فهرست مطالب

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال پنجاه و سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طیبه علی زمانی*، جهانشیر شاکرمی، مژگان مردانی طلایی، آرش زیبایی صفحات 145-161

  یکی از آفات مهم فلفل دلمه ای، شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، است. یکی از شکارگرهای مهم شته سبز هلو در مراحل لاروی و حشره کامل، کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) است. در مطالعه حاضر، تاثیر محلول پاشی ریز مغذی های آلفا آهن، بیومین های روی، مس و منگنز بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، میزان اجسام ذخیره ای (پروتیین، گلیکوژن و تری گلیسرید) و عوامل غیرآنزیمی آنتی اکسیدان لاروهای سن سوم و چهارم H. variegata تغذیه شده با M. persicae روی فلفل دلمه بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان پروتیین، گلیکوژن و تری گلیسرید به ترتیب در لاروهای سن سوم و چهارم شکارگر روی تیمارهای ریزمغذی نسبت به شاهد به دست آمد. همچنین فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیدان (کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و گلوگز- 6 فسفات دهیدروژناز) و مقادیر ترکیبات غیر آنزیمی (مالون دی‏آلدهید و تیول) لاروهای سنین سوم و چهارم شکارگر به طور معنی داری در تغذیه از شته های پرورش یافته روی تیمارهای ریز مغذی در مقایسه با شاهد کاهش یافت. افزایش فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز در تیمار شاهد می تواند نشان-دهنده بروز استرس اکسیداتیو در بدن شکارگر به دلیل تجمع پراکسید هیدروژن در بدن شته تحت تاثیر متابولیت های ثانویه باشد که منجر به افزایش فعالیت کاتالاز و پراکسیداز شده است. بنابراین، استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک همراه با کود های ریز مغذی مختلف سبب افزایش میزان اجسام ذخیره ای و کاهش شرایط اکسیداتیو شد که می تواند بر فرآیندهای حیاتی شکارگر در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی M. persicae موثر باشد.

  کلیدواژگان: فلفل دلمه، شته سبز هلو، Hippodamia variegata، سامانه آنتی‏ اکسیدان، اجسام ذخیره ای
 • فاطمه کشاورزی، رضا فرخی نژاد، مهدی مهرابی کوشکی* صفحات 163-176

  اکالیپتوس (Eucalyptus sp..)، بارهنگ (Plantago sp.)، خارشتر (Alhagi sp..)، سه‏پستان (Cordia myxa)، شیرین‏بیان (Glycyrrhiza glabra)، شوید (Anethum graveolens)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) از گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان خوزستان هستند که می توانند میزبان تعداد زیادی قارچ‏ های بیماری زای و غیر بیماری‏زای گیاهی باشند. در این مطالعه درطول سال های 98-1397، 30 نمونه از گیاهان دارویی فوق با علایم لکه‏برگی، شانکر و نکروز ساقه جمع‏آوری و 23 جدایه از شش گونه در تیره Didymellaceae شناسایی شدند. ویژگی-‏های ریخت شناسی روی محیط کشت سیب زمینی - دکستروز- آگار (PDA) بررسی شد. برای شناسایی مولکولی، بخش هایی از ناحیه‏های ITS (بعضی جدایه‏ ها)، tub2 (تمام جدایه‏ ها) و rpb2 (بعضی‏ جدایه ‏ها) با استفاده از آغازگرهای مناسب تکثیر و توالی یابی شدند. بر اساس تبارزایی مولکولی و ریخت‏شناسی، گونه‏ های Allophoma labilis، Didymella glomerata، Epicoccum italicum، Neodidymelliopsis farokhinejad، Nothophoma raii و Xenodidymella glycyrrhizicola شناسایی شدند. براساس دانش ما، این اولین گزارش گونه های فوق روی میزبان‏ های ذکر شده و اولین ثبت از گونه‏ های Epicoccum italicum و . N. raii برای میکوبیوتای ایران است.

