فهرست مطالب

Alternative Veterinary Medicine - Volume:6 Issue: 18, Autumn 2023

Journal of Alternative Veterinary Medicine
Volume:6 Issue: 18, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رهام والی*، آرش ورنان صفحات 1052-1059
  زمینه و هدف

  تاندون ها و لیگامان های ناحیه مفصل فتلاک در اندام های حرکتی قدامی و خلفی نقش مهمی در تحمل وزن و مکانیزم ایستایی دارند. این ساختارها همواره در معرض آسیب های ناشی از ضربه ها و بیماری های مربوط به اندام حرکتی هستند. اولتراسونوگرافی اولین انتخاب در تشخیص و تعیین میزان آسیب های وارد شده به تاندون ها و لیگامان ها با اندازه گیری ضخامت به عنوان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی سلامت بافت های نرم هستند. هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری و مقایسه ضخامت تاندون ها و لیگامان های ناحیه مفصل فتلاک اسب های سالم نژاد دره شوری در نماهای طولی و عرضی و ارایه مقادیر نرمال به منظور تشخیص آسیب های بافت نرم بود.

  مواد و روش‏ ها: 

  این پژوهش روی 10 راس اسب دره شوری سالم با میانگین سن 3/5±11/2 سال و ارتفاع 10/2±151/6 سانتی متر انجام گرفت. پس از کوتاه کردن و تراشیدن موها، ناحیه مفصل فتلاک در اندام های حرکتی قدامی و خلفی از 4 سانتی متر بالای سزامویید پروکزیمال تا ناحیه دیستال استخوان های سزامویید به 3 سطح در نمای عرضی و یک سطح  در نمای طولی تقسیم شدند. سونوگرافی در حالت وزن گیری کامل در اندام های حرکتی قدامی و خلفی چپ و راست و با پروب خطی و فرکانس 12 مگا هرتز انجام گرفت و شکل، جهت، ارتباط و اندازه گیری ضخامت ساختار های تاندونی و لیگامانی در دو نمای طولی و عرضی انجام گرفت.

  یافته ‏ها: 

  در اندام های حرکتی قدامی و خلفی کمترین ضخامت مربوط به لیگامان معلقه بود، در حالی که بیشترین ضخامت در اندام های حرکتی قدامی و خلفی مربوط به تاندون خم کننده عمقی بند انگشت گزارش شد، اختلاف معناداری بین نتایج حاصل از مقادیر به دست آمده از اندازه های ضخامت تاندون ها و لیگامان ها در اندام های حرکتی قدامی و خلفی چپ و راست اسب های دره شوری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه دانش کامل و عمیقی را در مورد اندازه گیری های طبیعی ضخامت تاندون ها و لیگامان های  ناحیه مفصل فتلاک اسب دره شوری با کمک اولتراسونوگرافی ارایه می دهد. بنابراین، این مقادیر را می توان با اطمینان برای تشخیص آسیب های  بافت نرم  مفصل فتلاک مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: ضخامت، اسب دره شوری، مفصل فتلاک، تاندون ها و لیگامان ها، اولتراسونوگرافی
 • غلامحسین حبیبی*، سعید سلامی صفحات 1060-1066
  زمینه و هدف

  عفونت های باکتریایی از علل مهم تلفات و خسارات مالی در صنایع پرورش طیور به شمار می روند. با وجود نقش کلیدی آنتی بیوتیک ها در درمان این بیماری ها، افزایش چشمگیر مقاومت نسبت به آنها تهدیدی برای جوامع به حساب می آید. مطالعات متعددی در زمینه ی بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های مختلف باکتری های بیماری زای طیور انجام گرفته است.  هدف ما از انجام این مطالعه بررسی علل باکتریایی تلفات حاصل از مرغداری های شهرستان کازرون و همچنین ارزیابی حساسیت دارویی این باکتری ها بود.

