فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمد محمودی*، شهرام نظری، محمد حسین قربانی، مهدی محمودی یکتا صفحات 9-25
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت استعداد در جانشین پروری سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و مدیر مسیولان معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران بوده که بر اساس اطلاعات 55 نفر بودند. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه مدیریت استعداد جوکار(1394) و پرسشنامه جانشین پروری راث ول(2002) استفاده شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تایید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) و تحلیل عاملی تاییدی و برای ارایه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت نتایج یافته های تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و ابعاد آن جذب و شناسایی استعدادها، گزینش و استخدام استعدادها، توسعه استعدادها، به کارگیری استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها، نگرش و رویکرد مدیریت استعداد با عملکرد جانشین پروری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و براساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که به کارگیری استعداد پیش بین قوی تری بر جانشین پروری بود. نتایج بیان می کند که برای شکوفایی استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی -ایرانی در سازمان آموزش و پرورش نیازمند وجود افراد مستعد و باکیفیت و تربیت نیروهای جانشین مناسب با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی- ایرانی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، جانشین پروری، آموزش و پرورش
 • سعید رستمی*، بیژن رجاییان، مهرنوش اسماعیلیان صفحات 27-38
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی و مکمل اسپیرولینا بر آیریزین ، PGC1-α و برخی شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق بود.در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی،60 مرد چاق دارای BMI بالای 28 کیلوگرم بر مترمربع، به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در چهار گروه 15 نفری؛ تمرین ترکیبی+ اسپیرولینا، تمرین ترکیبی+ دارونما، اسپیرولینا و گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین ترکیبی از تمرینات هوازی (استقامتی) و تمرینات مقاومتی به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه بود. گروه های تمرینی و اسپیرولینا به ترتیب روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن به مدت 20 دقیقه با شدت معادل 60 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بود. همچنین تمرینات مقاومتی شامل 10 حرکت ایستگاهی با شدت 60 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه همراه با 10 تکرار در هر حرکت برای 2 ست متوالی در نظر گرفته شد. شاخص های ترکیب بدن نیز قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد. از آزمودنی ها در دو مرحله پیش و پس آزمون 10 میلی لیتر خون از سیاهرگ آنتی کوبیتال بازویی دست چپ پس از 12 ساعت ناشتایی گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های آماری شاپیرو-ویلک، آنالیز واریانس یک طرفه، LSD و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مقادیر پلاسمایی آیریزین (019/0=p) و وزن بدن (004/0=p) بین گروه های مختلف در سطح 05/0 تفاوت معنی داری داشت، اما مقادیر BMI و WHR تفاوت معنی داری نداشت (05/0≤p). بر همین اساس مقادیر پلاسمایی آیریزین و PGC1-α، WHR و BMI بین گروه های تمرین+اسپیرولینا و تمرین+دارونما و همچنین مقادیر وزن بدن برای گروه های تمرین+اسپیرولینا، تمرین+دارونما و اسپیرولینا تفاوت معنی داری نشان داد.یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ممکن است با افزایش استقامت عضلانی در اثر تکرار و یا بر اثر ویژگی آنابولیک تمرینات مقاومتی و یا افزایش توده خالص عضلانی، قدرت و استقامت عضلانی، ترشح آیریزین و به دنبال آن PGC1-α افزایش می یابد. به دنبال افزایش PGC1-α، افزایش پروتیین غشایی FNDC5 در عضله رخ می دهد که خود منجر به تولید و رهاسازی آیریزین به درون خون می شود. احتمالا باید علت افزایش آیریزین را در پاسخ PGC1-α به تمرینات پیدا کرد که این نوع تمرین محرکی برای آن بوده است.
  کلیدواژگان: آیریزین، PGC1-α، اسپیرولینا، تمرین ترکیبی، مرد چاق
 • ایمان صفائی*، ندا گلیج صفحات 39-54
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر قلدری سازمانی بر درگیری شغلی و استرس با نقش میانجی گر امنیت شغلی در مربیان ورزشی بود. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان ورزشی باشگاه های ورزشی استان خراسان جنوبی (600 نفر) بود. تعداد اعضای نمونه بر مبنای استفاده از جدول کرجسی-مورگان 234 نفر تعیین شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد ارزیابی قلدری ایلینویز (2001) و پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)، پرسشنامه درگیری شغلی لاداهل و کنجر (1995) و پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران استفاده شد. پایایی ابزارها با آزمون آلفای کرونباخ قلدری سازمانی 99/0، استرس شغلی 74/0 و درگیری شغلی 95/0 و امنیت شغلی 90/0 تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد درگیری شغلی و امنیت شغلی تاثیر معنی داری بر استرس شغلی مربیان ورزشی خراسان جنوبی دارند و آن را میانجی گری می کنند. همچنین قلدری سازمانی از طریق درگیری شغلی و امنیت شغلی تاثیر معنی داری بر استرس شغلی مربیان ورزشی خراسان جنوبی دارد. بعلاوه قلدری سازمانی بر درگیری و امنیت شغلی تاثیر منفی دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شناسایی و کنترل عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رفتارهای انحرافی و زمینه های بروز آن به دلیل اثرات منفی قلدری بر استرس، عملکرد شغلی، سلامت روانی و امنیت شغلی کارکنان می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، امنیت شغلی، درگیری شغلی، قلدری سازمانی
 • سعیده کرمی فعلی، وحید ولی پور ده نو*، زینب ابراهیمی صفحات 55-65
  نروتروفین ها و انتقال دهنده های عصبی نقش مهمی در بهبود عملکرد شناختی دارند. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین جودو و یک جلسه تمرین با وزنه بر سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1 و VEGF در جودوکاران زن بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 11 زن جودوکار (سن: 57/3 ±60/25 سال، وزن: 60/9 ±20/66 کیلوگرم، قد: 50/4 ± 40/165 سانتی-متر) به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها به فاصله 10 روز در دو جلسه تمرینی جودو و تمرین با وزنه برای یک ساعت شرکت کردند. پنج دقیقه پیش و پس از هر جلسه تمرینی، نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1 و VEGF اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که به طور معناداری غلظت های سرمی همه متغیرها پس از هر دو جلسه تمرینی افزایش یافته است (05/0>p). همچنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که سطوح سرمی گلوتامات (013/0=p) و IGF-1 (014/0=p) پس از تمرین با وزنه به طور معناداری بیشتر از تمرین جودو افزایش یافت. اما، تغییرات سطوح سرمی نورآدرنالین (117/0=p) و VEGF (192/0=p) پس از هر دو جلسه تمرینی یکسان بود. به نظر می رسد که ورزش های با مهارت باز و بسته اثرات متفاوتی بر سطوح سرمی برخی از نروتروفین ها و انتقال دهنده های عصبی دارند. بنابراین، سازوکار اثر تمرین جودو و تمرین با وزنه بر عملکرد شناختی متفاوت است.
  کلیدواژگان: جودو، IGF-1، گلوتامات، نورآدرنالین، VEGF
 • رحیم رمضانی نژاد*، مینا ملائی، محبوبه تجدد، زهرا ملکی صفحات 67-84

