فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1401)

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نجمه راموز *، مجید نیلی، سلیمه غبیشاوی صفحات 2-22

  در محیط متغیر و رقابتی امروز، داشتن منابع طبیعی به تنهایی باعث رشد و توسعه‌یافتگی در صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارزآورترین بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و ارایه خدمات یا محصولات جدید بر اساس نیازها و انتظارات بازدیدکنندگان (بازارگرایی) رمز موفقیت این صنعت خواهد بود. در این میان سازمان‌های مدیریت مقصد، نقش مهمی را در ارتقاء عملکرد مقاصد گردشگری ایفا می‌کنند. 150 پرسشنامه از مدیران و کارکنان سازمان گردشگری منطقه آزاد اروند جمع‌آوری و مدل توسعه خدمات نوآورانه پیشنهادی تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، تاثیر مشارکت ذینفعان گردشگری، حمایت مدیران ارشد سازمان و استراتژی‌های نوآورانه از طریق متغیر میانجی بازارگرایی بر توسعه خدمات نوآورانه گردشگری تاثیر مثبت و معناداری بوده ولیکن تاثیر حمایت مدیریت ارشد سازمان، مشارکت ذینفعان گردشگری و تناسب استراتژیک و شرکتی بر توسعه خدمات نوآورانه به صورت مستقیم، مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: گردشگری، سازمان مدیریت مقصد، مدل توسعه خدمات نوآورانه
 • عظیم حسینی ججین*، مجتبی خشنود قشلاقی صفحات 23-43

  شرکت های گردشگری با توجه به نو پا بودن و عدم امکان جذب نیروی انسانی گران قیمت و با اتکا بر دانش، این امکان را خواهند داشت که از توانمندی فناورانه بهره مند شوند؛ بنابراین در این پژوهش باهدف استخراج میزان تاثیر توانمندی و هوشمندی بر تجاری سازی در شرکت های گردشگری، تلاش می‌شود که ارتباط بین فرآیند هوشمندی، توانمندی و تجاری سازی فناوری موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت های فعال در حوزه گردشگری شهرستان سرعین در سال 1400 است. که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس فرمول نمونه گیری مورگان 58 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 عدد از آن قابلیت استفاده را داشتند. پرسشنامه مورداستفاده در تحقیق محقق ساخته است که شاخص های آن از مطالعات و پیشینه مرتبط اخذ و بومی‌سازی شده است. روایی ابزار سنجش تحقیق بر اساس نظرات اساتید متخصص و کارشناسان خبره و پایایی مدل تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که هوشمندی تاثیر مثبت و معنی داری بر توانمندی (537/0 β= و 341/7 T=) و تجاری-سازی در میان شرکت های گردشگری شهرستان سرعین (813/0β= و 827/10T=) دارد. همچنین توانمندی تاثیر مثبت و معنی داری بر تجاری سازی در میان شرکت های گردشگری شهرستان سرعین (935/0β= و 255/9 T=) دارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، سازمان مدیریت مقصد، مدل توسعه خدمات نوآورانه
 • امید سمیعی*، حامد فلامرزی، محمد حسین هوشیارزاده، صادق فلامرزی صفحات 44-64

  کنترل داخلی یکی از مهمترین ارکان شرکت ها جهت رسیدن به سود اوری می باشد زیرا اگر در شرکتی کنترل داخلی موفق وجود نداشته باشد شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد مختلف کنترل داخلی تقویت و توجه جدی به آن داشته باشند.هدف این پژوهش بهبود توسعه رشد اقتصادی شرکت ها از طریق شناسایی و کنترل ریسک های کنترل داخلی شرکت ها انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش ،میدانی و ابزار گرد اوری اطلاعات ،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 150 مورد از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز می باشند و داده های بدست امده پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.تاثیر کنترل داخلی در فرایند شرکت های مستقر در شهرک صنعتی ار آزمون t-test تک نمونه ای و جهت رتبه بندی ریسک ها از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که میانگین حاصل از ازمون t-test تک نمونه ای برابر با 78/2 و کوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز یعنی 3 می باشد و مقدار قدر مطلق آماره tبرابر 001/.و کوچکتر از 5/ است که این حاکی از ان است که در نمونه مورد بررسی وضعیت کیفی مناسبی برقرار نمی باشد و لذا کنترل های داخلی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای ریسک معنا داری می باشد.