  مواد و روش ها

  نمونه ها از تلفات 118 فارم مرغداری صنعتی در اطراف شهرستان کازرون در طی سال 1401-1400 بدست آمد. نمونه ها بر روی محیط کشت های مک کانکی  آگار و ایوزین متیلن بلو آگار کشت داده شدند. سپس حساسیت نمونه هایی که برای اشریشیا کولی مثبت شدند توسط آنتی بیوتیک های مختلف (انروفلوکسازین، اریترومایسین، اکسی تتراسیکلین، تیلوزین، جنتامایسین، داکسی سیکلین، دانوفلوکسازین، دی فلوکسازین، سولتریم، فلورفنیکل، فلومکویین، فوزبک، کلرتتراسیکلین، کلیستین، لینکوسپکتین و نیومایسین) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  از میان 118 نمونه ی مورد بررسی 100 نمونه آلوده به اشریشیا کولی بودند. 100 نمونه از 106 نمونه گرم منفی برای اشریشیا کلی مثبت بود. تمام نمونه ها به آنتی بیوتیک های نیومایسین، کلرتتراسیکلین، فلومکویین، جنتامایسین و تیلوزین مقاوم بودند. همچنین 99% و 97% از نمونه های دارای اشریشیا کولی به ترتیب به لینکوسپکتین و دیفلوکسازین مقاوم بودند. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی نمونه ها نسبت به آنتی بیوتیکهای فوزبک (94%) و کلیستین (90%) یافت شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیکهای متداول، روش های جایگزین جهت کاهش سرعت رشد مقاومت دارویی و همچنین کاهش مرگ و میر حاصل از آنها مورد نیاز است که از جمله ی آنها می توان به رعایت امنیت زیستی و استفاده از پروبیوتیکها و اسیدی فایرها جهت کاهش ابتلا به بیماری و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی در طیور اشاره کرد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، مقاومت آنتی بیوتیکی، طیور، جوجه گوشتی، اشریشیا کولی
 • سامان آهنی، فواد سعدی* صفحات 1067-1073
  زمینه و هدف

  لنفوسارکوم به عنوان یکی از تومورهای شایع در سگ‏ها شناخته می شود. این نیوپلازی معمولا کلیه ها را به صورت دو طرفه درگیر می کند. در این مطالعه گذشته نگر، نشانه‏ ها و ویژگی‏های اولتراسونوگرافی تومور لنفوسارکوم و همچنین نقش بیوپسی با سوزن نازک مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه پنج سگ ژرمن شپرد (3 ماده و 2 نر) با نشانه های بالینی درگیری کلیوی به روش سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. پس از مشاهده نشانه های این بیماری مقادیر سرمی تیمیدین کیناز و لاکتات دهیدروژناز  نیز در این نمونه ها اخذ و با سطوح سرمی این مواد در پنج سگ ژرمن شپرد سالم مقایسه شد. به منظور تشخیص قطعی لنفوسارکوم از کلیه سگ های بیمار نمونه بافتی تهیه شد و نتایج بدست آمده مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.  

  یافته ها

  در ارزیابی‏ اولتراسونوگرافی، اتساع لگنچه در همه‏ نمونه ها مشاهده گردید. در چهار مورد از این بیماران بخش قشری کلیه از بخش مرکزی آن قابل تمایز نبود. بزرگ شدگی و تغییر شکل کلیه نیز به ترتیب در چهار و سه مورد رویت شد. همچنین در سه مورد کاهش موضعی اکوژنیسته‏ کلیه ها مشاهده گردید. اخذ بیوپسی کلیه‏ به روش آسپیراسیون با سوزن نازک در چهار مورد صورت گرفت و در تمام آن ها ابتلا به لنفوسارکوما تایید شد. بدلیل کم بودن نشانه های بالینی و پیش بالینی یکی از نمونه ها بررسی بافت شناسی در معاینه اولیه صورت نگرفت. اما پس از گذشت 30 روز به دلیل افزایش نشانه های بدخیمی در این بیمار نمونه بیوپسی به کمک روش سونوگرافی اخذ و ابتلا به لنفوسارکوم تایید شد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های بدست آمده علایم اولتراسونوگرافی مراحل اولیه لنفوسارکوم کلیه در سگ های ژرمن شپرد ممکن است چشمگیر نباشد. لذا لازم است در هنگام برخورد با حداقل نشانه های سونوگرافی در فواصل کمتر از 30 روز معاینات دیگری انجام شود. همچنین انجام بیوپسی به وسیله آسپیراسیون با سوزن نازک در تشخیص این بسیار بیماری با ارزش می باشد.

