فهرست مطالب

راهبردهای بازنشستگی - پیاپی 4 (زمستان 1401)
 • پیاپی 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عنایت الله میرزایی*، رضا صانعی، داود قادری صفحات 1-16

  عدم برنامه ریزی در دروان گذار به بازنشستگی می تواند بازنشستگان را با چالش های روانی، اجتماعی، مالی، سلامتی روبرو ساخته و سازش با بازنشستگی را طاقت فرسا نماید. از این رو، هدف این مقاله مطالعه ادبیات نظری برنامه ریزی بازنشستگی، تجارب کشورهای پیشرو و در نهایت تبیین مدل ها اجرایی برنامه های آمادگی بازنشستگی می باشد. این پژوهش مروری با بهره مندی از روش تحلیل اسناد و رویکرد تحلیل روایتی با انتخاب بهترین و جامع ترین اسناد و تجارب، به بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف برنامه-ریزی دوران گذار به بازنشستگی پرداخته است. نتایج نشان داد که برنامه ریزی بازنشستگی به اقدامات مداخله ای سازمان یافته ای اطلاق می شود که برای کمک به شاغلین برای سازگاری با بازنشستگی طراحی می شود و به دو دسته اصلی برنامه ریزی و مشاوره تقسیم بندی می شوند. این برنامه ها از حیث رویکرد به دو دسته فردی و گروهی و از حیث فراگیری به سه دسته جامع، متوسط و محدود تقسیم می شوند. تجارب کشورها نشان داد برخی سازمان ها به تدوین راهنماهای بازنشستگی بسنده نموده و برخی دیگر مدل های پیچیده تر و جامع تری برای تدوین برنامه آمادگی بازنشستگی طراحی نموده اند. در این مقاله، ابتدا تجارب برخی سازمان-های پیشرو (ارتش آمریکا، شرکت سرمایه گذاری فیدیلیتی آمریکا، دانشگاه شفیلد انگلستان، کارکنان دولت فیلیپین، کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان تامین اجتماعی نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران) در تدوین راهنمای برنامه آمادگی بازنشستگی تبیین و سپس مدل های متنوع اجرایی برنامه های بازنشستگی معرفی شده است. در این خصوص، مدل های فرد-منبع، مشاوره فردی، ارایه-مخاطب، بحث-ترغیب، کارگاه چند گروهی و غیره بررسی شده اند. در انتها نیز یک دستورالعمل جامع برای تدوین برنامه های آمادگی بازنشستگی و زیرساخت های ضروری آنها پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بازنشستگی، راهنمای بازنشستگی، مدل های آمادگی بازنشستگی
 • مریم رفیعی، سجاد قارلقی*، فرهاد حسین حاجیه صفحات 17-36
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه تطبیقی تجارب ملی و بین المللی برنامه ارتقا و بهبود سلامت بازنشستگان و ارایه برنامه ارتقا سلامت بازنشستگان نیرو های مسلح انجام شد. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل ممتوای اسنادی اجرا شد. جامعه موردمطالعه پژوهش 857 سند بود که 47 عدد از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش به عنوان نمونه انتخاب شدند،. داده های به دست آمده از تحلیل با استفاده از روش کدگذاری دو مرحله-ای (کدهای باز و محوری) تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از روش سه سوسازی تایید شد و برای بررسی روایی پژوهش نیز یافته ها در اختیار 3 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت که آن ها پس از بازنگری فرایند مطالعه، نتایج کیفی را مورد تایید قراردادند. بر اساس نتایج کدگذاری ها 223 کد باز به دست آمد که در 14 مقوله کلی (کدهای محوری) شامل آموزش، پژوهش، ارایه اطلاعات، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، تغذیه و سبک زندگی؛ اصلاح رفتار و سبک زندگی، توانبخشی، توانمندسازی، حمایت سازمانی و اجتماعی، اقدامات درمانی، غربالگری، مشاورهف اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: بازنشستگان، برنامه ارتقا سلامت، تجارب ملی و بین الملی، نیروهای مسلح
 • آرزو خوش نیت*، رسول رنجبریان صفحات 37-52

