فهرست مطالب

امنیت ملی - پیاپی 45 (پاییز 1401)
 • پیاپی 45 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هومن اهرامی، احمد جعفرنژاد چقوشی*، مسعود اسدپور صفحات 9-34

  ایران از زمان فراگیری شبکه دیتای تلفن همراه تا امروز بیش از 35 میلیون کاربر پیام رسان های اجتماعی دارد. فراگیری رسانه های اجتماعی (در ایران با ضریب نفوذ 49%) در بین عموم مردم و کارکردهای متنوع آن ها می تواند نقطه شروع استفاده از سنجش اجتماعی باشد؛ در این حالت کاربران مشابه یک حسگر، داده هایی برای واکافت فراهم می کنند؛ یکی از کاربردهای سنجش اجتماعی مدیریت بحران است. ازآنجایی که شناسایی زودهنگام رویدادها و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برای مدیریت جامعه برخوردار است؛ روشی که بتواند با استفاده از واکافت کلان داده ها به این هدف بپردازد؛ به عنوان یک سیستم پدافندی می تواند از هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی بحران ها و رخدادها کاسته و به عنوان یک ابزار برای بالابردن آگاهی موقعیتی و ارتقا امنیت ملی مورد بهره برداری قرار گیرد. مجموعه داده پژوهش حاضر بر اساس خزش و متن کاوی خشونت کلامی در یک میلیون و چهارصد هزار کانال عمومی فارسی پیام رسان تلگرام در سال 97 جمع آوری شده و پس از پالایش بر اساس سری زمانی میانگین متحرک نمایی مدل شده است؛ برای شناسایی سیگنال های بحران در این مدل از اسیلاتور تعقیب گر روند مومنتوم (که بیشتر در تحلیل های مالی از آن استفاده می شود.) و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (مکدی) تحلیل شده است؛ از این واکافت در علوم اجتماعی محاسباتی نخستین بار است که در جهت پیش بینی بحران های امنیتی و حوادث سیاسی و ایجاد امکان اشراف حاکمیتی بر آن استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حداقل 6 اعتراض اجتماعی کشور در سال 97 پیش از رخداد، قابل شناسایی و مدیریت بوده است؛ همچنین سامانه ای که بتواند از چنین واکافت هایی درکلان داده های رسانه های اجتماعی به صورت بلادرنگ استفاده کند، کارایی لازم برای اعلان هشدار زودهنگام و اندازه گیری مخاطرات سیاسی و امنیتی جامعه را خواهد داشت.

  کلیدواژگان: شناسایی زودهنگام، سیگنال بحران، سری زمانی، مکدی، رسانه های اجتماعی
 • داود امینی*، محمدحسن باقری، ناصر پورصادق، حمید پناهی، احمد تشکری پور صفحات 35-68

  در ساختار نیروهای مسلح همه کشورهای دنیا نیروهای وظیفه با برخورداری از شاخص هایی مثل روحیه جوانی، انگیزه، نشاط، تخصص، خلاقیت و... از پیشرانه های اصلی تعالی و ترقی کشورها در حوزه های نظامی، دفاعی و امنیتی است. جذب و به کارگیری سربازان بر مبنای ارزش های جهانی، ملی و ایدیولوژیکی نقش بی بدیلی در اجرای طرح های امنیتی و دفاعی در سطوح ملی و فراملی ایفاء می کند؛ یکی از غنی ترین منابع برای استخراج مفاهیم، مقوله ها و مضامین جهت ارایه الگوی تامین و به کارگیری نیروی وظیفه در نیروهای مسلح، گفتمان مقام معظم رهبری است که منابع مربوطه به صورت مکتوبات و نرم افزار حدیث ولایت در دسترس است. در این تحقیق به روش تحلیل محتوا فرمایش های مقام معظم رهبری در تامین و به کارگیری نیروی وظیفه در نرم افزار مکس کیودا به روش تحلیل محتوا (نظریه داده بنیاد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با استخراج مفاهیم و مقوله ها الگوی پارادایمی تامین و به کارگیری نیروی وظیفه بر مبنای ابعاد کلان مدیریتی یعنی اهداف، دکترین و سیاست ها ارایه شد. سنجش روایی پرسشنامه تحقیق بر اساس نسبت روایی محتوا (CVR) مقوله های گزینش شده محاسبه گردید که حاصل آن 47/0 بود و سنجش پایایی پرسشنامه، با روش آلفای کرونباخ صورت گرفت که حاصل آن 98/0 به دست آمد که دال بر تایید روایی و پایایی پرسشنامه است. نتیجه کلی تحقیق این است که راهبردهای کلان تامین و به کارگیری نیروی وظیفه در ساختار نیروهای مسلح بر اساس گفتمان ولایت فقیه بر اساس ویژگی های شخصیتی، اعتقادی، علمی‏، دانشی، مهارتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و انقلابی است.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، گفتمان رهبری، نیروی انسانی، نیروی وطیفه، تامین نیروی انسانی
 • محمدرضا کریمی قهرودی، حافظ محمدی*، امیرمسعود سعادتمند صفحات 69-100

  موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل و ناکامی نظام سلطه در عرصه تهدیدهای سخت و هزینه بر بودن آن موجب تغییر راهبرد دشمنان نظام اسلامی و استفاده از ظرفیت های موجود در فضای سایبریبه منظور تقابل با جمهوری اسلامی ایران گردیده است. امنیت فضای سایبری یکی از مولفه های امنیت ملی است که باید به طور جدی مورد توجه واقع شده و به صورت پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی مناسب امنیت سایبری باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها در حوزه های مختلف شده و با برنامه ریزی و ارایه راهبردهای لازم در نهایت موجب ارتقاء آن می گردد؛ در همین راستا هدف این پژوهش دستیابی به مدل بومی ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران است؛ بر این اساس با استناد به فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی در حوزه سایبر و اسناد موسسات جهانی و با به کارگیری فن خوشه بندی در تحلیل محتوا و روش دلفی، پنج مفهوم حکمرانی، حقوقی و قانونی، توانمندسازها و ظرفیت سازی، دفاعی- امنیتی و اجتماعی-فرهنگی به عنوان ابعاد اساسی مدل ارزیابی امنیت سایبری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ سپس مولفه ها و ذی نفعان هر یک از این ابعاد استخراج شدند و در نهایت مدل ارزیابی امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران پس از تایید خبرگان حوزه سایبر ارایه گردید.

  کلیدواژگان: امنیت سایبری، ارزیابی امنیت سایبری، روش دلفی، فضای سایبری، مدل
 • غلامحسین بیابانی، مجتبی ستوده* صفحات 101-134

  تهیه مقیاسی برای سنجش خطرپذیری جوانان در جرم زایی متاثر از رسانه ها و تعیین تاثیر آن بر میزان پایداری در بزهکاری هدف پژوهش حاضر بود. مطالعه از نوع پژوهش های پیمایشی و جامعه آماری مجرمین حرفه ای جوانی که بین 35-18سال سن که سابقه دار جرایم پرخطر می باشد (19149نفر) که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 376 نفر تعیین و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند؛ برای تدوین مقیاس از سه پرسشنامه خطرپذیری جوانان، پیمایش رفتار پرخطر جوانان و رفتار تهاجمی به عنوان منبع بهره گیری شد که چهار فراسنج هیجان جویی، سرکشی، بی پروایی، جرم زایی با رفتار تهاجمی طراحی گردید. روایی علمی مقیاس با استفاده از «روایی محتوا»، «روایی سازه» انجام گرفت. آزمون کفایت نمونه گیری کایزر-میر-اولکین در سطح مطلوب و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. یافته های تحلیل عاملی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را مبنی بر چهار عاملی بودن این مقیاس تایید و مدل بدست آمده با داده های پژوهش برازش داشت. میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس 70/0، فراسنج «هیجان طلبی در جرم زایی» 75/0، «بی پروایی در جرم زایی» 87/0، «جرم زایی با رفتار تهاجمی» 79/0 و «سرکشی در جرم زایی» 83/0 محاسبه شد که نشان از روایی و اعتبار مناسب مقیاس دارد. یافته های برگرفته از آزمون t تک نمونه ای و آزمون علامت مشخص کرد که هر4 فراسنج موصوف بر پایداری در بزهکاری مجرمین جوان حرفه ای اثرگذار بوده و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد هیجان طلبی در جرم زایی بیشترین و میل به جرم زایی با رفتار تهاجمی کمترین تاثیر را بر پایداری در بزهکاری مجرمین حرفه ای جوان دارد.