  کلیدواژگان: لنفوسارکوم، کلیه، سگ، اولتراسونوگرافی، بیوپسی
 • علیرضا یوسفی* صفحات 1074-1083
  زمینه و هدف

  بهبود زخم یک فرآیند بیولوژیکی پیچیده است که شامل رویدادهای سلولی و مولکولی مختلف است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره های هیدروالکلی شیرین بیان  (Glycyrrhiza glabra) و کیسه کشیش (Capsella bursa-pastoris) بر بهبود زخم در مدل موش انجام شد. در این مطالعه تلاش شد یک بررسی جامع  شامل یک ارزیابی هیستوپاتولوژیک با تمرکز بر پارامترهایی مانند اندازه زخم، سلول های ادماتوز، رگ زایی، سلول های فیبروسیت و فیبروبلاست و سازمان کلاژن صورت پذیرد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از عصاره های هیدروالکلی شیرین بیان و کیسه کشیش برای درمان استفاده شد. مدل موش های صحرایی نژاد ویستار برای ارزیابی هیستوپاتولوژیک و ارزیابی جنبه های مختلف بهبود زخم مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در این مطالعه  به بررسی پارامتر های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک شامل اندازه زخم، سطح ادم، میزان رگ زایی و سازماندهی کلاژن پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هم عصاره شیرین بیان و هم عصاره کیسه کشیش  اثرات مثبتی بر روند بهبود زخم دارند. عصاره شیرین بیان بهبود های قابل توجهی در بسته شدن زخم، کاهش ادم، تحریک رگزایی و افزایش سازماندهی کلاژن نشان داد. عصاره کیسه کشیش  نیز اثرات امیدوار کننده ای در روند ترمیم زخم داشت هر چند که تاثیر مثبت این عصاره به نسبت کمتر از شیرین بیان مشاهده شد، اما این یافته ها بر پتانسیل درمانی این عصاره های طبیعی در ترمیم زخم تاکید داشتند. 

  نتیجه گیری

  این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد پتانسیل شیرین بیان و عصاره های کسیه کشیش به عنوان داروهای طبیعی برای ترمیم زخم ارایه می کند. بهبود های مشاهده شده در بسته شدن زخم، کاهش ادم و سازماندهی کلاژن نشان می دهد که این عصاره ها می توانند در استفاده های  بالینی نیز مفید باشند. با این حال، تحقیقات بیشتر برای روشن شدن مکانیسم های مولکولی چگونگی اثر عصاره این دو گیاه  ضروری است.

  کلیدواژگان: ترمیم زخم، عصاره شیرین بیان، عصاره کیسه کشیش، ارزیابی هیستوپاتولوژیک، رگزایی، سازمان کلاژن
 • فاطمه اصغرنژاد، سید رضا هاشمی*، سعید حسنی، شریف رستمی صفحات 1084-1096
  زمینه و هدف

  تاثیر تنش گرمایی خارجی بر ژن های استرس اکسیداتیو در کبد و روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوذرات نقره پوشش داده شده روی زیولیت و اسید آلی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در قالب طرح کاملا تصادفی 450 قطعه جوجه کاب یک روزه در 5 تیمار و 6 تکرار تقسیم شدند؛ در هر واحد آزمایشی 15 قطعه قرار گرفت و به مدت 42 روز در شرایط پرورش یکسان نگهداری شدند. 1) رژیم های کنترل یا پایه، 2) جیره پایه با 1% زیولیت، 3) جیره پایه مکمل با 0/5% کلینوپتیلولیت پوشش داده شده با 0/1% نانو نقره،  4) یک جیره پایه با 0/15% اسید آلی و 5) جیره پایه با 1% زیولیت پوشیده شده در 0/5% نانو نقره و 0/15٪ اسید آلی. استرس گرمایی (دمای 1±34 درجه سانتیگراد به مدت 6 ساعت در روز) از روز 35 تا 42 ارایه شد. در روز 42، نمونه های کبد و روده گرفته شد و بیان ژن آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و کاتالاز (CAT) مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بیان نسبی ژن SOD کبدی در گروه های تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت (05/0P) کاهش نشان دادند. در گروه های تیمار شده با زیولیت پوشش داده شده با نانو نقره و اسید آلی، بیان نسبی ژن CAT در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت، در حالی که در گروه تیمار شده با جیره پایه افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  روده دارای سطوح بالاتری از فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در مقایسه با کبد است. همچنین، برای افزایش راندمان رشد ترجیح داده می شود که از ترکیب نانوذرات نقره همراه با اسیدهای آلی استفاده شود