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر وضعیت شاخص های کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان استان آذربایجان غربی در سال 1400 بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر از بازنشستگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خدمات اجتماعی- فرهنگی و پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1991) جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج فرضیات با استفاده از آزمون های همبستگی نشان داد که بین خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری و مولفه های آن ها با کیفیت زندگی بازنشستگان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/.<p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خدمات دهی اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب 268/. و 413/. از واریانس کیفیت زندگی بازنشستگان استان آذربایجان غربی را پیش بینی و تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی، کیفیت زندگی، بازنشستگان
 • پرهام صوفی زاده*، عاطفه ثقفیان صفحات 53-68

  این مطالعه به سفارش موسسه ی مطالعاتی سپید جهت بررسی دوران پس از بازنشستگی و ارایه ی راهکارهایی در این زمینه انجام شده است. در این مقاله سعی خواهد شد با روشن کردن مفاهیمی مرتبط با بازنشستگی و مهارت آموزی تعریفی دقیق از آن ها ارایه شود. همچنین با تکیه بر مطالعات داخلی و خارجی، به راهکارهایی در این زمینه اشاره گردد. در این مطالعه از مقالات منتشرشده در مجلات معتبر به همراه سایر منابع موجود مانند سایت های اخبار، تکنولوژی و... استفاده شده است. علاوه بر این راهکارهایی که در سایر کشورها نیز در حال اجرا است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سعی شده است تا با الگوبرداری از این راهکارها، متناسب ترین آن ها با شرایط داخلی انتخاب گردد. قابل توجه است که هدف اصلی این پژوهش بازنشستگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده اند اما اطلاعات استخراج شده تا حدی قابل تعمیم به سایر بازنشستگان نیز است.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، مهارت آموزی، برنامه ریزی
 • عاطفه سلیمانی رودی*، فردین کلانتر صفحات 69-84

  امروزه یکی از سرمایه و دارایی های اصلی سازمان ها، تخصص و شایستگی های منابع انسانی وسازوکارهای اشتراک گذاری دانش در آن ها است. بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال آن ها بین بخش های مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی ومتعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به تغییر نیروی انسانی شاغل در سازمان و خروج برخی از آن ها به دلیل بازنشستگی چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که دانش سازمانی به طور مستمر حفظ و توسعه پیدا خواهد کرد؟ یا چگونه می توان اطمینان یافت قدرتی که سازمان به لحاظ برخورداری از دانش و سرمایه فکری به دست آورده است پایدار خواهد ماند؟ به عبارتی، چگونه می توان ازخروج دانش از سازمان به هنگام بازنشسته شدن افراد پیشگیری کرد؟ ایجاد نظام مدیریت دانش به دلیل اهمیت دادن به دانش و تجارب موفق افراد و نشر و گسترش آن در سرتاسر سازمان راه حل مناسبی برای حفظ اقتدار سازمانی از حیث دانش و دانایی است. بهره مندی سایر کارکنان و افراد از اطلاعات و دانش موجود درذهن افراد و گروه های خاص و جلوگیری از خروج آن به هنگام ترک سازمان زمینه مناسبی برای دانش افزایی سازمان فراهم می سازد.در برابر این مسایل، پژوهش حاضر به دنبال ایجاد مبانی لازم برای مدیریت، انتقال و حفظ دانش، مطالعه تجربیات موفق سازمان های بین المللی و همچنین مستندات تجربیات داخلی بوده و در انتها خروجی های راهبردی متناظر با مطالعات را استخراج کرده است.

