فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسیح بیگدلی*، محمدمهدی نام آوری صفحات 1-15

  بیماری هایی که در سگ به وسیله کنه منتقل می شوند، به عنوان مشکلات جدی در ایران و تمام نقاط جهان مورد توجه می باشند. این پژوهش در مورد بررسی عفونت های ارلیشیا کنیس و بابزیا کنیس در سگ های گله و ولگرد در ایران می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه روش پی سی آر با آغازگرهای اختصاصی جهت شناسایی این ارگانیسم ها در سطح گونه بر پایه بسط ژن های 16SrRNA ،18SrRNA و p28 انجام گردید. در مورد بابزیا کنیس، آغازگرهای اختصاصی گونه BAB1 و BAB3، با آغازگرهای اختصاصی جنس 16S8FE و B-GA1B، همچنین در مورد ارلیشیا کنیس آغازگرهای اختصاصی گونه ECp28-R و ECp28-F، با آغازگرهای اختصاصی جنس RLB-R2و RLB-F2 مقایسه گردیدند. در این مطالعه 280 قلاده سگ گله و ولگرد از هفت منطقه مختلف در جنوب ایران تحت بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد، بررسی مولکولی بیماری های منتقله از طریق کنه بر پایه بسط پی سی آر ژن های 16SrRNA ،18SrRNA و p28، در مورد ارلیشیا کنیس با آغازگرهای اختصاصی جنس (B-GA1B و 16S8FE) و آغازگرهای اختصاصی گونه (ECp28-F و ECp28-R) ، 1/4 درصد (4 عدد از 280) نمونه خون، در مورد بابزیا کنیس با آغازگرهای اختصاصی جنس (RLB-F2 و RLB-R2)، یک درصد (3 عدد از 280) نمونه خون و آغازگرهای اختصاصی گونه برای بابزیا کنیس (BAB1 و BAB3) ، 0/4 درصد (1 عدد از 280) نمونه خون مثبت بودند. نتایج واسرشت سازی نشان داد، که یک سگ گله با بابزیا کنیس، چهار سگ گله با ارلیشیا کنیس و یک سگ گله به عفونت همزمان با ارلیشیا کنیس و بابزیا کنیس در جنوب ایران آلودگی داشتند.

  کلیدواژگان: ارلیشیا کنیس، بابزیا کنیس، شیراز، ایران
 • محمدرضا مالی زاده، آمنه خوشوقتی*، بیژن اکبرپور صفحات 16-23

  گیاه زنیان یکی از گیاهان دارویی است که منبع سرشاری از تیمول با خصوصیات درمانی است. شاخص های انعقادی آنزیمی در کبد تولید می شوند. در پژوهش حاضر 48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انتخاب و به گروه های کنترل، شاهد و چهار گروه تجربی تقسیم شدند. اندازه گیری زمان سیلان ، انعقاد خون ،پروترومبین و ترومبوپلاستین فعال نسبی به ترتیب به روش ایجاد زخم، اسلاید و روش های کوآگولومتریک با استفاده از کیت های Dade Behring و دستگاه کوآگولومتریک چهار کاناله انجام شد. مقادیر حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. زمان پروترومبین در سطح P<0.05 هیچ اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مختلف مورد مطالعه نشان نداد. اما میانگین زمان ترومبین فعال نسبی بین گروه کنترل و گروه 2 اختلاف آماری معنی دار نشان داد. میانگین زمان انعقاد در همه گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار نشان داد. همچنین بین میانگین میزان زمان سیلان در گروه های تجربی 3،1 و 4 در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (P<0.05). بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که عصاره آبی زنیان با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن می تواند سرعت انعقاد خون را افزایش دهد. دوزهای مختلف عصاره آبی این گیاه تاثیرات مختلفی بر روی زمان سیلان دارند، این عصاره در دوز کم می تواند فعالیت پلاکت ها را افزایش دهد، اما با دوز زیاد می تواند به منظور پیشگیری از تشکیل لخته خون در افراد مستعد ابتلا به سکته مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عصاره زنیان، زمان پروترومبین، زمان ترومبوپلاستین، زمان سیلان
 • علی علمداری، علیرضا گلچین منشادی*، محمد ترحمی صفحات 24-35