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، جوجه های گوشتی، گلوتاتیون پراکسیداز، استرس گرمایی، نانو نقره
 • یعقوب فیروزی وند* صفحات 1097-2002
  زمینه و هدف

  دیکتیوکولوس فیلاریا کرم نخی شکل است که در مجاری ریوی گوسفند و بز زندگی می کند و می تواند منجر به ذات الریه شود. در آبان ماه سال 1401 گزارشی از لاغری، بی اشتهایی و ضعف همراه با سرفه های مکرر در یک گله 145 راسی گوسفند (شامل 30 گوسفند نر و 115 گوسفند ماده) واقع در شهرستان میانه (استان آذربایجان شرقی) به کلینیک دامپزشکی بخش خصوصی داده شد.

  مواد و روش ها

  در حین کالبد گشایی دو راس از گوسفندان تلف شده و با انجام برش بر روی مجاری هوایی و بافت ریه، تعداد زیادی کرم به رنگ سفید شیری، در بین ترشحات خون آلود مجاری ریوی مشاهده گردید و مجاری کوچکتر به دلیل ارتشاح سلولی، ملتهب و پر از ترشحات خون آلود بودند. کرمهای جدا شده در الکل 70 درصد قرارداده شدند و در آزمایشگاه، از نظر ریخت شناسی بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  کرمهای جدا شده از نظر مورفولوژی، دیکتیوکولوس فیلاریا تشخیص داده شدند. طول کرم های نر 6/8- 5/4 سانتی متر و طول کرم های ماده 8/4-7/5 سانتی متر بود. رحم کرم ماده پر از تخم های حاوی نوزاد تقریبا به اندازه 110-99 میکرون در 65-52 میکرون بودند. گوسفندان آلوده با استفاده از داروی لوامیزول با دوز 7/5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام و بصورت خوراکی مورد درمان قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بررسی حاضر، اولین گزارش آلودگی و تلفات گوسفندان در اثر دیکتیوکولوس فیلاریا در استان آذربایجان شرقی می باشد. درمان های ضد انگلی منظم و استراتژیک باید با استفاده از داروهای ضد انگلی وسیع الطیف در نشخوارکنندگان کوچک انجام شود.

  کلیدواژگان: دیکتیوکولوس فیلاریا، لوامیزول، کرم ریه، گوسفند، ایران
|
 • Roham Vali*, Arash Varnan Pages 1052-1059
  Background and aim

  The tendons and ligaments in palmar/plantar aspect of fetlock joints of the horse are important in weight bearing and stay apparatus. These structures are always subject to damage caused by diseases and injuries. Ultrasound is one of the most useful methods for diagnosing soft tissue injuries including tendons and ligaments in horses. The aim of this study was to measure and to compares the thickness of fetlock joint tendons and ligaments in both front and hind limbs of sound Dareh-Shori horses.

  Materials and Methods

  This study consisted of 10 healthy Dareh-Shori horses that mean age and height of them were 11.2±3.5 years and 151.6±10.2 cm, respectively. After clipping and washing, the area between 4cm above the proximal sesamoid bones and distal to the level of the proximal sesamoid bones was divided into 1 level in sagittal and 3 levels in transverse view. An ultrasonography was performed with a linear transducer 12 MHZ Frequency on both front and hind limbs in full weight bearing. The thickness of tendons and ligaments such as superficial digital flexor tendon, deep digital flexor tendon and suspensory ligament were measured both in sagittal and transverse views. Echogenicity and fibrillary pattern of tendons and ligaments were assessed in longitudinal images.

  Results

  The greatest measured thickness of the digital flexor tendons and suspensory ligament was related to the deep digital flexor tendon while the Minimum thickness was related to the suspensory ligament in the left front joints. The results obtained from the present study did not show any significant changes between the right and left side of front and hind limbs of sound Dareh-Shori horses.

  Conclusion

  This study provides a thorough, in-depth knowledge on the normal ultrasound measurements of the tendon and ligaments thickness in the fetlock joints. Therefore, these values can reliably be used for diagnosis of fetlock joint soft tissue injuries.

