فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اشرف اسدی* صفحات 1-20

  هدف این پژوهش شناسایی الگوهای سینوپتیک مولد گرد غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بنابراین دودسته داده شامل داده های روزانه کد 06 گردوغبار ایستگاه های همدید استان طی سال های آماری 1386 تا 1396 و متغیرهای دمای هوا، ارتفاع ژیوپتانسیل، فشار تراز دریا، باد مداری، باد نصف النهاری، رطوبت ویژه و امگا به عنوان داده های جو بالا مورداستفاده قرار گرفتند. برای بررسی همدید الگوهای ایجادکننده گردوغبار در سال های موردنظر به ترسیم الگوهای گردشی ناهمواری ارتفاع ژیوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال در روزهای گردوغباری استان پرداخته شد. پس از تعیین روزهای گردوغبار با استفاده تحلیل خوشه ای و ادغام به روش وارد بر روی داده های ناهمواری ارتفاع ژیوپنانسیل تراز 500 هکتوپاسکال 5 الگو استخراج و ترسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتباط معنی دار بین الگوهای همدید منطقه خاورمیانه با رویدادهای گردوغبار در استان توسط الگوهای گردشی شماره 2 و 5 در تراز 500 هکتوپاسکال وجود دارد. برای نتیجه گیری بهتر از شرایط و عوامل به وجود آورنده پدیده گردوغبار در استان کهگیلویه و بویراحمد نقشه های متوسط فشار تراز دریا، رطوبت ویژه ترازهای 1000، 850 و 700 هکتوپاسکال، امگا (سرعت قایم هوا در جو) در ترازهای 1000 و 400 هکتوپاسکال، تاوایی (همگرایی واگرایی باد) در ترازهای 500، 700 و 1000 هکتو پاسکال و ترسیم جت (رود باد) تراز 200 هکتوپاسکال در زمان حاکمیت هر یک از الگوها ترسیم و بررسی گردید.

  کلیدواژگان: الگوهای گردشی، گردوغبار، تاوایی، ناهمواری ارتفاع ژئو پتانسیل، تحلیل خوشه ای
 • پرویز آقایی*، جمیله توکلی نیا، محسن کلانتری، زهره فنی صفحات 21-38

  دیرهنگامی است که شهر؛ این فضای تمدن ساز و آزادی ساز؛ از رسالت نهایی خود بازمانده و به عرصه ای برای انباشت بی پایان سرمایه تقلیل یافته است. به همین دلیل، تفسیر فرایندهای شهری در چارچوب سرمایه، به گفتمان انتقادی بدل گشته که مبارزه برای دگرگونی رژیم انباشت مرسوم را آرمان خود می پندارد. نقد اصلی بر اقتصاد سیاسی فضا یا رژیم انباشت کنونی، بر مسیله تحول تمام عیار زیست شهروندان از طریق محیط انسان ساخت توسط سرمایه تکیه دارد که حوزه بلاواسط آن فضای پنداشته است. در همین راستا این پژوهش تلاش دارد تا با ترسیم نیمرخ فضای انباشت در منطقه سه کلان شهر تهران، ماهیت آن را به روش داده بنیاد و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته به چالش کشد. نتایج پژوهش که بر اساس 17 مصاحبه و بررسی 37 مقاله استخراج شده؛ نشان می دهد که پیامدهای فضای سرمایه در هر دو سطح خرد و کلان گرایش خاصی به نوعی تعمیم یافتگی و جهان شمولی دارد و دوپارگی فضا از کلی ترین واژگانی است که می توان در قالب این مدل تعمیم یافته نام گذاری کرد. در تمامی مقوله های اصلی، زهکشی اقتصادی-اجتماعی و حتی مدیریتی در حال رخ دادن است و نوعی دگردیسی و دوگانگی در فضای تولیدشده منطقه سه رخ داده که بازتاب فرایند تولید فضا است. درواقع ساختار فضای سرمایه در مرحله کنش فضایی با رقابت نابرابر بر سر تسخیر فضا آغاز گشته و عملکرد آن نیز مطابق دیدگاه کارشناسان وابستگی تمام و کمالی به ساختار سرمایه دارد به گونه ای که سرمایه در جایگاه سوژه و شهروندان در مقام ابژه قرارگرفته اند و فضای سرمایه التقاطی یا تولید فضای سرمایه محور دقیقا در تضاد با مزیت های سرمایه داری است.