  هدف این پژوهش، بررسی میزان توسعه ورزش سپک تاکرا درکشور بود . روش تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی و گردآوری داده ها میدانی می باشد؛ و جامعه آماری شامل رییس و نایب رییس 24 کمیته سپک تاکرای استان های فعال کشور بودند که به صورت نمونه گیری تمام شمار، انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها ، چک لیست محقق ساخته ای بود که چهار عامل توسعه زیرساخت و امکانات، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد ومسابقات (31 شاخص)را دربر می گرفت .جهت تحلیل داده ها از روش های توصیفی و رتبه-بندی در محیط نرم افزارهایEXCEL،SPSS و استفاده گردید. یافته ها نشان داد که به ترتیب عوامل رویداد و مسابقات، منابع انسانی، زیرساخت و امکانات و ساختار و تشکیلات مهم ترین ابعاد توسعه رشته سپک تاکرا بودند. از نظر توسعه یافتگی استان های کشور نیز استان مرکزی، زنجان و گلستان بهترین وضعیت را داشتند و استان های اصفهان، تهران و خوزستان از این حیث در اولویت های آخر قرار گرفتند . از لحاظ توسعه یافتگی در این رشته، تقریبا 5 درصد از استان های ایران در سطح توسعه یافته، حدود 33 درصد در سطح کمتر توسعه یافته؛ و حدود 62 درصد در سطح توسعه نیافته ارزیابی شدند. با توجه به نابرابری موجود بین استان ها به سازمان های متولی در حوزه سپک تاکرای کشور پیشنهاد می شود الگوی تقسیم کار ملی تدوین و استان ها به لحاظ وجود منابع و استعداد منطقه ای قطب بندی شوند.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش، توسعه یافتگی، سپک تاکرا، فدراسیون ورزشی
 • میلاد باقری، خدیجه ایراندوست*، مرتضی طاهری صفحات 85-95

  آسیب های عضلانی در دوچرخه سواران حرفه ای همواره از مسایلی است که محققان علوم ورزشی به دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن بوده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه تمرین وامانده ساز به همراه مصرف مکمل MPC  بر شاخص های آسیب عضلانی در مردان دوچرخه سوار جوان بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق به شکل متقاطع بود که در آن 20 نفر از دوچرخه سواران حرفه ای دارای سابقه قهرمانی در استان و کشور بودند، به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس در دو گروه مکمل و دارونما بررسی شدند. شرکت کنندگان گروه مکمل، 400 میلی گرم محلول حاوی پودر MPC به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن را به همراه 400 سی سی آب و شرکت کنندگان گروه دارونما، محلول حاوی پودر مالتودکسترین (به ازای هر کیلو از وزن بدن 100 میلی گرم) را مصرف کردند و خون گیری دوم یک ساعت پس از مصرف مکمل گیری انجام گرفت. در مرحله بعد، پس از 10 دقیقه گرم کردن، آزمون وین گیت انجام گرفت و نمونه های خونی پس از پایان آزمون، 24 و 48 ساعت پس از آزمون گرفته شد. برای آزمون داده ها از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر در سطح معنا داری 05/0≥ P استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد یک جلسه تمرین وامانده ساز به همراه مصرف MPC بر شاخص کراتین کیناز ((126/0=p) و لاکتات دهیدروژناز (526/0=p). دوچرخه سواران حرفه ای تاثیر معنا داری نداشت. سطح کراتین کیناز دوچرخه سواران حرفه ای پس از 24 ساعت و لاکتات دهیدروژناز دوچرخه سواران حرفه ای پس از 24 و 48 ساعت فعالیت وامانده ساز به ترتیب به بیشترین سطح خود نسبت به حالت استراحت رسید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که یک جلسه تمرین وامانده ساز به همراه مصرف مکمل MPC بر شاخص های آسیب عضلانی در مردان دوچرخه سوار جوان تاثیر معناداری ندارد. بنابراین می توان توصیه و راهکارهای تغذیه ای دیگری را ارایه کرد.