  کلیدواژگان: تبارزایی مولکولی، ریخت‏ شناسی، پیکنیدیوم، کنیدیوم، میزبان گیاهی
 • آرزو پاکدل*، نگار ردایی صفحات 179-191
  بیماری کوتولگی زرد جو، یکی از شایع ترین و از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری های ویروسی غلات است که عامل آن ویروس کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus, BYDV) و متعلق به خانواده لوتیوویریده می باشد. این بیماری می تواند منجر به کاهش عملکرد 80 درصدی در گندم شود. این ویروس در اکثر نقاط ایران پراکنش دارد. جهت ردیابی و شناسایی این ویروس، نمونه برداری از گیاهان گندم و جو دارای علایم زردی و کوتولگی از مزارع شهرستان های ملایر، نهاوند و تویسرکان در طول فصل رشد سال های 1400-1399 به عمل آمد. آزمون الیزای غیر مستقیم با استفاده از آنتی بادی اختصاصی BYDV-PAV انجام شد. نتایج آزمون الیزا نشان داد که 80٪ نمونه های شهرستان ملایر، 90٪ نمونه های شهرستان نهاوند و80٪ نمونه های شهرستان تویسرکان آلوده به BYDV بودند. همچنین ، از نمونه های الیزای مثبت استخراج آر ان ای کل و آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگر های اختصاصی BYDV-PAV که سویه رایج این ویروس در اکثر مناطق کشور می باشد انجام شد. بررسی ها نشان داد که این ویروس در اغلب مناطق نمونه برداری شده وجود دارد. جهت تایید صحت نتایج، نمونه ی دارای علایم از شهرستان تویسرکان برای تعیین ترادف انتخاب شد. جدایه تویسرکان بیش از 97٪ با جدایه های کهنوج، کرج، یزد و اراک شباهت دارد درحالی که با سایر جدایه های ایرانی این ویروس شباهت کمی (حدود 85 درصد) دارد.
  کلیدواژگان: ویروس کوتولگی زرد جو، لوتئوویریده، الیزای غیر مستقیم، RT-PCR، تعیین ترادف
 • وحید زرین نیا*، حامد شیخی صفحات 193-207

  گیاه گلرنگ با نام علمی L. tinctorius Carthamus از خانواده کمپوزیته و با فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. فعالیت ضد قارچی نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گل های گلرنگ علیه بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ناشی از قارچ Fusarium solani در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای بررسی شد. سنتز نانوذرات نقره با روش آنالیز طیف سنجی) UV.Vis (تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ارزیابی شد. فاکتور شدت بیماری در هر بوته لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تشکیل نانوذرات نقره با تغییر رنگ محلول نیترات نقره به قهوه ای تیره بعد از اضافه کردن عصاره به محلول نیترات نقره تایید شد. وجود ماکزیمم جذب توسط آنالیز UV-Visدر محدوده 415 نانومتر دلیلی بر سنتز نانوذرات می باشد. میکروسکوپ الکترونی عبوری شکل نانوذرات را کروی نشان داد. آنالیز XRD اندازه متوسط نانوذرات را 20نانومتر نشان داد. در شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از تکنیک اختلاط با محیط کشت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) روی نرخ رشد میسلیومی قارچ غلظت 200 پی پی ام شد. اثرات بازدارندگی نانوذرات در شرایط گلخانه ای غلظت 800 پی پی ام و در شرایط مزرعه ای غلظت 1000 پی پی ام با روش آغشته سازی بذرهای لوبیا با نانو ذرات مطلوب ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین غلظت نانو ذرات مختلف و تاثیر قارچ عامل بیماری بر روی شاخص های اندازه گیری شده معنی دار است.

  کلیدواژگان: گیاه گلرنگ، فعالیت ضد قارچی، نانو ذرات نقره، سنتز زیستی، اثر بازدارندگی
 • قدیر نوری قنبلانی*، زهرا عابدی، لیلا متقی نیا، علیرضا نوری صفحات 209-224

  سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica F.، یک آفت مهم محصولات انباری است که از نظر اقتصادی، خسارت قابل توجهی را در غلات ایجاد می کند. با توجه به ضرورت استفاده از روش های کنترل جایگزین سموم شیمیایی، در پژوهش حاضر تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس های دو گونه گیاهی زنیان (Carum copticum L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) به همراه خاک دیاتومه رویR. dominica مورد ارزیابی قرار گرفت. ترکیبات شیمیایی اسانس های گیاهی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی شناسایی شد. عمده ترین ترکیبات شیمیایی در اسانس زنیان Phenol، Benzene و γ-Terpinene و در اسانس رازیانه Propanal، Trans-anethole، γ-Terpinene، Benzene و Cyclohexene بودند. سمیت اسانس رازیانه (LC50 = 83/103 میکرولیتر بر لیتر هوا) علیه حشرات کامل R. dominica بیش تر از اسانس زنیان (LC50 = 46/167 میکرولیتر بر لیتر هوا) بود. مقدار LC50 خاک دیاتومه نیز 052/0 گرم بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج آزمایش تاثیر زیرکشندگی (LC30) نشان داد که طول عمر حشرات کامل نر و ماده و نیز زادآوری ماده ها به طور معنی داری در تیمار اسانس زنیان همراه با خاک دیاتومه کم-ترین بود. هم چنین، نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) آفت در تیمارهای ترکیب اسانس زنیان همراه با خاک دیاتومه و ترکیب اسانس رازیانه همراه با خاک دیاتومه به طور معنی داری کم تر (05/0  < p).از سایر تیمارها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از اسانس های هر یک از این گیاهان به همراه خاک دیاتومه در برنامه های مدیریتی R. dominica استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، آفت انباری، تاثیر کشندگی، تاثیر زیرکشندگی، خاک دیاتومه
 • سلطان رون*، کبیر عیدوزهی، محمود سوف باف سرجمعی، عباس خانی صفحات 225-238
  کرم گلوگاه انار، (Lep.: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae Zeller ، آفتی اقتصادی، پلی فاژ و با پراکنش جهانی است که بعضی از محصولات باغی و انباری را مورد حمله قرار می دهد. طول دوره ی رشدونمو دوره جنینی (تخم)، سنین مختلف لاروی، شفیرگی و کل دوره ی نابالغ کرم گلوگاه انار با استفاده از دو مدل خطی روز- درجه و ایکموتو و تاکای در دامنه ی دمایی 35-10 درجه ی سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بر اساس نتایج، دما، طول دوره ی رشد و نمو مراحل رشدی کرم گلوگاه انار را در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرار داد و افزایش دما کاهش طول دوره رشد و نمو را بدنبال داشت . در این تحقیق از مدل های خطی روز-درجه و ایکموتو و تاکای به منظور توصیف اثر دما بر رشد و نمو کرم گلوگاه انار استفاده شد. هر چند هر دو مدل برازش مناسبی روی داده ها داشتند، ولی با توجه به معیار های آماری، مقادیر برآورد شده توسط مدل ایکموتو و تاکای به عنوان شاخص های دمایی کرم گلوگاه انار در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل خطی ایکیموتو و تاکای، نیاز گرمایی مراحل رشدی جنینی ، کل دوره لاروی، شفیرگی و کل دوره نابالغ کرم گلوگاه انار به ترتیب 19/46، 73/577، 44/167 و00/831 روز-درجه بود و مقادیر دمای آستانه پایین دمای رشد و نمو برای مراحل یاد شده با به کارگیری مدل ایکیموتو و تاکای به ترتیب 29/11، 29/4، 55/4 و 83/4 درجه سلسیوس برآورد شد.
  کلیدواژگان: زمان فیزیولوژیک، رشد و نمو، مدل خطی، Ectomyelois ceratoniae
 • سکینه جمالی پاقلعه، ناصر رادمان، امیرحسین محمدی*، مهدی پیرنیا، عبدالحسین طاهری صفحات 239-254

  پژمردگی ورتیسلیومی یکی از بیماری های مهم بوده که می تواند خسارت زیادی را به درختان پسته وارد نماید. قارچ ریشه های آربوسکولار علاوه بر بهبود وضعیت رشدی گیاهان باعث افزایش تحمل به عوامل بیماریزا می گردند. در این تحقیق تاثیر مخلوط سه گونه قارچ ریشه آربوسکولار Funneliformis mosseae ، Rhizophagus irregularis وClaroideoglomus etunicatum بر بیماری پژمردگی ورتیسلیومی دو پایه پسته احمدآقایی و بادامی زرند (به ترتیب حساس و مقاوم به بیماری) ارزیابی گردید. مایه-زنی قارچ ریشه های آربوسکولار (AM) در هنگام کاشت بذرها و مایه زنی بیمارگر (Vd) پس از 52 روز، با استفاده از اینوکولوم تکثیر شده روی بستره ماسه-آرد جو-آب مقطر، انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ای کاملا تصادفی با 5 تکرار در گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد که مایه زنی قارچ ریشه های آربوسکولار در هر دو پایه پسته وزن خشک ریشه و اندام -هوایی، ارتفاع و قطر ساقه، سطح برگ، غلظت عناصر غذایی، پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و شاخص کلروفیل را در مقایسه با گیاهان شاهد و مایه زنی شده با بیمارگر افزایش می دهد. در تیمار AM+Vd، تنها در پایه احمدآقایی حضور بیمارگر باعث کاهش درصد کلنیزاسیون قارچ ریشه های آربوسکولار در مقایسه با تیمار AM گردید. در انتهای آزمایش شاخص بیماریزایی در تیمار Vd در دو پایه احمدآقایی و بادامی زرند به ترتیب 9/3 و 9/1 بود که در تیمار AM+Vd به 6/3 و 1/1 رسید که کاهش معنی داری را نشان می داد. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این موضوع بود که مایه زنی قارچ ریشه های آربوسکولار با بهبود خصوصیات رشدی، تغذیه-ای و بیوشیمیایی می تواند باعث افزایش مقاومت نهال های پسته به پژمردگی ورتیسلیومی شود.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، کلروفیل، پرولین، عناصر غذایی، Verticillium dahliae
 • زینب البرزی، علیرضا بندانی*، احمد عاشوری، ماریا دالرس پیولاکس صفحات 255-271
  دیاپوز یک سازگاری فیزیولوژیکی است که امکان بقای موجود زنده تحت شرایط سخت را فراهم می کند. سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutellaridae)، آفت کلیدی گندم و جو و حشره ای تک نسلی است که چرخه زندگی این آفت دارای دو فاز متفاوت است، فاز تولیدمثلی و دیاپوز مرحله بالغ. در این پژوهش الگوی بیان ژن پروتیین ذخیره ای هگزامرین در اجسام چربی حشرات ماده سن گندم، در دو فاز در حال دیاپوز و خارج از دیاپوز، با استفاده از آنالیز کمی Real time PCR بررسی شد. بیان ژن هگزامرین در ماده های دیاپوزی سن گندم 4/6 برابر بالاتر از ماده های غیر دیاپوزی بود. نتایج پیش بینی قرارگیری درون سلولی و سیگنال پپتید نشان می دهد که این پروتیین در دسته پروتیین های خارج سلولی قرار می گیرد. بر اساس نتایج آنالیز فیلوژنتیک و آنالیز هم ردیفی توالی آمینو اسیدی ژن هگزامرین در سن گندم و سایر گونه های سن متعلق به راسته همی پترا، توالی آمینو اسیدی در کلاد متعلق به راسته همی پترا قرار گرفت (با عدد بوت استرپ100) و شباهت و نزدیکی بسیار زیادی را به توالی آمینو اسیدی ژن هگزامرین در سن برگی قهوه ای Halyomorpha halys نشان داد (شباهت 6/62 درصد). شناسایی ژن هگزامرین به عنوان یک شاخص بیوشیمیایی قابل اعتماد در فاز دیاپوز سن گندم می تواند یک گزینه مناسب و ارزشمند در جهت انجام مطالعات آتی مرتبط با دیاپوز در سطوح سلولی و ملکولی در این آفت باشد.
  کلیدواژگان: شاخص بیوشیمیایی، آنالیز هم ردیفی، آنالیز فیلوژنتیک، سیگنال پپتید، دیاپوز
 • سید محمدرضا تهامی، علی رضا عسکریان زاده، جابر کریمی* صفحات 271-282