  کلیدواژگان: تولید فضا، محیط انسان ساخت، فضای پنداشته، نظریه داده بنیاد، منطقه سه
 • صفیه فیروزی مهر*، حسین آقامحمدی، مجید فیروزی مهر، سعید بهزادی صفحات 29-55

  منطقه اقیانوس اطلس شمالی همواره در معرض طوفان های شدیدی ست که از شدیدترین مخاطرات طبیعی در حوزه اقلیم محسوب می شوند و هرساله موجب خسارات جدی بر زیرساخت های اقتصادی و تلفات انسانی در محدوده های متاثر از این رخداد می شوند، تهیه و بررسی روند تغییرات الگوهای مکانی و زمانی حاکم بر این طوفان ها می تواند کمکی در جهت تحلیل و برنامه های مدیریت بحران این مخاطره و آمایش سرزمین باشد. توسعه فناوری های جمع آوری داده و داده کاوی، مطالعه دقیق تر این پدیده را امکان پذیر می کند. این موضوع نیازمند بهره گیری از روش هایی ساده و کارآمد جهت بررسی رفتار و استخراج الگو از پایگاه داده این پدیده است. در این پژوهش با استفاده از روش های آمار فضایی به تحلیل روند تغییرات حرکت طوفان های حاره ای اقیانوس اطلس شمالی و شناسایی الگوهای حاکم بر آن ها در بازه زمانی 2015-1995 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده الگوی خوشه ای حاکم بر این پدیده و اینکه وقوع طوفان ها رخدادی تصادفی نیستند و از الگوهای مکانی و زمانی پیروی می کنند را در منطقه موردمطالعه تایید می کند. الگوی طوفان ها از الگوی خوشه ای با مقدار بیشینه میانگین نزدیک ترین همسایگی به میزان 74/0 و کمینه 47/0 برخوردار هست. همچنین مقدار شاخص موران عمومی، بالاترین و پایین ترین میزان همبستگی و خوشه بندی به ترتیب در سال 2006 با عدد شاخص 66/0 و 2009 با عدد شاخص 12/0 محاسبه شد، و نقشه خوشه و ناخوشه و لکه های داغ تهیه شد. با شناخت بهتر از الگوهای حاکم بر حرکت طوفان ها می توان در جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وقوع طوفان اقدام نمود. بر این اساس به عنوان پیشنهاد برای پژوهش های آتی، می توان اثر سایر پارامترها چون دما، شوری آب و سامانه های گردش عمومی جو که بر توزیع پراکندگی وقوع طوفان ها نقش بسزایی ایفا می کنند را در مدل سازی و داده کاوی طوفان ها دخالت داد و از نتایجی به واقعیت نزدیک تر بهره گرفت. درنهایت، به عنوان یک تحقیق مفید می توان از نتایج خوشه ها و لکه های داغ در پیش بینی حرکت طوفان ها در آینده استفاده نمود

  کلیدواژگان: طوفان حاره ای، داده کاوی، خوشه بندی، شاخص موران
 • شیماء فدوی نیا، پروانه زیویار پرده ای*، رحیم سرور صفحات 57-74