  کلیدواژگان: خطرپذیری، پایداری در بزهکاری، هیجان طلبی، بی پروایی، سرکشی
 • حجت الله واعظی نژاد*، مجتبی امانی صفحات 135-178

  تحولات انقلابی در کشور مصر به سرنگونی دولت مبارک و روی کار آمدن اخوان المسلمین منتهی گردید. جذابیت و سرعت بالای تحولات باعث گردید که بسیاری از تحلیل گران مسایل سیاسی از آن به عنوان آغاز دگرگونی جهان اسلام یاد کردند؛ اما با پدید آمدن یک موج اجتماعی یا شبه اجتماعی که به «جنبش تمرد» لقب یافت؛ این خیزش مردمی را با بحران درونی مواجه کرد. با پدید آمدن این موج و چالش درونی ایجاد شده، ابتدا ارتش به نام حمایت از خواسته مردم، خود را وارد صحنه کرد و در نهایت قدرت های جهانی به سردمداری آمریکا در راستای اهداف استعماری توانستند با کنش گری فعال خود، حرکت بیداری اسلامی در این کشور را مصادره کرده و به انحراف بکشانند.این مقاله با هدف آسیب شناسی حرکت بیداری اسلامی در کشور مصر به روش آمیخته (موردی - زمینه ای) در قلمرو زمانی وقوع این خیزش، با رویکرد اکتشافی - تبیینی از طریق به کارگیری آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) در یک جامعه آماری 40 نفره در جهت پاسخگویی به این سوال که مهم ترین عوامل سرخوردگی اجتماعی و ایجاد انحراف و بروز آسیب در روند حرکت بیداری اسلامی در مصر چیست؟ انجام شد. بر اساس یافته های این پژوهش؛ مهم ترین عوامل ایجاد آسیب بر روند بیداری اسلامی در کشور مصر به ترتیب اولویت مربوط به حوزه نظامی و امنیتی، ایدیولوژی، سیاسی و اقتصادی در بعد داخلی و سپس سطح منطقه ای و فرامنطقه ای در بعد خارجی است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، بیداری اسلامی، مصر
 • محمدباقر خرمشاد، هادی جمشیدیان، سید حسن آقایی فیروزآبادی، محمدحسن اختری، عبدالرضا راشد* صفحات 179-206

  هویت‏یابی شیعیان بر اساس مولفه‏های عینی نظیر رشد جمعیت، مشارکت در قدرت، شبکه‏سازی‏ اجتماعی-مذهبی و همچنین زیست جوامع شیعی، ظرفیت و قدرتی ویژه به شیعیان به عنوان بازیگران تاثیرگذار در عرصه بین‏الملل داده است؛ در این میان با توجه به چالش‏های متعددی که جهان شیعی با آن مواجه است، اهمیت نهادسازی و شبکه‏ سازی در جوامع شیعی در راستای حفظ، تقویت و تحکیم هویت راستین مذهب تشیع، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است (مسیله)، حال چگونه می توان در راستای ارتقاء وضعیت شیعیان در چهار خرده نظام قدم برداشت؟ (سوال)، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و کمی و کیفی فرصت ها و چالش های پیش روی شیعیان را مورد بررسی قرار داده و درصدد شناخت فرصت ها و چالش های شبکه سازی شیعیان، در راستای انسجام دهی به آنان است این مهم با توجه به لزوم نهادسازی اجتماعی و تاثیرگذاری سیاسی شیعیان در راستای افزایش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اهمیت می باشد. در این سپهر مهم ترین هدف؛ تقویت و بسط شبکه‏سازی جامعه شیعه، بر طرف کردن تهدیدات و چالش‏های شیعیان و تحکیم هویت آنان خواهد بود و در نهایت در طول این اقدامات، دایره امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به ‏مراتب گسترش می‏یابد.