  کلیدواژگان: کنترل داخلی، ریسک، حسابرسی داخلی، ساختار سازمانی
 • محمد مدنی*، فرهاد امیری، سعید لازمی صفحات 65-85

  درارتباط با سرمایه‌گذاری می‌توان کارایی را به ‌عنوان انحراف مثبت و منفی کمتر از سرمایه‌گذاری موردانتظار تعریف نمود، می‌توان با استفاده ازمدل سرمایه‌گذاری صرفه‌جو سرمایه‌گذاری موردانتظار را به‌عنوان عملکردی از فرصت‌های رشد پیش‌بینی کرد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری را به‌عنوان انحراف‌ها از سرمایه‌گذاری مورد انتظار اندازه‌گیری کرد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفت. در این تحقیق، اطلاعات مربوط به 123 شرکت که نمونه آماری را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی سال‌های1390 تا 1396 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شود. شایان ذکر است، برای آزمون‌های تحقیق، نرم‌افزار Eviews به کار گرفته ‌شده است نتایج نشان داد که، بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها یپذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین توانایی مدیران بررابطه بین اجتناب مالیاتی وکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم ومعناداری دار یعنی شدت رابطه فوق را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیران، تجدید ارائه صورت های مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • سهیلا شبرنگ رودبارکی صفحات 86-106

  در ابتدای دوره تصدی مدیرعامل، حتی در شرایط بد بازار، عملکرد نامناسب شرکت به‌حساب ضعف مدیرعامل گذاشته می‌شود. بنابراین در ابتدای دوره تصدی، مدیران عامل سعی می‌کنند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند تا بدین ترتیب برای خود اعتبار بی افزایند. وابستگی برای همه رفتارهای سیاسی و اجتماعی مهم است. بدون وابستگی نه سیاست و نه جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد. وابستگی سیاسی عنصر پویای نظام سیاسی است. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دوره تصدی مدیرعامل بر وابستگی سیاسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد دوره تصدی مدیرعامل تاثیر معناداری بر وابستگی سیاسی دارد.

  کلیدواژگان: دوره تصدی مدیرعامل، وابستگی سیاسی، ویژگی هیئت مدیره
 • فاطمه قیصری *، محسن احمدی صفحات 107-124

  فعالیت‌های کوتاه بینانه دارای نتایج موقت مطلوبی هستند و پیامدهای منفی آن در بلندمدت نمایان می‌شود؛ زیرا بازارهای سرمایه قادر به درک صحیح پیامدهای کوتاه بینی در زمان وقوع نیستند. مدیران پس‌ازاینکه به این سمت منصوب می‌شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. هدف پژوهش حاضر تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر کوته‌بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1399 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل رگرسیونی لجستیک و از داده‌های ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. یافته‌های نشان می‌دهد که بین دوره تصدی مدیرعامل و کوته‌بینی مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: دوره تصدی مدیرعامل، کوته بینی مدیرعامل، کوتاه بینی زمانی، کوتاه بینی ناشی از اعتمادبه نفس کاذب
 • حمیدرضا عزیزی*، عطا عوض زاده صفحات 125-143

  شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در قیاس با شرکت‌های مستقل، به‌طور نسبی وابستگی کمتری به بازار سرمایه خارجی و تامین مالی داشته و ممکن است قادر به پرداخت سود سهام دایمی باشند و از این‌رو تامین مالی استان تری برخوردار می‌باشند به‌نوعی دیگر اعتبار تجاری برای چنین شرکتی افزایش می‌باد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری با تاکید بر محدودیت مالی و رقابتی بودن بازار محصولات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که، نمونه تحقیق حاضر متشکل از 132شرکت و بازه زمانی این تحقیق سال‌های 1392 تا 1399 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون خطی چند متغیره) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین عضویت در گروه تجاری و اعتبار تجاری رابطه مستقیم وجود دارد و نیز رقابتی بودن بازار محصول سبب تشدید رابطه فوق شده ولیکن محدودیت مالی سبب تضعیف رابطه فوق می‌گردد.

  کلیدواژگان: عضویت در گروه تجاری، اعتبار تجاری، محدودیت مالی، رقابتی بودن بازار محصولات
 • پدرام اکبریان آقبلاغ *، علی مصطفائی صفحات 144-160

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 122 شرکت سود ده را که در بین سال های 1394 تا 1399 به طور پیوسته عضو بورس بوده اند، انتخاب نموده و با بکارگیری داده های ترکیبی در این بازه زمانی مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. به منظور برآورد مدل ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک با روش برآورد لاجیت و آزمون های مربوطه استفاده شد. دراین تحقیق متغیر وابسته سیاست تقسیم سود براساس کیفیت گزارشگر مالی مورد سنجش قرارگرفت . نتایج آزمون ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی که از طریق شاخص کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش اندازه گیری شده است، تاثیر معناداری بر سیاست تقسیم سود نقدی ندارد. نتایج بدست آمده از آزمون های آماری بیانگر رد فرضیه پژوهش بر خلاف پیش بینی می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، تقسیم سود نقدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران
 • سامان شهسواری پور*، محبوبه سعید، لیلا خسرونیا صفحات 161-170