  کلیدواژگان: تمرین وامانده ساز، مکمل MPC، شاخص های آسیب عضلانی
 • بهرام صالح نیا*، علی محمد صفانیا، محمدرضا برومند، رضا نیک بخش صفحات 97-113
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه استراتژیک اشتغال دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارآفرینی بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، با توجه به هدف از نوع زمینه یابی (پیمایشی) و از نظر روش گردآوری داده ها، میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران و صاحب نظران حوزه آموزش و اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. نمونه آماری به تعداد 46 نفر به صورت هدفمند از میان اساتید، مدیران و کارشناسان علوم ورزشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه، پرسشنامه و تکنیکهای زمینه یابی دلفی بوده است. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش سوات استفاده شد. 61 مولفه راهبردی شناسایی شده از فرایند دلفی شامل قوت ها، ضعف ها، فرصت-ها و تهدیدها بودند. این مولفه ها در شش منظر ساختاری و مدیریتی، حمایت ها و خدمات، آموزشی- علمی، اطلاعات و ارتباطات، صنعت و بازار، فردی و رفتاری چارچوب بندی شدند. بیشترین مولفه مربوط به منظر آموزشی و علمی(15 مولفه) و بخش تهدیدها(17 مولفه) بود. ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزه ثبات، نزدیک به رشد قرار دارد. شناسایی این موقعیت حاکی از آن است که علیرغم وجود مشکلات، سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.
  کلیدواژگان: اشتغال، برنامه استراتژیک، تربیت بدنی، دانش آموختگان علوم ورزشی، کارآفرینی
 • محمد محمدی، روح الله حق شناس* صفحات 115-123

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتیین، پروتیین کیناز فعال شده توسط ادنوزین مونو فسفات (AMPK) و پروتیین کیناز B (AKT) بافت کبد رت های نر مبتلا به دیابت است. در این مطالعه تجربی، 32 سر رت نر ویستار به طور تصادفی به 4 گروه دیابت (D)، گروه کنترل (C)، گروه ورزش (E) و گروه دیابت و ورزش (ED) تقسیم شدند. سپس 16 سر از رت ها، با تزریق استروپتوزوسین به دیابت مبتلا شدند. گروه E و گروه ED به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته پروتکل تمرین هوازی را اجرا کردند. پس از اتمام پروتکل، بافت کبد رت ها استخراج، و از روش RT-PCR برای سنجش بیان ژن و از روش وسترن بلات و ایموهیستوشیمی به ترتیب برای بیان پروتیین AMPK و AKT استفاده شد. میزان RNA با استفاده از فرمول -DDCT2 محاسبه و سپس داده های با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین AMPK و AKT گروه E و گروه C هم در سطح RNA و هم در سطح پروتیین، تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). در گروه D نسبت به گروه C در سطح پروتیین، هر دو متغیر به طور معناداری کاهش یافته بود (001/0>P). AKT در سطح RNA به طور معناداری کاهش (033/0>P) و AMPK به طور معناداری افزایش یافته بود (001/0>P). هر دو متغیر در سطح پروتیین در گروه ED نسبت به گروه D به طور معناداری افزایش یافته بود (001/0>P)، در حالیکه تغییرات در سطح RNA معنادار نبود. دیابت با کاهش AMPK و AKT و اختلال در مسیرهای وابسته به این متغیرها، اثرات مخرب خود بر بافت کبد را اعمال می نماید، و ورزش هوازی می تواند با افزایش این دو متغیر دیابت را تا حدودی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: ورزش هوازی، دیابت، متابولیسم، پروتئین کیناز، رت
 • سیده اعظم اسلامی*، مینا حکاک زاده، کاظم چراغ بیرجندی صفحات 125-140
  هدف از تحقیق حاضر، کاوش چالش های توسعه ورزش بانوان در استان های کم برخوردار بود. این تحقیق بر اساس نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اداره کل ورزش استان ها، معاونین ورزش قهرمانی و معاونین ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، نواب رییس بانوان فدراسیون های ورزشی، اساتید دانشگاه و صاحب نظران بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها طی یک پروسه 5 ماهه به صورت غیرحضوری (با توجه به پاندمی کویید 19) انجام گرفت. در نهایت محقق پس از 16 مصاحبه با 16 صاحب نظر به نقطه اشباع نظری رسید. با توجه به ارزیابی و تجزیه و تحلیل کامل مصاحبه ها، درمجموع، تعداد 97 مفهوم پایه به دست آمد که در 11 مقوله و 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند. این مفاهیم شامل چالش های محیطی، مدیریتی، منابع، رفتاری بودند. با توجه نتایج تحقیق میتوان بیان کرد، توسعه ورزش بانوان در استان های کم برخوردار مستلزم داشتن تیم مدیریت قوی و ایجاد فضای فرهنگی - اجتماعی برابر نسبت به مردان، اتخاذ استراتژی های مدیریتی قوی و همچنین وجود زیرساخت ها و اماکن مختص به بانوان می باشد. بعلاوه مدیران ارشد ورزش در این استان ها می-توانند باهدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره برای مرکز استان و شهرستان ها به رشد و توسعه ورزش بانوان کمک نماید.
  کلیدواژگان: توسعه، ورزش بانوان، محدودیت فرهنگی، موانع زیرساختی، رویکرد کیفی
 • سیده سمیه سمایی، علی اصغر رواسی*، سیروس چوبینه، مریم دلفان صفحات 141-151
  مقدمه