  کلیدواژگان: شبکه ‏سازی، شیعیان جهان، امنیت، مولفه ‏های هویتی، الگوی راهبردی
 • محمد داوند*، محمدکاظم سام دلیری صفحات 207-238

  یکی از موانع تحقق اهداف سند چشم انداز 1404، اقدامات گروه تروریستی- تکفیری داعش در کشور عراق (یکی از اعضای جبهه مقاومت) و تهدیدات حاصله از آن، علیه ج.ا.ایران است. نادیده گرفتن این امر می تواند باعث تضعیف جبهه مقاومت در محیط پیرامون شود؛ ازاین رو هدف این تحقیق، تحلیل الگوهای رفتاری داعش در عراق تا 1404 است. حال این سوال مطرح است که الگوهای رفتاری داعش در عراق تا 1404 با تاکید بر اقدام در حوزه پیرامونی ج.ا.ایران کدامند؟ نویسندگان در این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی- تجویری و آینده پژوهی، استدلال می کنند که داعش به دنبال بنا نمودن ساختارهای سیاسی و اجتماعی «دولت» و یا «خلافت» نیست و دولت سازی ناقص توام با ترور، کارویژه این گروه، به منظور تقویت بیش از پیش «اسلام هراسی» است؛ این دو الگوی رفتاری دقیقا در راستای اهداف قدرت های غربی برای مهار «اسلام سیاسی» به وسیله «اسلام افراطی» است. عملکرد متناقض داعش با اهداف اعلانی آن (ترور و تکفیر در برابر تشکیل خلافت) در عراق، با واقعیات خاص محیط اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلامی مطابقت نداشته است؛ بنابراین در پرتو الگوهای رفتاری داعش در عراق، سناریوی ضعیف: در ارتباط با اقدامات آن تا 1404، دولت سازی در این کشور توسط پویش های داخلی و حمایت جبهه مقاومت است و سناریوی محتمل: مهار ژیوپلیتیکی جبهه مقاومت (ایران، عراق و...) به واسطه ایجاد شبکه های مخفی و ترور است.

  کلیدواژگان: ایران، داعش، عراق، مقاومت اسلامی، نظام سلطه
 • محمدرضا غلامی شکارسرایی* صفحات 239-270

  مقاله حاضر به تحلیل گفتمان همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس می پردازد؛ برای تحقق این هدف، ویژگی های گفتمان همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس مشخص شده است؛ در این تحقیق ضمن مرور مبانی نظری مربوط به همبستگی ملی به عنوان یکی از مهم ترین استلزامات دستیابی به امنیت ملی پایدار و ناسیونالیسم و نقد آن، با طرح یک سری پیش فرض هایی به تدوین چارچوب مفهومی تحقیق حاضر پرداخته شد. یافته ها نشان می دهند جنگ تحمیلی موجب شد که رقابت برای کسب قدرت سیاسی در بین نخبگان سیاسی به میزان زیادی تحت تاثیر فضای دفاع مقدس و حفظ کشور از تهاجم بیگانگان کنار گذاشته شوند و همبستگی ملی بین اقشار و گروه های مختلف قومی و زبانی تقویت گردد؛ همچنین این امر خود ماخوذ از یک فضای گفتمانی بود؛ این گفتمان در برابر گفتمان رقیب ناسیونالیسم ایرانی شکل گرفت و موجبات ایجاد همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس را فراهم ساخت. امام خمینی (ره) اصلی ترین عامل ایجاد همبستگی ملی و اصل مولف این گفتمان در دوران دفاع مقدس بوده است. یافته ها نشان می دهند وحدت، دال مرکزی گفتمان حاکم بر همبستگی ملی در دوره دفاع مقدس بوده است.