  کلیدواژگان: دانش، انتقال دانش، حفظ دانش، نمونه مطالعاتی
 • مژگان افروزنیا*، دانیال اسماعیل نژاد، عباس قربانی صفحات 85-109

  با کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، باعث افزایش شمار سالمندان و همچنین بازنشستگان در جهان شده است. بازنشستگی در زندگی افراد میانسال نقطه عطفی به شمار می رود که با تغییرات در زندگی روزمره، نقش های اجتماعی و مسایل اقتصادی و تصویر فرد از خود ارتباط دارد. از آنجاکه بازنشستگی مرحله ی حساس زندگی بازنشسته است، اگر با سلامت و رفاه همراه باشد، می تواند این دوران را به سهولت بگذرانند. به طور کلی کیفیت زندگی یک مفهوم چندوجهی، نسبی و متاثر از زمان و مکان و همچنین ارزش های فردی و اجتماعی می باشد که باید با در نظر گرفتن وجوه مختلف آن، تصویر کامل تری از این مفهوم به دست آورد. همچنین باید با شناخت وضع موجود کیفیت زندگی و ریشه ها و علل وجودی اش، تصمیمات لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نمود.بنابراین توجه به رفاه این قشر از جامعه بیش از پیش از سوی پژوهشگران، برنامه ریزان، مدیران الزامی است. به ویژه بازنشستگان نیرو های مسلح که دوران بازنشستگی این افراد با چالش های مختلفی همراه خواهد بود، به همین منظور توجه کردن به این چالش ها که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است اهمیت دارد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تطبیقی و مصاحبه به بررسی مفاهیم و تجارب موفق بین المللی و ملی بهبود و ارتقا رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس شاخص لگاتوم به عنوان هدف اصلی پرداخته شده است و در انتها راهکار هایی برای افزایش رفاه بازنشستگان نیرو های مسلح ایران با توجه به مطالعه تطبیقی و وضعیت بازنشستگان و امکانات داخل کشور ارایه شده است.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، رفاه، بازنشستگان نیرو های مسلح، تجارب ملی و بین المللی، لگاتوم
|
 • Inayatullah Mirzaei, Reza Sanei, Davood Ghaderi Pages 1-16

  Lack of retirement planning during the work to retirement transition could face retirees with serious mental, social, financial security, well-being challenges which make difficult retirement adjustment. Therefore, the purpose of this paper is to study the theoretical literature of transition to retirement, introduce the experiences of leading countries and finally to explain the practical models of retirement preparation programs. Using the method of narrative analysis approach with the best and most comprehensive experiences, this paper has studied and reviewed theoretical concepts and various dimensions of the retirement program. Retirement preparation programs refer to all formally organized interventions designed by companies to assist employees in making decisions about and adjusting to retirement and can be classified into two broad categories including planning and counseling. Moreover, these programs have been mainly implemented using individual and group approaches and are classified into divided into three categories including comprehensive, medium and limited, in terms of scope. The international experience has also shown that some organizations have just designed retirement guidelines and others have developed more complex and comprehensive retirement preparation program. In this paper, first the experiences of some leading organizations in compiling the Retirement guidelines were explained and then various executive models of the retirement preparation program are introduced. In this regard, Individual-Resource, Individual Counseling, Presentation-Audience, Stimulus-Discussion, Multi-Group Workshop, and Facilitated Interaction Group model have been discussed. Finally, a comprehensive framework along with its necessary infrastructure has been proposed to formulate retirement preparation programs.

  Keywords: Retirement planning, retirement guideline, retirement preparation program model
 • Sajad Gharloghi *, Farhad Hosein Hajie Pages 17-36
  The present study was conducted with the aim of a comparative study of national and international experiences of the Retirement Health Promotion and Improvement Program and the presentation of the Retirement Health Promotion Program of the Armed Forces. The research method was qualitative and was performed using the method of continuous documentary analysis. The study population was 857 documents, 47 of which were selected as a sample using purposive sampling method according to the acceptance criteria. The data obtained from the analysis were analyzed using two-step coding method (open and axial codes). The reliability of the codings was confirmed using the simulation method and to check the validity of the research, the findings were provided to 3 qualitative research experts who, after reviewing the study process, confirmed the qualitative results. Based on the coding results, 223 open codes were obtained in 14 general categories (core codes) including education, research, information provision, primary prevention, secondary prevention, nutrition and lifestyle; Behavior and lifestyle modification, rehabilitation, empowerment, organizational and social support, treatment measures, screening, counseling for cultural activities and culture building were categorized.
  Keywords: Retirees, Health Promotion Program, National, International Experiences, Armed forces
 • Arzoo Khoshniat *, Rasoul Ranjbarian Pages 37-52