  پسیل معمولی پسته، مهم ترین آفت بومی در پسته کاری های ایران می باشد. در این پژوهش مقادیر LC50 و LC90 آفتکش های موونتو، سیوانتو، استارکل و دایابون روی این آفت در شرایط آزمایشگاهی به دست آمد. سپس در شرایط صحرایی به همراه تیمار آب پاشی و کود مایع سیلیکات پتاسیم علیه آفت به کار رفت. میزان مرگ و میر پوره ها 3، 7، 14 و 21 روز بعد از محلول پاشی محاسبه گردید. داده های صحرایی بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرارو با دو فاکتور تیمار و زمان تاثیر، تجزیه آماری شد. مقادیر LC50 و LC90 حشره کش ها در آزمایشات زیست سنجی به ترتیب برای موونتو 78/500 و 88/1933، دایابون 57/7259 و 41/19839، سیوانتو 85/59 و 16/193 و استارکل 19/7 و 96/36 میکرولیتر بر لیتر به دست آمد. میزان تلفات آفت در شرایط صحرایی برای غلظت های کشنده 50 درصد آفت کش های دایابون، استارکل، سیوانتو، کود سیلیکات پتاسیم، پاشش آب و آفت کش مونتو، سه روز بعد از سم پاشی به ترتیب 33/81، 66/70، 33/57، 00/56، 00/48 و 66/45 درصد به دست آمد. در روز چهاردهم تلفات در تیمار موونتو به 84 درصد رسید و به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود و در روز بیست و یکم نیز همین روند ادامه یافت. بنابراین سمیت و دوام آفت کش های دایابون و موونتو در شرایط صحرایی بیشتر از سایر تیمارها بود و استارکل کمترین دوام را روی این آفت نشان داد.، بر اساس نتایج این پژوهش آفت کش دایابون، کود سیلیکات پتاسیم و آب پاشی به دلیل سازگاری با محیط زیست و موونتو به دلیل دوام بیشتر برای کنترل این آفت مناسب است.