  در این بررسی در سال 1395 تعداد 38 عدد ماهی از چهار گونه ماهی رودخانه شاپور و چشمه سید حسین شامل برگبیدی (Albumus mossulensis)، بوتکیالوتک (Cyprinionma crostomum)، دشت ارژنی (Capoeta barroisi persica) گل چراغ (Garrarufa) رودخانه شاپور و چشمه سید حسین صید و از لحاظ انگل های کرمی و تک یاخته خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 10 گونه انگل شامل پنج گونه منوژن (Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus carassobarbi, Dactylogyrus pulcher, Dactylogyrus holciki and Gyrodactylus sp.)، یک گونه دیژن (Centrocestus sp.)، یک گونه سخت پوست (Lamproglena sp.)، دو گونه تک یاخته (Chilodonella sp.Ichthyophthriusmultifillis) ، یک گونه میکسوزوآ (Myxobolus sp.) جداسازی و شناسایی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین درصد آلودگی انگلی مربوط به Dactylogyrus carassobarbi و کمترین آن مربوط به Lamproglena sp. و Myxobolus sp. می باشد. همچنین ماهی دشت ارژنی و برگ بیدی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادند. در این پژوهش رابطه معنی داری بین آلودگی گونه های مختلف ماهی و اندام های آلوده مشاهده نگردید (P>0.05).

  کلیدواژگان: تک یاخته، پریاخته، چشمه سیدحسین، رودخانه شاپور، ماهی
 • محمدحسین مرحمتی زاده*، زهره مرحمتی، حسین پهلوان صفحات 36-42

  پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی زنده هستند که باعث سلامت مصرف کننده از طریق برقراری و بهبود تعادل میکروبی روده ای می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری تاثیر دوزهای مختلف ترخون روی رشد باکتری های لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی در شیر پروبیوتیک می باشد. سپس نمونه ها بر اساس پی اچ، اسیدیته و شمارش میکروبی در طول دوره گرمخانه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. در نمونه های شیر لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی، اسیدیته نمونه حاوی 3 درصد ترخون سریع تر بالا می رود. در نمونه های شیر چه لاکتوباسیلوس کازیی و چه لاکتوباسیلوس پاراکازیی، نمونه کنترل بیشترین ماندگاری را در یخچال داشت. قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک به روش شمارش مستقیم اندازه گیری شد. زمان ماندگاری محصول 21 روز تعیین شد. با بررسی نتایج مشخص شد افزایش غلظت ترخون تاثیر مثبتی روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی و لاکتوباسیلوس پاراکازیی در شیر داشت.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، ترخون، شیر، لاکتوباسیلوس پاراکازئی، لاکتوباسیلوس کازئی
 • رهام والی*، آرش احمدی رهنمون صفحات 43-48

  به طور سنتی از رادیوگرافی به عنوان بخش مهمی از معاینه اندام حرکتی تحتانی اسب در موارد لنگش استفاده می شود. لمینیتیس یکی از بیماری های عمده در اسب است که به دلیل درد و نیز طبیعت ناتوان کننده آن زندگی اسب را تهدید می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی و اندازه گیری شاخص های مرتبط با بیماری لمینیتیس در اندام حرکتی قدامی با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. اندازه گیری ها از 10 راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوری انجام گرفته است. پس از تمیز کردن سم، شست و شوی آن ها و قراردادن مارکر فلزی برروی سطح پشتی دیواره پنجه سم و علامت گذاری دیواره پنجه سم با ماده حاجب، اندام مورد نظر را روی بلوک چوبی قرار داده، سپس در حالت تحمل وزن، رادیوگرافی استاندارد از نمای جانبی داخلی سم های چپ و راست به منظور اندازه گیری شاخص های مورد نظر تهیه شد. نتایج حاصل از اندازه-گیری های فواصل و زوایا در رادیوگرافی های جانبی به شرح زیر می باشند: فاصله عمودی بین نوک مارکرفلزی وابتدای بخش بندسوم (D-Founder) 2/01±5/7 میلی متر، ضخامت دیواره سم و بافت نرم زیر آن (HWT) 16/9±3/6 میلی متر، طول پالمارکورتیکال بند سوم (PCL) 59/9±5/8 میلی متر، اندازه ضخامت دیواره سم به صورت درصد طول پالمار کورتیکال بند سوم 6/3±28/4، محور سم (زاویهS) 49/9±2/8 درجه، محور بند سوم (زاویه T) 48/7±2/8، محور بند دوم (زاویه U) 46/3±3/3، زاویه H(T-S) 1/58±2/29- و زاویه R (T-U) 1/7±3/6 درجه.