  Keywords: Thickness, Dareh-Shori horses, Fetlock joint, Tendons, Ligaments, Ultrasonography
 • Gholam Hossein Habibi*, Saeed Salami Pages 1060-1066
  Background and aim

  Bacterial infections are one of the important causes of casualties and financial losses in the poultry industry. Despite the key role of antibiotics in the treatment of these infectious diseases, a significant increase in antibiotic resistance is considered a threat to societies. Several studies have investigated the antibiotic resistance levels of the different pathogenic bacterial strains in poultry. This study aimed to investigate the bacterial causes of death in chicken farms in Kazeroun City and also to evaluate the drug sensitivity of these bacterial strains.

  Materials and Methods

  The samples were obtained from the clinically-affected broiler chickens from 118 industrial poultry farms around Kazeroun City during 2021-2022. The samples were cultured on MacConkey agar and eosin methylene blue (EMB) agar culture media. Then, the antibiotic sensitivity of the samples that were positive for Escherichia coli was evaluated by different antibiotics (enrofloxacin, erythromycin, oxytetracycline, tylosin, gentamicin, doxycycline, danofloxacin, difloxacin, sultrim, florfenicol, flumequine, fosbac, chlortetracycline, colistin, lincospectin, and neomycin).

  Results

  Among the 118 samples, 106 samples were positive for gram-negative bacteria. 100 of the 106 gram-negative samples were positive for Escherichia coli. All the Escherichia coli-positive samples were resistant to neomycin, chlortetracycline, flumoquine, gentamicin, and tylosin. Also, 99% and 97% of the Escherichia coli-positive samples were resistant to lincospectin and difloxacin, respectively. The highest antibiotic sensitivity of the samples was found to fosbac (94%) and Colistin (90%).

  Conclusion

  Due to the increase in resistance against common antibiotics, alternative methods are needed to slower drug resistance development and also reduce their resulting mortality. Biosecurity and using acidifiers and probiotics are among the ways to reduce bacterial infections and their need for antibiotic consumption.

  Keywords: Antibiotic, Antibiotic resistance, Poultry, Broiler chickens, Escherichia coli
 • Saman Ahani, Foad Sadi* Pages 1067-1073
  Background and aim

  Lymphosarcoma is a common form of neoplasia in dogs and usually affects both kidneys. In the current retrospective study, ultrasonographic findings of lymphosarcoma in five German Shepherd dogs and the role of fine needle aspiration were evaluated.

  Materials and Methods

  Five German Shepherd dogs (three Females and two males) with renal failure symptoms underwent ultrasonographic examination. The levels of cytosolic Thymidine kinase (TK1) and Lactate dehydrogenase (LDH) were also measured in all cases and were compared with those of five healthy German Shepherd dogs. In order to confirm the diagnosis, Renal Fine Needle Aspiration (FNA) was applied and the results were reported and compared with previous studies.

  Results

  In this study, pelvic dilatation was observed in all dogs. In four cases, corticomedullary junctions were not well-demarcated. Also, renal enlargement and deformity were reported in four and three cases respectively. Hypoechoic lesions were seen in three cases. Due to the severity of both clinical and ultrasonographic signs of four dogs, renal fine needle aspiration was performed and lymphosarcoma was confirmed at the initial examination. However, because of less severe manifestation of one case, FNA was not performed initially. With deterioration of clinicopathologic signs, however, this case was reexamined after 30 days and lymphosarcoma was confirmed through FNA.

  Conclusion

  The findings indicated that the ultrasonographic features of renal lymphosarcoma in German Shepherd dogs may be minimal in its preliminary stages, so it is advisable that further examination be performed at intervals shorter than 30 days. Furthermore, in order to confirm the suspicion, ultrasound-guided FNA is invaluable.

  Keywords: Lymphosarcoma, Kidney, Dog, Ultrasonography, Biopsy
 • Alireza Yousofi* Pages 1074-1083
  Background and aim

  Wound healing is a intricate biological process involving diverse cellular and molecular events. This study aimed to explore the impact of hydroalcoholic extracts from licorice (Glycyrrhiza glabra) and Shepherd's Purse (Capsella bursa-pastoris) on wound healing in a rat model. The investigation encompassed a histopathological evaluation, focusing on parameters such as wound size, edematous cells, angiogenesis, fibrocyte and fibroblast cells, and collagen organization.

  Materials and Methods

  The study utilized hydroalcoholic extracts from licorice and Shepherd's Purse. Wistar rats model was employed for in-depth histopathological evaluation, assessing various aspects of wound healing. Parameters included wound size measurement, edema reduction, angiogenesis stimulation, and collagen organization enhancement. The methods employed were crucial for establishing the efficacy of the natural extracts in wound repair.