  کلیدواژگان: پسیل معمولی پسته، دایابون، سیلیکات پتاسیم، موونتو
 • سولماز عظیمی*، سعیده شاهین اینجار، علیرضا علیزاده صفحات 283-294
  ایجاد مقاومت در گیاه علیه آفات از روش های جاگزین سموم شیمیایی است که می تواند جمعیت آفت را زیر سطح زیان اقتصادی نگه دارد. باکتری های همزیست خاک زی می توانند عوامل مفیدی در راستای افزایش مقاومت گیاهان در برابر حشرات گیاه خوار باشند. بر این اساس در این پژوهش تاثیر تیمار گیاه باقلا با باکتری Peanibacillus polymyxa N179 روی فراسنجه های جدول زندگی شته سیاه باقلا، Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) مورد بررسی قرار گرفت. دو تیمار مورد بررسی در این پژوهش، شامل گیاه باقلا تیمار شده با باکتری و گیاه باقلا بدون تیمار باکتری به عنوان شاهد بود. گیاهان باقلای کاشته شده و جمعیت شته سیاه باقلا در شرایط دمایی 4±25 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50% و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی پرورش داده شدند. سپس سوسپانسیون باکتری Peanibacillus polymyxa ذکر شده به مقدار پنج میلی لیتر به وسیله سرنگ استریل، در خاک گلدان ها تزریق شد. بین تیمار باکتری و شاهد از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت تفاوت معنی دار مشاهد شد (5/0≥P). به طوری که بیش ترین میزان این آماره روی تیمار شاهد (01/0± 42/0 در روز) و کم ترین آن روی تیمار باکتری P. polymyxa (001/0±23/0 در روز) مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که گیاهان باقلای تیمار شده با باکتری می تواند جهت کاهش جمعیت شته سیاه باقلا موثر باشد.
  کلیدواژگان: باکتری، جدول زندگی، مقاومت گیاه، شته
 • نسیبه براهویی، حسین علایی*، روح الله صابری ریسه، ابراهیم صداقتی صفحات 295-311
  پوسیدگی ریشه و طوقه از جمله بیماری های مهم درختان مرکبات در ایران است. روش های مختلفی از جمله مهار زیستی برای مدیریت این بیماری پیشنهاد شده است. گونه های تریکودرما به طور گسترده در همه خاک ها و مواد گیاهی وجود دارد. در این بررسی از 27 جدایه تریکودرما برای مهار زیستی Phytophthora citrophthora استفاده شد. سنجش کمی آنزیم سلولاز و بتا 1-3 گلوکاناز جدایه های تریکودرما به روش دی نیتروسالیسیلیک اسید انجام شد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که بیش ترین مقدار مربوط به جدایه T. harzianum CT-763 و T. virens CT-9715 با 2 µmol/ml فعالیت آنزیمی می باشد. بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی تقابل مستقیم جدایه های مختلف تریکودرما با بیمارگر، تاثیر بازدارندگی متابولیت های فرار و غیرفرار جدایه ها روی رشد میسلیومی بیمارگر انجام شد. تمامی جدایه های تریکودرما و همچنین ترکیبات فرار و غیر فرار آنها سبب بازدارندگی رشد میسلیومی بیمارگر فیتوفتورا شدند. بیشترین درصد بازدارندگی در آزمون کشت متقابل همزمان و غیر همزمان ناشی از جدایه T. virens CT-9715 بود. بیشترین تاثیر بازدارندگی درآزمون ترکیبات غیرفرار جدایه های T. afroharzianum CT-891، T. aureoviridis CT-936 و T. atroviride CT-865 با 100 درصد و در آزمون ترکیبات فرار جدایه T. afroharzianum CT-55 با 50 درصد تعیین شدند. در بررسی میکروسکوپی اثر قارچ انگلی جدایه های تریکودرما و فیتوفتورا مشخص شد که جدایه های T. harzianum (CT-566, CT-862, CT-634, CT-873) ، T. afroharzianum CT-55 و T. aureoviridis CT-936 با فرآیندهایی مثل پیچش و فروپاشی باعث تخریب میسلیوم های بیمارگر شدند. برای کاربردی شدن این جدایه های موفق بومی به صورت آفت کش زیستی، انجام مطالعات تکمیلی اثر زیست مهار آنها بر بیمارگر فیتوفتورا در شرایط طبیعی ضروری است.
  کلیدواژگان: انگومک، زیست مهار، دی نیتروسالیسیلیک اسید، سلولاز
|
 • Tayebeh Alizamani *, Jahanshir Shakarami, Mozhgan Mardani-Talaee, Arash Zibaee Pages 145-161

   Myzus persicae (Sulzer) is one of the severe pests of Capsicum annuum L.Hippodamia variegata (Goeze), is an important predator in both the larval and adult stages. In this study, effect of foliar application of micronutrient fertilizers included iron, zinc, copper and manganese were investigated on the activity of antioxidant enzymes, amount of antioxidant non-enzymatic compounds and storage-macromolecules (protein, glycogen and triglyceride) of the third and fourth instar larvae of H. variegata fed on M. persicae. Results showed that the higher amount of protein, glycogen and triglyceride of the third and the fourth instar larvae of H. variegata were obtained on micronutrient fertilizers. The activity of antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase, peroxidase, ascorbate-peroxidase and glucose-6-phosphate dehydrogenase) and the amount of non-enzymatic compounds (malondialdehyde and thiol) significantly decerased in the third and the fourth instar larvae of H. variegata on the micronutrient treatments compared to control. The increase of superoxide dismutase activity can indicate the occurrence of oxidative stress in the body of the third and the fourth instar larvae of predator H. variegata could be assigned to the accumulation of H2O2 in the body of M. persicae under the influence of the defensive secondary metabolites, which led to increase the activity of catalase and peroxidase. Thus, use of biological control agents along to use of micronutrients fertilizers in the integrated management programs of M. persicae could be effective by increasing of the amount of storage macromolecules and decreasing oxidative conditions, which can affect the vital processes of the predator.