  کلیدواژگان: ارزیابی رادیوگرافی، شاخص های سم، اسب دره شوری، لمینیتیس
 • سارا دهقان، بیژن اکبرپور*، محمدهادی کامگار صفحات 49-69

  آویشن شیرازی دارای ترکیباتی است که از نظر شیمیایی بسیار متفاوت هستند. برخی از این ترکیبات دارای خواص ضدتشنج، ضدقارچ، آنتی اکسیدان، ضدالتهاب، ضدعفونت، ضددیابت و محرک سیستم عصبی مرکزی و محرک تولید هیدروکسیلاز تستوسترون می باشند. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی بر سطوح پلاسمایی هورمون های تستوسترون، دی هیدروتستوسترون،LH وFSH در موش های صحرایی نر بالغ (RAT) نژاد ویستار و انجام مطالعات بافتی روی بیضه ها در این زمینه می باشد. تعداد 48سرموش صحرایی نر بالغ، با وزن تقریبی210-190 گرم به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ تیمار خاصی بر روی آنها انجام نشد. گروه شاهد که روزانه2/0 میلی لیتر آب مقطر به صورت درون صفاقی دریافت کردند. گروه های تجربی1و2و3و4 به مدت 28 روز به ترتیب روزانه مقادیر 100، 200، 300 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آویشن شیرازی به صورت درون صفاقی دریافت کردند. در پایان روز بیست و هشتم از قلب حیوانات خونگیری به عمل آمد و نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری هورمونی مورد استفاده قرارگرفته و نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون Anova، Tukey و Duncan ارزیابی شدند. همچنین پس از خونگیری، بیضه ها خارج شدند ومطالعات بافتی روی آنها صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین وزن بدن، وزن بیضه ها و غلظت پلاسمایی هورمون های FSH و دی هیدروتستوسترون در گروه های مختلف تجربی نسبت به گروه کنترل تغییرات معناداری ندارد. همچنین تغییرات بافتی در لوله های اسپرم ساز از نظر اندازه فضای بینابینی و ساختار لوله ها، همچنین سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سلول های سرتولی و لایدیگ از نظر اندازه، تراکم، ویژگیهای سیتوپلاسم و هسته، در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. اما میانگین غلظت پلاسمایی هورمون های LH و تستوسترون در گروه تجربی چهارم با دوز 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه کنترل دارای افزایش معناداری بوده است. تغییرات بافتی در لوله های اسپرم ساز از لحاظ تعداد و تراکم لوله ها و تراکم اسپرماتوزوییدها در همه گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد که این امر با افزایش دوز رابطه مستقیم نشان داد. به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که آویشن شیرازی با اثرگذاشتن بر روی اعصاب سمپاتیک و درنتیجه افزایش تعداد گیرنده های سلول های لایدیگ باعث افزایش تستوسترون بدن و تاثیر روی غلظت هورمون LH می شود. ماده سینیول موجود در عصاره آویشن شیرازی با القای P450 (آنزیم کلسترول دسمولاز) سبب افزایش تبدیل کلسترول به پرگننولون در میتوکندری شده که این مهم افزایش سنتز استروییدها از جمله تستوسترون را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، تستوسترون، دی هیدرو تستوسترون، LH، FSH، بافت بیضه، موش صحرایی نر
|
 • Masih Bigdeli*, MohammadMehdi Namavari Pages 1-15