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1391 الی 1397 بررسی‌شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکرشده 140 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری شرکتی، حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • ویدا شمس نصرتی صفحات 171-188

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر یادگیری خود جهت دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که یادگیری خود جهت دهی تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان مقطع دکتری دانشگان گیلان می باشد که در حال حاضر تعداد 100 نفر بوده که تعداد 80 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری خود جهت دهی چنگ و همکاران (2010) و پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان توسط کانو (1984) و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی اعضای نمونه شامل: جنسیت، وضعیت تاهل و سن و شاخص های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم و ماکزیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند گانه و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم افزار SPSS 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، یادگیری خود جهت دهی (انگیزش یادگیری، طرح ریزی و اجراء، خود نظارتی و ارتباط بین فردی) بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری خود جهت دهی، رضایتمندی دانشجویان، مقطع دکتری دانشگاه گیلان
 • مصطفی یوسفی صفحات 189-202

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان مولفه های چابکی سازمان با مولفه های نوآوری سازمان می باشد، با توجه به بررسی های انجام گرفته در بخش مرور ادبیات پیشینه تحقیقات مشابه، تعریف عملیاتی واژگان استخراج گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ 1999) و نوآوری سازمانی (امید و همکاران 2002)، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات یکی از بانک های دولتی تشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به دست آمد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی پژوهشی مقطعی به حساب می آید. روش های آماری SPSS برای آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مولفه های چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین مولفه های نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که به طورکلی بین چابکی سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، نوآوری سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، شایستگی، سرعت، قدرت پاسخگویی
 • سید محمد میرمحمدی شکتائی*، کیمیا غلامی صفحات 203-220

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تنوع بخشی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. روش تحقیق همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه بانکها و بیمه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 99-1395 است که نمونه آماری به روش غربالگری برابر با پانزده شرکت است. در این تحقیق با روش و الگوی داده‌های ترکیبی و به کمک رگرسیون چندمتغیره، به بررسی فرضیه‌ی تحقیق پرداخته شده است. نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که تنوع بخشی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

  کلیدواژگان: تنوع بخشی، ریسک سقوط قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 • هادی منصوری*، سمیرا خیزاب صفحات 221-242

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره‌وری سازمان در شعب بانک اقتصاد نوین شهر تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی است. شیوه جمع‌آوری داده‌ها تلفیقی از روش کتابخانه‌ای شامل مطالعه اسناد و مدارک و پرسش نامه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان بانک اقتصاد نوین، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 136 نفر تعیین گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ (2005) با پنج بعد و 16 گویه و برای سنجش بهره‌وری سازمان پرسش نامه‌ای ساختارمند با 12 گویه تدوین شد. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم افزارsmart pls و روش حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل جبران خدمت، آموزش، توسعه منابع انسانی و... تاثیر معنی‌داری بر بهره‌وری سازمان دارد. همچنین بعد مدیریت عملکرد منابع انسانی تاثیری بر بهره‌وری سازمان ندارد.

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بهره وری سازمان، مدیریت منابع انسانی.
 • مریم برادران*، افشین عابدین پور، سید محمد میرمحمدی شکتائی صفحات 243-261

  فعال در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز مطابق با روش حذف سیستماتیک 116 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی گردآوری داده ها مربوط به سالهای 1396 تا 1400 می‌باشدو هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری ریسک بر بازدهی سهام شرکتهای بورسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سطح حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این مطالعه را شرکتهای اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه هشت تجزیه و تحلیل شده اند. بر اساس شواهد به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آمار استنباطی ریسک تاثیر منفی و معنادری بر بازدهی سهام دارد. همچنین بر اساس بخش دوم نتایج سطح حاکمیت شرکتی اثر تعدیلگر کاهنده بر رابطه منفی بین ریسک و بازده دارد.

  کلیدواژگان: ریسک، بازده، حاکمیت شرکتی
 • علی اروجی جوکار*، حامد دهقانی صفحات 262-278

  گزارشگری مالی و افشاء اطلاعات، ابزارهای بالقوه مهمی برای مدیرت در ابلاغ عملکرد شرکت و حاکمیت بر افراد برون سازمانی است. این پژوهش بر اساس اقتصاد اطلاعات است. این چارچوبی است که رسما تشخیص می دهد که برخی از طرفین معاملات می توانند نسبت به افراد دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، می گویند که عدم تقارن اطلاعاتی رخ داده است برای انجام این پژوهش نمونه 25 تایی شامل 25 نفر از مشاوران مالی، تحلیل گران مالی و کارگزارن در نظر گرفته شد. در این تحقیق دو فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته شد، (1) اطلاعات متقارن سبب می شود که تحلیل گران مالی پیش بینی دقیق تری از عملکرد شرکت ها داشته باشند، (2) اطلاعات متقارن سبب می شود که رفتار سرمایه گذاران تغییر داشته باشد. متغیرهای تحقیق با توزیع پرسشنامه ای در قالب 19 سوال و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون فریدمن مورد سنجش قرار گرفتند. بعد از تکمیل پژوهش فرضیه های پژوهش تایید شدند. ما نتیجه گرفتیم که اگر اطلاعات متقارن باشد تحلیل گران مالی از عملکرد شرکت ها و رفتار سرمایه گذاران با خبر می شوند و تحلیل های بهتری را انجام می دهند و در نهایت ما می گوییم که اهمیت تقارن اطلاعاتی در اقتصاد ما زیاد است.