  تمرین هوازی منظم با حجم مناسب بیان ژن را در بطن چپ بیماران دیابتی بهبود می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن های Sirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت های مبتلا به دیابت نوع2 بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش تجربی حاضر، 18 سر موش آزمایشگاهی نر دیابتی به سه گروه 6 تایی تقسیم شدند; کنترل سالم (NC)، کنترل دیابتی(DC) ، تمرین هوازی (ET). دیابت به همه گروه ها جز کنترل سالم با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (STZ) پس از 12 ساعت ناشتایی شبانه القاء شد. گلوکز توسط روش گلوکز اکسیداز، انسولین با الایزا و شاخص مقاومت به انسولین با HOMA-IR اندازه گیری شد. تعیین بیان ژن های Sirt-1 وPGC-1α با PCR Real time- و مقایسه گروه ها با آزمون (One way anova) در سطح آلفای 05/0 انجام شد.

  نتایج

  بیان ژن های Sirt-1 و PGC-1α در گروه تمرین نسبت به کنترل دیابتی به ترتیب (001/0P=) و (02/0P=) افزایش معناداری داشتند. شاخص گلوکز و مقاومت به انسولین در گروه تمرین کاهش داشتند.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی با تنظیم بیان ژن های Sirt-1و PGC-1α در بطن چپ رت های دیابتی، احتمالا می تواند بیوژنز میتوکندری را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، Sirt-1، PGC-1α، مقاومت به انسولین
 • بهادر عزیزی، مهدی طالب پور*، زهرا سادات میرزازاده، ژاکلین ام. استاورس، وحید ساعت چیان صفحات 153-171
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی می باشد که داده های آن به صورت میدانی جمع آوری گردید. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مصرف کنندگان محصولات ورزشی در شهر مشهد می باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه ی آماری و با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد حمایت از حقوق مصرف کننده (بذرگر و همکاران، 1393) استفاده شد. کلیه ی تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی به خدمات پس از فروش، تنوع محصول، تبلیغات، قیمت نسبت به کیفیت، دسترسی به قطعات یدکی، ضمانت نامه و چشم وهم چشمی در کالای خارجی نسبت به کالاهای داخلی برتری داشته، اما متغیرهای ارتقای منزلت و شان اجتماعی، وجود ذهنیت منفی و اصلاح نظام تولید و توزیع در کالاهای داخلی بالاتر هستند. همچنین، سطح آگاهی و رضایت از حقوق مصرف کننده ی افراد، در حد متوسطی قرار دارد. بنابراین، می توان گفت که تولیدکنندگان داخلی با حمایت مناسب از مصرف کنندگان و تولید کالاهای باکیفیت و نزدیک به کالاهای خارجی، می توانند موجب گرایش مصرف کنندگان به خرید کالاهای داخلی و در نتیجه رونق اقتصاد کشور و کاهش بیکاری گردند.
  کلیدواژگان: اصلاح نظام تولید و توزیع، تجهیزات ورزشی، تقویت اقتصاد ملی، حقوق مصرف کننده
 • حانیه مردعلی زاده، رحمان سوری*، علی اکبرنژاد قره لو صفحات 173-184
  امنتین آدیپوکاینی است که به طور عمده در بافت چربی احشایی بیان می شود و در تنظیم حساسیت به انسولین نقش دارد . هدف از این پژوهش، بررسی آثار حاد تمرینات بادی پامپ و دایره ای خیلی شدید بر سطوح سرمی امنتین 1 و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن بود. هشت زن سالم دارای اضافه وزن با میانگین سنی 4/91±24/87 ، وزن7/04 ±69/47 ، قد 4±162 ، شاخص توده بدنی 1/82±26/47 به روش هدفمند انتخاب شدند و تحت شرایط تمرین قرار گرفتند. آزمودنی ها تمرینات دایره ای خیلی شدید را با شدت 8580 درصد تواتر قلبی بیشینه انجام دادند که هر حرکت 30 ثانیه اجرا و 30 ثانیه استراحت فعال داشت و در کل سه دایره اجرا شد. بعد از یک هفته، تمرینات بادی پامپ را با 20 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند و زمان کلی تمرین 60 دقیقه بود. نمونه خونی قبل تمرین، بلافاصله و 24 ساعت بعد از هر دو پروتکل به صورت ناشتا گرفته شد. جهت بررسی تاثیرات درون گروهی در مراحل پژوهش از آزمون آنوا با اندازه گیری مکرر استفاده شد. جهت مقایسه تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته از آزمون تی همبسته استفاده شد. سطح معناداری در تمامی آزمون های آماری برابر 05/0p≤ و با نرم افزار SPSS21 انجام شد. نتایج نشان داد تمرینات دایره ای خیلی شدید و تمرینات بادی پامپ بر روی امنتین 1 سرم ((0/019=p) و (p<0/001)) و مقاومت به انسولین ((p=0/010) و (p=0/014)) تاثیر معنی داری دارد ولی این تفاوت معنی دار فقط بین مرحله پیش آزمون و پیگیری مشاهده شد. همچنین تفاوت معنی داری بین دو نوع روش تمرینی وجود نداشت. از این رو با توجه به اینکه هر دو پروتکل روی امنتین 1 و مقاومت به انسولین تاثیر معنی داری داشتند، افراد دارای اضافه وزن می توانند با توجه به علاقه یا امکانات، یکی از این دو پروتکل را انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهند.
  کلیدواژگان: آدیپوکاین ها، اینتلکتین، 1، بادی پامپ، تمرینات دایره ای خیلی شدید، مقاومت به انسولین
 • آمنه اسدالهی، سید حمید سجادی*، زینت نیک آئین، علی زارعی صفحات 185-202
  شناخت دقیق چگونگی فعالیت بدنی زنان میانسال در کشور به منظور برنامه ریزی و اجرای اقداماتی در جهت توسعه آن بسیار اهمیت دارد. ازهمین رو؛ هدف این تحقیق طراحی مدل فعالیت بدنی زنان میانسال ایرانی بود. روش تحقیق از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظامند بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. تحلیل داده ها از طریق «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. برای رسیدن به اشباع نظری، ضمن بررسی متون تخصصی، با 35 زن میانسال (40-65 ساله) که به طور مرتب به فعالیت بدنی می پرداختند مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد. در پایان مراحل مختلف کدگذاری 128 مفهوم مهم، 30 زیرمقوله و 9 مقوله اصلی شناسایی شد و فعالیت بدنی به عنوان متغیر محوری تعیین گردید. در پایان مرحله کدگذاری گزینشی، مدل مفهومی مورد نظر طراحی شد که در آن «توصیه ها و ترویج ها»، «دانش و آگاهی»، «ترس و پیشگیری» و «ورزش درمانی» بر روی «انگیزش» تاثیر می گذارند و زنان میانسال باتوجه به سطح «انگیزش»، «امکانات» و «چالش ها» به «فعالیت بدنی» پرداخته و «فواید فعالیت بدنی» را تجربه می کنند. «تجربه فواید فعالیت بدنی» باعث تکرار فرآیند و شکل گیری حلقه استمرار فعالیت بدنی می شود. «بیماری ها و مشکلات جسمانی» دوران میانسالی مهمترین مساله زنان ایرانی در این دوران است. بنابراین ترس از ابتلاء و یا درمان این بیماری ها و مشکلات جسمانی مهمترین دغدغه زنان میانسال در ایران است. با توجه به مهمترین یافته های تحقیق؛ افزایش آگاهی، افزایش تهدید درک شده، و ترویج فعالیت بدنی بین زنان میانسال در سطح جامعه بسیاری ضروی است.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، زنان میانسال، ترس از پیری، پیاده روی
|
 • Ahmad Mahmoudi *, Shahram Nazari, Mohamad Hossein Ghorbani, Mehdi Mahmoodiyekta Pages 9-25