  کلیدواژگان: همبستگی ملی، تحلیل گفتمان، دوران دفاع مقدس، وحدت
 • داود رمضانی تکلیمی*، اصغر افتخاری صفحات 271-304
  اقدامات آمریکا در اشکال جنگ نرم، سخت و ترکیبی و نیز سرمایه گذاری در این زمینه ها در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، ج.ا.ایران را با تهدیدهای اساسی و هزینه های فراوان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و...روبرو کرده است. تبیین سناریوهای اولویت دار دولت کنونی آمریکا می تواند کمک شایانی در جهت جلوگیری از غافلگیری در برابر سیاست های سخت احتمالی آن کشور در برابر ج.ا.ایران بنماید؛ بنابراین هدف اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل راهبردهای آمریکا در دوره جو بایدن علیه ج.ا.ایران است؛ این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی انجام گردیده و با استفاده از طراحی جداولی تحلیلی ناظر بر شرایط کاربست هر راهبرد، داده های به دست آمده تحلیل شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که آمریکا به دنبال اقدام نظامی مستقیم با ایران نیست؛ بلکه مواردی مانند تداوم تحریم اقتصادی، امنیتی کردن موضوع ایران، کاهش مشروعیت داخلی و... از سناریوها و راهبردهای محتمل آمریکا علیه ج.ا.ایران در سال 2022 خواهد بود.
  کلیدواژگان: آمریکا، ج.ا.ایران، جو بایدن، مهار دوجانبه، منزوی سازی
|
 • Houman Ehrami, Ahmad Jafarnejad *, Masoud Asadpour Pages 9-34

  Since the advent of the mobile data network, Iran has more than 35 million social media users. Developing social media among the general public (with a penetration rate of 49% in Iran) and their diverse functions can be the starting point for using social sensing. In this case, users provide data, like a sensor, for analysis. One of the applications of social sensing is crisis management. To achieve this goal, big data collection as a defense system can reduce the human, economic and social costs of crises and events, and can be used as a tool to raise situational awareness and enhance national security. The data set of the present study was collected based on the crawling and text mining of verbal violence in one million and four hundred thousand general Persian channels of Telegram messenger in 1397 SH and after refinement, it was modeled based on the time series of the moving average. To identify crisis signals in this model, the oscillator following the momentum trend (which is mostly used in financial analyses) and the moving average of divergence convergence (MACD) are analyzed. This is the first time in the computational social sciences that this tool has been used to predict security crises and political events and to allow government surveillance.The research findings confirm that at least six social protest in the country in 1397 SH were identifiable and manageable before the event. In addition, a system that can use such analyses in social media big data in real-time would have the necessary efficiency to issue an early warning and to measure the political and security risks of society.

  Keywords: Early detection, Crisis Signal, Time Series, MACD, social media
 • Davood Amini Gheshlaghi *, Mohammadhasan Baghery, Naser Poursadegh, Hamid Panahi, Ahmad Tashakouripoor Pages 35-68

  In the structure of the armed forces of all countries of the world, the duty forces with characteristics such as youthful spirit, motivation, vitality, expertise, creativity, etc. are the main pioneers of excellence and progress of countries in the military, defense and security fields. Recruiting and employing soldiers based on global, national, and ideological values ​​plays an indispensable role in the implementation of security and defense plans at the national and transnational levels. One of the richest sources for extracting concepts, categories and themes to provide a model for the supply and use of conscription in the armed forces is the Supreme Leader's discourse that the relevant resources are available in the form of writings and software of the province. In this content analysis method, the Supreme Leader's orders in providing and using task force in Maxqda software are analyzed by content analysis method (data theory theory) and finally by extracting concepts and categories on the basis of concepts and categories. The basis of macro-managerial dimensions, ie goals, doctrine and policies were presented. The validity of the research questionnaire was calculated based on the content validity ratio (CVR) of the selected categories, which was 0.47 and the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's Alpha method, which was 0.98, which indicates the validity and The reliability of the questionnaire. The general conclusion of the research is that the macro strategies of providing and using the task force in the structure of the armed forces are based on the discourse of Velayat-e-Faqih based on personality, belief, scientific, knowledge, skill, military, security, cultural and revolutionary characteristics.