  Canine tick-borne diseases are regarded as emerging problems within Iran and throughout the world. The present article aims at investigating Ehrlichia canis and Babesia canis infections in herd and stray dogs in Iran. The present study is therefore an attempt to compare PCR assay with specific primers in order to detect the organisms at the species level. This study is based on PCR amplification of the 16S rRNA, 18S rRNA and p28 genes. Concerning Babesia canis, species-specific primers BAB3 and BAB1 are compared with genus-specific primers B-GA1B and 16S8FE. Moreover, for Ehrlichia canis, species-specific primers ECp28-F and ECp28-R are compared with genus-specific primers RLB - F2 and RLB - R2. For the purpose of this study, 280 herd and stray dogs from seven different regions in south of Iran were monitored. As the results revealed, molecular surveillance of tick-borne diseases was based on PCR amplification of the 16S rRNA, 18S rRNA and p28 genes. For Ehrlichia canis, PCR was positive with genus-specific primers (B-GA1B and 16S8FE ) and species-specific primers (ECp28-F and ECp28-R),1.4% (4 of 280) of blood samples. For Babesia canis, PCR was positive with genus-specific primers (RLB - F2 and RLB - R2), 1% (3 of 280) and species-specific primers for Babesia canis (BAB1 and BAB3) 0.4% (1 of 280) of blood samples, respectively. Sequencing results showed that one herd dog was infected with Babesia canis, four herd dogs were infected with Ehrlichia canis, and one herd dog showed co-infection with Ehrlichia canis and Babesia canis. This has been the first report of the co-infections of both Ehrlichia canis and Babesia canis in naturally infected dogs in South of Iran.

  Keywords: Ehrlichia canis, Babesia canis, Shiraz, Iran
 • MohammadReza Malizadeh, Ameneh Khoshvaghti*, Bijan Akbarpour Pages 16-23

  T. capsicum from medicinal herbs is considered as a rich source of thymol with healing properties. Enzymatic coagulation factors stem from the liver. In the present study, 48 adult Wistar male rats were selected and divided randiomly into six groups, including control,witness, and 4 experimental groups. Bleeding time (BT), clotting time (CT), prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin time (PTT) were measured by wounding on the ears, slide and coagulometric methods, using the Dade Behring kits and four-channel-coagulometer, respectively. The resulting values were then analyzed. The results of the measurement of prothrombin time (PT) showed no statistically significant differences in the groups at P≤ 0.05 level. But the measure of activated partial thromboplastin time (PTT) revealed a significant difference between experimental group 2 and the control group. The average time of clotting represented a significant statistical difference in all experimental groups compared to the control group. Moreover, there was statistically significant difference between the mean value of bleeding time of experimental groups 1, 3 and 4 in comparison to the control group (P≤0.05). Based on the findings, it is concluded that an aqueous extract of 400 mg/kg. BW C. capsicum can be used to enhance the speed of coagulation. Since different doses of aqueous extract of T. capsicum show different results on the bleeding time, this extract can be used at low doses to enhance platelet activation and for people who are prone to blood clotting and thus prone to different strokes; the high doses of this extract prevent the formation of unwanted blood clots.

  Keywords: extract of T. capsicum, prothrombin time, thromboplastin time, bleeding time
 • Ali Alamdari, Alireza Golchin Manshadi*, Mohammad Tarahomi Pages 24-35

  In this study, 38 fish in four species of Shapour River and Seyyed Hossein Spring were caught in 2016, including: Albumus mossulensis, Cyprinion macrostomum, Capoeta barroisi persica and Garra rufa and they were studied for external worm parasites and protozoans. Totally, 10 species of parasites were isolated and recognized, including: five species of monogenes (Dactylogyrus alatus, Dactylogyrus carassobarbi, Dactylogyrus pulcher, Dactylogyrus holciki and Gyrodactylus sp.), one species of digenes (Centrocestus sp.), one species of crustacean (Lamproglena sp.), two species of protozoan (Ichthyophthrius multifilliis, Chilodonella sp.) and one species of Myxozoa (Myxobolus sp.). The results showed that the highest percent of parasitic infection was for Dactylogyrus carassobarbi and the least amount was reported for Lamproglena sp. and Myxobolus sp. Moreover, Capoeta barroisi persica and Albumus mossulensis had the highest and lowest percent of parasitic infection, respectively. There wasn’t any meaningful relationship between the infection of different species of the fish and their infected organs (P>0/05).

  Keywords: Protozoa, Metazoa, Seyyed Hossein Spring, Shapour River, Fish
 • MohammadHosein Marhamatizadeh*, Zohreh Marhamati, MohammadHosein Pahlavan Pages 36-42

  Probiotics are live microbial food supplements which benefit the health of consumer by maintaining or improving their intestinal microbial balance. This study aimed at investigating the effect of different doses of tarragon on the growth of Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei in probiotic milk produced at one step. The product was then examined in terms of pH, acidity and microbe counting during incubator setting period. In both Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei milk samples, the sample containing 3% tarragon reached acidity level more quickly. In the milk samples with either Lactobacillus casei or Lactobacillus paracasei; it was observed that during refrigeration, the control sample had the most duration. The bioability of probiotic bacteria was measured by direct counting method. Duration of the product permanence was determined within 21 days. Upon examination of the results, it was revealed that the increased concentration of tarragon had a positive effect on the growth of the probiotic bacteria, Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei in probiotic milk.