  سیاست ها و قواعدی که بر اساس آن شهرها اداره می شوند، تحت تاثیر گفتمان های حقوقی و سیاسی است و می تواند باعث ایجاد درگیری های سیاسی و حزبی شود. در زمینه چارچوب های قانونی، ابهامات حاکم بر حقوق شهروندی، برنامه ریزی تمایل به ایجاد نابرابری دارد و حکمروایی برای تضمین حاکمیت پایدار در فرآیند مدیریت کارآمد شهری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی در چارچوب الگوی تحلیلی موردی انجام شده است. از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه با جامعه دلفی استفاده شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 27 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند به انجام رسیده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزیی از نرم افزار Smart PLS جهت ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. همچنین از روش آینده پژوهی جهت تشریح پیشران های کلیدی و سناریوهای آینده از روش تحلیل ساختاری و متقاطع استفاده شده است. نتایج تحلیل ضرایب مسیر مربوط ابعاد موردبررسی نشان می دهد که شاخص عدالت دارای بالاترین تاثیر و بعدازآن به ترتیب شاخص های مسیولیت پذیری، اجتماع محوری، شفافیت، مشارکت، کارایی و اثربخشی، قانونمندی و سپس پاسخگویی کمترین تاثیر را بر ساختار مدیریت شهری منطقه 20 دارد. در بخش دوم با شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار و تدوین سناریوهای احتمالی، از مجموع 237 وضعیت حاکم بر صفحه سناریو تعداد 132 حالت و 70/55 درصد وضعیت مطلوب، تعداد 64 حالت و 27 درصد در حالت ایستا و تعداد 41 حالت و 30/17 درصد وضعیت بحرانی را نشان می دهد. مطابق یافته ها، از میان 15 سناریوی باورکردنی پیشروی حکمروایی مطلوب شهرری، تعداد 9 سناریو با وضعیت مطلوب وجود دارد که شرایط نسبتا امیدوارکننده ای را در سطح مدیریت محلی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری، مدل سازی معادلات ساختاری، سناریو، منطقه 20 تهران
 • امیر انصاری* صفحات 75-87

  ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق حفاظت شده برای دستیابی به اهداف و معیارهای IUCN می بایست طی فرایند ارزیابی توان محیط زیستی ناحیه بندی شوند. این تحقیق با هدف تعیین توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده هفتاد قله بمنظور ارتقاء سطح حفاظتی به پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره با تلفیق روش تجزیه و تحلیل سیستمی و رویکرد تحلیل چند معیاره (MCDA)، روش ANP، نرم افزار Super Decisions با 11 گزینه،3 معیار و  10 زیر معیار صورت گرفت. برای اینکار با تهیه نقشه منابع اکولوژیکی پایدار و ناپایدار و اقتصادی - اجتماعی محدوده منطقه در مقیاس 1:25000 و تجزیه و تحلیل و جمع بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی، 508 یگان محیط زیستی در منطقه بدست آمد. از مقایسه واحدهای همگن با مدل اکولوژیکی ویژه منطقه نقشه های توان اکولوژیکی و نقشه ناحیه بندی به عنوان واحدهای برنامه ریزی تهیه گردید. نتایج نشان می دهد از کل وسعت منطقه هفتادقله(27/117252هکتار)، 63/53 درصد (5/62884) هکتار ناحیه محدودیت شدید حفاظتی(هسته 1)، 10/27 درصد (42/31764 هکتار) ناحیه حفاظت (هسته 2)، 4 درصد (28/4697 هکتار) طبیعت گردی گسترده، 27/ 0 درصد (04/326 هکتار) طبیعت گردی متمرکز، 10/0 درصد (6/114 هکتار) ناحیه بازسازی، 98/14 درصد (17/17565 هکتار) سایر استفاده ها و 67/0 هکتار استفاده ویژه و همچنین 67/15 درصد زون هسته مرکزی، 84/39 درصد زون ضربه گیر و 57/44 درصد زون بینابینی می باشد. بر این اساس منطقه هفتادقله حداقل زون لازم برای ارتقاء به پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره را دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، توان اکولوژیکی، تجزیه تحلیل سیستمی، ناحیه بندی، منطقه حفاظت شده هفتادقله
 • آرزو مومنیان، مرتضی میرغلامی*، آزیتا بلالی اسکویی، آیدا ملکی صفحات 89-104

  هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کالبد شهر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در محله رشدیه تبریز است. روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری را شهروندان ساکن در محله رشدیه تبریز تشکیل داده اند. حجم نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. بررسی نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که هر سه شاخص کالبدی محله شامل شاخص های توده، معابر و فضای باز در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده اند. در این زمینه شاخص فضای باز با میانگین (32/3) در وضعیت متوسط و دو شاخص توده و معابر به ترتیب با میانگین 59/2 و 52/2، در وضعیت ضعیفی ارزیابی شده اند. از دلایل این شرایط می توان به عدم استقرار بلوک های ساختمانی در جهت باد و نور، عدم دسترسی کافی به خدمات، پوشش خارجی نامناسب ساختمان ها در جهت کاهش انرژی، استفاده از مصالح نامرغوب، عدم طراحی مناسب معابر در جهت تهویه هوای شهر، انسداد دید به آسمان و تراکم مسکونی اشاره نمود. همچنین همبستگی پیرسون نشان داد که میان شاخص های کالبدی محله در بهینه سازی مصرف انرژی، رابطه وجود دارد. بیشترین همبستگی مربوط به شاخص توده با فضای باز با مقدار (785/0) بوده که یک رابطه قوی محسوب می شود. بنابراین استقرار مناسب ساختمان ها ازنظر جهت باد و نور، پوشش مناسب و رعایت تراکم می تواند به بهبود فضای باز کمک نماید و برعکس آن انتخاب زاویه درست و افزایش ضریب دید می تواند به شاخص توده کمک نماید و نتیجه این ارتباط، کاهش مصرف بهینه انرژی است. نتیجه گیری آنکه شاخص های کالبدی باوجود ضعیف بودن شرایط، می تواند در ارتقای همدیگر موثر باشند و شرایط بهتری را ازنظر مصرف بهینه انرژی ایجاد نمایند

  کلیدواژگان: کالبد شهر، بهینه سازی مصرف انرژی، شهر اسلامی، محله رشدیه تبریز
 • ناهید خلیفه، مریم فدایی قطبی*، محمدصادق غضنفری مقدم، حسین غضنفرپور صفحات 105-121

  آب شیرین تمیز برای حمایت از جمعیت انسانی و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. برنامه ریزان شهری، وظیفه دارند مکان های خوبی برای مردم نه تنها ازنظر فیزیکی، بلکه ازنظر اجتماعی، اقتصادی و محیطی ایجاد کنند به طور سنتی، برنامه ریزان شهری در مدیریت آب شهرها نقشی نداشته اند. بااین حال، برنامه ریزان بر نحوه مصرف آب در شهرها با شکل دادن به محیط ساخته شده از طریق تنظیم کاربری اراضی تاثیر می گذارند. هدف این پژوهش نشان دادن رابطه معنادار بین شاخص های محیط شهری و میزان مصرف آب، جهت ارتقاء حفاظت آب شهری می باشد، بر این اساس، عوامل تاثیرگذار در مصرف آب شناسایی و پس از تشکیل معادلات و بهینه سازی در نرم افزار متلب به روش الگوریتم جستجوی کلاغ کد نویسی و اجرا شدند. برای هرکدام از زیر دسته ها ضرایب بهینه مصرف به عنوان خروجی ثبت شدند. با به دست آمدن ضرایب بهینه مصرف برای هرکدام از شاخص ها شامل: سن، سواد، مساحت، شغل، نوع کاربری مسکونی، مصالح و فرم بلوک مشخص شد هرکدام از عواملی که ضرایب بهینه بیشتری را به خود اختصاص داده است، به مصرف بهینه نزدیک تر است. نتایج تحقیق، مدل شهرسازی فشرده و دانه ریز و با تراکم 4 طبقه و کاربری اراضی مختلط را بهینه ترین الگو در مصرف آب معرفی می کند. همچنین، ضرایب به دست آمده برای شاخص های محیط ساخته شده قابل تعمیم در شرایط مشابه می باشد. بنابراین برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله و با شکل دادن به محیط ساخته شده و تنظیم کاربری اراضی، می توانند سبب ارتقاء حفاظت از آب شهر بشوند و بر نحوه مصرف آب در شهرها تاثیرگذار باشند. نگرش جامع و فراگیر به همه این مقوله ها و ربط منطقی بین آن ها و نیز توسعه فراگیر آن ها، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در شهرها است.