  Keywords: supreme leader, Leadership Discourse, Spectrum, Human Resources
 • MohammadReza Karimi Ghohroudi, Hafez Mohammadi *, AmirMassoud Saadatmand Pages 69-100

  The strategic position of the Islamic Republic of Iran in the region and the international system and the failure of the domination system in the field of severe and costly threats has changed the strategy of the enemies of the Islamic system and the use of existing capacities in cyberspace to confront the Islamic Republic of Iran.  Cybersecurity is one of the components of national security that should be seriously considered and evaluated on an ongoing basis. Proper assessment of cyber security identifies the strengths and weaknesses of countries in various fields and by planning and providing the necessary strategies, ultimately leads to its promotion. In this regard, the purpose of this study is to achieve a native model of cyber security assessment of the Islamic Republic of Iran. Based on the orders and measures of the Supreme Leader, upstream documents in the field of cyber and documents of global institutions and using the clustering technique in content analysis and Delphi method, five concepts of governance, legal, empowerment and capacity Construction, defense-security and socio-cultural were identified as the main dimensions of the cyber security assessment model and then the components and stakeholders of each of these dimensions were extracted and finally the cyber security assessment model of the Islamic Republic of Iran was presented after approval by cyber experts.

  Keywords: Cyber Security, Cyber Security Assessment, Delphi Method, Cyberspace, Model
 • Gholamhosein Biabani, Mojtaba Sotoudeh Gondoshmeyan * Pages 101-134

  the aim of the present study was to prepare a scale for measuring the risk of young people in media-influenced crime and to determine its effect on the degree of sustainability in delinquency. The study is a survey and the statistical population is young professional offenders between 18-35 years old. The statistical population of the study includes criminals with a history of high-risk crimes (19,149 people) who based on Cochran's formula, the sample size of 376 people was determined and selected by simple sampling. To compile the scale, three questionnaires of youth risk-taking, survey of high-risk youth behavior and aggressive behavior were used as a source. Four parameters of excitement, rebellion, recklessness, and criminalization with aggressive behavior were designed. Scientific validity of the scale was performed using "content validity", "structural validity". The Kaiser-Mir-Olkin sampling adequacy test was statistically significant and the Bartlett sphericity test was statistically significant. Findings of factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis based on the fact that this scale is four factors and the obtained model fit with the research data. Cronbach's alpha for the scale of 0.70, the parameter of "excitement in criminality" 0.75, "recklessness in criminality" 0.87, "criminality with aggressive behavior" 0.79 and "rebellion in criminality" 83 / 0 was calculated which indicates the validity and validity of the scale. Findings from one-sample t-test and symptom test showed that all four parameters were effective on stability in delinquency of young professional offenders and the results of Friedman test showed that excitement was the highest in criminalization and the tendency to criminalize with aggressive behavior was the lowest. It has an effect on sustainability in delinquency of young professional offenders.

  Keywords: risk-taking, Criminalization, Delivery stability, Excitement, Recklessness
 • Hojatollah Vaezinejad, mojtaba amani Pages 135-178

  revolutionary developments in Egypt that led to the overthrow of the “Mubarak government” and the establishment of the “Muslim Brotherhood” was so fascinating that many political analysts referred to it as the beginning of the transformation of the Islamic world. However, the emergence of a social or quasi-social wave known as the "Rebellion Movement" led to an internal crisis in this popular uprising. With the emergence of this wave and the mentioned internal challenge, the army entered the scene supporting the will of its people at first but at the end the world powers, led by the United States, were able to Seize and mislead the "Islamic Awakening" movement in this country in line with their colonial goal. The purpose of this article is pathologizing the “Islamic Awakening” movement in Egypt employing a mixed method (case study) in the time domain of this uprising and with an exploratory-explanatory approach through the use of descriptive and inferential statistics (factor analysis) using a statistical population of forty people. This article tries to answer this question: What were the most important factors that caused deviation and harm and social frustration in the process of the Islamic Awakening in Egypt? Based on the findings of this study, the most important detrimental factors to the process of “Islamic awakening” in Egypt were related to the military and security area, ideology, political, economic, regional and social and cultural level and trans-regional level, respectively.