  The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational successor education in Tehran's physical education managers. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all managers and directors of the departments of physical education and health of the Directorate General of Education in Tehran province, based on the information of 55 people. To collect data and measure the variables of the model, Jokar talent management questionnaire (1394) and Rothwell Succession (2002) were used. Its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and its reliability and its validity by using convergent validity (confirmation of factor load and AVE value) and diagnostic validity. To analyze the data, descriptive statistics (tables and graphs of frequency distribution) and inferential statistics (Pearson correlation) and confirmatory factor analysis were used. For presenting the model, structural equation modeling technique was used. Finally, the results of the research findings showed that there is a positive and significant relationship between talent management and its dimensions, attracting and identifying talents, selecting and employing talents, developing talents, employing talents, keeping talents, attitudes and attitudes toward talent management with success. Based on the results of the research model, it was found that using talent was a more powerful predictor of successor.
  Keywords: Talent Management, successor, Education
 • Saeid Rostami *, Bijan Rostami, Mehrnoosh Esmailiyan Pages 27-38
  The aim of this study was to evaluate the effect of twelve weeks of combined training and spirulina supplementation on Irizin, PGC1-α and some body composition indices of obese men.In this applied and quasi-experimental study, 60 obese men with body mass index above 28 kg / m2, were purposefully selected and randomly divided into four groups; Combined exercise + spirulina, combined exercise + placebo, spirulina and control group. The training protocol was a combination of aerobic (endurance) training and resistance training for 12 weeks, 3 sessions per week and each session for 60 minutes. Exercise and spirulina groups took two 500 mg spirulina and placebo capsules daily, respectively. The aerobic exercise program consisted of running on a treadmill for 20 minutes with an intensity equivalent to 60 to 75% of the reserved heart rate. Also, resistance training includes 10 stationary movements in a circle with intensity equal to 60 to 80% of 1RM with 10 repetitions per movement for 2 consecutive sets with a rest time of 30 seconds between each station and a total of 2 minutes between each round. Body composition indices were also measured before and after exercises. 10 ml of blood was taken from the antecubital vein of the left arm after 12 hours of fasting. Data were analyzed using SPSS software version 24 and Shapiro-Wilk statistical tests, one-way analysis of variance, LSD and paired t-test.According to one-way analysis of variance, plasma levels of Irisin (p = 0.019) and body weight (p = 0.004) were significantly different between different groups, but BMI and WHR were not significantly different (05 / 0≤p). Accordingly, plasma levels of Irizin and PGC1-α, WHR and BMI showed a significant difference between exercise + spirulina and exercise + placebo groups, as well as body weight values for exercise + spirulina, exercise + placebo and spirulina groups.The findings of the present study showed that with increasing muscle endurance due to repetition or due to anabolic nature of resistance training or increase in lean muscle mass, Irisin secretion followed by PGC1-α may increase. Following an increase in PGC1-α, an increase in the FNDC5 membrane protein occurs in muscle, which leads to the production and release of Irisin into the bloodstream. The reason for the increase in Irisin in the PGC1-α response to exercise is probably to be found, which has been the stimulus for this type of exercise.
  Keywords: Irisin, PGC1-α, Spirulina, Combined training, obese man
 • Iman Safaei *, Neda Goleyj Pages 39-54
  The purpose of the present study was to investigate the effect of organizational bullying on job involvement and stress with mediating role of job security in sports coaches. The type of research was descriptive-correlational. The statistical population of this study included all sports coaches (600 people) in South Khorasan province. The sample size was 234 based on the Krejcie-Morgan table. To measure the research variables, the Illinois Bullying Scale (2001) and the Parker & Dekotis (1983) Job Stress Questionnaire, the Ladahel & Kanger Job Inventory (1995) and the Nice et al. Job Security Questionnaire were used to measure the variables. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinions of 10 teachers and physical education experts. The reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha for organizational bullying 0.99, job stress 0.74 and job involvement 0.95 and job security 0.90.The finding showed that job involvement and job security have a significant effect on job stress and mediate it. Also, organizational bullying through job involvement and job security have a significant effect on job stress of South Khorasan sports coaches.Based on the findings of this study, identifying and controlling the factors that cause and exacerbate deviant behaviors and its incidence due to the negative effects of bullying on stress, job performance, mental health and job security can be effective.
  Keywords: job involvement, job security, Job Stress, Organizational Bullying
 • Saideh Karami Feali, Vahid Valipour Dehnou *, Zeinab Ebrahimi Pages 55-65
  Neurotrophins and neurotransmitters play an important role in improving cognitive function. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of a judo training session and a weight training session on serum levels of glutamate, noradrenaline, IGF-1 and VEGF in judoka females. In this quasi-experimental study, 11 judoka females (age: 25.60±3.57 years, weight: 66.20±9.60 kg, height: 165.40 ± 4.50 cm) voluntarily participated. Subjects participated in two sessions of judo and weight training for one hour 10 days apart. Blood samples were taken from the subjects five minutes before and after each training session. serum levels of glutamate, noradrenaline, IGF-1 and VEGF were measured. The results showed that serum concentrations of all variables increased significantly after both training sessions (p<0.05). Also, the results of covariance test showed that serum levels of glutamate (p=0.013) and IGF-1 (p=0.014) after weight training session increased significantly more than judo training session. However, changes in serum levels of noradrenaline (p=0.117) and VEGF (p=0.192) were the same after both training sessions. It seems that open- and closed-skill exercises have different effects on serum levels of some neurotrophins and neurotransmitters. Therefore, the mechanism of the effect of judo training and weight training on cognitive function is different.
  Keywords: Glutamate, IGF-1, Judo, noradrenaline, VEGF
 • Rahim Ramezaninezhad *, Mina Mallaei, Mahbobeh Tajaddod, Zahra Maleki Pages 67-84