  کلیدواژگان: مدیریت مصرف آب، کرمان، محله، الگوی مصرف آب، محیط ساخته شده
 • میلاد حسنعلی زاده، محسن احدنژاد روشتی*، ابوالفضل مشکینی صفحات 123-139

  شادی یک مفهوم جمعی است که همه عناصر سیستم شهر را در برمی گیرد. هدف پژوهش این است که الگوی مناسب شهر شاد برای شهر بابل در قالب عامل ها و مولفه های متناسب تبیین شود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش برای تببین الگوی ایجاد شهر شاد، متخصصان علوم شهری در شهر بابل هستند که با استفاده از روش قضاوتی و در دسترس 28 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و پیشینه شهر شاد، عامل‌ها و مولفه‌های شهر شاد احصاء شده است. سپس با روش دلفی فازی عامل‌ها و مولفه‌های شهر شاد در شهر بابل تعیین‌شده است. پایایی و روایی ساختار پرسش‌نامه دلفی فازی با ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی در نرم‌افزار Smart PLS 3 بررسی‌شده است. سپس با روش تحلیل مسیر، مدل‌سازی معادلات ساختاری برای الگوی شهر شاد در شهر بابل در نرم‌افزار Smart PLS 3 انجام‌شده است. مطابق نتایج، عامل مدیریتی با ضریب مسیر 282/0 بیش‌ترین تاثیر را در الگوی شهر شاد در شهر بابل دارد. عامل اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی با ضریب مسیر 279/0، 265/0، 254/0 و 236/0 به ترتیب در رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری بر شهر شاد در شهر بابل قرار دارند. برنامه‌ریزی فضایی و توزیع مجدد برای دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات شهری و کاربری‌های شاد به‌عنوان پیشنهاد اصلی بر اساس یافته‌های پژوهش ارایه‌شده است.

  کلیدواژگان: شهر شاد، تبیین الگو، تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری، شهر بابل
 • مارال فیروزمند، غلامرضا جانبازقبادی*، رضا لحمیان، صدرالدین متولی صفحات 141-154

  یکی از گزاره های سنجش میزان رفاه اجتماعی خانوار، سطح اقتصادی و میزان درآمد است. محل سکونت، یکی از جنبه های مهم رفاه شهروندی است. ازآنجایی که بهره مندی از منظر مطلوب شهری، جزو حقوق اولیه شهروندی به حساب می آید، لذا هدف ما در این پژوهش اثبات این فرضیه است که محلاتی که شهروندان آن سطح درآمد پایین تری دارند، از منظر مطلوب شهری نیز برخوردار نیستند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی اجراشده و گردآوری اطلاعات از منابع موثق، به روش کتابخانه ای و همچنین بازدیدهای میدانی و رجوع به سازمان های مربوطه و در نهایت استفاده از پرسشنامه است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایی مانند Spss و Super decision استفاده شده و مدل بکار رفته در این پژوهش، مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) است. در این پژوهش، ارتباط بین مولفه های ساختار فضایی شهر موثر در منظر شهری، شامل مولفه های بصری-کیفی، عملکردی- فضایی، معنایی- حسی، کالبدی- ساختاری و زیست محیطی، با سطح درآمد ساکنین محل ارزیابی می شود. نتایج حاصل از تحقیق، صحت فرضیه ما را ثابت می کند و لذا محلات مسکونی مرفه، دارای کیفیت منظر شهری مطلوب تری می باشند و بالعکس. بنابراین بر اساس قوانین حقوق شهروندی، برنامه ریزان و مدیران شهری موظف اند با مشارکت مردم، بدون توجه به سطوح طبقاتی، به ارتقاء کیفیت منظر شهری در تمامی محلات شهر بپردازند تا شاهد جدایی گزینی های اکولوژیکی و اجتماعی که باعث افت رفاه فردی و منزلت اجتماعی است نشویم

  کلیدواژگان: اقتصاد شهروندی، کیفیت منظر شهری، مدل تحلیل شبکه، شهر بابل
|
 • Ashraf Asadi * Pages 1-20

