرند. هدف این پژوهش، تحلیل کارکرد نشانه های ارجاعی و شکل گردان در دو دسته روابط جانشینی و همنشینی نشانه ها در حروف نگاری سریال های نمایش خانگی ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، کتابخانه ای (فیش برداری و تصویرخوانی) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی است. این تحقیق نشان می دهد که انتقال معنای نوشتار با فرم و محتوای آن، رابطه ای تنگاتنگ دارد. بخشی از تایپوگرافی ها به دلیل استفاده از نمادهای به خصوص و ارجاع مستقیم آنها به جهان طبیعی و نیز محتوای سریال، در دسته نشانه های ارجاعی قرار می گیرند، مانند سریال های هیولا، قورباغه و کرگدن که در آنها، نوشتار به ویژگی های طبیعی با قدرت بیشتری اشاره دارد. بخشی دیگر از نشانه ها مانند  سریال های  دراکولا، زخم کاری و یاغی، با توجه به داشتن مفاهیم رمزی- با نیاز به تعمق بیشتر برای دریافت معنای آن- در دسته نشانه های غیر ارجاعی (شکل گردان) جای می گیرند. تعامل میان نشانه های موجود در تایپوگرافی سریال ها، قابل بررسی است و در شخصیت بخشیدن به نوشتار، نام سریال و انتقال معنا نقش بسزایی دارد. همچنین،با توجه به نوع قرارگیری نماد و نوشتار دراین حروف نگاری ها، دردو دسته جانشینی و همنشینی نشانه ها قرارمی گیرند.

  کلیدواژگان: حروف نگاری تایپوگرافی، عنوان بندی سریال، نشانه های ارجاعی و شکل گردان، روابط جانشین و همنشین (نشانه شناسی)
 • اسحاق سازمند، مصطفی دشتی آهنگر* صفحات 29-62

  بررسی توان علوم بلاغی فارسی در تبیین انواع متون - اعم از متون نوشتاری، شنیداری و دیداری- موضوعی است که از جنبه بازتعریف علوم بلاغی مهم بنظر می رسد. با این رویکرد، متونی مانند تبلیغات، باید مورد بررسی های نشانه شناسانه قرار گیرد و شگردهایی که با هدف تاثیرگذاری بر مخاطب در آنها بکار رفته، تبیین شوند. از نمونه های متون پر مخاطب، آگهی های تلویزیونی هستند که تلاش می کنند در مدت زمانی کوتاه، بیشترین تاثیر را بر بیننده داشته باشند. مسیله این پژوهش، تبیین چگونگی تاثیرگذاری متون پویش ایران من با استفاده از شگردهای بلاغی کهن و نو است. این پویش مدتی است که از سیمای ج.ا.ا، با هدف تقویت وحدت ملی و نشان دادن عظمت و زیبایی های ایران، درحال پخش است. همچنین امکان تطبیق صناعات بلاغی نوشتاری در متون تصویری، از دیگر نکاتی است که در ادبیات فارسی کمتر به آن توجه شده است. این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی نشانه شناسانه معلوم می کند که در این متون، علاوه بر شگردهای بلاغت سنتی (مانند نماد، استعاره و مجاز)، از شگردهای تاثیرگذار دیگری نیز استفاده شده که عبارت اند از: ویژگی های ساختاردهنده (مانند استفاده موثر از شخصیت ها، نمادها)، بن مایه ها و استفاده از ویژگی های شنیداری (موسیقی، انواع صداها و صدای راوی).