  The purpose of this study was to investigate the development of sepak takraw sport in the country. The research method is descriptive and field; And the statistical population included the chairman and vice-chairman of 24 Sepak takraw committees of the active provinces of the country, who were selected by sampling and participated in the research. The researcher-made questionnaire included four factors of infrastructure and facilities development, human resources, structure and organization, events and competitions (31 indicators) and descriptive and ranking methods were used to analyze the data in EXCEL, SPSS and software environments. Findings showed that the factors of events and competitions, human resources, infrastructure and facilities and structure and organization were the most important dimensions of the development of Sepak takraw, respectively. In terms of development of the country's provinces, Markazi, Zanjan and Golestan provinces had the best situation and Isfahan, Tehran and Khuzestan provinces were in the last priorities in this regard. In terms of development in this field, approximately 5% of Iran's provinces are developed, about 0.33 percent are less developed; And about 0.62 percent were assessed as undeveloped. Due to the inequality between the provinces, organizations should be polarized in terms of regional resources and talent.

  Keywords: development, Sepak takraw, Sports Development, sports federation
 • Milad Bagheri, Khadijeh Irandoust *, Morteza Taheri Pages 85-95
  Background and Objectives

  Muscle injuries in professional cyclists have always been one of the issues that sports science researchers have sought to find appropriate solutions to prevent. The aim of this study was to evaluate the effect of a grueling exercise session with MPC supplementation on muscle injury indices in young cyclists.

  Materials and methods

  The research method was quasi-experimental and the research design was cross-sectional in which 20 professional cyclists with a history of championship in the province and the country were studied by convenience sampling in two groups of supplement and placebo. Participants in the supplement group consumed 400 mg of solution containing MPC powder per kilogram of body weight with 400 cc of water, and participants in the placebo group consumed a solution containing maltodextrin powder (100 mg per kg of body weight) and a second blood sample was taken. It was done one hour after taking the supplement. In the next step, after 10 minutes of warm-up, the Wingate test was performed and blood samples were taken 24 and 48 hours after the test. Analysis of variance with repeated measures at the significance level of P ≥ 0.05 was used to test the data.