  This research aims to identify the synoptic patterns of dust generation in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. Therefore, two sets of data including the daily data of dust code 06 from Hamdid stations in the statistical years 2007 to 2017 and the variables of air temperature, geopotential height, sea level pressure, orbital wind, meridian wind, specific humidity, and omega were used as upper atmosphere data. To check the synergism of the dust-generating patterns in the given years, the uneven circulation patterns of the geopotential height of 500 hectopascals in the dusty days of the province were drawn. After determining the days of dust using cluster analysis and integration by the Ward method, 5 patterns were extracted and drawn on the roughness data of peninsular height of 500 hectopascals. The results of this research showed that there is the most significant relationship between the synoptic patterns of the Middle East region and dust events in the province by circulation patterns number 2 and 5 at the level of 500 hectopascals. For a better conclusion of the conditions and factors causing the dust phenomenon in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces, maps of average sea level pressure, specific humidity at levels of 1000, 850, and 700 hectopascals, omega (vertical air velocity in the atmosphere) at levels of 1000 and 400 hectopascals, Tavai ( Convergence and divergence of wind) at 500, 700 and 1000 hPa levels and drawing of a jet (river of wind) at 200 hPa level during the rule of each of the models were drawn and analyzed.

  Keywords: circulation patterns, Dust Vorticity, Geopotential Hight Roughness, Cluster analysis
 • Parviz Aghaei *, Jamileh Tavakolinia, Mohsen Kalantari, Zohreh Fanni Pages 21-38

  It has been a long time since the city became a tool for capital accumulation, and this accumulation with the built environment management has brought about an open competition for the conquest of space in a fundamental and totalitarian manner. For this reason, the interpretation of urban processes in the context of capital has become a leftist discourse which considers the transformation of the conventional accumulation regime as its goal. The main critique of the political economy of space or the current regime of accumulation is based on the problem of the complete transformation of the living of citizens through the artificial environment, which is considered to be the direct space representation. In this regard, this study tries to challenge the accumulation space in District three of Tehran, establish its nature by Grounded theory and conduct semi-structured interviews. The results of the research, which was extracted based on 17 interviews and a review of 37 articles, show that the consequences of capital space at both micro and macro levels have a special tendency towards generalization and universality, and the division of space is evident. In fact, the structure of capital space in the stage of spatial action began with unequal competition for the conquest of space, and its performance is completely dependent on the structure, according to experts.

  Keywords: Space Production, Built environment, Space Representation, Grounded theory
 • Safiyeh Firouzimehr *, Hossein Aghamohammadi, Majid Firozi Mehr, Saeed Behzadi Pages 29-55

  The North Atlantic region is always exposed to severe storms, which are considered one of the most severe natural hazards in the climate field, and every year they cause serious damage to the economic infrastructure and human casualties in the areas affected by this event. These storms can help in the analysis and crisis management plans of this hazard and land preparation. The development of data collection and data mining technologies enables a more detailed study of this phenomenon. This issue requires the use of simple and efficient methods to investigate the behavior and extract the pattern from the database of this phenomenon. In this research, using spatial statistics methods, the trend of changes in the movement of tropical storms in the North Atlantic Ocean and the identification of their governing patterns in the period of 1995-2015 have been analyzed. The obtained results confirm the cluster pattern governing this phenomenon and that the occurrence of storms are not random events and follow spatial and temporal patterns in the studied area. The pattern of storms has a cluster pattern with the maximum value of the average value of the nearest neighborhood of 0.74 and the minimum value of 0.47. Also, the value of the general Moran index, the highest and the lowest correlation and clustering were calculated in 2006 with an index number of 0.66 and 2009 with an index number of 0.12 respectively, and a map of clusters and non-clusters and hot spots was prepared. With a better understanding of the patterns governing the movement of storms, it is possible to reduce possible damages caused by storms. Based on this, as a suggestion for future research, it is possible to include the effect of other parameters such as temperature, water salinity, and atmospheric general circulation systems, which play a significant role in the distribution of the distribution of the occurrence of storms, in the modeling and data mining of storms and get results closer to reality. Finally, as a useful research, the results of clusters and hot spots can be used in predicting the movement of storms in the future.