  Keywords: Bell pepper, Green peach aphid, Hippodamia variegata, antioxidant defense, Storage macromolecules
 • Fatemeh Keshavarzi, Reza Farrokhinejad, Mehdi Mehrabi-Koushki * Pages 163-176

  Bitter apple (Citrullus colocynthis), camelthorn (Alhagi sp.), cordia (Cordia myxa), dill (Anethum graveolens), eucalyptus (Eucalyptus sp.), licorice (Glycyrrhiza glabra), plantain (Plantago sp.), and rosemary (Rosmarinus officinalis) are medicinal plants distributed in different parts of Khuzestan province. These plants could be host to many pathogenic and non-pathogenic fungi. In this study, 30 samples from medicinal plants showing leaf spot, stem canker and stem necrosis were collected during 2019-2020, and in which 23 isolates of six species in the family Didymellaceae were identified. Molphological characteristics were studied on potato – dextrose - agar (PDA). For molecular study, partial regions of tub2 gene were amplified using appropriate primers and sequenced. Based on molecular phylogeny in combination with morphology, the isolates were identified as follow: Allophoma labilis, Didymella glomerata, Epicoccum italicum, Neodidymelliopsis farokhinejad, Nothophoma raii and Xenodidymella glycyrrhizicola. In our knowledge, this is the first report of above species on surveyed hosts and first record of both E. italicum and N. raii for mycobiota of Iran.

  Keywords: molecular phylogeny, Morphology, pycnidium, conidium, plant host
 • Arezou Pakdel *, Negar Radaee Pages 179-191
  Barley yellow dwarf disease is one of the most prevalent and economically important virus disease of cereals. Barley yellow dwarf virus, BYDV belongs to the family Luteoviridae is causal agent of barely yellow dwarf disease which can result up to 80% yield reduction in wheat. BYDV is present in most regions of Iran. For detection and study on distribution of BYDV, wheat and barley plants showing yellows and dwarfing symptoms were collected from fields of Malayer, Nahavand and Tuyserkan during growing season of 2020-2021. The samples were checked for BYDV infection using indirect-ELISA. The results showed presence of BYDV in most samples. Positive reactions to BYDV antibody in 80% of the Malayer samples, 90% of the Nahavand samples and 80% of the Tuyserkan samples were recorded. Also, total RNA extraction and RT-PCR were performed using specific BYDV-PAV primers; the most prevalent strain of BYDV in most regions of Iran. To verify the results, a sample with symptoms from Tuyserkan selected for sequencing. The BYDV isolate of Tuyserkan had 97% of homology with BYDV isolates were reported from Kahnouj, Karaj, Yazd and Arak, while it showed the least similarity with other Iranian isolates (about 85%).
  Keywords: BYDV, Luteoviridae, Indirect ELISA, RT-PCR, sequencing
 • Vahid Zarrinnia *, Hamed Sheykhi Pages 193-207

  The Safflower Carthamus with the scientific name tinctorius Carthamus L. belongs to the composite family and has antioxidant activity.Antifungal activity of silver nanoparticles synthesized by Safflower Carthamus extract was investigated against bean root rot disease caused by Fusarium solani in laboratory, greenhouse and field conditions.The synthesis of silver nanoparticles was evaluated by spectroscopic analysis (UV.Vis), Fourier transform infrared (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM).Factor disease severity were investigated in each pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) plant.The results of the formation of silver nanoparticles were confirmed by changing the color of the silver nitrate solution to dark brown after adding the extract to the silver nitrate solution. The existence of the absorption maximum by UV-Vis analysis in the range of 415 nm is a proof of the synthesis of nanoparticles.Transmission electron microscopy showed the shape of nanoparticles to be spherical. XRD analysis showed the average size of nanoparticles to be 20 nanometers.In laboratory conditions, using the technique of mixing with the culture medium, the minimum growth inhibitory concentration (MIC) on the mycelial growth rate of the fungus was 200 ppm. PPM was evaluated by impregnating bean seeds with nanoparticles. The results of analysis of variance showed that the interaction effect between the concentration of different nanoparticles and the effect of the disease-causing fungus on the measured indicators is significant.

  Keywords: Green Synthesis, AgNPs, Carthamus tinctorius, antifungal activity
 • Gadir Nouri Ganbalani *, Zahra Abedi, Leila Mottaghinia, Alireza Nouri Pages 209-224

  The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica F. is an important pest of the stored products, which causes severe economic damage on grain. Regarding necesity of using alternative methods to chemical insecticides, in the present study the lethal and sublethal effects of the essential oils of Ajwain (Carum copticum L.) and fennel (Foeniculum vulgare Mill) along with diatomaceous earth were evaluated against R. dominica. The chemical compositions of the essential oils were determined by gas chromatography-mass spectrometry. The major components of Ajwain were phenol, benzene, and γ-terpinene and those of the fennel were propanal, trans-anethole, γ-terpinene, benzene, and cyclohexene. The toxicity of fennel essential oil (LC50 = 103.83 µl/l air) against the adults of R. dominica was higher than Ajwain essential oil (LC50 = 167.46 µl/l air). The LC50 for the diatomaceous earth was obtained 0.052 g/kg. Results of the experiment of sublethal effects (LC30) showed that males and females’ longevity and the fecundity of females were significantly lowest in the combination of Ajwain essential oil along with diatomaceous earth. Furthermore, the net reproductive rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), and finite rate of increase (λ) of the pest, in both the combination of Ajwain essential oil along with diatomaceous earth and fennel essential oil along with diatomaceous earth were significantly lower (P < 0.05) than other treatments. The results of this study indicated that the essential oils of each of these plants in combination with diatomaceous earth can be used in the management programs of R. dominica.