  کلیدواژگان: آگهی خدمات عمومی، بلاغت، شبه بلاغی، نشانه شناسی، پویش ایران من
 • حسن زریابی یکتا* صفحات 63-94
  انیمیشن از مهم ترین قالب های برنامه سازی تلویزیونی ایران است. گروه های سنتی متنوعی- بویژه کودکان و نوجوانان- به تماشای برنامه های شبکه های مختلفی چون پویا و امید می نشینند. در رقابت سخت بین شبکه های تلویزیونی صداوسیما و شبکه های خارجی و رسانه های مختلف، انیمیشن هایی موفق می شوند که مخاطب خود را بهتر شناخته و تولیدات مفهومی خود را براساس نظرات آنها پایه ریزی کنند. هدف این پژوهش، سنجش نگرش کودکان ایرانی پیرامون ظاهر بصری شخصیت ها در انیمیشن تلویزیونی است. بر همین اساس، مولف با استناد به پاسخ پرسش نامه هایی که به مخاطبان کودک در سراسر ایران ارایه شد، این پژوهش را انجام داده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کودکان پسر و دختر 6 تا 11 سال (مقطع ابتدایی سال های اول و دوم) در کشور بود. پرسش نامه ها نیز بر سنجش میزان علاقه مندی کودکان شاخص هایی مانند رنگ، لباس، مو، چشم و دیگر شاخص هایی از این قبیل متمرکز بود. کودکانی با تفاوت های فرهنگی- اجتماعی از پنج ناحیه کشور (ساری، مشهد، زاهدان، بندرعباس، یزد، سنندج و تبریز) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با گردآوری پرسش نامه های حضوری و تجزیه وتحلیل داده ها به صورت توصیفی، این پژوهش از بین 1393 نفر فراوانی بین دختر و پسر به انجام رسید. علاقه مندی بیشتر کودکان ایرانی به رنگ های گرم، فضای بومی و سنتی، خطوط منحنی، منظم، اشکال پرداخت شده، اندام متوسط، قدبلند، ابروهای ناپیوسته، موهای روشن، چشم روشن شخصیت ها بود این ویژگی ها، شاخص هایی هستند که می توانند برای خلق برنامه های تلویزیونی، موردتوجه هنرمندان انیمیشن قرار گیرند تا براساس سلیقه مخاطبان، آثاری جذاب تولید کنند.
  کلیدواژگان: انیمیشن تلویزیونی، شاخص بصری، طراحی شخصیت، بومی سازی مخاطب کودک
 • حسین ذوالقدر*، سید نورالدین رضوی زاده، مهدی نجف زاده صفحات 95-132

  دنیای امروز، شاهد تغییرات و تحولات عمیقی است که همه آنها در حوزه های عملکردی هویت، مرز، مفهوم جغرافیا (مکان)، فضا و زمان، قابل درک اند. هویت ها چندپاره شده اند، مرزها درنوردیده و مکان و زمان به هم فشرده شده اند. در این راستا، تلویزیون- به عنوان زبانی بین المللی- یکی از عوامل موثر در بروز این تغییرات است و تقریبا هیچ نقطه ای از جهان را نمی توان یافت که از امواج و پیام های تلویزیونی- به عنوان سفیران جدید در سیاست های ارتباطی- به دور باشد. در مواجهه با چنین وضعیتی و برای درک مولفه ‎ها و مختصات تلویزیون جهانی، این پژوهش از طریق مصاحبه با بیست نفر از پژوهشگران و کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه، زمینه های ظهور و بستر فعالیت تلویزیون های جهانی در عصر جهانی شدن را بررسی کرده و به واکاوی مولفه های «تلویزیون جهانی»[1] در شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پرداخته است. براساس نتایج، از منظر صاحبنظران ایرانی، مولفه های «تلویزیون جهانی» را می‏ توان در چهار سطح مولفه های فنی (تکنیکی)، مولفه های محتوایی، مولفه های ساختاری و مولفه های تاکتیکی (رویکردی) طبقه بندی کرد. همچنین زمینه های ظهور و بستر فعالیت تلویزیون های جهانی، تحت تاثیر عوامل پنجگانه فرهنگی، فناوری، سیاسی، اقتصادی و زمینه ای مهیا می شوند.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، تلویزیون جهانی، مولفه، صاحبنظران ایرانی
 • حسین احمدی، علی رجب زاده طهماسبی* صفحات 133-160
  هدف این پژوهش، بررسی کاستی های موجود در برنامه های مستند تلویزیونی با موضوع زندگی شخصیت های دینی است که در برخی موارد، منجر به معرفی نادرست این شخصیت ها شده است. با توجه به اینکه اغلب کمبودها به مرحله پیش تولید بازمی گردد، این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه عمیق با ده نفر از صاحبنظران و مستندسازان این حوزه، به بررسی مهم ترین چالش ها در پنج بخش سوژه یابی، تحقیق، فیلمنامه، تعیین مخاطب و انتخاب عوامل تولید پرداخته است. براساس یافته ها، «پژوهش»که از ارکان تولید فیلم مستند است، در تعداد زیادی از این آثار با سهل انگاری انجام گرفته که در نتیجه وجوه دراماتیک زندگی سوژه بر مستندساز مخفی مانده است. همچنین در ساختار و فرم این گونه مستندها، خلاقیت و تنوع خاصی دیده نمی شود. از این رو، برای بروز خلاقیت در ایجاد ساختارهای مناسب در بازنمایی زندگی و سیره عالمان دینی ضروی است که برنامه سازان مستند در تولید آثاری با این موضوع، پنج مرحله متمایزی که در این پژوهش معرفی شده اند، طی کنند.
  کلیدواژگان: مستند سازی تلویزیونی، مستند شخصیت نگار، پیش تولید
 • محمدرضا یاسین، حمیدرضا حسینی دانا*، امید جهانشاهی، محسن شاکری نژاد صفحات 161-198
  سرعت تحولات و رشد روزافزون پلتفرم های جدید و ابزارهای دیجیتال، وضعیت صنعت خبر را پیچیده کرده و درنتیجه، رقابت میان موسسات خبری نیز تشدید شده است. درواقع، امروزه شاهد جنگ رسانه ای هستیم و در این میان، خبرگزاری صداوسیما با رسانه های معاند و وابسته به غرب در رقابتی جدی قرار دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر آینده خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله است تا چهارچوبی را برای تفکر درمورد آینده داشته باشد و به کمک آن، بتواند تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. در این پژوهش، در مرحله نخست، عوامل موثر بر آینده خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله شناسایی و سپس پالایش شدند و نهایتا، 21 عامل کلیدی یا تعیین کننده به تایید خبرگان این حوزه رسید که شامل مدیران، سردبیران و دبیران پیشکسوت خبر معاونت سیاسی و خبرگزاری صداوسیما بودند. این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و براساس قاعده اشباع نظری به19 مصاحبه اکتفا شد. خبرگان همچنین در کارگاه هایی برحسب میزان اثرگذاری و اثرپذیری، به عوامل نهایی شده نمره دادند که این نمرات در ماتریس اثرات متقابل در نرم افزار میک مک ثبت و تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت حرفه ای خبرگزاری یکی از عواملی است که تاثیرگذاری بالا و تاثیرپذیری کمی دارد و می تواند بر عوامل وابسته که تاثیرپذیری بالاتری دارند، اثر بگذارد. از جمله مهمترین عوامل موثر بر آینده خبرگزاری صداوسیما، اعتماد سیاسی و حضور موثر در فضای مجازی است که در زمره عوامل دو وجهی به شمار می روند و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل ساختاری، خبرگزاری صداوسیما، آینده پژوهی
 • مریم متقی، تهمینه شاوردی*، عاصمه قاسمی صفحات 199-232