  Keywords: Pathology, Islamic Awakening, Egypt
 • Mohammad Bagher Khorramshad, HADI JAMSHIDIAN, Seyyed Hasan Aghaee Firouzabadi, MOHAMMADHasan Akhtari, Abdolreza Rashed * Pages 179-206

  Identification of Shia, on the basis of tangible components such as population growth, power-sharing, socio-religious networking, and Shia geopolitics, has granted Shiites exceptional potential and capability as influential parties in international affairs. In this regard, given the numerous threats and challenges the Shia world is faced with, it appears that the importance of institutionalization and networking has gained more prominence than before in order to maintain, improve, and strengthen the genuine identification of Shia (the problem). Now, what steps can be taken in promotion of the condition of Shiites in four subsystems? (The question). With a descriptive, analytic, quantitative and qualitative approach, the current study attempts to investigate the current challenges and opportunities of Shiites and to present a conceptual and practical model of social Shia network in order to maintain its coherence. This is also important given the necessity of social institutionalization and political influence of Shia to increase the national security of the Islamic Republic of Iran. In this respect, the most significant goal is to foster and extent Shia social networking, resolve the challenges and threats against Shiites and to strengthen their identity. Finally, through such measurements taken, the security of the Islamic Republic of Iran will extent. (The finding).

  Keywords: networking, shiites of the world, security, identity components, Strategic Pattern
 • Mohammad Dowand *, MohammadKazem Samdaliri Pages 207-238

  One of the obstacles to achieving the goals of Iran's 20-year vision plan is the actions of the ISIS in Iraq as a member of the Resistance Front. Therefore, the main purpose of this study is to identify ISIL's behavior patterns in Iraq until 2025. The findings of this research based on analytical-pragmatic and futuristic research indicate that the contradictory performance of ISIS with its stated aims (assassination and excommunication against the state-building) did not conform to the specific social and political realities of Iraq. The terrorist group does not seek to build the political and social structures of the "state" or "caliphate". Incomplete state-building is the specific function of the ISIS Takfiri group to further bolster Islamophobia. These two patterns of behavior (incomplete state-building and terror and excommunication) are exactly in line with the goals of Western powers to contain "political Islam" by "radical Islam". In the light of ISIL's behavior patterns, it is impossible for ISIL to create a caliphate in Iraq until 2025 due to internal developments and support from the resistance front. And possible Scenario is the geopolitical containment of the Resistance Front (Iran, Iraq, etc.) due to the creation of secret networks and terror.

  Keywords: Iran, ISIL, Iraq, State-Building, Islamic Resistance
 • MohammadReza Gholami Shekarsaraee * Pages 239-270

  The present article analyzes the discourse of national solidarity in the era of Holy defense. To doing this, the characteristics of the national solidarity discourse in the era of Holy defense have been identified. In this study, reviewing the theoretical foundations of national solidarity as one of the most important requirements of achieving sustainable national security, and nationalism and its critique, a series of assumptions were written to formulate the conceptual framework of the present study. Findings show that the imposed war caused the competition for political power among the political elites to be largely eliminated by the atmosphere of Holy defense and protection of the country from foreign invasion and national solidarity between different ethnic groups be strengthened. It was also derived from a discursive atmosphere. This discourse was formed against the rival discourse of Iranian nationalism and provided the basis for national solidarity during the holy defense. Also, Imam Khomeini was the main factor in creating national solidarity during the holy defense. Accordingly, the master signifier of the discourse governing national solidarity in the era of Holy defense has been unity.

  Keywords: National Solidarity, Discourse Analysis, Holy defense era, unity
 • Davood Ramezani Taklimi *, Asghar Eftekhari Pages 271-304
  The US actions in the forms of soft, hard and combined arms warfare as well as investment in these fields during the years after the Islamic Revolution,has faced the Islamic Republic of Iran with major threats and also with many political,security,economical and social charges.Elaborating the current US government's scenarios priority can help to avoid surprising the I.R.Iran against the US government possible hard policies. Therefore, the main purpose of this study is to explain and analyze US strategies in Biden administration against the Islamic Republic of Iran. The research findings have been collected through a "Descriptive-Analytical" approach and in an applied-developmental manner, and the obtained data have been analyzed in pre-designed analytical tables on the applicative conditions for each strategy. The results of this study show that the United States does not seek direct military action against Iran, but actions such as continuation of economic sanctions, securing Iran issue, reducing domestic legitimacy and etc. will be among US possible scenarios and strategies against the Islamic Republic of Iran in 2022.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Joe Biden, Mutual containment, Isolation