  Results

  Results indicated that both licorice and Shepherd's Purse extracts demonstrated positive effects on the wound healing process. Licorice extract exhibited substantial improvements in wound closure, reduced edema, stimulated angiogenesis, and enhanced collagen organization. Shepherd's Purse extract also displayed promising effects, albeit to a slightly lesser extent compared to licorice. These findings underscore the therapeutic potential of these natural extracts in wound healing.

  Conclusion

  The study provides valuable insights into the potential of licorice and Shepherd's Purse extracts as natural remedies for promoting wound repair. The observed improvements in wound closure, edema reduction, and collagen organization suggest these extracts could be beneficial in clinical settings. However, further investigations are necessary to elucidate the underlying molecular mechanisms. In conclusion, this study contributes to our understanding of the potential therapeutic applications of licorice and Shepherd's Purse extracts in wound healing.

  Keywords: Wound healing, licorice extract, Shepherd's Purse extract, Histopathological evaluation, Angiogenesis, Collagen organization
 • Fatemeh Asgharnezhad, Seyed Reza Hashemi*, Saeed Hassani, Sharif Rostami Pages 1084-1096
  Background and aim

  The effect of external heat stress on the oxidative stress genes in the liver and intestine of broiler chickens fed with silver nanoparticles coated on zeolite and organic acid was investigated.

  Materials and Methods

  450 one-day-old Cobb chicks were divided into 5 groups of 15, with 6 replicates of each group and kept for 42 days in the same rearing conditions. 1) Control (basal diet), 2) A base diet with 1% zeolite, 3) A basic diet supplemented with 0.5% nanosilver-coated clinoptilolite at 1%, 4) A base diet with 0.15% organic acid, and 5) A base diet with 1% zeolite covered in 0.5% nanosilver and 0.15% organic acid.  The heat stress (34±1˚C temperature for 6 hours per day) was provided from 35th to 42th days. To examine antioxidant enzymes gene expression on day 42, liver and intestinal samples were taken.

  Results

  In treated groups, the relative expression of the liver SOD gene was not significantly different compared with control group (P>0.05), whereas in all treatment groups SOD and glutathione peroxidase (GPX) expression had shown decrease in the intestine compare to control group (P<0.05). In group treated with zeolite coated with nanosilver and an organic acid, the relative expression of the catalase (CAT) gene showed decrease while it increased in group treated with a basal diet.

  Conclusion

  It was observed that the intestine has higher levels of antioxidant enzymes activity compared to the liver. Also, to increase the growth efficiency, it is preferred to use the combination of silver nanoparticles with organic acids.

  Keywords: Antioxidant, Broiler, GPX, Heat stress, Nanosilver
 • Yaghoub Firouzivand* Pages 1097-2002
  Background and aim

  Dictyocaulus filaria is a threadlike worm that lives in the airways of the lungs in sheep and goats and can lead to pneumonia. In November 2022, a report of emaciation, anorexia and, weakness with frequent coughs in a flock of 145 sheep (including 30 males and 115 females) located in the city of Miyaneh (East Azarbaijan province) was reported to the private sector veterinary clinic.

  Materials and Methods

  During the necropsy of two dead sheep, and by cutting the air ducts and lung tissue, a large number of milky white worms were observed in the bloody secretions of the pulmonary ducts, and the smaller ducts became inflamed due to cellular infiltration and the ducts were filled with bloody exudate. The isolated worms were placed in 70% alcohol and were examined morphologically in the laboratory using an optical microscope.

  Results

  Dictyocaulus filaria worms were diagnosed. Male worms were 5.4-6.8 cm and females were 7.5-8.4 cm long. The uterus of the female worm was full of eggs containing larvae, approximately 95-110 ×52-65 μ. Infected sheep were treated orally with levamisole at a dose of 7.5 mg/kg.

  Conclusion

  The present article is the first report of contamination and loss of sheep due to Dictyocaulus filaria in the field in East Azarbaijan province, Iran. Regular and strategic antiparasitic therapy should be performed using broad-spectrum antiparasitic drugs in small ruminants.

  Keywords: Dictyocaulus filaria, Levamizole, Lungworm, sheep, Iran