  هدف این پژوهش، تحلیل بازنمایی کنشگری سیاسی زنان در سریال های تاریخی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم پس از انقلاب (سال های 1400-1390) با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل روایت گریماس است. با توجه به هدف پژوهش با نمونه گیری هدفمند دو سریال«تبریز در مه» و «بانوی سردار» که در آنها زنان شخصیت اصلی سریال و کنشگر عرصه جامعه و سیاست بودند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. زنان کنشگر عرصه سیاست در این سریال ها بین 20 تا 40 سال داشتند. هر دو شخصیت اصلی زن سریال ها(دختر خان و دختر ولیعهد) از طبقه بالای اجتماع هستند. در این سریال ها بین طبقه اجتماعی و کنشگری زنان رابطه مستقیم وجود دارد. کنش اجتماعی -سیاسی زنان در آنها بازتابی از ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت داخلی، و دخالت دولت های غربی در امور داخلی ایران بوده است. این بازنمایی کنش سیاسی زنان را در مقوله های بسیاری، از جمله در گفتمان شخصیت های حاضر در سریال ها (دیالوگ ها)، در لوازم و ابزار استفاده شده توسط آنها (اسب و اسلحه)، شرکت در امور سیاسی و اجتماعی، ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، دفاع از ارزش های دینی و آرمان ها، برقراری عدالت اجتماعی و همین طور ایجاد تغییر اجتماعی در جامعه زمان خود را نمایش می دهد. با بررسی های انجام شده در این پژوهش، معلوم شد که امر بازنمایی زنان طبقات پایین جامعه که در وقایع سیاسی- اجتماعی تاریخ ایران نقش اساسی داشتند، مورد توجه قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: بازنمایی، تحلیل روایت، کنشگری سیاسی، شخصیت پردازی زنان، تحلیل روایت گریماس
|
 • AmirHossein Pormehr Yabandeh *, Hossein Abeddoost, Ziba Kzempoor Pages 5-28