  Keywords: Tropical Cyclone, Data mining, Clustering, Moran Index
 • Shima Fadavinia, Parvaneh Zivyar *, Rahim Sarvar Pages 57-74

  The policies and rules based on which cities are governed are influenced by legal and political discourses and can cause political and party conflicts. In the field of legal frameworks, ambiguities governing citizenship rights and planning tend to create inequality, and governance is necessary to ensure stable governance in the process of good urban management. In terms of purpose, this research is of an applied type, which was carried out by descriptive-analytical method and based on library studies and field investigations in the framework of the analytical-case model. Survey techniques, questionnaire tools, and interviews with the Delphi community have been used. The statistical sample size using the available sampling was 27 experts with the purposeful sampling method. In order to analyze the data, SPSS software was used, and Smart PLS software was used to model the structural equations with the partial least squares approach to evaluate the conceptual model of the research. Also, the future research method has been used to explain the key drivers and future scenarios using the structural and cross analysis method. The results of the analysis of the path coefficients related to the studied dimensions show that the justice index has the highest effect, followed by the indicators of responsibility, consensus-oriented, transparency, participation, efficiency and effectiveness, legality, and then accountability, which have the least effect on the urban management structure of Region 20. In the second part, by identifying and analyzing the effective drivers and compiling possible scenarios, from the total of 237 situations governing the scenario page, 132 situations and 55.70% are favorable situations, 64 situations and 27% are in static mode and 41 situations and 17.30% shows the percentage of the critical situation. According to the findings, among the 15 plausible scenarios for the good governance of Shahr-e-Rey, there are 9 scenarios with a favorable situation, which show relatively promising conditions at the local management level.

  Keywords: urban management, Good Urban Governance, structural equation modeling, Scenario, District 20 of Tehran
 • AMIR ANSARI * Pages 75-87

  Evaluation of land ecological capability to achieve the planned objectives according to the IUCN, protected areas must be zoned in the process of evaluation of environmental capabilities. This study was done to determine the ecological capability of Haftad-Gholleh protected area in order to upgrade higher level of conservation to National Park and Biosphere Reserve by compilation of systemic analysis and MCDA methods. In this regard, we used Analytical Network Process (ANP) method by using Super Decisions software, with 11 alternatives, 3 criteria, and 10 sub-criteria. In order to achieve it, 508 environment units in the area were achieved with preparing the map of stable and unstable ecological resources, and socioeconomic resources of the area and its analysis and concluding by GIS (scale 1: 25,000). The maps of ecological potential were prepared by comparing the homogeneous units with the special ecological model of the area, and then, with the integration of units with the same usage, a first base map of zoning and eventually the final zoning map with prioritizing and organizing the primary zones as the units of planning was prepared. The results showed that the percentages of the restricted nature zones, the protected zone, the extensive recreation zone, the concentrated recreation zone, the recovery zone, the other uses zone and the special use zone, also the percentages of the core zone, buffer zone and transition zone are 53.63% (62884.5hectares), 27.10% (31764.42 hectares), 4% (4697.28 hectares), 0.27% (326.04 hectares), 0.10% (114.6 hectares), 14.98% (17565.17 hectares), 15.67%, 39.84 %, and 44.57%, respectively. Accordingly, the Haftad-Gholleh area has the minimum zone required to upgrade to a national park and biosphere reserve

  Keywords: evaluation, Ecological potential, Systemic analysis, Zoning, Haftad-Gholleh protected area
 • Arezu Momenian, Morteza Mirgholami *, Azita Balali Oskoyi, Aida Maleki Pages 89-104

  The purpose of this research is to evaluate the state of the city body in order to optimize energy consumption in Rashidiyeh neighborhood of Tabriz. According to its nature, the research method is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The statistical population consists of citizens living in Rashidiyeh neighborhood of Tabriz. The statistical sample size was calculated according to Cochran's formula of 384 people. Examining the results of the sample T-Tech test shows that all three physical indicators of the neighborhood, including mass, passage, and open space indicators, were significant at a level of less than 0.05. In this context, the index of open space with an average of 3.32 is in an average condition, and two indicators of mass and roads are evaluated in poor condition with an average of 2.59 and 2.52, respectively. The reasons for this condition are the lack of installation of building blocks in the direction of wind and light, lack of access to services, improper exterior covering of buildings in order to reduce energy, use of poor quality materials, lack of design of roads for air conditioning in the city, obstruction the view pointed to the sky and residential density. Finally, Pearson's correlation showed that there is a relationship between the physical indicators of the neighborhood in optimizing energy consumption. The highest correlation is related to mass index with open space with a value of (0.785), which is considered a strong relationship.