  Results

  Findings suggested that a grueling workout session with MPC consumption had no significant effect on creatine kinase index (p = 0.126) and lactate dehydrogenase (p = 0.526) Creatin kinase level of professional cyclists after 24 Hour and lactate dehydrogenase Professional cyclists reached their highest level of rest after 24 and 48 hours of strenuous activity, respectively.

  Conclusion

  In general, it can be concluded that a grueling session with MPC supplementation has no significant effect on muscle injury indices in young cyclists. Therefore, other nutritional recommendations and strategies can be offered.Keywords: Exhaustive training, MPC supplement, muscle injury indicators.

  Keywords: Exhaustive training, MPC supplement, Muscle injury indices
 • Bahram Salehnia *, Mohammad Safania, Mohammad Reza Boroumand, Reza Nikbakhsh Pages 97-113
  The purpose of this study was to develop a strategic employment plan for graduates of physical education and sports sciences of Islamic Azad University with an entrepreneurial approach. The present study is of applied type and according to the purpose, it was of contextual type. In terms of data collection method, this research was of field type. The statistical population of the study included professors, managers and experts in the field of education and employment of sports science graduates of Islamic Azad University and a statistical sample of 46 people were purposefully selected from among professors, managers and sports science experts. Data collection tools included library study, interviews, questionnaires and Delphi survey techniques. The content validity of the tools was evaluated and confirmed using experts' opinions and its reliability was evaluated using Cronbach's alpha method. Swat method was used to analyze the findings and 61 strategic components identified from the Delphi process included strengths, weaknesses, opportunities and threats. These components were framed in six structural and managerial perspectives, support and services, educational-scientific, information and communication, industry and market, individual and behavioral, and the most components related to the educational and scientific perspective (15 components) and threats ( 17 components). The evaluation matrix showed that the strategic position in the field of stability is close to growth. Recognition of this situation indicates that despite the problems, the employment system based on entrepreneurship of sports science graduates of the Islamic Azad University needs to achieve relative stability and be on the path of growth
  Keywords: strategic plan, Physical Education, Sports Science Graduates, Entrepreneurship
 • Mohammad Mohammadi, Rouhollah Haghshenas * Pages 115-123

  The aim of this study was to investigated the effect of endurance training on the gene and protein expression of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) and protein kinase B (AKT) in liver tissue of male rats with diabetes. In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided to 4 groups: diabetic group (D), control group (C), exercise group (E), Exercise and diabetic group (ED). Then 16 rats received Strepotozocin injection to induce diabetes. Groups of E and ED performed the designed aerobic exercise protocol five sessions per week for eight weeks. At the end of the protocol, rat liver tissue was extracted, RT-PCR was used to measure gene expression and Western blot and immunohistochemistry were used to express AMPK and AKT proteins, respectively. Then RNA was calculated using the formula of 2-DDCT and the data of gene and protein expression AMPK were analyzed with univariate analysis of variance. The results showed that there was no significant difference between AMPK and AKT between group E and group C in both RNA and protein levels (P>0.05). In group D compared to group C in the level of protein, both variables were significantly reduced (P<0.001), AKT was significantly decreased at RNA level (P<0.033) and AMPK was significantly increased (P<0.001). Both variables in protein level were significantly increased in group ED compared to group D (P<0.001), while changes in RNA level were not significant. Diabetes exerts destructive effects on liver tissue by reducing AMPK and AKT and disrupting pathways dependent on these variables, and aerobic exercise can improve diabetes by increasing these two variables to some extent.

  Keywords: Aerobic exercise, Diabetes, Metabolism, Protein kinase, Rat
 • Seyedeh Azam Eslami *, Mina Hakakzade, Kazem Cheragh Birjandi Pages 125-140
  The present study aimed to explore the challenges of developing women's sports in low-income provinces. This research was applied based on the type of purpose and methodically, qualitatively and using theme analysis. The statistical population of the study included the directors of the provincial sports directorates, the deputies of championship sports and the deputies of women sports of the general directorates of sports and youth of the provinces, the vice president of women sports federations, university professors and experts. The sampling method was purposeful and the data collection tool was semi-structured interviews. The interviews were conducted in absentia over a 5-month process (according to Pandemic COVID 19). Finally, the researcher reached a theoretical saturation point after 16 interviews with 16 experts. According to the evaluation and complete analysis of the interviews, a total of 97 basic concepts were obtained, which were classified into 11 categories and 4 main categories. These concepts included environmental, managerial, resource, and behavioral challenges. According to the research results, it can be said that the development of women's sports in low-income provinces requires having a strong management team and creating an equal socio-cultural environment compared to men, adopting strong management strategies as well as the existence of infrastructure and places for women. In addition, senior sports managers in these provinces can help the growth and development of women's sports with accurate targeting and proper management, hiring an expert workforce for the provincial capital and cities.
  Keywords: Development, Women's Sports, Cultural Constraints, Infrastructure barriers, qualitative approach
 • Seyedeh Somayeh Samaie, Ali Asghar Ravasi *, Siroos Choobineh, Maryam Delfan Pages 141-151
  introduction

  Regular aerobic exercise with proportionate intensity volume improved gene expression in the left ventricle of diabetic pations.The purpose of this study was to investigation of an aerobic exercise course on the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α in the left ventricle of rats with type 2 diabetes.

  methods

  in the present experimental study, 18 diabetic male mice were divided into three groups of 6;Normal Control(NC), Diabetic Control(DC), Aerobic exercise(ET). diabetes was induced in all groups expected non diabetic control group by interaperitoneal injection of sereptozotocin(STZ) after12 hours fasting. glucose concentration was measured by glucose oxidase method. ELISA method was used to measure the insulin and HOMA-IR method was used to measure insulin resistance index.the expression of Sirt-1 and PGC-1α genes was determined by Real time- PCR and the groups were compared by one way anova test at the alpha level of 0.05.