  The purpose of this study was to determine the effect of social and cultural services of the State Pension Fund on the status of quality of life indicators of retirees in West Azerbaijan province. The research method in this study was a correlational survey. The statistical population of the study was all retirees of West Azerbaijan province in 2021. Using Cochran's sampling volume formula, 384 retirees were selected as a statistical sample by simple random sampling and a questionnaire was distributed among them. Data were collected using a researcher-made social and cultural services questionnaire and the World Health Organization Quality of Life Scale (1991) and analyzed using SPSS software and descriptive and inferential tests. The results of hypotheses using correlation tests showed that there is a positive and significant relationship between social and cultural services of the State Pension Fund and their components with the quality of life of retirees (P <0.05). Also, the results of multivariate regression analysis showed that the social and cultural services of the State Pension Fund predict the quality of life of retirees in West Azerbaijan Province.

  Keywords: social services, Cultural Services, Quality of Life, Retirees
 • Parham Sofizadeh, Atefeh Thaghafian, Meysham Khoshbatian Pages 53-68

  This study was accomplished for ESepid Research Institute to study the post-retirement period and provide solutions in this field. This article will try to provide a precise definition of retirement and skills-related concepts. Based on internal and external studies, a designed service with details is mentioned. In this study articles published in reputable journals along with other available sources such as news sites, technology etc. have been considered. In addition, the solutions that are being implemented in other countries have been discussed and it has been tried to select the most appropriate ones by modeling these solutions to the domestic conditions. We will also try to analyze the obtained information with design methodology. It is noteworthy that the main purpose of this study was retirees of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, but the information extracted to some extent can be generalized to other retirees. 

  Keywords: Retirement, Skills training, planning
 • Atefeh Soleimani Roudi, Fardin Kalanter Pages 69-84

  The retirement of government employees, as well as their transfer between different departments, creates a new challenge for retaining knowledge and preserving organizational memory, and subsequently training new employees. This is a major problem for many governments. Government agencies need to take the initiative to preserve the knowledge of senior staff because otherwise it will be difficult to provide services to the public sector. Therefore, gaining knowledge from senior staff and then passing it on to other staff as well as updating what has been learned over time is crucial.Today, one of the main assets of organizations is the expertise and competencies of human resources and knowledge sharing mechanisms in them. Now the question arises that considering the change of manpower working in the organization and the departure of some of them due to retirement, how can we be sure that organizational knowledge will be continuously maintained and developed? Or how can we be sure that the power that the organization has acquired in terms of knowledge and intellectual capital will remain sustainable? In other words, how can knowledge be prevented from leaving the organization when people retire? Creating a knowledge management system due to the importance of knowledge and successful experiences of individuals and its dissemination and expansion throughout the organization is a good solution to maintain organizational authority in terms of knowledge and wisdom.

  Keywords: Knowledge, Knowledge transfer, knowledge retention, case studies
 • Mojgan Afroznia, Daniyel Ismailnejad, Abbas Ghorbani Pages 85-109

  By reducing mortality and increasing life expectancy, it is increasing the number of elderly people as well as retirees in the world. Retirement is a turning point in the lives of middle-aged people, which is associated with changes in daily life, social roles and economic issues, and self-image. Since retirement is a critical stage in a retiree's life, you can get through it easily if you stay healthy and safe. In general, quality of life is a multidimensional concept, relative and influenced by time and place, as well as individual and social values, which should be considered in its various aspects, to get a more complete picture of this concept. It is also necessary to make the necessary decisions to improve the quality of life and its roots and causes of existence. Therefore, pay attention to the fact that this segment of society is already needed by researchers, planners, planners. In particular, the retirees of the forces who will be accompanied by challenges during the retirement of these people, for this purpose, attention is paid to these challenges, which are examined in this study. In this, using comparative studies and interviews with the study of successful international and national concepts and experiences, the improvement and promotion of armed forces retirees based on legatum indicators has been discussed as the main goal and in solutions to increase the growth of Iranian armed forces retirees. A comparative study of the situation of retirees and facilities in the country is presented.

  Keywords: Retirement, welfare, Armed Forces retirees, National, International Experiences, Legatum