  Keywords: Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Milk, Probiotic, Tarragon
 • Roham Vali*, Arash Ahmadi Rahnemon Pages 43-48

  Radiography is traditionally regarded as an important part of the subjective routine foot examination in equine lameness. Laminitis is a major disease in horses due to the associated pain and debilitating nature that make it a life-threatening condition. This study was therefore conducted to estimate radiological factors which refer to anterior motor limb. Measurements were taken from 10 healthy Dareh-shori horses. After cleaning and washing the horses’ hooves, metal marker placement, the hooves were marked by the contrast, then hand-made block placed under the following limb, both front feet were radiographed with the limb in vertical position. The obtained measurements and values in this study were as: Founder Distance=5.7±2.01mm; Hoof wall thickness = 16.9±1.06mm, PCL = 59.9±5.8mm; HWT⁄PCL% = 28.4±3.6mm. Values for angles: Hoof axis = 49.9±2.8; P3 axis = 48.7±2.8; H angle = ̵ 1.58±2.29; P2 axis = 46.3±3.3; R angle = 1.7±3.6. Measurements of this study may be different from those reported in other breeds, so it can be used as reference values for diagnosis of laminitis and founder in front feet of Dareh-shori horses.

  Keywords: Radiographic Evaluation, Hoof parameters, Dareh-shori horses, Laminitis
 • Sara Dehghan, Bijan Akbarpour*, MohammadHadi Kamghar Pages 49-69

  Thymus vulgaris contains components that are chemically very different. Some of these components have properties as anticonvulsant, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, anti-infection, anti-diabetics and act as a stimulant to central nervous system, stimulating the production of testosterone hydroxylase. The present study aimed at investigating the effect of intraperitoneal injection of hydroalcoholic extracts of Shirazi Thyme on plasma levels of testosterone, dihydrotestosterone, LH and FSH in adult male Wistar rats, conducting histological studies on testis in this regard. In this study, 48 male Wistar rats, weighing about 190-210 gr were randomly divided into 6 groups (n=8). Control group received nothing. Sham group intraperitoneally received 2/0 distilled water daily. For 28 consecutive days, the experimental groups 1, 2, 3 and 4 intraperitoneally received Shirazi Thymus extract with daily doses of 100, 200, 300 and 400 mg/ kg of body weight. At the end of the day 28, blood samples were taken from the heart. The samples were then collected to measure the hormones LH, FSH, testosterone and dihydrotestosterone. The results were assessed using the tests Anova, Tukey and Duncan. After blood sampling, the testes were removed and studied histologically. The mean body weight, testes weight, and plasma concentrations of FSH and dihydrotestosterone in different experimental groups did not reveal any significant differences compared to the control group. Moreover, the histological changes, with respect to the size, the interstitial space, and tubules structure, were not detected in the seminiferous tubules. In terms of size, density, cytoplasm and nucleus features, the histological changes in spermatogonia, primary spermatocytes, Sertoli cells and Leydig were not recognized in the experimental group compared to the control group. However, the mean plasma concentrations of LH and testosterone in the fourth experimental group taking 400 mg/kg/day showed a significant increase in comparison to the control group. The histological changes in the seminiferous tubules were significant in terms of their number, density of tubules, and spermatozoids density in all experimental groups compared to control group which was also much more detected in more cases while increasing the dose. The use of Shirazi thyme leads to an increase in testosterone, influencing LH concentration through its effect on sympathetic nerves and consequently increasing the number of receptors on Leydig cells. Through inducing P450 (cholesterol desmolase enzyme), Cineole existed in Shirazi Thymus vulgaris extract causes increasing the conversion of cholesterol to pregnenolone in the mitochondria which in turn triggers the increase of synthesis of steroids, including testosterone.

  Keywords: Shirazi Thymus vulgaris, testosterone, DHT, LH, FSH, testis, male rats