  Results

  the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α genes in the exercise group increased significantly compared to diabetic control(P= 0.001) and(P= 0.02), respectively.glucose index and insulin resistance were decreased in the exercise group.

  Conclusion

  aerobic exercise by regulating the genes expression of Sirt-1 and PGC-1α in the left ventricle of diabetic rats, could possibly improved mitochondrial biogenesis.

  Keywords: Aerobic Exercise Training, Sirt-1, PGC-1α, insulin resistance
 • Bahador Azizi, Mahdi Talebpour *, Zahrasadat Mirzazadeh, Jacqueline M. Stavros, Vahid Saatchian Pages 153-171
  The purpose of this study was to analyzing the role of consumer law protection in the tendency to purchase nationally produced sports equipment. The research method is applied in terms of purpose and is a descriptive-survey research whose data were collected in the field. The statistical population includes all consumers of sports products in the city of Mashhad due to the infinity of the statistical population and using the Morgan table, 384 people were selected as a statistical sample. A standard consumer rights questionnaire (Bazrgar et al, 2015) was used to collect data. All statistical analyzes were performed using SPSS software. The results showed that the variables of access to after-sales service, product variety, advertising, price to quality, access to spare parts, warranty, and keep up with the Joneses on foreign goods were superior to domestic goods, but the variables of promotion of social status, The existence of a negative mentality and reform of the production and distribution system in domestic goods are higher. Also, the level of awareness and satisfaction with the consumer rights of individuals is moderate. Therefore, it can be said that domestic producers, with proper support for consumers and the production of quality goods close to foreign goods, can lead consumers to buy domestic goods and thus the prosperity of the country's economy and reduce unemployment.
  Keywords: Reform of production, distribution system, Sports equipment, Strengthening national economy, Consumer law
 • Haniye Mardalizade, Rahman Soori *, Ali Akbarnejad Pages 173-184
  Omentin is an adipokine that is mainly expressed in visceral adipose tissue and is involved in regulating insulin sensitivity. The purpose of this study is the study of the acute effect of BODY PUMP and High Intensity Circuit Training on serum levels of Omentin_1 and insulin resistance in overweight women. Eight overweight healthy women with a mean age of 24.87±4.91, weight of 69.47±7.04, height of 162±4, body mass index of 26.47±1.82 were purposefully selected and subjected to training conditions. Subjects performed High Intensity Circuit Training with an intensity of 80-85% of maximum heart rate, each movement was performed for 30 seconds and 30 seconds of active rest, and a total of three circles were performed. after one week, they performed Body Pump exercises with 20% of maximum repetition and the total training time was 60 minutes. The blood samples were taken before, immediately and 24 hours after exercise protocols on an empty stomach. In order to investigate the effects within the group in the research stages, the ANOVA test with repeated measures was used. Correlated t-test was used to compare the effect of independent variables on dependent variables. Significance level in all statistical tests was considered as p≤ 0.05 with SPSS21 software. The results showed that High Intensity Circuit Training and Body Pump had a significant effect on serum omentin-1 (HICT (P = 0.019), BP (P <0.001)) and insulin resistance (HICT (P = 0.010), BP (P = 0.014)), but this significant difference was observed only between the pre-test and follow-up stages. Therefore, since both protocols had a significant effect on omentin-1 and insulin resistance, overweight people can choose and use one of these two protocols according to their interests or possibilities.
  Keywords: Adipokines, Body Pump, HICT, insulin resistance, Intelectin-1
 • Ameneh Asadolahi, Seyyed Hamid Sajjadi *, Zinat Nikaeen, Ali Zarei Pages 185-202
  It is very important to know exactly how middle-aged women's physical activity in the country in order to plan and implement measures for its development. Therefore; the purpose of this study was to design a model of physical activity for middle-aged Iranian women. The research method was Grounded Theory, systematic approach. Sampling was theoretical. Data analysis was performed through continuous "questioning" and "comparison". In-order-to achieve theoretical saturation, Semi-structured interviews were conducted with 35 middle-aged women (40-65 years old) who regularly participated in physical activity, while reviewing specialized texts. At the end of different stages of coding, 128 important concepts, 30 subcategories and 9 main categories were identified. Physical activity was determined as the axial variable. At the end of the selective-coding stage, a conceptual model was designed in which "Advices and promotions", "knowledge and awareness", "fear and prevention" and "physical therapy" affect "motivation". Middle-aged women participate in physical activity according to the level of "motivation", "facilities" and "challenges", and subsequently experience the "benefits of physical activity". The "experience of the benefits of physical activity" causes the process to be repeated and the cycle of continuing physical activity to be formed. "Diseases and physical problems" of middle-age is the most important issue for Iranian women at this stage. Therefore, fear of getting or treating these diseases and physical problems is the most important concern of middle-aged Iranian women. According to the most important research findings; increasing awareness, increasing perceived threats, and promoting physical activity among middle-aged women at the community level are necessary.
  Keywords: physical activity, middle-aged women, Fear of Aging, Walking