  کلیدواژگان: تقارن اطلاعاتی، تحلیل گران سهام، عملکردشرکت، سرمایه گذاران
 • فرشته پاشاچلندر صفحات 279-303

  تلاش در راستای بهبود ارتباطات سیاسی، و افزایش شفافیت در اندازه و محافظه کاری، از جمله ضروریات جلب سرمایه گذاران به بازار سرمایه محسوب می شود. از طرف دیگر، حضور دولت در اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت، زیرا سازوکار بازار به تنهایی نمی تواند تمامی وظایف اقتصادی را انجام دهد و سیاست های دولت برای هدایت، اصلاح و تکمیل سازوکار بازار لازم است. در تحقیق نشان داده شده که به احتمال فراوان عدم ثبات سیاسی شرایط منحصر به فردی به وجود آورد که در آن اثرات منفی روابط سیاسی بسیار بیشتر از مزایای بالقوه چنین ارتباطی بود. با این وجود، همین عامل، یعنی عدم ثبات سیاسی، به طور ضد و نقیض یک زمین بازی و هموار برای تمام شرکت ها فراهم می آورد. در این تحقیق تاثیر ارتباطات سیاسی و محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سه فرضیه تدوین از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده این تحقیق دوره 5 ساله منتهی به 1394 است. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، اندازه، محافظه کاری
 • سید مهدی قریشی صفحات 304-325

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری، تخصص حسابرس در صنعت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش کارایی سرمایه گذاری با مدل‌های موجود توسط کازنیک (1999) که به بخش اقلام تعهدی اختیاری و مدل دیچو و دیچف (2002) به بخش کیفیت اقلام تعهدی موردسنجش قرار می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره 5 ساله از سال 1391 تا سال 1395 در نظر گرفته‌شده است. بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، تحقیقی است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه دوم حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است.

  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، تخصص حسابرس در صنعت، کارایی سرمایه گذاری
 • معصومه ابراهیمی مرمتی صفحات 326-347

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حق الزحمه پرداختی بابت خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآمده است. تحقیق حاضر به لحاظ روش همبستگی و به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند و برای اخذ نمونه آماری از میان شرکت‌های مذکور، 117 شرکت فعال در خلال سالهای 99-1395 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده تا فرضیه ها‌ی تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار ایویوز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر تامین مالی دارد. در عین حال این تحقیق به وجود شواهدی مبنی بر تاثیر حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی بر تامین مالی دست نیافته است.

  کلیدواژگان: حق الزحمه خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، تامین مالی، بورس اوراق بهادار
 • سید یاسر قاسمی صفحات 348-367

  پلتفرم آنلاین به عنوان یکی از کاربردی ترین و موفق ترین راه های ارتباط بین فروشندگان و خریداران و کسب درآمد تبدیل شده اند، این پلتفرم ها در عصر اینترنت موبایل و اقتصاد مشارکتی، روز به روز محبوب تر می شود. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر بهبود اکوسیستم های پلتفرم های آنلاین (مطالعه موردی، شرکت دیجی کالا) می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی/ پیمایشی محسوب می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری جهت سنجش فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش هیجانی مشتریان، تاثیر مثبتی بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارایه دهندگان خدمات و کیفیت روابط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد. کیفیت رابطه بین مشتریان و ارایه دهندگان خدمات تاثیر مثبتی بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد ، کیفیت ارتباط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تاثیر مثبت بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین دارد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم پلتفرم آنلاین، هوش هیجانی، کیفیت رابطه، وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین
 • محسن گلزاده صفحات 368-388

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر استقلال و دانش (تخصص) مالی کمیته حسابرسی بر عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. این ویژگی‌ها شامل استقلال، و دانش مالی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی است. برای بررسی تجربی این موضوع نمونه‌‌ای متشکل از 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب ‌و داده‌های آنها طی سال‌های 1394 تا 1396 ‌تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین استقلال کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین دانش(تخصص) مالی کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .

  کلیدواژگان: تاثیر استقلال و دانش (تخصص) مالی، کمیته حسابرسی بر عدم رعایت افشای مالی