  Producing series is part of the common media activities. Home video series are introduced by written signs. The typography of the titles of these series consists of symbolic relationships which influence the transfer of meaning. These relationships are categorized as “referential” and “non-referential” signs. The present research aims to analyze the referential and non-referential signs in the two syntagmatic and paradigmatic categorizations in the typography of the Iranian home video series. The method is descriptive-analytical and the data collection method is library analysis (note-taking and Image reading). The research suggests that there is a close relationship between the text’s meaning transfer with its form and content. Typographies are partly included in the referential signs due to the use of specific symbols and their direct reference to the natural world as well as the series’ content, such as The Monster, Frog, and Rhino in which the text refers to the natural world and also the series’ content. Others like Dracula, Yaghi, and Mortal Wound are included in non-referential signs due to containing symbolic concepts which require more contemplation to perceive the meaning. The interaction between referential and non-referential signs in the typography of series can be analyzed and plays a central role in characterizing the text, the series’ title and transferring its meaning. Also, these are categorized into syntagmatic and paradigmatic categories considering the typography of symbol and text

  Keywords: Typography, Titling Series, Referential, Non-Referential Signs, Syntagmatic, Paradigmatic Relationships (Semiotics)
 • Eshagh Sazmand, Mostafa Dashti Ahangar * Pages 29-62

  The study of the utility of Persian rhetoric in reading new sorts of texts -whether written, aural, or visual- seems essential to the redefinition of rhetoric. With this goal in mind, texts such as advertisements should be analyzed semiologically to determine the rhetorical devices used to influence the target audience. Advertisements are among the examples of texts with a large audience that attempt to highly impact the audience in a short time. This study attempts to explain the impact process of the texts used in "Iran-e Man" campaign using traditional and contemporary rhetorical strategies. It has been a while since the ad has run on IRIB TV to promote national unity and portray Iran's magnificence and beauties. In addition, the use of textual rhetorical strategies in visual works is among the aspects receiving less consideration in Persian literature. By applying qualitative content analysis and semiotic analysis to these texts, the article finds that in addition to traditional rhetorical methods (such as symbols, metaphors, and tropes), other effective methods are employed including structuring features (such as the effective use of characters and symbols), themes, and the application of auditory features (music, voices, and narrator’s voice).

  Keywords: Public Service Advertisement, Rhetoric, Pseudo-rhetoric, Semiotics, Iran-e Man Campaign
 • Hasan Zaryabi * Pages 63-94
  Animation is one of the most important forms of TV program production in Iran. Various traditional groups, specially children and adolescents, watch programs on various channels such as Pooya and Omid and are looking for their tastes. In the fierce competition between IRIB channels, and foreign channels and other different media, those animations succeed that know their audience better and base their conceptual productions on their opinions. This study was conducted to assess the attitudes of Iranian children about the visual appearance of characters in television animation. Accordingly, the author conducted this research by referring to responses to questionnaires distributed among children all over Iran. The statistical population of the study included boys and girls aged six to 11 years (first and second grade in elementary school). The questionnaires were also focused on measuring the interest rate of the children in items such as color, clothing, hair, eyes and the like. Children with socio-cultural differences from five regions of the country (cities of Sari, Mashhad, Zahedan, Bandar-e Abbas, Yazd, Sanandaj and Tabriz) were selected by multi-stage random sampling and by collecting the in-person questionnaires and descriptive analysis of the data, the research ended with 1393 boys and girls. Most Iranian children were interested in warm colors, local and traditional atmosphere, curved lines, polished shapes, medium limbs, tall height, discontinuous eyebrows, light hair, and bright eyes. These features can be considered by animation artists to create television programs to produce attractive works based on the audience’s taste.
  Keywords: TV Animation, Visual Index, Characterization, Localization, Children Audience
 • Hoseyn Zolqadr *, Sayyed Nooreddin Razavizadeh, Mehdi Najafzadeh Pages 95-132

  Today's world is witnessing profound changes and transformations, all of which are understandable in the functional realms of identity, borders, the concept of geography (space), space and time. Identities are fragmented, borders are crossed and space and time are compressed. In this way, television as an international language is one of the effective factors in the occurrence of these changes and almost no part of the world can be found that is far removed from the waves and television messages as new ambassadors in communications policy. In the face of such a situation and to understand the components and coordinates of world television, this article has tried to examine the emergence and context of global television in the era of globalization through interviews with twenty communication and media researchers and try to analyze the components of world television in the foreign networks of the Islamic Republic Broadcasting. The results indicate that from the perspective of Iranian experts, the components of world television can be classified into four levels: technical components, content components, structural components, and finally tactical components (approach). And the contexts of the emergence and context of global television are influenced by five factors and themes: cultural, technological, political, economic and contextual.