  Keywords: Essential oils, stored product pest, lethal effect, sublethal effect, diatomaceous earth
 • Soltan Ravan *, Kabir Eyidozehi, Mahmoud Soufbaf, Abbas Khani Pages 225-238
  Carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) is an economic pest, polyphagous, and globally distributed that attacks many crops throughout field and storage times. Developmental time of incubation period, larval period, pupal period, and overall immature stages of the carob moth were recorded in temperatures ranging from 10 to 35 °C under laboratory conditions. According to results outputs, temperature affected significantly developmental time of the carob moth at 1% significance level and increasing temperature lead to decreasing developmental time. Degree-Day and Ikemoto-Takai linear models were used to describe temperature-dependent development of the carob moth in this research. Although both of the linear models had shown an acceptable fitting to the experimental data, due to better statistical criteria, estimation of the Ikemoto-Takai linear model was considered as thermal indices of the pest. Estimated values for thermal requirement of incubation period, total larval period, pupal period and overall immature stages of the carob moth were 46.19, 577.73, 167.44 and 831.00 degree-days, respectively. Moreover, the values of the lower temperature threshold for the mentioned developmental stages were 11.29, 4.29, 4.55 and 4.83°C, respectively, using Ikemoto-Takai linear model.
  Keywords: Physiological development time, Growth, Development, Linear model, Ectomyelois ceratoniae
 • Sakineh Jamali Paghaleh, Naser Radman, AmirHossein Mohammadi *, Mahdi Pirnia, Abdolhosein Taheri Pages 239-254

  Verticillium wilt is one of the important diseases that causes economic damage to pistachio trees. Arbuscular mycorrhizae in addition to improvement of plant growth, can increase tolerance to plant pathogens. In this research, the effect of mixture of three species of arbuscular mycorrhizal fungi, Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis and Claroideoglomus etunicatum was evaluated on Verticillium wilt of pistachio rootstocks Ahmad Aghaei and Badami Zarand (susceptible and resistant to Verticillium dahliae, respectively). Arbuscular mycorrhizae (AM) inoculation was done at the time of sowing pistachio seeds and pathogen (Vd) inoculated after 52 days using amended inoculum on sand-barley flour-distilled water substrate. The experiment was performed as factorial in completely randomized design with 5 replications in greenhouse conditions. The results showed that the inoculation of AM increases shoot and root dry weight, stem height and diameter, leaf area, concentration of nutrients, proline, soluble sugars, chlorophyll comparison with the control and inoculated plants with the pathogen. In AM+Vd treatment, the presence of the pathogen only in Ahmad Aghaei rootstock caused a decrease in the colonization percentage of arbuscular mycorrhizal fungi comparison with the AM treatment. At the end of the experiment, the pathogenicity index in the Vd treatment was 3.9 and 1.9 in Ahmad Aghaei and Badami Zarand rootstocks respectively but in the AM+Vd treatment it reached to 3.6 and 1.1, which showed a significant decrease in disease severity. It is concluded that inoculation of AM by improving the growth, nutritional and biochemical characteristics can increase resistance of pistachio seedlings to Verticillium wilt.

  Keywords: biological control, Chlorophyll, proline, mineral elements, Verticillium dahliae
 • Zeynab Alborzi, Ali R. Bandani *, Ahmad Ashouri, Mdolors Piulachs Pages 255-271
  Diapause is a physiological adaptation that allows an organism to survive adverse environmental conditions. Sunn pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae), is a key pest of wheat and barley and univoltine species and its life cycle has two different phases, reproductive phase, and adult stage diapause. In this study, the gene expression patterns of Hexamerin storage protein were evaluated by quantitative Real-Time PCR assay in diapause and non-diapause female insects, in the Sunn pest’s fat body. The Hexamerin gene expression in diapausing females of sunn pest was 6.4 times higher than in non-diapausing females. The results of subcellular localization and signal peptide prediction suggested that the protein was categorized as an extracellular protein. According to phylogenetic analysis and multiple alignment analysis of the Sunn pest’s Hexamerin amino acid sequence and other bugs belonging to the Hemiptera order, the amino acid sequence was placed at clade belonging to the Hemiptera order (with 100 bootstrap number) and revealed high similarity and closeness to brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys Hexamerin gene amino acid sequence (identity 62.6%). Identifying the Hexamerin gene as a reliable biochemical indicator for Sunn pest diapause can be a proper and valuable candidate for further studies at the cellular and molecular levels in this pest.
  Keywords: Biochemical indicator, Alignment analysis, Phylogenetic analysis, Signal peptide, Diapause
 • Sayed MohammadReza Tahami, Alireza Askarianzadeh, Jaber Karimi * Pages 271-282