  Keywords: body of the city, Optimize Energy Consumption, Islamic city, Rashidiyeh Neighborhood of Tabriz
 • Nahid Khalifeh, Maryam Fadaei Qotbi *, MohammadSadegh Ghaznfari Moghadam, Hossein Ghazanfarpour Pages 105-121

  Clean fresh water is essential to support the human population. Urban planners must create good places for people physically, socially, economically, and environmentally. Traditionally, urban planners have not played a role in city water management. However, planners influence how water is used in cities by shaping the built environment through land use regulations. This study aims to show a significant relationship between urban environment indicators and water consumption to improve urban water protection. Based on this, the influencing factors in water consumption were identified and after forming the equations and optimization in MATLAB software, they were coded and implemented using the method of the crow search algorithm. And for each subcategory, the optimal consumption coefficients were recorded as output. By obtaining the optimal consumption coefficients for each of the indicators, including age, literacy, area, occupation, type of residential use, materials, and block form, it was determined that each of the factors with higher optimal coefficients is closer to the optimal consumption. The results show that urban planners, using planning and design strategies at the neighborhood level and by shaping the built environment and regulating land use, promote the protection of the city's water and affect the way water is consumed in cities. A comprehensive approach to all these categories and the logical connection between them, as well as their comprehensive development is the only reasonable way to deal with water management in cities.

  Keywords: Water consumption management, Kerman, Neighborhood, water consumption pattern, Built environment
 • Milad Hasanalizadeh, Mohsen Ahadnejad Reveshty *, Abolfazl Meshkini Pages 123-139

  Happiness is a collective concept that encompasses all elements of the city system. This study aims to explain the appropriate model of a happy city for Babol city in the form of appropriate factors and components. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and mixed in terms of method. The statistical population of the study to explain the pattern of creating a happy city is urban science specialists in Babol city, which was selected as a sample using a judgmental method and available to 28 people. The factors and components of the happy city in Babol were determined using the fuzzy Delphi method. The reliability and validity of the fuzzy Delphi questionnaire structure were evaluated with Cronbach's alpha coefficient, combined reliability coefficient and mean extraction variance in Smart PLS 3 software. Then, by path analysis method, has been done structural equation modelling for the model of a happy city in Babol city in Smart PLS 3 software. According to the results, the management factor with a path coefficient of 0.282 has the greatest impact on the model of a happy city in Babol city. Economic, physical, social and environmental factors with path coefficients of 0.279, 0.265, 0.254 and 0.236 are in the next ranks of impact on the happy city in Babol city, respectively. Spatial planning and redistribution for fair access of citizens to urban services and joyful uses are offered as the main suggestion based on the study findings. Keywords: Happy City, Pattern Explanation, Path Analysis, Structural Equation Model, Babol City.

  Keywords: happy city, Pattern Explanation, path analysis, Structural Equation Model, Babol city
 • Maral Firoozmand, Gholamreza Janbazghobadi *, Reza Lahmian, Sadredin Motevali Pages 141-154

  One of the propositions for measuring the household's social welfare level is the economic level and the amount of income. Residence is one of the essential aspects of citizen welfare. Since benefiting from a favorable urban view is one of the fundamental rights of citizenship. Therefore, our goal in this research is to prove the hypothesis that the neighborhoods where the citizens have a lower income level do not have a desirable urban view. This research was carried out with a descriptive-analytical method and collected information from reliable sources, using the library method as well as field visits and referring to relevant organizations and finally using a questionnaire. Software such as SPSS and Super decision were used for data analysis, and the model used in this research is the Analytical Network Process (ANP) model. In this research, the relationship between the effective urban spatial structure components in the urban landscape, including visual-qualitative, functional-spatial, semantic-sensory, physical-structural and environmental components, is evaluated with the income level of the local residents. The research results prove the correctness of our hypothesis, and thus, prosperous residential areas have a better urban landscape quality and vice versa. Therefore, according to civil rights laws, urban planners and managers are obliged to improve the quality of the urban landscape in all neighborhoods of the city with the participation of the people, regardless of class levels, so that we do not witness the ecological and social separations that cause the decline of individual well-being and social dignity.

  Keywords: Citizen Economy, Urban landscape quality, Analytical network process, Babol city