  Keywords: globalization, global television, component, Iranian experts, thematic
 • Hossein Ahmadi, Ali Rajabzadeh Tahmasebi * Pages 133-160
  This research aims to investigate the deficiencies in television productions about the lives of religious figures. This research looks for the reasons for the failure of these television productions. The research investigates the most important challenges of the pre-production stage of these works by using the in-depth interview method with ten experts and documentary makers in this field. These five steps are topic finding, research, script, audience determination, and selection of the production team.The findings show that the research in these documentaries was done carelessly and the dramatic aspects of the subject's life were not carefully examined. This is why we do not see any innovation and diversity in the form of these documentaries. As a result, to create suitable structures to represent the life and career of religious scholars on television, it is necessary to carry out the five steps mentioned carefully.As a result, to create suitable structures to represent the life and career of religious scholars on television, it is necessary to carry out the five steps mentioned carefully.
  Keywords: Biography documentary, Television, religious figures, pre-production
 • Mohamadreza Yassin, Hamidreza Hoseini Dana *, Omid Jahanshahi, Mohsen Shakerinejad Pages 161-198
  Structural Analysis of the Factors Affecting the Future of the IRIBNews Agency in the 5year HorizonAbstractThe rate of change and the growthof new platforms and digital tools have complicated the news industry,intensifying competition between news organizations.Today,we are witnessing a media war, and the IRIB News Agency is in serious competition with the hostile and Western-affiliated media. Therefore,the purpose of the present study was to analyze the factors affecting the future of the IRIB News Agency in the5year Horizon to have a framework for thinking about the future and with it,take precautionary measures.In this study,in the first stage, the factors affecting the future of the IRIB News Agency over a 5year horizon were identified and then refined. Finally,21factors were finalized and approved by experts, including managers, editors,and veteran news editors of News of the Political Deputy and the IRIB News Agency,selected by purposivesampling method and based on the theoretical saturation rule,19interviews were sufficient.Experts also rated the factors in workshops in terms of effectiveness and susceptibility,and these scores were recorded and analyzed in the interaction matrix in MICMAC software.The results showed that the professional management of the IRIBNews Agency is one of the factors that have high effectiveness and low susceptibility and can affect the dependent factors that have a higher susceptibility.Among the most critical factors affecting the future of the IRIB News Agency are political trust and influentialpresence in cyberspace,which are among the biform factors that have high effectiveness and high susceptibility.Keywords:Structural Analysis,IRIBNews Agency,Interactions,Future Studies.
  Keywords: structural analysis, IRIBNews Agency, Interactions, Future Studies
 • Maryam Mottaghi, Tahmine Shaverdi *, Aseme Ghasemi Pages 199-232

  The purpose of the current research is to analyze the representation of women's political activism in historical series broadcast on the Islamic Republic of Iran in the fourth decade after the revolution (1390-1400) using a qualitative method of Grimas narrative analysis. According to the purpose of the research, two serials "Tabriz Dar Meh" and "Banoi Sardar" in which women were the main characters of the film and social and political actors were selected and analyzed. The female political activists in these series were between 20 and 40 years old. Both the main female characters of the series are from the upper social class. The socio-political action of women in these series has been a reflection of the political and social structure of the internal government, and the involvement of Western governments in Iran's internal affairs. This representation of women's political action in many categories (themes), including in the speech of the characters in the series (dialogues), in the tools used by them (horses and weapons), participation in political and social affairs, creates Social cohesion and solidarity, social acceptability, defense of religious values ​​and ideals, establishing social justice and creating social change in the society of its time are well displayed. With the investigations carried out in the current research, the representation of women from the lower classes of the society, who played an essential role in the social-political events of the history of Iran, has not been taken into consideration.

  Keywords: Narrative Analysis, Political Activism, Women, Analysis of Grimas Narrative