  Common pistachio psylla, is a native pest in pistachio orchards of Iran. In this research, the LC50 and LC90 values of Movento, Sivanto, Starkel and Diabon pesticides were obtained on the nymphs of this pest in laboratory conditions. Then it was used against the pest in field conditions along with water spray treatment and potassium silicate liquid fertilizer. Finally, the mortality of nymphs was calculated 3, 7, 14 and 21 days after spraying. The field data were statistically analyzed as a factorial experiment based on a randomized complete block design in three replications with two factors of treatment and effect time. The values of LC50 and LC90 of insecticides in bioassay tests are respectively for Movento 500.78 and 1933.88, for Diabon 7259.57 and19839.41, for Sivanto 59.85 and 193.16 and for Starkel 7.19 and 36.96 µl/l were estimated. The results of the field test showed that the highest pest mortality on the third day after spraying were related to Diabon, Starkel, Sivanto insecticides, potassium silicate fertilizer, water spray and Movento pesticide, respectively equal to 81.33, 70.66., 57.33, 56.00, 48.00 and 45.66%. On the 14th day, the mortality rate in Movento treatment reached 84% and was significantly higher than other treatments. Therefore, the toxicity and durability of Diabon and Movento are more than other treatments. Based on the results of this research, Diabon pesticide, potassium silicate fertilizer and water spray due to its compatibility with the environment and Movento insecticide due to its durability It is suitable to control this pest.

  Keywords: Pistachio psylla, Dayabon, Potassium Silicate, Movento, bioassay
 • Solmaz Azimi *, Saedeh Shahin Injar, Alireza Alizadeh Pages 283-294
  Plants resistance against pests is one of the methods of replacing chemical pesticide that can keep the pest population below the economic injury level. Soil symbiotic bacteria can be useful factors in increasing the resistance of plants against herbivorous insects. The two treatments investigated in this research included the bean plant treated with bacteria and the bean plant without bacteria treatment as a control. The Vicia faba L. and black bean aphid were grown in a growth chamber at 25±4 0C, %50±5 RH and a photopriod of 14L: 10D hours. Then, 5 ml of bacterial suspension was added into the soil of sown mugs with a sterile syringe. These experiments on the effect of two treatments on faba bean showed that different treatments have a significant differences effect on the biological properties of black bean aphid. The highest developmental time (19.78±0.20 days) and the lowest fertility rate were occurred on P. polymyxa. There were significant differences between different treatments in terms of inherent rate of population increase (P≤0.5). The highest rate was occurred in control treatment (0.42±0.01 day-1) and the lowest in combination P. polymyxa (0.23±0.001 day-1). The life expectancy of black bean aphids, which was grown on P. polymyxa treated, was significantly lower than control. According to the results, it can be stated that faba bean plant treated can be effective in reducing the population of the aphids of the bean.
  Keywords: Aphid, Bacteria, Plant resistance, life table
 • Nasibeh Barahoei, Hossein Alaei Shahvali Anar *, Roohallah Saberi Riseh, Ebrahim Sedaghati Pages 295-311
  Crown and root rot is one of the important diseases of citrus trees in Iran. Various methods, including biological control, have been proposed to control this disease. Trichoderma species are widely present in all soils and plant materials. In this study, 27 Trichoderma strains were used for biological control of Phytophthora citrophthora. Measurement of cellulase enzyme and beta 1-3 glucanase produced by Trichoderma spp. was done using the dinitrosalicylic acid method. The results showed that the highest values are related to T. harzianum CT-763 and T. virens CT-9715 strains with 2 µmol/ml enzyme activity. Macroscopic and microscopic examinations of the dualculture of different Trichoderma strains with the pathogen, the inhibitory effect of volatile and non-volatile metabolites on mycelial growth of the pathogen were done. All Trichoderma strains and their volatile and non-volatile compounds inhibited on pathogen mycelia growth. The highest percentage of inhibition dualculture tests was caused by T. virens CT-9715. The highest inhibitory effect was determined for T. afroharzianum CT-891, T. aureoviridis CT-936, T. atroviride CT-865 with 100% and T. afroharzianum CT-55 with 50% in the non-volatile and volatile compounds assay, respectively. In microscopic examination of mycoparasitism effect of Trichoderma spp. and P. citrophthora, it was found that T. harzianum (CT-566, CT-862, CT-634, CT-873), T. afroharzianum CT-55 and T. aureoviridis CT-936, destroyed the mycelium of pathogen by a process such as twisting and lysis. For application of these successful local strains as biopesticide, it is necessary to perform additional studies on their biocontrol effects on Phytophthora in natural conditions.
  Keywords: Biocontrol, Cellulase, Dinitrosalicylic acid, Gummosis